EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2042

Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (EØS-relevant tekst)

OJ L 315, 28.11.2003, p. 1–165 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 013 P. 5 - 169
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 013 P. 5 - 169
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 021 P. 17 - 180

No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2015; ophævet ved 32014R1321 . Latest consolidated version: 01/08/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2042/oj

32003R2042

Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 315 af 28/11/2003 s. 0001 - 0165


Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003

af 20. november 2003

om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur(1) (i det følgende benævnt "grundforordningen"), særlig artikel 5 og 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I grundforordningen fastsættes der fælles væsentlige krav for at sikre et højt ensartet niveau for civil luftfartssikkerhed og miljøbeskyttelse. I henhold til denne skal Kommissionen vedtage de nødvendige gennemførelsesbestemmelser for at sikre, at disse finder ensartet anvendelse, og ved denne forordning oprettes Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (i det følgende benævnt "agenturet") for at bistå Kommissionen med at udarbejde disse gennemførelsesbestemmelser.

(2) De gældende luftfartskrav på vedligeholdelsesområdet som anført i bilag II til Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91(2) ophæves fra og med den 28. september 2003.

(3) Det er nødvendigt at vedtage fælles tekniske krav og administrative procedurer for at sikre den vedvarende luftdygtighed af luftfartsmateriel, -dele og -apparatur i henhold til grundforordningen.

(4) Organisationer og personale, der deltager i vedligeholdelse af materiel, dele og apparatur skal overholde visse tekniske krav for at godtgøre, at de er kvalificeret og i stand til at varetage det ansvar, der er forbundet med deres særlige rettigheder. Kommissionen skal vedtage foranstaltninger for at præcisere betingelserne for udstedelse, opretholdelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse af certifikater som bevis for denne overensstemmelse.

(5) Behovet for at sikre ensartet anvendelse af de fælles tekniske krav på området for vedvarende luftdygtighed af luftfartsdele og -apparatur kræver, at de kompetente myndigheder følger fælles procedurer, når de vurderer overholdelsen af disse krav. Agenturet skal udarbejde certificeringsspecifikationer for at fremme den fornødne forskriftsmæssige ensartethed.

(6) Det er nødvendigt at give luftfartsindustrien og de administrative myndigheder i medlemsstaterne tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nye forskriftsmæssige rammer. Det er også nødvendigt at anerkende den fortsatte gyldighed af certifikater, som er udstedt forud for denne forordnings ikrafttræden, i overensstemmelse med artikel 57 i grundforordningen.

(7) Foranstaltningerne, som foreskrives i denne forordning, bygger på den udtalelse, som agenturet(3) har afgivet i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, litra b), og artikel 14, stk. 1, i grundforordningen.

(8) Foranstaltningerne, som foreskrives i denne forordning, er i overensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur(4), som er nedsat ved artikel 54, stk. 3, i grundforordningen -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Mål og anvendelsesområde

1. Ved denne forordning fastlægges fælles tekniske krav og administrative procedurer for at sikre vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer, herunder enhver komponent til installering heri, som:

a) er registreret i en medlemsstat, eller

b) er registreret i et tredjeland, og som anvendes af et luftfartsforetagende, hvis operationer er underlagt agenturets eller en medlemsstats tilsyn.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på luftfartsfartøjer, for hvilke det forskriftsmæssige tilsyn er blevet overdraget til et tredjeland, og som ikke anvendes af et EF-luftfartsforetagende, og heller ikke på luftfartøjer som omhandlet i bilag II til grundforordningen.

3. Bestemmelserne i denne forordning om erhvervsmæssig lufttransport finder anvendelse på luftfartsselskaber med licens i henhold til fællesskabsretten.

Artikel 2

Definitioner

Inden for grundforordningens anvendelsesområde forstås ved:

a) "luftfartøj": enhver maskine, der i atmosfæren kan oppebæres af andre af luftens reaktioner end luftens reaktioner mod jordoverfladen

b) "certificeringspersonale": det personale, som har ansvaret for frigivelsen af et luftfartøj eller en komponent efter vedligeholdelse

c) "komponent": enhver motor, propel eller del eller ethvert apparatur

d) "vedvarende luftdygtighed": alle de processer, som sikrer, at luftfartøjet på ethvert tidspunkt i sin funktionstid overholder de gældende luftdygtighedskrav og er i driftssikker stand

e) "JAA": de fælles luftfartsmyndigheder ("Joint Aviation Authorities")

f) "JAR": fælles luftfartskrav ("Joint Aviation Requirements")

g) "stort luftfartøj": et luftfartøj, der er klassificeret som en flyvemaskine med en maksimal startmasse på mere end 5700 kg eller en flermotoret helikopter

h) "vedligeholdelse": eftersyn, reparation, inspektion, udskiftning, ændring eller fejludbedring af et luftfartøj/en komponent eller enhver kombination heraf, dog med undtagelse af inspektion før flyvning

i) "organisation": en fysisk person, en juridisk person eller en del af en juridisk person. En sådan organisation kan være beliggende på mere end et sted, uanset om det er inden for eller uden for medlemsstaternes territorium

j) "inspektion før flyvning": den inspektion, der udføres før flyvning for at sikre, at luftfartøjet er egnet til at foretage den planlagte flyvning

Artikel 3

Krav til vedvarende luftdygtighed

1. Luftfartøjets og komponenternes vedvarende luftdygtighed skal sikres i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag I.

2. Organisationer og personale, der deltager i sikringen af luftfartøjets og komponenternes vedvarende luftdygtighed, inklusive vedligeholdelse, skal overholde bestemmelserne i bilag I og i givet fald bestemmelserne i artikel 4 og 5.

3. Uanset stk. 1 skal den vedvarende luftdygtighed af et luftfartøj, som er indehaver af en flyvetilladelse, under overholdelse af fællesskabsretten sikres på grundlag de nationale bestemmelser i registreringsstaten.

Artikel 4

Godkendelse af vedligeholdelsesorganisationer

1. Organisationer, som deltager i vedligeholdelse af store luftfartøjer eller luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig lufttransport, eller komponenter, som det er hensigten at montere på disse, skal godkendes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag II.

2. Vedligeholdelsesgodkendelser, der er udstedt eller anerkendt af en medlemsstat i overensstemmelse med JAA-kravene og -procedurerne, og som var gyldige inden denne forordnings ikrafttræden, skal anses for at være udstedt i overensstemmelse med denne forordning. Uanset bestemmelserne i 145.B.50 (2) i bilag II kan niveau 2-resultaterne i tilknytning til forskellene mellem JAR 145 og bilag II i denne forbindelse udbedres inden for et år. Certifikater om frigivelse til tjeneste og autoriserede certifikater om frigivelse til tjeneste udstedt af en organisation, som er godkendt i henhold til JAA-kravene i løbet af denne 1-årige periode, anses for at være udstedt i overensstemmelse med denne forordning.

3. Personale, som er kvalificeret til med henblik på vedvarende luftdygtighed at udføre og/eller føre kontrol med en ikke-destruktiv afprøvning af luftfartøjsstrukturer og/eller -komponenter på grundlag af en standard, der er anerkendt som værende af samme kvalifikationsniveau af en medlemsstat forud for denne forordnings ikrafttræden, kan fortsætte med at udføre og/eller føre kontrol med sådanne afprøvninger.

Artikel 5

Certificeringspersonale

1. Certificeringspersonale skal være kvalificeret i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag III, dog bortset fra bestemmelserne i M.A.607(b) og M.A.803 i bilag I og i 145.A.30(j) og tillæg IV til bilag II.

2. Ethvert luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat og eventuelt de til dette certifikat knyttede tekniske begrænsninger, som er udstedt eller anerkendt af en medlemsstat i overensstemmelse med JAA-kravene og -procedurerne, og som er gyldigt på datoen for denne forordnings ikrafttræden, skal anses for at være udstedt i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 6

Krav til uddannelsesorganisation

1. Organisationer, som deltager i uddannelse af det i artikel 5 nævnte personale, skal være godkendt i overensstemmelse med bilag IV for at være berettiget til:

a) at afholde anerkendte grunduddannelseskurser, og/eller

b) at afholde anerkendte typeuddannelseskurser, og

c) at afholde prøver, og

d) at udstede uddannelsesbeviser.

2. Ethvert bevis for godkendelse af en vedligeholdelsesuddannelsesorganisation, som er udstedt eller anerkendt af en medlemsstat i overensstemmelse med JAA-kravene og -procedurerne, og som er gyldigt på datoen for denne forordnings ikrafttræden, skal anses for at være udstedt i overensstemmelse med denne forordning. Uanset bestemmelserne i 147.B.130 (b) i bilag IV kan niveau 2-resultaterne i tilknytning til forskellene mellem JAR 147 og bilag IV i denne forbindelse udbedres inden for et år.

Artikel 7

Ikrafttræden

1. Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2. Uanset stk. 1 træder bestemmelserne i bilag I, dog bortset fra M.A.201(h)(2) og M.A.708(c), i kraft den 28. september 2005.

3. Uanset stk. 1 og stk. 2 kan medlemsstaterne vælge ikke at anvende:

a) bestemmelserne i bilag I, subpart I, om luftfartøjer, der ikke udfører erhvervsmæssig lufttransport, indtil den 28. september 2008

b) bestemmelserne i bilag I, subpart I, om luftfartøjer, der ikke udfører erhvervsmæssig lufttransport, indtil den 28. september 2008

c) følgende bestemmelser i bilag II indtil den 28. september 2006:

- 145.A.30(e) menneskelige faktorer

- 145.A.30(g) for så vidt angår store luftfartøjer med en maksimal startmasse på mere end 5700 kg

- 145.A.30(h)(1) for så vidt angår luftfartøjer med en maksimal startmasse på mere end 5700 kg

- 145.A.30(j)(1) tillæg IV

- 145.A.30(j)(2) tillæg IV

d) nedenstående bestemmelser i bilag II indtil den 28. september 2008:

- 145.A.30(g) for så vidt angår luftfartøjer med en maksimal startmasse på 5700 kg og derunder

- 145.A.30(h)(1) for så vidt angår luftfartøjer med en maksimal startmasse på 5700 kg og derunder

- 145.A.30(h)(2)

e) bestemmelserne i bilag III, for så vidt angår luftfartøjer med en maksimal startmasse på over 5700 kg indtil den 28. september 2005

f) bestemmelserne i bilag III, for så vidt angår luftfartøjer med en maksimal startmasse på højst 5700 kg indtil den 28. september 2006

4. Medlemsstaterne kan for så vidt angår bilag II og bilag IV udstede godkendelser af begrænset varighed indtil den 28. september 2005.

5. Når en medlemsstat anvender bestemmelserne i stk. 3 eller stk. 4, skal den underrette Kommissionen og agenturet herom.

6. Agenturet skal foretage en vurdering af virkningen af bestemmelserne i bilag I til denne forordning med henblik på at afgive en udtalelse til Kommissionen med eventuelle ændringer til denne inden den 28. marts 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2003.

På Kommissionens vegne

Loyola De Palacio

Næstformand

(1) EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1701/2003 (EUT L 243 af 27.9.2003, s. 5).

(2) EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2871/2000 (EFT L 333 af 29.12.2000, s. 47).

(3) Udtalelse fra Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur af 1. september 2003.

(4) Udtalelsen fra Udvalget for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur af 23. september 2003.

BILAG I

(Del-M)

M.1

I denne del forstås ved kompetent myndighed:

1. Hvor det vedrører tilsynet med de enkelte luftfartøjers vedvarende luftdygtighed og udstedelse af luftdygtighedseftersynsbeviser: den myndighed, som registreringsmedlemsstaten har udpeget.

2. Hvor det vedrører tilsynet med en vedligeholdelsesorganisation som beskrevet i M.A. subpart F:

i) den myndighed, som er udpeget af den medlemsstat, hvori den pågældende organisations hovedforretningssted er beliggende

ii) agenturet, hvis organisationen er beliggende i et tredjeland.

3. Hvor det vedrører tilsynet med en organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed som beskrevet i M.A. subpart G:

i) den myndighed, som er udpeget af den medlemsstat, hvori den pågældende organisations hovedforretningssted er beliggende, hvis godkendelsen ikke er indeholdt i en driftstilladelse

ii) den myndighed, der er udpeget af luftfartsforetagendets medlemsstat, hvis godkendelsen er indeholdt i en driftstilladelse

iii) agenturet, hvis organisationen er beliggende i et tredjeland

4. Hvor det vedrører godkendelsen af vedligeholdelsesprogrammer:

i) den myndighed, der er udpeget af registreringsmedlemsstaten

ii) hvor der er tale om erhvervsmæssig lufttransport, og hvor luftfartsforetagendets medlemsstat ikke er registreringsmedlemsstaten, den myndighed, som de to ovennævnte stater er blevet enige om forud for godkendelsen af vedligeholdelsesprogrammet.

SEKTION A TEKNISKE KRAV

SUBPART A GENERELT

M.A.101 Anvendelsesområde

I denne sektion fastlægges de foranstaltninger, der skal træffes for at sikre opretholdelse af luftdygtigheden, herunder vedligeholdelse. Desuden fastlægges de betingelser, som personer eller organisationer, der medvirker til en sådan sikring af vedvarende luftdygtighed, skal opfylde.

SUBPART B ANSVARLIGHED

M.A.201 Ansvar

a) Ejeren er ansvarlig for sit luftfartøjs vedvarende luftdygtighed og skal sikre, at der ikke foretages flyvninger, medmindre:

1. luftfartøjet er luftdygtigt, og

2. alt påmonteret operationelt udstyr og nødudstyr er installeret korrekt og er funktionsdygtigt eller er tydeligt mærket som værende ikke-funktionsdygtigt, og

3. luftdygtighedsbeviset er gyldigt, og

4. vedligeholdelsen af luftfartøjet udføres i overensstemmelse med det godkendte vedligeholdelsesprogram som beskrevet i M.A.302.

b) Hvis luftfartøjet er lejet, overføres ejerens ansvar til lejeren, hvis:

1. lejeren er angivet på registreringsdokumentet, eller

2. som angivet i lejekontrakten.

I de tilfælde, hvor der i denne del henvises til "ejeren", omfatter dette begreb ejeren eller lejeren, hvor det er relevant.

c) Enhver person eller organisation, der udfører vedligeholdelsen, bærer ansvaret for de udførte opgaver.

d) Luftfartøjschefen eller i tilfælde af erhvervsmæssig lufttransport luftfartsforetagendet er ansvarligt for, at den visuelle inspektion før flyvningen udføres tilfredsstillende. Det er ikke nødvendigt, at denne inspektion udføres af en godkendt vedligeholdelsesorganisation eller af del-66-certificeringspersonale, men skal udføres af piloten eller en anden kvalificeret person.

e) For at opfylde sit ansvar i henhold til punkt (a) kan ejeren af et luftfartøj udlicitere de opgaver, der er forbundet med vedvarende luftdygtighed, til en godkendt organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed som beskrevet i M.A. subpart G (i det følgende benævnt organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed) i overensstemmelse med tillæg I. I så fald påtager organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed sig ansvaret for, at opgaverne udføres korrekt.

f) For at opfylde sit ansvar i henhold til punkt (a) skal ejeren af et luftfartøj sikre, at de opgaver, der er forbundet med vedvarende luftdygtighed, udføres af en godkendt organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed, hvis der er tale om et stort luftfartøj. Der skal udformes en skriftlig kontrakt i overensstemmelse med tillæg I. I så fald påtager organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed sig ansvaret for, at opgaverne udføres korrekt.

g) Vedligeholdelse af store luftfartøjer, luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig lufttransport og komponenter til sådanne luftfartøjer skal udføres af en del-145-godkendt vedligeholdelsesorganisation.

h) Hvis der er tale om erhvervsmæssig lufttransport er luftfartsforetagendet ansvarligt for det luftfartøj, som luftfartsforetagendet opererer, og skal:

1. godkendes som en del af den driftstilladelse, der udstedes af den kompetente myndighed i henhold til M.A. subpart G, for det luftfartøj, som luftfartsforetagendet opererer, og

2. godkendes i overensstemmelse med del-145 eller indgå en kontrakt med en sådan organisation, og

3. sikre, at punkt (a) er opfyldt.

i) Hvis en medlemsstat kræver, at et luftfartsforetagende skal være i besiddelse af et certifikat for de operationelle aktiviteter, det udøver ud over erhvervsmæssig lufttransport, skal luftfartsforetagendet:

1. godkendes behørigt i henhold til M.A. subpart G for at sikre den vedvarende luftdygtighed af det luftfartøj, som luftfartsforetagendet opererer, eller indgå kontrakt med en organisation, der kan varetage disse opgaver, og

2. godkendes behørigt i henhold til M.A. subpart F eller del-145 eller indgå kontrakt med sådanne organisationer, og

3. sikre, at punkt (a) er opfyldt.

j) Ejeren/luftfartsforetagendet er ansvarlig for, at den kompetente myndighed får adgang til organisationen/luftfartøjet for at afgøre, om der er fortsat overensstemmelse med denne del.

M.A.202 Indberetning af hændelser

a) Enhver person eller organisation, der er ansvarlig i henhold til M.A.201, skal indberette enhver konstateret omstændighed ved et luftfartøj eller en komponent, der kunne være til alvorlig fare for flyvesikkerheden, til registreringsstaten, den organisation, der er ansvarlig for typemodellen eller den supplerende typemodel og, hvis dette er relevant, luftfartsforetagendets medlemsstat.

b) Indberetningen skal ske på den måde, som agenturet har fastlagt, og indeholde alle relevante oplysninger om den omstændighed, som personen eller organisationen har fået kendskab til.

c) Hvis den person eller organisation, der vedligeholder luftfartøjet, har indgået kontrakt med en ejer eller et luftfartsforetagende med henblik på udførelse af vedligeholdelse, skal den person eller organisation, der vedligeholder luftfartøjet, ligeledes indberette enhver omstændighed af denne art, der har indvirkning på ejerens eller luftfartsforetagendets luftfartøj eller komponent, til ejeren, luftfartsforetagendet eller organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed.

d) Indberetningen skal foretages så hurtigt som muligt, men under alle omstændigheder inden for 72 timer efter personens eller organisationens konstatering af den omstændighed, som indberetningen vedrører.

SUBPART C VEDVARENDE LUFTDYGTIGHED

M.A.301 Opgaver i forbindelse med vedvarende luftdygtighed

Luftfartøjets vedvarende luftdygtighed og såvel det operationelle udstyrs som nødudstyrets brugbarhed skal sikres ved:

1. udførelse af visuelle inspektioner før flyvningen

2. udbedring af enhver fejl eller skade, der har indvirkning på sikker drift, til en officielt anerkendt standard, idet der for alle store luftfartøjer eller luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig lufttransport, tages hensyn til minimumsudstyrslisten og listen over konfigurationsafvigelser, hvis en sådan finder anvendelse på luftfartøjstypen

3. udførelse af al vedligeholdelse i henhold til det godkendte luftfartøjsvedligeholdelsesprogram som beskrevet i M.A. 302

4. for så vidt angår alle store luftfartøjer eller luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig lufttransport, analyse af effektiviteten af det godkendte vedligeholdelsesprogram som beskrevet i M.A.302

5. gennemførelse af alle relevante:

i) luftdygtighedsdirektiver,

ii) operationelle direktiver med betydning for den vedvarende luftdygtighed

iii) krav til vedvarende luftdygtighed, som agenturet har fastlagt

iv) foranstaltninger, som agenturet har fastlagt, som umiddelbar reaktion på et sikkerhedsproblem

6. gennemførelse af ændringer og reparationer i overensstemmelse med M.A.304

7. etablering af en indkorporeringspolitik, for så vidt angår ikke-obligatoriske ændringer og/eller inspektioner, og gældende for alle store luftfartøjer eller luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig lufttransport

8. vedligeholdelseskontrolflyvninger, når det er påkrævet.

M.A.302 Vedligeholdelsesprogram

a) Ethvert luftfartøj skal vedligeholdes i overensstemmelse med et vedligeholdelsesprogram, der er godkendt af den kompetente myndighed, og som regelmæssigt skal revideres og ændres i overensstemmelse hermed.

b) Vedligeholdelsesprogrammet og eventuelle efterfølgende ændringer skal godkendes af den kompetente myndighed.

c) Vedligeholdelsesprogrammet skal være i overensstemmelse med:

1. de instruktioner om vedvarende luftdygtighed, der er givet af indehavere af typecertifikater og supplerende typecertifikater og enhver anden organisation, som i overensstemmelse med del-21 offentliggør sådanne oplysninger, eller

2. de instruktioner, der er givet af den kompetente myndighed, hvis de afviger fra underpunkt 1 eller i mangel af konkrete henstillinger, eller

3. instruktioner, der er fastlagt af ejeren eller luftfartsforetagendet og godkendt af den kompetente myndighed, hvis disse instruktioner afviger fra underpunkt 1 og 2.

d) Vedligeholdelsesprogrammet skal indeholde nærmere oplysninger om al den vedligeholdelse, inklusive hyppighed, der kræves udført, herunder specifikke opgaver, der er forbundet med specifikke operationer. Programmet skal omfatte en dokumentationsplan (reliability programme), hvis vedligeholdelsesprogrammet er baseret på:

1. vedligeholdelsesstyregruppens logik eller

2. hovedsagelig tilstandsovervågning.

e) Hvis et luftfartøjs vedvarende luftdygtighed administreres af en organisation i henhold til M.A. subpart G, kan vedligeholdelsesprogrammet og ændringerne hertil godkendes via en vedligeholdelsesprogramprocedure, der er fastlagt af en sådan organisation (i det følgende benævnt indirekte godkendelse).

M.A.303 Luftdygtighedsdirektiver

Ethvert gældende luftdygtighedsdirektiv skal gennemføres i overensstemmelse med kravene i det pågældende luftdygtighedsdirektiv, medmindre agenturet angiver andet.

M.A.304 Oplysninger i forbindelse med ændringer og reparationer

Skader skal vurderes og ændringer og reparationer skal udføres på baggrund af de oplysninger, der er godkendt af agenturet eller af en godkendt del-21-konstruktionsorganisation, afhængigt af, hvad der er mest hensigtsmæssigt.

M.A.305 Rapportsystem for luftfartøjers vedvarende luftdygtighed

a) Efter afslutning af enhver form for vedligeholdelse skal det tilhørende certifikat om frigivelse til tjeneste som beskrevet i M.A.801 registreres i rapporter over luftfartøjers vedvarende luftdygtighed. Hver registrering skal ske så hurtigt som muligt, men under ingen omstændigheder senere end 30 dage efter dagen for vedligeholdelsesforanstaltningen.

b) Rapporterne over luftfartøjers vedvarende luftdygtighed skal i givet fald omfatte en logbog for luftfartøjet, en eller flere logbøger for motoren eller logkort for motormoduler, en eller flere propellogbøger samt logkort for enhver komponent med begrænset levetid og luftfartsforetagendets tekniske log.

c) Luftfartøjstypen og registreringsmærket, datoen samt den samlede flyvetid og/eller flyvecyklusser og/eller landinger skal i givet fald registreres i luftfartøjets logbog.

d) Rapporterne om luftfartøjers vedvarende luftdygtighed skal indeholde oplysninger om den aktuelle:

1. status, for så vidt angår luftdygtighedsdirektiverne, samt foranstaltninger, som den kompetente myndighed har fastlagt som en omgående reaktion på et sikkerhedsproblem

2. status, for så vidt angår ændringer og reparationer

3. status, for så vidt angår overholdelse af vedligeholdelsesprogrammet

4. status for komponenter med begrænset levetid

5. en masse- og balancerapport og

6. en fortegnelse over udskudt vedligeholdelse.

e) Ud over det autoriserede frigivelsescertifikatet om frigivelse til tjeneste, EASA-formular 1 eller tilsvarende skal følgende oplysninger, der er relevante for enhver installeret komponent, registreres i den pågældende motor- eller propellogbog eller på logkortet for motormoduler eller komponenter med begrænset levetid:

1. komponentens art og

2. typen, serienummeret og registreringen af det luftfartøj, som den konkrete komponent er påmonteret, samt henvisning til installation eller fjernelse af komponenten og

3. den konkrete komponents samlede flyvetid og/eller flyvecyklusser og/eller landinger og/eller kalendertid og

4. de aktuelle oplysninger under punkt (d), som finder anvendelse på komponenten.

f) Den person, der er ansvarlig for opgaver til sikring af vedvarende luftdygtighed i henhold til M.A. subpart B, skal styre rapporterne som angivet i dette punkt og forelægge rapporterne for den kompetente myndighed, såfremt han bliver anmodet herom.

g) Alle registreringer i rapporterne om luftfartøjers vedvarende luftdygtighed skal være tydelige og præcise. Såfremt det er nødvendigt at foretage en rettelse i en registrering, skal rettelsen foretages, således at den oprindelige registrering tydeligt fremgår.

h) Ejeren eller luftfartsforetagendet skal sikre, at der er etableret et system for opbevaring af følgende rapporter i det angivne tidsrum:

1. alle detaljerede vedligeholdelsesrapporter om luftfartøjet og alle komponenter med begrænset levetid, der er monteret på luftfartøjet, mindst 24 måneder efter, at luftfartøjet eller komponenten er taget permanent ud af tjeneste, og

2. den samlede tid og de samlede flyvecyklusser, alt efter hvad der er relevant, for luftfartøjet og alle komponenter med begrænset levetid mindst tolv måneder efter, at luftfartøjet eller komponenten er taget permanent ud af tjeneste, og

3. tid og flyvecyklusser, alt efter hvad der er relevant, siden sidste planlagte vedligeholdelse af den komponent, der har en begrænset levetid, mindst indtil den planlagte vedligeholdelse af komponenten er blevet afløst af en ny planlagt vedligeholdelse med samme arbejds- og grundighedsomfang, og

4. den aktuelle status for så vidt angår overholdelse af vedligeholdelsesprogrammet, så der kan fastslås overholdelse af det godkendte luftfartøjsvedligeholdelsesprogram, mindst indtil den planlagte vedligeholdelse af luftfartøjet eller komponenten er afløst af en anden planlagt vedligeholdelse med samme arbejds- og grundighedsomfang, og

5. den aktuelle status af de luftdygtighedsdirektiver, der finder anvendelse på luftfartøjet eller dets komponenter, mindst tolv måneder efter, at luftfartøjet eller komponenten er taget permanent ud af tjeneste, og

6. de nærmere oplysninger om aktuelle ændringer og reparationer af luftfartøjet, motor(erne), propel(lerne) og eventuelle andre komponenter, der er vitale for flyvesikkerheden, mindst tolv måneder efter, at de er taget permanent ud af tjeneste.

M.A.306 Luftfartsforetagendets tekniske logsystem

a) Hvis der er tale om erhvervsmæssig lufttransport, skal luftfartsforetagendet ud over at opfylde kravene i M.A.305 anvende et teknisk logsystem for luftfartøjet, som indeholder følgende oplysninger om hvert enkelt luftfartøj:

1. de oplysninger om hver flyvning, der er nødvendige for at sikre fortsat flyvesikkerhed, og

2. luftfartøjets nuværende certifikat om frigivelse til tjeneste og

3. den gældende vedligeholdelseserklæring, som viser luftfartøjets vedligeholdelsesstatus med henblik på den næste planlagte og faseforskudte vedligeholdelse, der skal foretages; dog kan den kompetente myndighed godkende, at vedligeholdelseserklæringen opbevares et andet sted, og

4. alle udestående, udskudte fejludbedringer, der påvirker luftfartøjets operation og

5. eventuel nødvendig vejledende instruktion i støtteordninger for vedligeholdelse.

b) Luftfartøjets tekniske log og eventuelle senere ændringer skal godkendes af den kompetente myndighed.

c) Luftfartsforetagendet skal sikre, at luftfartøjets tekniske log opbevares indtil 36 måneder efter datoen for den sidste registrering.

M.A.307 Overførsel af rapporterne om luftfartøjers vedvarende luftdygtighed

a) Ejeren eller luftfartsforetagendet skal, når et luftfartøj permanent overføres fra en ejer eller et luftfartsforetagende til en anden ejer eller luftfartsforetagende, sikre, at de i M.A.305 angivne rapporter om luftfartøjers vedvarende luftdygtighed, og, hvis relevant, luftfartsforetagendets tekniske log i henhold til M.A.306 også overføres.

b) Ejeren skal, når han indgår kontrakt med en organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed om opgaver til sikring af vedvarende luftdygtighed, påse, at de i M.A.305 angivne rapporter om luftfartøjers vedvarende luftdygtighed overføres til organisationen.

c) De tidsperioder, der er foreskrevet for opbevaringen af rapporterne, finder fortsat anvendelse på den nye ejer, det nye luftfartsforetagende eller den nye organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed.

SUBPART D VEDLIGEHOLDELSESSTANDARDER

M.A.401 Vedligeholdelsesoplysninger

a) Den person eller organisation, der vedligeholder et luftfartøj, skal ved udførelsen af vedligeholdelsen, herunder ændringer og reparationer, have adgang til og udelukkende anvende de relevante og aktuelle vedligeholdelsesoplysninger.

b) I denne del forstås ved relevante vedligeholdelsesoplysninger:

1. alle relevante krav, procedurer, standarder eller oplysninger, der fastsættes eller gives af den kompetente myndighed

2. alle relevante luftdygtighedsdirektiver

3. gældende instruktioner om vedvarende luftdygtighed, der er udstedt af indehavere af typecertifikater og supplerende typecertifikater og enhver anden organisation, som i overensstemmelse med del-21 offentliggør sådanne oplysninger, og

4. alle relevante oplysninger udstedt i overensstemmelse med 145.A.45(d).

c) Den person eller organisation, der vedligeholder et luftfartøj, skal sikre, at alle relevante vedligeholdelsesoplysninger er aktuelle og hurtigt tilgængelige, når de skal anvendes. Vedligeholdelsesoplysningerne skal, bortset fra når der udføres enkle vedligeholdelsesopgaver, noteres på arbejdssedler eller arbejdspapirer. Personen eller organisationen skal udarbejde et system for arbejdssedler eller arbejdsark, der skal anvendes, og skal enten overføre vedligeholdelsesoplysninger nøjagtigt til disse arbejdssedler eller arbejdsark eller sørge for præcise henvisninger til de(n) pågældende vedligeholdelsesopgave(r), der fremgår af disse vedligeholdelsesoplysninger.

M.A.402 Udførelse af vedligeholdelse

a) Alle former for vedligeholdelse skal udføres af kvalificeret personale ifølge de metoder, teknikker, standarder og instruktioner, der er fastlagt i M.A.401 om vedligeholdelsesoplysninger. Desuden skal der efter enhver vedligeholdelsesopgave, der har betydning for sikkerheden, udføres en uafhængig inspektion, medmindre andet er angivet i del-145 eller godkendt af den kompetente myndighed.

b) Alle former for vedligeholdelse skal udføres med det værktøj, udstyr og materiale, der er fastlagt i M.A.401 om vedligeholdelsesoplysninger, medmindre andet er angivet i del-145. Værktøj og udstyr skal efter behov kontrolleres og kalibreres, således at det opfylder en officielt anerkendt standard.

c) Det område, hvor der udføres vedligeholdelse, skal være overskueligt indrettet og rengjort for snavs og forurening.

d) Al vedligeholdelse skal udføres under hensyntagen til de miljømæssige begrænsninger, der er fastlagt i M.A.401 om vedligeholdelsesoplysninger.

e) I tilfælde af dårligt vejr eller langvarigt vedligeholdelsesarbejde skal vedligeholdelsen udføres i passende faciliteter.

f) Efter afslutningen af al vedligeholdelse skal der foretages en generel kontrol for at sikre, at alt værktøj, udstyr og andre fremmede dele og materialer er fjernet fra luftfartøjet eller komponenten, og at alle de adgangspaneler, der blev fjernet, er monteret igen.

M.A.403 Fejl ved luftfartøjet

a) Enhver fejl ved luftfartøjer, der kunne bringe flyvesikkerheden i alvorlig fare, skal udbedres, inden der foretages yderligere flyvninger.

b) Kun bemyndiget certificeringspersonale i henhold til M.A.801(b)1, M.A.801(b)2 eller del-145 kan ved hjælp af de i M.A.401 angivne vedligeholdelsesoplysninger afgøre, hvorvidt en fejl ved et luftfartøj kan bringe flyvesikkerheden i alvorlig fare, og kan derfor afgøre, hvilken form for udbedring der skal gennemføres og hvornår inden næste flyvning, samt hvilke fejludbedringer der kan udskydes. Dette finder dog ikke anvendelse, hvis:

1. piloten anvender den minimumsudstyrsliste, der er godkendt af den kompetente myndighed

2. fejl ved luftfartøjet som af den kompetente myndighed defineres som værende acceptable.

c) Enhver fejl ved luftfartøjet, der ikke vil bringe flyvesikkerheden i alvorlig fare, skal udbedres så hurtigt som muligt efter den dato, hvor fejlen ved luftfartøjet blev konstateret og inden for de begrænsninger, der er angivet i vedligeholdelsesoplysningerne.

d) Enhver fejl, der ikke udbedres inden flyvningen, skal registreres i det i M.A. 305 angivne vedligeholdelsesrapportsystem for luftfartøjer eller i luftfartsforetagendets tekniske logsystem i henhold til M.A.306, hvor dette er relevant.

SUBPART E KOMPONENTER

M.A.501 Installation

a) Komponenter må kun monteres, hvis de er i tilfredsstillende stand, behørigt frigivet til tjeneste på en EASA-formular 1 eller en tilsvarende formular og er markeret i overensstemmelse med del-21, subpart Q, medmindre andet er angivet i del-145 og subpart F.

b) Forud for installationen af en komponent på et luftfartøj skal personen eller den godkendte vedligeholdelsesorganisation sikre, at den konkrete komponent er egnet til at blive påmonteret, hvis andre ændrings- og/eller luftdygtighedsdirektivskonfigurationer finder anvendelse.

c) Standarddele må kun påmonteres et luftfartøj eller en komponent, hvis den konkrete standarddel er angivet i vedligeholdelsesoplysningerne. Standarddele må kun påmonteres, hvis disse er ledsaget af dokumentation for overensstemmelse, der kan spores til den relevante standard.

d) Materialer, det være sig enten råmaterialer eller forbrugsmaterialer, må kun anvendes på et luftfartøj eller på en komponent, hvis producenten af luftfartøjet eller komponenten angiver dette i de relevante vedligeholdelsesoplysninger eller som angivet i del-145. Sådanne materialer må kun anvendes, hvis materialerne opfylder den krævede specifikation og har behørig sporbarhed. Alt materiale skal ledsages af dokumentation, der entydigt vedrører det pågældende materiale, og som indeholder en erklæring om overensstemmelse med specifikationen, i tillæg til både fabrikant- og leverandørkilde.

M.A.502 Vedligeholdelse af komponenter

a) Vedligeholdelsen af komponenter skal foretages af behørigt godkendte vedligeholdelsesorganisationer, som er angivet i subpart F eller del-145.

b) Vedligeholdelsen af komponenter må kun udføres af certificeringspersonale i henhold til M.A.801(b)2, hvis de pågældende komponenter er monteret på luftfartøjet. Disse komponenter kan ikke desto mindre afmonteres midlertidigt med henblik på vedligeholdelse, såfremt denne afmontering udtrykkeligt er tilladt i luftfartøjsvedligeholdelseshåndbogen for at forbedre adgangen.

M.A.503 Komponenter med begrænset levetid

Installerede komponenter med begrænset levetid må ikke overskride den godkendte levetidsbegrænsning, der er angivet i det godkendte vedligeholdelsesprogram og de godkendte luftdygtighedsdirektiver.

M.A.504 Kontrol af ikke-brugbare komponenter

a) En komponent skal anses for ikke-brugbar, hvis en af følgende omstændigheder gør sig gældende:

1. Den begrænsede levetid, som er angivet i vedligeholdelsesprogrammet, er udløbet.

2. Komponenten opfylder ikke kravene i de luftdygtighedsdirektiver, der finder anvendelse, og andre krav vedrørende vedvarende luftdygtighed, som agenturet har fastlagt.

3. Der mangler oplysninger, som er nødvendige for at fastslå komponentens luftdygtighedsstatus eller egnethed til installation.

4. Der foreligger dokumentation for fejl eller mangler.

5. Komponenten har været involveret i en hændelse eller et havari, som sandsynligvis påvirker dens brugbarhed.

b) Ikke-brugbare komponenter skal identificeres og opbevares på et sikkert sted under opsyn af den godkendte organisation i henhold til M.A.502, indtil der er truffet afgørelse om den pågældende komponents fremtidige status.

c) Komponenter, der har nået afslutningen af deres certificerede levetid, eller som er behæftet med en fejl, der ikke kan udbedres, skal klassificeres som ikke-genanvendelige, og må ikke genindsættes i komponentforsyningssystemet, medmindre den certificerede, begrænsede levetid er blevet forlænget, eller der er blevet godkendt en reparationsløsning i henhold til M.A.304.

d) Personer eller organisationer, der er ansvarlige i henhold til del-M, skal i tilfælde af ikke-genanvendelige komponenter som beskrevet under punkt (c):

1. opbevare komponenten på det sted, der er angivet under punkt (b), eller

2. påse, at komponenten beskadiges på en sådan måde, at det sikres, at den ikke kan bringes i funktionsdygtig stand eller repareres, inden ansvaret for den pågældende komponent kan fralægges.

e) Uanset punkt (d) må en person eller en organisation, der er ansvarlig i henhold til del-M, overføre ansvaret for komponenter, der er klassificeret som ikke-genanvendelige, til en organisation for uddannelse eller forskning, uden at disse destrueres.

SUBPART F VEDLIGEHOLDELSESORGANISATION

M.A.601 Anvendelsesområde

I denne subpart fastlægges de krav, som en organisation skal opfylde for at blive kvalificeret til at udstede eller forlænge en godkendelse til vedligeholdelse af luftfartøjer og/eller komponenter, der ikke fremgår af M.A.201(f) og (g).

M.A.602 Ansøgning

En ansøgning om udstedelse eller ændring af en godkendelse af en vedligeholdelsesorganisation skal indgives i en form og på en måde, der er fastlagt af den kompetente myndighed.

M.A.603 Godkendelsens omfang

a) Tildelingen af godkendelsen foregår ved, at den kompetente myndighed udsteder et bevis (vedlagt i tillæg IV). Omfanget af det arbejde, der skal være omfattet af godkendelsen, skal beskrives i håndbogen for den vedligeholdelsesorganisation, der er godkendt i henhold til M.A.604.

Tillæg IV til denne del definerer alle de klasser og rettigheder, der er mulige i henhold til M.A. subpart F.

b) Enhver godkendt vedligeholdelsesorganisation kan i overensstemmelse med vedligeholdelsesoplysningerne fremstille et begrænset sortiment af dele til anvendelse i forbindelse med igangværende arbejde på organisationens egne faciliteter som defineret i vedligeholdelsesorganisationens håndbog.

M.A.604 Vedligeholdelsesorganisationens håndbog

a) Vedligeholdelsesorganisationen skal udarbejde en håndbog, der som minimum skal indeholde følgende oplysninger:

1. en erklæring, der er underskrevet af den teknisk/økonomisk ansvarlige person, hvori det bekræftes, at organisationen til enhver tid vil udføre sit arbejde i henhold til del-M og håndbogen

2. organisationens arbejdsområde

3. titel og navn på den eller de personer, hvortil der henvises i M.A.606, punkt (b)

4. en organisationsplan, hvoraf ansvarskæden mellem den eller de personer, der henvises til i M.A.606(b), fremgår

5. en fortegnelse over certificeringspersonalet

6. en generel beskrivelse samt beliggenhed af organisationens faciliteter

7. en beskrivelse af procedurerne for, hvordan vedligeholdelsesorganisationen sikrer overensstemmelse med denne del, og

8. proceduren eller procedurerne for ændring af vedligeholdelsesorganisationens håndbog.

b) Vedligeholdelsesorganisationens håndbog og ændringer til denne skal godkendes af den kompetente myndighed.

c) Uanset ovenstående punkt (b) kan mindre ændringer af håndbogen godkendes gennem en procedure (i det følgende benævnt indirekte godkendelse).

M.A.605 Faciliteter

Organisationen skal sikre, at:

a) der er faciliteter til rådighed til alt det planlagte arbejde, og at specialværksteder og dokområder er adskilt i nødvendig udstrækning for at sikre beskyttelse mod forurening og af miljøet

b) der er kontorfaciliteter til rådighed til administration af alt planlagt arbejde, herunder især udarbejdelse af vedligeholdelsesrapporter

c) der er sikre lagerfaciliteter til rådighed for komponenter, udstyr, værktøj og materialer. Lagerforholdene skal sikre, at ikke-brugbare komponenter og materialer opbevares adskilt fra alle andre komponenter, materialer, udstyr og værktøj. Lagerforholdene skal være i overensstemmelse med producentens instruktioner, og adgangen til lageret skal være begrænset til bemyndiget personale.

M.A.606 Personalekrav

a) Organisationen skal udpege en teknisk/økonomisk ansvarlig person, der har organisationens bemyndigelse til at sikre, at al vedligeholdelse, der kræves af kunden, kan finansieres og udføres i overensstemmelse med den krævede standard i denne del.

b) Der skal udpeges en person eller en gruppe af personer, som skal være ansvarlig(e) for at sikre, at organisationen altid opfylder bestemmelserne i denne subpart. Denne eller disse personer skal i sidste instans være ansvarlig(e) over for den teknisk/økonomisk ansvarlige person.

c) Alle de i punkt (b) udpegede personer skal kunne fremvise den relevante viden, baggrund og den nødvendige erfaring inden for vedligeholdelse af luftfartøjer og/eller komponenter.

d) Organisationen skal have et tilstrækkeligt kvalificeret personale til at udføre de kontraktopgaver, der normalt kan forventes. Anvendelsen af midlertidigt underkontraheret personale er tilladt i tilfælde af større arbejdsbyrder end der sædvanligvis forventes, og kun for så vidt angår personale, der ikke udsteder certifikater om frigivelse til tjeneste.

e) De kvalifikationer, som besiddes af hele det personale, der udfører vedligeholdelsesarbejde, skal påvises og registreres.

f) Det personale, der udfører specialopgaver som f.eks. svejsning, ikke-destruktiv prøvning/inspektion, herunder dog ikke farvesammenligning, skal være kvalificeret i henhold til en officielt anerkendt standard.

g) Vedligeholdelsesorganisationen skal have tilstrækkeligt certificeringspersonale til at udstede de i M.A.612 og M.A.613 angivne certifikater om frigivelse til tjeneste for luftfartøjer og komponenter. De skal opfylde kravene i del-66.

M.A.607 Certificeringspersonale

a) Ud over M.A.606(g) kan certificeringspersonalet kun udøve rettigheder, såfremt organisationen har sikret:

1. at certificeringspersonalet kan påvise, at det inden for de seneste to år enten har haft seks måneders relevant vedligeholdelseserfaring eller opfylder bestemmelsen for udstedelse af de relevante rettigheder, og

2. at certificeringspersonalet har et tilstrækkeligt kendskab til det relevante luftfartøj og/eller den eller de relevante luftfartøjskomponenter, der skal vedligeholdes, og til de tilknyttede organisationsprocedurer.

b) I følgende uforudsete tilfælde, hvor et luftfartøj har fået pålagt startforbud på et andet sted end hovedbasen, og hvor der ikke findes egnet certificeringspersonale, kan den organisation, med hvilken der er indgået kontrakt om ydelse af vedligeholdelsesstøtte, udstede en engangscertificeringsautorisation:

1. til en af sine ansatte, som er indehaver af typekvalifikationer til luftfartøjer med tilsvarende teknologi, konstruktion og systemer, eller

2. til enhver person med mindst 5 års vedligeholdelseserfaring, som er indehaver af et gyldigt ICAO-luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat med en rettighed til den luftfartøjstype, der kræver certificering, forudsat at der ikke findes en organisation, der er behørigt godkendt i henhold til denne del på dette sted, og at organisationen, med hvilken der er indgået kontrakt, fremskaffer og opbevarer dokumentationen for denne persons erfaring og certifikat.

Alle disse tilfælde skal indberettes til den kompetente myndighed inden for syv dage efter udstedelse af en sådan certificeringsautorisation. Den godkendte vedligeholdelsesorganisation, der udsteder engangscertificeringsautorisationen, skal sikre, at enhver sådan vedligeholdelse, der kan påvirke flyvesikkerheden, på ny kontrolleres.

c) Den godkendte vedligeholdelsesorganisation skal registrere alle de nærmere oplysninger om certificeringspersonalet og være i besiddelse af en til enhver tid opdateret fortegnelse over hele certificeringspersonalet.

M.A.608 Komponenter, udstyr og værktøj

a) Organisationen skal:

1. være i besiddelse af det udstyr og værktøj, der er angivet i M.A.609 om vedligeholdelsesoplysninger eller ækvivalenter, der er anført i vedligeholdelsesorganisations håndbog, og som er nødvendigt for at kunne foretage den daglige vedligeholdelse inden for godkendelsens anvendelsesområde, og

2. påvise, at den har adgang til enhver anden form for udstyr og værktøj, der kun anvendes lejlighedsvis.

b) Værktøj og udstyr skal kontrolleres og kalibreres, således at det opfylder en officielt anerkendt standard. Dokumentationen for disse kalibreringer og den anvendte standard skal opbevares af organisationen.

c) Organisationen skal inspicere og klassificere alle tilgangskomponenter og holde dem behørigt adskilt.

M.A.609 Vedligeholdelsesoplysninger

Den godkendte vedligeholdelsesorganisation skal være i besiddelse af og anvende alle de relevante vedligeholdelsesoplysninger, der er angivet i M.A.401, til udførelsen af vedligeholdelse, herunder ændringer og reparationer. I de tilfælde, hvor kunden forsyner organisationen med vedligeholdelsesoplysningerne, er det kun nødvendigt at være i besiddelse af disse oplysninger, når arbejdet pågår.

M.A.610 Arbejdsordrer i forbindelse med vedligeholdelse

Inden vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes, skal organisationen og kunden blive enige om en skriftlig arbejdsordre, hvori det fastslås, hvilken vedligeholdelse der skal udføres.

M.A.611 Vedligeholdelsesstandarder

Alle former for vedligeholdelse skal udføres i henhold til de krav, der er fastlagt i M.A. subpart D.

M.A.612 Certifikat om frigivelse til tjeneste for luftfartøjer

Når den påkrævede vedligeholdelse af luftfartøjet er afsluttet i overensstemmelse med denne subpart, skal der i henhold til M.A.801 udstedes et certifikat om frigivelse til tjeneste.

M.A.613 Certifikat om frigivelse til tjeneste for komponenter

a) Når den påkrævede vedligeholdelse af komponenten er afsluttet i henhold til denne subpart, skal der i henhold til M.A.802 udstedes et certifikat om frigivelse til tjeneste, EASA-formular 1, for komponenten, bortset fra, hvis komponenterne er fremstillet i overensstemmelse med M.A.603(b).

b) Dokumentet til certifikatet om frigivelse til tjeneste for komponenten, EASA-formular 1, kan genereres fra en elektronisk database.

M.A.614 Vedligeholdelsesrapporter

a) Den godkendte vedligeholdelsesorganisation skal registrere alle de nærmere oplysninger om det arbejde, der udføres. Organisationen skal lagre den dokumentation, der er nødvendig for at bevise, at alle betingelserne for udstedelse af certifikatet om frigivelse til tjeneste, herunder underleverandørens certifikat om frigivelse til tjeneste, er opfyldt.

b) Den godkendte vedligeholdelsesorganisation skal give ejeren af luftfartøjet en kopi af hvert enkelt certifikat om frigivelse til tjeneste samt en kopi af alle oplysninger om konkrete, godkendte reparationer/ændringer, der er anvendt i forbindelse med de reparationer/ændringer, der er blevet udført.

c) Den godkendte vedligeholdelsesorganisation skal opbevare en kopi af alle de vedligeholdelsesrapporter og alle tilhørende vedligeholdelsesoplysninger i tre år fra den dato, hvor det luftfartøj eller den luftfartøjskomponent, som arbejdet vedrører, blev frigivet af den godkendte vedligeholdelsesorganisation.

1. Rapporterne skal lagres på en måde, der sikrer, at de er beskyttet mod skader og tyveri.

2. Alle former for computerhardware, der anvendes til at sikre backupkopier, skal opbevares på et andet sted end der, hvor det computerhardware, der lagrer arbejdsoplysningerne, er placeret, og i et miljø, der sikrer, at de forbliver i god stand.

3. Hvis en godkendt vedligeholdelsesorganisation ophører sit virke, skal alle de opbevarede vedligeholdelsesrapporter for de sidste to år videregives til den sidste ejer af det pågældende luftfartøj eller den pågældende komponent eller skal opbevares som angivet af den kompetente myndighed.

M.A.615 Organisationens rettigheder

Organisationen må:

1. Vedligeholde ethvert luftfartøj og/eller komponent, som organisationens godkendelse omfatter, på de steder, der er beskrevet i godkendelsesbeviset og i håndbogen.

2. Vedligeholde ethvert luftfartøj og/eller komponent, som organisationens godkendelse omfatter, på ethvert andet sted, forudsat at denne form for vedligeholdelse udelukkende er nødvendig for at udbedre opståede fejl.

3. Udstede certifikater om frigivelse til tjeneste efter at have afsluttet vedligeholdelsen i henhold til M.A.612 eller M.A.613.

M.A.616 Organisationseftersyn

For at sikre, at den godkendte vedligeholdelsesorganisation fortsat opfylder de krav, der er fastlagt i denne subpart, skal organisationen regelmæssigt foranstalte organisationseftersyn.

M.A.617 Ændringer af den godkendte vedligeholdelsesorganisation

For at sætte den kompetente myndighed i stand til at fastslå, om organisationen fortsat overholder bestemmelserne i denne del, skal den godkendte vedligeholdelsesorganisation underrette myndigheden om ethvert forslag om gennemførelse af en af følgende ændringer, inden disse gennemføres:

1. organisationens navn

2. organisationens hjemsted

3. beliggenheden af organisationens eventuelle andre afdelinger

4. den teknisk/økonomisk ansvarlige person

5. alle de personer, der henvises til i M.A.606(b)

6. faciliteter, udstyr, værktøj, materialer, procedurer, arbejdsområde og certificeringspersonale, der kan påvirke godkendelsen.

I tilfælde af, at der foreslås ændringer i personalet, som ikke på forhånd er de ansvarlige bekendt, skal myndigheden hurtigst muligt underrettes om disse ændringer.

M.A.618 Godkendelsens fortsatte gyldighed

a) En udstedt godkendelse skal have ubegrænset varighed. Godkendelsen forbliver gyldig under forudsætning af:

1. at organisationen fortsat overholder bestemmelserne i denne del i overensstemmelse med de bestemmelser, der vedrører den håndtering af mangler, der er beskrevet i M.A.619

2. at den kompetente myndighed får adgang til organisationen for at fastslå, hvorvidt organisationen fortsat overholder bestemmelserne i denne del, og

3. at godkendelsesbeviset ikke overdrages eller tilbagekaldes.

b) Ved overdragelse eller tilbagekaldelse skal godkendelsesbeviset returneres til den kompetente myndighed.

M.A.619 Undersøgelsesresultater

a) Ved et niveau 1-resultat forstås enhver betydelig manglende opfyldelse af del M-krav, der sænker sikkerhedsstandarden og bringer flyvesikkerheden i alvorlig fare

b) Ved et niveau 2-resultat forstås enhver manglende opfyldelse af del M-krav, der kan mindske sikkerhedsstandarden og muligvis bringe flyvesikkerheden i alvorlig fare.

c) Efter modtagelse af en anmeldelse om mangler i overensstemmelse med M.B.605 skal indehaveren af et bevis for godkendelse af en vedligeholdelsesorganisation udarbejde en tilfredsstillende plan for afhjælpning af manglerne og over for den kompetente myndighed påvise gennemførelse af tilstrækkelige afhjælpende foranstaltninger inden for en tidsperiode, der aftales med denne myndighed.

SUBPART G ORGANISATION TIL SIKRING AF VEDVARENDE LUFTDYGTIGHED

M.A.701 Anvendelsesområde

I denne subpart fastlægges de krav, som en organisation skal opfylde for at blive kvalificeret til udstedelse eller forlængelse af en godkendelse.

M.A.702 Ansøgning

En ansøgning om udstedelse eller ændring af en godkendelse af en organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed skal indgives i en form og på en måde, der er fastlagt af den kompetente myndighed.

M.A.703 Godkendelsens omfang

a) Tildelingen af godkendelsen foregår ved, at den kompetente myndighed udsteder et bevis som det, der er vedlagt i tillæg VI. Omfanget af det arbejde, der skal være omfattet af godkendelsen, skal beskrives i den redegørelse, der er udarbejdet af organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed, og som er godkendt i henhold til M.A.704.

b) Uanset ovenstående punkt (a) skal godkendelsen for så vidt angår erhvervsmæssig lufttransport udgøre en del af den driftstilladelse, der er udstedt af den kompetente myndighed for luftfartøjet i drift.

M.A.704 Redegørelse om sikring af den vedvarende luftdygtighed

a) Organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed skal fremlægge en redegørelse om sikringen af den vedvarende luftdygtighed, som skal indeholde følgende oplysninger:

1. en erklæring, der er underskrevet af den teknisk/økonomisk ansvarlige person, hvori det bekræftes, at organisationen til enhver tid vil udføre sit arbejde i overensstemmelse med dels denne del, dels redegørelsen

2. organisationens arbejdsområde

3. titel og navn på den eller de personer, hvortil der henvises i M.A.706(b) og M.A. 706(c)

4. en organisationsplan, hvoraf ansvarskæden mellem den eller de personer, der henvises til i M.A.706(b) og M.A. 706(c), fremgår

5. en fortegnelse over det personale, der skal udføre luftdygtighedseftersynet

6. en generel beskrivelse og beliggenhed af organisationens faciliteter

7. en beskrivelse af procedurerne for, hvordan organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed sikrer overensstemmelse med denne del, og

8. procedurerne for ændring af den redegørelse, der udarbejdes af organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed.

b) Den redegørelse, der udarbejdes af organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed, og ændringerne til denne skal godkendes af den kompetente myndighed.

Uanset ovenstående punkt (b) kan mindre ændringer i redegørelsen godkendes gennem en redegørelsesprocedure (i det følgende benævnt indirekte godkendelse).

M.A.705 Faciliteter

Organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed skal stille passende kontorfaciliteter til rådighed på et passende sted for det personale, der er angivet i M.A.706.

M.A.706 Personalekrav

a) Organisationen skal udpege en teknisk/økonomisk ansvarlig person, der har organisationens bemyndigelse til at sikre, at alle de aktiviteter, der vedrører sikring af vedvarende luftdygtighed, kan finansieres og udføres i henhold til denne del.

b) For så vidt angår erhvervsmæssig lufttransport, skal den teknisk/økonomisk ansvarlige person, der beskrives i punkt (a), være den person, der ligeledes har organisationens bemyndigelse til at sikre, at alle luftfartsforetagendets aktiviteter kan finansieres og udføres i overensstemmelse med den standard, som kræves for udstedelsen af en driftstilladelse.

c) Der skal udpeges en person eller en gruppe af personer, som skal være ansvarlig for at sikre, at organisationen altid opfylder bestemmelserne i denne subpart. Denne eller disse personer skal i sidste instans være ansvarlig(e) over for den teknisk/økonomisk ansvarlige person.

d) For så vidt angår erhvervsmæssig lufttransport, skal den teknisk/økonomisk ansvarlige person udpege en stillingsindehaver. Denne person skal være ansvarlig for administrationen og overvågningen af de vedvarende luftdygtighedsaktiviteter i henhold til punkt (c).

e) Stillingsindehaveren i punkt (d) må ikke være ansat af en del-145-godkendt organisation, der udfører kontraktarbejde for luftfartsforetagendet, medmindre dette udtrykkeligt godkendes af den kompetente myndighed.

f) Organisationen skal have et tilstrækkeligt, behørigt kvalificeret personale til at udføre de opgaver, der kan forventes.

g) Alle de personer, der er angivet i punkt (c) og (d), skal kunne fremvise den relevante viden, baggrund og nødvendige erfaring inden for luftfartøjers vedvarende luftdygtighed.

h) De kvalifikationer, som besiddes af hele det personale, der bidrager til at sikre den vedvarende luftdygtighed, skal registreres.

M.A.707 Luftdygtighedseftersynspersonale

a) For at blive godkendt til at udføre luftdygtighedseftersyn skal en godkendt organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed have passende luftdygtighedseftersynspersonale til udstedelse af luftdygtighedseftersynsbeviser eller henstillinger med hensyn til luftdygtighed i henhold til M.A. subpart I. Ud over de krav, der er fastlagt i M.A.706, skal dette personale have:

1. mindst fem års erfaring inden for vedvarende luftdygtighed

2. et behørigt del-66-certifikat eller en flyveuddannelse eller lignende

3. en formel uddannelse i vedligeholdelse af luftfartøjer

4. en stilling med relevante ansvarsområder inden for den godkendte organisation.

b) Den godkendte organisation for vedvarende luftdygtighed kan kun udstede en autorisation til det luftdygtighedseftersynspersonale, som udpeges af den godkendte organisation for vedvarende luftdygtighed, hvis den pågældende person formelt godkendes af den kompetente myndighed, efter den tilfredsstillende gennemførelse af et luftdygtighedseftersyn under tilsyn.

c) Organisationen skal sikre, at luftdygtighedseftersynspersonalet kan fremlægge bevis for relevant, nylig erfaring med sikring af vedvarende luftdygtighed.

d) Luftdygtighedseftersynspersonalet skal identificeres ved, at der i redegørelsen vedrørende sikring af vedvarende luftdygtighed udarbejdes en fortegnelse med angivelse af hver enkelt person og dennes referencenummer for bemyndigelsen til udførelse af luftdygtighedseftersyn.

e) Organisationen skal opbevare en fortegnelse over hele sit luftdygtighedseftersynspersonale, som for hver enkelt medarbejder skal indeholde nærmere oplysninger om enhver relevant kvalifikation, et sammendrag af relevant erfaring med og uddannelse inden for sikring af vedvarende luftdygtighed samt en kopi af bemyndigelsen. Denne fortegnelse skal opbevares indtil to år efter, at den pågældende luftdygtighedseftersynsmedarbejder har forladt organisationen.

M.A.708 Administration af vedvarende luftdygtighed

a) Alle opgaver, der vedrører sikring af vedvarende luftdygtighed, skal udføres i henhold til bestemmelserne i M.A. subpart C.

b) For det enkelte pågældende luftfartøj skal den godkendte organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed:

1. udarbejde og overvåge et vedligeholdelsesprogram for det pågældende luftfartøj, herunder enhver relevant dokumentationsplan

2. forelægge den kompetente myndighed vedligeholdelsesprogrammet for luftfartøjet og ændringer hertil med henblik på godkendelse og forsyne ejeren af det ikke-erhvervsmæssige luftfartøj med et eksemplar af dokumentationsplanen

3. varetage godkendelsen af ændringer og reparationer

4. sikre, at alle former for vedligeholdelse udføres i overensstemmelse med det godkendte vedligeholdelsesprogram, og at luftfartøjet frigives i henhold til M.A. subpart H.1

5. sikre, at alle relevante luftdygtighedsdirektiver og driftsforskrifter med betydning for den vedvarende luftdygtighed anvendes

6. sikre, at alle fejl, der opdages eller indberettes i forbindelse med planlagt vedligeholdelse, udbedres af en behørigt godkendt vedligeholdelsesorganisation

7. sikre, at luftfartøjet bringes til en behørigt godkendt vedligeholdelsesorganisation, når som helst dette måtte være nødvendigt

8. koordinere planlagt vedligeholdelse, anvendelse af luftdygtighedsdirektiver, udskiftning af dele med begrænset levetid og inspektion af komponenter for at sikre, at arbejdet udføres korrekt

9. administrere og arkivere alle rapporter om vedvarende luftdygtighed og/eller luftfartsforetagendets tekniske log

10. sikre, at masse- og balanceerklæringen afspejler luftfartøjets aktuelle status.

c) I de tilfælde, hvor det drejer sig om erhvervsmæssig lufttransport, og hvor luftfartsforetagendet ikke er behørigt godkendt i henhold til del-145, skal luftfartsforetagendet undertegne en skriftlig vedligeholdelseskontrakt mellem luftfartsforetagendet og en organisation godkendt i henhold til del 145 eller et andet luftfartsforetagende, som skal indeholde nærmere oplysninger om de funktioner, der er beskrevet i M.A.301(2), M.A.301(3), M.A.301(5) og M.A.301(6), for at sikre, at al vedligeholdelse i sidste instans udføres af en vedligeholdelsesorganisation, der er godkendt i henhold til del-145, og med præcisering af den støtte, der skal ydes af de kvalitetsfunktioner, der er beskrevet i M.A.712(b). Den kompetente myndighed skal godkende luftfartøjets base og kontrakter vedrørende planlagt rutevedligeholdelse og motorvedligeholdelse samt alle ændringer hertil. Der tages imidlertid følgende forbehold:

1. Hvis det drejer sig om et luftfartøj, der kræver ikke-planlagt rutevedligeholdelse, kan kontrakten udgøres af de enkelte arbejdsordrer, der tilsendes del-145-vedligeholdelsesorganisationen.

2. Hvis det drejer sig om vedligeholdelse af komponenter, herunder motorvedligeholdelse, kan den kontrakt, hvortil der henvises i punkt (c), udgøres af de enkelte arbejdsordrer, der tilsendes del-145-vedligeholdelsesorganisationen.

M.A.709 Dokumentation

Den godkendte organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed skal være i besiddelse af og anvende de relevante og gældende vedligeholdelsesoplysninger, der er beskrevet i M.A.401, under udførelsen af opgaverne til sikring af vedvarende luftdygtighed i henhold til M.A.708.

M.A.710 Luftdygtighedseftersyn

a) For at opfylde kravet om et luftdygtighedseftersyn i henhold til M.A.902 skal den godkendte organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed foretage et fulddokumenteret eftersyn af luftfartøjets rapporter for at sikre, at:

1. flyskrogets, motorens og propellens flyvetimer og hermed forbundne flyvecyklusser er blevet registreret korrekt

2. flyvehåndbogen gælder for luftfartøjets konfiguration og afspejler den seneste revisionsstatus

3. alle former for vedligeholdelse, der i henhold til det godkendte vedligeholdelsesprogram var påkrævet, er blevet udført

4. alle kendte fejl er blevet udbedret eller, hvor dette er relevant, videreført på forsvarlig vis

5. alle relevante luftdygtighedsdirektiver er blevet anvendt og korrekt registreret

6. alle ændringer og reparationer, der er blevet foretaget på luftfartøjet, er blevet registreret og godkendt i henhold til del-21

7. alle komponenter med begrænset levetid, der er installeret på luftfartøjet, er korrekt identificeret, registreret og ikke har overskredet deres godkendte, begrænsede levetid

8. alle former for vedligeholdelse er blevet frigivet i henhold til denne del

9. den aktuelle masse- og balanceerklæring afspejler luftfartøjets konfiguration og er gyldig, og

10. luftfartøjet opfylder kravene i den seneste revision af luftfartøjets typekonstruktion, der er godkendt af agenturet.

b) Luftdygtighedseftersynspersonalet i den godkendte organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed skal foretage en fysisk inspektion af luftfartøjet. For at kunne gennemføre denne inspektion skal det luftdygtighedseftersynspersonale, der ikke er tilstrækkeligt kvalificeret i henhold til del-66, assisteres af personale, der er kvalificeret på området.

c) Ved den fysiske inspektion af luftfartøjet skal luftdygtighedseftersynspersonalet sikre, at:

1. alle de krævede markeringer og skilte er korrekt installeret

2. luftfartøjet er i overensstemmelse med den godkendte flyvehåndbog for luftfartøjet

3. luftfartøjskonfigurationen er i overensstemmelse med den godkendte dokumentation

4. der ikke kan konstateres nogen åbenlys fejl, som ikke er blevet håndteret i henhold til M.A.404, og

5. der ikke kan konstateres uoverensstemmelser mellem luftfartøjet og den dokumenterede kontrol af rapporter, der er beskrevet i punkt (a).

d) For at gøre det muligt at foretage den fysiske inspektion i forbindelse med et vedligeholdelseseftersyn må luftdygtighedseftersynet uanset M.A.902(a) højst forvarsles 90 dage forinden, og luftdygtighedseftersynsmønstrets kontinuitet må ikke brydes.

e) Luftdygtighedseftersynsbeviset i henhold til M.A.902 (EASA-formular 15b) eller henstillingen udstedes af luftdygtighedseftersynspersonalet, der er behørigt bemyndiget i henhold til M.A.707, på vegne af den godkendte organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed, når det er påvist, at luftdygtighedseftersynet er blevet korrekt udført.

f) En kopi af ethvert luftdygtighedseftersynsbevis, der udstedes eller forlænges for et luftfartøj, skal fremsendes til det pågældende luftfartøjs registreringsmedlemsstat inden 10 dage.

g) Luftdygtighedseftersynsopgaver må ikke udliciteres.

h) Hvis resultatet af luftdygtighedseftersynet ikke er overbevisende, skal den kompetente myndighed underrettes.

M.A.711 Organisationens rettigheder

a) En godkendt organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed har bemyndigelse til:

1. at sikre vedvarende luftdygtighed for de ikke-erhvervsmæssige lufttransportfartøjer, der er beskrevet i godkendelsesbeviset

2. at sikre vedvarende luftdygtighed for erhvervsmæssige lufttransportfartøjer, der er beskrevet i organisationens driftstilladelse.

3. at træffe foranstaltninger til at udføre enhver opgave, der vedrører vedvarende luftdygtighed, inden for de begrænsninger, der er fastlagt i godkendelsen, med en anden organisation, der arbejder i henhold til organisationens kvalitetssystem.

b) En godkendt organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed kan desuden godkendes til:

1. at udstede et luftdygtighedseftersynsbevis eller

2. at udarbejde henstillinger om luftdygtighedseftersynet til en registreringsmedlemsstat.

c) En organisation skal være registreret i en af medlemsstaterne for at opnå de rettigheder, som er beskrevet i punkt (b).

M.A.712 Kvalitetssystem

a) For at sikre, at den godkendte organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed til stadighed opfylder de krav, der er beskrevet i denne subpart, skal organisationen udarbejde et kvalitetssystem og udpege en kvalitetsansvarlig, der skal kontrollere overensstemmelsen med og tilstrækkeligheden af de procedurer, der er påkrævet for at sikre luftfartøjets luftdygtighed. Kontrollen af denne overensstemmelse skal omfatte et feedbacksystem til den teknisk/økonomisk ansvarlige person for, i det omfang det er nødvendigt, at sikre udbedring af fejl.

b) Inden for rammerne af kvalitetssystemet skal de aktiviteter, der udføres i henhold til M.A. subpart G, overvåges. Systemet skal mindst omfatte følgende funktioner:

1. kontrol af, at alle de aktiviteter, der er beskrevet i M.A. subpart G, udføres i henhold til de godkendte procedurer

2. kontrol af, at alle de vedligeholdelsesopgaver, hvorom der er indgået kontrakt, udføres i henhold til kontrakten, og

3. kontrol af, at de krav, der er beskrevet i denne del, løbende opfyldes.

c) Rapporterne om disse aktiviteter skal opbevares i mindst to år.

d) Hvis den godkendte organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed er godkendt i henhold til en anden del, kan kvalitetssystemet kombineres med det kvalitetssystem, der er krævet i henhold til den anden del.

e) Hvis det drejer sig om erhvervsmæssig lufttransport, skal det kvalitetssystem, der er beskrevet i M.A. subpart G, indgå som en integreret del af luftfartsforetagendets kvalitetssystem.

f) Hvis det drejer sig om en lille organisation i henhold til M.A. subpart G, der ikke har de rettigheder, der tildeles i henhold til M.A.711(b), kan kvalitetssystemet erstattes af regelmæssige organisationseftersyn.

M.A.713 Ændringer i den godkendte organisation for vedvarende luftdygtighed

For at sætte den kompetente myndighed i stand til at fastslå, om organisationen fortsat overholder bestemmelserne i denne del, skal den godkendte organisation for vedvarende luftdygtighed underrette myndigheden om ethvert forslag om gennemførelse af en af følgende ændringer, inden disse gennemføres:

1. organisationens navn

2. organisationens hjemsted

3. beliggenheden af organisationens eventuelle andre afdelinger

4. den teknisk/økonomisk ansvarlige person

5. enhver af de personer, der er angivet i M.A.706 (c)

6. faciliteter, procedurer, arbejdsområder og personale, der kunne påvirke godkendelsen.

I tilfælde af, at der foreslås ændringer i personalet, som ikke på forhånd er de ansvarlige bekendt, skal myndigheden hurtigst muligt underrettes om disse ændringer.

M.A.714 Opbevarelse af dokumentation

a) Organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed skal registrere alle nærmere oplysninger om arbejde, der er blevet udført. Den dokumentation, der kræves i M.A.305, og hvis dette er relevant, M.A.306, skal opbevares.

b) Hvis organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed er blevet tildelt den rettighed, der er beskrevet i M.A.711(b), skal den opbevare en kopi af alle de luftdygtighedseftersynsbeviser eller henstillinger, som den har udstedt, sammen med de tilhørende dokumenter.

c) Organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed skal opbevare en kopi af al den dokumentation, der er angivet i punkt (b) indtil to år efter, at luftfartøjet permanent er blevet taget ud af tjeneste.

d) Dokumentationen skal lagres på en måde, der sikrer, at den er beskyttet mod skader, forandringer og tyveri.

e) Alle former for computerhardware, der anvendes til at sikre backupkopier, skal opbevares på et andet sted end der, hvor det computerhardware, der lagrer arbejdsoplysningerne, er placeret, og i et miljø, der sikrer, at de forbliver i god stand.

f) Når sikring af vedvarende luftdygtighed for et luftfartøj overføres til en anden organisation eller en anden person, skal al den opbevarede dokumentation overføres til denne organisation eller person. De foreskrevne tidsperioder for opbevaring af dokumentation finder fortsat anvendelse på denne organisation eller person.

g) Hvis en organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed ophører sit virke, skal al den opbevarede dokumentation overføres til luftfartøjets ejer.

M.A.715 Godkendelsens fortsatte gyldighed

a) En udstedt godkendelse skal have ubegrænset varighed. Godkendelsen forbliver gyldig under forudsætning af:

1. at organisationen fortsat overholder bestemmelserne i denne del i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende håndteringen af mangler, som er beskrevet i M.B.705

2. at den kompetente myndighed får adgang til organisationen for at fastslå, hvorvidt organisationen fortsat overholder bestemmelserne i denne del, og

3. at godkendelsesbeviset ikke overdrages eller tilbagekaldes.

b) Ved overdragelse eller tilbagekaldelse skal godkendelsesbeviset returneres til den kompetente myndighed.

M.A.716 Undersøgelsesresultater

a) Ved et niveau 1-resultat forstås enhver betydelig manglende opfyldelse af del M-krav, der sænker sikkerhedsstandarden og bringer flyvesikkerheden i alvorlig fare.

b) Ved et niveau 2-resultat forstås enhver manglende opfyldelse af del M-krav, der kan mindske sikkerhedsstandarden og muligvis bringe flyvesikkerheden i fare.

c) Efter modtagelse af en anmeldelse om mangler i overensstemmelse med M.B.705 skal indehaveren af et godkendelsesbevis fra en organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed udarbejde en tilfredsstillende plan for afhjælpning af manglerne og over for den kompetente myndighed påvise gennemførelse af tilstrækkelige afhjælpende foranstaltninger inden for en tidsperiode, der aftales med denne myndighed.

SUBPART H CERTIFIKAT OM FRIGIVELSE TIL TJENESTE

M.A.801 Certifikat om frigivelse til tjeneste for luftfartøjer

a) Medmindre et luftfartøj frigives til tjeneste af en del-145-organisation, skal certifikatet om frigivelse til tjeneste udstedes i henhold til denne subpart.

b) Et certifikat om frigivelse til tjeneste skal udstedes inden flyvningen og efter afslutningen af enhver form for vedligeholdelse. Når det er godtgjort, at alle de påkrævede former for vedligeholdelse er blevet korrekt udført, skal der udstedes et certifikat om frigivelse til tjeneste:

1. af det relevante certificeringspersonale på vegne af den vedligeholdelsesorganisation, der er godkendt i henhold til M.A. subpart F, eller

2. af certificeringspersonale i overensstemmelse med kravene i del-66, undtagen hvis det drejer sig om komplicerede vedligeholdelsesopgaver som angivet i tillæg VII, eller

3. af piloten/ejeren i henhold til M.A.803.

c) Hvis det drejer sig om et certifikat om frigivelse til tjeneste i henhold til punkt (b)2, må certificeringspersonalet modtage assistance i forbindelse med udførelsen af vedligeholdelsesopgaverne fra en eller flere personer, der arbejder under den pågældende certificeringsmedarbejders direkte og løbende kontrol.

d) Et certifikat om frigivelse til tjeneste skal indeholde grundlæggende oplysninger om det vedligeholdelsesarbejde, der er udført, datoen for afslutningen af udførelsen og:

1. identiteten, herunder referencenummeret for godkendelsen, af den i henhold til M.A. subpart F godkendte vedligeholdelsesorganisation og det certificeringspersonale, der har udstedt et sådant certifikat, eller

2. identiteten af, og hvis dette er relevant, det relevante certifikatnummer for det certificeringspersonale, der udsteder en sådan tilladelse, hvis det drejer sig om et certifikat om frigivelse til tjeneste, der er udstedt i henhold til underpunkt (b)2.

e) Uanset bestemmelserne i punkt (b) skal det i tilfælde af uafsluttet vedligeholdelsesarbejde nævnes i certifikatet om frigivelse til tjeneste for luftfartøjet, at vedligeholdelsesarbejdet ikke er afsluttet, inden tilladelsen udstedes.

f) Der må ikke udstedes et certifikat om frigivelse til tjeneste, såfremt det vides, at luftfartøjet er behæftet med en fejl, der kan bringe flyvesikkerheden i alvorlig fare.

M.A.802 Certifikat om frigivelse til tjeneste for komponenter

a) Der skal udstedes et certifikat om frigivelse til tjeneste ved afslutningen af enhver form for vedligeholdelse af en luftfartøjskomponent, der har været afmonteret luftfartøjet.

b) Det autoriserede frigivelsesbevis, der for medlemsstaterne er EASA-formular 1, er det, som anvendes som certifikat om frigivelse til tjeneste for luftfartøjskomponenter.

M.A.803 Pilot-/ejertilladelse

a) En pilot/ejer er en person, der selv eller i fællesskab med andre ejer det luftfartøj, hvorpå der udføres vedligeholdelsesarbejde, og som er indehaver af et gyldigt pilotcertifikat med den behørige type- eller klasserettighed.

b) For så vidt angår ethvert privatejet luftfartøj af enkel konstruktion med en maksimal startmasse på under 2730 kg, svævefly og varmluftsballoner, må piloten/ejeren udstede certifikatet om frigivelse til tjeneste, efter at der er udført det begrænsede pilot-/ejervedligeholdelsesarbejde, som er beskrevet i tillæg VIII.

c) Definitionen af den begrænsede pilot-/ejervedligeholdelse skal fremgå af vedligeholdelsesprogrammet for luftfartøjer som beskrevet i M.A.302.

d) Certifikatet om frigivelse til tjeneste skal indføres i logbøgerne og indeholde de grundlæggende oplysninger om det udførte vedligeholdelsesarbejde, datoen for afslutningen af arbejdet og identiteten af og flyvecertifikatnummeret for den pilot/ejer, der udstedte certifikatet.

SUBPART I LUFTDYGTIGHEDSEFTERSYNSBEVISET

M.A.901 Luftdygtighedseftersyn af luftfartøjer

Der skal regelmæssigt udføres et luftdygtighedseftersyn af luftfartøjet og dets rapporter om vedvarende luftdygtighed for at sikre gyldigheden af luftfartøjets luftdygtighedsbevis.

a) Der udstedes et luftdygtighedseftersynsbevis i henhold til tillæg III (EASA-formular 15a eller 15b) efter afslutningen af et tilfredsstillende luftdygtighedseftersyn, og dette bevis er gyldigt i et år.

b) Et luftfartøj i et kontrolleret miljø er et luftfartøj, der løbende administreres af en organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed, der er godkendt i henhold til M.A. subpart G, og som ikke har skiftet fra en organisation til en anden inden for de seneste tolv måneder, og som vedligeholdes af godkendte vedligeholdelsesorganisationer. Begrebet omfatter luftfartøjer, hvorpå der er udført vedligeholdelse i henhold til M.A.803(b), og for hvilke der er udstedt et certifikat om frigivelse til tjeneste i henhold til M.A.801(b)2 eller M.A.801(b)3.

c) Hvis et luftfartøj befinder sig i et kontrolleret miljø, er den organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed, der administrerer luftfartøjet, bemyndiget til at foretage følgende, forudsat at organisationen er behørigt godkendt:

1. udstede luftdygtighedseftersynsbeviset i henhold til M.A.710, og

2. forlænge gyldigheden af luftdygtighedseftersynsbeviser, som organisationen har udstedt, to gange, hver gang for en periode på et år, såfremt luftfartøjet har befundet sig i et kontrolleret miljø. Et luftdygtighedseftersynsbevis må ikke forlænges, såfremt organisationen er bekendt med eller har grund til at mene, at luftfartøjet ikke er luftdygtigt.

d) Hvis et luftfartøj ikke befinder sig i et kontrolleret miljø, eller hvis det administreres af en organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed, der er godkendt i henhold til M.A. subpart G, men som ikke har fået tildelt rettigheden til at udføre luftdygtighedseftersyn, skal luftdygtighedseftersynsbeviset udstedes af den kompetente myndighed, efter at der er foretaget en tilfredsstillende vurdering, der skal være baseret på en henstilling fra en behørigt godkendt organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed, som skal være ledsaget af en ansøgning fra ejeren eller luftfartsforetagendet. Denne henstilling skal bygge på et luftdygtighedseftersyn, der er udført i henhold til M.A.710.

e) Hvis omstændighederne viser tegn på en potentiel sikkerhedsfare, kan den kompetente myndighed beslutte at foretage luftdygtighedseftersynet og udstede luftdygtighedseftersynsbeviset selv. I sådanne tilfælde skal ejeren eller luftfartsforetagendet stille følgende til rådighed for den kompetente myndighed:

- Den af den kompetente myndighed krævede dokumentation

- passende indkvartering for myndighedens personale på det relevante sted, og

- hvor dette er nødvendigt, bistand fra personale, der er behørigt kvalificeret i henhold til del-66.

M.A.902 Luftdygtighedseftersynsbevisets gyldighed

a) Et luftdygtighedseftersynsbevis erklæres ugyldigt, hvis:

1. det er inddraget eller tilbagekaldt

2. luftdygtighedsbeviset bliver inddraget eller tilbagekaldt

3. luftfartøjet ikke er optaget i en medlemsstats register over luftfartøjer, eller

4. det typecertifikat, i henhold til hvilket luftdygtighedsbeviset blev udstedt, inddrages eller tilbagekaldes.

b) Et luftfartøj må ikke flyve, hvis luftdygtighedsbeviset er ugyldigt, eller hvis:

1. den vedvarende luftdygtighed for luftfartøjet eller en hvilken som helst komponent, der er monteret på luftfartøjet, ikke er i overensstemmelse med de krav, der er fastlagt i denne del

2. luftfartøjet ikke er i overensstemmelse med den typekonstruktion, som agenturet har godkendt

3. luftfartøjet har været i drift i et omfang, der overstiger begrænsningerne i den godkendte flyvehåndbog eller luftdygtighedsbeviset, uden iværksættelse af de nødvendige foranstaltninger

4. luftfartøjet har været involveret i et havari eller en hændelse, der påvirker luftfartøjets luftdygtighed, uden efterfølgende iværksættelse af de nødvendige foranstaltninger for at genoprette luftdygtigheden, eller

5. en ændring eller reparation ikke er blevet godkendt i henhold til del-21.

c) Ved overdragelse eller tilbagekaldelse skal luftdygtighedseftersynsbeviset returneres til den kompetente myndighed.

M.A.903 Overførsel af luftfartøjsregistrering inden for EU

a) Ved overførsel af en luftfartøjsregistrering inden for EU skal ansøgeren:

1. oplyse den tidligere medlemsstat om, i hvilken medlemsstat luftfartøjet vil blive registreret, og derefter

2. ansøge den nye medlemsstat om udstedelse af et nyt luftdygtighedsbevis i henhold til del-21.

b) Uanset M.A.902(a)(3) forbliver det tidligere luftdygtighedseftersynsbevis gyldigt indtil dets udløbsdato.

M.A.904 Luftdygtighedseftersyn af luftfartøjer, der er indført i EU

a) Ved indførsel af et luftfartøj i en medlemsstat fra et tredjeland med henblik på registrering skal ansøgeren:

1. ansøge registreringsmedlemsstaten om udstedelse af et nyt luftdygtighedsbevis i henhold til del-21,

2. foranledige, at der foretages et luftdygtighedseftersyn, der skal udføres af en behørigt godkendt organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed

3. foranledige, at alle former for vedligeholdelse, der kræves af organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed, udføres.

b) Når organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed er overbevist om, at luftfartøjet er i overensstemmelse med de relevante krav, skal organisationen fremsende en dokumenteret henstilling om udstedelse af et luftdygtighedseftersynsbevis til registreringsmedlemsstaten.

c) Ejeren skal tillade registreringsmedlemsstaten at få adgang til luftfartøjet med henblik på inspektion.

d) Registreringsmedlemsstaten vil udstede et nyt luftdygtighedsbevis, når det er overbevist om, at luftfartøjet opfylder kravene i del-21.

e) Medlemsstaten skal ligeledes udstede det luftdygtighedseftersynsbevis, der sædvanligvis er gyldigt i et år, medmindre medlemsstaten finder, at der er sikkerhedsmæssige begrundelser for at begrænse gyldigheden.

M.A. 905 Undersøgelsesresultater

a) Ved et niveau 1-resultat forstås enhver betydelig manglende opfyldelse af del M-krav, der sænker sikkerhedsstandarden og bringer flyvesikkerheden i alvorlig fare.

b) Ved et niveau 2-resultat forstås enhver manglende opfyldelse af del M-krav, der kan mindske sikkerhedsstandarden og muligvis bringe flyvesikkerheden i alvorlig fare.

c) Efter modtagelse af en anmeldelse om mangler i overensstemmelse med M.B.303 skal den person eller organisation, der er ansvarlig i henhold til M.A.201, udarbejde en tilfredsstillende plan for afhjælpning af manglerne og over for den kompetente myndighed påvise gennemførelse af tilstrækkelige afhjælpende foranstaltninger, herunder foranstaltninger for at forhindre en gentagelse af manglen og den egentlige årsag hertil, inden for en tidsperiode, der aftales med denne myndighed.

SEKTION B PROCEDURER FOR KOMPETENTE MYNDIGHEDER

SUBPART A GENERELT

M.B.101 Anvendelsesområde

I denne sektion fastlægges de administrative krav, som skal følges af de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen og håndhævelsen af sektion A i denne del.

M.B.102 Kompetent myndighed

a) Generelt

En medlemsstat skal udpege en kompetent myndighed, som tildeles ansvaret for at udstede, forlænge, ændre, inddrage eller tilbagekalde beviser og føre tilsyn med den vedvarende luftdygtighed. Denne kompetente myndighed skal udarbejde dokumenterede procedurer og en organisationsstruktur.

b) Ressourcer

Antallet af medarbejdere skal være tilstrækkeligt til at opfylde de krav, der er nærmere beskrevet i denne sektion.

c) Kvalifikationer og uddannelse

Alle de medarbejdere, der deltager i del-M-aktiviteter, skal være tilstrækkeligt kvalificerede og være i besiddelse af den relevante viden, erfaring, grunduddannelse og løbende uddannelse, således at de er i stand til at udføre de opgaver, som de tildeles.

d) Procedurer

Den kompetente myndighed skal udarbejde og indføre procedurer, som nøje beskriver, hvordan der opnås overensstemmelse med denne del.

Procedurerne skal revideres og ændres, så der opnås vedvarende overensstemmelse.

M.B.103 Acceptable måder, hvorpå der kan udvises overensstemmelse

Agenturet skal udarbejde acceptable måder, hvorpå der kan udvises overensstemmelse, som medlemsstaterne kan anvende til at fastslå overensstemmelse med denne del. Når de acceptable måder til udvisning af overensstemmelse er overholdt, skal de tilknyttede krav i denne del betragtes som opfyldt.

M.B.104 Opbevaring af dokumentation

a) De kompetente myndigheder skal oprette et system for opbevaring af dokumentation, som på hensigtsmæssig måde gør det muligt at spore, hvor i processen det enkelte certifikat eller bevis befinder sig med hensyn til udstedelse, forlængelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse.

b) Dokumentationen for tilsynet med organisationer, der er godkendt i henhold til del-M, skal mindst indeholde:

1. ansøgningen om godkendelse af organisationen

2. organisationens godkendelsesbevis, inklusive eventuelle ændringer

3. en kopi af revisionsprogrammet, som angiver datoerne for planlagte revisionsbesøg og for gennemførte besøg

4. den kompetente myndigheds dokumentation for løbende tilsyn, herunder al revisionsdokumentation

5. kopier af al relevant korrespondance

6. nærmere oplysninger om eventuelle dispensationer og håndhævelsesforanstaltninger

7. eventuelle rapporter fra andre kompetente myndigheder, som vedrører tilsynet med organisationen

8. organisationens redegørelse eller håndbog med ændringer

9. kopi af ethvert andet dokument, der direkte er godkendt af den kompetente myndighed.

c) Opbevaringsperioden for den i punkt (b) nævnte dokumentation er fire år.

d) For at opfylde mindstekravene for dokumentationen vedrørende tilsynet med hvert enkelt luftfartøj skal dokumentationen mindst omfatte en kopi af:

1. luftfartøjets luftdygtighedsbevis

2. luftdygtighedseftersynsbeviser

3. henstillinger vedrørende organisationen i henhold til sektion A subpart G

4. rapporter om de luftdygtighedseftersyn, som foretages direkte af medlemsstaten

5. al relevant korrespondance, der vedrører luftfartøjet

6. nærmere oplysninger om eventuelle dispensationer og håndhævelsesforanstaltninger

7. ethvert dokument, der er direkte godkendt af den kompetente myndighed, og hvortil der henvises i M.B. subpart B.

e) Den dokumentation, der er beskrevet i punkt (d), skal opbevares indtil to år efter, at luftfartøjet er taget permanent ud af tjeneste.

f) Den dokumentation, der er beskrevet i M.B.104, skal stilles til rådighed på anmodning af en anden medlemsstat eller agenturet.

M.B.105 Gensidig udveksling af oplysninger

a) For at bidrage til forbedringen af luftfartssikkerheden skal de kompetente myndigheder deltage i gensidig udveksling af alle nødvendige oplysninger i overensstemmelse med artikel 11 i grundforordningen.

b) I tilfælde af en potentiel sikkerhedstrussel, der omfatter adskillige medlemsstater, skal de berørte kompetente myndigheder bistå hinanden med at udføre de nødvendige tilsynsopgaver, uden at medlemsstaternes kompetence derved forringes.

SUBPART B ANSVARLIGHED

M.B.201 Ansvar

De kompetente myndigheder, der er angivet i M.1, er ansvarlige for at udføre inspektioner og undersøgelser med henblik på at kontrollere, at de krav, der er fastlagt i denne del, opfyldes.

SUBPART C VEDVARENDE LUFTDYGTIGHED

M.B.301 Vedligeholdelsesprogram

a) Den kompetente myndighed skal verificere, at vedligeholdelsesprogrammet er i overensstemmelse med M.A.302.

b) Medmindre andet er angivet i M.A.302(e), skal vedligeholdelsesprogrammet med ændringer godkendes direkte af den kompetente myndighed.

c) I tilfælde af indirekte godkendelse skal proceduren for vedligeholdelsesprogrammet godkendes af den kompetente myndighed ved hjælp af den redegørelse, organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed udarbejder.

d) For at godkende et vedligeholdelsesprogram i henhold til punkt (b) skal den kompetente myndighed have adgang til alle de oplysninger, der kræves i henhold til M.A.302(d).

M.B.302 Dispensationer

Alle dispensationer, som er bevilget i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i grundforordningen, skal registreres og opbevares af den kompetente myndighed.

M.B.303 Kontrol af luftfartøjers vedvarende luftdygtighed

a) Enhver kompetent myndighed skal udarbejde et inspektionsprogram til kontrol af luftdygtighedsstatussen for den luftfartøjsflåde, der er registreret hos myndigheden.

b) Inspektionsprogrammet skal omfatte modelproduktinspektioner af luftfartøjer.

c) Programmet skal udarbejdes under hensyntagen til antallet af registrerede luftfartøjer, lokal viden og tidligere kontrolaktiviteter.

d) Under produktinspektionen skal der fokuseres på en række centrale risikoelementer for så vidt angår luftdygtigheden, og alle mangler skal registreres. Desuden skal den kompetente myndighed analysere hver enkelt fejl for at bestemme den egentlige årsag.

e) Alle mangler skal bekræftes skriftligt over for den person eller organisation, der er ansvarlig i henhold til M.A.201.

f) Den kompetente myndighed skal registrere alle mangler, afhjælpende foranstaltninger og henstillinger.

g) Hvis det i forbindelse med inspektionen af luftfartøjet konstateres, at et krav i henhold til del-M ikke er opfyldt, skal den kompetente myndighed iværksætte foranstaltninger i henhold til M.B.903.

h) Hvis den egentlige årsag til manglen afslører manglende overholdelse af en hvilken som helst subpart eller anden del, skal denne manglende overholdelse afhjælpes som foreskrevet i den relevante del.

M.B.304 Tilbagekaldelse, inddragelse og begrænsning

Den kompetente myndighed skal:

a) inddrage et luftdygtighedseftersynsbevis i tilfælde af begrundet mistanke om en potentiel sikkerhedstrussel, eller

b) inddrage, tilbagekalde eller begrænse et luftdygtighedseftersynsbevis i henhold til M.B.303(g).

SUBPART D VEDLIGEHOLDELSESSTANDARDER

(skal udarbejdes i henhold til de relevante omstændigheder)

SUBPART E KOMPONENTER

(skal udarbejdes i henhold til de relevante omstændigheder)

SUBPART F VEDLIGEHOLDELSESORGANISATION

M.B.601 Ansøgning

Hvis vedligeholdelsesfaciliteterne er beliggende i mere end en medlemsstat, skal undersøgelsen og det løbende tilsyn med godkendelsen føres sammen med de kompetente myndigheder udpeget af medlemsstaterne, inden for hvis område de øvrige vedligeholdelsesfaciliteter er beliggende.

M.B.602 Foreløbig godkendelse

a) Under forudsætning af, at kravene i M.A.606(a) og (b) er opfyldt, skal den kompetente myndighed formelt oplyse ansøgeren skriftligt om, at det personale, der er angivet i M.A.606(a) og (b), er godkendt.

b) Den kompetente myndighed skal fastslå, at de procedurer, der er beskrevet i vedligeholdelsesorganisationens håndbog, er i overensstemmelse med del-M.A subpart F, og sikre, at den teknisk/økonomisk ansvarlige person undertegner forpligtelseserklæringen.

c) Den kompetente myndighed skal gennemføre en revision af organisationen for at kontrollere, at kravene i del-M.A subpart F overholdes.

d) Der skal mindst en gang i løbet af godkendelsesinspektionen indkaldes til et møde med den teknisk/økonomisk ansvarlige person for at sikre, at han/hun fuldt ud forstår betydningen af godkendelsen og grunden til, at organisationens forpligtelse til at overholde de procedurer, der er beskrevet i håndbogen, skal undertegnes.

e) Alle mangler skal bekræftes skriftligt over for den organisation, der ansøger om godkendelse.

f) Den kompetente myndighed skal registrere alle mangler, afhjælpende foranstaltninger (foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe en mangel) og henstillinger.

g) For at opnå en foreløbig godkendelse skal organisationen afhjælpe alle mangler, og den kompetente myndighed skal godkende løsningen, inden godkendelsen kan udstedes.

M.B.603 Udstedelse af godkendelse

a) Hvis vedligeholdelsesorganisationen opfylder de gældende punkter i denne del, skal den kompetente myndighed udstede et EASA-formular 3-godkendelsesbevis (tillæg V), der indeholder oplysninger om godkendelsens omfang, til ansøgeren.

b) Den kompetente myndighed skal på EASA-formular 3-godkendelsesbeviset angive de betingelser, der knytter sig til godkendelsen.

c) Referencenummeret skal anføres på EASA-formular 3-godkendelsesbeviset på en måde, som er angivet af agenturet.

M.B.604 Løbende kontrol

a) Den kompetente myndighed skal administrere og opdatere et program, hvori det for hver af de enkelte del-M.A. subpart F-godkendte vedligeholdelsesorganisationer under myndighedens tilsyn skal anføres, på hvilke datoer der er planlagt revisionsbesøg, og på hvilke datoer disse besøg er blevet aflagt.

b) Der skal med højst 24 måneders mellemrum foretages en fuldstændig revision af hver enkelt organisation.

c) Alle mangler skal bekræftes skriftligt over for den organisation, der ansøger om godkendelse.

d) Den kompetente myndighed skal registrere alle mangler, afhjælpende foranstaltninger (foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe en mangel) og henstillinger.

e) Der skal med højst 24 måneders mellemrum indkaldes til et møde med den teknisk/økonomisk ansvarlige person for at sikre, at vedkommende holdes orienteret om væsentlige spørgsmål, der opstår under revisionerne.

M.B.605 Resultater

a) Hvis det i forbindelse med revisioner eller på anden måde konstateres, at et del-M-krav ikke er opfyldt, skal den kompetente myndighed iværksætte følgende foranstaltninger:

1. I tilfælde af et niveau 1-resultat skal den kompetente myndighed umiddelbart iværksætte tiltag for helt eller delvist, afhængig af omfanget af niveau 1-anmærkningen, at tilbagekalde, begrænse eller inddrage vedligeholdelsesorganisationens godkendelse, indtil organisationen har afhjulpet manglen med et vellykket resultat.

2. I tilfælde af niveau 2-resultater skal den kompetente myndighed sætte en frist for afhjælpning af manglen, der er hensigtsmæssig i forhold til manglens omfang, og denne frist må ikke overstige tre måneder. Under visse omstændigheder kan den kompetente myndighed ved slutningen af den første periode forlænge denne tremånedersperiode, afhængigt af manglens omfang, hvis der foreligger en tilfredsstillende plan for afhjælpning af mangle.

b) Den kompetente myndighed skal foranstalte hel eller delvis inddragelse af godkendelsen, hvis organisationen ikke overholder den frist, som den kompetente myndighed har sat.

M.B.606 Ændringer

a) I tilfælde af den kompetente myndigheds direkte godkendelse af ændringer af vedligeholdelsesorganisationens håndbog skal myndigheden verificere, at de procedurer, der er beskrevet i håndbogen, er i overensstemmelse med del-M, inden den godkendte organisation formelt underrettes om godkendelsen.

b) I tilfælde af den kompetente myndigheds indirekte godkendelse af ændringer af vedligeholdelsesorganisationens håndbog, skal myndigheden sikre, at den har tilstrækkelig kontrol med godkendelsen af alle ændringer til håndbogen.

c) Den kompetente myndighed kan foreskrive, på hvilke betingelser den vedligeholdelsesorganisation, der er godkendt i henhold til M.A. subpart F, må fungere, mens sådanne ændringer foretages, medmindre myndigheden beslutter, at godkendelsen skal inddrages.

M.B.607 Tilbagekaldelse, inddragelse og begrænsning af en godkendelse

Den kompetente myndighed skal:

a) inddrage en godkendelse i tilfælde af begrundet mistanke om en potentiel sikkerhedstrussel, eller

b) inddrage, tilbagekalde eller begrænse en godkendelse i henhold til M.B.605.

SUBPART G ORGANISATION TIL SIKRING AF VEDVARENDE LUFTDYGTIGHED

M.B.702 Ansøgning

a) For så vidt angår erhvervsmæssig lufttransport skal den kompetente myndighed sammen med den oprindelige ansøgning om driftstilladelse og eventuelle ændringer heraf, hvorom der ansøges, samt for hver enkelt luftfartøjstype, der skal sættes i drift, modtage følgende til godkendelse:

1. Redegørelsen, der er udarbejdet af organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed.

2. Luftfartsforetagendets vedligeholdelsesprogrammer for luftfartøjet.

3. Den tekniske log for luftfartøjet.

4. Hvor dette er relevant, den tekniske beskrivelse i vedligeholdelseskontrakterne mellem luftfartsforetagendet og den vedligeholdelsesorganisation, der er godkendt i henhold til del-145.

b) Hvis faciliteterne er beliggende i mere end en medlemsstat, skal undersøgelsen og det løbende tilsyn med godkendelsen føres i samarbejde med de kompetente myndigheder udpeget af medlemsstaterne, inden for hvis område de øvrige faciliteter er beliggende.

M.B.702 Foreløbig godkendelse

a) Under forudsætning af, at kravene i M.A.706(a), (c), (d) og M.A.707 er opfyldt, skal den kompetente myndighed formelt oplyse ansøgeren skriftligt om, at det personale, der er angivet i M.A.706(a), (c), (d) og M.A.707, er godkendt.

b) Den kompetente myndighed skal fastslå, at de procedurer, der er beskrevet i den redegørelse, der er udarbejdet af organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed, er i overensstemmelse med del-M.A. subpart G, og sikre, at den teknisk/økonomisk ansvarlige person undertegner forpligtelseserklæringen.

c) Den kompetente myndighed skal kontrollere om organisationen overholder kravene i del-M.A. subpart G.

d) Der skal mindst én gang i løbet af godkendelsesinspektionen indkaldes til et møde med den teknisk/økonomisk ansvarlige person for at sikre, at vedkommende fuldt ud forstår betydningen af godkendelsen og grunden til, at organisationens redegørelse om forpligtelse til at overholde de procedurer, der er beskrevet i redegørelsen fra organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed, skal undertegnes.

e) Alle mangler skal bekræftes skriftligt over for den organisation, der ansøger om godkendelse.

f) Den kompetente myndighed skal registrere alle mangler, afhjælpende foranstaltninger (foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe en mangel) og henstillinger.

g) For at opnå en foreløbig godkendelse skal organisationen afhjælpe alle mangler, og den kompetente myndighed skal godkende løsningen, inden godkendelsen kan udstedes.

M.B.703 Udstedelse af godkendelse

a) Hvis organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed opfylder M.A. subpart G, skal den kompetente myndighed udstede et EASA-formular 14-godkendelsesbevis (tillæg VI), der indeholder oplysninger om godkendelsens omfang, til ansøgeren.

b) Den kompetente myndighed skal på EASA-formular 14-godkendelsesbeviset angive godkendelsens gyldighed.

c) Referencenummeret skal anføres på formular 14-godkendelsesbeviset på en måde, der er angivet af agenturet.

d) Hvis det drejer sig om erhvervsmæssig lufttransport, vil oplysningerne fra EASA-formular 14 blive anført i driftstilladelsen.

M.B.704 Løbende kontrol

a) Den kompetente myndighed skal administrere og opdatere et program, hvori det for hver af de enkelte del-M.A. subpart G-godkendte organisationer for vedvarende luftdygtighed under myndighedens tilsyn skal anføres, på hvilke datoer der er planlagt revisionsbesøg, og på hvilke datoer disse besøg er blevet aflagt.

b) Der skal med højst 24 måneders mellemrum foretages en fuldstændig revision af hver enkelt organisation.

c) En relevant del af det luftfartøj, der administreres af den del-M.B. subpart G-godkendte organisation, skal efterses som stikprøve inden for hver af disse perioder på 24 måneder. Den kompetente myndighed skal afgøre stikprøvens omfang på grundlag af resultatet af tidligere revisioner og tidligere produktinspektioner.

d) Alle mangler skal bekræftes skriftligt over for den organisation, der ansøger om godkendelse.

e) Den kompetente myndighed skal registrere alle mangler, afhjælpende foranstaltninger (foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe en mangel) og henstillinger.

f) Der skal med højst 24 måneders mellemrum indkaldes til et møde med den teknisk/økonomisk ansvarlige person for at sikre, at vedkommende holdes informeret om væsentlige spørgsmål, der opstår under revisionerne.

M.B.705 Undersøgelsesresultater

a) Hvis det i forbindelse med revisioner eller det i andet bevismateriale konstateres, at et del-M-krav ikke er opfyldt, skal den kompetente myndighed iværksætte følgende foranstaltninger:

1. I tilfælde af et niveau 1-resultat skal den kompetente myndighed umiddelbart iværksætte foranstaltninger for helt eller delvist, afhængig af omfanget af niveau 1-resultatet, at tilbagekalde, begrænse eller inddrage godkendelsen af organisationen for vedvarende luftdygtighed, indtil organisationen har afhjulpet manglen med et vellykket resultat.

2. I tilfælde af niveau 2-resultater skal den kompetente myndighed sætte en frist for afhjælpning af manglen, der er hensigtsmæssig i forhold til manglens omfang, og denne frist må ikke overstige tre måneder. Under visse omstændigheder kan den kompetente myndighed ved slutningen af den første periode forlænge denne tremånedersperiode, afhængigt af manglens omfang, hvis der foreligger en tilfredsstillende plan for afhjælpning af manglen.

b) Den kompetente myndighed skal foranstalte hel eller delvis inddragelse af godkendelsen, hvis organisationen ikke overholder den frist, som den kompetente myndighed har sat.

M.B.706 Ændringer

a) I tilfælde af den kompetente myndigheds direkte godkendelse af ændringer af redegørelsen fra organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed skal myndigheden sikre, at de procedurer, der er beskrevet i redegørelsen, er i overensstemmelse med del-M, inden den godkendte organisation formelt underrettes om godkendelsen.

b) I tilfælde af den kompetente myndigheds indirekte godkendelse af ændringer af redegørelsen fra organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed, skal myndigheden sikre, at den har tilstrækkelig kontrol med godkendelsen af alle ændringer til redegørelsen.

c) Den kompetente myndighed skal foreskrive, på hvilke betingelser den organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed, der er godkendt i henhold til M.A. subpart G, må fungere, mens sådanne ændringer foretages.

M.B.707 Tilbagekaldelse, inddragelse og begrænsning af en godkendelse

Den kompetente myndighed skal:

a) inddrage en godkendelse i tilfælde af begrundet mistanke om en potentiel sikkerhedstrussel, eller

b) inddrage, tilbagekalde eller begrænse en godkendelse i henhold til M.B.705.

SUBPART H CERTIFIKAT OM FRIGIVELSE TIL TJENESTE

(skal udarbejdes i henhold til de relevante omstændigheder)

SUBPART I LUFTDYGTIGHEDSEFTERSYNSBEVIS

M.B.901 Vurdering af henstillinger

Ved modtagelsen af en ansøgning og den tilhørende henstilling vedrørende luftdygtighedseftersynsbeviset i henhold til M.A.902(d):

1. skal passende kvalificeret personale fra den kompetente myndighed kontrollere, at den overensstemmelseserklæring, der er omfattet af henstillingen, beviser, at der er blevet udført et fuldstændigt M.A.710-luftdygtighedseftersyn.

2. Den kompetente myndighed skal undersøge og kan anmode om yderligere oplysninger til at understøtte vurderingen af henstillingen.

M.B.902 Luftdygtighedseftersyn foretaget af den kompetente myndighed

a) Hvis den kompetente myndighed beslutter, at den vil foretage luftdygtighedseftersynet og udstede luftdygtighedseftersynsbeviset EASA-formular 15a (tillæg III), skal den kompetente myndighed foretage et luftdygtighedseftersyn i henhold til forskrifterne i M.A.710.

b) Den kompetente myndighed skal have passende luftdygtighedseftersynspersonale, der kan foretage luftdygtighedseftersyn. Dette personale skal have opnået:

1. mindst fem års erfaring inden for vedvarende luftdygtighed

2. et behørigt del-66-certifikat eller en flyveuddannelse eller lignende

3. en formel uddannelse i vedligeholdelse af luftfartøjer, og

4. en stilling, der omfatter relevante ansvarsområder.

c) Den kompetente myndighed skal opbevare en fortegnelse over hele sit luftdygtighedseftersynspersonale, som for hver medarbejder skal indeholde nærmere oplysninger om enhver relevant kvalifikation og et sammendrag af relevant erfaring med og uddannelse inden for sikring af vedvarende luftdygtighed.

d) Den kompetente myndighed skal have adgang til de relevante oplysninger, der er beskrevet i M.A.305, M.A.306 og M.A.401, når den foretager luftdygtighedseftersynet.

M.B.903 Undersøgelsesresultater

Hvis det i forbindelse med inspektionen af luftfartøjet konstateres, at et krav i henhold til del M ikke er opfyldt, skal den kompetente myndighed iværksætte følgende foransanstaltninger:

1. I tilfælde af niveau 1-resultater skal den kompetente myndighed stille som krav, at de relevante afhjælpende foranstaltninger iværksættes, inden yderligere flyvninger gennemføres, eller umiddelbart iværksætte tiltag for at tilbagekalde eller inddrage luftdygtighedseftersynsbeviset.

2. I tilfælde af niveau 2-resultater skal de afhjælpende foranstaltninger, der kræves af den kompetente myndighed, være relevante i forhold til manglens beskaffenhed

Tillæg I

Aftale om vedvarende luftdygtighed

1. Når en ejer indgår kontrakt med en organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed, der er godkendt i henhold til M.A. subpart G, i overensstemmelse med M.A.201, om udførelse af opgaver forbundet med vedvarende luftdygtighed, skal ejeren på anmodning af den kompetente myndighed sende en kopi af aftalen til den kompetente myndighed i registreringsmedlemsstaten, når dokumentet er blevet undertegnet af begge parter.

2. Aftalen skal udarbejdes under hensyntagen til kravene i del-M og skal fastlægge de undertegnende parters forpligtelser for så vidt angår luftfartøjets vedvarende luftdygtighed.

3. Den skal som minimum omfatte:

- luftfartøjets registreringsnummer

- luftfartøjstypen

- luftfartøjets serienummer

- navn eller firmaoplysninger, inklusive adresse, af luftfartøjets ejer eller registrerede lejer

detaljerede oplysninger, inklusive adresse, om organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed, der er godkendt i henhold til M.A. subpart G.

4. Den skal indeholde følgende:

"Ejeren overlader til den godkendte organisation til sikring af luftfartøjets vedvarende luftdygtighed at udarbejde et vedligeholdelsesprogram, der skal godkendes af luftdygtighedsmyndighederne i den medlemsstat, hvori luftfartøjet er registreret, og tilrettelægge vedligeholdelsen af luftfartøjet i henhold til førnævnte vedligeholdelsesprogram og hos en godkendt organisation.

Ifølge denne aftale påtager begge undertegnende parter sig at opfylde de respektive forpligtelser i denne aftale.

Ejeren erklærer efter bedste overbevisning, at alle oplysninger, som er afgivet til den godkendte organisation om luftfartøjets vedvarende luftdygtighed, er og bliver præcise, og at der ikke vil blive foretaget ændringer på luftfartøjet uden forudgående godkendelse fra den godkendte organisation.

I tilfælde af, at en af de undertegnende parter ikke overholder denne aftale, erklæres aftalen for ugyldig. I dette tilfælde bærer ejeren det fulde ansvar for enhver opgave, der er forbundet med luftfartøjets vedvarende luftdygtighed, og ejeren er forpligtet til at oplyse den kompetente myndighed i registreringsmedlemsstaten herom inden for to uger."

5. Når en ejer indgår kontrakt med en organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed, der er godkendt i henhold til M.A. subpart G, i overensstemmelse med M.A.201, skal parterne dele forpligtelserne som følger:

5.1. Den godkendte organisations forpligtelser:

1. Luftfartøjets typemodel skal være omfattet af organisationens godkendelse.

2. Organisationen skal overholde nedenstående betingelser for at sikre luftfartøjets vedvarende luftdygtighed ved at:

- udarbejde et vedligeholdelsesprogram for luftfartøjet, der skal omfatte enhver form for dokumentationsplan, der er udarbejdet

- påse, at luftfartøjets vedligeholdelsesprogram godkendes

- give ejeren af luftfartøjet en kopi af luftfartøjets vedligeholdelsesprogram, når programmet er blevet godkendt

- påse, at der foretages en overgangsinspektion med udgangspunkt i luftfartøjets tidligere vedligeholdelsesprogram

- påse, at alle former for vedligeholdelse udføres af en godkendt vedligeholdelsesorganisation

- påse, at alle relevante luftdygtighedsdirektiver anvendes

- påse, at alle fejl, der konstateres i forbindelse med planlagt vedligeholdelse, eller som er blevet indberettet af ejeren, udbedres af en godkendt vedligeholdelsesorganisation

- koordinere planlagt vedligeholdelse, anvendelse af luftdygtighedsdirektiver, udskiftning af dele med begrænset levetid og krav om inspektion af komponenter

- underrette ejeren, hver gang luftfartøjet skal bringes til en godkendt vedligeholdelsesorganisation

- administrere al teknisk dokumentation og

- arkivere al teknisk dokumentation.

3. Organisationen skal påse, at samtlige ændringer af luftfartøjet i henhold til del-21 bliver godkendt, inden de foretages.

4. Organisationen skal påse, at samtlige reparationer af luftfartøjet i henhold til del-21 bliver godkendt, inden de foretages.

5. Organisationen skal underrette luftdygtighedsmyndigheden i registreringsmedlemsstaten, hvis ejeren ikke bringer luftfartøjet til den godkendte vedligeholdelsesorganisation, som krævet af den godkendte organisation.

6. Organisationen skal underrette luftdygtighedsmyndighederne i registreringsmedlemsstaten, såfremt denne aftale ikke er blevet overholdt.

7. Organisationen skal foretage luftdygtighedseftersynet af luftfartøjet, når dette er nødvendigt, og udfylde luftdygtighedseftersynsbeviset eller henstillingen til registreringsmedlemsstaten.

8. Organisationen skal indberette alle de hændelser, der er nævnt i de gældende bestemmelser.

9. Organisationen skal underrette registreringsmedlemsstaten, hvis denne aftale opsiges af en af parterne.

5.2. Ejerens forpligtelser:

1. Ejeren skal have et generelt kendskab til det godkendte vedligeholdelsesprogram.

2. Ejeren skal have et generelt kendskab til del-M.

3. Ejeren skal bringe luftfartøjet til den godkendte vedligeholdelsesorganisation, der er aftalt med den godkendte organisation, i rette tid og på det tidspunkt, som den godkendte organisation kræver.

4. Ejeren må ikke ændre luftfartøjet uden først at have rådført sig med den godkendte organisation.

5. Ejeren skal oplyse den godkendte organisation om alle former for ekstraordinær vedligeholdelse, der er blevet udført uden den godkendte organisations kendskab og kontrol.

6. Ejeren skal i sin logbog indberette alle fejl, der er konstateret i forbindelse med driften af luftfartøjet, til den godkendte organisation.

7. Ejeren skal underrette registreringsmedlemsstaten, hvis denne aftale opsiges af en af parterne.

8. Ejeren skal underrette registreringsmedlemsstaten og den godkendte organisation, hvis luftfartøjet sælges.

9. Ejeren skal indberette alle de hændelser, der er nævnt i de gældende bestemmelser.

Tillæg II

EASA-formular 1

Anvendelse af EASA-formular 1 til vedligeholdelse

1. GENERELT

Beviset skal være i overensstemmelse med det vedlagte format, inklusive feltnumre, idet hvert felt skal placeres som på layoutet. Hvert felts størrelse kan dog ændres, så det passer til den enkelte ansøgning, men ikke i et sådant omfang, at det gør beviset uigenkendeligt. Den fulde størrelse af beviset kan øges eller formindskes betydeligt, så længe beviset forbliver genkendeligt og læseligt. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes medlemsstaten.

Al tekst skal være trykt klart og tydeligt, så den er let læselig.

Beviset skal enten være fortrykt eller computergenereret, men i begge tilfælde skal linjer og bogstaver være klare og læselige. Fortrykt tekst er tilladt i overensstemmelse med den vedlagte model, men ingen andre certificeringserklæringer er tilladt.

Engelsk, og hvor det er relevant, sproget/sprogene i den pågældende medlemsstat, anerkendes.

Beviset kan udfyldes på engelsk, når det anvendes til eksportformål, og kan desuden udfyldes på den pågældende medlemsstats officielle sprog.

Oplysningerne, som indskrives i beviset, kan være enten maskin-/computerskrevne eller håndskrevne med blokbogstaver og skal være letlæselige.

Forkortelser skal begrænses til et minimum.

Den plads, der er tilovers på bagsiden af beviset, kan bruges af ophavsmanden til yderligere oplysninger, men må ikke omfatte nogen certificeringserklæring.

Det originale bevis skal ledsage enhederne, og der skal være indbyrdes overensstemmelse mellem beviset og enhederne. En kopi af beviset skal opbevares af den organisation, der har produceret eller vedligeholdt enheden. I tilfælde, hvor bevisformatet og dataene er computergenereret i sin helhed, er det tilladt at opbevare bevisformatet og dataene i en sikker database under forudsætning af medlemsstatens godkendelse.

Hvis der er blevet anvendt et enkelt bevis til at frigive flere enheder, og disse enheder herefter er adskilt fra hinanden, f.eks. via en distributør af dele, skal en kopi af originalbeviset ledsage sådanne enheder, og det originale bevis skal opbevares af den organisation, som modtog batchen af enheder. Undlades det at opbevare det originale bevis, kan frigivelsen af enhederne gøres ugyldig.

BEMÆRK:

Der sættes ingen begrænsning for antallet af kopier af beviset, der sendes til kunden eller opbevares af ophavsmanden.

Beviset, som ledsager enheden, kan vedhæftes enheden placeret i en konvolut, der sikrer holdbarhed.

2. OPHAVSMANDENS UDFYLDELSE AF FRIGIVELSESBEVISET

Medmindre andet er angivet, skal alle felter udfyldes for at gøre dokumentet til et gyldigt bevis.

Felt 1 Navnet på den medlemsstat, i henhold til hvis godkendelse beviset blev udstedt. Oplysningerne kan være fortrykte.

Felt 2 Fortrykt "Autoriseret frigivelsesbevis/EASA-formular 1".

Felt 3 Et selvstændigt nummer bør være fortrykt i dette felt af hensyn til beviskontrol og sporbarhed, undtagen i tilfælde af et computergenereret dokument, hvor det selvstændige nummer ikke behøver at være fortrykt, hvis computeren er programmeret til at frembringe nummeret.

Felt 4 Fulde navn og adresse samt postadresse, hvis den ikke er den samme, på den godkendte organisation, som frigiver enhederne, der er omfattet af dette bevis. Dette felt kan være fortrykt. Logoer mv. er tilladt, hvis logoet kan være inden for feltet.

Felt 5 Formålet er at skabe en reference til arbejdsordre/kontrakt/faktura eller en anden intern organisationsproces, så der kan etableres et hurtigt sporingssystem.

Felt 6 Dette felt er medtaget af hensyn til organisationen, som udsteder beviset, for ved hjælp af enhedsnummeret at lette krydsreference til felt 13, der indeholder "bemærkninger". Det er ikke obligatorisk at udfylde dette.

Hvis flere enheder skal frigives på beviset, er det tilladt at benytte en særskilt liste, som muliggør krydsreference mellem beviset og listen.

Felt 7 Navnet på enheden skal opgives, eller enheden skal beskrives. Det er fortrinsvis det illustrerede delkatalogs (IPC)-betegnelse, der skal anvendes.

Felt 8 Angiv delnummeret. Det er fortrinsvis IPC-nummerbetegnelsen, der skal anvendes.

Felt 9 Bruges til at vise de typegodkendte produkter, til hvilke de frigivne enheder er kvalificerede til installation. Det er frivilligt at udfylde feltet, men hvis det bruges, er følgende bemærkninger tilladt:

a) Den bestemte model eller seriemodellen af luftfartøjet, motoren, propellen eller hjælpemotoren eller en henvisning til et lettilgængeligt katalog eller en manual, som indeholder denne oplysning, f.eks. "Cessna 150".

b) "Forskellige", hvis det vides at være egnet til installation på mere end en model af et typegodkendt produkt, medmindre ophavsmanden ønsker at begrænse brugen til en bestemt modelinstallation, hvilket således angives.

c) "Ukendt", hvis egnetheden er ukendt. Denne kategori er fortrinsvis til brug for vedligeholdelsesorganisationer.

BEMÆRK:

Eventuelle oplysninger i felt 9 giver ikke bemyndigelse til at installere enheden i bestemte luftfartøjer, motorer, propeller eller hjælpemotorer. Brugeren/montøren skal bekræfte via dokumenter, såsom reservedelskatalog, servicebulletiner osv., at enheden er egnet til den bestemte installation.

Felt 10 Angiv antallet af enheder, der frigives.

Felt 11 Angiv enhedens serienummer og/eller batchnummer, hvis det er relevant. Hvis ingen er relevante, skrives "N/A" ("not applicable" - ikke relevant).

Felt 12 Følgende ord i anførselstegn med tilhørende definitioner, indicerer den frigivne enheds status. Et ord eller en ordkombination skal angives i dette felt:

1. "EFTERSET"

Retablering af en brugt enhed ved inspektion, prøvning og udskiftning i overensstemmelse med en godkendt standard(1) for at forlænge driftslevetiden.

2. "INSPICERET/AFPRØVET"

Undersøgelse af en enhed for at skabe overensstemmelse med den godkendte standard(2).

3. "ÆNDRET"

Ændring af en enhed i overensstemmelse med en godkendt standard(3).

4. "REPARERET"

Retablering af en enhed til en brugbar stand i overensstemmelse med en godkendt standard(4).

5. "VULKANISERET"

Retablering af et brugt dæk i overensstemmelse med en godkendt standard(5).

6. "SAMLET PÅ NY"

Samling på ny af en enhed i overensstemmelse med en godkendt standard(6).

Eksempel: En propel efter transport.

BEMÆRK:

Denne bestemmelse må kun finde anvendelse på enheder, som oprindeligt blev samlet af fabrikanten i overensstemmelse med fabrikationskravene såsom - men ikke begrænset til - del-21.

De ovenstående erklæringer skal underbygges ved henvisning i felt 13 til de godkendte data, den godkendte manual og specifikation, der er brugt ved vedligeholdelsen.

Felt 13 Det er obligatorisk at anføre alle oplysninger i dette felt enten direkte eller ved henvisning til understøttende dokumentation, som identificerer bestemte data eller begrænsninger, der vedrører de enheder, der frigives, og som er nødvendige for brugeren/montøren for at give enheden den endelige luftdygtighedsbedømmelse. Informationen skal være entydig, fuldstændig og præsenteret i en form og på en måde, som er i overensstemmelse med formålet med at give en sådan bedømmelse.

Til hver angivelse skal det klart tilkendegives, til hvilken enhed der henvises.

Hvis der ikke er nogen angivelse, skal der anføres "intet".

Et par eksempler på den information, der skal anføres, er som følger:

- Den udstedte vedligeholdelsesdokumentation, der er blevet brugt som godkendt standard.

- Luftdygtighedsdirektiver, der er gennemført og/eller konstateret gennemført, efter behov.

- Reparationer, der er udført og/eller konstateret udført.

- Ændringer, der er udført og/eller konstateret udført.

- Reservedele, der er installeret og/eller dele, der er konstateret installeret.

- Oplysninger om dele med begrænset driftslevetid.

- Afvigelser fra kundens arbejdsordre.

- Referencenummeret for godkendelsen i henhold til M.A. subpart F.

- Angivelse af andre bestemmelser, hvis det ikke er del-145 eller del-M subpart F.

- Frigivelseserklæringer med henblik på overholdelse af et udenlandsk vedligeholdelseskrav.

- Frigivelseserklæringer med henblik på overholdelse af betingelser i en international vedligeholdelsesaftale såsom, men ikke begrænset til, "Canadian Technical Arrangement Maintenance" (de canadiske tekniske vedligeholdelsesbestemmelser) og "USA Bilateral Aviation Safety Agreement - Maintenance Implementation Procedure" (USA's gensidige flyvesikkerhedsaftale - vedligeholdelsesudførelsesprocedure).

Felt 14, 15, 16, 17 & 18: Må ikke anvendes til vedligeholdelsesopgaver af M.A. subpart F-godkendte vedligeholdelsesorganisationer. Disse felter er specielt forbeholdt frigivelse/certificering af nyligt producerede enheder i overensstemmelse med del-21 og nationale luftfartsregler, der var gældende, inden del-21 trådte i kraft fuldt ud.

Felt 19 Indeholder den krævede erklæring om frigivelse til tjeneste for al vedligeholdelse af M.A. subpart F-godkendte vedligeholdelsesorganisationer. Når vedligeholdelse, der ikke hører under del-M, bliver frigivet, skal felt 13 angive de pågældende nationale bestemmelser. I alle tilfælde skal den relevante boks afkrydses for at gøre frigivelsen gyldig.

Certificeringserklæringen "medmindre andet er angivet i felt 13" skal gælde ved følgende situationer:

a) Tilfælde, hvor vedligeholdelsen ikke kunne afsluttes.

b) Tilfælde, hvor vedligeholdelsen afveg fra den standard, der kræves i del-M.

c) Tilfælde, hvor vedligeholdelsen blev udført i overensstemmelse med et ikke-del-M-krav.

Alle tilfælde eller kombinationer af tilfælde skal angives i felt 13.

Felt 20 Til underskrift af det certificeringspersonale, der er autoriseret af den M.A. subpart F-godkendte organisation. Denne underskrift kan være computerudskrevet med forbehold af at, medlemsstaten finder det godtgjort, at det udelukkende er underskriveren, der administrerer computeren, og at en underskrift ikke er mulig på en uudfyldt computergenereret formular.

Felt 21 Den M.A. subpart F-godkendte vedligeholdelsesorganisations referencenummer givet af medlemsstaten.

Felt 22 Det trykte navn på underskriveren i felt 20 og personlig autorisationsreference.

Felt 23 Datoen for underskrivelsen af frigivelsen til tjeneste i felt 19 (dag/måned/år). Månederne angives med bogstaver, f.eks. jan, feb, mar osv. Frigivelsen til tjeneste skal underskrives ved "færdiggørelse af vedligeholdelse".

Bemærk venligst, at brugeransvarserklæringerne fremgår af bagsiden af dette bevis. Disse erklæringer kan tilføjes på forsiden af beviset under nederste linje ved formindskelse af formularens størrelse.

>PIC FILE= "L_2003315DA.003301.TIF">

>PIC FILE= "L_2003315DA.003401.TIF">

(1) Ved godkendt standard forstås en fremstillings-/konstruktions-/vedligeholdelses-/kvalitetsstandard, der er godkendt af den kompetente myndighed.

(2) Ved godkendt standard forstås en fremstillings-/konstruktions-/vedligeholdelses-/kvalitetsstandard, der er godkendt af den kompetente myndighed.

(3) Ved godkendt standard forstås en fremstillings-/konstruktions-/vedligeholdelses-/kvalitetsstandard, der er godkendt af den kompetente myndighed.

(4) Ved godkendt standard forstås en fremstillings-/konstruktions-/vedligeholdelses-/kvalitetsstandard, der er godkendt af den kompetente myndighed.

(5) Ved godkendt standard forstås en fremstillings-/konstruktions-/vedligeholdelses-/kvalitetsstandard, der er godkendt af den kompetente myndighed.

(6) Ved godkendt standard forstås en fremstillings-/konstruktions-/vedligeholdelses-/kvalitetsstandard, der er godkendt af den kompetente myndighed.

Tillæg III

Luftdygtighedseftersynsbevis

>PIC FILE= "L_2003315DA.003502.TIF">

>PIC FILE= "L_2003315DA.003601.TIF">

>PIC FILE= "L_2003315DA.003701.TIF">

Tillæg IV

Godkendelsesrettigheder

Klasse- og rettighedssystemet i organisationsgodkendelser

1. Medmindre andet er angivet for den mindste organisation i punkt 11, viser tabel 1 det fulde omfang af den godkendelse, der er mulig i henhold til M.A. subpart F i en standardform. En organisation skal bevilges en godkendelse, som strækker sig fra en enkelt klasse og rettighed med begrænsninger til alle klasser og rettigheder med begrænsninger.

2. Ud over tabel 1 er det pålagt den M.A. subpart F-godkendte vedligeholdelsesorganisation i henhold til subpart F at angive sit arbejdsområde i vedligeholdelsesorganisationens håndbog. Se også punkt 10.

3. Inden for godkendelsens klasse(r) og rettighed(er), der er bevilget af medlemsstaten, definerer arbejdsomfanget, der er angivet i vedligeholdelsesorganisationens håndbog, de nøjagtige begrænsninger i godkendelsen. Det er derfor væsentligt, at godkendelsens klasse(r) og rettighed(er) er kompatible med organisationens arbejdsomfang.

4. En kategori-A-klasserettighed indebærer, at den M.A. subpart F-godkendte vedligeholdelsesorganisation udelukkende må udføre vedligeholdelse på luftfartøjet og en hvilken som helst komponent (inklusive motorer/APU'er (hjælpemotorer)), når sådanne komponenter er monteret på luftfartøjet, bortset fra når disse komponenter midlertidigt kan afmonteres til vedligeholdelse, når en sådan afmontering udtrykkeligt er tilladt af luftfartøjsvedligeholdelseshåndbogen med henblik på at forbedre adgangen til vedligeholdelse, under forudsætning af, at en kontrolprocedure i vedligeholdelsesorganisationens håndbog kan accepteres af medlemsstaten. Begrænsningssektionen angiver omfanget af en sådan vedligeholdelse, og indicerer hermed omfanget af godkendelsen.

5. En kategori-B-klasserettighed indebærer, at den M.A. subpart F-godkendte vedligeholdelsesorganisation udelukkende kan udføre vedligeholdelse på den ikke-installerede motor/APU og motor-/APU-komponenter, mens disse komponenter er monteret på motoren/APU'en, bortset fra, hvor disse komponenter midlertidigt kan afmonteres til vedligeholdelse, når en sådan afmontering udtrykkeligt er tilladt i motor/APU-håndbogen med henblik på at forbedre adgangen til vedligeholdelse. Begrænsningssektionen angiver omfanget af en sådan vedligeholdelse, og indicerer hermed omfanget af godkendelsen. En subpart F-godkendt vedligeholdelsesorganisation med en kategori-B-klasserettighed kan også udføre vedligeholdelse på en motor, der er installeret under vedligeholdelse, under forudsætning af, at en kontrolprocedure i vedligeholdelsesorganisationens håndbog kan accepteres af medlemsstaten. Vedligeholdelsesorganisationens håndbog for arbejdsomfanget skal afspejle en sådan aktivitet, hvor det er tilladt af medlemsstaten.

6. En kategori-C-klasserettighed indebærer, at den M.A. subpart F-godkendte vedligeholdelsesorganisation kan udføre vedligeholdelse af ikke-installerede komponenter (undtagen motorer og APU'er), som skal monteres på luftfartøjet eller motoren/APU'en. Begrænsningssektionen angiver omfanget af en sådan vedligeholdelse, og indikerer hermed omfanget af godkendelsen. En M.A. subpart F-godkendt vedligeholdelsesorganisation med en kategori-C-klasserettighed kan også udføre vedligeholdelse på en installeret komponent under vedligeholdelse eller på en motor/APU-vedligeholdelsesfacilitet under forudsætning af, at en kontrolprocedure i vedligeholdelsesorganisationens håndbog kan accepteres af medlemsstaten. Vedligeholdelsesorganisationens håndbog for arbejdsomfanget skal afspejle en sådan aktivitet, hvor det er tilladt af medlemsstaten.

7. En kategori-D-klasserettighed er en selvstændig klasserettighed, som ikke nødvendigvis er knyttet til et specifikt luftfartøj, en motor eller anden komponent. Klasserettigheden for "D1- ikke-destruktiv afprøvning" (NDT - Non destructive testing) er kun nødvendig for en subpart F-godkendt vedligeholdelsesorganisation, som udfører ikke-destruktiv afprøvning som en særlig opgave for en anden organisation. En M.A. subpart F-godkendt vedligeholdelsesorganisation med en klasserettighed inden for kategori A, B eller C kan udføre ikke-destruktiv afprøvning på produkter, som den vedligeholder, under forudsætning af, at vedligeholdelsesorganisationens håndbog indeholder procedurer herfor, som ikke kræver en D1-klasserettighed.

8. "Begrænsningssektionen" har til formål at give medlemsstaten den størst mulige fleksibilitet til at specialtilpasse godkendelsen til en bestemt organisation. Tabel I angiver de mulige begrænsninger, og selv om vedligeholdelsen er nævnt sidst i hver klasserettighed, er det acceptabelt at fremhæve vedligeholdelsesopgaven frem for luftfartøjet, motortypen eller fabrikanten, hvis dette er mere hensigtsmæssigt for organisationen. Et eksempel kunne være installation og vedligeholdelse af elektroniske luftfartøjssystemer.

9. Tabel I henviser til serie, type og gruppe i begrænsningssektionen i klasse A og B. Serie betyder en specifik typeserie såsom Cessna 150 eller Cessna 172 eller Beech 55-serien eller den kontinentale O-200-serie osv. Type betyder en bestemt type eller model som Cessna 172RG-typen. Et hvilket som helst antal serier eller typer kan anføres. "Gruppe" betyder for eksempel et enmotoret Cessna-luftfartøj med stempelmotor eller ikke-trykladte Lycoming-stempelmotorer osv.

10. Anvendes en længere egenskabsliste, som kan være underlagt hyppige ændringer, skal sådanne ændringer være i overensstemmelse med en procedure, som er acceptabel for medlemsstaten og indeholdt i vedligeholdelsesorganisationens redegørelse. Proceduren skal sigte mod spørgsmålene om hvem, der er ansvarlig for kontrol af ændringer i egenskabslisten, og hvilke foranstaltninger, der skal træffes ved ændringer. Disse foranstaltninger omfatter sikring af overensstemmelse med subpart F for produkter eller tjenesteydelser, som bliver føjet til listen.

11. En M.A. subpart F-godkendt vedligeholdelsesorganisation, som kun har en person ansat til både at planlægge og udføre al vedligeholdelse, må kun bevilliges et begrænset omfang af godkendelsesrettigheder. De højest tilladelige begrænsninger er:

>TABELPOSITION>

Det skal bemærkes, at en sådan organisation af den kompetente myndighed kan pålægges yderligere begrænsninger i godkendelsens omfang, afhængigt af den pågældende organisations egenskaber.

Tabel 1

>TABELPOSITION>

Tillæg V

Godkendelsesbevis for vedligeholdelsesorganisationer i henhold til del-M, sektion A, subpart F

>PIC FILE= "L_2003315DA.004102.TIF">

>PIC FILE= "L_2003315DA.004201.TIF">

>PIC FILE= "L_2003315DA.004301.TIF">

Tillæg VI

Godkendelsesbevis for organisationer til sikring af vedvarende luftdygtighed i henhold til del-M, sektion A, subpart G

>PIC FILE= "L_2003315DA.004402.TIF">

>PIC FILE= "L_2003315DA.004501.TIF">

Tillæg VII

Komplicerede vedligeholdelsesopgaver

De komplicerede vedligeholdelsesopgaver, hvortil der henvises i M.A.801(b) 2, består i følgende opgaver:

1. Ændring, reparation eller udskiftning ved hjælp af nitning, limning, laminering eller svejsning af en af følgende flyskrogsdele:

a) en kassebjælke

b) en vingelængdedrage eller en del af en flange

c) en bjælke

d) en bjælkeflange

e) en del af en gitterlignende bjælke

f) bjælkekroppen

g) en køl- eller chine-del af et flyvebådsskrog eller en ponton

h) en trykoptagende del af bølgeblik på en vinge- eller haleoverflade

i) en vinges hovedrib

j) en vinge- eller haleoverfladestræber

k) et motorfundament

l) en fuselagestringer eller -ramme

m) en del af et sidegitter, horisontalt gitter eller skot

n) et støttebeslag eller en støttearm til sæde

o) en udskiftning af sædeskinner

p) en stræber eller støttestræber til understel

q) en aksel

r) et hjul

s) en mede eller et medestel, undtagen fornyelse af overfladebehandling med lav friktion.

2. Ændring eller reparation af en af følgende dele:

a) luftfartøjets yderbeklædning eller yderbeklædningen på et luftfartøjs ponton, hvis arbejdet forudsætter anvendelse af en støtte-, ophængnings- eller fastspændingsanordning

b) yderbeklædning på luftfartøj, der er blevet udsat for trykpåvirkning, hvis skaden på yderbeklædningen er større end 15 cm (6 tommer) i en af retningerne

c) en bærende del af styringssystemet, herunder styrepind, pedal, aksel, kvadrant, vinkelarm, kardanrør, kontrolhorn og smedet eller støbt arm, dog undtagen

i) sænksmedning af en reparationssamling eller et kabelarmatur, og

ii) udskiftning af et endestykke på en modtaktsslange, der sammenføjes ved hjælp af nitter, og

d) enhver anden konstruktion, der ikke fremgår af (1), men som en producent i sin vedligeholdelseshåndbog, reparationshåndbog vedrørende konstruktionen eller instruktioner om vedvarende luftdygtighed har defineret som værende en primær konstruktion.

Tillæg VIII

Begrænset pilot-/ejervedligeholdelse

Den begrænsede vedligeholdelse, hvortil der henvises i M.A.803, må, forudsat at den ikke omfatter komplicerede vedligeholdelsesopgaver og kan udføres i overensstemmelse med M.A.402, foretages af piloten, og består i følgende:

1. Fjernelse, montering af hjul.

2. Udskiftning af elastiske støddæmperophæng på understel.

3. Servicering af stødstang til understel ved påfyldning af olie, luft eller begge dele.

4. Servicering af understellets hjullejer, som f.eks. rengøring og smøring.

5. Udskiftning af defekt armeringswire eller splitter.

6. Smøring, forudsat at dette ikke kræver anden afmontering end fjernelse af ikke-konstruktionsmæssige elementer, såsom dækplader, motorkappe, strømlinjebeklædning.

7. Fabrikering af enkle stoflapper, der ikke nødvendiggør hæftning af ribber eller fjernelse af konstruktionsdele eller styreflader. For så vidt angår varmluftsballoner, fremstilling af små stoflapper til hylstre (som defineret i og i overensstemmelse med varmluftsballonproducentens instruktioner), der ikke nødvendiggør reparation eller udskiftning af bæretape.

8. Påfyldning af hydraulikvæske i hydrauliktanken.

9. Efterbearbejdning af dekorativ overfladebehandling af skrog, varmluftsballonkurve, vinge- og haleområdernes overflade (undtagen afbalancerede styreflader), strømlinjebeklædning, motorkappe, understel, inden for i kabinen eller cockpittet, forudsat at dette ikke kræver fjernelse eller afmontering af nogen form for primær konstruktion eller driftssystem.

10. Anvendelse af beskyttende eller forebyggende materiale på komponenter, forudsat at dette ikke kræver afmontering af nogen former for primær konstruktion eller driftssystem, og at overfladebehandlingen ikke er forbudt eller strider mod god praksis.

11. Reparation af betræk og pyntetekstiler i kabinen, cockpittet eller på indersiden af ballonkurven, forudsat at dette ikke kræver afmontering af nogen form for primær konstruktion eller driftssystem og indgriben i noget driftssystem eller påvirker luftfartøjets primære konstruktion.

12. Udførelse af små, enkle reparationer på strømlinjebeklædning, ikke-konstruktionsmæssige dækplader, motorkappe og små lapper og forstærkninger, der ikke ændrer konturen, således at den korrekte luftstrømning påvirkes.

13. Udskiftning af sideruder, forudsat at dette arbejde ikke påvirker konstruktionen eller noget driftssystem, såsom styringer, elektrisk udstyr osv.

14. Udskiftning af sikkerhedsseler.

15. Udskiftning af sæder eller dele af sæder med reservedele, der er godkendt til luftfartøjer, forudsat at dette ikke indebærer afmontering af nogen primær konstruktion eller driftssystem.

16. Fejlfinding og reparation af afbrudte kredsløb i landingslysets strømkredsløb.

17. Udskiftning af pærer, reflektorer og positions- og landingslysenes lygteglas.

18. Udskiftning af hjul og meder, forudsat at dette ikke indebærer nogen beregning af vægt og balance.

19. Udskiftning af enhver motorkappe, forudsat at dette ikke kræver afmontering af propellen eller afbrydelse af flyvestyringer.

20. Udskiftning eller rensning af tændrør og indstilling af gnistafstand.

21. Udskiftning af enhver form for slangetilslutning, undtagen hydrauliske tilslutninger.

22. Udskiftning af præfabrikerede brændstofledninger.

23. Rensning eller udskiftning af brændstof- og oliefilter eller filterindsats.

24. Udskiftning og servicering af batterier.

25. Rensning af varmluftsballoners vågebrænder og hoveddyser i overensstemmelse med varmluftsballonproducentens instruktioner.

26. Udskiftning eller tilpasning af ikke-konstruktionsmæssige standardbeslag, der ikke er nødvendige for driften.

27. Ombytning af varmluftsballonkurve og -brændere på hylstre, når kurven eller brænderen i varmluftsballontypecertifikatet er angivet som værende ombyttelig, og forudsat at kurvene og brænderne er konstrueret netop med henblik på hurtig af- og påmontering.

28. Installation af sikkerhedsanordninger til undgåelse af fejlagtig påfyldning af brændstof for at reducere brændstoftankens påfyldningsåbnings diameter, forudsat at luftfartøjsproducenten har indføjet den konkrete anordning i typecertifikatoplysningerne for luftfartøjet, at luftfartøjsproducenten har givet instruktioner om installationen af den konkrete anordning, og at installationen ikke indebærer, at den eksisterende tankpåfyldningsåbning skal afmonteres.

29. Fjernelse, kontrol og udskiftning af magnetiske chipdetektorer.

30. Fjernelse og udskiftning af isolerede navigations- og kommunikationsanordninger, der er monteret på frontinstrumenttavlen, og som anvender rackmonterede konnektorer, der tilkobler enheden, når enheden er installeret i instrumentpanelet (undtagen automatiske flyvestyringssystemer, transpondere og afstandsmåleudstyr (DME), der anvender mikrobølgefrekvens). Den godkendte enhed skal være konstrueret på en sådan måde, at den let og gentagne gange kan afmonteres og påmonteres, ikke kræver specielt afprøvningsudstyr og de relevante instruktioner skal tilvejebringes. Inden den planlagte anvendelse af enheden skal der gennemføres en driftskontrol.

31. Opdatering af isolerede navigationssoftwaredatabaser til luftfartskontrol (ATC), der er monteret på frontinstrumenttavlen (undtagen dem, der vedrører automatiske flyvestyringssystemer, transpondere og afstandsmåleudstyr (DME), der anvender mikrobølgefrekvens), forudsat at ingen afmontering af enheden er påkrævet, og at de relevante instruktioner er tilvejebragt. Inden den planlagte anvendelse af enheden skal der gennemføres en driftskontrol.

32. Udskiftning af vinger og haleoverflader og manøvreorganer, hvis fastgørelsesorganerne er konstrueret til at blive påmonteret direkte inden hver flyvning og afmonteret efter hver flyvning.

33. Udskiftning af hovedrotorblade, som er konstrueret til at blive afmonteret, uden at det kræver specialværktøj.

BILAG II

(Del-145)

145.1 Generelt

I denne del forstås ved kompetent myndighed:

1) for organisationer, hvis hovedforretningssted er beliggende i en medlemsstat: den myndighed, der er udpeget af den pågældende medlemsstat,

2) for organisationer, hvis hovedforretningssted er beliggende i et tredjeland: agenturet.

SEKTION A

145.A.10 Anvendelsesområde

I denne sektion fastsættes de krav, som en organisation skal opfylde for at blive kvalificeret til udstedelse og forlængelse af en godkendelse til vedligeholdelse af luftfartøjer og komponenter.

145.A.15 Ansøgning

En ansøgning om udstedelse eller ændring af en godkendelse skal indgives til den kompetente myndighed i en form og på en måde, som er foreskrevet af denne myndighed.

145.A.20 Betingelser for godkendelse

Organisationen skal i sin redegørelse angive omfanget af det arbejde, der anses for at udgøre godkendelsen (tillæg II til denne del indeholder en tabel over alle klasser og rettigheder).

145.A.25 Krav til faciliteter

Organisationen skal sikre:

a) at der stilles egnede faciliteter til rådighed for alt planlagt arbejde, således at der især sikres beskyttelse mod vejrliget. Specialværksteder og dokområder skal adskilles i nødvendig udstrækning for i videst muligt omfang at forhindre forurening af omgivelserne og arbejdspladsen.

1) For grundlæggende vedligeholdelse af luftfartøjer skal der være luftfartøjshangarer til rådighed, som er tilstrækkeligt store til at kunne rumme luftfartøjer til planlagt grundlæggende vedligeholdelse.

2) For komponentvedligeholdelse skal der være tilstrækkeligt store komponentværksteder til rådighed til at kunne rumme komponenten til planlagt vedligeholdelse.

b) at der stilles kontorlokaler til rådighed til ledelse af det planlagte arbejde, der er nævnt i punkt (a), og certificeringspersonale, således at det kan udføre sine nærmere angivne opgaver på en måde, der bidrager til gode luftfartøjsvedligeholdelsesstandarder.

c) at arbejdsmiljøet, inklusive luftfartøjshangarer, komponentværksteder og kontorlokaler, er egnet til den arbejdsopgave, der skal udføres, og især at de særlige krav overholdes. Medmindre den bestemte arbejdsopgave stiller særlige krav til arbejdsmiljøet, skal arbejdsmiljøet være således, at personalets effektivitet ikke forringes:

1) temperaturer skal opretholdes således, at personalet kan udføre de påkrævede opgaver uden unødig ubehag,

2) støv og anden luftbåren kontamination skal holdes på et minimum og må ikke få lov til at nå et niveau i arbejdsopgaveområdet, hvor der klart foreligger synlig luftfartøjs-/komponentoverfladekontamination. Hvor støv/anden luftbåren kontamination fører til en synlig overfladekontamination, forsegles alle modtagelige systemer, indtil acceptable forhold er genoprettet,

3) belysningen skal være således, at det sikres, at hver eftersyns- og vedligeholdelsesopgave kan udføres effektivt,

4) støj må ikke distrahere personalet i at udføre eftersynsopgaver. Hvor det ikke er praktisk at regulere støjkilden, forsynes dette personale med det nødvendige personlige udstyr til at stoppe overdreven støj, der forårsager distraktion under eftersynsopgaver,

5) hvor en særlig vedligeholdelsesopgave kræver anvendelse af bestemte miljøforhold, der adskiller sig fra de foregående, skal disse forhold overholdes. De bestemte forhold skal nærmere angivet i vedligeholdelsesdataene,

6) arbejdsmiljøet for linjevedligeholdelse skal være således, at den pågældende vedligeholdelses- eller eftersynsopgave kan udføres uden urimelig distraktion. Hvor arbejdsmiljøet derfor forringes til et uacceptabelt niveau med hensyn til temperatur, fugtighed, hagl, is, sne, vind, lys, støv/anden luftbåren kontamination, skal de pågældende vedligeholdelses- eller eftersynsopgaver afbrydes, indtil tilfredsstillende forhold er genoprettet.

d) at der er sikre lagerfaciliteter til rådighed til komponenter, udstyr, værktøj og materialer. Lagerforholdene sikrer adskillelse mellem brugbare komponenter og materialer fra ikke-brugbare luftfartøjskomponenter, materialer, udstyr og værktøj. Lagerforholdene skal være i overensstemmelse med fabrikanternes anvisninger for at forhindre forringelse og beskadigelse af oplagrede dele. Adgang til lagerfaciliteter begrænses til bemyndiget personale.

145.A.30 Krav til personale

a) Organisationen skal udnævne en teknisk/økonomisk ansvarlig person (Accountable Manager), der af organisationen skal være bemyndiget til at sikre, at al vedligeholdelse, der er krævet af kunden, kan finansieres og udføres til den standard, der er påkrævet i henhold til denne del. Den teknisk/økonomisk ansvarlige person skal:

1) sikre, at alle nødvendige ressourcer er tilgængelige med henblik på at gennemføre vedligeholdelse i overensstemmelse med 145.A.65(b) for at støtte godkendelsen af organisationen,

2) udarbejde og fremme sikkerheds- og kvalitetsstrategier, der er angivet i 145.A.65(a),

3) udvise en grundlæggende forståelse for denne del.

b) Organisationen skal udpege en person eller en gruppe af personer, i hvis ansvarsområde det indgår at sikre, at organisationen er i overensstemmelse med denne del. Denne/disse person(er) skal i sidste instans være ansvarlig(e) over for den teknisk/økonomisk ansvarlige person.

1) Den eller de personer, der er udpeget, skal repræsentere organisationens vedligeholdelsesledelsesstruktur og være ansvarlig(e) for alle funktioner, der er anført i denne del.

2) Den eller de personer, der er udpeget, skal identificeres og deres referencer fremsendes i en form og på en måde, der er fastsat af den kompetente myndighed.

3) Den eller de personer, der er udpeget, skal kunne fremvise relevant viden, baggrund og tilfredsstillende erfaringer med hensyn til luftfartøjs- eller komponentvedligeholdelse og skal udvise praktisk viden om denne del.

4) Det skal entydigt fremgå af procedurerne, hvem der er stedfortræder for enhver person i tilfælde af længerevarende fravær af den pågældende person.

c) Den teknisk/økonomisk ansvarlige person i henhold til punkt (a) skal udpege en person, som har ansvaret for at overvåge kvalitetssystemet, inklusive det hermed forbundne tilbagemeldingssystem som krævet af 145.A.65(c). Den udpegede person skal have direkte adgang til den teknisk/økonomisk ansvarlige person for at sikre, at den teknisk/økonomisk ansvarlige person holdes behørigt informeret om kvalitets- og overensstemmelsesanliggender.

d) Organisationen skal have en mandetimeplan for vedligeholdelse, der viser, at organisationen råder over tilstrækkeligt personale til at planlægge, udføre, føre tilsyn med, inspicere og kvalitetsovervåge organisationen i overensstemmelse med godkendelsen. Endvidere skal organisationen have en procedure for revurdering af det arbejde, der planlægges udført, når det faktisk disponible antal ansatte er mindre end det planlagte antal til et bestemt skiftehold eller en given arbejdsperiode.

e) Organisationen skal fastlægge og kontrollere kompetencen hos det personale, der er inddraget i enhver vedligeholdelse, administration og/eller kvalitetsrevision i overensstemmelse med en procedure og til en standard, som kan godkendes af den kompetente myndighed. Ud over den nødvendige ekspertise, der er forbundet med jobfunktionen, skal kompetencen omfatte en forståelse for inddragelsen af menneskelige faktorer og menneskelige præstationsspørgsmål, der er relevante for denne persons funktion i organisationen. Ved "menneskelige faktorer" forstås: principper, der gælder for luftfartøjskonstruktion, -certificering, -uddannelse, -drift og -vedligeholdelse, og som har til formål at opnå en sikker grænseflade mellem den menneskelige komponent og andre systemkomponenter gennem behørigt hensyn til menneskelig præstation. Ved "menneskelig præstation" forstås: de menneskelige evner og begrænsninger, der har indflydelse på luftfartøjsoperationers sikkerhed og effektivitet.

f) Organisationen skal sikre, at personale, der udfører og/eller styrer luftfartøjsstrukturers og/eller komponenters ikke-destruktive prøve for fortsat luftdygtighed, er behørigt kvalificeret til den pågældende ikke-destruktive prøve i overensstemmelse med den europæiske eller tilsvarende standard, der er anerkendt af agenturet. Personale, der udfører enhver anden specialiseret opgave, skal være behørigt kvalificeret i overensstemmelse med officielt anerkendte standarder. Uanset dette punkt kan det personale, der er anført i punkt (g) og (h)(1) og (h)(2), og som er kvalificeret i del-66-kategori B1, udføre og/eller føre kontrol med kontrastfarveprøver med penetrerende væsker.

g) Enhver organisation, der vedligeholder luftfartøjer, medmindre andet er angivet i punkt (j), skal i tilfælde af luftfartøjslinjevedligeholdelse have relevant luftfartøjstypeklassificeret certificeringspersonale, der er kvalificeret i kategori B1 og B2 i overensstemmelse med del-66 og 145.A.35.

Endvidere kan disse organisationer også anvende behørigt opgavetrænet certificeringspersonale, der er kvalificeret i kategori A i overensstemmelse med del-66 og 145.A.35 til at udføre planlagt mindre linjevedligeholdelse og enkel fejludbedring. Tilstedeværelsen af dette kategori A-certificeringspersonale kan ikke erstatte behovet for del-66-kategori B1- og B2-certificeringspersonale til at understøtte kategori A-certificeringspersonalet. Dette del-66-kategori B1- og B2-certificeringspersonale skal dog ikke altid være til stede på linjestationer under planlagt mindre linjevedligeholdelse og enkel fejludbedring.

h) Enhver organisation, der vedligeholder luftfartøjer, skal, medmindre andet er angivet i punkt (j):

1) i tilfælde af grundlæggende vedligeholdelse af store luftfartøjer have relevant luftfartøjstypeklassificeret certificeringspersonale, der er kvalificeret i kategori C i overensstemmelse med del-66 og 145.A.35. Endvidere skal organisationen have tilstrækkeligt luftfartøjstypeklassificeret personale, der er kvalificeret i kategori B1 og B2 i overensstemmelse med del-66 og 145.A.35 til at understøtte kategori C-certificeringspersonalet.

i) B1- og B2-hjælpepersonalet skal sikre, at alle relevante opgaver eller eftersyn er blevet udført til den påkrævede standard, før kategori C-certificeringspersonalet udsteder certifikatet om frigivelse til tjeneste.

ii) Organisationen skal føre en fortegnelse over alt B1- og B2-hjælpepersonale.

iii) Kategori C-certificeringspersonalet skal sikre, at punkt (i) overholdes og alt arbejde, der kræves af kunden, er blevet fuldført i løbet af den pågældende grundlæggende vedligeholdelseskontrol eller arbejdspakke, og skal også vurdere eventuelle virkninger af ethvert ikke-udført arbejde med henblik på enten at kræve det fuldført eller træffe aftale med luftfartsforetagendet om at udsætte dette arbejde til en anden nærmere angivet kontrol eller periode.

2) i tilfælde af grundlæggende vedligeholdelse af luftfartøjer ud over store luftfartøjer have enten

i) relevant luftfartøjstypeklassificeret certificeringspersonale, der er kvalificeret i kategori B1 og B2 i overensstemmelse med del-66 og 145.A.35 eller

ii) relevant luftfartøjstypeklassificeret certificeringspersonale, der er kvalificeret i kategori C, assisteres af B1- og B2-hjælpepersonale som anført i punkt 1.

i) Komponentcertificeringspersonalet skal overholde del-66.

j) Uanset punkt (g) og (h) kan organisationen gøre brug af certificeringspersonale, der er kvalificeret i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

1) For organisationens faciliteter, der befinder sig uden for Fællesskabets territorium, kan certificeringspersonalet blive kvalificeret i overensstemmelse med de nationale luftfartsbestemmelser i den stat, hvori organisationens facilitet er registeret, med forbehold af de betingelser, der er angivet i tillæg IV til denne del.

2) For linjevedligeholdelse, der udføres på en linjestation i en organisation, der befinder sig uden for Fællesskabets territorium, kan certificeringspersonalet blive kvalificeret i overensstemmelse med de nationale luftfartsbestemmelser i den stat, hvori linjestationen er beliggende, med forbehold af de betingelser, der er angivet i tillæg IV til denne del.

3) For et repetitivt luftdygtighedsdirektiv før flyvningen, hvori det specifikt er anført, at flyvebesætningen kan gennemføre et sådant luftdygtighedsdirektiv, kan organisationen udstede en begrænset certificeringsautorisation til luftfartøjschefen og/eller flyvemekanikeren på baggrund af det pågældende flyvebesætningscertifikat. Organisationen skal imidlertid sikre, at der er blevet gennemført tilstrækkelig praktisk uddannelse til at sikre, at den pågældende luftfartøjschef eller flyvemekaniker kan gennemføre luftdygtighedsdirektivet til den krævede standard.

4) I det tilfælde, hvor luftfartøjet opereres fjernt fra en understøttet lokalitet, kan organisationen udstede en begrænset certificeringsautorisation til luftfartøjschefen og/eller flyvemekanikeren på baggrund af det pågældende flyvebesætningscertifikat, hvis det er godtgjort, at der er gennemført tilstrækkelig praktisk uddannelse til at sikre, at en den pågældende luftfartøjschef eller flyvemekaniker kan gennemføre luftdygtighedsdirektivet til den krævede standard. Bestemmelserne i dette punkt skal beskrives nærmere i en redegørelsesprocedure.

5) I følgende uforudsete tilfælde, hvor et luftfartøj har fået pålagt startforbud på et andet sted end hovedbasen, og hvor der ikke findes egnet certificeringspersonale, kan organisationen, med hvilken der er indgået kontrakt om ydelse af vedligeholdelsesstøtte, udstede en engangscertificeringsautorisation:

i) til en af sine ansatte, som er indehaver af tilsvarende typeautorisationer til luftfartøjer med tilsvarende teknologi, konstruktion og systemer, eller

ii) til enhver person med mindst 5 års vedligeholdelseserfaring, som er indehaver af et gyldigt ICAO-luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat med en rettighed til den luftfartøjstype, der kræver certificering, forudsat, at der ikke findes en organisation, der er behørigt godkendt i henhold til denne del på dette sted, og at organisationen, med hvilken der er indgået kontrakt, fremskaffer og opbevarer dokumentationen for denne persons erfaring og certifikat.

Alle disse tilfælde, der er angivet i dette underpunkt, skal indberettes til den kompetente myndighed inden for syv dage efter udstedelse af en sådan certificeringsautorisation. Organisationen, der udsteder engangsautorisationen, skal sikre, at enhver sådan vedligeholdelse, der kan påvirke flyvesikkerheden, på ny kontrolleres af en behørigt godkendt organisation.

145.A.35 Certificeringspersonale og kategori B1- og B2-hjælpepersonale

a) Ud over de relevante krav i 145.A.30 (g) og (h) skal organisationen sikre, at certificeringspersonalet og kategori B1- og B2-hjælpepersonalet er i besiddelse af tilstrækkelig forståelse af de relevante luftfartøjer og/eller komponenter, der skal vedligeholdes, og af de tilknyttede organisationsprocedurer. I tilfælde af certificeringspersonale skal dette være påvist før udstedelsen eller genudstedelsen af certificeringsautorisationen.

Ved "kategori B1- og B2-hjælpepersonale" forstås: de kategori B1- og B2-ansatte i basisvedligeholdelsesmiljøet, som ikke nødvendigvis er indehavere af certificeringsrettigheder. Ved "relevante luftfartøjer og/eller komponenter" forstås: de luftfartøjer eller komponenter, der er anført i den pågældende certificeringsautorisation. Ved "certificeringsautorisation" forstås: den autorisation, der er udstedt til certificeringspersonalet af organisationen, og som angiver det forhold, at de må underskrive certifikater om frigivelse til tjeneste inden for de begrænsninger, der er angivet i denne autorisation på vegne af den godkendte organisation.

b) Bortset fra de tilfælde, der er nævnt i 145.A.30(j), må organisationen kun udstede en certificeringsautorisation til certificeringspersonale, der vedrører de grundlæggende kategorier eller underkategorier og enhver typeklassificering, der fremgår af licensen til luftfartøjsvedligeholdelse, der er anført i del-66, forudsat at licensen forbliver gyldig gennem hele godkendelsens gyldighedsperiode og at certificeringspersonalet forbliver i overensstemmelse med del-66.

c) Organisationen skal sikre, at alt certificeringspersonale og kategori B1- og B2-hjælpepersonale opnår mindst seks måneders faktisk, relevant luftfartøjs- eller komponentvedligeholdelseserfaring i enhver uafbrudt toårsperiode. Ved "opnår faktisk, relevant luftfartøjs- eller komponentvedligeholdelseserfaring" forstås i dette punkt: at personen har arbejdet i et luftfartøjs- eller komponentvedligeholdelsesmiljø og har udøvet enten certificeringsautorisationens rettigheder og/eller reelt har udført vedligeholdelse på som minimum nogle af de luftfartøjstypesystemer, der er angivet i den pågældende certificeringsautorisation.

d) Organisationen skal sikre, at alt certificeringspersonale og kategori B1- og B2-hjælpepersonalet modtager tilstrækkelig efteruddannelse i hver toårsperiode for at sikre, at dette personale er i besiddelse af aktuel viden om relevant teknologi, organisationsprocedurer og spørgsmål, der vedrører menneskelige faktorer.

e) Organisationen skal fastlægge et efteruddannelsesprogram for certificeringspersonale og kategori B1- og B2-hjælpepersonale, herunder en procedure for at sikre overensstemmelse med de relevante punkter i 145.A.35 som grundlag for udstedelse af certificeringsautorisationer i henhold til denne del til certificeringspersonale og en procedure for at sikre overensstemmelse med del-66.

f) Bortset fra de situationer, hvor et af de uforudsete tilfælde i 145.A.30 (j)(5) gør sig gældende, skal organisationen vurdere alt fremtidigt certificeringspersonale med henblik på deres kompetence, kvalifikationer og evner til at udføre deres påregnede certificeringspligter i overensstemmelse med en procedure som angivet i redegørelsen inden udstedelsen eller genudstedelsen af en certificeringsautorisation i henhold til denne del.

g) Når betingelserne i punkt (a), (b), (d), (f) og i givet fald punkt © er blevet opfyldt af certificeringspersonalet, skal organisationen udstede en certificeringsautorisation, der tydeligt angiver denne autorisations omfang og begrænsninger. Certificeringsautorisationens fortsatte gyldighed er afhængig af fortsat overensstemmelse med punkt (a), (b), (d) og i givet fald punkt (c).

h) Certificeringsautorisationen skal fremstå i en form, som gør dens omfang tydeligt for certificeringspersonalet og enhver bemyndiget person, der kan anmode om at kontrollere autorisationen. Hvis der anvendes koder til at definere omfanget, skal organisationen påse, at der foreligger en let tilgængelig kodeoversættelse. Ved "bemyndiget person" forstås: en tjenestemand fra den kompetente myndighed, agenturet eller medlemsstaten, som er ansvarlig for tilsynet med det vedligeholdte luftfartøj eller den vedligeholdte komponent.

i) Personen, der er ansvarlig for kvalitetssystemet, skal også på vegne af organisationen forblive ansvarlig for udstedelse af certificeringsautorisationer til certificeringspersonale. Denne person kan udpege andre personer til at gennemføre udstedelse eller tilbagekaldelse af certificeringsautorisationer i overensstemmelse med en procedure, som er anført i redegørelsen.

j) Organisationen skal føre en fortegnelse over alt certificeringspersonale og kategori B1- og B2-hjælpepersonale.

Personaledokumentationen skal indeholde:

1) oplysninger om ethvert luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat, som indehaves i henhold til del-66

2) al relevant afsluttet uddannelse

3) i givet fald omfanget af de udstedte certificeringsautorisationer og

4) nærmere oplysninger om personale med begrænsede eller engangscertificeringsautorisationer.

Organisationen skal opbevare dokumentationen i mindst to år efter, at certificeringspersonalet eller B1- eller B2-hjælpepersonalet er fratrådt organisationen, eller fra det tidspunkt, hvor autorisationen er blevet trukket tilbage. Endvidere skal vedligeholdelsesorganisationen efter anmodning forsyne certificeringspersonalet med en udskrift af deres dokumentation, når de fratræder organisationen.

Certificeringspersonalet skal på anmodning have adgang til deres personlige oplysninger, som angivet ovenfor.

k) Organisationen skal forsyne certificeringspersonalet med en kopi af deres certificeringsautorisation enten i papirudgave eller i elektronisk format.

l) Certificeringspersonalet skal fremvise deres certificeringsautorisation for en bemyndiget person inden for 24 timer.

m) Minimumsalderen for certificeringspersonale og kategori B1- og B2-hjælpepersonale er 21 år.

145.A.40 Udstyr, værktøj og materialer

a) Organisationen skal have det nødvendige udstyr, værktøj og materialer til rådighed og bruge det til at udføre de godkendte arbejdsopgaver.

1) Hvis fabrikanten angiver et særligt værktøj eller udstyr, skal organisationen bruge dette værktøj eller udstyr, medmindre brugen af alternativt værktøj eller udstyr er aftalt med den kompetente myndighed via procedurer, som er anført i redegørelsen.

2) Udstyr og værktøj skal konstant være tilgængeligt, bortset fra i tilfælde, hvor et eventuelt stykke værktøj eller udstyr bruges i så sjælden grad, at dets konstante tilgængelighed ikke er nødvendig. Disse tilfælde skal beskrives nærmere i en redegørelsesprocedure.

3) En organisation, der er godkendt til grundlæggende vedligeholdelse, skal have tilstrækkeligt luftfartøjsadgangsudstyr og tilstrækkelige inspektionsplatforme/-dokke, så luftfartøjet kan inspiceres behørigt.

b) Organisationen skal, hvor dette er relevant, sikre, at alt værktøj, udstyr og navnlig testudstyr kontrolleres og kalibreres i overensstemmelse med en officielt anerkendt standard med en hyppighed, der sikrer funktionsdygtighed og nøjagtighed. Dokumentation for disse kalibreringer og sporbarhed til den anvendte standard skal opbevares af organisationen.

145.A.42 Accept af komponenter

a) Alle komponenter skal klassificeres og adskilles behørigt i følgende kategorier:

1) komponenter, der er i tilfredsstillende stand, har været frigivet til tjeneste på en EASA-formular nr. 1 eller tilsvarende og er mærket i overensstemmelse med del-21, subpart Q,

2) ikke-brugbare komponenter, der skal vedligeholdes i overensstemmelse med denne sektion

3) ikke-genanvendelige komponenter, der skal klassificeres i overensstemmelse med 145.A.42(d)

4) standarddele, der er brugt i et luftfartøj, en motor, en propel eller anden komponent, når de er nærmere angivet i fabrikantens illustrerede katalog over dele og/eller i vedligeholdelsesdataene

5) både rå- og forbrugsmaterialer, der anvendes under vedligeholdelsen, når organisationen finder det godtgjort, at materialet opfylder den krævede specifikation og har behørig sporbarhed. Alt materiale skal ledsages af dokumentation, der entydigt vedrører det pågældende materiale, og som indeholder en erklæring om overensstemmelse med specifikationen, i tillæg til både fabrikant- og leverandørkilde

b) Forud for installationen af en komponent skal organisationen sikre, at den pågældende komponent kan installeres, når andre standarder for ændringer og/eller luftdygtighedsdirektiver kan være gældende.

c) Organisationen kan fremstille et begrænset udvalg af dele, der kan bruges i løbet af arbejdet under udførelse inden for egne faciliteter, forudsat at procedurerne er anført i redegørelsen.

d) Komponenter, der har nået afslutningen af deres certificerede levetid, eller som har en fejl, der ikke kan repareres, skal klassificeres som ikke genanvendelige og må ikke genindsættes i komponentforsyningssystemet, medmindre den certificerede, begrænsede levetid er blevet forlænget, eller der er blevet godkendt en reparationsløsning i henhold til del-21.

145.A.45 Vedligeholdelsesdata

a) Organisationen skal være i besiddelse af og anvende alle relevante vedligeholdelsesdata til udførelsen af vedligeholdelse, herunder ændringer og reparationer. Ved "relevant" forstås: relevant for ethvert luftfartøj, enhver komponent eller proces, der er anført i organisationens godkendelsesplan for klasserettigheder og på en eventuel hermed forbundet egenskabsliste.

Hvis vedligeholdelsesdataene leveres af et luftfartsforetagende eller en kunde, skal organisationen være i besiddelse af sådanne data, når arbejdet er under udførelse, bortset fra behovet for overensstemmelse med 145.A.55(c).

b) I denne del skal relevante vedligeholdelsesdata være enhver af følgende:

1) alle relevante krav, procedurer, operationelle retningslinjer udstedt af eller oplysninger leveret af den myndighed, der er ansvarlig for tilsynet med luftfartøjet eller komponenten

2) ethvert relevant luftdygtighedsdirektiv, der er udstedt af den myndighed, der er ansvarlig for tilsynet med luftfartøjet eller komponenten

3) instruktioner vedrørende vedvarende luftdygtighed, der er givet af indehavere af typecertifikater og supplerende typecertifikater og enhver anden organisation, som i henhold til del-21 skal offentliggøre sådanne oplysninger, samt, i tilfælde af luftfartøjer eller komponenter fra tredjelande, de luftdygtigsdata, der er fastlagt af den myndighed, der er ansvarlig for tilsynet med luftfartøjet eller komponenten

4) enhver relevant standard, såsom, men ikke begrænset til, vedligeholdelsesstandardpraksisser, der er anerkendt af agenturet som god vedligeholdelsesstandard

5) alle relevante data, der er udstedt i overensstemmelse med punkt (d).

c) Organisationen skal fastlægge procedurer for at sikre, at alle eventuelle unøjagtige, ufuldstændige eller tvetydige procedurer, rutiner, informationer eller vedligeholdelsesinstruktioner i vedligeholdelsesdata, der anvendes af vedligeholdelsespersonalet, registreres og indberettes til ophavsmanden til vedligeholdelsesdataene.

d) Organisationen må kun ændre vedligeholdelsesinstruktioner i overensstemmelse med en procedure, der er anført i vedligeholdelsesorganisationens redegørelse. Organisationen skal godtgøre, at disse ændringer fører til tilsvarende eller forbedrede vedligeholdelsesstandarder, og skal underrette indehaveren af typecertifikatet om disse ændringer. I dette punkt forstås ved vedligeholdelsesinstruktioner: instruktioner om, hvordan den bestemte vedligeholdelsesopgave udføres: heri indgår ikke teknisk projektering af reparationer og ændringer.

e) Organisationen skal udarbejde et fællessystem for arbejdssedler eller arbejdsark, der skal anvendes i alle relevante dele af organisationen. Derudover skal organisationen enten nøjagtigt overføre de vedligeholdelsesdata, der fremgår af punkt (b) og (d), til disse arbejdssedler eller arbejdsark eller sørge for præcise henvisninger til de(n) pågældende vedligeholdelsesopgave(r), der fremgår af disse vedligeholdelsesdata. Arbejdssedler og arbejdsark kan være computergenereret og lagret i en elektronisk database under forudsætning af, at der både er tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger mod ubemyndiget ændring og en elektronisk backupdatabase, som skal opdateres inden for 24 timer efter hver indføring i den elektroniske hoveddatabase. Komplekse vedligeholdelsesopgaver skal overføres til arbejdssedlerne eller arbejdsarkene og opdeles i tydelige trin, så der sikres dokumentation for udførelsen af den fuldstændige vedligeholdelsesopgave.

Hvis organisationen leverer en vedligeholdelsesydelse til et luftfartsforetagende, der kræver sit eget system for arbejdssedler eller arbejdsark benyttet, kan et sådant system for arbejdssedler eller arbejdsark anvendes. I dette tilfælde skal organisationen fastlægge en procedure for at sikre korrekt udfyldelse af luftfartsforetagendets arbejdssedler eller arbejdsark.

f) Organisationen skal sikre, at alle relevante vedligeholdelsesdata er let tilgængelige til anvendelse, når vedligeholdelsespersonalet har behov for dem.

g) Organisationen skal fastlægge en procedure for at sikre, at de vedligeholdelsesdata, som den har kontrol over, holdes ajour. Hvis det er luftfartsforetagendet/kunden, der har kontrol over eller leverer vedligeholdelsesdataene, skal organisationen kunne godtgøre, at den enten har en skriftlig bekræftelse fra luftfartsforetagendet/kunden på, at alle disse vedligeholdelsesdata er ajourførte, eller at den er i besiddelse af arbejdsordrer, der angiver ændringsstatus for de vedligeholdelsesdata, der skal anvendes, eller den kan godtgøre, at de fremgår af luftfartsforetagendets/kundens ændringsliste for vedligeholdelsesdata.

145.A.47 Produktionsplanlægning

a) Organisationen skal være i besiddelse af et system, der er egnet til mængden og kompleksiteten af arbejdet med henblik på at planlægge disponibiliteten af alt personale, værktøj, udstyr, materiale, vedligeholdelsesdata samt faciliteter, der er nødvendige med henblik på at sikre en forsvarlig færdiggørelse af vedligeholdelsesarbejdet.

b) I planlægningen af vedligeholdelsesopgaver og organiseringen af skiftehold skal der tages hensyn til begrænsningerne i menneskelige præstationer.

c) Når det er nødvendigt at overdrage fortsættelsen eller færdiggørelsen af vedligeholdelsesopgaver på grund af enten holdskift eller personaleudskiftning, skal alle relevante oplysninger omhyggeligt kommunikeres mellem udgående og indgående personale.

145.A.50 Certificering af vedligeholdelse

a) Et certifikat om frigivelse til tjeneste skal udstedes af behørigt godkendt certificeringspersonale på organisationens vegne, når det er godtgjort, at al beordret vedligeholdelse er korrekt udført af organisationen i overensstemmelse med de procedurer, der er angivet i 145.A.70, idet der tages hensyn til disponibiliteten og brugen af de vedligeholdelsesdata, der er anført i 145.A.45, og under forudsætning af, at der ikke foreligger eventuelle kendte mangler på overensstemmelse, der kunne bringe flyvesikkerheden i alvorlig fare.

b) Et certifikat om frigivelse til tjeneste skal udstedes før flyvningen ved færdiggørelsen af enhver vedligeholdelsespakke.

c) Nye fejl eller ufuldstændige vedligeholdelsesordrer, der konstateres under ovennævnte vedligeholdelse, skal oplyses til luftfartsforetagendet med det bestemte formål at træffe aftale om udbedring af sådanne fejl eller færdiggørelse af de manglende elementer i vedligeholdelsesordren. I tilfælde af, at luftfartsforetagendet afslår at lade denne vedligeholdelse udføre i henhold til dette punkt, finder punkt (e) anvendelse.

d) Et certifikat om frigivelse til tjeneste skal udstedes ved færdiggørelsen af enhver vedligeholdelse af en komponent, der er afmonteret luftfartøjet. Det godkendte frigivelsescertifikat eller godkendelsesmærket for luftdygtighed, der er defineret som EASA-formular 1 i tillæg I til denne del, udgør certifikatet om frigivelse til tjeneste for den pågældende komponent. Når en organisation vedligeholder en komponent til egen brug, er det evt. ikke nødvendigt med en EASA-formular 1, afhængigt af definitionen af organisationens interne frigivelsesprocedurer, der er fastlagt i redegørelsen.

e) Uanset punkt (a) kan organisationen, når den er ude af stand til at færdiggøre al beordret vedligeholdelse udstede et certifikat om frigivelse til tjeneste inden for det godkendte luftfartøjs begrænsninger. Organisationen skal indføre denne oplysning i luftfartøjets certifikat om frigivelse til tjeneste inden udstedelsen af dette certifikat.

f) Uanset punkt (a) og 145.A.42 er det, hvis et luftfartøj har startforbud på et andet sted end hovedlinjestationen eller hovedvedligeholdelsesbasen på grund af mangel på en komponent med et egnet frigivelsescertifikat, tilladt midlertidigt at montere en komponent uden egnet frigivelsescertifikat i højst 30 flyvetimer eller indtil luftfartøjet første gang kommer tilbage til hovedlinjestationen eller hovedvedligeholdelsesbasen, afhængigt af, hvad der kommer først, dog under forudsætning af, at det sker efter aftale med luftfartsforetagendet, og af at den pågældende komponent har et egnet frigivelsescertifikat, og ellers er i overensstemmelse med alle gældende vedligeholdelses- og operationelle krav. Sådanne komponenter skal afmonteres inden for den ovenfor foreskrevne tidsfrist, medmindre et egnet frigivelsescertifikat er blevet opnået i mellemtiden i henhold til punkt (a) og 145.A.42.

145.A.55 Vedligeholdelsesdokumentation

a) Organisationen skal registrere alle oplysninger om det udførte vedligeholdelsesarbejde. Organisationen skal som minimum opbevare den dokumentation, som er nødvendig for at godtgøre, at alle krav til udstedelse af certifikatet om frigivelse til tjeneste er blevet opfyldt, herunder underleverandørens frigivelsesdokumenter.

b) Organisationen skal stille en kopi af hvert certifikat om frigivelse til tjeneste til rådighed for luftfartsforetagendet sammen med en kopi af alle specifikt godkendte reparations-/ændringsdata, som har været anvendt til de reparationer/ændringer, der er udført.

c) Organisationen skal opbevare en kopi af al detaljeret vedligeholdelsesdokumentation og alle tilhørende vedligeholdelsesdata i to år fra den dato, hvor luftfartøjet eller komponenten, som arbejdet vedrører, blev frigivet fra organisationen.

1) Dokumentationen i henhold til dette punkt skal opbevares på en sikker måde med hensyn til brand, oversvømmelse og tyveri.

2) Computerbackupdisketter, bånd osv. skal opbevares på et andet sted end det, der indeholder arbejdsdisketterne, arbejdsbåndene osv., i et miljø, der sikrer, at de forbliver i god stand.

3) Hvis en organisation, som er godkendt i henhold til denne del, afstår fra sin virksomhed, skal al opbevaret vedligeholdelsesdokumentation, der dækker de sidste to år, videregives til den sidste ejer eller kunde af det pågældende luftfartøj eller den pågældende komponent, eller vedligeholdelsesdokumentationen skal opbevares som angivet af den kompetente myndighed.

145.A.60 Hændelsesrapportering

a) Organisationen skal til den kompetente myndighed, registreringsstaten og til den organisation, der er ansvarlig for konstruktionen af luftfartøjet eller komponenten, indberette ethvert forhold, som organisationen har konstateret vedrørende luftfartøjet eller komponenten, og som har været eller kunne være til alvorlig fare for flyvesikkerheden.

b) Organisationen skal fastlægge et internt hændelsesrapporteringssystem som nærmere beskrevet i redegørelsen for at muliggøre indsamling og evaluering af sådanne rapporter, herunder vurdering og udskillelse af de hændelser, der skal indberettes i henhold til punkt (a). Denne procedure skal afdække negative tendenser og afhjælpende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes af organisationen for at håndtere mangler, og skal omfatte vurdering af alle kendte relevante oplysninger, som vedrører sådanne hændelser, og efter behov en metode til cirkulering af oplysningerne.

c) Organisationen skal udfærdige disse rapporter i en form og på en måde, som er fastlagt af agenturet, og sikre, at de indeholder alle væsentlige oplysninger om tilstanden og evalueringsresultaterne, som er organisationen bekendt.

d) Hvis organisationen har indgået kontrakt med et luftfartsforetagende, der driver erhvervsmæssig lufttransport, om at udføre vedligeholdelse, skal organisationen også underrette luftfartsforetagendet om enhver tilstand, der påvirker luftfartsforetagendets luftfartøj eller komponent.

e) Organisationen skal fremskaffe og indsende sådanne rapporter så hurtigt som praktisk muligt, men senest inden for 72 timer efter, at organisationen har identificeret den tilstand, som rapporten vedrører.

145.A.65 Sikkerheds- og kvalitetsstrategier, vedligeholdelsesprocedurer og kvalitetssystem

a) Organisationen skal udarbejde en sikkerheds- og kvalitetsstrategi for organisationen, som skal indgå i redegørelsen i henhold til 145.A.70.

b) Organisationen skal fastlægge procedurer, som kan godkendes af den kompetente myndighed, og som tager hensyn til menneskelige faktorer og menneskelig præstation, for at sikre god vedligeholdelsespraksis og overensstemmelse med denne del, som skal indeholde en tydelig vedligeholdelsesordre eller -kontrakt, så luftfartøjer og komponenter kan frigives til tjeneste i overensstemmelse med 145.A.50.

1) Vedligeholdelsesprocedurerne i henhold til dette punkt finder anvendelse på 145.A.25 til 145.A.95.

2) Vedligeholdelsesprocedurerne, som er fastlagt, eller som skal fastlægges af organisationen i henhold til dette punkt, skal omfatte alle aspekter af udførelsen af vedligeholdelsesaktiviteten, herunder levering og kontrol af særlige ydelser, og fastsætte de standarder, som organisationen tilsigter at overholde under arbejdet.

3) Med hensyn til luftfartøjers linje- og grundlæggende vedligeholdelse skal organisationen fastlægge procedurer for at minimere risikoen for større fejl og afdække fejl i kritiske systemer og sikre, at ingen person skal varetage både udførelse og inspektion af en vedligeholdelsesopgave, der omfatter en form for montering/remontering af flere komponenter af samme type, der er monteret i mere end et system på samme luftfartøj under den pågældende vedligeholdelseskontrol. Når der imidlertid kun er en person til rådighed til at udføre disse opgaver, skal organisationens arbejdssedler eller arbejdsark indeholde yderligere et trin til reinspektion af arbejdet, der er udført af denne person, efter afslutning af alle identiske opgaver.

4) Skader skal vurderes og ændringer og reparationer skal udføres på baggrund af de oplysninger, der er godkendt af agenturet eller af en godkendt del-21-konstruktionsorganisation, afhængigt af, hvad der er mest hensigtsmæssigt.

c) Organisationen skal fastlægge et kvalitetssystem, der indeholder følgende:

1) uafhængige revisioner, som overvåger, at påkrævede luftfartøjs-/luftfartøjskomponentstandarder overholdes, og at procedurerne for at sikre, at disse procedurer skaber god vedligeholdelsespraksis og luftdygtige luftfartøjer/luftfartøjskomponenter, er tilstrækkelige. I de mindste organisationer kan der indgås kontrakt med en anden organisation, der er godkendt i henhold til denne del, eller en person med behørig teknisk viden og godtgjort tilfredsstillende revisionserfaring med uafhængig revision af kvalitetssystemer, og

2) et tilbagemeldingssystem vedrørende kvalitet til den person eller gruppe af personer, der er angivet i 145.A.30(b), og i sidste ende til den teknisk/økonomisk ansvarlige person, der sikrer korrekte og rettidige afhjælpende foranstaltninger som reaktion på rapporter, der hidrører fra de uafhængige revisioner, der er fastlagt for at opfylde punkt (1).

145.A.70 Vedligeholdelsesorganisationens redegørelse

a) Ved "vedligeholdelsesorganisationens redegørelse" forstås: de(t) dokument(er), som indeholder det materiale, der angiver de arbejdsopgaver, som anses for at udgøre godkendelsen, og som viser, hvordan organisationen har til hensigt at opfylde denne del. Organisationen skal forsyne den kompetente myndighed med vedligeholdelsesorganisationens redegørelse, som skal indeholde følgende oplysninger:

1) en erklæring underskrevet af den teknisk/økonomisk ansvarlige person, der bekræfter, at redegørelsen for vedligeholdelsesorganisationen og eventuelle tilhørende håndbøger præciserer, hvorledes organisationen overholder og til enhver tid vil kunne overholde denne del. Hvis den teknisk/økonomisk ansvarlige person ikke er organisationens administrerende direktør, skal den administrerende direktør kontrasignere erklæringen.

2) organisationens sikkerheds- og kvalitetsstrategier som angivet i 145.A.65

3) titel og navn på de(n) person(er), der er udpeget i henhold til 145.A.30 (b,

4) pligter og ansvarsområder for de personer, der er udpeget i henhold til 145.A.30(b), herunder forhold, hvorom de kan forhandle direkte med den kompetente myndighed på vegne af organisationen

5) en organisationsplan, der viser tilhørende kommandoveje for de i henhold til 145.A.30(b) udpegede personer

6) en fortegnelse over certificeringspersonale og B1- og B2-hjælpepersonale

7) en generel beskrivelse af mandskabsressourcer

8) en generel beskrivelse af de faciliteter, der findes på hver adresse, som er angivet i organisationens godkendelsesbevis

9) en specifikation af omfanget af organisationens arbejdsopgaver, som er omfattet af godkendelsen

10) informationsproceduren i 145.A.85 for organisationens ændringer

11) proceduren for ændringer i redegørelsen for vedligeholdelsesorganisationen

12) procedurerne og kvalitetssystemet, der er fastlagt af organisationen i henhold til 145.A.25 til 145.A.90

13) en fortegnelse over eventuelle luftfartsforetagender for erhvervsmæssig lufttransport, hvis luftfartøjer vedligeholdes af organisationen

14) en fortegnelse over eventuelle underleverandører som angivet i 145.A.75(b)

15) en fortegnelse over eventuelle linjestationer som angivet i 145.A.75(d)

16) en fortegnelse over eventuelle organisationer, med hvem der er indgået kontrakt.

b) Redegørelsen skal ændres i det nødvendige omfang for fortsat at være en ajourført beskrivelse af organisationen. Redegørelsen og enhver efterfølgende ændring skal godkendes af den kompetente myndighed.

c) Uanset ovenstående punkt (b) kan mindre ændringer af redegørelsen godkendes gennem en redegørelsesprocedure (i det følgende benævnt indirekte godkendelse).

145.A.75 Organisationens rettigheder

I overensstemmelse med redegørelsen skal organisationen være berettiget til at udføre følgende opgaver:

a) vedligeholde ethvert luftfartøj og/eller enhver komponent, hvortil den er godkendt på de steder, der er angivet i godkendelsesbeviset og i redegørelsen,

b) foranledige vedligeholdelse af ethvert luftfartøj eller enhver komponent, hvortil den er godkendt, hos en anden organisation, som er underlagt organisationens kvalitetssystem. Herved henvises til opgaver, der udføres af en organisation, som ikke selv er behørigt godkendt til at udføre denne vedligeholdelse i henhold til denne del, og som er begrænset til det arbejdsomfang, der er tilladt i henhold til procedurerne i 145.A.65 (b). Dette arbejdsomfang må ikke omfatte kontrol af grundlæggende vedligeholdelse af et luftfartøj eller en fuldstændig værkstedsvedligeholdelseskontrol eller eftersyn af en motor eller et motormodul,

c) vedligeholde ethvert luftfartøj eller enhver komponent, hvortil den er godkendt, på et hvilket som helst sted under forudsætning af, at behovet for en sådan vedligeholdelse enten skyldes, at luftfartøjet ikke er luftdygtigt, eller at det lejlighedsvis er nødvendigt at udføre linjevedligeholdelse på de vilkår, der er anført i redegørelsen,

d) vedligeholde ethvert luftfartøj og/eller enhver komponent, hvortil den er godkendt, på et sted, der er udpeget som linjevedligeholdelsesstation, og som er udstyret til at udføre mindre vedligeholdelse, dog kun under forudsætning af, at redegørelsen for vedligeholdelsesorganisationen både tillader dette og indeholder en fortegnelse over sådanne stationer,

e) udstede certifikater om frigivelse til tjeneste, for så vidt angår vedligeholdelsesarbejdets afslutning i overensstemmelse med 145.A.50.

145.A.80 Begrænsninger for organisationen

Organisationen må kun vedligeholde et luftfartøj eller en komponent, hvortil den er godkendt, når alle nødvendige faciliteter, alt det fornødne udstyr og værktøj, alle nødvendige materialer og vedligeholdelsesdata og certificeringspersonale er til rådighed.

145.A.85 Ændringer af organisationen

Organisationen skal underrette den kompetente myndighed om ethvert forslag til at gennemføre hver af følgende ændringer, før disse gennemføres, for at gøre det muligt for den kompetente myndighed at afgøre fortsat overensstemmelse med denne del, og i givet fald at ændre godkendelsesbeviset, undtagen i tilfælde, hvor ledelsen ikke på forhånd er bekendt med påtænkte personaleændringer, hvor disse ændringer skal oplyses ved første givne lejlighed:

1) organisationens navn

2) organisationens hovedbeliggenhed

3) beliggenheden af organisationens eventuelle andre afdelinger

4) den teknisk/økonomisk ansvarlige person

5) enhver person, der er udpeget i henhold til 145.A.30 (b)

6) faciliteter, udstyr, værktøj, materialer, procedurer, arbejdsomfang eller certificeringspersonale, som kunne påvirke autorisationen.

145.A.90 Fortsat gyldighed

a) En udstedt godkendelse skal have ubegrænset varighed. Godkendelsen forbliver gyldig under forudsætning af:

1) at organisationen fortsat overholder bestemmelserne i denne del i overensstemmelse med de bestemmelser, der vedrører håndtering af undersøgelsesresultater som angivet under 145.B.40, og

2) at den kompetente myndighed gives adgang til organisationen for at kunne afgøre fortsat overensstemmelse med denne del, og

3) at beviset ikke overdrages eller tilbagekaldes.

b) Ved overdragelse eller tilbagekaldelse skal godkendelsesbeviset returneres til den kompetente myndighed.

145.A.95 Undersøgelsesresultater

a) Ved et niveau 1-resultat forstås enhver betydelig manglende opfyldelse af del 145-krav, der sænker sikkerhedsstandarden og bringer flyvesikkerheden i alvorlig fare.

b) Ved et niveau 2-resultat forstås enhver manglende opfyldelse af del 145-krav, der kan mindske sikkerhedsstandarden og muligvis bringe flyvesikkerheden i fare.

c) Efter modtagelse af en anmeldelse om mangler i overensstemmelse med 145.B.50 skal indehaveren af et bevis for godkendelse af en vedligeholdelsesorganisation udarbejde en tilfredsstillende plan for afhjælpning af manglerne og over for den kompetente myndighed påvise gennemførelse af tilstrækkelige afhjælpende foranstaltninger inden for en tidsperiode, der aftales med denne myndighed.

SEKTION B PROCEDURE FOR KOMPETENTE MYNDIGHEDER

145.B.01 Anvendelsesområde

I denne sektion fastlægges de administrative procedurer, som den kompetente myndighed skal følge, når den udfører sine opgaver og påtager sig ansvaret for udstedelse, forlængelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse af vedligeholdelsesorganisationers godkendelser i henhold til del-145.

145.B.10 Den kompetente myndighed

1. Generelt

Medlemsstaten skal udpege en kompetent myndighed med pålagte forpligtelser til at udstede, forlænge, ændre, inddrage eller tilbagekalde en vedligeholdelsesgodkendelse. Denne kompetente myndighed skal udarbejde dokumenterede procedurer og en organisationsstruktur.

2. Ressourcer

Antallet af ansatte skal være tilstrækkeligt til at opfylde de krav, der er nærmere beskrevet i denne sektion.

3. Kvalificering og uddannelse

Alle ansatte, der er inddraget i udstedelsen af godkendelser i henhold til del-145, skal:

a) være behørigt kvalificeret og besidde al nødvendig viden, erfaring og uddannelse til at udføre deres tildelte opgaver

b) i påkommende tilfælde have modtaget uddannelse/efteruddannelse i del-145, herunder dens tilsigtede betydning og standard.

4. Procedurer

Den kompetente myndighed skal udarbejde procedurer, der beskriver, hvordan der opnås overensstemmelse med denne sektion B.

Procedurerne skal gennemgås og ændres for at sikre fortsat overensstemmelse.

145.B.15 Organisationer med faciliteter i flere medlemsstater

Hvis vedligeholdelsesfaciliteterne er beliggende i mere end en medlemsstat, skal undersøgelsen og det løbende tilsyn med godkendelsen føres sammen med de kompetente myndigheder i de medlemsstater, på hvis territorium de andre vedligeholdelsesfaciliteter er beliggende.

145.B.17 Acceptable måder til udvisning af overensstemmelse

Agenturet skal udarbejde acceptable måder, hvorpå der kan udvises overensstemmelse med denne del. Når de acceptable måder til udvisning af overensstemmelse er overholdt, skal de tilknyttede krav i denne del betragtes som opfyldt.

145.B.20 Første godkendelse

1) Under forudsætning af, at kravene i 145.A.30(a) og (b) er overholdt, skal den kompetente myndighed formelt over for ansøgeren skriftligt tilkendegive sin accept af personalet som anført i 145.A.30(a) og (b).

2) Den kompetente myndighed skal fastslå, at de procedurer, der er angivet i vedligeholdelsesorganisationens redegørelse, er i overensstemmelse med del-145, og sikre, at den teknisk/økonomisk ansvarlige person underskriver forpligtelseserklæringen.

3) Den kompetente myndighed skal gennemføre en revision af organisationen med henblik på at fastslå, om denne er i overensstemmelse med kravene i del-145.

4) Der skal indkaldes til mindst et møde med den teknisk/økonomisk ansvarlige person i løbet af undersøgelsen med henblik på godkendelsen for at sikre, at han/hun fuldt ud forstår betydningen af godkendelsen og baggrunden for underskrivelsen af organisationens forpligtelse i redegørelsen til at være i overensstemmelse med de procedurer, der er angivet i redegørelsen.

5) Alle resultater skal skriftligt bekræftes over for organisationen.

6) Den kompetente myndighed skal registrere alle undersøgelsesresultater, afhjælpende foranstaltninger (foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe resultaterne af en undersøgelse) og anbefalinger.

7) For at opnå den første godkendelse skal alle resultater afhjælpes, før godkendelsen kan udstedes.

145.B.25 Udstedelse af godkendelse

1) Den kompetente myndighed skal formelt godkende redegørelsen og til ansøgeren udstede et formular nr. 3-godkendelsesbevis, som omfatter godkendelsens rettigheder. Den kompetente myndighed må kun udstede et bevis, når organisationen er i overensstemmelse med del-145.

2) Den kompetente myndighed skal angive betingelserne for godkendelsen på formular nr. 3-godkendelsesbeviset.

3) Referencenummeret skal fremgå af formular 3-godkendelsesbeviset på en måde, der er angivet af agenturet.

145.B.30 Forlængelse af en godkendelse

Forlængelsen af en godkendelse skal overvåges i overensstemmelse med den gældende procedure for "første godkendelse" i henhold til 145.B.20. Endvidere gælder:

1) Den kompetente myndighed skal administrere og opdatere et program, som indeholder en fortegnelse over de godkendte vedligeholdelsesorganisationer under dennes tilsyn, datoerne for planlagte revisionsbesøg og for gennemførte besøg.

2) Hver organisation skal gennemgås i sin fuldstændighed for overensstemmelse med del-145 inden for et tidsrum, der ikke overstiger 24 måneder.

3) Der skal mindst hver 24. måned indkaldes til et møde med den teknisk/økonomisk ansvarlige person for at sikre, at han/hun forbliver underrettet om vigtige anliggender, der opstår under revisioner.

145.B.35 Ændringer

1) Den kompetente myndighed skal underrettes af organisationen om enhver foreslået ændring som anført i 145.A.85.

Den kompetente myndighed skal overholde de gældende elementer i punkterne vedrørende den indledende proces i forbindelse med enhver ændring af organisationen.

2) Den kompetente myndighed kan foreskrive betingelser, under hvilke organisationen kan arbejde under ændringerne, medmindre den afgør, at godkendelsen skal inddrages.

145.B.40 Ændringer af vedligeholdelsesorganisationens redegørelse (MOE)

1) I tilfælde af en direkte godkendelse af ændringer til redegørelsen skal den kompetente myndighed kontrollere, at de procedurer, der er beskrevet i redegørelsen, er i overensstemmelse med del-145, inden den godkendte organisation formelt underrettes om godkendelsen.

2) I tilfælde af en indirekte godkendelse af ændringer til redegørelsen, skal myndigheden sikre, at den har tilstrækkelig kontrol med godkendelsen af alle ændringer til redegørelsen.

145.B.45 Tilbagekaldelse, inddragelse og begrænsning af godkendelsen

Den kompetente myndighed skal:

a) med rimelig grund inddrage en godkendelse i tilfælde af en potentiel sikkerhedstrussel eller

b) inddrage, tilbagekalde eller begrænse en godkendelse i medfør af 145.B.50.

145.B.50 Undersøgelsesresultater

a) Når der under revisioner eller på anden måde findes bevis for manglende overensstemmelse med kravene i del-145, skal den kompetente myndighed iværksætte følgende foranstaltninger:

1) Ved et niveau 1-resultat skal den kompetente myndighed umiddelbart iværksætte foranstaltninger for helt eller delvist, afhængig af omfanget af niveau 1-resultatet, at tilbagekalde, begrænse eller inddrage vedligeholdelsesorganisationens godkendelse, indtil organisationen har afhjulpet manglen med et vellykket resultat.

2) Ved et niveau 2-resultat skal perioden, der af den kompetente myndighed bevilges til afhjælpende foranstaltninger, tilpasse arten af resultaterne, men må under ingen omstændigheder første gang overstige tre måneder. Under visse omstændigheder og afhængigt af arten af resultaterne kan den kompetente myndighed forlænge 3-månedersperioden under forudsætning af, at der foreligger en tilfredsstillende plan for afhjælpende foranstaltninger, som er godkendt af den kompetente myndighed.

b) Manglende overholdelse af den tidsfrist, der er godkendt af den kompetente myndighed, medfører, at organisationens godkendelse midlertidigt skal inddrages helt eller delvist.

145.B.55 Opbevaring af dokumentation

1) Den kompetente myndighed skal oprette et system for opbevaring af dokumentation med kriterier for minimumsopbevaringstid, som gør det muligt at spore, hvor hver enkelt organisations godkendelse befinder sig i processen med hensyn til udstedelse, forlængelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse.

2) Dokumentationen skal som minimum omfatte:

a) ansøgningen om organisationsgodkendelse, herunder fornyelse og forlængelse heraf

b) den kompetente myndigheds program for løbende tilsyn, herunder al revisionsdokumentation

c) organisationens godkendelse, inklusive eventuelle ændringer

d) en kopi af revisionsprogrammet, som angiver datoerne for planlagte revisionsbesøg og for gennemførte besøg

e) kopier af relevant korrespondance, inklusive formular nr. 4 eller tilsvarende

f) nærmere oplysninger om eventuelle dispensationer og håndhævelsesforanstaltninger

g) eventuelle revisionsrapporter fra andre kompetente myndigheder

h) vedligeholdelsesorganisationens redegørelse.

3) Minimumsopbevaringsperioden for ovennævnte dokumentation er fire år.

4) Den kompetente myndighed kan vælge at bruge enten et papir- eller computerbaseret system eller enhver kombination af disse to under forudsætning af passende kontrolforanstaltninger.

145.B.60 Dispensationer

Alle dispensationer, som er bevilget i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) 1592/2002, skal registreres og opbevares af den kompetente myndighed.

Tillæg I

Anvendelse af EASA-formular 1 til vedligeholdelse

1. GENERELT

Certifikatet skal være i overensstemmelse med det vedhæftede format, inklusive feltnumre, idet hvert felt skal placeres som på layoutet. Hvert felts størrelse kan dog ændres, så det passer til den enkelte ansøgning, men ikke i et sådant omfang, at det gør certifikatet uigenkendeligt. Den fulde størrelse af certifikatet kan øges eller formindskes betydeligt, så længe certifikatet forbliver genkendeligt og læseligt. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes medlemsstaten.

Al tekst skal være trykt klart og tydeligt, så den er let læselig.

Certifikatet skal enten være fortrykt eller computergenereret, men i begge tilfælde skal linjer og bogstaver være klare og læselige. Fortrykt tekst er tilladt i overensstemmelse med den vedhæftede model, men ingen andre certificeringserklæringer er tilladt.

Engelsk, og hvor det er relevant, sproget/sprogene i den pågældende medlemsstat, anerkendes.

Udfyldning af certifikatet kan foregå på engelsk, når det anvendes til eksportformål, desuden kan det udfyldes på de(t) officielle sprog i den pågældende medlemsstat.

Oplysningerne, som indskrives i certifikatet, kan være enten maskin- eller computerskrevne eller håndskrevne med blokbogstaver og skal være letlæselige.

Forkortelser skal begrænses til et minimum.

Den plads, der er tilovers på bagsiden af certifikatet, kan bruges af ophavsmanden til yderligere oplysninger, men må ikke omfatte nogen certificeringserklæring.

Det originale certifikat skal ledsage enhederne, og der skal fastslås indbyrdes overensstemmelse mellem certifikatet og enhederne. En kopi af certifikatet skal opbevares af den organisation, der har produceret eller vedligeholdt enheden. I tilfælde, hvor certifikatformatet og dataene er computergenereret i sin helhed, er det tilladt at opbevare certifikatformatet og dataene i en sikker database under forudsætning af medlemsstatens godkendelse.

Hvis der er blevet anvendt et enkelt certifikat til at frigive flere enheder, og disse enheder herefter er adskilt fra hinanden, f.eks. via en distributør af dele, skal en kopi af originalcertifikatet medfølge sådanne enheder, og det originale certifikat skal opbevares af den organisation, som modtog batchen af enheder. Undlades det at opbevare det originale certifikat, kan frigivelsen af enhederne gøres ugyldig.

NOTE:

Der sættes ingen begrænsning for antallet af kopier af certifikatet, der sendes til kunden eller opbevares af ophavsmanden.

Certifikatet, som medfølger enheden, kan vedhæftes enheden placeret i en konvolut, der sikrer holdbarhed.

2. OPHAVSMANDENS UDFYLDELSE AF FRIGIVELSESCERTIFIKATET

Medmindre andet er angivet, skal alle felter udfyldes for at gøre dokumentet til et gyldigt certifikat.

Felt 1: Land og navn på medlemsstaten, under hvis godkendelse certifikatet blev udstedt. Oplysningerne kan være fortrykte.

Felt 2: Fortrykt "Autoriseret frigivelsescertifikat/EASA-formular 1".

Felt 3: Et selvstændigt nummer bør være fortrykt i dette felt af hensyn til certifikatkontrol og sporbarhed, undtagen i tilfælde af et computergenereret dokument, hvor det selvstændige nummer ikke behøver at være fortrykt, hvis computeren er programmeret til at frembringe nummeret.

Felt 4: Fulde navn og adresse samt postadresse, hvis den ikke er den samme, på den godkendte organisation, som frigiver enhederne, der er omfattet af dette certifikat. Dette felt kan være fortrykt. Logoer osv. er tilladt, hvis logoet kan være inden for feltet.

Felt 5: Formålet er at skabe en reference til arbejdsordre/kontrakt/faktura eller en anden intern organisationsproces, så der kan etableres et hurtigt sporingssystem.

Felt 6: Dette felt er medtaget af hensyn til organisationen, som udsteder certifikatet, for at lette krydsreference til felt 13, der indeholder "bemærkninger" ved hjælp af enhedsnummeret. Det er ikke obligatorisk at udfylde dette.

Hvis flere enheder skal frigives på certifikatet, er det tilladt at benytte en særskilt liste, som muliggør krydsreference mellem certifikat og liste.

Felt 7: Navnet på enheden skal opgives, eller enheden skal beskrives. Det er fortrinsvis det illustrerede delkatalogs (IPC)-betegnelse, der skal anvendes.

Felt 8: Angiv delnummeret. Det er fortrinsvis IPC-nummerbetegnelsen, der skal anvendes.

Felt 9: Bruges til at vise de typegodkendte produkter, til hvilke de frigivne enheder er kvalificerede til installation. Det er frivilligt at udfylde feltet, men hvis det bruges, er følgende bemærkninger tilladt:

a) Den bestemte model eller seriemodellen af luftfartøjet, motoren, propellen eller hjælpemotoren eller en henvisning til et lettilgængeligt katalog eller en manual, som indeholder denne oplysning, f.eks. "A300".

b) "Forskellige", hvis det vides at være egnet til installation på mere end en model af et typegodkendt produkt, medmindre ophavsmanden ønsker at begrænse brugen til en bestemt modelinstallation, hvilket således angives.

c) "Ukendt", hvis egnetheden er ukendt. Denne kategori er fortrinsvis til brug for vedligeholdelsesorganisationer.

NOTE:

Eventuelle oplysninger i felt 9 giver ikke bemyndigelse til at installere enheden i bestemte luftfartøjer, motorer, propeller eller hjælpemotorer. Brugeren/montøren skal bekræfte via dokumenter, såsom reservedelskatalog, servicebulletiner osv., at enheden er egnet til den bestemte installation.

Felt 10: Angiv antallet af enheder, der frigives.

Felt 11: Angiv enhedens serienummer og/eller batchnummer, hvis det er relevant. Hvis ingen er relevante, skrives "N/A" ("not applicable" - ikke relevant).

Felt 12: Følgende ord i anførselstegn med tilhørende definitioner, indicerer den frigivne enheds status. Et ord eller en ordkombination skal angives i dette felt:

1. "EFTERSYN"

Retablering af en brugt enhed ved inspektion, prøvning og udskiftning i overensstemmelse med en godkendt standard(1) for at forlænge driftslevetiden.

2. "INSPICERET/AFPRØVET"

Undersøgelse af en enhed for at skabe overensstemmelse med den godkendte standard(2).

3. "ÆNDRET"

Ændring af en enhed i overensstemmelse med en godkendt standard(3).

4. "REPARERET"

Retablering af en enhed til en brugbar stand i overensstemmelse med en godkendt standard(4).

5. "VULKANISERET"

Retablering af et brugt dæk i overensstemmelse med en godkendt standard(5).

6. "SAMLET PÅ NY"

Samling på ny af en enhed i overensstemmelse med en godkendt standard(6).

Eksempel: En propel efter transport.

NOTE:

Denne bestemmelse må kun finde anvendelse på enheder, som oprindeligt blev samlet af fabrikanten i overensstemmelse med fabrikationskravene såsom, men ikke begrænset til, del-21.

De ovenstående erklæringer skal underbygges ved henvisning i felt 13 til de godkendte data, den godkendte manual og specifikation, der er brugt ved vedligeholdelsen.

Felt 13: Det er obligatorisk at anføre alle oplysninger i dette felt enten direkte eller ved henvisning til understøttende dokumentation, som identificerer bestemte data eller begrænsninger, der vedrører de enheder, der frigives, og som er nødvendige for brugeren/montøren for at give enheden den endelige luftdygtighedsbedømmelse. Informationen skal være entydig, fuldstændig og præsenteret i en form og på en måde, som er i overensstemmelse med formålet med at give en sådan bedømmelse.

Til hver angivelse skal det klart tilkendegives, til hvilken enhed der henvises.

Hvis der ikke er nogen angivelse, skal der anføres "intet".

Et par eksempler på den information, der skal anføres, er som følger:

- Den udstedte vedligeholdelsesdokumentation, der er blevet brugt som godkendt standard.

- Luftdygtighedsdirektiver, der er gennemført og/eller konstateret gennemført, efter behov.

- Reparationer, der er udført og/eller konstateret udført.

- Ændringer, der er udført og/eller konstateret udført.

- Erstatningsdele, der er installeret og/eller dele, der er konstateret installeret.

- Oplysninger om dele med begrænset driftslevetid.

- Afvigelser fra kundens arbejdsordre.

- Angivelse af andre bestemmelser, hvis det ikke er del-145.

- Frigivelseserklæringer for overholdelse af et udenlandsk vedligeholdelseskrav.

- Frigivelseserklæringer for overholdelse af betingelser i en international vedligeholdelsesaftale såsom, men ikke begrænset til, "Canadian Technical Arrangement Maintenance" (de canadiske tekniske vedligeholdelsesbestemmelser) og "USA Bilateral Aviation Safety Agreement - Maintenance Implementation Procedure" (USA's gensidige flyvesikkerhedsaftale - vedligeholdelsesudførelsesprocedure).

NOTE:

De sidste to erklæringer muliggør dobbelt frigivelse i henhold til både del-145 og et udenlandsk vedligeholdelseskrav eller en enkelt frigivelse af en del-145-godkendt vedligeholdelsesorganisation i henhold til et udenlandsk vedligeholdelseskrav. Man skal sørge for at sætte kryds i de(n) relevante boks(e) i felt 19 for at godkende frigivelsen. Det skal også bemærkes, at den dobbelte frigivelse nødvendiggør, at de godkendte data skal godkendes/accepteres af både medlemsstaten og den pågældende udenlandske stat, og at den enkelte frigivelse kræver, at de godkendte data udelukkende er godkendt/accepteret af den pågældende udenlandske stat.

Felt 14, 15, 16, 17 & 18: Må ikke anvendes til vedligeholdelsesopgaver af del-145-godkendte vedligeholdelsesorganisationer. Disse felter er specielt forbeholdt frigivelse/certificering af nyligt producerede enheder i overensstemmelse med del-21 og nationale luftfartsregler, der var gældende, inden del-21 trådte i kraft fuldt ud.

Felt 19: Indeholder den krævede erklæring om frigivelse til tjeneste for al vedligeholdelse af del-145-godkendte vedligeholdelsesorganisationer. Når vedligeholdelse, der ikke hører under del-145, bliver frigivet, skal felt 13 angive de pågældende nationale bestemmelser. I alle tilfælde skal den relevante boks afkrydses for at gøre frigivelsen gyldig.

Certificeringserklæringen "medmindre andet er angivet i felt 13" skal gælde ved følgende situationer:

a) Tilfælde, hvor vedligeholdelsen ikke kunne afsluttes.

b) Tilfælde, hvor vedligeholdelsen afveg fra den standard, der kræves i del-145.

c) Tilfælde, hvor vedligeholdelsen blev udført i overensstemmelse med et ikke-del-145-krav.

Alle tilfælde eller kombinationer af tilfælde skal angives i felt 13.

Felt 20: Til underskrift af det certificeringspersonalet, der er autoriseret af den del-145-godkendte organisation. Denne underskrift kan være computerudskrevet med forbehold af at, medlemsstaten finder det godtgjort, at det udelukkende er underskriveren, der administrerer computeren, og at en underskrift ikke er mulig på en blank computergenereret formular.

Felt 21: Den del-145-godkendte vedligeholdelsesorganisations referencenummer givet af medlemsstaten.

Felt 22: Det trykte navn på underskriveren i felt 20 og personlig autorisationsreference.

Felt 23: Datoen for underskrivelsen af frigivelsen til tjeneste i felt 19 (dag/måned/år). Måneden skal skrives med bogstaver, f.eks. jan., feb., marts osv. Frigivelsen til tjeneste skal underskrives ved "færdiggørelse af vedligeholdelse".

Bemærk venligst, at brugeransvarserklæringerne fremgår af bagsiden af dette certifikat. Disse erklæringer kan tilføjes på forsiden af certifikatet under nederste linje ved formindskelse af formularens størrelse.

>PIC FILE= "L_2003315DA.006501.TIF">

Autoriseret frigivelsescertifikat

EASA-formular 1

BRUGER-/INSTALLATØRANSVAR

BEMÆRK:

1. Det er vigtigt at forstå, at dokumentet alene ikke automatisk giver autorisation til at installere delen/komponenten/samlingen.

2. Hvis brugeren/installatøren arbejder i overensstemmelse med de nationale bestemmelser udstedt af en luftdygtighedsmyndighed, som er en anden end luftdygtighedsmyndigheden i felt 1, er det vigtigt at brugeren/installatøren sikrer, at hans/hendes luftdygtighedsmyndighed godkender, at der anvendes dele/komponenter/samlinger fra den luftdygtighedsmyndighed, der er angivet i felt 1.

3. Felterne 14 og 19 udgør ikke en installationscertificering. I alle tilfælde skal luftfartøjets vedligeholdelsesdokumentation indeholde en installationscertificering, der af brugeren/installatøren er udstedt i overensstemmelse med de nationale bestemmelser, før luftfartøjet kan flyves.

(1) Ved godkendt standard forstås en fabrikations-/konstruktions-/vedligeholdelses-/kvalitetsstandard, der er godkendt af den kompetente myndighed.

(2) Ved godkendt standard forstås en fabrikations-/konstruktions-/vedligeholdelses-/kvalitetsstandard, der er godkendt af den kompetente myndighed.

(3) Ved godkendt standard forstås en fabrikations-/konstruktions-/vedligeholdelses-/kvalitetsstandard, der er godkendt af den kompetente myndighed.

(4) Ved godkendt standard forstås en fabrikations-/konstruktions-/vedligeholdelses-/kvalitetsstandard, der er godkendt af den kompetente myndighed.

(5) Ved godkendt standard forstås en fabrikations-/konstruktions-/vedligeholdelses-/kvalitetsstandard, der er godkendt af den kompetente myndighed.

(6) Ved godkendt standard forstås en fabrikations-/konstruktions-/vedligeholdelses-/kvalitetsstandard, der er godkendt af den kompetente myndighed.

Tillæg II

Klasse- og rettighedssystemet i organisationsgodkendelser

1. Medmindre andet er angivet for den mindste organisation i punkt 12, viser tabel 1 det fulde omfang af den godkendelse, der er mulig i henhold til del-145 i en standardform. En organisation skal bevilliges en godkendelse, som strækker sig fra en enkelt klasse og rettighed med begrænsninger til alle klasser og rettigheder med begrænsninger.

2. Ud over tabel 1 er det pålagt den del-145-godkendte vedligeholdelsesorganisation i henhold til del-145A.20 at angive arbejdsomfanget i vedligeholdelsesorganisationens redegørelse. Se også punkt 11.

3. Inden for godkendelsens klasse(r) og rettighed(er), der er bevilliget af medlemsstaten, definerer arbejdsomfanget, der er angivet i vedligeholdelsesorganisationens redegørelse, de nøjagtige begrænsninger i godkendelsen. Det er derfor væsentligt, at godkendelsens klasse(r) og rettighed(er) er kompatible med organisationens arbejdsomfang.

4. En kategori-A-klasserettighed indebærer, at den del-145-godkendte vedligeholdelsesorganisation udelukkende må udføre vedligeholdelse på luftfartøjet og en hvilken som helst komponent (inklusive motorer/APU'er (hjælpemotorer)), når sådanne komponenter er monteret på luftfartøjet, bortset fra når disse komponenter midlertidigt kan afmonteres til vedligeholdelse, når en sådan afmontering udtrykkeligt er tilladt i luftfartøjsvedligeholdelseshåndbogen med henblik på at forbedre adgangen til vedligeholdelse, under forudsætning af, at en kontrolprocedure i vedligeholdelsesorganisationens redegørelse kan accepteres af medlemsstaten. Begrænsningssektionen angiver omfanget af en sådan vedligeholdelse, og indicerer hermed omfanget af godkendelsen.

5. En kategori-B-klasserettighed indebærer, at den del-145-godkendte vedligeholdelsesorganisation udelukkende kan udføre vedligeholdelse på den ikke-installerede motor/APU og motor-/APU-komponenter, mens disse komponenter er monteret på motoren/APU'en, bortset fra, hvor disse komponenter midlertidigt kan afmonteres til vedligeholdelse, når en sådan afmontering udtrykkeligt er tilladt i motor/APU-håndbogen med henblik på at forbedre adgangen til vedligeholdelse. Begrænsningssektionen angiver omfanget af en sådan vedligeholdelse, og indicerer hermed omfanget af godkendelsen. En del-145-godkendt vedligeholdelsesorganisation med en kategori-B-klasserettighed kan også udføre vedligeholdelse på en motor, der er installeret under "base-" og "linjevedligeholdelse", under forudsætning af en kontrolprocedure i vedligeholdelsesorganisationens redegørelse. Vedligeholdelsesorganisationens redegørelse for arbejdsomfanget skal afspejle en sådan aktivitet, hvor det er tilladt af medlemsstaten.

6. En kategori-C-klasserettighed indebærer, at den del-145-godkendte vedligeholdelsesorganisation kan udføre vedligeholdelse af ikke-installerede komponenter (undtagen motorer og APU'er), som skal monteres på luftfartøjet eller motoren/APU'en. Begrænsningssektionen angiver omfanget af en sådan vedligeholdelse, og indicerer hermed omfanget af godkendelsen. En del-145-godkendt vedligeholdelsesorganisation med en kategori-C-klasserettighed kan også udføre vedligeholdelse på en installeret komponent under base- eller linjevedligeholdelse eller på en motor/APU-vedligeholdelsesfacilitet under forudsætning af en kontrolprocedure i vedligeholdelsesorganisationens redegørelse. Vedligeholdelsesorganisationens redegørelse for arbejdsomfanget skal afspejle en sådan aktivitet, hvor det er tilladt af medlemsstaten.

7. En kategori-D-klasserettighed er en selvstændig klasserettighed, som ikke nødvendigvis er knyttet til et specifikt luftfartøj, en motor eller anden komponent. Klasserettigheden for "D1- ikke-destruktiv afprøvning" (NDT - Non destructive testing) er kun nødvendig for en del-145-godkendt vedligeholdelsesorganisation, som udfører NDT som en særlig opgave for en anden organisation. En del-145-godkendt vedligeholdelsesorganisation med en klasserettighed inden for kategori A, B eller C kan udføre NDT på produkter, som den vedligeholder, under forudsætning af, at vedligeholdelsesorganisationens redegørelse indeholder NDT-procedurer, som ikke kræver en D1-klasserettighed.

8. Kategori-A-klasserettighederne er underopdelt i "grundlæggende" eller "linjevedligeholdelse" En del-145-godkendt vedligeholdelsesorganisation kan godkendes til enten "base-" eller "linjevedligeholdelse" eller begge dele. Det skal bemærkes, at en "linjefacilitet", som er beliggende på en hovedbasefacilitet, kræver en "linjevedligeholdelsesgodkendelse".

9. "Begrænsningssektionen" har til formål at give medlemsstaten den størst mulige fleksibilitet til at specialtilpasse godkendelsen til en bestemt organisation. Tabel I angiver de mulige begrænsninger, og selv om vedligeholdelsen er nævnt sidst i hver klasserettighed, er det acceptabelt at fremhæve vedligeholdelsesopgaven frem for luftfartøjet, motortypen eller fabrikanten, hvis dette er mere hensigtsmæssigt for organisationen. Et eksempel kunne være installation og vedligeholdelse af elektroniske luftfartøjssystemer.

10. Tabel 1 henviser til serie, type og gruppe i begrænsningssektionen i klasse A og B. "Serie" betyder en specifik typeserie såsom Airbus 300, 310 eller 319 eller Boeing 737-300-serien eller RB 211-524-serien osv. "Type" betyder en bestemt type eller model som Airbus 310-240-typen eller RB 211-524 B4 osv. Et hvilket som helst antal serier eller typer kan anføres. "Gruppe" betyder for eksempel et enmotoret Cessna-luftfartøj med stempelmotor eller ikke-trykladte Lycoming-stempelmotorer osv.

11. Anvendes en længere egenskabsliste, som kan være underlagt hyppige ændringer, skal sådanne ændringer være i overensstemmelse med en procedure, som er acceptabel for medlemsstaten og indeholdt i vedligeholdelsesorganisationens redegørelse. Proceduren skal sigte mod spørgsmålene om hvem, der er ansvarlig for kontrol af ændringer i egenskabslisten, og hvilke foranstaltninger, der skal træffes ved ændringer. Disse foranstaltninger omfatter sikring af overensstemmelse med del-145 for produkter eller tjenesteydelser, som bliver føjet til listen.

12. En del-145-godkendt vedligeholdelsesorganisation, som kun har en person ansat til både at planlægge og udføre al vedligeholdelse, må kun bevilliges et begrænset omfang af godkendelsesrettigheder. De højest tilladelige begrænsninger er:

>TABELPOSITION>

Det skal bemærkes, at en sådan organisation af den kompetente myndighed kan pålægges yderligere begrænsninger i godkendelsens omfang, afhængigt af den pågældende organisations egenskaber.

Tabel 1

>TABELPOSITION>

Tillæg III

>PIC FILE= "L_2003315DA.007102.TIF">

>PIC FILE= "L_2003315DA.007201.TIF">

Tillæg IV

Betingelser for anvendelse af personale, som ikke er kvalificeret til del-66 i overensstemmelse med del-145 A.30(j) 1 og 2

1. Certificeringspersonale, som opfylder følgende betingelser, imødekommer hensigten med del-145A.30(j)(1) og (2):

a) Personen skal være i besiddelse af en licens eller en certificeringspersonaleautorisation, der er udstedt i henhold til det pågældende lands nationale bestemmelser i overensstemmelse med ICAO-bilag 1.

b) Personens arbejdsomfang må ikke overstige omfanget af det arbejde, der er defineret i den nationale licens-/certificeringspersonaleautorisation.

c) Personen skal kunne dokumentere, at han har modtaget uddannelse i menneskelige faktorer og luftdygtighedsbestemmelser som nærmere beskrevet i del-66.

d) Personen skal kunne dokumentere 5 års vedligeholdelseserfaring med linjevedligeholdelsescertificeringspersonale og 8 år med basevedligeholdelsespersonale. De personer, hvis autoriserede opgaver ikke er mere omfangsrige end dem, som del-66-kategori-A-certificeringspersonale udfører, skal dog kun dokumentere 3 års vedligeholdelseserfaring.

e) Linjevedligeholdelsescertificeringspersonale og basevedligeholdelseshjælpepersonale skal modtage typeuddannelse på et niveau, der svarer til del-66, tillæg III, niveau 3 for hvert luftfartøj, på hvilket de er autoriseret til at foretage certificering. De personer, hvis autoriserede opgaver ikke er mere omfangsrige end dem, som del-66-kategori-A-certificeringspersonale udfører, kan modtage opgavetræning i stedet for fuldstændig typeuddannelse.

f) Basevedligeholdelsescertificeringspersonale skal modtage typeuddannelse på et niveau, der mindst svarer til del-66, tillæg III, niveau 1 for hvert luftfartøj, på hvilket de er autoriseret til at foretage certificering.

2. Beskyttede rettigheder

a) Del-145A.30(j)(1) og (2)-personale kan før ikrafttrædelsen af del-66 fortsat udøve deres rettigheder, uden at det er nødvendigt at overholde punkt 1(c) til 1(f).

b) Efter denne dato skal alt certificeringspersonale, som ønsker at udvide omfanget af autorisationen til at dække yderligere rettigheder, dog overholde ovennævnte punkt 1.

c) Uanset underpunkt 2(b) ovenfor kræves der ikke overensstemmelse med punkt 1(c) og 1(d) i tilfælde af yderligere typeuddannelse.

BILAG III

(Del- 66)

66.1

I denne del forstås ved kompetent myndighed den myndighed, der er udpeget af medlemsstaten, og til hvem en person indgiver sin ansøgning om udstedelse af et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat.

SEKTION A

SUBPART A LUFTFARTØJSVEDLIGEHOLDELSESCERTIFIKAT - FLYVEMASKINER OG HELIKOPTERE

66.A.1 Anvendelsesområde

a) I denne sektion fastlægges kravene til udstedelse af et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat samt betingelser for dets gyldighed og brug for flyvemaskiner og helikoptere i de følgende kategorier:

- Kategori A

- Kategori B1

- Kategori B2

- Kategori C

b) Kategori A og B1 er inddelt i underkategorier i forhold til kombinationer af flyvemaskiner, helikoptere og turbine- og stempelmotorer. Underkategorierne er:

>TABELPOSITION>

66.A.10 Ansøgning

En ansøgning om et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat eller ændring af et sådant certifikat skal indgives på en EASA-formular 19 og på en måde, der er fastlagt af den kompetente myndighed. En ansøgning om ændring af et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat skal indgives til den kompetente myndighed, der har udstedt luftfartøjsvedligeholdelsescertifikatet.

66.A.15 Berettigelse

En ansøger til et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat skal være fyldt mindst 18 år.

66.A.20 Rettigheder

a) Under forudsætning af overensstemmelse med punkt (b) gælder følgende rettigheder:

1. Et kategori A-luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat giver indehaveren tilladelse til at udstede certifikater om frigivelse til tjeneste efter planlagt mindre rutevedligeholdelse og enkel fejludbedring inden for de opgavebegrænsninger, der specifikt er påtegnet autorisationen. Certificeringsrettighederne er begrænset til det arbejde, som indehaveren af certifikatet personligt har udført i en del-145-organisation.

2. Et kategori B1-luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat giver indehaveren ret til at udstede certifikater om frigivelse til tjeneste efter vedligeholdelse, herunder på luftfartøjsstruktur og motorinstallationer samt mekaniske og elektriske systemer. Udskiftning af elektroniske flyvemaskineenheder, som kun kræver enkle prøver for at vise deres brugbarhed, er også omfattet af disse rettigheder. Kategori B1 indeholder automatisk den relevante A-underkategori.

3. Et kategori B2-luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat giver indehaveren ret til at udstede certifikater om frigivelse til tjeneste efter vedligeholdelse af flyelektroniske og elektriske systemer.

4. Et kategori C-luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat giver indehaveren ret til at udstede certifikater om frigivelse til tjeneste efter grundlæggende vedligeholdelse på luftfartøjer. Rettighederne gælder for luftfartøjet i sin helhed i en del-145-organisation.

b) Indehaveren af et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat må ikke udøve certificeringsrettigheder, medmindre:

1. det er i overensstemmelse med de gældende krav i del-M og/eller del-145

2. indehaveren i den forudgående toårsperiode enten har opnået seks måneders vedligeholdelseserfaring i overensstemmelse med de rettigheder, som luftfartøjsvedligeholdelsescertifikatet giver, eller har opfyldt betingelsen for udstedelse af de pågældende rettigheder

3. at vedkommende kan læse, skrive og kommunikere på et forståeligt niveau på det eller de sprog, hvorpå den tekniske dokumentation og de procedurer, der er nødvendige til støtte for udstedelsen af certifikatet om frigivelse til tjeneste, er skrevet.

66.A.25 Krav til grundlæggende viden

a) En ansøger til et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat eller en tilføjelse af en kategori eller underkategori til et sådant luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat skal ved en prøve påvise at besidde tilstrækkelig viden om de relevante emnemoduler i overensstemmelse med tillæg I til denne del.

Prøverne vedrørende den grundlæggende viden skal afholdes af en behørigt godkendt 147-uddannelsesorganisation eller den kompetente myndighed.

b) Der kan opnås helt eller delvis godskrivning for så vidt angår kravene til grundlæggende viden og den hermed forbundne prøve, hvis den kompetente myndighed vurderer, at der er andre tekniske kvalifikationer, som svarer til videnstandarden i denne del. En sådan godskrivning skal fastlægges i overensstemmelse med sektion B, subpart E i denne del.

66.A.30 Krav til erfaring

a) En ansøger til et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat skal have:

1. for kategori A og underkategorier B1.2 og B1.4:

i) tre års praktisk vedligeholdelseserfaring inden for drift af luftfartøjer, såfremt ansøgeren ikke har gennemført en relevant teknisk uddannelse, eller

ii) to års praktisk vedligeholdelseserfaring inden for drift af luftfartøjer og have gennemført en faguddannelse inden for et teknisk område, der af den kompetente myndighed betragtes som relevant, eller

iii) et års praktisk vedligeholdelseserfaring inden for drift af luftfartøjer og have gennemført et del-147-godkendt grundlæggende uddannelseskursus

2. for kategori B2 og underkategorier B1.1 og B1.3:

i) fem års praktisk vedligeholdelseserfaring inden for drift af luftfartøjer, såfremt ansøgeren ikke har gennemført en relevant teknisk uddannelse, eller

ii) tre års praktisk vedligeholdelseserfaring inden for drift af luftfartøjer og have gennemført en faguddannelse inden for et teknisk område, som af den kompetente myndighed betragtes som relevant, eller

iii) to års praktisk vedligeholdelseserfaring inden for drift af luftfartøjer og have gennemført et del-147-godkendt grundlæggende uddannelseskursus

3. for kategori C vedrørende store luftfartøjer:

i) tre års erfaring med udøvelse af kategori B1.1-, B1.3- eller B2-rettigheder på store luftfartøjer eller som B1.1-, B1.3- eller B2-hjælpepersonale i henhold til del-145 eller en kombination af begge, eller

ii) fem års erfaring med udøvelse af kategori B1.2- eller B1.4-rettigheder på store luftfartøjer eller som B1.2- eller B1.4-hjælpepersonale i henhold til del-145 eller en kombination af begge, eller

4. for kategori C vedrørende luftfartøjer, som ikke er store luftfartøjer:

tre års erfaring med udøvelse af kategori B1- eller B2-rettigheder på luftfartøjer, som ikke er store luftfartøjer, eller som B1- eller B2-hjælpepersonale i henhold til del-145 eller en kombination af begge eller

5. for kategori C opnået ved en akademisk eksamen:

for en ansøger med en akademisk eksamen inden for en teknisk disciplin fra et universitet eller en anden højere uddannelsesinstitution, der anerkendes af den kompetente myndighed, tre års erhvervserfaring i et vedligeholdelsesmiljø for civile luftfartøjer inden for et repræsentativt udvalg af opgaver, der direkte vedrører vedligeholdelse af luftfartøjer, herunder seks måneders overværelse af grundlæggende vedligeholdelsesopgaver.

b) En ansøger til en udvidelse af et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat skal opfylde mindstekravet til erfaring i vedligeholdelse af civile luftfartøjer, der er relevant for den yderligere certifikatkategori eller -underkategori, der er ansøgt om, som defineret i tillæg IV til denne del.

c) Kategori A, B1 og B2 kræver praktisk erfaring, hvilket indebærer arbejde med et repræsentativt udvalg af vedligeholdelsesopgaver på luftfartøjer.

d) For alle ansøgere skal mindst et år af den krævede erfaring være nylig vedligeholdelseserfaring på luftfartøjer i den kategori/underkategori, hvortil der søges om det første luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat. For efterfølgende kategori- og underkategoriudvidelser på et eksisterende luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat må den krævede yderligere vedligeholdelseserfaring gerne være på mindre end et år, men skal være på mindst tre måneder. Den krævede erfaring afhænger af forskellen mellem den nuværende certifikatkategori og -underkategori, og den, der er ansøgt om. Den yderligere erfaring skal være typisk for den nye certifikatkategori/underkategori, der ansøges om.

e) Uanset punkt (a) skal luftfartøjsvedligeholdelseserfaring, der er opnået uden for et vedligeholdelsesmiljø for civile luftfartøjer, godkendes, når den pågældende vedligeholdelse svarer til det, som er krævet i denne del, som er fastsat af den kompetente myndighed. Der vil imidlertid blive krævet yderligere erfaring med civil luftfartøjsvedligeholdelse for at sikre forståelse for vedligeholdelsesmiljøet for civile luftfartøjer.

66.A.40 Forlængelse af luftfartøjsvedligeholdelsescertifikatet

a) Luftfartøjsvedligeholdelsescertifikatet bliver ugyldigt fem år efter dets seneste udstedelse eller ændring, medmindre indehaveren indgiver sit luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat til den kompetente myndighed, der udstedte den, med henblik på at verificere, at certifikatet indeholder de samme oplysninger som dem, der er registreret på den kompetente myndigheds genpart i henhold til 66.B.120.

b) Alle certificeringsrettigheder, der er baseret på et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat, bliver ugyldige, så snart luftfartøjsvedligeholdelsescertifikatet bliver ugyldigt.

c) Luftfartøjsvedligeholdelsescertifikatet er kun gyldigt, såfremt det er udstedt og/eller ændret af den kompetente myndighed, samt når indehaveren har underskrevet dokumentet.

66.A.45 Typeuddannelse, opgavetræning og -rettigheder

a) Indehaveren af et kategori A-luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat må kun udøve certificeringsrettigheder på en specifik luftfartøjstype efter tilfredsstillende fuldførelse af den for kategori A-luftfartøjer relevante opgavetræning, der skal varetages af en behørigt godkendt del-145- eller del-147-organisation. Uddannelsen skal omfatte praktisk træning og teoretisk uddannelse, alt efter hvad der er relevant for hver godkendt opgave. Den tilfredsstillende fuldførelse af uddannelsen skal påvises ved en prøve og/eller ved arbejdspladsvurdering, der udføres af en behørigt godkendt del-145- eller del-147-organisation.

b) Medmindre andet er angivet i punkt (g), må indehaveren af et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat for kategori B1, B2 eller C kun udøve certificeringsrettigheder på en specifik luftfartøjstype, når luftfartøjsvedligeholdelsescertifikatet er påtegnet med den relevante luftfartøjstyperettighed.

c) Medmindre andet er angivet i punkt (h), skal rettigheden udstedes efter tilfredsstillende gennemførelse af den relevante luftfartøjstypeuddannelse for kategori B1, B2 eller C, som er godkendt af den kompetente myndighed eller udført af en behørigt godkendt del-147-vedligeholdelsesuddannelsesorganisation.

d) Godkendt typeuddannelse for kategori B1 og B2 skal indeholde teoretiske og praktiske elementer og bestå af et relevant kursus i forhold til 66.A.20(a)-rettigheder. Den teoretiske og praktiske uddannelse skal overholde tillæg 3 til denne del.

e) Godkendt typeuddannelse for kategori C skal overholde tillæg III til denne del. Hvis en kategori-C-person er kvalificeret ved at have opnået en akademisk eksamen som anført i 66.A.30 (a), (5), (iii), skal den første relevante luftfartøjsteoriuddannelse være på B1- eller B2-niveau. Praktisk uddannelse er ikke nødvendig.

f) Gennemførelse af godkendt luftfartøjstypeuddannelse, som det er krævet i punkt (b) til (e), skal påvises ved en prøve. Prøven skal være i overensstemmelse med bilag III til denne del. Prøverne for kategori B1 og B2 samt for kategori C-luftfartøjstyperettigheder skal gennemføres af behørigt godkendte del-147-uddannelsesorganisationer, den kompetente myndighed eller den uddannelsesorganisation, der afholder det godkendte typeuddannelseskursus.

g) Uanset punkt (b) for luftfartøjer ud over store luftfartøjer må indehaveren af et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat for kategori B1 eller B2 også udøve certificeringsrettigheder, når luftfartøjsvedligeholdelsescertifikatet er påtegnet de relevante grupperettigheder eller producentgrupperettigheder, medmindre agenturet har bestemt, at det pågældende luftfartøjs kompleksitet kræver en typerettighed.

1. Producentgrupperettigheder kan udstedes efter opfyldelse af kravene til typerettigheder for to luftfartøjstyper, der er repræsentative for gruppen fra den samme producent.

2. Komplette producentgrupperettigheder kan udstedes efter opfyldelse af kravene til typerettigheder for tre luftfartøjstyper, der er repræsentative for gruppen af forskellige producenter. Ingen komplet grupperettighed kan imidlertid udstedes til flermotorede turbinedrevne B1-flyvemaskiner, hvor det kun er producentgrupperettigheden, der gælder.

3. Grupperne skal bestå af de følgende:

i) for kategori B1 eller C:

- helikopter med stempelmotor

- helikopter med turbinemotor

- enmotoret flyvemaskine med stempelmotor - metalstruktur

- flermotoret flyvemaskine med stempelmotorer - metalstruktur

- enmotoret flyvemaskine med stempelmotor - træstruktur

- flermotoret flyvemaskine med stempelmotorer - træstruktur

- enmotoret flyvemaskine med stempelmotor - sammensat struktur

- flermotoret flyvemaskine med stempelmotorer - sammensat struktur

- enmotoret flyvemaskine med turbinemotor

- flermotoret flyvemaskine med turbinemotorer

ii) for kategori B2 eller C:

- flyvemaskine

- helikopter

h) Uanset punkt (c) kan rettigheder for luftfartøjer ud over store luftfartøjer også udstedes på betingelse af tilfredsstillende gennemførelse af en relevant luftfartøjstypeprøve for kategori B2 eller C samt påvisning af praktisk erfaring med luftfartøjstypen, medmindre agenturet har bestemt, at luftfartøjet er komplekst, i hvilket tilfælde den godkendte typeuddannelse, der er nævnt i punkt 3, vil være krævet.

For luftfartøjsrettigheder i kategori C, herunder dog ikke luftfartøjsrettigheder for store luftfartøjer, skal personer, der er kvalificeret ved at have opnået en akademisk eksamen som anført i 66.A.30 (a), (5), som første relevante eksamen aflægge en luftfartøjsteoriprøve på B1- eller B2-niveau.

1. De godkendte typeprøver for kategori B1, B2 og C skal bestå af en mekanisk prøve for kategori B1 og B2 samt en mekanisk og en flyelektronisk prøve for kategori C.

2. Prøven skal være i overensstemmelse med tillæg III til denne del. Prøven skal afholdes af behørigt godkendte 147-uddannelsesorganisationer eller den kompetente myndighed.

3. Praktisk luftfartøjstypeerfaring skal omfatte et repræsentativt udvalg af vedligeholdelsesaktiviteter, der er relevante for denne kategori.

66.A.70 Konverteringsbestemmelser

a) Indehaveren af en certificeringspersonalekvalifikation, der er gyldig i en medlemsstat forud for ikrafttrædelsen af denne del, skal have udstedt et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat uden yderlige prøve med forbehold af de betingelser, der er anført i 66.B.300.

b) En person, der gennemgår en kvalificeringsproces, der er gyldig i en medlemsstat forud for ikrafttrædelsen af denne del, kan fortsætte kvalificeringen. Indehaveren af en kvalifikation, der er opnået efter en sådan kvalificeringsproces, skal have udstedt et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat uden yderligere prøve med forbehold af de betingelser, der er anført i 66.B.300.

c) Luftfartøjsvedligeholdelsescertifikatet skal i givet fald indeholde tekniske begrænsninger, der vedrører omfanget af den allerede eksisterende kvalifikation.

SUBPART B LUFTFARTØJER UD OVER FLYVEMASKINER OG HELIKOPTERE

66.A.100 Generelt

Sålænge denne del ikke indeholder krav til certificeringspersonale for luftfartøjer ud over flyvemaskiner og helikoptere, er det medlemsstatens relevante bestemmelser, der finder anvendelse.

SUBPART C KOMPONENTER

66.A.200 Generelt

Sålænge denne del ikke indeholder krav til certificering af komponenter, er det medlemsstatens relevante bestemmelser, der finder anvendelse.

SEKTION B PROCEDURER FOR KOMPETENTE MYNDIGHEDER

SUBPART A GENERELT

66.B.05 Anvendelsesområde

Denne sektion fastlægger de administrative krav, som skal følges af de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for anvendelsen og håndhævelsen af sektion A i denne del.

66.B.10 Den kompetente myndighed

a) Generelt

En medlemsstat skal udpege en kompetent myndighed, der tildeles ansvaret for udstedelse, forlængelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse af certifikater. Denne kompetente myndighed skal fastlægge dokumenterede procedurer og oprette en organisationsstruktur.

b) Ressourcer

Den kompetente myndighed skal have et tilstrækkeligt antal medarbejdere til at udføre de krævede opgaver i denne del.

c) Procedurer

Den kompetente myndighed skal fastlægge procedurer, der beskriver, hvordan kravene i denne del opfyldes.

Procedurerne skal gennemgås og ændres for at sikre fortsat overensstemmelse.

66.B.15 Acceptable måder, hvorpå der kan udvises overensstemmelse

Agenturet skal udvikle acceptable måder til at udvise overensstemmelse, som medlemsstaterne kan bruge for at opnå overensstemmelse med denne del. Når de acceptable måder til udvisning af overensstemmelse er overholdt, skal de tilhørende krav i denne del betragtes som opfyldt.

66.B.20 Opbevaring af dokumentation

a) Den kompetente myndighed skal oprette et system til opbevaring af dokumentation, som på hensigtsmæssig måde gør det muligt at spore, hvor i processen de enkelte luftfartøjsvedligeholdelsescertifikater befinder sig med hensyn til udstedelse, opretholdelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse.

b) Dokumentationen for tilsynet med denne del skal indeholde:

1) ansøgningen om et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat eller ændring af dette certifikat, herunder al støttedokumentation

2) en kopi af luftfartøjsvedligeholdelsescertifikatet, herunder eventuelle ændringer

3) kopier af al relevant korrespondance

4) nærmere oplysninger om eventuelle dispensationer og håndhævelsesforanstaltninger

5) enhver rapport fra andre kompetente myndigheder, der vedrører indehaveren af luftfartøjsvedligeholdelsescertifikatet

6) dokumentation fra prøver, der er afholdt af den kompetente myndighed

7) konverteringsrapporter for luftfartøjsvedligeholdelsescertifikater

8) rapporter om godskrivning af prøver.

c) Dokumentationen, der er nævnt i punkt (b) 1) til 5), skal opbevares i mindst 5 år efter certifikatets udløb.

d) Dokumentationen, der er nævnt i punkt (b), 6), skal opbevares i mindst 5 år.

e) Dokumentationen, der er nævnt i punkt (b), 7) og 8), skal opbevares i en ubegrænset periode.

66.B.25 Gensidig udveksling af oplysninger

a) For at bidrage til forbedringen af luftfartssikkerheden skal de kompetente myndigheder deltage i gensidig udveksling af alle nødvendige oplysninger i overensstemmelse med artikel 11 i grundforordningen.

b) I tilfælde af en potentiel sikkerhedstrussel, der omfatter adskillige medlemsstater, skal de berørte kompetente myndigheder bistå hinanden med at udføre de nødvendige tilsynsopgaver, uden at medlemsstaternes kompetence derved forringes.

66.B.30 Dispensationer

Alle dispensationer, som er bevilget i overensstemmelse med grundforordningens artikel 10, stk. 3, skal registreres og opbevares af den kompetente myndighed.

SUBPART B UDSTEDELSE AF ET LUFTFARTØJSVEDLIGEHOLDELSESCERTIFIKAT

I denne subpart fastlægges de procedurer, den kompetente myndighed skal følge, når den udsteder, ændrer eller forlænger af et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat.

66.B.100 Procedure for den kompetente myndigheds udstedelse af et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat

a) Ved modtagelsen af EASA-formular 19 og al støttedokumentation skal den kompetente myndighed kontrollere, at EASA-formular 19 er fuldstændig, og sikre, at den angivne erfaring opfylder kravene i denne del.

b) Den kompetente myndighed skal kontrollere en ansøgers prøvestatus og/eller bekræfte gyldigheden af enhver godskrivning for at sikre, at alle krævede moduler i tillæg I er opfyldt som krævet i denne del.

c) Når den kompetente myndighed finder det godtgjort, at ansøgeren opfylder de standarder for viden og erfaring, der kræves i denne del, skal den kompetente myndighed udstede det relevante luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat til ansøgeren. En genpart skal opbevares i den kompetente myndigheds arkiv.

66.B.105 Procedure for udstedelse af et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat gennem den del-145-godkendte vedligeholdelsesorganisation

a) En del-145-vedligeholdelsesorganisation, der er blevet autoriseret til at udføre denne aktivitet af den kompetente myndighed, kan udfærdige luftfartøjsvedligeholdelsescertifikatet på vegne af den kompetente myndighed eller fremsætte henstillinger til den kompetente myndighed med hensyn til ansøgningen fra en enkeltperson om et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat, således at den kompetente myndighed kan udfærdige og udstede et sådant certifikat.

b) Del-145-vedligeholdelsesorganisationen skal sikre overholdelse af 66.B.100(a) og (b). I alle tilfælde skal den kompetente myndighed udstede luftfartøjsvedligeholdelsescertifikatet til ansøgeren.

66.B.110 Procedure for ændring af et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat, så det indeholder en yderligere grundlæggende kategori eller underkategori

a) Ud over de dokumenter, der kræves i henhold til 66.B.100 eller 66.B.105, hvor det er relevant, skal ansøgeren om yderligere grundlæggende kategorier eller underkategorier på et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat indgive sit nuværende originale luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat til den kompetente myndighed sammen med EASA-formular 19.

b) Efter afslutningen af den procedure, som er angivet i 66.B.100 eller 66.B.105, skal den kompetente myndighed påtegne den yderligere grundlæggende kategori eller underkategori på luftfartøjsvedligeholdelsescertifikatet ved stempel og underskrift eller genudstede certifikatet. Den kompetente myndigheds genpart skal ændres tilsvarende.

c) Såfremt ansøgeren til en ændring af de grundlæggende kategorier er kvalificeret til en sådan ændring i kraft af 66.B.100 i en medlemsstat, der er forskellig fra den medlemsstat, hvor ansøgeren først var kvalificeret, skal ansøgningen sendes til den medlemsstat, hvor ansøgeren først var kvalificeret.

d) Såfremt ansøgeren til en ændring af de grundlæggende kategorier er kvalificeret til en sådan ændring i kraft af 66.B.105 i en medlemsstat, der er forskellig fra den medlemsstat, hvor ansøgeren først var kvalificeret, skal den del-144-godkendte vedligeholdelsesorganisation sende luftfartøjsvedligeholdelsescertifikatet sammen med EASA-formular 19 til den medlemsstat, hvor ansøgeren først var kvalificeret, for at få medlemsstatens stempel og underskrift på ændringen eller genudstedelsen af certifikatet.

66.B.115 Procedure for ændring af et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat, så det indeholder en luftfartøjstype eller -gruppe

Ved modtagelse af en tilfredsstillende EASA-formular 19 og enhver støttedokumentation, der påviser overensstemmelse med de gældende krav til type- og/eller grupperettigheder og det ledsagende luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat, skal den kompetente myndighed enten påtegne ansøgernes luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat med luftfartøjstype eller -gruppe eller genudstede det samme certifikat med luftfartøjstype eller -gruppe. Den kompetente myndigheds genpart skal ændres tilsvarende.

66.B.120 Procedure for fornyelse af et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikats gyldighed

a) Indehaveren af et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat skal udfylde de relevante dele af EASA-formular 19 og indgive det med sit eget eksemplar af certifikatet til den kompetente myndighed, der udstedte det oprindelige luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat, medmindre den del-145-godkendte vedligeholdelsesorganisation i sin redegørelse har en procedure, hvorved denne organisation kan indgive den nødvendige dokumentation på vegne af indehaveren af luftfartøjsvedligeholdelsescertifikatet.

b) Den kompetente myndighed skal sammenligne indehaverens luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat med den kompetente myndigheds genpart og kontrollere det for enhver forestående foranstaltning i form af tilbagekaldelse, inddragelse eller ændring i henhold til 66.B.500. Hvis dokumenterne er identiske og der ingen foranstaltninger skal træffes i henhold til 66.B.500, skal indehaverens eksemplar fornyes for fem år, og arkivdokumentet påtegnes tilsvarende.

c) Hvis den kompetente myndigheds genpart er forskellig fra indehaverens luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat:

1. skal den kompetente myndighed undersøge årsagerne til disse forskelle. Den kompetente myndighed kan vælge ikke at forny luftfartøjsvedligeholdelsescertifikatet.

2. skal den kompetente myndighed underrette både certifikatindehaveren og enhver kendt del-145- eller del-M-godkendt vedligeholdelsesorganisation, der er berørt heraf, herom og i givet fald tilbagekalde, inddrage eller ændre det pågældende certifikat i henhold til punkt 66.B.155.

SUBPART C PRØVER

I denne subpart fastlægges proceduren for de prøver, den kompetente myndighed afholder.

66.B.200 Prøver afholdt af den kompetente myndighed

a) Alle prøvens spørgsmål skal opbevares sikkert forud for prøven for at sikre, at kandidaterne ikke er bekendt med, hvilke spørgsmål der vil udgøre grundlaget for prøven. Den kompetente myndighed skal udpege de personer, der afgør, hvilke spørgsmål der skal anvendes ved hver prøve.

b) Den kompetente myndighed skal udpege eksaminatorer, der skal være til stede under alle prøverne for at sikre prøvens integritet.

c) Grundlæggende prøver skal følge den standard, der er anført i tillæg I og II til denne del.

d) Typeprøver skal følge den standard, der er anført i tillæg III til denne del.

e) Der skal udarbejdes nye spørgsmål mindst hver sjette måned, og brugte spørgsmål skal kasseres eller tages ud af brug. En fortegnelse over anvendte spørgsmål skal opbevares som reference.

f) Alle prøvens papirer skal udleveres til kandidaten ved prøvens start og skal returneres til eksaminatoren når den tid, prøven er afsat til at vare, er gået. Prøvepapirerne må ikke fjernes fra prøverummet under prøven.

g) Bortset fra de specifikke dokumenter, der er nødvendige til typeprøver, er det kun prøvepapirerne, der må være tilgængelige for kandidaten under prøven.

h) Prøvekandidaterne skal sidde adskilt, så de ikke kan læse hinandens prøvepapirer. De må ikke tale med andre end eksaminatoren.

i) Kandidater, der tages i at snyde, skal udelukkes fra at tage enhver yderligere prøve inden for 12 måneder at regne fra den dato, de blev taget i at snyde.

SUBPART D KONVERTERING AF NATIONALE KVALIFIKATIONER

I denne subpart fastlægges kravene for at opnå konvertering af nationale kvalifikationer til luftfartøjsvedligeholdelsescertifikater.

66.B.300 Generelt

a) Den kompetente myndighed må kun udføre den konvertering, der er anført i 66.A.70, i overensstemmelse med en konverteringsrapport, der er udarbejdet i henhold til punkt 66.B.305 eller 66.B.310, hvor det er relevant.

b) Konverteringsrapporten skal enten være udarbejdet af den kompetente myndighed eller godkendt af den kompetente myndighed.

66.B.305 Konverteringsrapporter for nationale kvalifikationer

Rapporten skal beskrive omfanget af de enkelte kvalifikationstyper og angive, til hvilket luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat de hver især vil blive konverteret, hvilken begrænsning der vil blive tilføjet, samt for hvilke del-66-moduler/emner prøvning er nødvendig for at konvertere til luftfartøjsvedligeholdelsescertifikatet uden begrænsninger eller tilføje en yderligere (under-)kategori. Rapporten skal indeholde en kopi af de eksisterende bestemmelser, der fastlægger certifikatkategorierne og deres omfang.

66.B.310 Konverteringsrapport for godkendte vedligeholdelsesorganisationsautorisationer

For hver enkelt godkendt vedligeholdelsesorganisation skal rapporten beskrive omfanget af hver autorisationstype og angive, til hvilket luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat den vil blive konverteret, hvilken begrænsning der vil blive tilføjet, samt for hvilke moduler/emner prøvning er nødvendig for at konvertere til certifikatet, eller for at tilføje en yderligere (under-)kategori. Rapporten skal indeholde en kopi af den relevante godkendte vedligeholdelsesorganisations procedurer for kvalificering af certificeringspersonale, som konverteringsprocessen er baseret på.

SUBPART E GODSKRIVNING AF PRØVER

I denne subpart fastlægges kravene for godskrivning af prøver i overensstemmelse med 66.A.25 (b).

66.B.400 Generelt

a) Den kompetente myndighed må kun godskrive prøver på baggrund af en prøvegodskrivningsrapport, der er udarbejdet i overensstemmelse med 66.B.405.

b) Prøvegodskrivningsrapporten skal enten være udarbejdet af den kompetente myndighed eller godkendt af den kompetente myndighed.

66.B.405 Prøvegodskrivningsrapport

a) For hver af de pågældende tekniske kvalifikationer skal rapporten angive det emneområde og de videnniveauer, som findes i tillæg I til denne del, og som er relevante for den særlige kategori, der sammenlignes.

b) Rapporten skal indeholde en overensstemmelseserklæring for hver emne, der angiver, hvor i den tekniske kvalifikation den tilsvarende standard kan findes. Såfremt der ikke findes nogen tilsvarende standard for det særlige emne, skal dette angives i rapporten.

c) Baseret på punkt (b)-sammenligningen skal rapporten for hver pågældende tekniske kvalifikation angive de emneområder i tillæg I, der kan godskrives.

d) Hvis den nationale kvalifikationsstandard ændres, skal rapporten ændres efter behov.

SUBPART F TILBAGEKALDELSE, INDDRAGELSE ELLER BEGRÆNSNING AF LUFTFARTØJSVEDLIGEHOLDELSESCERTIFIKATER

66.B.500 Tilbagekaldelse, inddragelse eller begrænsning af luftfartøjsvedligeholdelsescertifikater

Den kompetente myndighed skal inddrage, begrænse eller tilbagekalde et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat, hvis den har identificeret et sikkerhedsproblem, eller hvis den har tydelige beviser for, at personen har udført eller har været involveret i en eller flere af følgende aktiviteter:

1. opnåelse af luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat og/eller certificeringsrettigheder ved hjælp af forfalskning af indsendt dokumentation

2. undladelse af at gennemføre den krævede vedligeholdelse kombineret med undladelse af at rapportere dette til den organisation eller person, der krævede vedligeholdelsen

3. undladelse af at gennemføre vedligeholdelse, der ifølge egen inspektion var krævet, kombineret med undladelse af at rapportere dette til den organisation eller person, som vedligeholdelsen skulle udføres for

4. mangelfuld vedligeholdelse

5. forfalskning af vedligeholdelsesrapporten

6. udstedelse af et certifikat om frigivelse til tjeneste vel vidende, at den vedligeholdelse, der er specificeret på certifikatet, ikke er blevet udført, eller uden at verificere, at den pågældende vedligeholdelse er blevet udført

7. udførelse af vedligeholdelse eller udstedelse af certifikater om frigivelse til tjeneste under påvirkning af alkohol eller narkotika

8. udstedelse af et certifikat om frigivelse til tjeneste, selv om der ikke er overensstemmelse med denne del.

Tillæg I

Krav til grundlæggende viden

1. VIDENNIVEAUER - LUFTFARTØJSVEDLIGEHOLDELSESCERTIFIKAT, KATEGORI A, B1, B2 OG C

Grundlæggende viden for kategori A, B1 og B2 er angivet ved hjælp af indikatorer for videnniveauer (1, 2 eller 3) for hvert enkelt af de pågældende områder. Ansøgere til kategori C skal overholde videnniveauet for enten kategori B1 eller B2.

Indikatorerne for videnniveauerne er defineret som følger:

NIVEAU 1

Fortrolighed med emnets grundlæggende dele.

Målsætninger: Ansøgeren bør være fortrolig med emnets grundlæggende dele.

Ansøgeren bør kunne give en simpel beskrivelse af hele emnet ved anvendelse af almindelig sprogbrug og eksempler.

Ansøgeren bør være i stand til at anvende typiske termer.

NIVEAU 2

Generel viden om emnets teoretiske og praktiske aspekter.

Evnen til at anvende denne viden.

Målsætninger: Ansøgeren bør kunne forstå emnets teoretiske grundlag.

Ansøgeren bør kunne give en generel beskrivelse af hele emnet med typiske eksempler, hvor det er relevant.

Ansøgeren bør kunne anvende matematiske formler sammen med fysiske love, der beskriver emnet.

Ansøgeren bør kunne læse og forstå skitser, tegninger og oversigter, der beskriver emnet.

Ansøgeren bør kunne anvende sin viden i praksis ved anvendelse af detaljerede procedurer.

NIVEAU 3

Detaljeret viden om emnets teoretiske og praktiske aspekter.

Evnen til at kombinere og anvende de forskellige videnelementer på en logisk og kompleks måde.

Målsætninger: Ansøgeren bør kende teorierne om emnet og samspillet med andre emner.

Ansøgeren bør kunne give en detaljeret beskrivelse af emnet ved anvendelse af grundlæggende teori og specifikke eksempler.

Ansøgeren bør kunne forstå og anvende de matematiske formler, der vedrører emnet.

Ansøgeren bør kunne læse, forstå og udarbejde skitser, enkle tegninger og oversigter, der beskriver emnet.

Ansøgeren bør kunne anvende sin viden i praksis efter fabrikantens instruktioner.

Ansøgeren bør kunne fortolke resultater fra forskellige kilder og målinger og udføre afhjælpende foranstaltninger, hvor det er relevant.

2. MODULER

Kvalifikationerne for grundlæggende emner for hver enkelt kategori eller underkategori til et del-66-luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat skal være i overensstemmelse med følgende skema. Relevante emner er markeret med et "X":

>TABELPOSITION>

MODUL 1. MATEMATIK

>TABELPOSITION>

MODUL 2. FYSIK

>TABELPOSITION>

MODUL 3. GRUNDLÆGGENDE VIDEN OM ELEKTRICITET

>TABELPOSITION>

MODUL 4. GRUNDLÆGGENDE ELEKTRONIK

>TABELPOSITION>

MODUL 5. DIGITALE TEKNIKKER ELEKTRONISKE INSTRUMENTSYSTEMER

>TABELPOSITION>

MODUL 6. MATERIALER OG HARDWARE

>TABELPOSITION>

MODUL 7. VEDLIGEHOLDELSESPRAKSIS

>TABELPOSITION>

MODUL 8. GRUNDLÆGGENDE AERODYNAMIK

>TABELPOSITION>

MODUL 9. MENNESKELIGE FAKTORER

>TABELPOSITION>

MODUL 10. LUFTFARTSLOVGIVNING

>TABELPOSITION>

MODUL 11A. TURBINEFLYVEMASKINER OG DERES AERODYNAMIK, STRUKTURER OG SYSTEMER

>TABELPOSITION>

MODUL 11B. STEMPELMOTORFLYVEMASKINER OG DERES AERODYNAMIK, STRUKTURER OG SYSTEMER

>TABELPOSITION>

MODUL 12. HELIKOPTERE OG DERES AERODYNAMIK, STRUKTURER OG SYSTEMER

>TABELPOSITION>

MODUL 13. LUFTFARTØJER OG DERES AERODYNAMIK, STRUKTURER OG SYSTEMER

>TABELPOSITION>

MODUL 14. FREMDRIFT

>TABELPOSITION>

MODUL 15. GASTURBINEMOTOR

>TABELPOSITION>

MODUL 16. STEMPELMOTOR

>TABELPOSITION>

MODUL 17. PROPELLER

>TABELPOSITION>

Tillæg II

Standard for grundlæggende prøver

1. Standardiseringsgrundlag for prøverne

1.1. Alle grundlæggende prøver skal gennemføres som "multiple choice"-spørgsmål og skriftlige spørgsmål som angivet nedenfor.

1.2. Hvert multiple choice-spørgsmål skal have mindst 3 forskellige svar, hvoraf kun det ene skal være korrekt, og kandidaten skal have en tid pr. modul, der svarer til et nominelt gennemsnit på 75 sekunder pr. spørgsmål.

1.3. Hvert spørgsmål kræver forberedelse af et skriftligt svar, og kandidaten skal have 20 minutter til at besvare hvert af disse skriftlige spørgsmål.

1.4. Der skal udarbejdes og evalueres passende skriftlige spørgsmål ud fra teoripensum i del-66-tillæg I, modul 7, 9 og 10.

1.5. Til hver opgave skal der udarbejdes en vejledende besvarelse, der også skal indeholde alle kendte alternative svar, der kunne være relevante for andre underafsnit.

1.6. Den vejledende besvarelse skal desuden indeholde en oversigt over vigtige emner, såkaldte nøglepunkter.

1.7. For at bestå multiple choice-delen af et del-66-modul og -undermodul skal 75 % af spørgsmålene være korrekt besvaret.

1.8. For at bestå et skriftligt spørgsmål skal 75 % af opgaven være korrekt, forstået på den måde, at kandidatens svar skal indeholde 75 % af de krævede nøglepunkter, der bliver behandlet i opgaven, og uden væsentlige fejl i nogen af de krævede nøglepunkter.

1.9. Hvis enten kun multiple choice-delen eller kun delen med skriftlige spørgsmål ikke bliver bestået, er det kun nødvendigt at gå til omprøve i multiple choice-delen eller de skriftlige spørgsmål, alt efter hvad der er relevant.

1.10. Der må ikke benyttes pointsystemer til at afgøre, om en kandidat er bestået.

1.11. Alle del-66-moduler, der udgør en samlet del-66-kategori eller -underkategori til et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat skal være bestået inden for en periode på 5 år, efter at det første modul er bestået, undtagen i det i punkt 1.12 nævnte tilfælde. Omprøve for et ikke-bestået modul kan tidligst finde sted 90 dage efter eksaminationsdatoen for det ikke-beståede modul, bortset fra de tilfælde, hvor en del-147-godkendt vedligeholdelsesuddannelsesorganisation har gennemført et efteruddannelseskursus tilpasset de ikke-beståede emner i et givet modul. I dette tilfælde kan omprøven til det ikke-beståede modul ske efter 30 dage.

1.12. En i punkt 1.11 anførte 5-årsperiode gælder ikke for de moduler, der er fælles for mere end en del-66-kategori eller -underkategori til et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat, og som allerede er bestået som del af en eksamination i en sådan kategori eller underkategori.

2. Spørgsmålsantal for modulerne til del-66 tillæg 1

2.1. Emnemodul 1 matematik:

Kategori A - 16 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 20 minutter.

Kategori B1 - 30 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 40 minutter.

Kategori B2 - 30 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 40 minutter.

2.2. Emnemodul 2 fysik:

Kategori A - 30 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 40 minutter.

Kategori B1 - 50 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 65 minutter.

Kategori B2 - 50 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 65 minutter.

2.3. Emnemodul 3 grundlæggende viden om elektricitet:

Kategori A - 20 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 25 minutter.

Kategori B1 - 50 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 65 minutter.

Kategori B2 - 50 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 65 minutter.

2.4. Emnemodul 4 grundlæggende elektronik:

Kategori A - Ingen.

Kategori B1 - 20 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 25 minutter.

Kategori B2 - 40 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 50 minutter.

2.5. Emnemodul 5 digitale teknikker/elektroniske instrumentsystemer:

Kategori A - 16 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 20 minutter.

Kategori B1.1 og B1.3 - 40 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 50 minutter.

Kategori B1.2 og B1.4 - 20 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 25 minutter.

Kategori B2 - 70 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 90 minutter.

2.6. Emnemodul 6 materialer og hardware:

Kategori A - 50 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 65 minutter.

Kategori B1 - 70 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 90 minutter.

Kategori B2 - 60 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 75 minutter.

2.7. Emnemodul 7 vedligeholdelsespraksis:

Kategori A - 70 multiple choice-spørgsmål og 2 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 90 minutter plus 40 minutter.

Kategori B1 - 80 multiple choice-spørgsmål og 2 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 100 minutter plus 40 minutter.

Kategori B2 - 60 multiple choice-spørgsmål og 2 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 75 minutter plus 40 minutter.

2.8. Emnemodul 8 grundlæggende aerodynamik:

Kategori A - 20 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 25 minutter.

Kategori B1 - 20 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 25 minutter.

Kategori B2 - 20 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 25 minutter.

2.9. Emnemodul 9 menneskelige faktorer:

Kategori A - 20 multiple choice-spørgsmål og 1 skriftligt spørgsmål. Tid til rådighed 25 minutter plus 20 minutter.

Kategori B1 - 20 multiple choice-spørgsmål og 1 skriftligt spørgsmål. Tid til rådighed 25 minutter plus 20 minutter.

Kategori B2 - 20 multiple choice-spørgsmål og 1 skriftligt spørgsmål. Tid til rådighed 25 minutter plus 20 minutter.

2.10. Emnemodul 10 luftfartøjslovgivning:

Kategori A - 30 multiple choice-spørgsmål og 1 skriftligt spørgsmål. Tid til rådighed 40 minutter plus 20 minutter.

Kategori B1 - 40 multiple choice-spørgsmål og 1 skriftligt spørgsmål. Tid til rådighed 50 minutter plus 20 minutter.

Kategori B2 - 40 multiple choice-spørgsmål og 1 skriftligt spørgsmål. Tid til rådighed 50 minutter plus 20 minutter.

2.11. Emnemodul 11a turbineflyvemaskiner og deres aerodynamik, strukturer og systemer:

Kategori A - 100 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 125 minutter.

Kategori B1 - 130 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 165 minutter.

Kategori B2 - Ingen.

2.12. Emnemodul 11b stempelflyvemaskiner og deres aerodynamik, strukturer og systemer:

Kategori A - 70 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 90 minutter.

Kategori B1 - 100 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 125 minutter.

Kategori B2 - Ingen.

2.13. Emnemodul 12 helikoptere og deres aerodynamik, strukturer og systemer:

Kategori A - 90 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 115 minutter.

Kategori B1 - 115 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 145 minutter.

Kategori B2 - Ingen.

2.14. Emnemodul 13 luftfartøjer og deres aerodynamik, strukturer og systemer:

Kategori A - Ingen.

Kategori B1 - Ingen.

Kategori B2 - 130 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 165 minutter.

2.15. Emnemodul 14 fremdrift:

Kategori A - Ingen.

Kategori B1 - Ingen.

Kategori B2 - 25 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 30 minutter.

2.16. Emnemodul 15 gasturbinemotor:

Kategori A - 60 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 75 minutter.

Kategori B1 - 90 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 115 minutter.

Kategori B2 - Ingen.

2.17. Emnemodul 16 stempelmotor:

Kategori A - 50 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 65 minutter.

Kategori B1 - 70 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 90 minutter.

Kategori B2 - Ingen.

2.18. Emnemodul 17 propeller:

Kategori A - 20 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 25 minutter.

Kategori B1 - 30 multiple choice-spørgsmål og 0 skriftlige spørgsmål. Tid til rådighed 40 minutter.

Kategori B2 - Ingen.

Tillæg III

Typeuddannelse og prøvestandard

1. Typeuddannelsesniveauer

De tre niveauer, der er angivet nedenfor definerer de målsætninger, som et givet uddannelsesniveau efter hensigten skal opfylde.

Niveau 1 Almindelig rutineopbygning

En oversigt over flyskrog, systemer og strømforsyninger som beskrevet i afsnittet med beskrivelse af systemer i luftfartøjets vedligeholdelsesmanual.

1) Kursets målsætning: Efter fuldførelse af kurset vil eleven kunne identificere sikkerhedsforanstaltninger, som vedrører luftfartøjets skrog, systemer og strømforsyning

2) Identificere vigtig vedligeholdelsespraksis for luftfartøjets skrog, systemer og strømforsyning

3) Definere den generelle indretning af luftfartøjets vigtigste systemer

4) Definere den generelle indretning af strømforsyningen og dennes egenskaber

5) Identificere særligt værktøj og testudstyr, der anvendes i forbindelse med luftfartøjet

Niveau 2 Rampe og transit

Oversigt over grundlæggende systemkontroller, indikatorer, hovedkomponenter, herunder deres placering og formål, eftersyn og mindre fejlfinding.

Kursets målsætning: Ud over informationerne på niveau 1 almindelig rutineopbygning vil eleven ved afslutning af niveau 2 rampe og transit kunne:

1) Huske de sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved arbejde på eller i nærheden af luftfartøjet, strømforsyningen og systemerne.

2) Demonstrere viden om de vigtigste af følgende aktiviteter i forbindelse med rampe og transit:

a) Døre, vinduer og luger

b) Elektriske strømforsyninger

c) Brændstof

d) Hjælpemotoranordning

e) Strømforsyning

f) Brandbeskyttelse

g) Miljøkontrolsystemer

h) Hydraulisk kraft

i) Landingsstel

j) Flyvestyringsenheder

k) Vand/spildevand

l) Ilt

m) Internt flyve- og servicesamtaleanlæg

n) Luftfartøjselektronik

o) Kabineudstyr/inventar

3) Beskrive systemer og håndtering af luftfartøjet, især adgang, strømtilgængelighed og kilder.

4) Identificere placering af hovedkomponenterne.

5) Forklare alle de vigtigste systemers normal funktioner, inklusive terminologi og nomenklatur.

6) Udføre procedurerne for eftersyn af rampe og transit i forbindelse med luftfartøjet for følgende systemer: Brændstof, strømforsyning, hydraulik, landingsstel, vand/spildevand, ilt.

7) Demonstrere færdighed i anvendelse af flyvebesætningsrapporter og rapporteringssystemer om bord (mindre fejlsøgning) og fastslå luftfartøjets luftdygtighed i henhold til MEL/CDL.

8) Identificere og anvende korrekt dokumentation

9) Finde de procedurer for udskiftning af komponenter til rampe- og transitaktiviteter, der er identificeret i målsætning 2.

Niveau 3 Linje- og grundlæggende vedligeholdelsestræning

Detaljeret beskrivelse, drift, komponentplacering, fjernelse/installation, BITE og fejlsøgningsprocedurer på vedligeholdelsesmanualens niveau.

Kursets målsætning: Ud over informationerne på uddannelsesniveau 1 og 2 vil eleven efter gennemførelse af niveau III linje- og grundlæggende vedligeholdelsestræning kunne:

a) Udføre kontrol af system, motor, komponenter og funktionskontroller som beskrevet i vedligeholdelsesmanualen.

b) Sammenholde informationer for at kunne træffe beslutninger med henblik på fejldiagnosticering og udbedring på vedligeholdelsesmanualens niveau.

c) Beskrive procedurer for udskiftning af unikke dele for luftfartøjstypen.

2. Typeuddannelsesstandard

Typeuddannelse skal omfatte både teoretiske og praktiske elementer.

2.1. Teoretiske elementer

Som minimum skal de elementer, der specifikt gælder for den pågældende luftfartøjstype, indgå i pensum. Yderligere elementer, der introduceres på grund af teknologiske forandringer, skal ligeledes inkluderes.

Uddannelsesniveauerne er som defineret i punkt 1 ovenfor.

Efter at certificeringspersonale i kategori C har gennemgået første typekursus, behøver alle efterfølgende kurser kun at være niveau 1.

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

2.2. Praktiske elementer

Den praktiske del af uddannelsen skal bestå af gennemførelse af repræsentative vedligeholdelsesopgaver og vurdering af disse for at opfylde følgende målsætninger:

a) Sikker udførelse af vedligeholdelse, inspektioner og rutinearbejde i overensstemmelse med vedligeholdelsesmanualen og andre instruktioner og opgaver, der er relevante for denne luftfartøjstype, for eksempel fejlsøgning, reparationer, justeringer, udskiftninger, rigning og funktionelle kontroller som f.eks. motoropvarmning, hvis det er nødvendigt.

b) Korrekt anvendelse af al teknisk litteratur og dokumentation til luftfartøjet.

c) Korrekt anvendelse af særligt værktøj og testudstyr, udførelse af fjernelse og udskiftning af typeunikke komponenter og moduler, inklusive enhver vedligeholdelsesaktivitet på vingen.

3. Prøvestandard for typeuddannelsen

Hvis der kræves luftfartøjstypeuddannelse, skal prøven være skriftlig og i overensstemmelse med følgende:

1) Prøven skal være udformet som multiple choice. Hvert multiple choice-spørgsmål skal have mindst 3 forskellige svar, hvoraf kun det ene skal være korrekt. Tid til besvarelsen er baseret på et nominelt gennemsnit på 120 sekunder pr. spørgsmål til niveau 3 og 75 sekunder pr. spørgsmål til niveau 1 eller 2.

2) Prøven skal foregå uden hjælpemidler. Referencemateriale er ikke tilladt. Dette gælder dog ikke ved prøvning af evnen hos B1- eller B2-kandidater til at fortolke tekniske dokumenter.

3) Der skal være mindst et spørgsmål pr. times undervisning og mindst 4 spørgsmål pr. hovedemne i pensum. Medlemsstatens kompetente myndighed skal vurdere antallet af spørgsmål og deres sværhedsgrad på baggrund af stikprøver ved godkendelsen af kurset.

4) Prøven er bestået, når 75 % af den er korrekt.

5) Der må ikke benyttes pointsystemer til at afgøre, om en kandidat er bestået.

6) Prøver i slutningen af modulet kan ikke anvendes som del af den endelige prøve, medmindre antallet af spørgsmål og deres sværhedsgrad er som krævet.

4. Typeprøvestandard

Hvis typeuddannelse ikke kræves, skal prøven være mundtlig, skriftlig, baseret på en praktisk bedømmelse eller en kombination af disse.

Spørgsmål til en mundtlig prøve skal være åbne.

Spørgsmål til en skriftlig prøve skal enten være skriftlige eller udformet som multiple choice-spørgsmål.

En praktisk bedømmelse skal fastslå en persons kompetence til at udføre en opgave.

Prøveemnerne skal være fra et udvalg af emner fra punkt 2 i typeuddannelsens/prøvens pensum på det angivne niveau.

Prøverne skal sikre, at følgende målsætninger er opfyldt:

a) Kandidaten kan på overbevisende måde diskutere luftfartøjet og dets systemer.

b) Sikker udførelse af vedligeholdelse, inspektioner og rutinearbejde i overensstemmelse med vedligeholdelsesmanualen og andre instruktioner og opgaver, der er relevante for denne luftfartøjstype, for eksempel fejlsøgning, reparationer, justeringer, udskiftninger, rigning og funktionelle kontroller som f.eks. motoropvarmning, hvis det er nødvendigt.

c) Korrekt anvendelse af al luftfartøjets tekniske litteratur og dokumentation.

d) Korrekt anvendelse af særligt værktøj og testudstyr, udførelse af fjernelse og udskiftning af typeunikke komponenter og moduler, inklusive enhver vedligeholdelsesaktivitet på vingen.

Eksaminator skal udarbejde en skriftlig rapport, der forklarer, hvorfor kandidaten har eller ikke har bestået.

Tillæg IV

Krav til erfaring for forlængelse af et del-66-luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat

Tabellen nedenfor viser kravene til erfaring med henblik på tilføjelse af en ny kategori eller underkategori til et eksisterende del-66-certifikat.

Det skal være praktisk vedligeholdelseserfaring på luftfartøjer i drift i den underkategori, der er relevant for ansøgningen.

Kravet til erfaring mindskes med 50 %, hvis ansøgeren har gennemført et godkendt del-147-kursus, der er relevant for denne underkategori.

>TABELPOSITION>

Tillæg V

Ansøgningsformular og eksempel på certifikatets format

Dette tillæg indeholder et eksempel på del-66-luftfartøjsvedligeholdelsescertifikatet og den relevante ansøgningsformular til dette certifikat.

Medlemsstatens kompetente myndighed kan ændre EASA-formular 19, så den indeholder yderligere informationer, der er nødvendige i tilfælde, hvor nationale krav tillader eller kræver, at del-66-luftfartøjsvedligeholdelsescertifikatet skal anvendes ud over del-145-kravet til ikke-erhvervsmæssige lufttransportformål.

>PIC FILE= "L_2003315DA.014501.TIF">

>PIC FILE= "L_2003315DA.014601.TIF">

>PIC FILE= "L_2003315DA.014701.TIF">

>PIC FILE= "L_2003315DA.014801.TIF">

Del-66-LUFTFARTØJSVEDLIGEHOLDELSESCERTIFIKAT

1. På de følgende sider findes et eksempel på et del-66-luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat.

2. Dokumentet skal udskrives i det standardformat, der er vist her, men kan formindskes af hensyn til elektronisk behandling, hvis det er nødvendigt. Hvis dokumentet formindskes, skal det sikres, at der er tilstrækkelig plads til rådighed på de steder, hvor der kræves officielle stempler. Elektroniske dokumenter behøver ikke have alle boksene med, hvis de ikke skal markeres, når bare dokumentet tydeligt kan identificeres som et del-66-luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat.

3. Dokumentet kan være på engelsk eller på den pågældende medlemsstats officielle sprog, men hvis medlemsstatens officielle sprog benyttes, skal der vedhæftes en ekstra kopi på engelsk, hvis certifikatindehaveren arbejder uden for medlemsstaten, for at sikre forståelsen til fordel for begge parter.

4. Hver certifikatindehaver skal have et unikt certifikatnummer bestående af et nationalt kendetegn og en alfanumerisk designator.

5. Siderne i dokumentet kan være i vilkårlig rækkefølge og behøver ikke inddelingslinjer, hvis oplysningerne i dette er placeret således, at hver sides opsætning tydeligt ligner formatet for det eksempel på et del-66-luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat, der er vist i dette bilag. Siden med typeklassificering af luftfartøjer behøver ikke blive udstedt, før den første typepåtegning er med.

6. Dokumentet kan udarbejdes af medlemsstatens kompetente myndighed eller af enhver del-145-godkendt vedligeholdelsesorganisation i overensstemmelse med en af medlemsstaten godkendt procedure og indeholdt i del-145-vedligeholdelsesorganisationens redegørelse, men dokumentet udstedes under alle omstændigheder af medlemsstatens kompetente myndighed.

7. Udarbejdelse af ændringer til et eksisterende del-66-luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat kan udføres af medlemsstatens kompetente myndighed eller af enhver del-145-godkendt vedligeholdelsesorganisation i overensstemmelse med en procedure, der er godkendt af medlemsstatens kompetente myndighed og indeholdt i del-145-vedligeholdelsesorganisationens redegørelse, men dokumentet med ændringerne udstedes under alle omstændigheder af medlemsstatens kompetente myndighed.

8. Når del-66-luftfartøjsvedligeholdelsescertifikatet er udstedt, har den person, til hvem certifikatet er udstedt, pligt til at opbevare det i god stand og er ansvarlig for at sikre, at der ikke indføjes uautoriserede registreringer i certifikatet.

9. Overtrædelse af punkt 8 kan gøre dokumentet ugyldigt og kan medføre, at indehaveren dels ikke får tilladelse til at indehave en del-145-certificeringsgodkendelse, dels at den pågældende person kan retsforfølges i henhold til national ret.

10. Del-66-luftfartøjsvedligeholdelsescertifikatet er anerkendt i alle medlemsstater, og det er ikke nødvendigt at udskifte dokumentet i tilfælde af arbejde i en anden medlemsstat.

11. Bilaget til EASA-formular 26 er valgfrit og kan kun anvendes til at medtage nationale privilegier, der ikke er omfattet af del-66, hvis sådanne privilegier var omfattet af nationale bestemmelser, som fandt anvendelse forud for gennemførelsen af del-66.

12. Til orientering kan det faktiske del-66-luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat, der udstedes af medlemsstatens kompetente myndighed, have siderne i en anden rækkefølge og være uden adskillelseslinjer.

13. Med hensyn til siden vedrørende luftfartøjstyperettigheder kan medlemsstatens kompetente myndighed vælge ikke at udstede denne side, indtil den første luftfartøjstyperettighed skal påtegnes, og den skal udstede mere end en side vedrørende luftfartøjstyperettigheder, når flere skal anføres.

14. Uanset ovenstående punkt 13, skal hver udgivet side have dette format og indeholde de oplysninger, der er angivet for denne side.

15. Hvis der ikke gælder begrænsninger, skal siden BEGRÆNSNINGER udstedes med erklæringen "Ingen begrænsninger".

16. Hvis der bruges et fortrykt format, skal enhver kategori, underkategori eller typerettighedsbox, som ikke har en rettighed, markeres således, at det fremgår, at der ikke findes en rettighed.

>PIC FILE= "L_2003315DA.015001.TIF">

>PIC FILE= "L_2003315DA.015101.TIF">

BILAG IV

(Del-147)

147.1

I denne del forstås ved kompetent myndighed:

1. For organisationer, hvis primære forretningssted er beliggende inden for en medlemsstats grænser, den myndighed, der er udpeget af medlemsstaten.

2. For organisationer, hvis primære forretningssted er beliggende i et tredjeland, agenturet.

SEKTION A

SUBPART A GENERELT

147.A.05 Anvendelsesområde

Denne sektion opstiller de betingelser, som skal opfyldes af organisationer, der søger om tilladelse til at gennemføre uddannelse og eksaminere som fastsat i del-66.

147.A.10 Generelt

En uddannelsesorganisation skal være en organisation eller en del af en organisation, der er registreret som en juridisk enhed.

147.A.15 Ansøgning

En ansøgning om godkendelse eller ændring af en eksisterende godkendelse skal indgives i en form og på en måde, som er fastsat af den kompetente myndighed.

SUBPART B ORGANISATORISKE KRAV

147.A.100 Krav til faciliteter

a) Faciliteternes størrelse og struktur skal sikre beskyttelse mod de herskende vejrforhold og behørig gennemførelse af al planlagt uddannelse og eksamination på en hvilken som helst dag.

b) Helt aflukkede passende lokaler adskilt fra andre faciliteter skal stilles til rådighed til teoriundervisning og afholdelse af teoriprøver.

1. Det højeste antal elever, som modtager undervisning i teori på hvert uddannelseskursus må ikke overstige 28.

2. Størrelsen af lokalerne, som bruges til eksamination skal være således, at ingen elev kan læse nogen anden elevs papirer eller computerskærm fra hans eller hendes plads under prøven.

c) De under punkt (b) nævnte lokalers forhold skal holdes i en sådan stand, at eleverne kan koncentrere sig behørigt om deres studier eller prøver uden utilbørlige forstyrrelser eller ulemper.

d) Til et grunduddannelseskursus skal der til den praktiske undervisning være grunduddannelsesværksteder og/eller vedligeholdelsesfaciliteter til rådighed, som er adskilt fra klasseværelserne, og som er egnede til det planlagte uddannelseskursus, medmindre der er truffet aftale med en anden organisation om at stille sådanne værksteder og/eller vedligeholdelsesfaciliteter til rådighed.Hvis organisationen ikke kan stille sådanne faciliteter til rådighed, kan der indgås en aftale med en anden organisation, som kan stille disse værksteder og/eller vedligeholdelsesfaciliteter til rådighed. I dette tilfælde indgås der med den pågældende organisation en skriftlig aftale, hvori vilkårene for adgang til og brug af disse faciliteter fastsættes. Den kompetente myndighed skal have adgang til enhver organisation, med hvilken der er indgået aftale, og denne adgang skal anføres i den skriftlige aftale.

e) I tilfælde af luftfartøjstype- eller opgavetræningskursus skal der stilles passende faciliteter til rådighed, som omfatter eksempler på luftfartøjstypen som beskrevet i 147.A.115 (d).

f) Det højeste antal elever, som gennemgår praktisk uddannelse på hvert træningskursus må ikke overstige 15 pr. supervisor eller bedømmelsesansvarlig.

g) Der skal stilles kontorlokaler til rådighed for undervisere, teorieksaminatorer og praktiske bedømmere af en standard, der sikrer, at disse kan forberede sig til deres opgaver uden utilbørlige forstyrrelser eller ulemper.

h) Der skal stilles sikre opbevaringsfaciliteter til rådighed for eksamensopgaver og uddannelsesdokumentation. Opbevaringsforholdene skal være således, at dokumenter opbevares i god stand i opbevaringsperioden som fastsat i 147.A.125. Opbevaringsfaciliteterne og kontorlokalerne kan kombineres under forudsætning af passende sikkerhed.

i) Der skal stilles et bibliotek til rådighed med alt teknisk materiale, som er relevant for den pågældende uddannelses omfang og niveau.

147.A.105 Krav til personale

a) Organisationen skal udnævne en teknisk/økonomisk ansvarlig person (Accountable Manager), som af organisationen er bemyndiget til at sikre, at alle uddannelsesforpligtelser kan finansieres og gennemføres i overensstemmelse med den standard, som kræves i denne del.

b) Der skal udnævnes en person eller gruppe af personer, hvis ansvar omfatter pligt til at sikre, at vedligeholdelsesuddannelsesorganisationen opfylder kravene i denne del. Disse/denne person(er) skal være ansvarlig(e) over for den teknisk/økonomiske ansvarlige. Den overordnede person eller en person fra gruppen af personer kan også være den teknisk/økonomisk ansvarlige person under forudsætning af, at kravene til den teknisk/økonomisk ansvarlige person er opfyldt som fastsat i punkt (a).

c) Vedligeholdelsesuddannelsesorganisationen skal ansætte tilstrækkeligt personale til at planlægge/udføre teori- og praktisk uddannelse, gennemføre teoriprøver og praktiske bedømmelser i overensstemmelse med godkendelsen.

d) Når der ved fravigelse af punkt (c) benyttes en anden organisation til at varetage praktisk uddannelse og bedømmelser, kan disse andre organisationers personale dog udnævnes til at gennemføre praktisk uddannelse og bedømmelse.

e) Enhver kan påtage sig en kombination af rollerne som instruktør, eksaminator og bedømmelsesansvarlig under forudsætning af, at punkt (f) overholdes.

f) Instruktører, teorieksaminatorer og ansvarlige for den praktiske bedømmelse skal være i besiddelse af erfaringer og kvalifikationer af en almindelig anerkendt standard.

g) Teorieksaminatorerne og de ansvarlige for den praktiske bedømmelse skal være beskrevet i vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens redegørelse med hensyn til godkendelsen af dette personale.

h) Instruktørerne og teorieksaminatorerne skal gennemgå ajourførende uddannelse mindst hver 24. måned, som er relevant for den aktuelle teknologi, de praktiske færdigheder, de menneskelige faktorer og den nyeste uddannelsesteknik, som egner sig for den viden, der bliver uddannet eller eksamineret i.

147.A.110 Fortegnelser over instruktører, eksaminatorer og bedømmelsesansvarlige

a) Organisationen skal føre en fortegnelse over alle instruktører, teorieksaminatorer og bedømmelsesansvarlige. Disse fortegnelser skal afspejle erfaringer og kvalifikationer, uddannelsesforløb og enhver uddannelse, der efterfølgende er taget.

b) Der skal udarbejdes en beskrivelse af opgaveområdet for alle instruktører, teorieksaminatorer og ansvarlige for den praktiske bedømmelse.

147.A.115 Undervisningsudstyr

a) Hvert klasselokale skal indeholde egnet præsentationsudstyr af en standard, som sikrer, at eleverne nemt kan læse præsentationstekster, -tegninger og -diagrammer og tal fra samtlige pladser i klasselokalet.

Præsentationsudstyret skal omfatte repræsentative syntetiske træningsanordninger til støtte for elevernes forståelse af særlige emneområder, når disse anordninger betragtes som nyttige for disse formål.

b) 147.A.100(d)-grunduddannelsesværkstederne og/eller vedligeholdelsesfaciliteterne skal være udstyret med alt værktøj og udstyr, som er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen i det godkendte omfang.

c) 147.A.100(d)-grunduddannelsesværkstederne og/eller vedligeholdelsesfaciliteterne skal være udstyret med et passende udvalg af luftfartøjer, motorer, luftfartøjsdele og elektronisk flyvemaskineudstyr.

d) Luftfartøjstypeuddannelsesorganisationen som anført i 147.A.100(e) skal have adgang til den relevante luftfartøjstype. Syntetiske træningsanordninger kan anvendes, hvis disse anordninger opfylder kravene til passende uddannelsesstandarder.

147.A.120 Vedligeholdelsesuddannelsesmateriale

a) Der skal stilles vedligeholdelsesuddannelseskursusmateriale til rådighed for eleven, som dækker:

1. det pensum for grundlæggende teori, som er anført i del-66 for vedligeholdelsescertifikatet for den pågældende kategori eller underkategori af luftfartøjer

2. indholdet af typerettighedskurset som krævet i del-66 for den relevante luftfartøjstype og vedligeholdelsescertifikatet for den pågældende kategori eller underkategori af luftfartøjer.

b) Eleverne skal have adgang til eksempler på vedligeholdelsesdokumentation og teknisk information fra biblioteket som anført i 147.A.100(i).

147.A.125 Dokumentation

Organisationen skal opbevare al dokumentation om elevtræning, prøver og bedømmelser i mindst 5 år efter afslutningen af den enkelte elevs kursus.

147.A.130 Uddannelsesprocedurer og kvalitetssystem

a) Organisationen skal fastlægge procedurer, der kan godkendes af den kompetente myndighed, med henblik på at sikre behørige uddannelsesstandarder og overholdelse af alle gældende krav i denne del.

b) Organisationen skal udarbejde et kvalitetssystem, som omfatter:

1. en uafhængig kontrolfunktion med sigte på at overvåge uddannelsesstandarderne, integriteten af teoriprøver og praktiske bedømmelser, overholdelsen af og tilstrækkeligheden af procedurerne og

2. et system for feedback om den uafhængige kontrol til de(n) person(er) og i sidste instans til den teknisk/økonomisk ansvarlige person som foreskrevet i 147.A.105 (a) for i givet fald at iværksætte afhjælpende foranstaltninger.

147.A.135 Prøver

a) Eksaminationspersonalet skal påse, at alle spørgsmål opbevares sikker.

b) Enhver elev, som under en teoriprøve tages i at snyde eller i at være i besiddelse af andet materiale om prøveemnet end eksamenspapirerne og den hermed forbundne dokumentation, skal diskvalificeres fra at bestå prøven og må endvidere ikke gå op til nogen anden prøve i mindst 12 måneder efter datoen for hændelsen. Den kompetente myndighed skal underrettes om alle sådanne hændelser ledsaget af de nærmere oplysninger om enhver undersøgelse inden for en kalendermåned.

c) Enhver eksaminator, som under en teoriprøve tages i at videregive svar til en elev, der er ved at blive eksamineret, skal diskvalificeres fra hvervet som eksaminator, og prøven annulleres. Den kompetente myndighed skal informeres om enhver hændelse inden for en kalendermåned.

147.A.140 Vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens redegørelse

a) Organisationen skal fremlægge en redegørelse til anvendelse for organisationen, som beskriver organisationen og dens procedurer, og som indeholder følgende oplysninger:

1. en erklæring underskrevet af den teknisk/økonomisk ansvarlige person, som bekræfter, at vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens redegørelse og eventuelle tilhørende håndbøger præciserer, hvorledes vedligeholdelsesuddannelsesorganisationen overholder og til enhver tid vil overholde denne del

2. titler/titel og navn(e) på de(n) person(er), der er udnævnt i overensstemmelse med 147.A.105(b)

3. pligter og ansvarsområder for de(n) person(er) anført i underpunkt (2), herunder forhold, hvorom de kan forhandle direkte med den kompetente på vegne af vedligeholdelsesuddannelsesorganisationen

4. en plan over vedligeholdelsesuddannelsesorganisationen, som viser tilhørende kommandoveje for de(n) person(er), der er anført i punkt (a)(2)

5. en fortegnelse over instruktører, teorieksaminatorer og praktiske bedømmere

6. en generel beskrivelse af uddannelses- og prøvefaciliteterne, som forefindes på hver adresse, der er angivet i vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens godkendelsesbevis, og eventuelt på enhver anden lokalitet som krævet i 147.A.145(b)

7. en liste over de vedligeholdelsesuddannelseskurser, der er omfattet af godkendelsen

8. proceduren for ændring af vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens redegørelse

9. vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens procedurer som krævet i 147.A.130(a)

10. vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens kontrolprocedure som foreskrevet i 147.A.145(c), når denne er godkendt til at gennemføre uddannelse, prøver og bedømmelser på lokaliteter, der er forskellige fra dem, der er anført i 147.A.145(b)

11. en liste over lokaliteter i henhold til 147.A.145(b)

12. eventuelt en liste over organisationer som beskrevet i 147.A.145(d).

b) vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens redegørelse og alle senere ændringer skal godkendes af den kompetente myndighed.

c) Uanset ovenstående punkt (b) kan mindre ændringer til redegørelsen godkendes gennem en redegørelsesprocedure (i det følgende benævnt indirekt godkendelse).

147.A.145 Vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens rettigheder

a) Vedligeholdelsesuddannelsesorganisationen må udføre følgende opgaver, som er tilladt af og i overensstemmelse med vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens redegørelse:

1. grunduddannelseskurser i del-66-pensumet eller dele heraf

2. luftfartøjstype/opgavetræningskurser i overensstemmelse med del-66

3. prøver på vegne af den kompetente myndighed, herunder eksamination af elever, som ikke har fulgt grundkurset eller luftfartøjstypeuddannelseskurset i vedligeholdelsesuddannelsesorganisationen

4. udstedelse af certifikater i henhold til tillæg III efter afslutning med vellykket resultat af de godkendte grund- eller luftfartøjstypeuddannelseskurser eller -prøver, der er anført i underpunkterne (a)(1), (a)(2) og (a)(3), hvor det er relevant.

b) Uddannelse, teoriprøver og praktiske bedømmelser må kun udføres på de lokaliteter, der er anført i godkendelsesbeviset, og/eller på enhver lokalitet, der er anført i vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens redegørelse.

c) Ved fravigelse af punkt (b) må vedligeholdelsesuddannelsesorganisationen kun gennemføre uddannelse, teoriprøver og praktisk bedømmelse på steder, som er forskellige fra de i punkt (b) anførte lokaliteter i overensstemmelse med en kontrolprocedure, som er anført i vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens redegørelse. Disse steder skal ikke fremgå af vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens redegørelse.

d) 1. Vedligeholdelsesuddannelsesorganisationen må kun give udførelsen af grundlæggende teoretisk uddannelse, typeuddannelse og beslægtede prøver i underentreprise til en ikke-godkendt vedligeholdelsesuddannelsesorganisation, hvis dette sker under kontrol af vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens kvalitetssystem.

2. Underentreprisen af grundlæggende teoretisk uddannelse og eksamination er begrænset til del-66, tillæg I, modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 og 10.

3. Underentreprise af typeuddannelse og eksamination er begrænset til motor og flyvemaskineelektroniksystemer.

e) En organisation må ikke godkendes til udelukkende at afholde prøver, medmindre den er godkendt til at gennemføre uddannelse.

147.A.150 Ændringer i vedligeholdelsesuddannelsesorganisationen

a) Vedligeholdelsesuddannelsesorganisationen skal underrette den kompetente myndighed om enhver påtænkt ændring af organisationen, som kan påvirke godkendelsen, forud for gennemførelsen af disse ændringer, for at den kompetente myndighed kan afgøre, om den stadig er i overensstemmelse med denne del og for, om nødvendigt, at ændre vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens godkendelsesbevis.

b) Den kompetente myndighed kan foreskrive de omstændigheder, under hvilke vedligeholdelsesuddannelsesorganisationen må arbejde, mens sådanne ændringer finder sted, medmindre myndigheden beslutter, at godkendelsen skal inddrages.

c) Hvis den kompetente myndighed ikke underrettes om sådanne ændringer, kan det resultere i inddragelse eller tilbagekaldelse af vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens godkendelsesbevis med tilbagevirkende kraft fra datoen for ændringerne.

147.A.155 Godkendelsens fortsatte gyldighed

a) Der udstedes et tidsubestemt godkendelsesbevis. Det forbliver gyldigt, hvis:

1. organisationen til stadighed overholder denne del i overensstemmelse med bestemmelserne om håndtering af undersøgelsesresultater som anført i 147 B 130, og

2. den kompetente myndighed har opnået adgang til organisationen for at afgøre, om denne fortsat er i overensstemmelse med denne del, og

3. beviset ikke er blevet overdraget eller tilbagekaldt.

b) Ved overdragelse eller tilbagekaldelse, skal godkendelsesbeviset returneres til den kompetente myndighed.

147.A.160 Undersøgelsesresultater

a) Ved et niveau 1-resultat forstås et eller flere af følgende:

1. enhver væsentlig uoverensstemmelse med prøveprocessen, som ville gøre prøven/prøverne ugyldig(e)

2. undladelse af at give den kompetente myndighed adgang til organisationens faciliteter i de almindelige arbejdstider efter to skriftlige anmodninger

3. fravær af en teknisk/økonomisk ansvarlig person

4. en væsentlig uoverensstemmelse med uddannelsesprocessen.

b) Et niveau 2-resultat er enhver uoverensstemmelse med uddannelsesprocessen, som ikke udgør et niveau 1-resultat

c) Efter modtagelse af en anmeldelse om mangler i overensstemmelse med 147.B.130 skal indehaveren af en vedligeholdelsesuddannelsesorganisations godkendelse udarbejde en tilfredsstillende plan for afhjælpning af manglerne og over for den kompetente myndighed påvise gennemførelse af tilstrækkelige afhjælpende foranstaltninger inden for en tidsperiode, der aftales med denne myndighed.

SUBPART C DET GODKENDTE GRUNDUDDANNELSESKURSUS

147.A.200 Det godkendte grunduddannelseskursus

a) Det godkendte grunduddannelseskursus skal omfatte teori, teoriprøve, praktisk uddannelse og en praktisk bedømmelse.

b) Teorielementet skal omfatte emneområdet for et vedligeholdelsescertifikat for luftfartøjer i kategori eller underkategori A, B1 eller B2 som anført i del-66.

c) Teoriprøveelementet skal omfatte et repræsentativt tværsnit af emneområdet fra punkt (b)-uddannelseselementet.

d) Det praktiske uddannelseselement skal omfatte den praktiske brug af almindelig værktøjsudrustning/almindeligt udstyr, demontering/montering af et repræsentativt udsnit af luftfartøjsdele og deltagelse i repræsentative vedligeholdelsesaktiviteter, som udføres af relevans for det bestemte komplette del-66-modul.

e) Det praktiske uddannelseselement skal omfatte den praktiske uddannelse og afgøre, om eleven er kompetent til at bruge værktøj og udstyr og til at arbejde i overensstemmelse med vedligeholdelseshåndbøger.

f) Varigheden af grunduddannelseskurset skal være i overensstemmelse med tillæg I.

g) Varigheden af omskolingen mellem (under-)kategorier skal bestemmes ved en vurdering af grunduddannelsespensum og de hermed forbundne praktiske uddannelsesbehov.

147.A.205 Grundlæggende teoriprøver

Grundlæggende teoriprøver skal:

a) være i overensstemmelse med den standard, der er defineret i del-66.

b) gennemføres uden brug af undervisningsnotater.

c) dække et repræsentativt udsnit af emner fra det pågældende uddannelsesmodul, som er afsluttet i overensstemmelse med del-66.

147.A.210 Grundlæggende praktisk bedømmelse

a) De udpegede ansvarlige for den praktiske bedømmelse skal gennemføre grundlæggende praktiske bedømmelser i løbet af det grundlæggende vedligeholdelsesuddannelseskursus ved afslutningen af hver besøgsperiode i de praktiske værksteds- og vedligeholdelsesfaciliteter.

b) Eleven skal opnå beståelse i forhold til 147.A.200(e).

SUBPART D LUFTFARTØJSTYPE/OPGAVETRÆNING

147.A.300 Luftfartøjstype/opgavetræning

En vedligeholdelsesuddannelsesorganisation skal godkendes til at gennemføre del-66-luftfartøjstype- og/eller opgavetræning under forudsætning af, at den er i overensstemmelse med den standard, der er anført i del-66.A.45.

147.A.305 Luftfartøjstypeprøver og luftfartøjsopgavebedømmelser

En vedligeholdelsesuddannelsesorganisation, som er godkendt i overensstemmelse med 147.A.300 til at udføre luftfartøjstype- og/eller opgavetræning, skal gennemføre luftfartøjstypeprøverne eller luftfartøjsopgavebedømmelserne, som er angivet i del-66 under forudsætning af, at der er fastslået overensstemmelse med den luftfartøjstype- og/eller opgavestandard, der er angivet i del-66.A.45.

SEKTION B PROCEDURE FOR KOMPETENTE MYNDIGHEDER

SUBPART A GENERELT

147.B.05 Anvendelsesområde

Denne sektion fastlægger de administrative krav, som skal følges af de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen og håndhævelsen af sektion A i denne del.

147.B.10 Kompetent myndighed

a) Generelt

Medlemsstaten skal udpege en kompetent myndighed, som tildeles ansvaret for udstedelse, forlængelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse af del-147-certifikater og -godkendelser. Denne kompetente myndighed skal fastlægge dokumenterede procedurer og en organisationsstruktur.

b) Ressourcer

Den kompetente myndighed skal være behørigt bemandet til at sikre, at kravene i denne del kan overholdes.

c) Procedurer

Den kompetente myndighed skal udarbejde og indføre procedurer, som nøje beskriver, hvordan der opnås overensstemmelse med denne del.

Procedurerne skal revideres og ændres, så der opnås vedvarende overensstemmelse.

147.B.15 Acceptable midler til udvisning af overholdelse

Agenturet skal udvikle acceptable midler til udvisning af overholdelse, som den kompetente myndighed kan anvende til at fastslå overholdelse af denne del. Når de acceptable midler til udvisning af overholdelse er overholdt, skal de hermed forbundne krav i denne del anses for at være opfyldt.

147.B.20 Opbevaring af dokumentation

a) Den kompetente myndighed skal oprette et system for opbevaring af dokumentation, som på hensigtsmæssig måde gør det muligt at spore, hvor i processen den enkelte godkendelse befinder sig med hensyn til udstedelse, fornyelse, forlængelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse.

b) Dokumentationen for opsynet med vedligeholdelsesuddannelsesorganisationer skal mindst indeholde:

1. ansøgningen om organisationsgodkendelse

2. organisationens godkendelsesbevis, inklusive eventuelle ændringer

3. en kopi af revisionsprogrammet, som angiver datoerne for, hvornår revisionerne skal finde sted, og hvornår revisionerne blev udført

4. løbende opsynsdokumentation, inklusive al revisionsdokumentation

5. kopier af al relevant korrespondance

6. nærmere oplysninger om eventuelle dispensationer og håndhævelsesforanstaltninger

7. eventuelle rapporter fra andre kompetente myndigheder, som vedrører opsynet med organisationen

8. organisationens redegørelse og ændringer.

c) Opbevaringsperioden for den i punkt (b) nævnte dokumentation er mindst fire år.

147.B.25 Dispensationer

a) Den kompetente myndighed kan give en skole under en statslig uddannelsesforvaltning dispensation fra:

1. at være en organisation som anført i 147.A.10

2. at have en teknisk/økonomisk ansvarlig person under forudsætning af, at forvaltningen udpeger en højtstående person til at lede uddannelsesorganisationen, og at en sådan person har et budget, som er tilstrækkeligt til, at organisationen kan fungere i overensstemmelse med standarden i del-147

3. at anvende den uafhængige revisionsdel af kvalitetssystemet under forudsætning af, at forvaltningen benytter et uafhængigt skoleinspektorat til at kontrollere vedligeholdelsesuddannelsesorganisationen med de intervaller, der kræves i denne del.

b) Alle dispensationer, som er udstedt i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i grundforordningen skal registreres og opbevares af den kompetente myndighed.

SUBPART B UDSTEDELSE AF GODKENDELSE

Denne subpart foreskriver kravene til udstedelse eller ændring af vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens godkendelse.

147.B.100 Generelt

a) En ansøgning om en vedligeholdelsesuddannelsesorganisations første godkendelse eller ændring af en vedligeholdelsesuddannelsesorganisations godkendelse skal indgives i en form og på en måde, som er fastsat af den kompetente myndighed.

b) Vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens godkendelse skal udstedes til organisationen af den kompetente myndighed.

c) Uanset ovenstående skal en organisation, som ikke er registreret som en juridisk person i EU, indgive en ansøgning om den første godkendelse eller ændring af en vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens godkendelse i en form og på en måde, som er fastsat af agenturet.

147.B.105 Ansøgning om godkendelse eller ændring

En ansøgning om godkendelse eller ændring skal omfatte følgende oplysninger:

1. ansøgerens registrerede navn og adresse

2. adressen, hvortil der kræves godkendelse eller ændring

3. godkendelsens eller ændringens påregnede rækkevidde

4. den teknisk/økonomisk ansvarlige persons navn og underskrift

5. ansøgningsdato.

147.B.110 Godkendelsesprocedure

a) Den kompetente myndighed skal:

1. gennemgå vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens redegørelse, og

2. efterprøve, om organisationen overholder kravene i del-147.

b) Alle resultater, som er fremkommet under et revisionsbesøg, skal registreres og skriftligt bekræftes over for ansøgeren.

c) Alle resultater skal være afhjulpet i overensstemmelse med 147.B.130, inden godkendelsen udstedes.

d) Referencenummeret skal anføres på godkendelsesbeviset på en måde, der er angivet af agenturet.

147.B.115 Ændringsprocedure

Ændringsproceduren er 147.B.110, begrænset til ændringens omfang.

147.B.120 Procedure for fortsat gyldighed

a) Der skal med højst 24 måneders mellemrum foretages en fuldstændig revision af hver enkelt organisation med henblik på overholdelse af denne del.

b) Resultaterne skal behandles i overensstemmelse med 147.B.130.

147.B.125 Vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens godkendelsesbevis

Formatet af vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens godkendelsesbevis skal være som angivet i tillæg II.

147.B.130 Undersøgelsesresultater

a) Undladelse af at gennemføre en udbedring af et niveau 1-resultat inden for tre dage efter en skriftlig anmodning medfører, at den kompetente myndighed helt eller delvist tilbagekalder, inddrager eller begrænser vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens godkendelse.

b) Hvis organisationen misligholder den frist, som den kompetente myndighed har fastsat for niveau 2-resultater, skal den kompetente myndighed foranstalte tiltag for helt eller delvist at tilbagekalde, begrænse eller inddrage godkendelsen.

SUBPART C TILBAGEKALDELSE, INDDRAGELSE OG BEGRÆNSNING AF VEDLIGEHOLDELSESUDDANNELSESORGANISATIONENS GODKENDELSE

147.B.200 Tilbagekaldelse, inddragelse og begrænsning af vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens godkendelse

Den kompetente myndighed skal:

a) inddrage en godkendelse, hvis der er rimelige grunde hertil, i tilfælde af en potentiel sikkerhedsrisiko eller

b) inddrage, tilbagekalde eller begrænse en godkendelse i henhold til 147.B.130.

Tillæg I

Varighed af grunduddannelseskursus

Minimumsvarighed af fuldstændige grundkurser

>TABELPOSITION>

Tillæg II

Godkendelsesbevis

>PIC FILE= "L_2003315DA.016102.TIF">

>PIC FILE= "L_2003315DA.016201.TIF">

Tillæg III

Eksempel på uddannelsesbevis

>PIC FILE= "L_2003315DA.016302.TIF">

Typeuddannelsesbevis

Del-147-uddannelsesbeviset, som er nærmere beskrevet nedenfor, kan anvendes til at anerkende, at enten de teoretiske elementer eller både de teoretiske og de praktiske elementer er fuldført.

De ikke ønskede referencer bedes overstreget, og det skal i feltet med kursustype anføres, hvorvidt det kun var de teoretiske elementer eller både de teoretiske og praktiske elementer, som var omfattet.

Af uddannelsesbeviset skal det klart fremgå, om kurset er et fuldstændigt kursus eller et reduceret kursus, som bygger på ansøgerens tidligere erfaring (f.eks. A340-kursus for A320-teknikere).

>PIC FILE= "L_2003315DA.016501.TIF">

Top