EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0044

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/44/EF af 16. juni 2003 om ændring af direktiv 94/25/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer (EØS-relevant tekst)

OJ L 214, 26.8.2003, p. 18–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 105 - 122
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 105 - 122
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 56 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2016; ophævet ved 32013L0053

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/44/oj

32003L0044

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/44/EF af 16. juni 2003 om ændring af direktiv 94/25/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 214 af 26/08/2003 s. 0018 - 0035


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/44/EF

af 16. juni 2003

om ændring af direktiv 94/25/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 9. april 2003, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den udvikling, der er foregået siden vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/25/EF af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer(4), har gjort det nødvendigt at ændre dette direktiv.

(2) Vandscootere er ikke omfattet af direktiv 94/25/EF, men siden vedtagelsen af direktivet har nogle medlemsstater vedtaget love og administrative bestemmelser vedrørende sådanne fartøjer.

(3) Fritidsfartøjers og vandscooteres motorer frembringer udstødningsemission bestående af kulmonoxid (CO), kulbrinter (HC) og kvælstofoxider (NOx), støjemission og partikelemission, som påvirker både folkesundheden og miljøet.

(4) Udstødningsemission fra sådanne fritidsfartøjers og vandscooteres motorer og støjemission frembragt af sådanne fartøjer er heller ikke omfattet af direktiv 94/25/EF.

(5) Det er nu nødvendigt at integrere miljøhensyn i Fællesskabets politikker og aktioner med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling. Sådanne hensyn, som allerede indgår i Rådets resolution af 3. december 1992 om forholdet mellem industriens konkurrenceevne og miljøbeskyttelse(5), blev taget op i konklusionerne fra samlingen i Rådet (industri) den 29. april 1999.

(6) I nogle medlemsstater findes der love og administrative bestemmelser, som begrænser støj- og udstødningsemissionen fra fritidsfartøjer og motorer med henblik på at beskytte folkesundheden, miljøet og i givet fald husdyrs sundhed. Disse bestemmelser er forskellige og vil derfor sandsynligvis indvirke på den frie bevægelighed for sådanne produkter og udgøre hindringer for samhandelen inden for Fællesskabet.

(7) I forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester(6), har medlemsstaterne notificeret udkast til nationale forskrifter, som skal nedbringe støj- og udstødningsemissionen fra fritidsfartøjers motorer. Det anses for sandsynligt, at sådanne tekniske forskrifter i lighed med de allerede gældende nationale bestemmelser vil indvirke på den frie bevægelighed for sådanne produkter eller skabe hindringer for, at det indre marked fungerer tilfredsstillende. Det er derfor nødvendigt at vedtage en bindende fællesskabsretsakt.

(8) Harmonisering af de nationale love er den eneste måde, hvorpå sådanne handelshindringer og sådan illoyal konkurrence på det indre marked kan fjernes. Målet at begrænse støj- og udstødningsemissionen kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne. Med dette direktivs foranstaltninger fastsættes kun de væsentlige krav med hensyn til fri bevægelighed for fritidsfartøjer, vandscootere og alle typer motorer, som dette direktiv finder anvendelse på.

(9) Disse foranstaltninger er i overensstemmelse med de principper, der er omhandlet i Rådets resolution af 7. maj 1985 om en ny metode i forbindelse med teknisk harmonisering og standarder(7), idet der henvises til harmoniserede europæiske standarder.

(10) Bestemmelserne om udstødnings- og støjemissioner i dette direktiv skal gælde for alle motorer, hvad enten der er tale om en indenbordsmotor, påhængsmotor eller hækmotor (indbygget motor med styrbart drev) med eller uden integreret udstødningssystem, og for vandscootere med henblik på at opnå den bedst mulige beskyttelse af folkesundheden og miljøet. Motorer, som har undergået større ændringer, skal være omfattet for så vidt angår udstødningsemission. Fartøjer med hækmotor uden integreret udstødningssystem, eller indenbordsmotor, som har undergået en større ombygning, bør omfattes for så vidt angår støjemission, når de markedsføres i Fællesskabet inden for en periode på fem år efter ombygningen.

(11) For at kunne beskytte folkesundheden og miljøet er det vigtigt, at de væsentlige krav vedrørende emission fra de pågældende motorer er opfyldt. Der bør fastlægges maksimalt tilladte niveauer for udstødningsemissionen af kulmonoxid (CO), kulbrinter (HC), kvælstofoxider (NOx) og forurenende partikler. Hvad angår støjemission skal maksimumsniveauerne opdeles i forhold til sådanne motorers effekt og antallet af og type motorer om bord. Disse foranstaltninger bør være forenelige med alle andre foranstaltninger til at nedbringe emissioner fra motorer med henblik på at beskytte mennesker og miljø.

(12) Medlemsstaterne bør overveje at indføre nationale støtteforanstaltninger til fremme af brugen af syntetiske, biologisk nedbrydelige smøreolier for at nedbringe vandforureningen fra fritidsfartøjer. Ved revision af dette direktiv bør indførelse af fællesskabsforanstaltninger overvejes.

(13) For begge disse emissionstyper bør de data, der dokumenterer deres overensstemmelse med kravene, altid ledsage fritidsfartøjet, vandscooteren eller motoren.

(14) Harmoniserede europæiske standarder, især hvad angår måling af niveauer og prøvningsmetoder, gør det lettere at påvise overensstemmelse med de væsentlige krav, også når der er tale om emissioner fra de af direktivet omfattede fritidsfartøjer og vandscootere.

(15) På grund af arten af de risici, der er tale om, er det nødvendigt at vedtage procedurer for overensstemmelsesvurdering for at sikre det nødvendige beskyttelsesniveau. Fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant eller, hvis de ikke opfylder deres forpligtelser, den person, der markedsfører produktet og/eller tager det i brug, bør sikre, at de af dette direktiv omfattede produkter opfylder de relevante væsentlige krav, når de markedsføres og/eller tages i brug. Der bør fastlægges passende procedurer, som giver mulighed for et valg mellem procedurer med samme nøjagtighed. Disse procedurer bør være i overensstemmelse med Rådets afgørelse 93/465/EØF af 22. juli 1993 om modulerne for de forskellige faser i overensstemmelsesvurderingsprocedurerne og reglerne om anbringelse og anvendelse af CE-overensstemmelsesmærkningen, med henblik på anvendelse i direktiverne om teknisk harmonisering(8).

(16) Hvad angår udstødningsemission bør alle typer motorer, herunder vandscooteres og andre lignende motordrevne fartøjers motorer, være forsynet med CE-mærkning anbragt af fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant, med undtagelse af indenbordsmotorer og hækmotorer uden integreret udstødningssystem, typegodkendte motorer i henhold til trin II i direktiv 97/68/EF(9) og typegodkendte motorer i henhold til direktiv 88/77/EØF(10), som bør ledsages af fabrikantens overensstemmelseserklæring. Hvad angår støjemission skal kun påhængsmotorer og hækmotorer med integreret udstødningssystem være forsynet med CE-mærkning anbragt af fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant eller den, som markedsfører produktet og/eller tager det i brug i Fællesskabet. Hvad angår støjemission for alle motortyper, bortset fra påhængsmotorer og hækmotorer med integreret udstødningssystem, fremgår overensstemmelsen med de relevante væsentlige krav af den på fartøjet anbragte CE-mærkning.

(17) Direktiv 94/25/EF bør også ændres, så der tages hensyn til produktionsspecifikke behov, som kræver større valgmuligheder med hensyn til certificeringsprocedurer.

(18) Af hensyn til retssikkerheden og for at sikre risikofri anvendelse af fritidsfartøjer er det nødvendigt, at en række tekniske spørgsmål i forbindelse med væsentlige konstruktionskrav for fritidsfartøjer vedrørende fartøjskonstruktionskategorier, anbefalet maksimal last, fartøjsidentifikationsnummer, brændstoftanke, brandslukningsudstyr og forebyggelse af udledning præciseres yderligere.

(19) Kommissionen bør nøje overvåge udviklingen af motorteknologi og behovet for at opfylde fremtidige miljøbeskyttelseskrav med henblik på at undersøge muligheden for yderligere at reducere emissionsgrænseværdierne for støj- og udstødningsemissioner.

(20) For at lette anvendelsen af foranstaltninger til at sikre en effektiv gennemførelse af lovgivningen bør proceduren for etablering af et tæt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne inden for rammerne af et udvalg bevares og styrkes.

(21) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(11).

(22) Det er nødvendigt at indføre en overgangsordning, der gør det muligt at markedsføre og/eller ibrugtage visse produkter, som opfylder de nationale bestemmelser, der gælder på tidspunktet for dette direktivs ikrafttræden -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 94/25/EF ændres således:

1) Artikel 1 affattes således:

"Artikel 1

Anvendelsesområde og definitioner

1. Dette direktiv:

a) finder med hensyn til konstruktion og bygning anvendelse på:

i) fritidsfartøjer og delvis færdigbyggede fartøjer

ii) vandscootere

iii) de i bilag II omhandlede komponenter, når de markedsføres i Fællesskabet umonteret og med henblik på montering

b) finder med hensyn til udstødningsemission anvendelse på:

i) motorer der er monteret eller specielt beregnet til montering i eller på fritidsfartøjer og vandscootere

ii) motorer, som er monteret i eller på disse fartøjer, og som undergår en større motorændring

c) finder med hensyn til støjemission anvendelse på:

i) fritidsfartøjer med hækmotor (indbygget motor med styrbart drev) uden integreret udstødningssystem eller med indenbordsmotor

ii) fritidsfartøjer med hækmotor uden integreret udstødningssystem eller med indenbordsmotor, hvis fartøjerne undergår en større ombygning og herefter markedsføres i Fællesskabet inden for en periode på fem år efter ombygningen

iii) vandscootere

iv) påhængsmotorer og hækmotorer med integreret udstødningssystem beregnet til montering i et fritidsfartøj

d) gælder for produkter, der hører under litra a), nr. ii), litra b) og c), dog kun fra den første markedsføring og/eller ibrugtagning efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.

2. Følgende fartøjer er ikke omfattet af direktivet:

a) hvad angår stk. 1, litra a):

i) fartøjer, der udelukkende er konstrueret til konkurrencesejlads, herunder kaproningsbåde og robåde bestemt til træning, og som er betegnet som sådanne af fabrikanten

ii) kanoer og kajakker, gondoler og vandcykler

iii) windsurfingbrætter

iv) surfbrætter, herunder motordrevne surfbrætter

v) originale historiske fartøjer og individuelle reproduktioner af sådanne, der er konstrueret før 1950, og som hovedsagelig er bygget med originale materialer og er betegnet som sådanne af fabrikanten

vi) forsøgsfartøjer, såfremt de ikke senere markedsføres i Fællesskabet

vii) fartøjer, der er bygget til eget brug, såfremt de ikke inden for en periode på fem år markedsføres i Fællesskabet

viii) fartøjer, der er specielt beregnet til at skulle have en besætning og til at benyttes til erhvervsmæssig passagerbefordring, jf. dog stk. 3, litra a), herunder de fartøjer, der er defineret i Rådets direktiv 82/714/EØF af 4. oktober 1982 om indførelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje(12), uanset antallet af passagerer

ix) undervandsfartøjer

x) luftpudefartøjer

xi) hydrofoilfartøjer

xii) dampdrevne fartøjer med ydre forbrænding, der anvender kul, koks, træ, olie eller gas som brændstof

b) hvad angår stk. 1, litra b):

i) motorer, der er monteret eller specielt beregnet til montering i følgende fartøjer:

- fartøjer, der udelukkende er konstrueret til konkurrencesejlads, og som er betegnet som sådanne af fabrikanten

- forsøgsfartøjer, såfremt de ikke senere markedsføres i Fællesskabet

- fartøjer, der specielt er beregnet til at skulle have en besætning og til at benyttes til erhvervsmæssig passagerbefordring, jf. dog stk. 3, litra a), herunder de fartøjer, der er defineret i direktiv 82/714/EØF, uanset antallet af passagerer

- undervandsfartøjer

- luftpudefartøjer

- hydrofoilfartøjer

ii) originale historiske motorer og individuelle reproduktioner af sådanne, som er baseret på en konstruktion fra før 1950, som ikke er seriefremstillet, og som er monteret i de i stk. 2, litra a), nr. v), og vii), omhandlede fartøjer

iii) motorer, der er bygget til eget brug, såfremt de ikke senere markedsføres i Fællesskabet

c) hvad angår stk. 1, litra c):

- alle de i litra b) i dette stykke nævnte fartøjer

- fartøjer, der er bygget til eget brug, såfremt de ikke inden for en periode på fem år markedsføres i Fællesskabet.

3. I dette direktiv forstås ved:

a) 'fritidsfartøj': alle fartøjer beregnet til sports- og fritidsformål, med en skroglængde på mellem 2,5 og 24 m målt efter den relevante harmoniserede standard, uanset typen af fremdrivningsmiddel. Det forhold, at samme fartøj kan anvendes til udlejning og til oplæring i lystsejlads, betyder ikke, at det udelukkes fra direktivets anvendelsesområde, hvis det markedsføres i Fællesskabet til rekreative formål

b) 'vandscooter': et fartøj med en længde på under 4 m, som har indbygget forbrændingsmotor med vandstrålepumpe som hovedfremdrivningsmiddel, og som er beregnet til at skulle betjenes af en eller flere personer, som sidder, står eller knæler på - snarere end i - skroget

c) 'motor': enhver forbrændingsmotor med gnist- eller kompressionstænding, som anvendes til fremdrivning, herunder totakts- og firetakts-indenbordsmotorer, hækmotorer med eller uden integreret udstødningssystem og påhængsmotorer

d) 'større motorændring': ændring af en motor

- som vil kunne bevirke, at motoren overskrider de i bilag I, del B, angivne emissionsgrænseværdier. Rutinemæssig udskiftning af motorkomponenter, som ikke ændrer emissionskarakteristikaene, betragtes dog ikke som en større motorændring, eller

- hvorved mærkeeffekten forøges med mere end 15 %

e) 'større ombygning': en ombygning af et fartøj

- der ændrer fartøjets fremdrivningsmiddel

- der indebærer en større motorændring

- der ændrer fartøjet i en sådan grad, at det må betragtes som et nyt fartøj

f) 'fremdrivningsmiddel': den mekaniske metode, hvormed fartøjet drives frem. Fremdrivningssystemet kan f.eks. være en skrue eller en vandstråle

g) 'motorfamilie': en af fabrikanten opstillet gruppe af motorer, der som følge af deres konstruktion må forventes at svare til hinanden med hensyn til udstødningsemissionskarakteristika, og som opfylder dette direktivs udstødningsemissionskrav

h) 'fabrikant': enhver fysisk eller juridisk person, som konstruerer og fremstiller et af dette direktiv omfattet produkt, eller som lader et sådant produkt konstruere og/eller fremstille med henblik på at markedsføre det på egne vegne

i) 'bemyndiget repræsentant': enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet, og som fra fabrikanten har modtaget en skriftlig fuldmagt til at handle på dennes vegne med hensyn til dennes forpligtelser i henhold til dette direktiv."

2) Artikel 4 affattes således:

"Artikel 4

Fri bevægelighed for de i artikel 1, stk. 1, omhandlede produkter

1. Medlemsstaterne kan ikke forbyde, begrænse eller hindre markedsføring i Fællesskabet og/eller ibrugtagning på deres område af de i artikel 1, stk. 1, omhandlede produkter, som er forsynet med den i bilag IV nævnte CE-mærkning, der angiver, at de opfylder alle bestemmelserne i dette direktiv, herunder overensstemmelsesprocedurerne i kapitel II.

2. Medlemsstaterne kan ikke forbyde, begrænse eller hindre markedsføring af delvis færdigbyggede fartøjer, såfremt fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant eller den ansvarlige for markedsføringen i overensstemmelse med bilag III, litra a), erklærer, at de er bestemt til at færdigbygges af andre.

3. Medlemsstaterne kan ikke forbyde, begrænse eller hindre markedsføring og/eller ibrugtagning af de i bilag II omhandlede komponenter, som er forsynet med den i bilag IV nævnte CE-mærkning, der angiver, at de opfylder de relevante væsentlige krav, såfremt disse komponenter ledsages af en skriftlig overensstemmelseserklæring som omhandlet i bilag XV og er bestemt til at indgå i fritidsfartøjer i overensstemmelse med den i bilag III, litra b), omhandlede erklæring fra fabrikanten, dennes bemyndigede repræsentant eller, i tilfælde af indførsel fra tredjelande, fra enhver, som markedsfører komponenter i Fællesskabet.

4. Medlemsstaterne kan ikke forbyde, begrænse eller hindre markedsføring og/eller ibrugtagning af:

- indenbordsmotorer og hækmotorer uden integreret udstødningssystem

- motorer, der er typegodkendt i henhold til direktiv 97/68/EF(13), og som er i overensstemmelse med trin II som omhandlet i punkt 4.2.3 i bilag I til nævnte direktiv, og

- motorer, der er typegodkendt i henhold til direktiv 88/77/EØF(14)

såfremt fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant i overensstemmelse med bilag XV.3 erklærer, at motoren, når den er monteret i et fritidsfartøj eller en vandscooter i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, opfylder kravene i dette direktiv vedrørende udstødningsemission.

5. Medlemsstaterne modsætter sig ikke, at der på messer og udstillinger, ved demonstrationer osv. præsenteres produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 1, men som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, forudsat at det ved synlig skiltning klart er anført, at de pågældende produkter hverken kan markedsføres eller tages i brug, førend en sådan overensstemmelse foreligger.

6. Er de produkter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, samtidig omfattet af andre direktiver, der vedrører andre aspekter, og som kræver anbringelse af CE-mærkning, angiver denne mærkning, at produkterne også forudsættes at være i overensstemmelse med disse andre direktiver. CE-mærkningen skal angive overensstemmelse med de direktiver, der finder anvendelse, eller med de relevante dele deraf. I så fald skal det i de dokumenter, den overensstemmelseserklæring eller de instruktioner, der kræves ifølge direktiverne, og som ledsager produkterne, oplyses, hvilke krav i de pågældende direktiver fabrikanten har anvendt, således som de er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende."

3) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 6a

Udvalgsprocedure

1. Ændringer, som det på baggrund af udviklingen i den tekniske viden og som følge af nye videnskabelige resultater er nødvendigt at foretage i kravene i bilag I, del B, punkt 2 og bilag I, del C, punkt 1, bortset fra direkte eller indirekte ændringer af udstødnings- eller støjemissionsværdierne, samt af Froude-tallet og P/D-forholdstallene vedtages af Kommissionen bistået af det i henhold til artikel 6, stk. 3, nedsatte stående udvalg, der fungerer som forskriftsudvalg, jf. stk. 2 i nærværende artikel. De spørgsmål, der behandles, skal omfatte referencebrændstof og standarder for afprøvning af udstødnings- og støjemission.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

4) Artikel 7, stk. 1, første afsnit, affattes således:

"1. Konstaterer en medlemsstat, at produkter, som falder ind under anvendelsesområdet for artikel 1, og som er forsynet med den i bilag IV beskrevne CE-mærkning, når de er korrekt konstrueret, bygget, i givet fald monteret, vedligeholdt og bruges i overensstemmelse med deres formål, kan udgøre en fare for personers sikkerhed og sundhed eller for goder eller miljø, træffer den alle egnede foreløbige foranstaltninger til at trække dem tilbage fra markedet eller forbyde eller begrænse markedsføringen og/eller ibrugtagningen af dem."

5) Artikel 7, stk. 3, affattes således:

"3. Hvis et i artikel 1 omhandlet produkt ikke er i overensstemmelse med sikkerhedskravene, men er forsynet med CE-mærkning, træffer den medlemsstat, under hvis kompetence den, der har anbragt mærkningen, hører, de fornødne foranstaltninger og underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom."

6) Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

1. Inden markedsføring og/eller ibrugtagning af de i artikel 1, stk. 1, omhandlede produkter skal fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant anvende de procedurer, der er omhandlet i stk. 2, 3 og 4 i nærværende artikel.

Hvis hverken fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant opfylder deres ansvar for så vidt angår produktets overensstemmelse med dette direktiv ved vurdering af fritidsfartøjer efter bygning, kan ansvaret overtages af enhver i Fællesskabet etableret fysisk eller juridisk person, som markedsfører produktet og/eller tager det i brug på eget ansvar. I sådanne tilfælde skal den person, der markedsfører produktet og/eller tager det i brug, ansøge et bemyndiget organ om en rapport efter bygning. Den person, der markedsfører produktet og/eller tager det i brug, skal forsyne det bemyndigede organ med alle foreliggende dokumenter og tekniske data vedrørende første markedsføring af produktet i oprindelsesstaten. Det bemyndigede organ undersøger det enkelte produkt og udfører beregninger og andre vurderinger for at sikre dets tilsvarende overensstemmelse med de relevante krav i direktivet. Fabrikantpladen, som er beskrevet i bilag I, punkt 2.2, skal omfatte ordene 'Certificering efter bygning'. Det bemyndigede organ udarbejder en overensstemmelsesrapport vedrørende den udførte vurdering og underretter den person, der markedsfører produktet og/eller tager det i brug, om hans forpligtelser. Denne person udarbejder en overensstemmelseserklæring (se bilag XV) og anbringer eller foranlediger anbragt CE-mærkning og kendingsnummer for det relevante bemyndigede organ på produktet.

2. For så vidt angår konstruktion og bygning af de i artikel 1, stk. 1, litra a), omhandlede produkter, skal fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant anvende følgende procedurer for fartøjskonstruktionskategorierne A, B, C og D, jf. punkt 1 i bilag I, del A:

a) for kategori A og B:

i) for fartøjer med en skroglængde fra 2,5 til 12 m: intern fabrikationskontrol plus prøvninger (modul Aa), jf. bilag VI, eller EF-typeafprøvning (modul B), jf. bilag VII, plus overensstemmelse med typen (modul C), jf. bilag VIII, eller et af følgende moduler: B + D, eller B + E, eller B + F, eller G eller H

ii) for fartøjer med en skroglængde fra 12 til 24 m: EF-typeafprøvning (modul B), jf. bilag VII, plus overensstemmelse med typen (modul C), jf. bilag VIII, eller et af følgende moduler: B + D, eller B + E, eller B + F, eller G eller H

b) for kategori C:

i) for fartøjer med en skroglængde fra 2,5 til 12 m:

- hvis de harmoniserede standarder vedrørende punkt 3.2 og 3.3 i bilag I, del A, er overholdt: intern fabrikationskontrol (modul A), jf. bilag V, intern fabrikationskontrol plus prøvninger (modul Aa), jf. bilag VI, eller EF-typeafprøvning (modul B), jf. bilag VII, plus overensstemmelse med typen (modul C), jf. bilag VIII, eller et af følgende moduler: B + D, eller B + E, eller B + F, eller G eller H

- hvis de harmoniserede standarder vedrørende punkt 3.2 og 3.3 i bilag I, del A, ikke er overholdt: intern fabrikationskontrol plus prøvninger (modul Aa), jf. bilag VI, eller EF-typeafprøvning (modul B), jf. bilag VII, plus overensstemmelse med typen (modul C), jf. bilag VIII, eller et af følgende moduler: B + D, eller B + E, eller B + F, eller G eller H

ii) for fartøjer med en skroglængde fra 12 til 24 m: EF-typeafprøvning (modul B), jf. bilag VII, plus overensstemmelse med typen (modul C), jf. bilag VIII, eller et af følgende moduler: B + D, eller B + E, eller B + F, eller G eller H

c) for kategori D:

for fartøjer med en skroglængde fra 2,5 til 24 m: intern fabrikationskontrol (modul A), jf. bilag V, eller intern fabrikationskontrol plus prøvninger (modul Aa), jf. bilag VI, eller EF-typeafprøvning (modul B), jf. bilag VII, plus overensstemmelse med typen (modul C), jf. bilag VIII, eller et af følgende moduler: B + D, eller B + E, eller B + F, eller G eller H

d) for vandscootere:

intern fabrikationskontrol (modul A) jf. bilag V, eller intern fabrikationskontrol plus prøvninger (modul Aa), jf. bilag VI, eller EF-typeafprøvning (modul B), jf. bilag VII, plus overensstemmelse med typen (modul C), jf. bilag VIII, eller et af følgende moduler: B + D, eller B + E, eller B + F, eller G eller H

e) for de i bilag II omhandlede komponenter: et af følgende moduler: B + C, eller B + D, eller B + F, eller G eller H.

3. Med hensyn til udstødningsemission:

for de i artikel 1, stk. 1, litra b), omhandlede produkter anvender fartøjsfabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant EF-typeafprøvning (modul B), jf. bilag VII, plus overensstemmelse med typen (modul C), jf. bilag VIII, eller et af følgende moduler: B + D, eller B + E, eller B + F, eller G eller H.

4. Med hensyn til støjemission:

a) for de i artikel 1, stk. 1, litra c), nr. i) og ii), omhandlede produkter anvender fartøjsfabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant:

i) hvis der foretages prøvninger med anvendelse af den harmoniserede standard(15) for støjmåling: enten intern fabrikationskontrol plus prøvninger (modul Aa), jf. bilag VI, eller enhedsverifikation (modul G), jf. bilag XI, eller fuldstændig kvalitetssikring (modul H), jf. bilag XII

ii) hvis der ved vurderingen anvendes Froude-tal og effekt/deplacement-forholdet: enten intern fabrikationskontrol (modul A), jf. bilag V, eller intern fabrikationskontrol plus prøvninger (modul Aa), jf. bilag VI, eller enhedsverifikation (modul G), jf. bilag XI, eller fuldstændig kvalitetssikring (modul H), jf. bilag XII

iii) hvis der ved vurderingen anvendes certificerede referencefartøjsdata, tilvejebragt i overensstemmelse med nr. i): enten intern fabrikationskontrol (modul A), jf. bilag V, eller intern fabrikationskontrol plus supplerende krav (modul Aa), jf. bilag VI, eller enhedsverifikation (modul G), jf. bilag XI, eller fuld kvalitetssikring (modul H), jf. bilag XII

b) for de i artikel 1, stk. 1, litra c), nr. iii) og iv), omhandlede produkter anvender fabrikanten af vandscootere/motorfabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant: intern fabrikationskontrol plus supplerende krav (modul Aa), jf. bilag VI, eller modul G eller H."

7) Artikel 10, stk. 1, 2 og 3, affattes således:

"1. Når følgende produkter markedsføres, skal de være forsynet med CE-mærkning:

a) fritidsfartøjer, vandscootere og de i bilag II omhandlede komponenter, der anses for at opfylde de i bilag I omhandlede væsentlige krav

b) påhængsmotorer, der anses for at opfylde de i bilag I, del B og C omhandlede væsentlige krav

c) hækmotorer med integreret udstødningssystem, der anses for at opfylde de i bilag I, del B og C, omhandlede væsentlige krav.

2. CE-mærkningen, som gengivet i bilag IV skal anbringes på fartøjet og vandscooteren, jf. punkt 2.2 i bilag I, del A, på de i bilag II omhandlede komponenter og/eller deres emballage, og på påhængsmotorer og hækmotorer med integreret udstødningssystem, jf. punkt 1.1 i bilag I, del B, således at den er synlig, letlæselig og ikke kan fjernes.

CE-mærkningen skal ledsages af identifikationsnummeret for det organ, der er ansvarligt for iværksættelsen af procedurerne i bilag IX, X, XI, XII og XVI.

3. Det er ikke tilladt på produkter, der er omfattet af dette direktiv, at anbringe mærker eller påskrifter, der kan vildlede tredjemand med hensyn til CE-mærkningens betydning eller grafiske udformning. Ethvert andet mærke kan anbringes på produkter, der er omfattet af dette direktiv og/eller på deres emballage, forudsat at dette ikke gør CE-mærkningen mindre synlig eller mindre letlæselig."

8) Bilag I ændres således:

1) Overskriften affattes således:

"BILAG I

VÆSENTLIGE KRAV

INDLEDENDE BEMÆRKNING

I dette bilag omfatter udtrykket "fartøj" fritidsfartøjer og vandscootere.

A. Væsentlige sikkerhedskrav med hensyn til konstruktion og bygning af fartøjer."

2) Tabellen i punkt 1 "Fartøjskonstruktionskategorier" affattes således:

">TABELPOSITION>"

3) Definitionen af fartøjskonstruktionskategori A affattes således:

"A. Oceangående fartøjer: konstrueret med henblik på længere sejladser, hvor vindstyrken kan overstige 8 på Beaufort-skalaen, og den signifikante bølgehøjde kan komme op på over 4 m, hvorunder disse fartøjer stort set skal kunne klare sig selv, idet der dog ses bort fra unormale forhold."

4) Definitionen af fartøjskonstruktionskategori D affattes således:

"D. Fartøjer til beskyttede farvande: konstrueret med henblik på sejlads i kystnære farvande, i mindre bugter, på mindre søer, floder og kanaler, hvor vindstyrken kan komme op på 4, og den signifikante bølgehøjde kan komme op på 0,3 m med bølger, der lejlighedsvis kan komme op på en maksimumhøjde på 0,5 m, f.eks. fra passerende fartøjer."

5) Sidste afsnit i punkt 1 "Fartøjskonstruktionskategorier" affattes således:

Vedrører ikke den danske tekst.

6) Teksten i punkt 2 "Generelle forskrifter" affattes således:

"De i artikel 1, stk. 1, litra a), omhandlede produkter skal opfylde de væsentlige krav, for så vidt de gælder for dem."

7) I punkt 2.1:

a) affattes overskriften således:

Vedrører ikke den danske tekst.

b) affattes hovedet således:

"Alle fartøjer skal være forsynet med et identifikationsnummer omfattende følgende oplysninger:"

8) I punkt 2.2 "Fabrikantplade", affattes fjerde led således:

"- den af fabrikanten anbefalede maksimale last i henhold til punkt 3.6 eksklusive vægten af fastmonterede tanke i fyldt tilstand".

9) I punkt 3.6 "Den af fabrikanten anbefalede maksimale last" slettes følgende ord:

"... ifølge fabrikantpladen ...".

10) I punkt 5 "Monteringsforskrifter" indsættes følgende punkt:

"5.1.5. Vandscootere med fortsat fremdrift uden fører

Vandscootere skal være forsynet med enten en automatisk afbryder eller en automatisk anordning, som bevirker, at fartøjet fortsætter i en cirkelformet fremadgående bevægelse med nedsat hastighed, hvis føreren forlader fartøjet med forsæt eller falder over bord."

11) Punkt 5.2.2 affattes således:

"5.2.2. Brændstoftanke

Brændstoftanke, ledninger og slanger skal fastgøres og være fjernt fra eller beskyttet mod enhver større varmekilde. Ved valg af tankmateriale og tankenes udførelse skal der tages hensyn til tankvolumen og brændstoftype. Alle tankrum skal være ventilerede.

Benzin skal opbevares i tanke, der ikke er en del af skroget, og være:

a) adskilt fra motorrummet og fra enhver anden tændkilde

b) adskilt fra opholdsafdelingen.

Diesel kan opbevares i tanke, der er en del af skroget."

12) Punkt 5.6.2 affattes således:

"5.6.2. Brandslukningsudstyr

Fartøjerne skal være forsynet med brandslukningsudstyr, der svarer til brandrisikoen, eller det skal angives, hvor det brandslukningsudstyr, der svarer til brandrisikoen, befinder sig, og hvilken kapacitet det har. Fartøjet må ikke tages i brug, før det relevante brandslukningsudstyr er på plads. Benzinmotoraflukker skal sikres med et sådant brandslukningssystem, at det ikke er nødvendigt at åbne aflukket i tilfælde af brand. Forefindes transportable ildslukkere, skal de monteres således, at de er lettilgængelige, og én ildslukker skal være placeret således, at den uden besvær kan nås fra fartøjets hovedstyreplads."

13) Punkt 5.8 affattes således:

"5.8. Forebyggelse af udledning og anlæg til hjælp for overførsel af affald til landjorden

Fartøjerne skal være bygget således, at utilsigtet udledning i havet af forurenende affald (olie, brændstof etc.) forhindres.

Fartøjer med toiletter skal være udstyret med:

a) spildevandstanke, eller

b) mulighed for at anbringe spildevandstanke.

Fartøjer med permanent monterede spildevandstanke skal være udstyret med en standardudledningsforbindelse, så rør fra modtagefaciliteter kan forbindes med fartøjets udledningsrør.

Endvidere skal rør gennem skroget til udledning af menneskelige udtømmelser være forsynet med ventiler, der kan lukkes, så de ikke kan gå op."

14) Følgende dele tilføjes:

"B. Væsentlige krav med hensyn til udstødningsemission fra motorer

Motorer skal opfylde følgende væsentlige krav med hensyn til udstødningsemission.

1. Motoridentifikation

1.1. Hver motor skal være tydeligt mærket med følgende oplysninger:

- motorfabrikantens varemærke eller firmanavn

- motortype og i givet fald motorfamilie

- et unikt motoridentifikationsnummer

- CE-mærkning, hvis dette kræves i henhold til artikel 10.

1.2. Disse mærker skal være holdbare i motorens normale levetid, skal være letlæselige og må ikke kunne fjernes. Hvis der anvendes etiketter eller plader, skal disse være fastgjort således, at de kan blive siddende i motorens normale levetid og ikke kan fjernes, uden at de ødelægges, eller oplysningerne på dem bliver ulæselige.

1.3. Disse mærker skal være fastgjort på en motordel, som er nødvendig for motorens normale drift, og som normalt ikke behøver at skulle udskiftes i løbet af motorens levetid.

1.4. Disse mærker skal være placeret således, at de er umiddelbart synlige for en gennemsnitsbruger, efter at motoren er blevet samlet med alle de komponenter, der er nødvendige for, at motoren kan fungere.

2. Krav vedrørende udstødningsemission

Motorer skal være konstrueret, bygget og samlet på en sådan måde, at emissionerne ikke overskrider grænseværdierne i nedenstående tabel, når motorerne er korrekt monteret og er i normal brug:

Tabel 1

>TABELPOSITION>

hvor A, B og n er konstanter i overensstemmelse med tabellen og PN mærkeeffekten i kW. Udstødningsemissionen måles i overensstemmelse med den harmoniserede standard(16).

I forbindelse med motorer på over 130 kW kan der til måling af udstødningsemission anvendes enten driftcyklus E3 (IMO) eller E5 (motorer til fritidsfartøjer).

De referencebrændstoffer, der skal anvendes ved emissionsprøvninger for motorer, der anvender benzin eller diesel, skal være dem, der er omhandlet i direktiv 98/69/EF (bilag IX, tabel 1 og 2), og for motorer, der anvender flydende gas, skal det være dem, der er omhandlet i direktiv 98/77/EF.

3. Holdbarhed

Motorfabrikanten skal levere en monterings- og vedligeholdelsesvejledning, som, hvis den anvendes, bør betyde, at motoren ved normal anvendelse og under normale driftsvilkår vil fortsætte med at opfylde ovennævnte grænseværdikrav i hele sin normale levetid.

Disse oplysninger tilvejebringes af motorfabrikanten på grundlag af en forudgående holdbarhedsprøve, baseret på normale driftscyklusser, og ved beregning af komponenttræthed, således at den nødvendige vedligeholdelsesvejledning kan udarbejdes af fabrikanten og udleveres sammen alle nye motorer, når de markedsføres første gang.

En motors normale levetid anses for at være:

a) for indenbordsmotorer og hækmotorer med eller uden integreret udstødningssystem: 480 timer eller ti år, afhængig af hvad der først indtræffer

b) motorer til vandscootere: 350 timer eller fem år, afhængig af hvad der først indtræffer

c) påhængsmotorer: 350 timer eller ti år, afhængig af hvad der først indtræffer.

4. Instruktionsbog

Sammen med hver motor leveres en instruktionsbog på et eller flere fællesskabssprog, som kan fastsættes af den medlemsstat, hvor motoren skal markedsføres. Denne instruktionsbog skal:

a) give anvisninger om den montering og om den vedligeholdelse, der er nødvendig for at sikre, at motoren fungerer korrekt med henblik på at kunne opfylde kravene i punkt 3 (holdbarhed)

b) angive motorens effekt målt i overensstemmelse med den harmoniserede standard.

C. Væsentlige krav med hensyn til støjemission

Fritidsfartøjer med indenbordsmotor eller hækmotor uden integreret udstødningssystem, vandscootere og påhængsmotorer og hækmotorer med integreret udstødningssystem skal opfylde følgende væsentlige krav med hensyn til støjemission.

1. Støjemissionsniveau

1.1. Fritidsfartøjer med indenbordsmotor eller hækmotor uden integreret udstødningssystem, vandscootere og påhængsmotorer og hækmotorer med integreret udstødningssystem skal være konstrueret, bygget og samlet på en sådan måde, at støjemissionen målt i overensstemmelse med prøvninger som fastlagt i den harmoniserede standard(17) ikke overstiger grænseværdierne i følgende tabel:

Tabel 2

>TABELPOSITION>

hvor PN = motorens mærkeeffekt i kW ved mærkehastighed, og LpASmax = maksimalt lydtryksniveau i dB.

For enheder med to eller flere motorer kan der anvendes en tolerance på 3 dB.

1.2. Som et alternativ til støjmålingsprøvninger anses fritidsfartøjer med indenbordsmotor eller hækmotor uden integreret udstødningssystem for at opfylde disse støjkrav, hvis de har et Froude-tal på <= 1,1 og et effekt/deplacement-forhold på <= 40, når motoren og udstødningssystemet er monteret i henhold til motorfabrikantens specifikationer.

1.3. 'Froude-tallet' fremkommer ved at dele fartøjets maksimale hastighed V, (m/s) med kvadratroden af vandlinjelængden lwl (m) multipliceret med et fast tal for tyngdeaccellerationen (g = 9,8 m/s2)

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>.

'Effekt/deplacement-forholdet' beregnes ved at dele motoreffekten P (kW) med fartøjets deplacement

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>.

1.4. Som et yderligere alternativ til støjmålingsprøvninger anses fritidsfartøjer med indenbordsmotor eller hækmotor uden integreret udstødningssystem for at opfylde disse støjkrav, hvis deres vigtigste konstruktionsparametre er identiske med eller stemmer overens med et certificeret referencefartøjs parametre eller ligger inden for de i den harmoniserede standard fastsatte tolerancer.

1.5. Ved 'certificeret referencefartøj' forstås en specifik kombination af skrog og indenbordsmotor eller hækmotor uden integreret udstødningssystem, som opfylder støjemissionskravene, når støjemissionen er målt i overensstemmelse med afsnit 1.1, og for hvilken alle relevante, vigtige konstruktionsparametre og støjniveaumålinger er registreret efterfølgende i den offentliggjorte liste over certificerede referencefartøjer.

2. Instruktionsbog

For så vidt angår fritidsfartøjer med indenbordsmotor eller hækmotor med eller uden integreret udstødningssystem og vandscootere skal instruktionsbogen, som kræves i henhold til bilag I, del A, punkt 2.5, indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at kunne vedligeholde fartøjet og dettes udstødningssystem i en stand, der så vidt muligt sikrer, at de nærmere angivne støjgrænseniveauer overholdes ved normal brug.

For så vidt angår påhængsmotorer skal instruktionsbogen, som kræves i henhold til bilag I, del B, punkt 4, indeholde de anvisninger, der er nødvendige for at vedligeholde påhængsmotoren i en stand, der så vidt muligt sikrer, at de nærmere angivne støjgrænseniveauer overholdes ved normal brug."

9) I bilag II affattes punkt 4 således:

"4. Brændstoftanke beregnet til fast montering og brændstofledninger."

10) Bilag VI affattes således:

"BILAG VI

INTERN FABRIKATIONSKONTROL PLUS PRØVNINGER (MODUL AA, VALGMULIGHED 1)

Dette modul består af modul A, jf. bilag V, plus følgende supplerende krav:

A. Konstruktion og bygning

Fabrikanten skal på et eller flere fartøjer, som er repræsentative for produktionen, udføre eller lade udføre en eller flere af følgende prøvninger, dertil svarende beregninger eller former for kontrol:

a) stabilitetsprøvning i overensstemmelse med punkt 3.2 i de væsentlige krav (bilag I, del A)

b) opdriftsprøvning i overensstemmelse med punkt 3.3 i de væsentlige krav (bilag I, del A).

Regler, der gælder for begge varianter:

Disse prøvninger, beregninger eller former for kontrol udføres under ansvar af et bemyndiget organ udvalgt af fabrikanten.

B. Støjemissioner

For så vidt angår fritidsfartøjer med indenbordsmotor eller hækmotor uden integreret udstødningssystem og vandscootere:

Fartøjsfabrikanten skal på et eller flere fartøjer, som er repræsentative for produktionen, udføre eller lade udføre de støjemissionsprøvninger, der er omhandlet i bilag I, del C, under ansvar af et bemyndiget organ udvalgt af fabrikanten.

For så vidt angår påhængsmotorer og hækmotorer med integreret udstødningssystem:

Motorfabrikanten skal på en eller flere motorer fra hver motorfamilie, som er repræsentative for produktionen, udføre eller lade udføre de støjemissionsprøvninger, der er omhandlet i bilag I, del C, under ansvar af et bemyndiget organ udvalgt af fabrikanten.

Hvis mere end én motor fra en motorfamilie prøves, skal den i bilag XVII beskrevne statistiske metode anvendes for at sikre stikprøvens overensstemmelse."

11) I bilag VIII tilføjes følgende punkt:

"4. Såfremt fabrikanten ikke arbejder i henhold til et relevant kvalitetsstyringssystem som beskrevet i bilag XII, kan et af fabrikanten valgt bemyndiget organ med hensyn til vurderingen af overensstemmelse med udstødningsemissionskravene i dette direktiv med tilfældige intervaller foretage eller lade foretage prøvninger. Såfremt kvalitetsniveauet synes at være utilfredsstillende, eller det synes nødvendigt at kontrollere validiteten af de data, fabrikanten har fremlagt, anvendes følgende procedure:

En motor udtages af produktionen og underkastes den i bilag I, del B beskrevne prøve. Prøvemotorerne skal være delvist eller fuldstændigt indkørt i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer. Hvis de specifikke udstødningsemissioner fra den af produktionen udtagne motor overstiger de i bilag I, del B omhandlede grænseværdier, kan fabrikanten anmode om at få foretaget målinger på en stikprøve af motorer udtaget fra produktionen, herunder den oprindeligt udtagne motor. For at sikre, at den ovenfor angivne stikprøve af motorer opfylder direktivets krav, skal den i bilag XVII beskrevne statistiske metode anvendes."

12) I bilag X, punkt 5.3, tilføjes følgende afsnit:

"Til vurderingen af overensstemmelse med udstødningsemissionskravene skal proceduren i bilag XVII anvendes."

13) Bilag XIII affattes således:

"BILAG XIII

TEKNISK DOKUMENTATION FREMLAGT AF FABRIKANTEN

Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, VII, VIII, IX, XI og XVI, skal omfatte alle relevante data og midler, som fabrikanten benytter til at sikre, at fartøjer og komponenter dertil opfylder de væsentlige krav, der gælder for dem.

Den tekniske dokumentation skal give oplysninger om, hvordan produktet er konstrueret og fremstillet, og hvordan det fungerer, samt gøre det muligt at vurdere dets overensstemmelse med direktivets krav.

Dokumentationen skal indeholde følgende oplysninger, for så vidt de er relevante for vurderingen:

a) en almindelig beskrivelse af typen

b) konstruktions- og fabrikationstegninger samt skitser af komponenter, delmontager, kredsløb osv.

c) de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og skitser samt af, hvordan produktet fungerer

d) en liste over de standarder, der er nævnt i artikel 5, og som helt eller delvis er anvendt, samt en beskrivelse af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav i de tilfælde, hvor de i artikel 5 nævnte standarder ikke er anvendt

e) resultater af konstruktionsberegninger og undersøgelser osv.

f) prøvningsrapporter eller beregninger af stabilitet i overensstemmelse med punkt 3.2 i de væsentlige krav og af flydeevne i overensstemmelse med punkt 3.3 i de væsentlige krav (bilag I, del A)

g) prøvningsrapporter vedrørende udstødningsemission, som viser, at der er overensstemmelse med punkt 2 i de væsentlige krav (bilag I, del B)

h) prøvningsrapporter vedrørende støjemission eller referencefartøjsdata, som viser, at der er overensstemmelse med punkt 1 i de væsentlige krav (bilag I, del C)."

14) Bilag XIV, punkt 1, erstattes af følgende punkter:

"1. Organet, dets leder og det personale, der skal udføre verifikationsarbejdet, må hverken have konstrueret, fremstillet, leveret eller været beskæftiget med montage af de i artikel 1 omhandlede produkter, som de kontrollerer, eller være nogen af de nævnte personers bemyndigede repræsentant. De må hverken deltage direkte eller som repræsentant i konstruktion, fremstilling, markedsføring eller vedligeholdelse af disse komponenter eller fartøjer. Dette udelukker ikke, at der kan udveksles tekniske oplysninger mellem fabrikant og organ.

1a. Et bemyndiget organ skal være uafhængigt og må ikke kontrolleres af fabrikanterne eller leverandørerne."

15) Bilag XV affattes således:

"BILAG XV

SKRIFTLIG OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

1. Den skriftlige erklæring om overensstemmelse med direktivets bestemmelser skal altid ledsage:

a) fritidsfartøjer og vandscootere og skal indgå i instruktionsbogen (bilag I, del A, punkt 2.5)

b) de i bilag II omhandlede komponenter

c) motorerne og skal indgå i instruktionsbogen (bilag I, del B, punkt 4).

2. Den skriftlige overensstemmelseserklæring skal indeholde følgende(1):

a) navn og adresse på fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant(2)

b) en beskrivelse af det i punkt 1 omhandlede produkt(3)

c) henvisninger til de relevante harmoniserede standarder, der er anvendt, eller henvisninger til de specifikationer, i henhold til hvilke overensstemmelsen er erklæret

d) i givet fald henvisninger til andre anvendte EF-direktiver

e) i givet fald henvisning til den af et bemyndiget organ udstedte EF-typeafprøvningsattest

f) i givet fald navn og adresse på det bemyndigede organ

g) identifikation af den befuldmægtigede person, der kan underskrive på vegne af fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant.

3. Hvad angår:

- indenbordsmotorer og hækmotorer uden integreret udstødningssystem

- motorer, der er typegodkendt i henhold til direktiv 97/68/EF, og som er i overensstemmelse med trin II i afsnit 4.2.3 i bilag I til nævnte direktiv, og

- motorer, der er typegodkendt i henhold til direktiv 88/77/EØF

skal overensstemmelseserklæringen ud over de i punkt 2 nævnte oplysninger indeholde en erklæring fra fabrikanten om, at motoren opfylder dette direktivs krav vedrørende udstødningsemission, når den er monteret i et fritidsfartøj i overensstemmelse med de af fabrikantens givne anvisninger, og at motoren først må tages i brug, når det fritidsfartøj, som den skal monteres i, er blevet erklæret i overensstemmelse med de pågældende bestemmelser i direktivet, såfremt dette kræves.

(1) Skal udarbejdes på det/de i punkt 2.5 i bilag I, del A omhandlede sprog.

(2) Firmanavn og fuldstændig adresse; den bemyndigede repræsentant skal også angive fabrikantens firmanavn og adresse.

(3) I givet fald beskrivelse af det pågældende produkts mærke, type, serienummer."

16) Følgende bilag tilføjes:

"BILAG XVI

KVALITETSSIKRING AF PRODUKTIONEN (MODUL E)

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved en fabrikant, der opfylder betingelserne i punkt 2, garanterer og erklærer, at de pågældende produkter er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og opfylder de krav i direktivet, der gælder for dem. Fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant anbringer CE-mærkningen på hvert enkelt produkt og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. CE-mærkningen skal ledsages af det identifikationssymbol, som anvendes af det bemyndigede organ, der er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Fabrikanten skal som endelig fabrikationskontrol og prøvning anvende et godkendt kvalitetsstyringssystem, der opfylder kravene i punkt 3, og han er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1. Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet for de pågældende produkter til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgning skal indeholde:

- alle oplysninger, der er relevante for den pågældende produktkategori

- dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet

- i givet fald den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

3.2. Hvert enkelt produkt skal undersøges inden for rammerne af kvalitetsstyringssystemet, og der foretages passende prøvninger som fastlagt i den eller de relevante standarder, der er omhandlet i artikel 5, eller tilsvarende prøvninger gennemføres for at sikre produktets overensstemmelse med de relevante krav i direktivet. Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og anvisninger. Denne dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegørelsen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

- kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til produktkvalitet

- de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres efter fremstillingen

- metoderne til kontrol af, at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt

- kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter og prøvningsdata, kalibreringsdata og rapporter om personalets kvalifikationer osv.

3.3. Det bemyndigede organ skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2.

Det antager, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetsstyringssystemerne anvender den harmoniserede standard på området.

Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg på produktionsstedet.

Afgørelsen skal meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten eller dennes repræsentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring af dette.

Det bemyndigede organ vurderer foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig vil opfylde de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten afgørelsen. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1. Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.

4.2. Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at inspicere kontrol-, prøvnings- og oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

- dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet

- teknisk dokumentation

- kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikation osv.

4.3. Det bemyndigede organ skal regelmæssigt aflægge kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet, og det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Under disse besøg kan det bemyndigede organ foretage eller lade foretage prøvninger for om nødvendigt at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet fungerer tilfredsstillende. Det udsteder en besøgsrapport og i givet fald en prøvningsrapport til fabrikanten.

5. Fabrikanten skal i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af produktet kunne forelægge de nationale myndigheder:

- den i punkt 3.1, andet afsnit, tredje led, omhandlede dokumentation

- de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede ændringer

- de i punkt 3.4, sidste afsnit, og punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Hvert bemyndiget organ meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetsstyringssystemet.

BILAG XVII

VURDERING AF PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE MED HENSYN TIL UDSTØDNINGS- OG STØJEMISSION

1. Til kontrol af en motorfamilies overensstemmelse udtages en stikprøve af motorer fra produktionen. Fabrikanten aftaler stikprøvestørrelsen (n) med det bemyndigede organ.

2. Det aritmetiske gennemsnit X af de resultater, der opnås fra stikprøven, bestemmes for hver enkelt udstødnings- og støjemissionskomponent, der er underkastet regulering. Produktionen af en serie anses for at være i overensstemmelse med kravene ("godkendt"), hvis følgende betingelse er opfyldt:

X + k. S <= L

S er standardafvigelsen, hvor:

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

X= det aritmetiske gennemsnit af resultaterne

x= de enkelte resultater af stikprøven

L= den pågældende grænseværdi

n= antallet af motorer i stikprøven

k= statistisk faktor, der er bestemt af n (jf. tabellen)

>TABELPOSITION>

For n >= 20 er

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>"

Artikel 2

Senest den 31. december 2006 forelægger Kommissionen en rapport om mulighederne for yderligere forbedringer af motorens egenskaber i miljømæssig henseende og undersøger bl.a. behovet for at revidere fartøjskonstruktionskategorierne. Skønnes det på baggrund af denne rapport nødvendigt, forelægger Kommissionen senest den 31. december 2007 relevante forslag for Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen tager på baggrund af de indhøstede erfaringer hensyn til følgende:

a) nødvendigheden af en yderligere reduktion af emissionerne af luftforurenende stoffer og støj med henblik på at opfylde miljøbeskyttelseskravene

b) de eventuelle fordele ved et system for overensstemmelsesprøvning efter ibrugtagning

c) eksisterende omkostningseffektive teknikker til kontrol af emissioner

d) nødvendigheden af at reducere fordampning og udslip af brændstof

e) muligheden for at nå til enighed om internationale standarder for udstødnings- og støjemissioner

f) mulige forenklinger af systemet med overensstemmelsesvurderingsprocedurer.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at opfylde kravene i dette direktiv senest den 30. juni 2004. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne anvender disse love og administrative bestemmelser fra 1. januar 2005.

2. Medlemsstaterne tillader markedsføring og/eller ibrugtagning af produkter, som er i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder på deres område på datoen for dette direktivs ikrafttræden, således:

a) indtil den 31. december 2005, når der er tale om de i artikel 1, stk. 1, litra a), omhandlede produkter

b) indtil den 31. december 2005, når der er tale om motorer med kompressionstænding og firetaktsmotorer med gnisttænding, og

c) indtil den 31. december 2006, når der er tale om totaktsmotorer med gnisttænding.

3. De i stk. 1 nævnte love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

4. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Medlemsstaterne fastsætter, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget til gennemførelse af dette direktiv. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 16. juni 2003.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

G. Papandreou

Formand

(1) EFT C 62 E af 27.2.2001, s. 139 og EFT C 51 E af 26.2.2002, s. 339.

(2) EFT C 155 af 29.5.2001, s. 1.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 5.7.2001 (EFT C 65 E af 14.3.2002, s. 310), Rådets fælles holdning af 22.4.2002 (EFT C 170 E af 16.7.2002, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 26.9.2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets afgørelse af 14.5.2003 og Rådets afgørelse af 19.5.2003.

(4) EFT L 164 af 30.6.1994, s. 15.

(5) EFT C 331 af 16.12.1992, s. 5.

(6) EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Ændret ved direktiv 98/48/EF (EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18).

(7) EFT C 136 af 4.6.1985, s. 1.

(8) EFT L 220 af 30.8.1993, s. 23.

(9) EFT L 59 af 27.2.1998, s. 1. Ændret ved Kommissionens direktiv 2001/63/EF (EFT L 227 af 23.8.2001, s. 41).

(10) EFT L 36 af 9.2.1988, s. 33. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/27/EF (EFT L 107 af 18.4.2001, s. 10).

(11) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(12) EFT L 301 af 28.10.1982, s. 1. Ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(13) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF af 16. december 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner (EFT L 59 af 27.2.1998, s. 1). Ændret ved Kommissionens direktiv 2001/63/EF (EFT L 227 af 23.8.2001, s. 41).

(14) Rådets direktiv 88/77/EØF af 3. december 1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra motorer med kompressionstænding til fremdrift af køretøjer og emission af forurenende luftarter fra køretøjsmotorer med styret tænding, som benytter naturgas eller autogas (LPG) som brændstof (EFT L 36 af 9.2.1988, s. 33). Ændret ved Kommissionens direktiv 2001/27/EF (EFT L 107 af 18.4.2001, s. 10).

(15) EN ISO 14509.

(16) EN ISO 8178-1:1996.

(17) EN ISO 14509.

Top