EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2099

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) og om ændring af forordningerne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe

OJ L 324, 29.11.2002, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 168 - 172
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 168 - 172
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 168 - 172
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 168 - 172
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 168 - 172
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 168 - 172
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 168 - 172
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 168 - 172
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 168 - 172
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 38 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 38 - 42
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 013 P. 58 - 62

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2099/oj

32002R2099

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) og om ændring af forordningerne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe

EF-Tidende nr. L 324 af 29/11/2002 s. 0001 - 0005


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002

af 5. november 2002

om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) og om ændring af forordningerne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, navnlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forslag(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(3),

efter proceduren i traktatens artikel 251(4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Gennemførelsesforanstaltningerne for de gældende forordninger og direktiver om sikkerhed til søs blev vedtaget af et forskriftsudvalg, der er nedsat ved Rådets direktiv 93/75/EØF af 13. september 1993 om mindstekrav til skibe, som er på vej til eller fra Fællesskabets søhavne med farligt eller forurenende gods(5), og, i nogle tilfælde, af et ad hoc-udvalg. Disse udvalg fungerer i henhold til bestemmelserne i Rådets afgørelse 87/373/EØF af 13. juli 1987 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(6).

(2) Rådet godkendte ved sin resolution af 8. juni 1993 om en fælles politik for sikkerhed til søs(7) principielt oprettelsen af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) og opfordrede Kommissionen til at forelægge et forslag om oprettelse af et sådant udvalg.

(3) Formålet med USS er at centralisere arbejdsopgaverne for de udvalg, som er nedsat i henhold til fællesskabslovgivningen om sikkerhed til søs, om forebyggelse af forurening fra skibe og om beskyttelse af leve- og arbejdsforhold om bord, samt at bistå og rådgive Kommissionen i alle spørgsmål vedrørende sikkerhed til søs og forebyggelse eller begrænsning af miljøforurening på grund af søtransportaktiviteter.

(4) Der bør i overensstemmelse med resolutionen af 8. juni 1993 oprettes et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe, som skal overdrages de arbejdsopgaver, der tidligere blev varetaget af de ovenfor nævnte udvalg. Al ny fællesskabslovgivning, som vedtages om sikkerhed til søs, bør også høre under dette udvalg.

(5) Afgørelse 87/373/EØF er blevet erstattet med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(8), og bestemmelserne i sidstnævnte afgørelse bør derfor anvendes på USS. Formålet med afgørelse 1999/468/EF er at definere procedurerne for de pågældende udvalg samt at sikre Europa-Parlamentet og offentligheden bedre oplysninger om udvalgenes arbejde.

(6) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af ovennævnte lovgivning bør vedtages i overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF.

(7) Ovennævnte lovgivning bør også ændres, så USS erstatter det udvalg, der er nedsat ved direktiv 93/75/EØF, eller, efter omstændighederne, det ad hoc-udvalg, der er nedsat i henhold til den pågældende lovgivning. Navnlig bør nærværende forordning ændre de relevante bestemmelser i Rådets forordning (EØF) nr. 613/91 af 4. marts 1991 om overførsel af skibe fra et register til et anden inden for Fællesskabet(9), Rådets forordning (EF) nr. 2978/94 af 21. november 1994 om gennemførelse af IMO-resolution A.747(18) om anvendelse af tonnagemåling af ballastrum i olietankskibe med separate ballasttanke(10), Rådets forordning (EF) nr. 3051/95 af 8. december 1995 om sikkerhedsledelse af ro-ro-passagerfærger(11) og Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 417/2002 af 18. februar 2002 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2978/94(12) med henblik på at indsætte en henvisning til USS og indføre forskriftsproceduren i henhold til artikel 5 i afgørelse 1999/468/EF.

(8) Hertil kommer, at ovennævnte lovgivning bygger på bestemmelserne i internationale instrumenter, som er gældende på den pågældende fællesskabsretsakts vedtagelsesdato eller på den dato, der angives i retsakten. Som følge deraf kan medlemsstaterne ikke anvende senere ændringer af disse internationale instrumenter, før Fællesskabets direktiver eller forordninger er blevet ændret. Det giver anledning til betydelige problemer, navnlig forsinket anvendelse i Fællesskabet af de seneste og strengeste internationale sikkerhedsstandarder, da det er vanskeligt at sikre, at ikrafttrædelsesdatoen for en ændring på internationalt plan falder sammen med ikrafttrædelsesdatoen for den retsakt, der indfører denne ændring i fællesskabsretten.

(9) Der må dog skelnes mellem bestemmelserne i en fællesskabsretsakt, som med hensyn til gennemførelsen henviser til et internationalt instrument, og fællesskabsbestemmelser, som helt eller delvis gengiver et internationalt instrument. I sidstnævnte tilfælde kan de seneste ændringer af de internationale instrumenter kun blive gældende på fællesskabsplan ved en ændring af de pågældende fællesskabsbestemmelser.

(10) Medlemsstaterne bør derfor kunne anvende de seneste internationale instrumenter undtagen dem, der direkte indgår i en fællesskabsretsakt. Dette kan ske ved, at det angives, at der i forbindelse med det pågældende direktiv eller den pågældende forordning er tale om den pågældende internationale konvention "i den gældende affattelse", uden at datoen angives.

(11) Af hensyn til gennemsigtigheden bør de relevante ændringer af internationale instrumenter, som er indarbejdet i Fællesskabets søtransportlovgivning, gøres almindeligt bekendt i Fællesskabet ved offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

(12) Der bør dog etableres en specifik procedure for overensstemmelseskontrol, så Kommissionen efter høring af USS kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at hindre uoverensstemmelse mellem ændringerne af internationale instrumenter og den ovennævnte lovgivning eller fællesskabspolitik for sikkerhed til søs, forebyggelse af forurening fra skibe og beskyttelse af leve- og arbejdsforhold om bord eller formålene med denne lovgivning. En sådan procedure bør også tjene til at undgå, at internationale ændringer svækker det niveau for sikkerhed til søs, som Fællesskabet har opnået.

(13) Proceduren for overensstemmelseskontrol kan kun få fuld virkning, hvis foranstaltningerne vedtages hurtigst muligt og i hvert fald inden den dato, hvor den internationale ændring træder i kraft. Rådets frist i henhold til artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF til at afgive udtalelse om foranstaltningerne bør derfor være en måned -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Formålet med denne forordning er at forbedre gennemførelsen af den i artikel 2, nr. 2), anførte fællesskabslovgivning om sikkerhed til søs, om forebyggelse af forurening fra skibe og om leve- og arbejdsforhold om bord:

a) ved at centralisere opgaverne for de udvalg, der er nedsat i henhold til Fællesskabets søtransportlovgivning, og som erstattes ved nærværende forordning ved oprettelse af et enkelt udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS)

b) ved at fremskynde ajourføringen og lette senere ændring af Fællesskabets søtransportlovgivning på baggrund af udviklingen i de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 2, nr. 1).

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1) "internationale instrumenter": konventioner, protokoller, resolutioner, koder, regelsamlinger, cirkulærer, normer og bestemmelser, der er vedtaget af en international konference, den internationale søfartsorganisation (IMO), den internationale arbejdsorganisation (ILO) eller parterne i et aftalememorandum, som berøres af bestemmelserne i Fællesskabets gældende søtransportlovgivning

2) "Fællesskabets søtransportlovgivning": følgende gældende fællesskabsretsakter:

a) Rådets forordning (EØF) nr. 613/91

b) Rådets direktiv 93/75/EØF

c) Rådets forordning (EF) nr. 2978/94

d) Rådets direktiv 94/57/EF af 22. november 1994 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed(13)

e) Rådets direktiv 95/21/EF af 19. juni 1995 om havnestatskontrol(14)

f) Rådets forordning (EF) nr. 3051/95

g) Rådets direktiv 96/98/EF af 20. december 1996 om udstyr på skibe(15)

h) Rådets direktiv 97/70/EF af 11. december 1997 om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længe på 24 m og derover(16)

i) Rådets direktiv 98/18/EF af 17. marts 1998 om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe(17)

j) Rådets direktiv 98/41/EF af 18. juni 1998 om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater(18)

k) Rådets direktiv 1999/35/EF af 29. april 1999 om ordning med obligatoriske syn med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer(19)

l) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe(20)

m) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/25/EF af 4. april 2001 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv(21)

n) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/96/EF af 4. december 2001 om harmoniserede krav til og procedurer for sikker lastning og losning af bulkskibe(22).

o) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 417/2002.

Artikel 3

Oprettelse af et udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe, i det følgende benævnt "USS".

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dens artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 4

Indarbejdelse af ændringer af internationale instrumenter i fællesskabslovgivningen

I forbindelse med Fællesskabets søtransportlovgivning er de internationale instrumenter, der finder anvendelse, dem, der er trådt i kraft, herunder de seneste ændringer af dem, med undtagelse af de ændringer, der er udelukket fra anvendelsesområdet for Fællesskabets søtransportlovgivning som følge af den procedure for overensstemmelseskontrol, der er fastlagt i artikel 5.

Artikel 5

Procedure for overensstemmelseskontrol

1. Ved anvendelsen af denne forordning og for at mindske faren for konflikt mellem Fællesskabets søtransportlovgivning og de internationale instrumenter samarbejder medlemsstaterne og Kommissionen ved hjælp af koordinationsmøder og/eller ethvert andet hensigtsmæssigt middel om at fastlægge en fælles holdning eller fælles tilgang i de kompetente internationale fora.

2. Der fastlægges en procedure for overensstemmelseskontrol med henblik på kun at udelukke ændringer af internationale instrumenter fra anvendelsesområdet for Fællesskabets søtransportlovgivning, hvis Kommissionen vurderer, at der er direkte fare for, at den internationale ændring inden for anvendelsesområdet for de forordninger eller de direktiver, der er nævnt i artikel 2, nr. 2), vil nedsætte det niveau for sikkerhed til søs, for forebyggelse af forurening fra skibe eller for beskyttelse af leve- og arbejdsforhold om bord, der er fastsat ved Fællesskabets søtransportlovgivning, eller at den vil være uforenelig hermed.

Proceduren for overensstemmelseskontrol kan kun anvendes med henblik på at foretage ændringer af Fællesskabets søtransportlovgivning på de områder, der udtrykkeligt er omfattet af forskriftsproceduren, og udelukkende inden for rammerne af de gennemførelsesbeføjelser, der er tillagt Kommissionen.

3. Under de i stk. 2 omhandlede omstændigheder iværksættes proceduren for overensstemmelseskontrol af Kommissionen, i givet fald på en medlemsstats anmodning.

Kommissionen skal umiddelbart efter vedtagelsen af en ændring af et internationalt instrument forelægge USS et forslag til foranstaltninger med henblik på at udelukke denne ændring fra den pågældende fællesskabstekst.

Proceduren for overensstemmelseskontrol, herunder i givet fald de procedurer, der er omhandlet i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, skal være afsluttet senest en måned inden udløbet af den frist, der internationalt er fastsat for stiltiende accept af den pågældende ændring, eller senest en måned inden den påtænkte dato for nævnte ændrings ikrafttræden.

4. Skulle den i stk. 2, første afsnit, nævnte fare opstå, skal medlemsstaterne under proceduren for overensstemmelseskontrol afholde sig fra ethvert initiativ med henblik på at indarbejde ændringen i national lovgivning eller på at anvende ændringen af det pågældende internationale instrument.

Artikel 6

Orientering

Alle relevante ændringer af internationale instrumenter, som er indarbejdet i Fællesskabets søtransportlovgivning i overensstemmelse med artikel 4 og 5, offentliggøres til orientering i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 7

USS's beføjelser

USS har de beføjelser, der tillægges det i henhold til gældende fællesskabsret. Artikel 2, stk. 2, kan ændres efter proceduren i artikel 3, stk. 2, så det også indeholder en henvisning til fællesskabsretsakter, der tillægger USS gennemførelsesbeføjelser, og som træder i kraft efter vedtagelsen af denne forordning.

Artikel 8

Ændring af forordning (EØF) nr. 613/91

Forordning (EØF) nr. 613/91 ændres således:

1) Artikel 1, litra a), affattes således:

"a) 'konventioner': den internationale konvention af 1974 om sikkerhed for menneskeliv på søen (Solas 1974), den internationale konvention af 1966 om lastelinjer (LL66) og den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe (Marpol 73/78), i den gældende affattelse, samt de til konventionerne knyttede bindende resolutioner, der er vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO)."

2) Artikel 6 og 7 affattes således:

"Artikel 6

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS)(23).

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(24), jf. dens artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 7

Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 1, kan udelukkes fra nærværende forordnings anvendelsesområde, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 2099/2002."

Artikel 9

Ændring af forordning (EF) nr. 2978/94

Forordning (EF) nr. 2978/94 ændres således:

1) Artikel 3, litra g), affattes således:

"g) Marpol 73/78: den internationale konvention af 1973 om forebyggelse af forurening fra skibe som ændret ved protokollen af 1978, i den gældende affattelse".

2) I artikel 6 tilføjes følgende stykke:"Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 3, kan udelukkes fra nærværende forordnings anvendelsesområde, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS)(25)."

3) Artikel 7 affattes således:

"Artikel 7

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i forordning (EF) nr. 2099/2002.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(26), jf. dens artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

Artikel 10

Ændring af forordning (EF) nr. 3051/95

Forordning (EF) nr. 3051/95 ændres således:

1) Følgende stykke tilføjes i artikel 9:"Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 2, kan udelukkes fra nærværende forordnings anvendelsesområde, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS)(27)."

2) Artikel 10 affattes således:

"Artikel 10

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i forordning (EF) nr. 2099/2002.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(28), jf. dens artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

Artikel 11

Ændring af forordning (EF) nr. 417/2002

Forordning (EF) nr. 417/2002 ændres således:

1) Artikel 3, nr. 1), affattes således:

"1) Marpol 73/78: den internationale konvention af 1973 om forebyggelse af forurening fra skibe som ændret ved protokollen af 1978, i den gældende affattelse."

2) Artikel 10, stk. 1, affattes således:

"1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS)(29)."

3) I artikel 11 tilføjes følgende stykke:"Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 3, nr. 1, kan udelukkes fra nærværende forordnings anvendelsesområde, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 2099/2002."

Artikel 12

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 2002.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

T. Pedersen

Formand

(1) EFT C 365 E af 19.12.2000, s. 276.

(2) EFT C 139 af 11.5.2001, s. 21.

(3) EFT C 253 af 12.9.2001, s. 1.

(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 13.2.2001 (EFT C 276 af 1.10.2001, s. 42), Rådets fælles holdning af 27.5.2002 (EFT C 170 E af 16.7.2002, s. 37) og Europa-Parlamentets afgørelse af 24.9.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(5) EFT L 247 af 5.10.1993, s. 19. Senest ændret ved direktiv 98/74/EF (EFT L 276 af 13.10.1998, s. 7).

(6) EFT L 197 af 18.7.1987, s. 33.

(7) EFT C 271 af 7.10.1993, s. 1.

(8) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(9) EFT L 68 af 15.3.1991, s. 1.

(10) EFT L 319 af 12.12.1994, s. 1.

(11) EFT L 320 af 30.12.1995, s. 14. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 179/98 af 23.1.1998, s. 35 (EFT L 19 af 24.1.1998, s. 35).

(12) EFT L 64 af 7.3.2002, s. 1.

(13) EFT L 319 af 12.12.1994, s. 20. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/105/EF (EFT L 19 af 22.1.2002, s. 9).

(14) EFT L 157 af 7.7.1995, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/106/EF (EFT L 19 af 22.1.2002, s. 17).

(15) EFT L 46 af 17.2.1997, s. 25. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2002/75/EF (EFT L 254 af 23.9.2002, s. 1).

(16) EFT L 34 af 9.2.1998, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2002/35/EF (EFT L 117 af 27.4.2002, s. 21).

(17) EFT L 144 af 15.5.1998, s. 1. Ændret ved Kommissionens direktiv 2002/25/EF (EFT L 98 af 15.4.2002, s. 1).

(18) EFT L 188 af 2.7.1998, s. 35.

(19) EFT L 138 af 1.6.1999, s. 1.

(20) EFT L 332 af 28.12.2000, s. 81.

(21) EFT L 136 af 18.5.2001, s. 17.

(22) EFT L 13 af 16.1.2002, s. 9.

(23) EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1.

(24) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(25) EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1.

(26) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(27) EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1.

(28) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(29) EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1.

Top