Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0066

Kommissionens direktiv 2003/66/EF af 3. juli 2003 om ændring af direktiv 94/2/EF om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af elektriske kølemøbler (EØS-relevant tekst)

OJ L 170, 9.7.2003, p. 10–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 7 - 11
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 7 - 11

No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2011; stiltiende ophævelse ved 32010R1060

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/66/oj

32003L0066

Kommissionens direktiv 2003/66/EF af 3. juli 2003 om ændring af direktiv 94/2/EF om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af elektriske kølemøbler (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 170 af 09/07/2003 s. 0010 - 0014


Kommissionens direktiv 2003/66/EF

af 3. juli 2003

om ændring af direktiv 94/2/EF om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af elektriske kølemøbler

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/75/EØF af 22. september 1992 om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger(1), særlig artikel 9 og 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Elektriske kølemøblers elforbrug tegner sig for en betydelig del af Fællesskabets samlede energiforbrug vedrørende husholdninger. Der er gode muligheder for yderligere at nedbringe disse apparaters energiforbrug.

(2) Den vellykkede mærkningsordning, som blev indført med Kommissionens direktiv 94/2/EF(2) sammen med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF af 3. september 1996 om energieffektivitetskrav til elektriske køleskabe, dybfrysere og kombinationsskabe til husholdningsbrug(3) har medført en stigning i energieffektivitetsindekset for nye kølemøbler på over 30 % mellem 1996 og 2000.

(3) Af de kølemøbler, der blev solgt i 2000, var ca. 20 % i den mest energieffektive kategori (A), og på nogle markeder lå denne andel over 50 %. Markedsandelen for apparater i kategori A stiger hurtigt. Der er derfor behov for at indføre yderligere to kategorier, der betegnes A+ og A++, som en midlertidig ordning, indtil der foretages en gennemgribende revision af energimærkningskategorierne.

(4) Det er nødvendigt at definere flere og mere effektive kategorier, således at virkningen af energieffektivitetsmærkningen ikke forringes eller helt forsvinder.

(5) Direktiv 94/2/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. I den forbindelse bør direktivet justeres i overensstemmelse med lignende direktiver om gennemførelsesbestemmelser til direktiv 92/75/EØF, som er vedtaget for nylig.

(6) De foranstaltninger, der er fastsat i dette direktiv, er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 10 i direktiv 92/75/EØF -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 94/2/EF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 1 affattes stk. 2, 3 og 4 således:

"2. De oplysninger, som kræves ifølge dette direktiv, tilvejebringes ved målinger udført i overensstemmelse med de harmoniserede standarder, som de europæiske standardiseringsorganer (CEN, Cenelec og ETSI) har vedtaget i henhold til Kommissionens mandat i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF(4), hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og for hvilke medlemsstaterne har offentliggjort referencenumrene for de nationale standarder, som gennemfører disse harmoniserede standarder.

3. Bestemmelserne i bilag I, II og III, der indeholder krav om oplysninger om støj, finder kun anvendelse, når medlemsstaterne kræver sådanne oplysninger ifølge artikel 3 i direktiv 86/594/EØF. Disse oplysninger måles som foreskrevet i nævnte direktiv.

4. I dette direktiv finder definitionerne som fastsat i artikel 1, stk. 4, i direktiv 92/75/EØF tilsvarende anvendelse."

2) I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 1 indsættes som andet afsnit:"Når oplysningerne om en specifik modelkombination er opnået ved beregning på grundlag af udformningen og/eller ved ekstrapolation fra andre kombinationer, bør dokumentationen indeholde nærmere oplysninger om disse beregninger og/eller ekstrapolationer og om prøvninger, som er foretaget for at verificere nøjagtigheden af beregningerne (detaljerede oplysninger om den matematiske model, der anvendes til beregning af ydeevne, og om målinger, der er foretaget for at verificere denne model)."

b) Stk. 5 affattes således:

"5. Udbydes apparaterne til salg, leje eller salg på afbetaling ved en trykt eller skriftlig meddelelse eller på andre måder, som indebærer, at den potentielle kunde må formodes ikke at få lejlighed til at se apparatet udstillet, som f.eks. et skriftligt tilbud, postordrekatalog, reklamer på internettet eller i andre elektroniske medier, skal meddelelsen indeholde alle de oplysninger, der er anført i bilag III."

3) Bilag I, II, III og V ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

4) Bilag VI ophæves.

Artikel 2

Medlemsstaterne tillader, at etiketter, oplysningsskemaer og meddelelser, jf. artikel 2, stk. 5, i direktiv 94/2/EF, der indeholder oplysninger, som er revideret ved dette direktiv, sættes i omløb senest den 1. juli 2004.

De sikrer, at alle etiketter, oplysningsskemaer og meddelelser, jf. artikel 2, stk. 5, i direktiv 94/2/EF, er i overensstemmelse med de reviderede forlæg senest den 31. december 2004.

Artikel 3

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de nødvendige bestemmelser for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 2004. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juli 2003.

På Kommissionens vegne

Loyola De Palacio

Næstformand

(1) EFT L 297 af 13.10.1992, s. 16.

(2) EFT L 45 af 17.2.1994, s. 1.

(3) EFT L 236 af 18.9.1996, s. 36.

(4) EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

BILAG

1) I bilag I foretages følgende ændringer:

a) Under overskriften "Noter til etiketten" ophæves den sidste sætning:

">TABELPOSITION>

NB.:

De tilsvarende udtryk på andre sprog findes i bilag VI."

b) Under overskriften "Tryk":

i) Følgende tekst indsættes efter figuren:

"Bogstavindikatoren for apparater i kategori A + og A ++ skal være i overensstemmelse med følgende figurer og anbringes samme sted som A-indikatoren på apparater i kategori A:

>PIC FILE= "L_2003170DA.001202.TIF">"

ii) Det sidste tekstafsnit, der indledes med ordene: "Fuldstændige oplysninger vedrørende trykning findes i Vejledningen om udfærdigelse af køleetiketter ...", ophæves.

2) I bilag II foretages følgende ændringer:

a) Punkt 4) affattes således:

"4) Modellens relative energiforbrug som defineret i bilag V, udtrykt som 'relativt energiforbrug ... på skalaen A ++ (lavt forbrug) til G (højt forbrug)'. Angives disse oplysninger i en tabel, kan de udtrykkes på anden måde, forudsat at det er klart, at skalaen går fra A ++ (lavt forbrug) til G (højt forbrug)."

b) Punkt 8 affattes således:

"8) Frostrums og eventuelle 0 °C-rums nettorumfang i overensstemmelse med prøveprocedurerne som omtalt i artikel 1, stk. 2: udelades for kategorierne 1, 2 og 3. For apparater i kategori 3 angives frostboksens nettorumfang."

c) Der indsættes følgende punkt 15:

"15) Hvis modellen er beregnet til indbygning, bør dette anføres."

d) Den sidste notabenesætning ophæves.

3) I bilag III foretages følgende ændring:

Den sidste notabenesætning ophæves.

4) I bilag V indsættes følgende tekst efter titlen "RELATIVT ENERGIFORBRUG":

"Del 1 Definition af kategori A + og A ++

Et apparat klassificeres som A + eller A ++, når energieffektivitetsindekset alpha (Iα) ligger inden for de intervaller, der er angivet i tabel 1.

Tabel 1

>TABELPOSITION>

I tabel 1

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

hvor:

AC= apparatets årlige energiforbrug (jf. bilag I, note V)

SCα= apparatets referenceenergiforbrug α

SCα beregnes som:

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

hvor:

Vc er fryserummets nettorumfang (i liter) (i overensstemmelse med de standarder, der henvises til i artikel 1, stk. 2)

Tc er rummets nominelle temperatur (i °C)

Værdierne for Mα og Nα er angivet i tabel 2 og værdierne for FF, CC, BI og CH er angivet i tabel 3.

Tabel 2

>TABELPOSITION>

Tabel 3

>TABELPOSITION>

Hvis et apparat ikke er kategori A + eller A ++, klassificeres det i henhold til del 2.

Del 2 Definition af kategori A til G

..."

Top