EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0060

Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest (EØS-relevant tekst)

OJ L 192, 20.7.2002, p. 27–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 252 - 271
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 252 - 271
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 252 - 271
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 252 - 271
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 252 - 271
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 252 - 271
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 252 - 271
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 252 - 271
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 252 - 271
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 043 P. 107 - 128
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 043 P. 107 - 128
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 014 P. 72 - 91

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/60/oj

32002L0060

Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 192 af 20/07/2002 s. 0027 - 0046


Rådets direktiv 2002/60/EF

af 27. juni 2002

om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin(1), særlig artikel 15, og artikel 24, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) De generelle foranstaltninger i direktiv 92/119/EØF har til formål at forhindre yderligere spredning af visse dyresygdomme, som har stor økonomisk betydning, og navnlig at kontrollere flytningen af dyr og produkter, der kan sprede infektionen.

(2) Det Internationale Kontor for Epizootier (OIE) er det tekniske referenceorgan for dyresundhed, som er anerkendt af Verdenshandelsorganisationen. OIE har opstillet en liste over epizootier, som har stor økonomisk betydning (liste A).

(3) Det er nødvendigt og på sin plads, at direktiv 92/119/EØF gælder for alle de epizootier, der står på liste A, bortset fra dem, som der allerede er fastsat specifikke bestemmelser for på EF-plan.

(4) Teschener syge er ikke længere opført på liste A. Denne sygdom bør derfor udgå af listen i bilag I til direktiv 92/119/EØF.

(5) Afrikansk svinepest er en sygdom af stor økonomisk betydning, som er opført på liste A, og som forekommer i nogle begrænsede områder i Fællesskabet. Der bør derfor fastsættes EF-foranstaltninger til bekæmpelse af denne sygdom.

(6) Afrikansk svinepest bør optages på listen i bilag I til direktiv 92/119/EØF, og der bør fastsættes specifikke foranstaltninger for bekæmpelse af sygdommen i henhold til direktivets artikel 15.

(7) Der bør vedtages foranstaltninger for kontrol af flytning af svin og svineprodukter fra områder, hvor der er fastsat restriktioner i anledning af et udbrud af afrikansk svinepest. Disse foranstaltninger bør svare til dem, der på EF-plan er fastsat for bekæmpelse af andre svinesygdomme, såsom smitsom blæreudslet hos svin og klassisk svinepest.

(8) Navnlig bør Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest(2) anvendes som model ved fastlæggelsen af specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest. Foranstaltningerne bør dog tilpasses, især på grund af forskellene mellem de to sygdomme og manglen på vaccine på nuværende tidspunkt, og der bør navnlig tages hensyn til inkubationstiden for afrikansk svinepest og det forhold, at denne sygdom kan overføres af vektorer.

(9) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(3) -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Emne

Dette direktiv fastsætter EF-minimumsforanstaltningerne for bekæmpelse af afrikansk svinepest.

Direktivet udelukker Teschener syge fra den gruppe sygdomme, som de generelle bekæmpelsesforanstaltninger i direktiv 92/119/EØF gælder for.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a) "svin": alle dyr af familien Suidae, herunder vildtlevende svin

b) "vildtlevende svin": svin, der ikke holdes eller opdrættes på en bedrift

c) "bedrift": en landbrugsvirksomhed eller anden virksomhed på en medlemsstats område, hvor der permanent eller midlertidigt opdrættes eller holdes svin, bortset fra slagterier, transportmidler og indhegnede områder, hvor vildtlevende svin holdes og kan jages; disse indhegnede områder skal have en sådan størrelse og struktur, at foranstaltningerne i artikel 5, stk. 1, ikke finder anvendelse

d) "diagnostisk manual": den diagnostiske manual, der er omhandlet i artikel 18, stk. 3

e) "svin, der mistænkes for at være inficeret med afrikansk svinepestvirus": svin eller svinekroppe med kliniske symptomer eller post mortem-læsioner eller reaktioner på laboratorieprøver udført i henhold til den diagnostiske manual, som viser, at der muligvis er tale om afrikansk svinepest

f) "tilfælde af afrikansk svinepest" eller "svin, der er inficeret med afrikansk svinepest": svin eller svinekroppe,

- hos hvilke der officielt er bekræftet kliniske symptomer på afrikansk svinepest eller post mortem-læsioner som følge heraf, eller

- hos hvilke sygdommen er blevet officielt bekræftet efter en laboratorie-undersøgelse udført i henhold til den diagnostiske manual

g) "udbrud af afrikansk svinepest": bedrift, hvor et eller flere tilfælde af afrikansk svinepest er blevet påvist

h) "primærudbrud": udbrud efter artikel 2, litra d), i direktiv 82/894/EØF af 21. december 1982 om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet(4)

i) "inficeret område": område i en medlemsstat, hvor der efter bekræftelse af et eller flere tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin er indført udryddelsesforanstaltninger i henhold til artikel 15 eller 16

j) "primærtilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin": tilfælde af afrikansk svinepest, der påvises hos vildtlevende svin i et område, hvor der ikke er truffet foranstaltninger i henhold til artikel 15 eller 16

k) "kontaktbedrift": bedrift, hvor afrikansk svinepest kan være blevet introduceret som følge af beliggenheden eller via personer, svin, køretøjer eller andet

l) "ejer": juridisk eller fysisk person, der ejer svinene eller har til opgave at holde disse dyr mod eller uden vederlag

m) "myndigheder": myndigheder efter artikel 2, nr. 6, i direktiv 90/425/EØF(5)

n) "embedsdyrlæge": dyrlæge udpeget af medlemsstatens myndigheder

o) "forarbejdning": en af de behandlinger af højrisikostoffer, der er fastsat i artikel 3 i direktiv 90/667/EØF(6), udført på en sådan måde, at enhver spredning af afrikansk svinepestvirus undgås

p) "aflivning": aflivning af svin efter artikel 2, nr. 6, i direktiv 93/119/EØF(7)

q) "slagtning": slagtning af svin efter artikel 2, nr. 7, i direktiv 93/119/EØF

r) "vektorer": flåter af arten Ornithodorus erraticus.

Artikel 3

Anmeldelse af afrikansk svinepest

1. Medlemsstaterne sørger for, at tilstedeværelse af eller mistanke om tilstedeværelse af afrikansk svinepest straks anmeldes til myndighederne.

2. Uden at dette berører de eksisterende EF-bestemmelser om anmeldelse af udbrud af dyresygdomme, skal den medlemsstat, på hvis område der bekræftes afrikansk svinepest:

a) anmelde sygdommen og i henhold til bilag I informere Kommissionen og de øvrige medlemsstater om:

- udbrud af afrikansk svinepest, der er bekræftet på bedrifter

- tilfælde af afrikansk svinepest, der er bekræftet på et slagteri eller et transportmiddel

- primærtilfælde af afrikansk svinepest, der er bekræftet hos vildtlevende svin

- resultaterne af den epidemiologiske undersøgelse i henhold til artikel 8

b) give Kommissionen og de øvrige medlemsstater oplysninger om yderligere tilfælde, der bekræftes hos vildtlevende svin i et område, som er inficeret med afrikansk svinepest, i henhold til artikel 16, stk. 3, litra a), og stk. 4.

Artikel 4

Foranstaltninger i tilfælde, hvor der er mistanke om afrikansk svinepest på en bedrift

1. Hvis et eller flere svin på en bedrift mistænkes for at være inficeret med afrikansk svinepestvirus, sørger medlemsstaterne for, at myndighederne straks iværksætter officielle undersøgelser for at bekræfte eller afkræfte tilstedeværelsen af denne sygdom efter procedurerne i den diagnostiske manual.

Når en embedsdyrlæge aflægger besøg på bedriften, skal der også foretages kontrol af registret og af de mærker til identifikation af svin, som er omhandlet i artikel 4 og 5 i Rådets direktiv 92/102/EØF af 27. november 1992 om identifikation og registrering af dyr(8).

2. Når myndighederne finder, at tilstedeværelsen af afrikansk svinepest på en bedrift ikke kan afkræftes, sørger de øjeblikkelig for, at bedriften sættes under officielt tilsyn, og navnlig:

a) at der foretages en optælling af alle kategorier af svin på bedriften og opstilles en liste over antallet af svin i hver kategori, der allerede er syge, døde eller mistænkes for at være inficeret; listen skal ajourføres for at tage hensyn til svin, der er født, og svin, der er døde, i den periode, hvor der foreligger mistanke; listen skal fremlægges efter anmodning herom og kan kontrolleres ved hvert besøg

b) at alle bedriftens svin holdes i deres stalde eller lukkes inde andetsteds, hvor de kan isoleres

c) at flytning af svin til og fra bedriften forbydes. Myndighederne kan om nødvendigt udvide forbuddet mod flytning fra bedriften, så det også kommer til at omfatte andre dyrearter, og kræve anvendelse af de relevante foranstaltninger til udryddelse af gnavere eller insekter

d) at flytning af svinekroppe fra bedriften forbydes, medmindre der foreligger tilladelse fra myndighederne

e) at flytning fra bedriften af kød, produkter, sæd, æg eller embryoner fra svin, foder, redskaber, materialer eller affald, der kan overføre afrikansk svinepest, forbydes, medmindre der foreligger tilladelse fra myndighederne; kød, produkter, sæd, æg eller embryoner må ikke flyttes fra bedriften med henblik på samhandel inden for EF

f) at personer kun kan få adgang til eller forlade bedriften med skriftlig tilladelse fra myndighederne

g) at køretøjer kun kan køre til eller fra bedriften med skriftlig tilladelse fra myndighederne

h) at der anvendes passende desinfektionsmidler ved indgange til og udgange fra svinestaldene og selve bedriften; personer, der skal ind på eller forlader svinebedrifter, skal træffe de relevante hygiejneforanstaltninger, der er nødvendige for at mindske risikoen for spredning af afrikansk svinepestvirus. Desuden skal alle transportmidler omhyggeligt desinficeres, inden de forlader bedriften

i) at der foretages en epidemiologisk undersøgelse i henhold til artikel 8.

3. Hvis den epidemiologiske situation gør det påkrævet, kan myndighederne:

a) anvende foranstaltningerne i artikel 5, stk. 1, på den i denne artikels stk. 2 nævnte bedrift; myndighederne kan dog, hvis de mener, at forholdene tillader det, begrænse anvendelsen af disse foranstaltninger til de svin, der mistænkes for at være inficeret eller kontamineret med afrikansk svinepestvirus, og til den del af bedriften, hvor de holdes, hvis disse svin er blevet opstaldet, holdt og fodret fuldstændig særskilt fra de andre svin på bedriften. Under alle omstændigheder skal der tages et tilstrækkeligt antal prøver fra svinene, når de aflives, så tilstedeværelsen af afrikansk svinepestvirus kan bekræftes eller afkræftes, i overensstemmelse med den diagnostiske manual

b) oprette en midlertidigt kontrolzone omkring den i stk. 2 nævnte bedrift; nogle af eller alle de i stk. 1 eller 2 nævnte foranstaltninger skal anvendes på svinebedrifterne i denne zone.

4. Foranstaltninger, der er iværksat efter stk. 2, ophæves først, når tilstedeværelsen af afrikansk svinepest er officielt afkræftet.

Artikel 5

Foranstaltninger i tilfælde, hvor der bekræftes afrikansk svinepest på en bedrift

1. I tilfælde, hvor der officielt bekræftes afrikansk svinepest på en bedrift, sørger medlemsstaterne for, at myndighederne ud over de i artikel 4, stk. 2, nævnte foranstaltninger foreskriver:

a) at alle svin på bedriften omgående aflives under officielt tilsyn og på en sådan måde, at enhver risiko for spredning af afrikansk svinepestvirus under transport eller aflivning undgås

b) at der i henhold til den diagnostiske manual tages et tilstrækkeligt antal prøver fra svinene, når de aflives, således at det kan fastslås, hvordan afrikansk svinepestvirus er blevet introduceret på bedriften, og hvor længe dette virus kan være forekommet på bedriften, inden sygdommen blev anmeldt

c) at kroppene af døde eller aflivede svin underkastes en forarbejdning under officielt tilsyn

d) at kød fra svin, der er slagtet fra det tidspunkt, hvor sygdommen sandsynligvis er blevet introduceret på bedriften, til det tidspunkt, hvor der iværksættes officielle foranstaltninger, så vidt muligt spores og underkastes en forarbejdning under officielt tilsyn

e) at sæd, æg eller embryoner fra svin, som er indsamlet på bedriften fra det tidspunkt, hvor sygdommen sandsynligvis er blevet introduceret på bedriften, til det tidspunkt, hvor der iværksættes officielle foranstaltninger, spores og destrueres under officielt tilsyn på en sådan måde, at enhver risiko for spredning af afrikansk svinepestvirus undgås

f) at alle stoffer og alt affald, som kan være kontamineret, såsom foder, underkastes forarbejdning; alle engangsmaterialer, der kan være kontamineret, og navnlig dem, der anvendes til aflivninger, destrueres; disse foranstaltninger anvendes i overensstemmelse med embedsdyrlægens instrukser

g) at svinestaldene, de køretøjer, der har været anvendt til transport af svinene eller svinekroppene, og udstyr, strøelse, gødning og gylle, som kan være kontamineret, rengøres og om nødvendigt behandles med insektbekæmpelsesmiddel, desinficeres og behandles i henhold til artikel 12, efter at svinene er fjernet

h) at den laboratorieprocedure, der er fastsat i den diagnostiske manual til identifikation af gentypen, anvendes på isolatet af afrikansk svinepestvirus, hvis der forekommer et primærudbrud af sygdommen

i) at der foretages en epidemiologisk undersøgelse i henhold til artikel 8.

2. I tilfælde, hvor et udbrud er blevet bekræftet i et laboratorium, en zoologisk have, en dyrepark eller et indhegnet område, hvor der holdes svin til videnskabelige formål eller med henblik på bevarelse af arter eller bevarelse af sjældne racer, kan den pågældende medlemsstat beslutte at fravige bestemmelserne i stk. 1, litra a) og e), hvis dette ikke bringer EF's grundlæggende interesser i fare.

Kommissionen underrettes straks om en sådan beslutning.

Kommissionen tager i alle tilfælde snarest muligt situationen op til undersøgelse sammen med den pågældende medlemsstat og i Den Stående Veterinærkomité. Om nødvendigt vedtages der foranstaltninger til at forhindre sygdommens spredning efter den i artikel 24, stk. 2, nævnte procedure.

Artikel 6

Foranstaltninger i tilfælde, hvor der bekræftes afrikansk svinepest på bedrifter, som består af flere produktionsenheder

1. Når der bekræftes afrikansk svinepest på bedrifter, som består af to eller flere adskilte produktionsenheder, og for at opfedningen af svinene kan afsluttes, kan myndighederne beslutte at fravige bestemmelserne i artikel 5, stk. 1, litra a), for så vidt angår sunde svineproduktionsenheder på en inficeret bedrift, såfremt der foreligger en bekræftelse fra embedsdyrlægen af, at disse produktionsenheders struktur, størrelse og afstand og den virksomhed, der foregår der, er af en sådan art, at produktionsenhederne med hensyn til opstaldning, pasning og fodring er klart adskilt fra de øvrige, således at virusset ikke kan spredes fra den ene produktionsenhed til den anden.

2. Hvis der gøres brug af undtagelsen i stk. 1, fastsætter medlemsstaterne de nærmere bestemmelser for gennemførelsen heraf på baggrund af de dyresundhedsmæssige garantier, der kan gives.

3. Medlemsstater, som gør brug af denne undtagelse, underretter straks Kommissionen herom. Kommissionen tager i alle tilfælde snarest muligt situationen op til undersøgelse sammen med den pågældende medlemsstat og i Den Stående Veterinærkomité. Om nødvendigt vedtages der foranstaltninger til at forhindre sygdommens spredning efter den i artikel 24, stk. 2, nævnte procedure.

Artikel 7

Foranstaltninger på kontaktbedrifter

1. Bedrifter betragtes som kontaktbedrifter, hvis embedsdyrlægen finder eller på grundlag af den epidemiologiske undersøgelse i henhold til artikel 8 mener, at afrikansk svinepest kan være introduceret fra andre bedrifter til den i artikel 4 eller artikel 5 nævnte bedrift eller fra sidstnævnte bedrift til andre bedrifter.

Artikel 4 anvendes på disse bedrifter, indtil tilstedeværelsen af afrikansk svinepest er officielt afkræftet.

2. Myndighederne anvender bestemmelserne i artikel 5, stk. 1, på de i denne artikels stk. 1 nævnte kontaktbedrifter, hvis den epidemiologiske situation gør det påkrævet.

I henhold til den diagnostiske manual tages der et tilstrækkeligt antal prøver fra svinene, når de aflives, til at bekræfte eller afkræfte tilstedeværelsen af afrikansk svinepestvirus på disse bedrifter.

Artikel 8

Epidemiologisk undersøgelse

Medlemsstaterne sørger for, at den epidemiologiske undersøgelse i forbindelse med mistænkte tilfælde eller udbrud af afrikansk svinepest gennemføres på grundlag af spørgeskemaer, der er opstillet som led i de i artikel 21 nævnte beredskabsplaner.

Denne undersøgelse skal mindst vedrøre:

a) den periode, hvori der kan være forekommet afrikansk svinepestvirus på bedriften, inden der blev foretaget anmeldelse af eller forelå mistanke om sygdommen

b) den mulige kilde til afrikansk svinepest på bedriften og identifikation af andre bedrifter med svin, som kan være blevet inficeret eller kontamineret fra samme kilde

c) personer, køretøjer, svin, svinekroppe, sæd, kød eller materiale, som kan have overført virusset til eller fra de pågældende bedrifter

d) muligheden af, at vektorer eller vildtlevende svin er årsag til spredningen af sygdommen.

Hvis resultaterne af denne undersøgelse tyder på, at afrikansk svinepest kan have bredt sig fra eller til bedrifter i andre medlemsstater, skal Kommissionen og de pågældende medlemsstater omgående underrettes.

Artikel 9

Oprettelse af beskyttelseszoner og overvågningszoner

1. Så snart diagnosen afrikansk svinepest er blevet officielt bekræftet hos svin på en bedrift, opretter myndighederne en beskyttelseszone med en radius på mindst tre km omkring udbruddet, som indgår i en overvågningszone med en radius på mindst ti km.

De i artikel 10 og 11 nævnte foranstaltninger skal anvendes i de respektive zoner.

2. Ved oprettelsen af zonerne skal myndighederne tage hensyn til:

a) resultaterne af den epidemiologiske undersøgelse i henhold til artikel 8

b) de geografiske forhold, særlig naturlige eller kunstige grænser

c) bedrifternes beliggenhed og deres indbyrdes afstand

d) mønstrene, når det gælder flytninger af og handel med svin, samt adgang til slagterier og faciliteter til forarbejdning af kroppe

e) de faciliteter og det personale, der er til rådighed til at kontrollere eventuelle flytninger af svin inden for zonerne, navnlig hvis de svin, der skal aflives, skal flyttes fra oprindelsesbedriften.

3. Hvis en zone omfatter dele af flere medlemsstaters område, samarbejder de berørte medlemsstaters myndigheder om oprettelsen af denne zone.

4. Myndighederne træffer alle de nødvendige forholdsregler, herunder opsætning af iøjnefaldende skilte og advarsler og benyttelse af medierne, såsom presse og fjernsyn, for at sikre, at alle i beskyttelseszoner og overvågningszoner er fuldt ud opmærksomme på de gældende restriktioner i henhold til artikel 10 og 11, og træffer de nødvendige foranstaltninger til håndhævelse af disse forholdsregler.

Artikel 10

Foranstaltninger i beskyttelseszonen

1. Medlemsstaterne sørger for, at følgende foranstaltninger anvendes i beskyttelseszonen:

a) der foretages snarest muligt en tælling af alle bedrifter; senest syv dage efter oprettelsen af beskyttelseszonen skal en embedsdyrlæge aflægge besøg på disse bedrifter for at foretage en klinisk undersøgelse af svinene og kontrollere registret og de mærker til identifikation af svin, der er nævnt i artikel 4 og 5 i direktiv 92/102/EØF

b) flytning og transport af svin ad offentlig eller privat vej, bortset fra bedrifternes interne forbindelsesveje, forbydes, medmindre myndighederne giver tilladelse hertil for at muliggøre de i litra f) nævnte flytninger. Forbuddet omfatter ikke transport af svin i transit ad landevej eller pr. jernbane uden aflæsning eller ophold undervejs. Efter den i artikel 24, stk. 2, nævnte procedure kan der endvidere gøres undtagelse for slagtesvin, som bringes ind i beskyttelseszonen udefra for at blive ført til et slagteri i distriktet til omgående slagtning

c) lastvogne og andre køretøjer og udstyr, der anvendes til transport af svin eller andre husdyr, eller materiale, som kan være kontamineret (såsom kroppe, foder, gødning og gylle), skal rengøres, desinficeres og om nødvendigt behandles med insektbekæmpelsesmiddel og behandles snarest muligt efter kontamination i henhold til bestemmelserne og procedurerne i artikel 12. Lastvogne eller andre køretøjer, der er blevet anvendt til transport af svin, må ikke forlade zonen, før de er blevet rengjort og desinficeret og derefter igen inspiceret og godkendt af myndighederne til transportformål

d) ingen andre husdyr må føres ind på eller flyttes fra en bedrift uden myndighedernes tilladelse

e) alle døde eller syge svin på en bedrift skal straks anmeldes til myndighederne, som foretager de relevante undersøgelser efter procedurerne i den diagnostiske manual

f) svin må tidligst flyttes fra den bedrift, hvor de holdes, 40 dage efter afslutningen af den foreløbige rengøring og desinfektion af og i givet fald insektbekæmpelse på den inficerede bedrift. Efter 40 dage kan myndighederne, hvis betingelserne i stk. 3 er opfyldt, tillade, at svin fjernes fra bedriften for at blive transporteret direkte:

- til et slagteri, som er udpeget af myndighederne, og som helst skal ligge i beskyttelseszonen eller overvågningszonen, til omgående slagtning

- til en forarbejdningsvirksomhed eller et egnet sted, hvor svinene omgående aflives og kroppene forarbejdes under officielt tilsyn

- under særlige omstændigheder, til et andet sted i beskyttelseszonen. Medlemsstater, der gør brug af denne bestemmelse, underretter straks Kommissionen herom i Den Stående Veterinærkomité

g) sæd, æg eller embryoner fra svin må ikke flyttes fra bedrifterne i beskyttelseszonen

h) personer, der skal ind på eller forlader svinebedrifter, skal træffe de relevante hygiejneforanstaltninger, der er nødvendige for at mindske risikoen for spredning af afrikansk svinepestvirus.

2. Hvis forbuddene efter stk. 1 opretholdes i mere end 40 dage på grund af yderligere sygdomsudbrud, og der derved opstår dyrevelfærdsproblemer eller andre problemer med at holde svinene, kan myndighederne, hvis betingelserne i stk. 3 er opfyldt, efter begrundet anmodning herom fra ejeren tillade, at svin flyttes fra en bedrift i beskyttelseszonen for at blive transporteret direkte:

a) til et slagteri, som er udpeget af myndighederne, og som helst skal ligge i beskyttelseszonen eller overvågningszonen, til omgående slagtning

b) til en forarbejdningsvirksomhed eller et egnet sted, hvor svinene omgående aflives og kroppene forarbejdes under officielt tilsyn

c) under særlige omstændigheder, til et andet sted i beskyttelseszonen. Medlemsstater, der gør brug af denne bestemmelse, underretter straks Kommissionen herom i Den Stående Veterinærkomité.

3. Når der henvises til dette stykke, kan myndighederne tillade fjernelse af svin fra den pågældende bedrift på betingelse af:

a) at en embedsdyrlæge har foretaget en klinisk undersøgelse af svinene på bedriften og navnlig af dem, der skal flyttes, herunder måling af kropstemperaturen i overensstemmelse med de procedurer, som er fastlagt i den diagnostiske manual, og en kontrol af registret og de mærker til identifikation af svin, der er nævnt i artikel 4 og 5 i direktiv 92/102/EØF

b) at der ved de i litra a) nævnte kontroller og undersøgelser ikke er fundet nogen tegn på afrikansk svinepest, og at direktiv 92/102/EØF er overholdt

c) at svinene transporteres i køretøjer, der er plomberet af myndighederne

d) at køretøjet og det udstyr, der er blevet anvendt ved transporten af svinene, straks rengøres og desinficeres efter transporten i henhold til artikel 12

e) at der, hvis svinene skal slagtes eller aflives, i henhold til den diagnostiske manual tages et tilstrækkeligt antal prøver fra svinene, således at tilstedeværelsen af afrikansk svinepestvirus på disse bedrifter kan bekræftes eller afkræftes

f) hvis svinene skal transporteres til et slagteri:

- at de myndigheder, der er ansvarlige for slagteriet, underrettes om, at der vil blive sendt dyr til slagteriet, og myndighederne på afsendelsesstedet underrettes om deres ankomst

- at disse svin ved ankomsten til slagteriet holdes og slagtes adskilt fra andre svin

- at myndighederne ved undersøgelsen før og efter slagtning på det udpegede slagteri tager eventuelle tegn på tilstedeværelse af afrikansk svinepest i betragtning

- at det ferske kød fra disse svin enten forarbejdes eller mærkes med det særlige mærke, der er nævnt i artikel 5a i Rådets direktiv 72/461/EØF af 12. december 1972 om veterinærpolitimæssige problemer vedrørende handel med fersk kød inden for Fællesskabet(9), og behandles særskilt i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), nr. i), i Rådets direktiv 80/215/EØF af 22. januar 1980 om veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med samhandelen med kødprodukter inden for Fællesskabet(10). Dette skal foregå på en virksomhed, der er udpeget af myndighederne. For at kødet kan sendes til den nævnte virksomhed, skal sendingen plomberes inden afsendelsen og være plomberet under hele transporten.

4. Foranstaltningerne i beskyttelseszonen opretholdes mindst indtil:

a) de inficerede bedrifter er rengjort og desinficeret og insekterne i givet fald er bekæmpet

b) svinene på samtlige bedrifter har undergået klinisk undersøgelse og laboratorieundersøgelser i henhold til den diagnostiske manual til påvisning af eventuel tilstedeværelse af afrikansk svinepestvirus.

De i litra b) nævnte undersøgelser må først finde sted 45 dage efter afslutningen af den foreløbige rengøring og desinfektion af og i givet fald insektbekæmpelse på de inficerede bedrifter.

5. Uanset stk. 1, litra f), og stk. 2 og 4 kan de frister på 40 og 45 dage, der er fastsat i disse stykker, dog afkortes til 30 dage, hvis medlemsstaterne i overensstemmelse med den diagnostiske manual har gennemført et intensivt prøvetagnings- og undersøgelsesprogram, der har gjort det muligt at udelukke tilstedeværelsen af afrikansk svinepest på den pågældende bedrift.

Artikel 11

Foranstaltninger i overvågningszonen

1. Medlemsstaterne sørger for, at følgende foranstaltninger anvendes i overvågningszonen:

a) der foretages en tælling af alle svinebedrifter

b) flytning og transport af svin ad offentlig eller privat vej, bortset fra bedrifternes interne forbindelsesveje, forbydes, medmindre myndighederne giver tilladelse hertil. Forbuddet omfatter ikke transport af svin i transit ad landevej eller pr. jernbane uden aflæsning eller ophold undervejs eller slagtesvin, som bringes ind i området udefra for at blive ført til et slagteri i området til omgående slagtning

c) lastvogne og andre køretøjer og udstyr, der anvendes til transport af svin eller andre husdyr, eller materiale, som kan være kontamineret (såsom kroppe, foder, gødning og gylle), skal rengøres, desinficeres, om nødvendigt behandles med insektbekæmpelsesmiddel og behandles snarest muligt efter kontamination i henhold til artikel 12. Lastvogne eller andre køretøjer, der er blevet anvendt til transport af svin, må ikke forlade zonen, før de er blevet rengjort og desinficeret

d) ingen andre husdyr må føres ind på eller flyttes fra en bedrift i de første syv dage efter zonens oprettelse uden myndighedernes tilladelse

e) alle døde eller syge svin på en bedrift skal straks anmeldes til myndighederne, som foretager de relevante undersøgelser efter procedurerne i den diagnostiske manual

f) svin må tidligst flyttes fra den bedrift, hvor de holdes, 30 dage efter afslutningen af den foreløbige rengøring og desinfektion af og i givet fald insektbekæmpelse på den inficerede bedrift. Efter 30 dage kan myndighederne, hvis betingelserne i artikel 10, stk. 3, er opfyldt, tillade, at svin fjernes fra bedriften for at blive transporteret direkte:

- til et slagteri, som er udpeget af myndighederne, og som helst skal ligge i beskyttelseszonen eller overvågningszonen, til omgående slagtning

- til en forarbejdningsvirksomhed eller et egnet sted, hvor svinene omgående aflives og kroppene forarbejdes under officielt tilsyn

- under særlige omstændigheder, til et andet sted i beskyttelseszonen eller overvågningszonen. Medlemsstater, der gør brug af denne bestemmelse, underretter straks Kommissionen herom i Den Stående Veterinærkomité.

Hvis svinene skal transporteres til et slagteri, kan der dog efter begrundet anmodning fra en medlemsstat tillades undtagelser fra artikel 10, stk. 3, litra e) og litra f), fjerde led, efter den i artikel 24, stk. 2, nævnte procedure, navnlig med hensyn til mærkningen af kødet fra disse svin og kødets efterfølgende anvendelse og de behandlede produkters destination

g) sæd, æg eller embryoner fra svin må ikke flyttes fra bedrifterne i overvågningszonen

h) personer, der skal ind på eller forlader svinebedrifter, skal træffe de relevante hygiejneforanstaltninger, der er nødvendige for at mindske risikoen for spredning af afrikansk svinepestvirus.

2. Hvis forbuddene efter stk. 1 opretholdes i mere end 40 dage på grund af yderligere udbrud af sygdommen, og der derved opstår dyrevelfærdsproblemer eller andre problemer med at holde svinene, kan myndighederne, hvis betingelserne i artikel 10, stk. 3, er opfyldt, efter begrundet anmodning herom fra ejeren tillade, at svin flyttes fra en bedrift i overvågningszonen for at blive transporteret direkte:

a) til et slagteri, som er udpeget af myndighederne, og som helst skal ligge i beskyttelseszonen eller overvågningszonen, til omgående slagtning

b) til en forarbejdningsvirksomhed eller et egnet sted, hvor svinene omgående aflives og kroppene forarbejdes under officielt tilsyn

c) under særlige omstændigheder, til et andet sted i beskyttelseszonen eller overvågningszonen. Medlemsstater, der gør brug af denne bestemmelse, underretter straks Kommissionen herom i Den Stående Veterinærkomité.

3. Foranstaltningerne i overvågningszonen opretholdes mindst indtil:

a) de inficerede bedrifter er rengjort og desinficeret og insekterne i givet fald er bekæmpet

b) svinene på samtlige bedrifter har undergået klinisk undersøgelse og om nødvendigt laboratorieundersøgelse i henhold til den diagnostiske manual til påvisning af eventuel tilstedeværelse af afrikansk svinepestvirus.

De i litra b) nævnte undersøgelser må først finde sted 40 dage efter afslutningen af den foreløbige rengøring og desinfektion af og i givet fald insektbekæmpelse på de inficerede bedrifter.

4. Uanset stk. 1, litra f), og stk. 2 og 3 kan den frist på 30 dage, der er fastsat i stk. 1, litra f), og de frister på 40 dage, der er fastsat i stk. 2 og 3, dog afkortes til henholdsvis 21, 30 og 20 dage, hvis medlemsstaterne i overensstemmelse med den diagnostiske manual har gennemført et intensivt prøvetagnings- og undersøgelsesprogram, der har gjort det muligt at udelukke tilstedeværelsen af afrikansk svinepest på den pågældende bedrift.

Artikel 12

Rengøring, desinfektion og insektbekæmpelse

Medlemsstaterne sørger for:

a) at de anvendte desinfektions- og insektbekæmpelsesmidler samt koncentrationen heraf er officielt godkendt af myndighederne

b) at rengøring, desinfektion og om nødvendigt insektbekæmpelse foretages under officielt tilsyn i henhold til:

- embedsdyrlægens instrukser og

- principperne og procedurerne i bilag II.

Artikel 13

Genindsættelse af svinebesætninger efter sygdomsudbrud

1. Genindsættelse af svin på de i artikel 5 nævnte bedrifter må tidligst finde sted 40 dage efter, at rengøring og desinfektion af og i givet fald insektbekæmpelse på den pågældende bedrift er afsluttet i overensstemmelse med stk. 2 til 5 i denne artikel.

2. Der skal ved genindsættelse af svin tages hensyn til produktionstypen på den pågældende bedrift, og genindsættelsen skal finde sted efter en af procedurerne i stk. 3 og 4.

3. Når der er tale om bedrifter, hvor sygdommens forekomst ikke har været forbundet med vektorer, gælder følgende procedure:

a) for frilandsbedrifters vedkommende skal genindsættelsen af svin indledes med indsættelse af kontrolsvin, der er blevet kontrolleret for tilstedeværelse af antistoffer mod afrikansk svinepestvirus med negativt resultat eller kommer fra bedrifter, som ikke er undergivet restriktioner, der er forbundet med afrikansk svinepest. Kontrolsvinene anbringes rundt omkring på den inficerede bedrift i overensstemmelse med myndighedernes krav og kontrolleres for tilstedeværelse af antistoffer i henhold til den diagnostiske manual 45 dage senere. Ingen svin må flyttes fra bedriften, før de negative resultater af den serologiske undersøgelse foreligger. Hvis ingen af svinene har udviklet antistoffer mod afrikansk svinepestvirus, kan der genindsættes en hel besætning

b) for alle andre opdrætsformer skal genindsættelsen af svin enten finde sted i henhold til litra a) eller ved genindsættelse af en helt ny besætning under forudsætning af:

- at alle svinene ankommer inden for en periode på 20 dage og kommer fra bedrifter, som ikke er undergivet restriktioner, der er forbundet med afrikansk svinepest

- at der foretages en serologisk undersøgelse af svinene i den genopbyggede besætning i henhold til den diagnostiske manual. Prøvetagning med henblik på denne undersøgelse må tidligst finde sted 45 dage efter, at de sidste svin er ankommet

- at ingen svin flyttes fra bedriften, før de negative resultater af den serologiske undersøgelse foreligger.

4. Når der er tale om bedrifter, hvor sygdommens forekomst har været forbundet med vektorer, må genindsættelse først finde sted efter mindst seks år, medmindre:

a) særlige foranstaltninger, som kan udrydde vektoren fra de lokaliteter og steder, hvor svinene skal holdes eller kan komme i kontakt med vektoren, er blevet gennemført med godt resultat under officielt tilsyn, eller

b) det har kunnet bevises, at vektorens persistens ikke udgør nogen særlig risiko for overførsel af afrikansk svinepest.

Derpå finder foranstaltningerne i henhold til stk. 3, litra a), anvendelse.

Ud over anvendelsen af disse foranstaltninger må der dog ikke flyttes svin fra den pågældende bedrift efter fuld genindsættelse, før der er udført yderligere serologiske undersøgelser for afrikansk svinepest med negative resultater på prøver, som er indsamlet fra svinene på bedriften tidligst 60 dage efter fuld genindsættelse i henhold til den diagnostiske manual.

5. Når sygdommens forekomst ikke har været forbundet med vektorer, og hvis der er gået mere end seks måneder, efter at rengøring og desinfektion af bedriften er afsluttet, kan myndighederne tillade en undtagelse fra bestemmelserne i stk. 3 under hensyntagen til den epidemiologiske situation.

6. Genindsættelse af andre husdyr end svin på de i artikel 5 omhandlede bedrifter kræver tilladelse fra myndighederne, som tager hensyn til risikoen for spredning af sygdommen eller for vektorernes persistens i forbindelse med en sådan genindsættelse.

Artikel 14

Foranstaltninger i tilfælde, hvor der er mistanke om eller bekræftes afrikansk svinepest på et slagteri eller et transportmiddel

1. Hvis der er mistanke om afrikansk svinepest på et slagteri eller et transportmiddel, sørger medlemsstaterne for, at myndighederne straks iværksætter officielle undersøgelser for at bekræfte eller afkræfte sygdommens tilstedeværelse efter procedurerne i den diagnostiske manual.

2. Hvis der konstateres et tilfælde af afrikansk svinepest på et slagteri eller et transportmiddel, sørger myndighederne for:

a) at alle modtagelige dyr på slagteriet eller transportmidlet straks aflives

b) at kroppe, slagteaffald og affald af dyr, der kan være inficeret og kontamineret, forarbejdes under officielt tilsyn

c) at bygninger og udstyr, herunder køretøjer, rengøres, desinficeres og om nødvendigt behandles med insektbekæmpelsesmiddel under embedsdyrlægens tilsyn i henhold til artikel 12

d) at der foretages en epidemiologisk undersøgelse som omhandlet i artikel 8

e) at den laboratorieprocedure, der er fastsat i den diagnostiske manual, anvendes på isolatet af afrikansk svinepestvirus til bestemmelse af virussets gentype

f) at foranstaltningerne i henhold til artikel 7 anvendes på den bedrift, som de inficerede svin eller svinekroppe kommer fra, og på de andre kontaktbedrifter. Medmindre andet fremgår af den epidemiologiske undersøgelse, anvendes foranstaltningerne i henhold til artikel 5, stk. 1, på de inficerede svins eller svinekroppes oprindelsesbedrift

g) at ingen dyr går til slagtning eller transporteres på ny, før der mindst er gået 24 timer, efter at der er foretaget rengøring, desinfektion og i givet fald insektbekæmpelse i henhold til artikel 12.

Artikel 15

Foranstaltninger i tilfælde, hvor der er mistanke om eller bekræftes afrikansk svinepest hos vildtlevende svin

1. Så snart myndighederne i en medlemsstat har fået oplysning om, at vildtlevende svin mistænkes for at være inficeret, træffer de alle relevante foranstaltninger til at bekræfte eller afkræfte sygdommens tilstedeværelse ved at underrette svineejere og jægere og ved bl.a. gennem laboratorieprøver at undersøge alle vildtlevende svin, der er nedskudt eller fundet døde.

2. Så snart et primærtilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin er blevet bekræftet, skal myndighederne i en medlemsstat for at reducere sygdommens spredning omgående:

a) oprette en ekspertgruppe bestående af dyrlæger, jægere, biologer med speciale i vildtlevende dyr og epidemiologier. Ekspertgruppen skal bistå myndighederne med:

- at undersøge den epidemiologiske situation og afgrænse et inficeret område i henhold til artikel 16, stk. 3, litra b)

- at fastsætte passende foranstaltninger, der skal anvendes i det inficerede område ud over foranstaltningerne i henhold til litra b) og c); disse foranstaltninger kan omfatte suspension af jagt og forbud mod fodring af vildtlevende svin

- at opstille den udryddelsesplan, som skal forelægges for Kommissionen i henhold til artikel 16

- at foretage revisioner for at kontrollere effektiviteten af de foranstaltninger, der er vedtaget til udryddelse af afrikansk svinepest i det inficerede område

b) sætte svinebedrifterne i det afgrænsede inficerede område under officielt tilsyn og navnlig give instruks om:

- at der skal foretages en officiel tælling af alle kategorier af svin på samtlige bedrifter; tællingen skal holdes ajour af ejeren. Oplysningerne ifølge tællingen skal fremlægges efter anmodning herom og kan kontrolleres ved hvert besøg. Når det gælder frilandsbedrifter, kan den første tælling dog foretages på grundlag af et skøn

- at alle svin på bedriften holdes i deres stalde eller på et andet sted, hvor de kan isoleres fra vildtlevende svin. Vildtlevende svin må ikke have adgang til materiale, der siden kan komme i kontakt med bedriftens svin

- at svin ikke må føres ind på eller bort fra bedrifterne, medmindre myndighederne har givet tilladelse hertil under hensyntagen til den epidemiologiske situation

- at der skal anvendes passende desinfektions- og om nødvendigt insektbekæmpelsesmidler ved svinestaldenes og selve bedriftens ind- og udgange

- at alle personer, der kommer i kontakt med vildtlevende svin, skal anvende passende hygiejneforanstaltninger for at mindske risikoen for spredning af afrikansk svinepestvirus

- at alle døde eller syge svin på bedriften med symptomer på afrikansk svinepest skal undersøges for afrikansk svinepest

- at der hverken må bringes dele af vildtlevende svin, som er nedskudt eller fundet døde, eller materiale eller udstyr, som kan være kontamineret med afrikansk svinepestvirus, ind på en svinebedrift

- at svin og sæd, embryoner eller æg fra svin ikke må flyttes fra det inficerede område med henblik på samhandelen inden for EF

c) sørge for, at alle vildtlevende svin, der er nedskudt eller fundet døde i det afgrænsede inficerede område, inspiceres af en embedsdyrlæge og undersøges for afrikansk svinepest i henhold til den diagnostiske manual. Kroppene af alle dyr, der er fundet positive, skal underkastes forarbejdning under officielt tilsyn. Hvis testningen for afrikansk svinepest giver negative resultater, anvender medlemsstaterne foranstaltningerne i artikel 11, stk. 2, i Rådets direktiv 92/45/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige problemer i forbindelse med nedlægning af vildtlevende dyr og afsætning af kød heraf(11). Dele, der ikke er bestemt til konsum, underkastes forarbejdning under officielt tilsyn

d) sørge for, at den laboratorieprocedure, der er fastsat i den diagnostiske manual, anvendes på isolatet af afrikansk svinepestvirus til identifikation af virussets gentype.

3. Hvis der er forekommet et tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i et område i en medlemsstat, som ligger tæt på en anden medlemsstats område, samarbejder de pågældende medlemsstater om at indføre foranstaltninger til bekæmpelse af sygdommen.

Artikel 16

Planer for udryddelse af afrikansk svinepest i en population af vildtlevende svin

1. Uden at dette berører foranstaltningerne i artikel 15, forelægger medlemsstaterne senest 90 dage efter bekræftelsen af et primærudbrud af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin Kommissionen en skriftlig plan for de foranstaltninger, som er truffet for at udrydde sygdommen i det område, der er afgrænset som inficeret, og de foranstaltninger, der anvendes på bedrifterne i dette område.

Kommissionen gennemgår planen for at fastslå, om den gør det muligt at opfylde det tilstræbte mål. Planen, om nødvendigt med ændringer, godkendes efter den i artikel 24, stk. 2, nævnte procedure.

Planen kan senere ændres eller suppleres for at tage hensyn til situationens udvikling.

Hvis disse ændringer vedrører afgrænsningen af det inficerede område, sørger medlemsstaterne for, at Kommissionen og de øvrige medlemsstater straks underrettes om ændringerne.

Hvis ændringerne vedrører andre bestemmelser i planen, tilsender medlemsstaterne Kommissionen den ændrede plan til gennemgang og godkendelse efter den i artikel 24, stk. 2, nævnte procedure.

2. Når foranstaltningerne i den i stk. 1 nævnte plan er blevet godkendt, afløser de de indledende foranstaltninger i henhold til artikel 15 på en dato, som fastsættes ved godkendelsen.

3. Den i stk. 1 nævnte plan skal indeholde oplysninger om:

a) resultaterne af de epidemiologiske undersøgelser og kontrollerne i henhold til artikel 15 og sygdommens geografiske udbredelse

b) afgrænsningen af det inficerede område på den pågældende medlemsstats område. Ved afgrænsningen af det inficerede område tager myndighederne følgende i betragtning:

- resultaterne af de epidemiologiske undersøgelser og sygdommens geografiske udbredelse

- populationen af vildtlevende svin i området

- eventuelle væsentlige naturlige eller menneskeskabte hindringer for vildtlevende svins færden

c) etableringen af et nært samarbejde mellem biologer, jægere, jagtorganisationer, vildtforvaltninger og veterinærmyndigheder (dyresundhed og folkesundhed)

d) den oplysningskampagne, der skal informere jægerne om de foranstaltninger, de skal træffe som led i udryddelsesplanen

e) den særlige indsats, der er gjort for at bestemme infektionens omfang i populationen af vildtlevende svin, ved undersøgelse af vildtlevende svin, som er nedskudt af jægere eller fundet døde, og ved laboratorieprøver, herunder aldersstratificerede epidemiologiske undersøgelser

f) de krav, som jægerne skal opfylde for at undgå, at sygdommen breder sig

g) den metode, der anvendes til at fjerne vildtlevende svin, som er fundet døde eller er nedskudt, og som skal være baseret på:

- forarbejdning under officielt tilsyn eller

- inspektion foretaget af en embedsdyrlæge og laboratorieprøver i henhold til den diagnostiske manual. Kroppene af alle dyr, der er fundet positive, skal forarbejdes under officielt tilsyn. Hvis testningen for afrikansk svinepest giver negative resultater, anvender medlemsstaterne foranstaltningerne i artikel 11, stk. 2, i direktiv 92/45/EØF. Dele, der ikke er bestemt til konsum, underkastes forarbejdning under officielt tilsyn

h) den epidemiologiske undersøgelse, der udføres på alle vildtlevende svin, som er nedskudt eller fundet døde. I forbindelse med denne undersøgelse skal der udfyldes et spørgeskema med oplysninger om:

- det geografiske område, hvor dyret er fundet dødt eller er nedskudt

- den dato, hvor dyret blev fundet dødt eller blev nedskudt

- den person, der har fundet eller skudt dyret

- dyrets køn og alder

- symptomer inden nedskydningen, hvis dyret er blevet skudt

- kroppens tilstand, hvis dyret er fundet dødt

- laboratorieresultaterne

i) overvågningsprogrammer og forebyggende foranstaltninger, der gælder for bedrifter, som ligger i det afgrænsede inficerede område og om nødvendigt i omkringliggende områder, herunder transport og flytning af dyr inden for og til og fra området; disse foranstaltninger skal mindst omfatte forbud mod flytning af svin og sæd, embryoner eller æg fra svin fra det inficerede område med henblik på samhandelen inden for EF og kan omfatte et midlertidigt forbud mod svineproduktion og etablering af nye bedrifter

j) andre kriterier, der gælder for ophævelse af de iværksatte foranstaltninger

k) den myndighed, som det påhviler at føre tilsyn med og koordinere de afdelinger, der er ansvarlige for planens gennemførelse

l) det informationssystem, der er indført, for at den ekspertgruppe, som er udpeget i henhold til artikel 15, stk. 2, litra a), regelmæssigt kan gennemgå resultaterne af udryddelsesplanen

m) de foranstaltninger til overvågning af sygdommen, som skal indføres tidligst 12 måneder efter det sidste konstaterede tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i det afgrænsede inficerede område; disse overvågningsforanstaltninger skal opretholdes i mindst yderligere 12 måneder og skal mindst omfatte de bestemmelser, der allerede er indført i henhold til litra e), g) og h).

4. Kommissionen og de øvrige medlemsstater skal via den i artikel 23 nævnte komité hver sjette måned have tilsendt en rapport om den epidemiologiske situation i det afgrænsede område og resultaterne af udryddelsesplanen.

Der kan efter den i artikel 23, stk. 2, nævnte procedure vedtages nærmere bestemmelser om de oplysninger, som medlemsstaterne skal give om dette emne.

Artikel 17

Foranstaltninger til at forhindre spredning af afrikansk svinepestvirus via vektorer

1. Hvis der er mulighed for eller mistanke om tilstedeværelse af vektorer på en bedrift, hvor der er bekræftet afrikansk svinepest, sørger myndighederne for:

a) at den inficerede bygning og dens omgivelser kontrolleres for tilstedeværelse af vektorer ved fysisk kontrol og om nødvendigt ved opsætning af fælder i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag III

b) hvis tilstedeværelsen af vektorer bekræftes:

- at de relevante laboratorieprøver til bekræftelse eller udelukkelse af tilstedeværelsen af afrikansk svinepestvirus i vektorerne udføres

- at der indføres yderligere relevante overvågnings-, kontrol- og bekæmpelsesforanstaltninger på bedriften og i området omkring bedriften

c) hvis tilstedeværelsen af vektorer bekræftes, men det ikke er praktisk muligt at bekæmpe dem, at der ikke holdes svin og om nødvendigt heller ikke andre husdyr på bedriften i mindst seks år.

2. Den pågældende medlemsstat giver i Den Stående Veterinærkomité Kommissionen og de øvrige medlemsstater oplysninger om gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 1.

3. Yderligere foranstaltninger til overvågning og bekæmpelse af vektorer og til forebyggelse af afrikansk svinepest kan vedtages efter den procedure, der er nævnt i artikel 24, stk. 2.

Artikel 18

Diagnostiske procedurer og krav til biosikkerhed

1. Medlemsstaterne sørger for:

a) at diagnostiske procedurer, prøvetagning og laboratorieprøver med henblik på at påvise tilstedeværelsen af afrikansk svinepest gennemføres i henhold til den diagnostiske manual

b) at samordningen af normer og diagnosticeringsmetoder varetages af et nationalt laboratorium i overensstemmelse med bilag IV.

2. De nationale laboratorier, der er omhandlet i bilag IV, samarbejder med EF-referencelaboratoriet på de betingelser, der er omhandlet i bilag V. Uden at dette berører bestemmelserne i Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet(12), særlig artikel 28, er laboratoriernes beføjelser og opgaver dem, der er beskrevet i nævnte bilag.

3. For at sikre ensartede procedurer for diagnosticering af afrikansk svinepest og en korrekt differentialdiagnose med klassisk svinepest vedtages der senest seks måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttrædelse og efter den i artikel 23, stk. 2, nævnte procedure en diagnostisk manual for afrikansk svinepest med henblik på mindst at fastsætte følgende:

a) minimumskrav til kvalitetsnormer, som skal overholdes af laboratorier, der diagnosticerer afrikansk svinepest, og ved transport af prøver

b) kriterier og procedurer, der skal følges ved udførelse af kliniske undersøgelse eller undersøgelse efter slagtning for at bekræfte eller afkræfte tilstedeværelse af afrikansk svinepest

c) kriterier og procedurer, der skal følges ved indsamling af prøver fra levende svin eller svinekroppe til bekræftelse eller afkræftelse af afrikansk svinepest ved laboratorieundersøgelser, herunder metoder til udtagning af prøver til serologisk eller virologisk undersøgelse som led i anvendelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i dette direktiv

d) laboratorieprøver, der skal anvendes til diagnosticering af afrikansk svinepest, herunder kriterier for evaluering af resultaterne af laboratorieprøverne

e) laboratoriemetoder til gentypebestemmelse af isolaterne af afrikansk svinepestvirus.

4. For at sikre de rette biosikkerhedsmæssige betingelser for beskyttelse af dyresundheden må afrikansk svinepestvirus, dets genom og antigener og vacciner som led i forskning, diagnosticering eller fremstilling kun håndteres eller anvendes på steder, i virksomheder eller laboratorier, der er godkendt af myndighederne.

Listen over godkendte steder, virksomheder eller laboratorier fremsendes til Kommissionen senest den 1. januar 2004 og holdes ajour.

5. Bestemmelserne i bilag IV og V og i den diagnostiske manual kan suppleres eller ændres efter proceduren i artikel 23, stk. 2.

Artikel 19

Anvendelse, fremstilling og salg af vacciner mod afrikansk svinepest

Medlemsstaterne sørger for:

a) at brug af afrikansk svinepestvaccine er forbudt

b) at håndtering, fremstilling, opbevaring, levering, distribution eller salg af afrikansk svinepestvaccine på EF's område foregår under officiel kontrol.

For at tage hensyn til udviklingen af den videnskabelige og tekniske forskning vedrørende udvikling af en sådan vaccine forelægger Kommissionen dog Rådet en rapport, som i givet fald ledsages af relevante forslag til ajourføring af dette direktiv.

Artikel 20

EF-kontrol

Sagkyndige fra Kommissionen kan i det omfang, det er nødvendigt for at sikre en ensartet anvendelse af dette direktiv, foretage kontrol på stedet i samarbejde med medlemsstaternes kompetente myndigheder. Den medlemsstat, på hvis område der foretages kontrol, yder den bistand, der er nødvendig for, at de sagkyndige kan udføre deres opgaver. Kommissionen orienterer den kompetente myndighed om resultatet af den foretagne kontrol.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel, navnlig dem, der tager sigte på at fastlægge vilkårene for samarbejde med de nationale myndigheder, vedtages efter proceduren i artikel 23, stk. 2.

Artikel 21

Beredskabsplaner

1. Hver medlemsstat opstiller en beredskabsplan med angivelse af, hvilke nationale foranstaltninger der skal iværksættes ved udbrud af afrikansk svinepest, under hensyntagen til lokale forhold såsom især belægningsgraden af svin, som vil kunne påvirke udbredelsen af afrikansk svinepest.

Denne plan skal indeholde bestemmelser om adgang til faciliteter, udstyr, mandskab og materiel, der er påkrævet for hurtigt og effektivt at kunne udrydde sygdommen.

2. Ved opstilling af beredskabsplanen gælder de kriterier og krav, der er fastsat i bilag VI.

Disse kriterier og krav kan ændres eller suppleres efter den i artikel 23, stk. 2, nævnte procedure for at tage hensyn til afrikansk svinepests særlige karakter og de fremskridt, der er gjort med udviklingen af foranstaltninger til sygdomsbekæmpelse.

3. Kommissionen gennemgår planerne for at afgøre, om de gør det muligt at opfylde det tilstræbte mål, og foreslår den pågældende medlemsstat eventuelle nødvendige ændringer, navnlig for at sikre, at planerne er forenelige med andre medlemsstaters planer.

Planerne godkendes, om nødvendigt med ændringer, efter den i artikel 23, stk. 2, nævnte procedure.

Planerne ændres eller suppleres senere efter den i artikel 23, stk. 2, nævnte procedure for at tage hensyn til situationens udvikling. Under alle omstændigheder ajourfører hver enkelt medlemsstat planen hvert femte år og forelægger den for Kommissionen til godkendelse efter den i artikel 23, stk. 2, nævnte procedure.

Artikel 22

Centre for sygdomsbekæmpelse og ekspertgrupper

1. Medlemsstaterne sørger for, at der i tilfælde af udbrud af afrikansk svinepest omgående kan oprettes et funktionsdygtigt nationalt center for sygdomsbekæmpelse.

2. Det nationale center for sygdomsbekæmpelse skal lede og overvåge de opgaver, der udføres af de lokale centre for sygdomsbekæmpelse, der er omhandlet i stk. 3. Det skal navnlig være ansvarlig for

a) fastlæggelsen af de nødvendige kontrolforanstaltninger

b) at de lokale centre for sygdomsbekæmpelse gennemfører de ovenfor nævnte foranstaltninger omgående og effektivt

c) at de lokale centre for sygdomsbekæmpelse får personale og midler

d) at Kommissionen, andre medlemsstater, nationale veterinærorganisationer, nationale myndigheder og landbrugs- og handelsorganer får oplysninger

e) samarbejdet med diagnoselaboratorier

f) samarbejdet med pressen og andre medier

g) samarbejdet med politiet for at sikre overholdelsen af særlige retlige bestemmelser.

3. Medlemsstaterne sørger for, at der i tilfælde af udbrud af afrikansk svinepest omgående kan oprettes funktionsdygtige lokale centre for sygdomsbekæmpelse.

4. Nogle af de nationale sygdomsbekæmpelsescentres opgaver kan imidlertid overføres til de lokale centre for sygdomsbekæmpelse, der fungerer på det administrative niveau, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra p), i direktiv 64/432/EØF(13), eller et højere niveau, for så vidt dette ikke bringer de nationale sygdomsbekæmpelsescentres målsætninger i fare.

5. Medlemsstaterne nedsætter en permanent operativ ekspertgruppe for at opretholde det ekspertiseniveau, der er nødvendig for, at myndighederne altid kan være beredt i tilfælde af sygdom.

I tilfælde af sygdomsudbrud skal ekspertgruppen i det mindste bistå myndighederne med

a) den epidemiologiske undersøgelse

b) prøvetagning, prøver og fortolkning af laboratorieprøver

c) fastsættelse af foranstaltninger til bekæmpelse af sygdommen.

6. Medlemsstaterne sørger for, at de nationale og lokale centre for sygdomsbekæmpelse og ekspertgruppen har personale, faciliteter og udstyr, herunder de nødvendige kommunikationssystemer, samt en klar og effektiv kommandokæde og forvaltning for at sikre hurtig gennemførelse af de foranstaltninger til bekæmpelse af sygdommen, der er fastsat i dette direktiv.

De nærmere bestemmelser vedrørende de nationale og lokale sygdomsforebyggelsescentres og ekspertgruppers personale, faciliteter, udstyr, kommandokæde og forvaltning fastsættes i den beredskabsplan, der er nævnt i artikel 21.

7. Andre kriterier og krav med hensyn til disse nationale og lokale sygdomsbekæmpelsescentres og ekspertgruppers funktion og opgaver fastlægges efter proceduren i artikel 23, stk. 2.

Artikel 23

Normal forskriftsprocedure

1. Kommissionen bistås af en komité.

2. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF anvendelse.

Den i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF omhandlede periode fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen fastlægger selv sin forretningsorden.

Artikel 24

Fremskyndet forskriftsprocedure

1. Kommissionen bistås af en komité.

2. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF anvendelse.

Den i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF omhandlede periode fastsættes til 15 dage.

3. Komitéen fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 25

Ændring af bilag I til direktiv 92/119/EØF

I bilag I til direktiv 92/119/EØF ændres "Teschener syge" til "afrikansk svinepest".

Artikel 26

Gennemførelsesforanstaltninger

1. Bilag I til VI til dette direktiv ændres efter proceduren i artikel 23, stk. 2.

2. Eventuelle gennemførelsesbestemmelser til direktivet kan vedtages efter proceduren i artikel 23, stk. 2, eller, hvis den epidemiologiske situation gør det påkrævet, efter proceduren i artikel 24, stk. 2.

Artikel 27

Overgangsbestemmelser

Indtil dette direktiv anvendes, kan der vedtages overgangsbestemmelser om bekæmpelse af afrikansk svinepest efter proceduren i artikel 23, stk. 2.

Artikel 28

Gennemførelse i national ret

Medlemsstaterne sætter de fornødne love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme nærværende direktiv senest den 30. juni 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse love og administrative bestemmelser fra den 1. juli 2003.

De omhandlede love og administrative bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 29

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 30

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 27. juni 2002.

På Rådets vegne

M. Arias Cañete

Formand

(1) EFT L 62 af 15.3.1993, s. 69. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(2) EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5.

(3) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(4) EFT L 378 af 31.12.1982, s. 58. Senest ændret ved Kommissionens afgørelse 2000/556/EF (EFT L 235 af 19.9.2000, s. 27).

(5) Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29). Senest ændret ved direktiv 92/118/EØF (EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49).

(6) Rådets direktiv 90/667/EØF af 27. november 1990 om sundhedsmæssige bestemmelser for bortskaffelse, forarbejdning og afsætning af animalsk affald og for beskyttelse mod patogener i foder fremstillet af dyr, herunder fisk, og om ændring af direktiv 90/425/EØF (EFT L 363 af 27.12.1990, s. 51). Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(7) Rådets direktiv 93/119/EØF af 22. december 1993 om beskyttelse af dyr på slagte- og aflivningstidspunktet (EFT L 340 af 31.12.1993, s. 21).

(8) EFT L 355 af 5.12.1992, s. 32. Ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(9) EFT L 302 af 31.12.1972, s. 24. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(10) EFT L 47 af 21.2.1980, s. 4. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(11) EFT L 268 af 14.9.1992, s. 35. Senest ændret ved direktiv 97/79/EF (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 31).

(12) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved beslutning 2001/572/EF (EFT L 203 af 28.7.2001, s. 16).

(13) Direktiv 64/432/EØF af 26. juli 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64). Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 535/2002 (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 22).

BILAG I

Anmeldelse af sygdom og yderligere epidemiologiske oplysninger, som den medlemsstat, hvor der er bekræftet afrikansk svinepest, skal afgive

1) Senest 24 timer efter bekræftelsen af et primærudbrud, primærtilfælde hos vildtlevende svin eller tilfælde på et slagteri eller transportmiddel meddeler den pågældende medlemsstat ved hjælp af systemet for anmeldelse af dyresygdomme, der er oprettet i henhold til artikel 5 i Rådets direktiv 82/894/EØF:

a) afsendelsesdatoen

b) afsendelsestidspunktet

c) medlemsstatens navn

d) sygdommens navn

e) udbruddets eller tilfældets nummer

f) den dato, hvor der opstod mistanke om afrikansk svinepest

g) bekræftelsesdatoen

h) de metoder, der blev anvendt til bekræftelse

i) om sygdommen er bekræftet hos vildtlevende svin eller hos svin på en bedrift, et slagteri eller et transportmiddel

j) det sted, hvor udbruddet eller tilfældet af afrikansk svinepest er blevet bekræftet

k) de foranstaltninger, der anvendes til bekæmpelse af sygdommen.

2) Når det gælder primærudbrud eller tilfælde på slagterier eller transportmidler, fremsender den pågældende medlemsstat foruden oplysningerne i punkt 1 følgende oplysninger:

a) antallet af modtagelige svin på udbrudsstedet eller på slagteriet eller transportmidlet

b) antallet af døde svin af hver kategori på bedriften, slagteriet eller transportmidlet

c) inden for hver kategori det antal svin, hos hvilke der er bekræftet afrikansk svinepest, og sygdommens morbiditet

d) antallet af svin, der er aflivet på udbrudsstedet eller på slagteriet eller transportmidlet

e) antallet af forarbejdede kroppe

f) når der er tale om et udbrud, udbruddets afstand til den nærmeste svinebedrift

g) hvis der er bekræftet afrikansk svinepest på et slagteri eller et transportmiddel, det sted, hvor de inficerede svins eller svinekroppes oprindelsesbedrift er beliggende.

3) Når det gælder sekundærudbrud, skal oplysningerne i henhold til punkt 1 og 2 fremsendes inden for de frister, der er fastsat i artikel 4 i direktiv 82/894/EØF.

4) Den pågældende medlemsstat sørger for, at oplysningerne om udbrud eller tilfælde af afrikansk svinepest på en bedrift, et slagteri eller et transportmiddel i henhold til punkt 1, 2 og 3 snarest muligt følges op af en skriftlig rapport til Kommissionen og de øvrige medlemsstater, der mindst omfatter følgende:

a) den dato, hvor svinene på bedriften, slagteriet eller transportmidlet blev aflivet og kroppene forarbejdet

b) resultaterne af undersøgelserne af de prøver, der blev taget, da svinene blev aflivet

c) hvis undtagelsesbestemmelsen i artikel 6, stk. 1, er blevet anvendt, antallet af svin, der er aflivet og forarbejdet, og antallet af svin, der senere skal slagtes, og den frist, der er sat for slagtningen

d) oplysninger om sygdommens mulige oprindelse eller dens faktiske oprindelse, hvis den er konstateret

e) oplysninger om det kontrolsystem, der er indført for at sikre, at foranstaltningerne for kontrol af flytninger af dyr i henhold til artikel 10 og 11 gennemføres effektivt

f) når der er tale om et primærudbrud eller et tilfælde af afrikansk svinepest på et slagteri eller et transportmiddel, gentypen af det virus, der har forårsaget udbruddet eller tilfældet

g) hvis svin er blevet aflivet på kontaktbedrifter eller bedrifter med svin, der mistænkes for at være inficeret med afrikansk svinepestvirus, oplysninger om:

- datoen for aflivningen og antallet af svin i hver kategori, der er aflivet på hver bedrift

- den epidemiologiske forbindelse mellem udbruddet eller tilfældet af afrikansk svinepest og hver enkelt kontaktbedrift eller andre forhold, der har givet anledning til mistanke om afrikansk svinepest på hver enkelt mistænkt bedrift

- resultaterne af de laboratorieundersøgelser, der er foretaget af de prøver, som er taget fra svinene på bedrifterne ved aflivningen.

Hvis der ikke er aflivet svin på kontaktbedrifter, skal grundene til denne beslutning oplyses.

BILAG II

Principper og procedurer for rengøring, desinfektion og behandling med insekticider

1) Generelle principper og procedurer:

a) rengøring og desinfektion og om nødvendigt foranstaltninger til tilintetgørelse af gnavere og insekter ved hjælp af officielt tilladte produkter gennemføres under officielt tilsyn og efter embedsdyrlægens instrukser

b) desinfektionsmidlerne og koncentrationerne heraf skal godkendes officielt af myndighederne for at sikre, at afrikansk svinepestvirus tilintetgøres

c) desinfektionsmidlernes effektivitet skal kontrolleres regelmæssigt inden brug, da visse desinfektionsmidlers effektivitet mindskes ved længere tids opbevaring

d) valget af desinfektionsmidler, insekticider og desinfektions- og insektbekæmpelsesprocedurer træffes under hensyntagen til arten af de lokaler, køretøjer og genstande, der skal behandles

e) affedtningsmidler, desinfektionsmidler og insekticider skal anvendes under forhold, der sikrer, at midlernes effektivitet ikke forringes. Navnlig skal tekniske parametre, som fabrikanten har angivet, såsom tryk, minimumstemperatur og påkrævet kontakttid, overholdes

f) uanset hvilket desinfektionsmiddel der anvendes, gælder følgende generelle regler:

- strøelse og ekskrementer gennemvædes med desinfektionsmidlet

- gulve, ramper og vægge vaskes og rengøres ved omhyggelig skrubning, efter at udstyr eller installationer, der ellers ville gøre rengøring og desinfektion mindre effektiv, om muligt er fjernet eller afmonteret

- derpå anvendes desinfektionsmidlet på ny under overholdelse af den minimumskontakttid, som fabrikanten har angivet

- det vand, der er brugt til rengøringen, skal i overensstemmelse med embedsdyrlægens instrukser destrueres for at undgå enhver risiko for spredning af virusset

g) når vaskningen foregår med væsker under tryk, må rekontamination af de allerede rengjorte dele undgås

h) der skal også foretages vaskning, desinfektion eller destruktion af udstyr, installationer, genstande eller aflukker, som kan være kontamineret

i) efter desinfektionen må rekontamination undgås

j) rengøring, desinfektion og insektbekæmpelse i henhold til dette direktiv skal dokumenteres i bedriftsregistret eller kørselsbogen og, når der kræves officiel godkendelse, godkendes af den tilsynsførende embedsdyrlæge.

2) Særlige bestemmelser om rengøring og desinfektion af inficerede bedrifter:

a) foreløbig rengøring og desinfektion:

- under aflivningen af dyrene skal der træffes alle de nødvendige foranstaltninger til at undgå eller mest muligt mindske spredningen af afrikansk svinepestvirus. Disse foranstaltninger omfatter bl.a. installering af midlertidigt desinfektionsudstyr, anvendelse af beskyttelsesdragter og brusebade, dekontaminering af udstyr, instrumenter og faciliteter og afbrydelse af strømmen, der driver ventilationen

- aflivede dyrs kroppe skal sprøjtes med desinfektionsmiddel

- hvis kroppene skal fjernes fra bedriften med henblik på forarbejdning, skal der anvendes lukkede og tætte beholdere

- så snart svinekroppene er blevet fjernet med henblik på forarbejdning, sprøjtes de dele af bedriften, hvor disse dyr har været opstaldet, og de dele af andre bygninger, gårdspladser m.v., som er blevet kontamineret under aflivning eller undersøgelse efter slagtning, med desinfektionsmidler, der er godkendt i henhold til artikel 12

- væv eller blod fra slagtning eller undersøgelse efter slagtning eller alvorlig kontamination af bygninger, gårdspladser, redskaber m.v. indsamles omhyggeligt og bortskaffes sammen med kroppene

- desinfektionsmidlet skal forblive på den behandlede overflade i mindst 24 timer

b) endelig rengøring og desinfektion:

- gødning og brugt strøelse fjernes og behandles i henhold til punkt 3, litra a)

- fedt og snavs fjernes fra alle overflader med et affedtningsmiddel, og overfladerne vaskes med vand

- efter afvaskning med koldt vand sprøjtes der igen med desinfektionsmiddel

- efter syv dages forløb behandles lokalerne med et affedtningsmiddel, skylles med vand, sprøjtes med et desinfektionsmiddel og skylles igen med vand.

3) Desinfektion af kontamineret strøelse, gødning og gylle:

a) gødning og brugt strøelse opstakkes så den opvarmes, sprøjtes med et desinfektionsmiddel og henstår i mindst 42 dage eller destrueres ved brænding eller nedgravning

b) gylle bør oplagres i mindst 60 dage efter sidste tilsætning af inficeret materiale, medmindre myndighederne giver tilladelse til en kortere oplagringsperiode for gylle, som er blevet behandlet effektivt i overensstemmelse med embedsdyrlægens instrukser, så det sikres, at virusset tilintetgøres.

4) Når det gælder frilandsbedrifter, kan myndighederne dog uanset punkt 1 og 2 indføre særlige procedurer for rengøring og desinfektion under hensyntagen til bedriftstypen og klimaforholdene.

BILAG III

Retningslinjer for søgning efter vektorer

1. Der skal foretages søgning efter vektorer i de stalde, hvor svinene opholder sig, samt i deres omgivelser.

Vektorerne findes generelt i gamle bygninger, på steder, der er beskyttet mod sollys, og når der er gunstige forhold med hensyn til temperatur og fugtighed.

Søgningen vil give de bedste resultater, hvis den foretages i slutningen af foråret, i løbet af sommeren og i begyndelsen af efteråret, som er de perioder, hvor vektorerne er mest aktive.

2. Der skal anvendes to søgningsmetoder:

a) Der skal foretages søgning efter vektorer i jord, sand eller støv, der ved hjælp af en børste eller et hvilket som helst andet hensigtsmæssigt værktøj udtages fra mellemrummene mellem stenene (i tilfælde af stalde, der er bygget af sten) eller mellemrummene eller revnerne i murene under tagstenene eller på gulvet i staldene. Om nødvendigt sis jorden og sandet. Det kan være nyttigt at benytte en lup til at søge efter unge larver.

b) Der skal foretages søgning efter vektorer ved hjælp af kuldioxidfælder. Fælderne skal placeres i flere timer i de stalde, hvor svinene opholder sig, helst om natten, og under alle omstændigheder på steder, der er beskyttet mod sollys. Fælderne skal konstrueres således, at vektorerne nærmer sig kuldioxidkilden mest muligt og ikke kan vende tilbage til deres tilflugtssted.

BILAG IV

Nationale laboratorier for afrikansk svinepest og deres opgaver

1. De nationale laboratorier for afrikansk svinepest er følgende:

Belgien

Centre d'Etude et de Recherche Vétérinaires et Agrochimiques, 1180 Bruxelles

Danmark

Danmarks Veterinærinstitut - Afdeling for Virologi, Lindholm, 4771 Kalvehave

Tyskland

Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, Tübingen, 17498 Riems

Grækenland

Veterinary Institute of Infectious and parasitic diseases, 15310 Ag. Paraskevi

Spanien

Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos (Madrid)

Frankrig

AFSSA-Ploufragan, Zoopole des Cotes d'Armor, 22440 Ploufragan

Irland

Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15

Italien

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, 06100 Perugia

Luxembourg

Laboratoire de Medecine Veterinare de l'État, 1020 Luxembourg

Nederlandene

Central Institute for animal disease control (CIDC-Lelystad), P.O. BOX 2004, 8203 AA Lelystad

Østrig

Bundesanstalt für Veterinärmedizinische Untersuchungen in Mödling, Rober Koch-Gasse 17, 2340 Mödling

Portugal

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, 1500 Lisboa

Finland

Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, 00231 Helsinki

Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel, 00231 Helsingfors

Sverige

Statens veterinärmedicinska anstalt, 75189 Uppsala

Det Forenede Kongerige

Institute for Animal Health, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF.

2. De nationale laboratorier for afrikansk svinepest er ansvarlige for at sikre, at laboratorieprøverne i hver enkelt medlemsstat til påvisning af afrikansk svinepest og bestemmelsen af virusisolaters gentype udføres i henhold til den diagnostiske manual. Med henblik herpå kan de træffe særlige aftaler med EF-referencelaboratoriet eller med andre nationale laboratorier.

3. Det nationale laboratorium for afrikansk svinepest i hver enkelt medlemsstat er ansvarlig for koordineringen af normer og diagnostiske metoder på de enkelte laboratorier for diagnosticering af afrikansk svinepest i medlemsstaten. Med henblik herpå:

a) kan de levere diagnostiske reagenser til de enkelte laboratorier

b) skal de kontrollere kvaliteten af alle diagnostiske reagenser, der anvendes i medlemsstaten

c) skal de med mellemrum tilrettelægge sammenlignende undersøgelser

d) skal de opbevare isolater af afrikansk svinepestvirus fra bekræftede tilfælde og udbrud i medlemsstaten.

BILAG V

EF-referencelaboratoriet for afrikansk svinepest

1. EF-referencelaboratoriet for afrikansk svinepest er: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spanien.

2. EF-referencelaboratoriet for afrikansk svinepest har følgende opgaver og funktioner:

a) i samråd med Kommissionen at koordinere metoderne til diagnosticering af afrikansk svinepest i medlemsstaterne, især ved:

- at opbevare og udlevere cellekulturer til anvendelse ved diagnosticering

- at typebestemme, opbevare og udlevere stammer af afrikansk svinepestvirus med henblik på serologiske prøver og fremstilling af antisera

- at udlevere referencesera, konjugerede sera og andre referencereagenser til de nationale laboratorier med henblik på standardisering af de prøver og reagenser, der anvendes i de enkelte medlemsstater

- at etablere og vedligeholde en samling afrikansk svinepestvirus

- med mellemrum at tilrettelægge sammenlignende undersøgelser af diagnosticeringsprocedurer på EF-plan

- at indsamle og sammenligne data og oplysninger om de anvendte diagnosticeringsmetoder og resultaterne af de udførte prøver

- at karakterisere virusisolater ved hjælp af de mest avancerede metoder for at opnå større viden om afrikansk svinepests epizootiologi

- at holde sig løbende underrettet om udviklingen i hele verden, hvad angår overvågning og forebyggelse af afrikansk svinepest og sygdommens epizootiologi

- at opretholde en ekspertise i afrikansk svinepestvirus og andre relevante virusser, så der kan foretages en hurtig differentialdiagnosticering

b) at træffe de nødvendige foranstaltninger til at efteruddanne eller omskole eksperter i laboratoriediagnostik med henblik på harmonisering af diagnosticeringsmetoderne

c) at have uddannet personale klar til nødsituationer inden for EF

d) at drive forskning og så vidt muligt koordinere forskning, der tager sigte på at forbedre bekæmpelsen af afrikansk svinepest

e) at udarbejde tekniske protokoller vedrørende procedurerne for kontrol af desinfektionsmidlernes effektivitet i bekæmpelsen af afrikansk svinepestvirus.

3. EF-referencelaboratorierne for klassisk svinepest og afrikansk svinepest tilrettelægger deres aktiviteter på en sådan måde, at der sikres en hensigtsmæssig koordination af de sammenlignende undersøgelser, som tilrettelægges på EF-plan med henblik på diagnosticeringen af disse to sygdomme.

BILAG VI

Kriterier og krav vedrørende beredskabsplaner

Medlemsstaterne sørger for, at beredskabsplanerne mindst opfylder følgende kriterier og krav:

a) Der fastsættes bestemmelser for at sikre, at de retlige beføjelser, som er nødvendige for iværksættelsen af beredskabsplanerne, findes, og for at gøre det muligt at gennemføre en hurtig og effektiv udryddelseskampagne.

b) Der fastsættes bestemmelser for at sikre adgangen til nødfonden, budgetmidlerne og de finansielle ressourcer for at dække alle aspekter af bekæmpelsen af afrikansk svinepest.

c) Der indføres en kommandovej for at sikre, at beslutningsprocessen er hurtig og effektiv i forbindelse med et sygdomsudbrud. Kommandovejen underlægges om nødvendigt en central beslutningsenhed, som har til opgave at lede samtlige sygdomsbekæmpelsesstrategier. Chefen for veterinærtjenesterne er medlem af denne enhed og sikrer forbindelsen mellem den centrale beslutningsenhed og det nationale center for sygdomsbekæmpelse, der er omhandlet i artikel 22.

d) Der træffes foranstaltninger til at stille passende ressourcer til rådighed for at sikre en hurtig og effektiv kampagne, herunder personale, udstyr og laboratorieinfrastrukturer.

e) Der stilles en ajourført håndbog med instrukser til rådighed. Den beskriver i detaljer og på fuldstændig og praktisk vis alle procedurer, instrukser og sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der skal anvendes ved udbrud af afrikansk svinepest.

f) Personalet deltager regelmæssigt i

i) uddannelsesaktioner vedrørende kliniske symptomer, den epidemiologiske undersøgelse og bekæmpelsen af afrikansk svinepest

ii) øvelser, som afholdes mindst to gange om året

iii) uddannelsesaktioner vedrørende kommunikationsteknikker med henblik på afholdelse af bevidstgørelseskampagner om den pågældende sygdom bestemt for myndigheder, landmænd og dyrlæger.

Top