Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0031

Kommissionens direktiv 2002/31/EF af 22. marts 2002 om gennemførelse af Rådets direktiv 92/75/EØF om energimærkning af klimaanlæg til husholdningsbrug (EØS-relevant tekst)

OJ L 86, 3.4.2002, p. 26–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029 P. 286 - 301
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 029 P. 286 - 301
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 029 P. 286 - 301
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 029 P. 286 - 301
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 029 P. 286 - 301
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 029 P. 286 - 301
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 029 P. 286 - 301
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 029 P. 286 - 301
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 029 P. 286 - 301
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 033 P. 253 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 033 P. 253 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 23 - 38

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; ophævet ved 32011R0626

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/31/oj

32002L0031

Kommissionens direktiv 2002/31/EF af 22. marts 2002 om gennemførelse af Rådets direktiv 92/75/EØF om energimærkning af klimaanlæg til husholdningsbrug (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 086 af 03/04/2002 s. 0026 - 0041


Kommissionens direktiv 2002/31/EF

af 22. marts 2002

om gennemførelse af Rådets direktiv 92/75/EØF om energimærkning af klimaanlæg til husholdningsbrug

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/75/EØF af 22. september 1992 om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger(1), særlig artikel 9 og 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Direktiv 92/75/EØF pålægger Kommissionen at vedtage gennemførelsesdirektiver for forskellige husholdningsapparater, herunder klimaanlæg.

(2) Klimaanlægs elforbrug tegner sig for en betydelig del af det samlede energiforbrug i Fællesskabets husholdninger. Der er gode muligheder for at nedskære disse apparaters energiforbrug.

(3) Harmoniserede standarder er tekniske specifikationer, der er vedtaget af de europæiske standardiseringsorganer som anført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter(2), ændret ved direktiv 98/48/EF(3), i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for samarbejde mellem Kommissionen og ovennævnte organer, der blev underskrevet den 13. november 1984, med senere ændringer.

(4) Der skal anføres oplysninger om støjemissionen i det omfang, dette kræves af medlemsstaterne i henhold til Rådets direktiv 86/594/EØF af 1. december 1986 om luftbåren støj fra husholdningsapparater(4).

(5) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det ved artikel 10 i direktiv 92/75/EØF nedsatte udvalg -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Dette direktiv finder anvendelse på husholdningsklimaanlæg med almindelig elnettilslutning som defineret i de europæiske standarder EN 255-1 og EN 814-1 samt de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2.

Det gælder ikke for følgende typer af apparater:

- apparater, der også kan benytte andre energikilder

- luft til vand- og vand til vand-apparater

- enheder med et output (køleeffekt) på mere end 12 kW.

Artikel 2

1. De oplysninger, som kræves ifølge dette direktiv, måles i henhold til de harmoniserede standarder, som Den Europæiske Komité for Standardisering (CEN) har vedtaget på Kommissionens mandat, jf. direktiv 98/34/EF; standardernes referencenumre er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, og medlemsstaterne har offentliggjort referencenumrene for de nationale standarder, som gennemfører disse harmoniserede standarder.

Bestemmelserne i bilag I, II og III til dette direktiv, vedrørende krav om oplysninger om støj, finder kun anvendelse, når medlemsstaterne kræver sådanne oplysninger ifølge artikel 3 i direktiv 86/594/EØF. Disse oplysninger måles som foreskrevet i nævnte direktiv.

2. De udtryk, som anvendes i dette direktiv, har samme betydning som i direktiv 92/75/EØF.

Artikel 3

1. Det tekniske dokumentationsmateriale, der omhandles i artikel 2, stk. 3, i direktiv 92/75/EØF, skal indeholde følgende:

a) leverandørens navn og adresse

b) en generel beskrivelse af modellen, som skal være tilstrækkelig til entydigt og let at identificere denne

c) oplysninger, med relevante tegninger, om modellens vigtigste konstruktionstræk, især forhold, som har væsentlig indflydelse på dens energiforbrug

d) rapporter over de prøvninger, som er udført på modellen efter metoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i nærværende direktiv

e) eventuel brugsvejledning.

Når oplysningerne om en specifik modelkombination er beregnet ud fra konstruktionen og/eller ekstrapoleret af andre kombinationer, bør dokumentationen indeholde nærmere oplysninger om disse beregninger og/eller ekstrapolationer og om prøvninger, som er foretaget for at verificere nøjagtigheden af beregningerne (detaljerede oplysninger om den matematiske model, der anvendes til at beregne splitanlægs ydeevne, og om målinger, der er foretaget for at verificere denne model).

2. Den i artikel 2, stk. 1, i direktiv 92/75/EØF omhandlede etiket skal udformes som vist i bilag I til nærværende direktiv.

Etiketten anbringes udvendig på apparatets for- eller overside, så den er klart synlig og ikke er skjult.

3. Form og indhold af det i artikel 2, stk. 1, i direktiv 92/75/EØF omhandlede oplysningsskema skal svare til beskrivelsen i bilag II til nærværende direktiv.

4. Udbydes apparatet til salg, leje eller salg på afbetaling med trykt eller skriftligt meddelelse eller på andre måder, som indebærer, at den potentielle køber må formodes ikke at få lejlighed til at se apparatet udstillet, som f.eks. et skriftligt tilbud, postordrekatalog, reklamer på internettet eller andre elektroniske medier, skal meddelelsen indeholde alle oplysningerne i bilag III til dette direktiv.

5. Et apparats relative energiforbrug bestemmes i henhold til bilag IV.

Artikel 4

Som overgangsforanstaltning skal medlemsstaterne indtil den 30. juni 2003 tillade markedsføring, handel med og/eller udstilling af produkter og fordeling af trykt oplysningsmateriale der er nævnt i artikel 3, stk. 4, og som ikke opfylder dette direktiv.

Artikel 5

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 1. januar 2003 de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2003.

2. Disse love og bestemmelser skal ved medlemsstaternes vedtagelse indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 6

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 2002.

På Kommissionens vegne

Loyola de Palacio

Næstformand

(1) EFT L 297 af 13.10.1992, s. 16.

(2) EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

(3) EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18.

(4) EFT L 344 af 6.12.1986, s. 24.

BILAG I

ETIKETTEN

Udformning af etiketten

1. Etiketten udfærdiges på det pågældende sprog i overensstemmelse med følgende modeller:

Etiketten til køleapparater - etiketten 1

>PIC FILE= "L_2002086DA.002901.TIF">

Etiketten til køle/varmeapparater - etiketten 2

>PIC FILE= "L_2002086DA.003001.TIF">

2. Følgende noter viser, hvilke oplysninger der skal angives:

Noter

I. Leverandørens navn eller varemærke.

II. Leverandørens modelbetegnelse.

For "split- og multisplitenheder" angives modelbetegnelsen for kombinationens indendørs- og udendørsdele, som de nedennævnte tabelværdier gælder for.

III. Modellens eller kombinationens relative energiforbrug bestemt i overensstemmelse med bilag IV. Pilens spids indeholdende bogstavindikatoren A-G skal placeres på højdeniveau med den pågældende kategori.

Pilen med bogstavindikatoren må ikke være mindre end - eller mere end dobbelt så høj som - højden af de pile, der angiver kategorierne.

IV. Hvis en model har fået tildelt EU-miljømærket i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke(1), kan en kopi af miljømærket anbringes her, uden bindende virkning for eventuelle krav under ordningen for tildeling af et EF-miljømærke.

V. Det vejledende årlige energiforbrug beregnet ud fra den maksimale indgangseffekt som defineret i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 multipliceret med et årsgennemsnit på 500 timer ved maksimal køling bestemt i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 (prøvningsbetingelser T1 "moderate").

VI. Køleeffekten defineret som apparatets kølekapacitet i kW ved maksimal køling bestemt i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 (prøvningsbetingelser T1 "moderate").

VII. Apparatets EER (energieffektivitetskvotient) ved maksimal køling bestemt i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 (prøvningsbetingelser T1 "moderate").

VIII. Apparattype: køling eller køling/opvarmning. Denne indikatorpil anbringes på højdeniveau med den relevante apparattype.

IX. Kølemetode: luftkøling, vandkøling.

Denne indikatorpil anbringes på højdeniveau med den relevante apparattype.

X. Hvis apparatet kan bruges til opvarmning (etiket 2), angives varmeydelsen defineret som opvarmningskapaciteten i kW ved maksimal opvarmning bestemt i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 (prøvningsbetingelser T1 + 7C).

XI. Hvis apparatet kan bruges til opvarmning (etiket 2), angives det relative energiforbrug til opvarmning i overensstemmelse med bilag IV udtrykt på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug) bestemt i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 (prøvningsbetingelser T1 + 7C). Hvis apparatet anvender et modstandselement til opvarmningen, skal ydelseskoefficienten (coefficient of performance - COP) være lig 1.

XII. Støj ved normal drift i de relevante tilfælde bestemt i overensstemmelse med direktiv 86/594/EØF.

NB:

De tilsvarende udtryk på andre sprog findes i bilag V.

Trykning

3. I det følgende afgrænses visse aspekter af etiketten:

Farver:

CMYK - cyan, magenta, gul, sort.

Eksempel: 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

Pile:

A: X0X0

B: 70X0

C: 30X0

D: 00X0

E: 03X0

F: 07X0

G: 0XX0.

Rammefarve: X070.

Sort anvendes som baggrundsfarve i den pil, der viser det relative energiforbrug.

Al tekst angives med sort. Baggrunden er hvid.

>PIC FILE= "L_2002086DA.003201.TIF">

(1) EFT L 237 af 21.9.2000, s. 1.

BILAG II

OPLYSNINGSSKEMAET

Oplysningsskemaet skal indeholde følgende oplysninger. Oplysningerne kan enten gives i form af et skema, der omfatter en række modeller fra den samme leverandør, og skal i så fald opgives i den angivne rækkefølge, eller de kan gives i tilknytning til beskrivelsen af apparatet:

1. Leverandørens varemærke.

2. Leverandørens modelbetegnelse.

For "split- og multisplitenheder" angives modelbetegnelsen for kombinationens indendørs- og udendørsdele, som de nedennævnte tabelværdier gælder for.

3. Modellens relative energiforbrug bestemt i overensstemmelse med bilag IV, udtrykt som "Relativt energiforbrug på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug)". Hvor disse oplysninger er givet i skemaform, kan de udtrykkes på anden vis, forudsat at det tydeligt fremgår, at skalaen går fra A (lavt forbrug) til G (højt forbrug).

4. Er disse oplysninger angivet i en tabel, og har nogle af apparaterne i tabellen fået tildelt et EU-miljømærke i henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000, kan dette oplyses her. I så fald skal rubrikoverskriften hedde "EU-miljømærke" og angivelsen være en kopi af EU-miljømærket. Denne bestemmelse ændrer intet ved kravene i EF-ordningen for tildeling af miljømærke.

5. Det vejledende årlige energiforbrug baseret på et årsgennemsnit på 500 timer bestemt i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 (prøvningsbetingelser T1 "moderate"), som fastsat i bilag I, note VI.

6. Apparatets køleeffekt i kW ved maksimal køling bestemt i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 (prøvningsbetingelser T1 "moderate"), som fastsat i bilag I, note VII.

7. Apparatets EER (energieffektivitetskvotient) ved maksimal køling bestemt i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 (prøvningsbetingelser T1 "moderate").

8. Apparattype: køling eller køling/opvarmning.

9. Kølemetode: luftkøling, vandkøling.

10. Hvis apparatet kan bruges til opvarmning, angives varmeydelsen defineret som opvarmningskapaciteten i kW ved maksimal opvarmning bestemt i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 (prøvningsbetingelser T1 + 7C), som defineret i bilag I, note X.

11. Hvis apparatet kan bruges til opvarmning, angives det relative energiforbrug til opvarmning i overensstemmelse med bilag IV udtrykt på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug) bestemt i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 (prøvningsbetingelser T1 + 7C), som fastsat i bilag I, note XI. Hvis apparatet anvender et modstandselement til opvarmningen, skal ydelseskoefficienten (coefficient of performance - COP) være lig 1.

12. Støjniveau ved normal brug, hvor dette er relevant, bestemt i overensstemmelse med direktiv 86/594/EØF.

13. Leverandøren kan desuden tilføje oplysningerne i punkt 5 til 8 for andre prøvningsbetingelser fastsat i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2.

Hvis der er vedlagt et eksemplar af etiketten enten i farve eller sort/hvid, tilføjes kun de supplerende oplysninger.

NB:

De tilsvarende udtryk på andre sprog findes i bilag V.

BILAG III

POSTORDRESALG OG FJERNSALG

Postordrekataloger, meddelelser, skriftlige tilbud, reklamer på internettet eller andre elektroniske medier, som der henvises til i artikel 3, stk. 4, skal indeholde følgende oplysninger i den opstillede rækkefølge:

(Som i bilag II).

NB:

De tilsvarende udtryk på andre sprog findes i bilag V.

BILAG IV

KLASSIFICERING

1. Det relative energiforbrug angives derefter på grundlag af de følgende tabeller, hvor EER (energieffektivitetskvotient) bestemmes i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 (prøvningsbetingelser T1 "moderate").

Tabel 1 - Luftkølede klimaanlæg

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

Tabel 2 - Vandkølede klimaanlæg

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

2. Det relative energiforbrug til opvarmning angives derefter på grundlag af de følgende tabeller, hvor COP (ydelseskoefficienten) fastsættes i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 (prøvningsbetingelser T1 + 7C).

Tabel 3 - Luftkølede klimaanlæg - opvarmning

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

Tabel 4 - Vandkølede klimaanlæg - opvarmning

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

BILAG V

OVERSÆTTELSE AF TERMER, SOM SKAL ANVENDES PÅ ETIKETTEN OG OPLYSNINGSSKEMAET

Nedenfor oversættes de danske termer i denne tekst til de øvrige fællesskabssprog:

>TABELPOSITION>

Top