EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0090

Kommissionens direktiv 2003/90/EF af 6. oktober 2003 om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv 2002/53/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af sorter af landbrugsplantearter (EØS-relevant tekst)

OJ L 254, 8.10.2003, p. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 105 - 108
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 105 - 108
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 105 - 108
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 105 - 108
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 105 - 108
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 105 - 108
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 105 - 108
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 105 - 108
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 105 - 108
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 049 P. 96 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 049 P. 96 - 100
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 108 - 111

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/90/oj

32003L0090

Kommissionens direktiv 2003/90/EF af 6. oktober 2003 om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv 2002/53/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af sorter af landbrugsplantearter (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 254 af 08/10/2003 s. 0007 - 0010


Kommissionens direktiv 2003/90/EF

af 6. oktober 2003

om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv 2002/53/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af sorter af landbrugsplantearter

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/53/EF af 13. juni 2002 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter(1), særlig artikel 7, stk. 2, litra a) og b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens direktiv 72/180/EØF af 14. april 1972 om fastsættelse af kendetegn og mindstekrav for afprøvning af landbrugsplantearternes sorter/stammer(2), ændret ved direktiv 2002/8/EF(3), fastsættes det, hvilke kendetegn de officielle afprøvninger af de forskellige arter mindst skal omfatte, og hvilke mindstekrav der skal opfyldes ved afprøvningerne, for at sorterne kan blive optaget på medlemsstaternes sortslister.

(2) Administrationsrådet under EF-Sortsmyndigheden, som er oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse(4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1650/2003(5), har udstedt vejledende principper for afprøvning af bestemte arter.

(3) Internationalt findes der vejledende principper for afprøvning af sorter. Den Internationale Union for Beskyttelse af Plantenyheder (UPOV) har udarbejdet vejledende principper for afprøvninger.

(4) Direktiv 72/180/EØF blev ændret ved direktiv 2002/8/EF for at skabe sammenhæng mellem EF-Sortsmyndighedens vejledende principper og kravene til afprøvning af sorter med henblik på optagelse af dem i medlemsstaternes nationale sortslister, i det omfang EF-Sortsmyndigheden havde fastsat vejledende principper. EF-Sortsmyndigheden har siden udstedt vejledende principper for andre arter.

(5) Der bør skabes sammenhæng mellem EF-Sortsmyndighedens vejledende principper og kravene til sorterne med henblik optagelse af dem i medlemsstaternes nationale sortslister.

(6) EF-systemet bør baseres på UPOV's vejledende principper, hvis EF-Sortsmyndigheden endnu ikke har udarbejdet særlige vejledende principper. National lov finder anvendelse på de arter, der ikke er omfattet af dette direktiv.

(7) Direktiv 72/180/EØF bør derfor ophæves.

(8) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Medlemsstaterne optager sorter af landbrugsplantearter, der opfylder kravene i stk. 2 og 3, i en national sortsliste som nævnt i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2002/53/EF.

2. Hvad angår selvstændighed, stabilitet og ensartethed:

a) skal de arter, der står i bilag I, opfylde betingelserne i de protokoller for afprøvning af selvstændighed, ensartethed og stabilitet, der er udarbejdet af Administrationsrådet under EF-Sortsmyndigheden og nævnt i samme bilag

b) skal de arter, der står i bilag II, være i overensstemmelse med de vejledende principper for afprøvning af selvstændighed, ensartethed og stabilitet, der er udarbejdet af Den Internationale Union for Beskyttelse af Plantenyheder (UPOV) og nævnt i samme bilag.

3. Hvad angår værdiafprøvning skal sorterne opfylde betingelserne i bilag III, jf. dog direktivets artikel 4, stk. 2.

Artikel 2

Alle sortskendetegn, jf. artikel 1, stk. 2, litra a), og alle kendetegn, som er markeret med en asterisk (*) i de vejledende principper i henhold til artikel 1, stk. 2, litra b), skal undersøges, forudsat at iagttagelsen af et kendetegn ikke umuliggøres af andre kendetegn, og forudsat at iagttagelsen af et kendetegn ikke hindres af de miljøvilkår, som afprøvningen udføres under.

Artikel 3

Medlemsstaterne sørger for så vidt angår de arter, der står i bilag I og II, for, at mindstekravene til gennemførelse af afprøvningen med hensyn til forsøgsdesign og vækstbetingelser, der er fastsat i de vejledende principper, som er nævnt i disse bilag, opfyldes på afprøvningstidspunktet.

Artikel 4

Direktiv 72/180/EØF ophæves.

Artikel 5

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. marts 2004. De underretter straks Kommissionen derom.

Disse foranstaltninger skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale bestemmelser, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 6

1. Hvis sorter ved direktivets ikrafttræden ikke er blevet godkendt til optagelse i den fælles sortsliste over landbrugsplantearter, og de officielle afprøvninger er indledt inden denne dato i overensstemmelse med bestemmelserne i

a) direktiv 72/180/EØF, eller

b) EF-Sortsmyndighedens principper i bilag I eller UPOV's principper i bilag II, alt efter arterne

anses de pågældende sorter for at opfylde kravene i nærværende direktiv.

2. Stk. 1 gælder kun, hvis afprøvningerne fører til den konklusion, at sorterne er i overensstemmelse med bestemmelserne i

a) direktiv 72/180/EØF, eller

b) EF-Sortsmyndighedens principper i bilag I eller UPOV's principper i bilag II, alt efter arterne.

Artikel 7

Dette direktiv træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. oktober 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1.

(2) EFT L 108 af 8.5.1972, s. 8.

(3) EFT L 37 af 7.2.2002, s. 7.

(4) EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1.

(5) EUT L 245 af 29.9.2003, s. 28.

BILAG I

LISTE OVER ARTER, DER SKAL VÆRE I OVERENSSTEMMELSE MED EF-SORTSMYNDIGHEDENS VEJLEDENDE PRINCIPPER

Solsikke, protokol TP-8 af 31.10.2002

Byg, protokol TP-19 af 27.3.2002

Rug, protokol TP-58 af 31.10.2002

Hvede, protokol TP-03/2 af 27.3.2002

Hård hvede, protokol TP-120 af 27.3.2002

Majs, protokol TP-02 af 15.11.2001

Kartoffel, protokol TP-23 af 27.3.2002

Protokollerne kan findes på EF-Sortsmyndighedens websted (www.cpvo.eu.int).

BILAG II

LISTE OVER ARTER, DER SKAL VÆRE I OVERENSSTEMMELSE MED UPOV'S VEJLEDENDE PRINCIPPER

Foderbede, vejledende princip TG/150/3 af 4.11.1994

Hundehvene, vejledende princip TG/30/6 af 12.10.1990

Stortoppet hvene, vejledende princip TG/30/6 af 12.10.1990

Krybhvene, vejledende princip TG/30/6 af 12.10.1990

Almindelig hvene, vejledende princip TG/30/6 af 12.10.1990

Amerikansk hejre, vejledende princip TG/180/3 af 4.4.2001

Alaskahejre, vejledende princip TG/180/3 af 4.4.2001

Hundegræs, vejledende princip TG/31/8 af 17.4.2002

Strandsvingel, vejledende princip TG/39/8 af 17.4.2002

Fåresvingel, vejledende princip TG/67/4 af 12.11.1980

Engsvingel, vejledende princip TG/39/8 af 17.4.2002

Rødsvingel, vejledende princip TG/67/4 af 12.11.1980

Westerwoldisk/italiensk rajgræs, vejledende princip TG/4/7 af 12.10.1990

Almindelig rajgræs, vejledende princip TG/4/7 af 12.10.1990

Hybridrajgræs, vejledende princip TG/4/7 af 12.10.1990

Timote, vejledende princip TG/34/6 af 17.11.1984

Engrapsgræs, vejledende princip TG/33/6 af 12.10.1990

Hvid lupin, vejledende princip TG/66/3 af 14.11.1979

Smalbladet lupin, vejledende princip TG/66/3 af 14.11.1979

Gul lupin, vejledende princip TG/66/3 af 14.11.1979

Lucerne, vejledende princip TG/6/4 af 21.10.1988

Markært, vejledende princip TG/7/9 af 4.11.1994 (og berigtigelse af 18.10.1996)

Rødkløver, vejledende princip TG/5/7 af 4.4.2001

Hvidkløver, vejledende princip TG/38/7 af 9.4.2003

Hestebønne, vejledende princip TG/8/6 af 17.4.2002

Fodervikke, vejledende princip TG/32/6 af 21.10.1988

Kålroe, vejledende princip TG/89/6 af 4.4.2001

Olieræddike, vejledende princip TG/178/3 af 4.4.2001

Jordnød, vejledende princip TG/93/3 af 13.11.1985

Rybs, vejledende princip TG/185/3 af 17.4.2002

Raps, vejledende princip TG/36/6 af 18.10.1996 (og berigtigelse af 17.4.2002)

Saflor, vejledende princip TG/134/3 af 12.10.1990

Bomuld, vejledende princip TG/88/6 af 4.4.2001

Hør (spindhør, oliehør), vejledende princip TG/57/6 af 20.10.1995

Opiatvalmue, vejledende princip TG/166/3 af 24.3.1999

Gul sennep, vejledende princip TG/179/3 af 4.4.2001

Soja, vejledende princip TG/80/6 af 1.4.1998

Havre, vejledende princip TG/20/10 af 1.10.1994

Ris, vejledende princip TG/16/4 af 13.11.1985

Durra, vejledende princip TG/122/3 af 6.10.1989

Triticale, vejledende princip TG/121/3 af 6.10.1989

De vejledende principper kan findes på UPOV's websted (www.upov.int).

BILAG III

EGENSKABER VED VÆRDIAFPRØVNING

1. Udbytte

2. Resistens over for skadegørere

3. Forhold over for de omgivende faktorer

4. Kvalitetsegenskaber

De anvendte metoder angives, når resultaterne meddeles.

Top