EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0548

2003/548/EF: Kommissionens afgørelse af 24. juli 2003 om det minimumssæt af faste kredsløb med harmoniserede specifikationer og tilhørende standarder, der henvises til i artikel 18 i forsyningspligtdirektivet

OJ L 186, 25.7.2003, p. 43–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 396 - 398
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 396 - 398
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 396 - 398
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 396 - 398
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 396 - 398
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 396 - 398
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 396 - 398
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 396 - 398
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 396 - 398
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 97 - 99
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 97 - 99
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 138 - 140

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/548/oj

32003D0548

2003/548/EF: Kommissionens afgørelse af 24. juli 2003 om det minimumssæt af faste kredsløb med harmoniserede specifikationer og tilhørende standarder, der henvises til i artikel 18 i forsyningspligtdirektivet

EU-Tidende nr. L 186 af 25/07/2003 s. 0043 - 0045


Kommissionens afgørelse

af 24. juli 2003

om det minimumssæt af faste kredsløb med harmoniserede specifikationer og tilhørende standarder, der henvises til i artikel 18 i forsyningspligtdirektivet

(2003/548/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet)(1), særlig artikel 18, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge artikel 18, stk. 3, i forsyningspligtdirektivet skal der i Den Europæiske Unions Tidende offentliggøres et minimumssæt af faste kredsløb med harmoniserede specifikationer og tilhørende standarder som led i den liste over standarder, der henvises til i artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet)(2).

(2) Minimumssættet af faste kredsløb blev fastlagt i bilag II til Rådets direktiv 92/44/EØF af 5. juni 1992 om etablering af ONP-vilkår for faste kredsløb(3), senest ændret ved Kommissionens beslutning 98/80/EF(4). Dette direktiv blev ophævet af rammedirektivet med virkning fra 25. juli 2003.

(3) Nærværende afgørelse sikrer kontinuiteten i retsgrundlaget for minimumssættet af faste kredsløb med henblik på gennemførelse af de relevante bestemmelser i rammedirektivet og forsyningspligtdirektivet. Minimumssættet af faste kredsløb i denne afgørelse er det samme som i direktiv 92/44/EØF, bortset fra at henvisningerne til europæiske telestandarder (ETS) er erstattet af henvisninger til europæiske standarder (EN) som aftalt med Det Europæiske Institut for Telestandarder (ETSI) i 2001. Faste kredsløb, der er i overensstemmelse med de tidligere ETS-standarder, bør dog fortsat anses for at være i overensstemmelse med kravene til minimumssættet af faste kredsløb.

(4) Denne afgørelse fastlægger minimumssættet af faste kredsløb med harmoniserede specifikationer og tilhørende standarder og udgør en integrerende del af den liste over standarder, der er offentliggjort i overensstemmelse med artikel 17 i direktiv 2002/21/EF. Den gældende udgave af listen over standarder, der kun omfatter frivillige bestemmelser, blev offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende i december 2002(5). På grund af forskelle i procedurer og retsvirkning bør der skelnes mellem de kapitler i listen over standarder, der omfatter obligatoriske bestemmelser i henhold til denne afgørelse, og de kapitler, der kun omfatter frivillige bestemmelser.

(5) De i denne afgørelse fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Kommunikationsudvalget -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Minimumssættet af faste kredsløb med harmoniserede specifikationer og tilhørende standarder er opført i bilaget.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2003.

På Kommissionens vegne

Erkki Liikanen

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 108 af 24.4.2002, s. 51.

(2) EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33.

(3) EFT L 165 af 19.6.1992, s. 27.

(4) EFT L 14 af 20.1.1998, s. 27.

(5) EFT C 331 af 31.12.2002, s. 32.

BILAG

LISTE OVER STANDARDER OG/ELLER SPECIFIKATIONER FOR ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSNET OG -TJENESTER SAMT DERTILHØRENDE FACILITETER OG TJENESTER

Obligatoriske standarder

Fastlæggelse af minimumssættet af faste kredsløb

1. Formål

Dette dokument fastlægger det minimumssæt af faste kredsløb med harmoniserede specifikationer og tilhørende standarder, der henvises til i artikel 18 i direktiv 2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet).

Nærværende liste udgør en del af den liste over standarder, der henvises til i artikel 17 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

Denne offentliggørelse supplerer den liste over standarder og specifikationer for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt dertilhørende faciliteter og tjenester, der blev offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende i december 2002(1).

2. Tekniske standarder

De standarder, der er opført i dette dokument, er ETSI-produkter efter den nuværende ETSI-nomenklatur. Ifølge "ETSI-direktiverne"(2) defineres disse produkter som følger:

Europæisk standard (telekommunikationsserien), EN: Et ETSI-dokument, der indeholder normative bestemmelser godkendt til offentliggørelse gennem en proces med deltagelse af de nationale standardiseringsorganisationer og/eller nationale ETSI-delegationer, med følgevirkninger for stilstand og gennemførelse i national lovgivning.

Harmoniseret standard: En europæisk standard (EN) (telekommunikationsserien), som ETSI har fået mandat til at udarbejde fra Europa-Kommissionen i henhold til direktiv 98/48/EF (den seneste ændring af direktiv 83/189/EØF), og som er udarbejdet under hensyntagen til de relevante væsentlige krav i direktivet efter den nye metode. Der er offentliggjort en henvisning til denne standard i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Henvisningerne til standarder i nærværende liste gælder den version af standarderne, der er gyldig på det tidspunkt, hvor listen offentliggøres.

3. De anførte dokumenter kan rekvireres på følgende adresser

ETSI Publications Office(3)

>TABELPOSITION>

4. Henvisninger til EU-lovgivningen

Der henvises til følgende retsakter, der findes på http://europa.eu.int/ information_society/topics/ telecoms/regulatory/index_en.htm:

- direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet): Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33)

- direktiv 2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet): Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 51).

Fastlæggelse af minimumssættet af faste kredsløb med harmoniserede specifikationer og tilhørende standarder

ANALOGE FASTE KREDSLØB

>TABELPOSITION>

DIGITALE FASTE KREDSLØB

>TABELPOSITION>

(1) EFT C 331 af 31.12.2002, s. 32.

(2) Findes på http://portal.etsi.org/directives/.

(3) ETSI-dokumenter kan også downloades fra følgende adresse: http://pda.etsi.org/pda/ queryform.asp.

Top