Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0068

Rådets direktiv 2002/68/EF af 19. juli 2002 om ændring af direktiv 2002/57/EF om handel med frø af olie- og spindplanter

OJ L 195, 24.7.2002, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 392 - 393
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 392 - 393
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 392 - 393
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 392 - 393
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 392 - 393
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 392 - 393
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 392 - 393
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 392 - 393
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 392 - 393
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 043 P. 245 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 043 P. 245 - 246
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 244 - 245

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/68/oj

32002L0068

Rådets direktiv 2002/68/EF af 19. juli 2002 om ændring af direktiv 2002/57/EF om handel med frø af olie- og spindplanter

EF-Tidende nr. L 195 af 24/07/2002 s. 0032 - 0033


Rådets direktiv 2002/68/EF

af 19. juli 2002

om ændring af direktiv 2002/57/EF om handel med frø af olie- og spindplanter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Frø af sammensatte sorter af olie- og spindplanter bør omfattes af direktiv 2002/57/EF(3). De betingelser, som sammensatte sorter skal opfylde, herunder farven på den officielle etiket til pakninger med certificeret frø af sammensatte sorter, bør ligeledes fastsættes.

(2) Da frø af hybridsorter af olie- og spindplantearter har stadig større betydning i Fællesskabet, bør de ligeledes ud over frø fra solsikke omfattes af visse definitioner i direktiv 2002/57/EF.

(3) Der bør derfor foretages ændringer i direktiv 2002/57/EF.

(4) Som følge af den stadig større betydning, sådanne frø har i Fællesskabet, vedtog Kommissionen beslutning 95/232/EF(4) med det formål at indføre betingelser for anvendelse af frø af hybrider og af sammensatte sorter af raps og ryps. Denne beslutnings gyldighedsperiode udløb den 30. juni 2002. Det er derfor hensigtsmæssigt at opretholde Fællesskabets betingelser vedrørende markedsføring af sådanne frø, indtil de nye bestemmelser finder anvendelse -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 2002/57/EF ændres således:

1) I artikel 2 indsættes følgende stykke: "3a. De ændringer, der skal foretages af stk. 1, litra c) og d), for at hybrider af olie- og spindplanter ud over solsikke kan omfattes af dette direktiv, skal vedtages i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i artikel 25, stk. 2."

2) I artikel 12, stk. 1, litra a), indsættes som tredje punktum: "Ved attesteret frø af en sammensat sort skal etiketten være blå med en grøn diagonal streg."

3) Følgende nye artikel indsættes: "Artikel 19a

1. Medlemsstaterne skal tillade handel med frø af sorter af olie- og spindplanter i form af en sammensat sort.

2. I stk. 1 forstås ved:

a) 'sammensat sort': en kombination af certificeret frø af en bestøverafhængig hybrid, som er officielt tilladt i henhold til direktiv 2002/53/EF, med certificeret frø af en eller flere specificerede bestøvere, der er tilladt på tilsvarende måde og mekanisk blandet i forhold, der i forening bestemmes af de personer, der er ansvarlige for vedligeholdelsen af disse komponenter, efter at kombinationen er blevet anmeldt til den certificerende myndighed

b) 'bestøverafhængig hybrid': den hansterile komponent i den 'sammensatte sort' (hunkomponenten)

c) 'bestøver(e)': den komponent i den sammensatte sort, der afgiver pollen (hankomponenten).

3. Frøene af hun- og hankomponenterne skal bejdses ved anvendelse af forskelligfarvet frøbejdsning."

Artikel 2

I artikel 5, stk. 5, i beslutning 95/232/EF ændres datoen "30. juni 2002" til "30. juni 2003".

Artikel 3

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 2 finder anvendelse fra den 1. juli 2002.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 2002.

På Rådets vegne

T. Pedersen

Formand

(1) Udtalelse afgivet den 2.7.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(2) Udtalelse afgivet den 17.7.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT L 193 af 20.7.2002, s. 74.

(4) EFT L 154 af 5.7.1995, s. 22. Beslutningen er senest ændret ved beslutning 2001/18/EF (EFT L 4 af 9.1.2001, s. 36).

Top