EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0095

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

OJ L 37, 13.2.2003, p. 19–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 127 - 131
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 127 - 131
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 127 - 131
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 127 - 131
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 127 - 131
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 127 - 131
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 127 - 131
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 127 - 131
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 127 - 131
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 115 - 119
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 115 - 119

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; ophævet ved 32011L0065 . Latest consolidated version: 10/09/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/95/oj

32002L0095

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

EU-Tidende nr. L 037 af 13/02/2003 s. 0019 - 0023


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF

af 27. januar 2003

om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(3),

efter proceduren i traktatens artikel 251(4), på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 8. november 2002, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Indbyrdes afvigelser mellem medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr kan skabe handelshindringer og forvride konkurrencen i Fællesskabet og kan derved indvirke direkte på det indre markeds oprettelse og funktion. Det er derfor nødvendigt med en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning på dette område og at bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed og miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

(2) Det Europæiske Råd godkendte på mødet den 7., 8. og 9. december 2000 i Nice Rådets resolution af 4. december 2000 om forsigtighedsprincippet.

(3) I Kommissionens meddelelse af 30. juli 1996 om revisionen af Fællesskabets strategi for affaldshåndtering understreges nødvendigheden af at mindske affaldets indhold af farlige stoffer, og de potentielle fordele ved EF-dækkende bestemmelser til begrænsning af indholdet af sådanne stoffer i produkter og produktionsprocesser påpeges.

(4) I Rådets resolution af 25. januar 1988 om et handlingsprogram for Fællesskabet til nedbringelse af miljøforureningen med cadmium(5) opfordres Kommissionen til straks at fortsætte udviklingen af særlige foranstaltninger med henblik på et sådant program. Befolkningens sundhed skal også beskyttes, hvorfor der bør gennemføres en overordnet strategi, der navnlig begrænser anvendelsen af cadmium og fremmer forskning i substitutionsprodukter. Det understreges i resolutionen, at brugen af cadmium bør begrænses til de tilfælde, hvor der ikke findes egnede og sikrere alternativer.

(5) De foreliggende data viser, at der er behov for foranstaltninger til indsamling, behandling, genvinding og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)(6) med henblik på at mindske affaldshåndteringsproblemerne i forbindelse med de berørte tungmetaller og flammehæmmere. På trods af disse foranstaltninger vil store dele af WEEE fortsat blive bortskaffet ad de sædvanlige kanaler. Selv om WEEE indsamles særskilt og genvindes, kan dets indhold af kviksølv, cadmium, bly, chrom VI, PBB og PBDE alligevel ventes at indebære en risiko for sundhed og miljø.

(6) Under hensyntagen til kravet om teknisk og økonomisk gennemførlighed er substitution af de nævnte stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr med sikre eller sikrere materialer det mest effektive middel til at sikre, at miljø- og sundhedsrisikoen ved disse stoffer mindskes mærkbart, således at det fastsatte beskyttelsesniveau i Fællesskabet kan nås. En begrænsning af anvendelsen af disse farlige stoffer vil sandsynligvis øge mulighederne for genvindingen af WEEE og gøre den økonomisk mere rentabel samt mindske den negative sundhedsbelastning for arbejdstagerne i genvindingsanlæg.

(7) De stoffer, der er omhandlet i dette direktiv, er videnskabeligt veldokumenterede og evaluerede og har været genstand for diverse foranstaltninger på både fællesskabsplan og nationalt plan.

(8) Foranstaltningerne i dette direktiv er, under hensyntagen til eksisterende internationale retningslinjer og rekommandationer, baseret på en vurdering af de foreliggende videnskabelige og tekniske data. De er nødvendige for at nå det fastsatte beskyttelsesniveau for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet i betragtning af de risici, som vil kunne opstå i Fællesskabet, hvis der ikke træffes sådanne foranstaltninger. Foranstaltningerne bør jævnligt tages op til revision og om nødvendigt tilpasses i overensstemmelse med de foreliggende tekniske og videnskabelige data.

(9) Dette direktiv bør ikke berøre sikkerheds- og sundhedskrav i fællesskabslovgivningen eller Fællesskabets lovgivning om håndtering af affald, navnlig Rådets direktiv 91/157/EØF af 18. marts 1991 om batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer(7).

(10) Der bør tages hensyn til den tekniske udvikling af elektrisk og elektronisk udstyr uden tungmetaller, PBDE og PBB. Så snart der foreligger videnskabelige data, bør det under hensyn til forsigtighedsprincippet undersøges, om det er muligt at forbyde andre farlige stoffer og substituere dem med mere miljøvenlige alternative stoffer, der sikrer forbrugerne mindst samme beskyttelsesniveau.

(11) Substitutionskravet bør fraviges, hvis substitution ikke er mulig ud fra en videnskabelig eller teknisk synsvinkel, eller hvis den negative miljø- eller sundhedsmæssige belastning som følge af substitutionen må forventes at være større end fordelene herved for mennesker og miljø. Substitution af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) bør også foretages på en måde, der er forenelig med brugernes sundhed og sikkerhed.

(12) Da genbrug, renovering og forlængelse af udstyrets levetid er positivt, er det vigtigt, at der er adgang til reservedele.

(13) Kommissionen bør ved en udvalgsprocedure sørge for tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af undtagelserne fra kravene om udfasning af og forbud mod farlige stoffer.

(14) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(8) -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er at foretage en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og at bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed samt miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. Dette direktiv finder anvendelse på elektrisk og elektronisk udstyr, der henhører under kategorierne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 10 i bilag I A til direktiv 2002/96/EF (WEEE), samt på elektriske pærer og lysarmaturer i husholdninger, jf. dog artikel 6.

2. Dette direktiv berører ikke sikkerheds- og sundhedskrav i fællesskabslovgivningen eller kravene i Fællesskabets særlovgivning om affaldshåndtering.

3. Dette direktiv finder ikke anvendelse på reservedele til reparation af udstyr eller på genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr, som markedsføres før den 1. juli 2006.

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a) "elektrisk og elektronisk udstyr" eller "EEE": udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere, og udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter, som henhører under kategorierne i bilag I A til direktiv 2002/96/EF (WEEE), og som er bestemt til brug ved en spænding på højst 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms vedkommende

b) "producent": enhver, som, uanset hvilken salgsmetode der anvendes, herunder fjernkommunikation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg(9),

i) fremstiller og forhandler elektrisk og elektronisk udstyr under eget varemærke

ii) under eget varemærke videreforhandler udstyr fremstillet af andre leverandører, idet en videreforhandler dog ikke betragtes som producent, hvis producentens varemærke er angivet på udstyret, jf. nr. i), eller

iii) erhvervsmæssigt importerer eller eksporterer elektrisk og elektronisk udstyr til en medlemsstat.

Den, der udelukkende bidrager med finansiering eller handler i henhold til en finansieringsordning, anses ikke for producent, medmindre han optræder som producent i den i nr. i)-iii) anførte betydning.

Artikel 4

Forebyggelse

1. Medlemsstaterne sikrer, at nyt elektrisk og elektronisk udstyr, der markedsføres fra den 1. juli 2006, ikke indeholder bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler (PBB) eller polybromerede diphenylethere (PBDE). Nationale foranstaltninger, der begrænser eller forbyder anvendelse af disse stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, som blev vedtaget i overensstemmelse med Fællesskabets lovgivning inden vedtagelsen af dette direktiv, kan opretholdes indtil den 1. juli 2006.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på de anvendelser, der er opført i bilaget.

3. Så snart der foreligger videnskabelige data, og i henhold til de principper om kemikaliepolitik, der er opstillet i sjette miljøhandlingsprogram, tager Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen stilling til, om der skal indføres forbud mod andre farlige stoffer, og om de skal substitueres med mere miljøvenlige alternative stoffer, der sikrer forbrugerne mindst det samme beskyttelsesniveau.

Artikel 5

Tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling

1. Efter proceduren i artikel 7, stk. 2, vedtages ændringer, som er nødvendige for at tilpasse bilaget til den videnskabelige og tekniske udvikling med henblik på nedenstående formål:

a) efter behov at opstille de maksimale koncentrationsværdier, op til hvilke forekomsten af de i artikel 4, stk. 1, nævnte stoffer i bestemte materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk udstyr kan tolereres

b) at undtage materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk udstyr fra bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, hvis det ikke er teknisk eller videnskabeligt gennemførligt at eliminere eller substituere dem ved hjælp af designændringer eller materialer og komponenter, der ikke kræver anvendelse af de i samme stykke nævnte materialer eller stoffer, eller hvis den negative miljø-, sundheds- og/eller forbrugerbeskyttelsesmæssige belastning som følge af substitutionen er større end de mulige miljø-, sundheds- og/eller forbrugerbeskyttelsesmæssige fordele herved

c) at tage hver enkelt undtagelse i bilaget op til overvejelse mindst hvert fjerde år eller fire år efter, at et element er tilføjet på listen, med henblik på at overveje at udelade materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk udstyr fra bilaget, hvis det er teknisk eller videnskabeligt muligt at eliminere eller substituere dem ved hjælp af designændringer eller materialer og komponenter, der ikke kræver anvendelse af de i artikel 4, stk. 1, nævnte materialer eller stoffer, forudsat at den negative miljø-, sundheds- og/eller forbrugerbeskyttelsesmæssige belastning som følge af substitutionen ikke er større end de mulige miljø-, sundheds- og/eller forbrugerbeskyttelsesmæssige fordele herved.

2. Kommissionen hører bl.a. producenterne af elektrisk og elektronisk udstyr, genvindingsvirksomheder, behandlingsvirksomheder, miljøorganisationer og arbejdstager- og forbrugersammenslutninger, inden den ændrer bilaget efter den i stk. 1 omhandlede procedure. Bemærkninger sendes til det udvalg, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1. Kommissionen redegør for de oplysninger, den modtager.

Artikel 6

Revision

Kommissionen tager inden den 13. februar 2005 foranstaltningerne i dette direktiv op til revision for, om nødvendigt, at tage hensyn til nye videnskabelige data.

Kommissionen skal navnlig inden denne dato fremsætte forslag om, at udstyr, der henhører under kategori 8 og 9 i bilag I A til direktiv 2002/96/EF (WEEE), medtages under dette direktivs anvendelsesområde.

Kommissionen undersøger også behovet for at foretage tilpasninger i de i artikel 4, stk. 1, nævnte stoffer på grundlag af videnskabelige kendsgerninger og under hensyn til forsigtighedsprincippet og forelægger om nødvendigt Europa-Parlamentet og Rådet forslag til sådanne tilpasninger.

Ved revisionen tages særlig hensyn til indvirkningen på miljøet og menneskers sundhed af andre farlige stoffer og materialer i elektrisk og elektronisk udstyr. Kommissionen undersøger muligheden for at substituere sådanne stoffer og materialer og forelægger i givet fald Europa-Parlamentet og Rådet forslag om at skærpe bestemmelserne i artikel 4.

Artikel 7

Udvalg

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 18 i Rådets direktiv 75/442/EØF(10).

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 8

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter sanktioner for overtrædelser af de nationale bestemmelser, der vedtages til gennemførelse af dette direktiv. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

Artikel 9

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 13. august 2004. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de love og administrative bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 10

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 11

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2003.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

G. Drys

Formand

(1) EFT C 365 E af 19.12.2000, s. 195, og EFT C 240 E af 28.8.2001, s. 303.

(2) EFT C 116 af 20.4.2001, s. 38.

(3) EFT C 148 af 18.5.2001, s. 1.

(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 15.5.2001 (EFT C 34 E af 7.2.2002, s. 109), Rådets fælles holdning af 4.12.2001 (EFT C 90 E af 16.4.2002, s. 12) og Europa-Parlamentets beslutning af 10.4.2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets afgørelse af 18.12.2002 og Rådets afgørelse af 16.12.2002.

(5) EFT C 30 af 4.2.1988, s. 1.

(6) Se side 24 i denne EUT.

(7) EFT L 78 af 26.3.1991, s. 38. Ændret ved Kommissionens direktiv 98/101/EF (EFT L 1 af 5.1.1999, s. 1).

(8) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(9) EFT L 144 af 4.6.1997, s. 19. Ændret ved direktiv 2002/65/EF (EFT L 271 af 9.10.2002, s. 16).

(10) EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39.

BILAG

Anvendelser af bly, kviksølv, cadmium og hexavalent chrom, som er undtaget fra kravene i artikel 4, stk. 1

1. Kviksølv i kompakt-lysstoflamper, højst 5 mg pr. lampe.

2. Kviksølv i lysstofrør til almindelige formål, der højst indeholder

>TABELPOSITION>.

3. Kviksølv i lysstofrør til særlige formål.

4. Kviksølv i andre lamper, der ikke udtrykkeligt er nævnt i dette bilag.

5. Bly i glasset til billedrør, elektroniske komponenter og lysstofrør.

6. Bly som legeringselement i stål med op til 0,35 vægtprocent bly, i aluminium med op til 0,4 vægtprocent bly og som kobberlegering med op til 4 vægtprocent bly.

7. - Bly i loddemateriale med højt smeltepunkt (dvs. tin-bly-loddelegeringer med over 85 vægtprocent bly)

- Bly i loddemateriale til servere, lagringssystemer og array-lagringssystemer (undtagelse indtil 2010)

- Bly i loddemateriale til netinfrastrukturudstyr til kobling, signalering, transmission og netkontrol til telekommunikation

- Bly i elektroniske keramikkomponenter (f.eks. piezoelektriske komponenter).

8. Overfladebehandling med cadmium undtagen anvendelser, der er forbudt i henhold til direktiv 91/338/EØF(1) om ændring af direktiv 76/769/EØF(2) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater.

9. Hexavalent chrom til korrosionsbeskyttelse af kulstofstål-kølesystemet i absorptionskøleskabe.

10. Kommissionen foretager efter proceduren i artikel 7, stk. 2, først og fremmest en evaluering af anvendelser af

- deca-BDE

- kviksølv i lysstofrør til særlige formål

- bly i loddemateriale til servere, lagringssystemer og array-lagringssystemer, netinfrastrukturudstyr til kobling, signalering, transmission og netkontrol til telekommunikation (med henblik på at fastsætte en specifik tidsgrænse for denne undtagelse) og

- elektriske pærer

for snarest muligt at fastslå, om reguleringen af disse anvendelser skal ændres.

(1) EFT L 186 af 12.7.1991, s. 59.

(2) EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201.

Top