EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0043

2003/43/EF: Kommissionens beslutning af 17. januar 2003 om inddeling af visse byggevarer i klasser med hensyn til reaktion ved brand (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2002) 4807)

OJ L 13, 18.1.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 68 - 70
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 68 - 70
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 68 - 70
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 68 - 70
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 68 - 70
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 68 - 70
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 68 - 70
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 68 - 70
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 68 - 70
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 56 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 56 - 58
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 187 - 188

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/05/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/43(1)/oj

32003D0043

2003/43/EF: Kommissionens beslutning af 17. januar 2003 om inddeling af visse byggevarer i klasser med hensyn til reaktion ved brand (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2002) 4807)

EF-Tidende nr. L 013 af 18/01/2003 s. 0035 - 0036


Kommissionens beslutning

af 17. januar 2003

om inddeling af visse byggevarer i klasser med hensyn til reaktion ved brand

(meddelt under nummer K(2002) 4807)

(EØS-relevant tekst)

(2003/43/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer(1), ændret ved direktiv 93/68/EØF(2), særlig artikel 20, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det følger af direktiv 89/106/EØF, at det for at tage hensyn til eventuelle forskelle i beskyttelsesniveauet for bygværker på nationalt, regionalt eller lokalt plan kan være nødvendigt for hvert væsentligt krav at opstille klasser i basisdokumenterne. Disse dokumenter er offentliggjort som "Meddelelse fra Kommissionen om basisdokumenterne til Rådets direktiv 89/106/EØF om byggevarer"(3).

(2) For så vidt angår det væsentlige krav om brandsikring opregnes i basisdokument nr. 2 en række indbyrdes forbundne foranstaltninger, som tilsammen opstiller en brandsikringsstrategi, der kan videreudvikles i medlemsstaterne.

(3) I basisdokument nr. 2 identificeres en af disse foranstaltninger som en begrænsning af ildens og røgens udvikling og spredning inden for et nærmere bestemt område gennem en begrænsning af byggevarers mulighed for at bidrage til en fuldt udviklet brand.

(4) Niveauet for en sådan begrænsning kan kun udtrykkes ved hjælp af forskellige niveauer for byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand under den faktiske anvendelse.

(5) Ved hjælp af en harmoniseret løsning blev der fastlagt et klassificeringssystem ved Kommissionens beslutning 2000/147/EF af 8. februar 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer efter ydeevne med hensyn til reaktion ved brand(4).

(6) For så vidt angår visse træbaserede plader er det nødvendigt at anvende klassificeringen i beslutning 2000/147/EF.

(7) Mange byggevarers og/eller byggematerialers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand inden for rammerne af klassifikationen i beslutning 2000/147/EF er veletableret og tilstrækkelig kendt af medlemsstaternes brandmyndigheder, og det er således ikke nødvendigt at foretage prøvning for denne særlige egenskab.

(8) De foranstaltninger, der fastsættes i denne beslutning, er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Byggeudvalg -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De byggevarer og/eller byggematerialer, der opfylder alle kravene med hensyn til egenskaben "reaktion ved brand", uden at der først skal foretages prøvning, er angivet i bilaget.

Artikel 2

De specifikke klasser, der skal anvendes for forskellige byggevarer og/eller byggematerialer, inden for den klassifikation for ydeevne med hensyn til reaktion ved brand, der er fastsat i beslutning 2000/147/EF, er angivet i bilaget.

Artikel 3

Byggevarer skal i videst muligt omfang behandles på grundlag af deres endelige anvendelse.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 2003.

På Kommissionens vegne

Erkki Liikanen

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12.

(2) EFT L 220 af 30.8.1993, s. 1.

(3) EFT C 62 af 28.2.1994, s. 1.

(4) EFT L 50 af 23.2.2000, s. 14.

BILAG

I tabellerne i dette bilag opstilles de byggevarer og/eller byggematerialer, der opfylder samtlige krav med hensyn til egenskaben "reaktion ved brand", uden at der først skal foretages prøvning.

Tabel 1

Klasser for træbaserede panelers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand((EN 13986.))

>TABELPOSITION>

Top