EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0085

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/85/EF af 5. november 2002 om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet

OJ L 327, 4.12.2002, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 49 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 49 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 49 - 50

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/85/oj

32002L0085

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/85/EF af 5. november 2002 om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet

EF-Tidende nr. L 327 af 04/12/2002 s. 0008 - 0009


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/85/EF

af 5. november 2002

om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Trafiksikkerhed og transportrelaterede miljøspørgsmål har væsentlig betydning for en bæredygtig mobilitet.

(2) Hastighedsbegrænsende anordninger til de tungeste motorkøretøjer har haft positive virkninger for trafiksikkerheden og har også bidraget til beskyttelsen af miljøet.

(3) Efter Rådets direktiv 92/6/EØF(4) kan kravet om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger udvides til også at omfatte lettere klasser af erhvervskøretøjer afhængigt af de tekniske muligheder og erfaringer i medlemsstaterne.

(4) En udvidelse af anvendelsesområdet for direktiv 92/6/EØF til også at omfatte køretøjer til passagerbefordring eller godstransport på over 3,5 tons var en af de foranstaltninger, som Rådet anbefalede i sin resolution af 26. juni 2000 om større trafiksikkerhed(5), i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 20. marts 2000 om hovedopgaverne inden for trafiksikkerheden i EU.

(5) Anvendelsesområdet for direktiv 92/6/EØF bør udvides til at omfatte motorkøretøjer i klasse M2, køretøjer i klasse M3 med en totalmasse på over 5, men højst 10 tons og køretøjer i klasse N2.

(6) Da det foreliggende direktivs mål, nemlig indførelse af ændringer i Fællesskabets bestemmelser for montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af store køretøjer, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne alene, og derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre kan gennemføres på fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet som fastlagt i ovennævnte artikel går dette direktiv ikke videre, end det er nødvendigt for at opfylde disse mål.

(7) Direktiv 92/6/EØF bør ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 92/6/EØF ændres således:

1) Artikel 1-5 affattes således:

"Artikel 1

I dette direktiv forstås ved 'motorkøretøj' ethvert motordrevet køretøj, der tilhører klasse M2, M3, N2 eller N3, og som er bestemt til færdsel på vej, med mindst fire hjul og en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på mere end 25 km/h.

Klasse M2, M3, N2 og N3 defineres som anført i bilag II til Rådets direktiv 70/156/EØF(6).

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til, at de i artikel 1 nævnte motorkøretøjer i klasse M2 og M3 kun kan benyttes på offentlig vej, hvis de er påmonteret en hastighedsbegrænsende anordning, der er således indstillet, at køretøjets hastighed ikke kan overstige 100 km/h.

Køretøjer i klasse M3 med en totalmasse på over 10 tons, som er indregistreret før den 1. januar 2005, kan fortsætte med at være påmonteret anordninger, der er indstillet til en maksimumshastighed på 100 km/h.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til, at motorkøretøjer i klasse N2 og N3 kun kan benyttes på offentlig vej, hvis de er påmonteret en hastighedsbegrænsende anordning, der er således indstillet, at køretøjets hastighed ikke kan overstige 90 km/h.

2. Medlemsstaterne kan for så vidt angår den hastighedsbegrænsende anordning på køretøjer indregistreret på deres område, der udelukkende anvendes til transport af farligt gods, kræve en indstilling, der bevirker, at disse køretøjer ikke kan overskride en maksimumshastighed, der ligger under 90 km/h.

Artikel 4

1. For så vidt angår motorkøretøjer i klasse M3 med en totalmasse på over 10 tons og motorkøretøjer i klasse N3 finder artikel 2 og 3 anvendelse:

a) på køretøjer, der er indregistreret efter 1. januar 1994, fra 1. januar 1994

b) på køretøjer, der er indregistreret mellem 1. januar 1988 og 1. januar 1994,

i) fra 1. januar 1995, hvis det drejer sig om køretøjer, der benyttes til både national og international transport

ii) fra 1. januar 1996, hvis det drejer sig om køretøjer, der kun benyttes til national transport.

2. For så vidt angår motorkøretøjer i klasse M2, køretøjer i klasse M3 med en totalmasse på over 5 tons, men højst 10 tons samt køretøjer i klasse N2 finder artikel 2 og 3 senest anvendelse:

a) på køretøjer, der er indregistreret efter 1. januar 2005, fra 1. januar 2005

b) på køretøjer, der overholder grænseværdierne i direktiv 88/77/EØF(7) og er indregistreret mellem 1. oktober 2001 og 1. januar 2005:

i) fra 1. januar 2006, hvis det drejer sig om køretøjer, der benyttes til både national og international transport

ii) fra 1. januar 2007, hvis det drejer sig om køretøjer, der kun benyttes til national transport.

3. I en periode på højst tre år efter den 1. januar 2005 kan enhver medlemsstat undtage motorkøretøjer i klasse M2 og klasse N2 med en totalmasse på over 3,5 tons, men under eller lig med 7,5 tons, der er indregistreret i det nationale register, og som ikke benyttes på en anden medlemsstats område, fra anvendelsen af artikel 2 og 3.

Artikel 5

1. De i artikel 2 og 3 nævnte hastighedsbegrænsende anordninger skal opfylde de tekniske krav, der er fastsat i bilaget til direktiv 92/24/EØF(8). Alle køretøjer, der er omfattet af nærværende direktiv, og som er indregistreret før den 1. januar 2005, kan imidlertid fortsat være udstyret med hastighedsbegrænsende anordninger, der opfylder de tekniske krav, der er fastlagt af de kompetente nationale myndigheder.

2. De hastighedsbegrænsende anordninger monteres af værksteder eller myndigheder, der er godkendt af medlemsstaterne."

2) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 6a

Kommissionen vurderer som led i handlingsprogrammet for trafiksikkerhed 2002-2010 virkningerne for trafiksikkerheden og vejtrafikken af den hastighedsregulering, der fastsættes i dette direktiv, og af de hastighedsbegrænsende anordninger, der anvendes af køretøjer i klasse M2 og af køretøjer i klasse N2 med en totalmasse på højst 7,5 tons.

Kommissionen forelægger i givet fald passende forslag."

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 1. januar 2005. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 2002.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

T. Pedersen

Formand

(1) EFT C 270 E af 25.9.2001, s. 77.

(2) EFT C 48 af 21.2.2002, s. 47.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 7.2.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles holdning af 25.6.2002 (EFT 228 E af 25.9.2002, s. 14) og Europa-Parlamentets afgørelse af 24.9.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 57 af 2.3.1992, s. 27.

(5) EFT C 218 af 31.7.2000, s. 1.

(6) Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1). Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/116/EF (EFT L 18 af 21.1.2002, s. 1).

(7) Rådets direktiv 88/77/EØF af 3. december 1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer (EFT L 36 af 9.2.1988, s. 33). Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/27/EF (EFT L 107 af 18.4.2001, s. 10).

(8) Rådets direktiv 92/24/EØF af 31. marts 1992 om hastighedsbegrænsende anordninger eller lignende indbyggede hastighedsbegrænsende systemer for visse motorkøretøjsklasser (EFT L 129 af 14.5.1992, s. 154).

Top