EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0008

2004/8/EF: Kommissionens afgørelse af 5. november 2003 om ændring af afgørelse 2001/528/EF om oprettelse af Det Europæiske Værdipapirudvalg (EØS-relevant tekst)

OJ L 3, 7.1.2004, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 007 P. 12 - 12
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 007 P. 12 - 12
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 007 P. 12 - 12
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 007 P. 12 - 12
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 007 P. 12 - 12
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 007 P. 12 - 12
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 007 P. 12 - 12
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 007 P. 12 - 12
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 007 P. 12 - 12
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 007 P. 54 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 007 P. 54 - 54
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 25 - 25

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/8(1)/oj

32004D0008

2004/8/EF: Kommissionens afgørelse af 5. november 2003 om ændring af afgørelse 2001/528/EF om oprettelse af Det Europæiske Værdipapirudvalg (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 003 af 07/01/2004 s. 0033 - 0033


Kommissionens afgørelse

af 5. november 2003

om ændring af afgørelse 2001/528/EF om oprettelse af Det Europæiske Værdipapirudvalg

(EØS-relevant tekst)

(2004/8/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I juni 2001 traf Kommissionen afgørelse 2001/527/EF(1) og 2001/528/EF(2) om oprettelse af henholdsvis Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg og Det Europæiske Værdipapirudvalg.

(2) Ved afgørelse 2001/528/EF blev Det Europæiske Værdipapirudvalg oprettet som rådgivende organ. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug)(3) kan Det Europæiske Værdipapirudvalg ligeledes fungere som forskriftsudvalg i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(4).

(3) I sine beslutninger af 5. februar 2002 og 21. november 2002 gav Europa-Parlamentet sin tilslutning til den reguleringsstruktur med fire niveauer, som blev foreslået i vismandsudvalgets endelige rapport om reguleringen af de europæiske værdipapirmarkeder, og til også at lade visse aspekter af ordningen gælde for bank- og forsikringssektoren, forudsat at Rådet afgiver et klart tilsagn om at sikre en passende balance mellem institutionerne.

(4) Den 3. december 2002 opfordrede Rådet Kommissionen til at tage skridt til at overføre de opgaver og beføjelser, der i dag udøves af UCITS-kontaktudvalget, der blev nedsat ved Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), til de strukturer, der allerede er indrettet på værdipapirområdet(5), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/108/EF(6).

(5) Kommissionen har fremsat et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af bl.a. direktiv 85/611/EØF med det formål at fratage UCITS-kontaktudvalget de opgaver, det i dag udfører i henhold til nævnte direktivs artikel 53, og overføre de opgaver, der er beskrevet i artikel 53a i samme direktiv, til Det Europæiske Værdipapirudvalg.

(6) En sådan ændring vil nødvendiggøre en tilsvarende og samtidig ændring af Det Europæiske Værdipapirudvalgs beføjelser som beskrevet i artikel 2 i afgørelse 2001/528/EF -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2001/528/EF foretages følgende ændringer:

Artikel 2 affattes således:

"Artikel 2

Udvalget har til opgave at rådgive Kommissionen om politikspørgsmål og om de forslag til ny lovgivning, som Kommissionen måtte påtænke at vedtage på værdipapirområdet, herunder lovgivning om institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)."

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft samme dag som et eventuelt direktiv om ændring af UCITS-kontaktudvalgets opgaver og om overførsel af disse opgaver til Det Europæiske Værdipapirudvalg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 2003.

På Kommissionens vegne

Frederik Bolkestein

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 191 af 13.7.2001, s. 43.

(2) EFT L 191 af 13.7.2001, s. 45.

(3) EUT L 96 af 12.4.2003, s. 16.

(4) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(5) EFT L 375 af 31.12.1985, s. 3.

(6) EFT L 41 af 13.2.2002, s. 35.

Top