EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0796

2003/796/EF: Kommissionens afgørelse af 11. november 2003 om oprettelse af gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder for elektricitet og gas (EØS-relevant tekst)

OJ L 296, 14.11.2003, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 105 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 105 - 106

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2011; ophævet ved 32011D0280

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/796/oj

32003D0796

2003/796/EF: Kommissionens afgørelse af 11. november 2003 om oprettelse af gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder for elektricitet og gas (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 296 af 14/11/2003 s. 0034 - 0035


Kommissionens afgørelse

af 11. november 2003

om oprettelse af gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder for elektricitet og gas

(EØS-relevant tekst)

(2003/796/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der er fastsat en ny lovgivningsramme for det indre marked for elektricitet og gas ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 96/92/EF(1), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/55/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 98/30/EF(2) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 2003 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling(3).

(2) I henhold til direktiv 2003/54/EF og 2003/55/EF skal medlemsstaterne udpege et eller flere kompetente organer, der fungerer som regulerende myndigheder, og som udfører de i disse direktiver fastsatte tilsynsopgaver. De regulerende myndigheder skal være fuldstændigt uafhængige af interesser i elektricitets- og gasindustrien.

(3) De nærmere enkeltheder vedrørende de pligter og opgaver, der påhviler de kompetente nationale regulerende myndigheder, kan variere fra medlemsstat til medlemsstat, men alle medlemsstaterne skal udpege mindst én regulerende myndighed, som har til opgave at anvende bestemmelserne i den nye lovgivningsramme, når de er blevet gennemført i den nationale lovgivning, navnlig bestemmelserne vedrørende det løbende tilsyn med markedet.

(4) Direktiv 2003/54/EF og 2003/55/EF fastlægger en række mål, der skal nås, og indeholder rammebestemmelser vedrørende den indsats, der skal ydes på nationalt niveau, men åbner samtidig mulighed for, at reglerne på visse områder kan anvendes under hensyntagen til de nationale forhold. En ensartet anvendelse af de relevante bestemmelser i alle medlemsstater er en væsentlig forudsætning for, at der kan udvikles et fælles europæisk marked for energi.

(5) "European Electricity Regulatory Forum" og "European Gas Regulatory Forum" har ydet betydelige bidrag til udviklingen af fælles tilgange til spørgsmål vedrørende grænseoverskridende transaktioner. De to fora vil fortsat spille en vigtig rolle som platforme for en bred diskussion, der involverer alle aktører fra regeringerne, tilsynsmyndighederne og industrien, men det er nu nødvendigt at give samarbejdet om og samordningen af tilsynsarbejdet en mere formel status for at fremme gennemførelsen af det indre marked for energi, særligt i lyset af den forestående tiltrædelse af nye medlemsstater.

(6) Derfor bør der oprettes en "gruppe af europæiske tilsynsmyndigheder for elektricitet og gas" til at lette samrådet, samordningen og samarbejdet mellem tilsynsmyndighederne i medlemsstaterne og mellem disse myndigheder og Kommissionen med henblik på at styrke det indre marked og sikre en ensartet anvendelse i alle medlemsstater af direktiv 2003/54/EF og 2003/55/EF og forordning (EF) nr. 1228/2003.

(7) Medlemmerne af gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder for elektricitet og gas bør omfatte cheferne for de nationale myndigheder, som er ansvarlige for reguleringen af elektricitets- og gassektoren i medlemsstaterne. Kommissionen bør repræsenteres på højt niveau.

(8) Gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder for elektricitet og gas bør opretholde et tæt samarbejde med de udvalg, der er nedsat ved artikel 30 i direktiv 2003/55/EF og artikel 13 i forordning (EF) 1228/2003. Dens arbejde bør ikke gribe ind i disse udvalgs arbejde.

(9) Kommissionens afgørelse 95/539/EF(4) og 92/167/EØF(5) bør ophæves, da der ved disse afgørelser blev oprettet udvalg i henhold til direktiv 91/296/EØF(6) og 90/547/EØF(7) om henholdsvis transit af naturgas og elektricitet, som blev ophævet ved direktiv 2003/54/EF og 2003/55/EF -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Emne og aktiviteter

1. Kommissionen opretter herved en rådgivende gruppe for elektricitet og gas, kaldet "gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder for elektricitet og gas" (i det følgende benævnt "gruppen").

2. Gruppen skal på eget initiativ eller på Kommissionens anmodning rådgive Kommissionen og bistå den med at styrke det indre marked for energi, navnlig ved udarbejdelsen af udkast til gennemførelsesforanstaltninger på området elektricitet og gas, og i alle spørgsmål vedrørende det indre marked for gas og elektricitet. Gruppen skal lette samrådet, samordningen og samarbejdet mellem de nationale tilsynsmyndigheder med henblik på at bidrage til en ensartet anvendelse i alle medlemsstater af direktiv 2003/54/EF og 2003/55/EF og forordning (EF) nr. 1238/2003 såvel som af eventuelle fremtidige fællesskabsbestemmelser om elektricitet og gas.

Artikel 2

Gruppens sammensætning

1. Gruppen består af cheferne for de nationale tilsynsmyndigheder eller af deres repræsentanter.

2. I denne afgørelse forstås ved "national tilsynsmyndighed" en offentlig myndighed, som en medlemsstat har oprettet i henhold til direktiv 2003/54/EF og 2003/55/EF, hvori det er fastsat, at medlemsstaterne skal udpege et eller flere kompetente organer, der fungerer som regulerende myndigheder, for sikre, at der ikke sker forskelsbehandling, at der er reel konkurrence, og at markedet for gas og elektricitet fungerer effektivt, og navnlig for at overvåge den løbende anvendelse af bestemmelserne i direktiv 2003/54/EF og 2003/55/EF og forordning (EF) nr. 1238/2003.

3. Såfremt en medlemsstat ikke har udpeget et eller flere kompetente organer, der fungerer som regulerende myndigheder, skal den pågældende medlemsstat indtil den 1. juli 2004 repræsenteres i gruppen af en repræsentant for en anden kompetent offentlig myndighed.

4. Kommissionen skal deltage i gruppens møder og udpege en repræsentant på højt niveau til at deltage i alle gruppens drøftelser.

Artikel 3

Gruppens organisation

1. Gruppen vælger en formand/-kvinde blandt sine medlemmer.

2. Gruppen kan, hvis den skønner det hensigtsmæssigt, oprette ekspertarbejdsgrupper, som får mandat til at undersøge særlige spørgsmål.

3. Kommissionen kan deltage i alle møder i sådanne ekspertarbejdsgrupper.

4. Eksperter fra EØS-landene og fra de lande, som er kandidater til medlemskab af Den Europæiske Union, kan deltage i gruppens møder som observatører. Gruppen og Kommissionen kan invitere andre eksperter og observatører til at deltage i møderne.

5. Gruppen fastsætter selv sin forretningsorden, enten ved konsensus eller, hvis der ikke er konsensus, med to tredjedeles flertal, idet hver medlemsstat har én stemme, med forbehold af Kommissionens godkendelse.

6. Kommissionen varetager gruppens sekretariatsopgaver.

7. Medlemmers, observatørers og eksperters rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i gruppens aktiviteter refunderes af Kommissionen i overensstemmelse med de i Kommissionen gældende bestemmelser.

8. Gruppen forelægger Kommissionen en årsrapport om sine aktiviteter. Kommissionen videresender rapporten til Europa-Parlamentet og Rådet, eventuelt med egne kommentarer.

Artikel 4

Samråd

Gruppen skal på et tidligt tidspunkt rådføre sig grundigt med markedsdeltagerne, forbrugerne og de endelige forbrugere på en åben og gennemsigtig måde.

Artikel 5

Fortrolighed

Uden at dette berører bestemmelserne i EF-traktatens artikel 287, er medlemmerne af gruppen såvel som observatører og øvrige deltagere forpligtet til ikke at videregive oplysninger, som de har fået kendskab til gennem arbejdet i gruppen eller i dens arbejdsgrupper, hvis Kommissionen meddeler dem, at de udtalelser, de er blevet anmodet om at afgive, eller det spørgsmål, der er rejst, er af fortrolig karakter. Kommissionen kan i sådanne tilfælde beslutte, at det kun er gruppens medlemmer, der kan deltage i møderne.

Artikel 6

Ophævelse

Afgørelse 95/539/EF og 92/167/EØF ophæves.

Artikel 7

Ikrafttræden

1. Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2. Gruppen påbegynder sit arbejde den dag, afgørelsen træder i kraft.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. november 2003.

På Kommissionens vegne

Loyola De Palacio

Næstformand

(1) EUT L 176 af 15.7.2003, s. 37.

(2) EUT L 176 af 15.7.2003, s. 57.

(3) EUT L 176 af 15.7.2003, s. 1.

(4) EFT L 304 af 16.12.1995, s. 57.

(5) EFT L 74 af 20.3.1992, s. 43.

(6) EFT L 147 af 12.6.1991, s. 37.

(7) EFT L 313 af 13.11.1990, s. 30.

Top