EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0012(01)

2004/526/EF:Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 17. juni 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd (ECB/2004/12)

OJ L 267M , 12.10.2005, p. 15–17 (MT)
OJ L 230, 30.6.2004, p. 61–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 268 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 268 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 83 - 85

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/526/oj

30.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/61


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 17. juni 2004

om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd

(ECB/2004/12)

(2004/526/EF)

DET GENERELLE RÅD FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 46.4 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Forretningsordenen for Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd af 1. september 1998 erstattes af følgende, som træder i kraft den 1. juli 2004.

»FORRETNINGSORDEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS GENERELLE RÅD

INDLEDENDE KAPITEL

Artikel 1

Definitioner

Denne forretningsorden supplerer traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank. Begreberne i denne forretningsorden har samme betydning som i traktaten og statutten.

KAPITEL I

DET GENERELLE RÅD

Artikel 2

Tid og sted for Det Generelle Råds møder

1.   Det Generelle Råd fastsætter mødedatoerne efter forslag fra formanden.

2.   Formanden indkalder til møde i Det Generelle Råd, hvis mindst tre medlemmer af Det Generelle Råd indgiver anmodning herom.

3.   Formanden kan ligeledes indkalde til møde i Det Generelle Råd, når han/hun skønner det nødvendigt.

4.   Det Generelle Råd holder normalt møde i Den Europæiske Centralbanks (ECB’s) lokaler.

5.   Der kan ligeledes afholdes møde i form af en telekonference, medmindre mindst tre centralbankchefer gør indsigelse.

Artikel 3

Deltagelse i Det Generelle Råds møder

1.   Medmindre andet er bestemt, deltager kun Det Generelle Råds medlemmer, øvrige medlemmer af Direktionen, formanden for Rådet for Den Europæiske Union samt et medlem af Europa-Kommissionen i Det Generelle Råds møder.

2.   Hver centralbankchef kan normalt ledsages af én person.

3.   Hvis et medlem af Det Generelle Råd er forhindret i at deltage i et møde, kan han/hun skriftligt udpege en stedfortræder, som deltager i mødet og stemmer på hans/hendes vegne. Den skriftlige meddelelse herom fremsendes til formanden i god tid før mødet. Stedfortræderen kan normalt ledsages af én person.

4.   Formanden udpeger en af ECB’s ansatte som sekretær. Sekretæren bistår formanden i forberedelsen af Det Generelle Råds møder og fungerer som referent ved møderne.

5.   Det Generelle Råd kan, hvis det finder det hensigtsmæssigt, ligeledes indbyde andre personer til at deltage i sine møder.

Artikel 4

Afstemning

1.   Det Generelle Råd er beslutningsdygtigt, når mindst to tredjedele af medlemmerne eller deres stedfortrædere er til stede. Hvis Det Generelle Råd ikke er beslutningsdygtigt, kan formanden indkalde til et ekstraordinært møde, på hvilket der kan træffes afgørelse uden hensyn til reglen om beslutningsdygtighed.

2.   Medmindre andet er bestemt i statutten, træffes beslutning ved simpelt flertal.

3.   Det Generelle Råd går over til afstemning på anmodning af formanden. Formanden indleder desuden en afstemningsprocedure, hvis et medlem af Det Generelle Råd anmoder herom.

4.   Beslutninger kan også træffes ved skriftlig procedure, medmindre mindst tre medlemmer af Det Generelle Råd gør indsigelse. Ved skriftlig procedure kræves:

i)

normalt ikke mindre end ti arbejdsdage til behandling af hvert medlem af Det Generelle Råd. Ved hastesager, som skal begrundes i anmodningen, kan tidsfristen forkortes til fem arbejdsdage, og

ii)

personlig underskrift af hvert medlem af Det Generelle Råd, og

iii)

en fortegnelse over sådanne beslutninger i referatet fra det næstfølgende møde i Det Generelle Råd.

Artikel 5

Organisering af Det Generelle Råds møder

1.   Det Generelle Råd vedtager en dagsorden for hvert møde. Formanden udarbejder en foreløbig dagsorden, som sammen med alle relevante dokumenter sendes til medlemmerne af Det Generelle Råd og andre berettigede deltagere senest otte dage før mødet, undtagen i hastetilfælde, hvor formanden træffer de til situationen passende foranstaltninger. Det Generelle Råd kan beslutte at fjerne punkter fra eller tilføje punkter til den foreløbige dagsorden efter forslag fra formanden eller et andet medlem af Det Generelle Råd. Et punkt tages af dagsordenen efter anmodning fra mindst tre medlemmer af Det Generelle Råd, hvis de relevante dokumenter ikke er fremsendt rettidigt til Det Generelle Råds medlemmer.

2.   Referatet af møderne i Det Generelle Råd forelægges Det Generelle Råds medlemmer til godkendelse på det næstfølgende møde (eller forinden, om nødvendigt, ved skriftlig procedure) og undertegnes af formanden.

KAPITEL II

INDDRAGELSE AF DET GENERELLE RÅD I DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKERS OPGAVER

Artikel 6

Forholdet mellem Det Generelle Råd og Styrelsesrådet

1.   Med forbehold af Det Generelle Råds andre pligter, herunder pligterne nævnt i statuttens artikel 44, bidrager Det Generelle Råd navnlig til opgaverne anført i artikel 6.2 til 6.8.

2.   Det Generelle Råd bidrager til ECB’s rådgivende funktioner i henhold til statuttens artikel 4 og artikel 25.1.

3.   Det Generelle Råds bidrag til ECB’s statistiske opgaver består i:

at styrke samarbejdet mellem alle de nationale centralbanker i Den Europæiske Union med henblik på at støtte ECB’s opgaver på statistikområdet

hvor det er nødvendigt at fremme harmoniseringen af de regler og den praksis, der gælder for indsamling, udarbejdelse og udgivelse af statistikker af alle de nationale centralbanker i Den Europæiske Union, og

at fremsætte bemærkninger til udkast til henstillinger på statistikområdet over for Styrelsesrådet i medfør af statuttens artikel 42 før deres vedtagelse.

4.   Det Generelle Råd bidrager til at opfylde ECB’s pligt til at aflægge beretning i henhold til statuttens artikel 15 ved at fremsætte bemærkninger om årsrapporten over for Styrelsesrådet før dens vedtagelse.

5.   Det Generelle Råd bidrager til standardiseringen af bogføringen og af beretninger om transaktioner i henhold til statuttens artikel 26.4 ved at fremsætte bemærkninger om udkast til regler over for Styrelsesrådet før deres vedtagelse.

6.   Det Generelle Råd bidrager til vedtagelse af andre foranstaltninger inden for rammerne af statuttens artikel 29.4 ved at fremsætte bemærkninger om sådanne udkast til foranstaltninger over for Styrelsesrådet før deres vedtagelse.

7.   Det Generelle Råd bidrager til ansættelsesvilkårene for ECB’s personale ved at fremsætte bemærkninger om udkast til ansættelsesvilkår over for Styrelsesrådet før deres vedtagelse.

8.   Det Generelle Råd bidrager til forberedelsen af den uigenkaldelige fastlåsning af valutakurser i henhold til statuttens artikel 47.3 ved at fremsætte bemærkninger over for Styrelsesrådet om:

ECB’s udtalelser i medfør af traktatens artikel 123, stk. 5, og

enhver anden udtalelse vedrørende fællesskabsretsakter, der skal vedtages i tilfælde af ophævelse af en dispensation, og

beslutninger i medfør af afsnit 10 i protokol om visse bestemmelser vedrørende Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

9.   Når Det Generelle Råd anmodes om at bidrage til ECB’s opgaver i medfør af ovennævnte afsnit, skal det indrømmes en rimelig tidsfrist, som ikke må være under ti arbejdsdage. Ved hastesager, som skal begrundes i anmodningen, kan tidsfristen forkortes til fem arbejdsdage. Formanden kan træffe beslutning om anvendelse af den skriftlige procedure.

10.   I overensstemmelse med statuttens artikel 47.4 underretter formanden Det Generelle Råd om Styrelsesrådets afgørelser.

Artikel 7

Forholdet mellem Det Generelle Råd og Direktionen

1.   ECB’s Generelle Råd har mulighed for at fremsætte bemærkninger, før Direktionen

gennemfører de af Styrelsesrådets retsakter, som i overensstemmelse med artikel 12.1 i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank kræver Det Generelle Råds medvirken

i medfør af beføjelser delegeret fra Styrelsesrådet i overensstemmelse med statuttens artikel 12.1 vedtager retsakter, som i henhold til artikel 12.1 i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank kræver Det Generelle Råds medvirken.

2.   Når Det Generelle Råd anmodes om at fremsætte bemærkninger i medfør af første stykke i denne artikel skal det indrømmes en rimelig tidsfrist, som ikke må være under ti arbejdsdage. Ved hastesager, som skal begrundes i anmodningen, kan tidsfristen forkortes til fem arbejdsdage. Formanden kan træffe beslutning om anvendelse af skriftlig procedure.

Artikel 8

Komitéer under Det Europæiske System af Centralbanker

1.   Inden for dets kompetenceområde kan Det Generelle Råd anmode komitéerne nedsat af Styrelsesrådet i medfør af artikel 9 i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank om at undersøge specifikke emner.

2.   Den nationale centralbank i hver ikke-deltagende medlemsstat kan udpege op til to ansatte til at deltage i en komités møder, når denne behandler emner, der falder inden for Det Generelle Råds kompetence, og når formanden for en komité og direktionen skønner dette hensigtsmæssigt.

KAPITEL III

SÆRLIGE PROCEDUREMÆSSIGE BESTEMMELSER

Artikel 9

Retlige instrumenter

1.   ECB’s afgørelser i medfør af statuttens artikel 46.4 og artikel 48 og denne forretningsorden og ECB’s henstillinger og ECB’s udtalelser vedtaget af Det Generelle Råd i medfør af statuttens artikel 44 skal undertegnes af formanden.

2.   Alle ECB’s retlige instrumenter er nummererede, bekendtgjort og offentliggjort i henhold til artikel 17.7 i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank.

Artikel 10

Adgang til ECB’s dokumenter samt disses fortrolighed

1.   Forhandlingerne i Det Generelle Råd og i alle komitéer eller grupper, som beskæftiger sig med spørgsmål, der falder inden for dets kompetence, er fortrolige, medmindre Det Generelle Råd bemyndiger formanden til at offentliggøre resultatet af forhandlingerne.

2.   Aktindsigt i dokumenter, som er udarbejdet af Det Generelle Råd og af alle komitéer eller grupper, som beskæftiger sig med spørgsmål, der falder inden for dets kompetence, reguleres i en beslutning truffet af Styrelsesrådet i medfør af artikel 23.2 i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank.

3.   Dokumenter, som er udarbejdet af Det Generelle Råd og alle komitéer eller grupper, som beskæftiger sig med spørgsmål, der falder inden for dets kompetence, klassificeres og håndteres i overensstemmelse med bestemmelserne i det administrative cirkulære vedtaget i medfør af artikel 23.3 i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank. De gøres frit tilgængelige efter 30 år, medmindre de besluttende organer bestemmer andet.

Artikel 11

Ophør af anvendelighed

Når alle dispensationer er ophævet af Styrelsesrådet for Den Europæiske Union i overensstemmelse med traktatens artikel 122, stk. 2, og når beslutningerne fastsat i protokol om visse bestemmelser vedrørende Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland er taget, opløses Det Generelle Råd, og denne forretningsorden finder ikke længere anvendelse.«

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 17. juni 2004.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


Top