EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0622

2002/622/EF: Kommissionens afgørelse af 26. juli 2002 om nedsættelse af en frekvenspolitikgruppe (EØS-relevant tekst)

OJ L 198, 27.7.2002, p. 49–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029 P. 504 - 506
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 029 P. 504 - 506
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 029 P. 504 - 506
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 029 P. 504 - 506
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 029 P. 504 - 506
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 029 P. 504 - 506
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 029 P. 504 - 506
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 029 P. 504 - 506
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 029 P. 504 - 506
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 036 P. 53 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 036 P. 53 - 55
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 83 - 85

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2019; ophævet ved 32019D0612(01) . Latest consolidated version: 07/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/622/oj

32002D0622

2002/622/EF: Kommissionens afgørelse af 26. juli 2002 om nedsættelse af en frekvenspolitikgruppe (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 198 af 27/07/2002 s. 0049 - 0051


Kommissionens afgørelse

af 26. juli 2002

om nedsættelse af en frekvenspolitikgruppe

(EØS-relevant tekst)

(2002/622/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Med Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab(1) (herefter kaldet "frekvenspolitikbeslutningen") etableres et politisk og retligt regelsæt i Fællesskabet for frekvenspolitik med henblik på at sikre samordning af politikkerne og, hvor det er relevant, for at foretage den harmonisering af betingelserne for adgang til og effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne, der er nødvendig for det indre markeds oprettelse og funktion inden for fællesskabspolitiske områder som elektronisk kommunikation, transport og forskning og udvikling.

(2) Frekvenspolitikbeslutningen nævner, at Kommissionen kan afholde høringer uden for rammerne af beslutningen for at tage hensyn til holdninger hos medlemsstaterne, fællesskabsinstitutionerne, branchen, alle berørte brugere, både kommercielle og ikke-kommercielle, samt hos andre interessegrupper med hensyn til den teknologiske samt markeds- og reguleringsmæssige udvikling, hvis de kan få konsekvenser for radiofrekvensanvendelse.

(3) Der bør nedsættes en rådgivende gruppe kaldet Frekvenspolitikgruppen (i det følgende benævnt "Gruppen"). Gruppen bør bistå og rådgive Kommissionen om frekvenspolitiske spørgsmål som rådighed over frekvenser, samordning og allokering af frekvenser, tilrådighedsstillelse af oplysninger om frekvensallokering, adgang til og anvendelse af frekvensressourcer, metoder, der bruges ved tildeling af brugsret til frekvenser, genopdyrkning, flytning, værdiansættelse og effektiv udnyttelse af frekvensressourcer samt beskyttelse af menneskers helbred.

(4) Gruppen bør bidrage til udviklingen af en EU-frekvenspolitik, som ikke udelukkende baseres på tekniske parametre, men også tager hensyn til økonomiske, politiske, kulturelle, strategiske, sundhedsmæssige og sociale aspekter samt frekvensbrugeres forskellige og eventuelt modstridende behov med henblik på at sikre, at der sker en rimelig, ikke-diskriminerende og forholdsmæssig afvejning heraf.

(5) Gruppen bør omfatte højtstående regeringssagkyndige fra medlemsstaterne og en højtstående repræsentant fra Kommissionen. Gruppen kan også omfatte observatører og invitere andre til at deltage i møderne efter behov, herunder regeludstedende myndigheder, konkurrencemyndigheder, markedsaktører samt bruger- og forbrugergrupper. Gruppen skulle derfor give mulighed for et samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen, som bidrager mest muligt til udviklingen af det indre marked.

(6) Gruppen bør som udgangspunkt for sit arbejde med frekvenspolitiske spørgsmål set i sammenhæng med alle berørte fællesskabspolitikker have nære arbejdsmæssige forbindelser med bestemte grupper og udvalg, der er nedsat i forbindelse med gennemførelsen af Fællesskabets sektorpolitikker for bl.a. transportområdet, det indre marked for radioudstyr, det audio-visuelle område, rumsektoren og kommunikationssektoren.

(7) I medfør af frekvenspolitikbeslutningen er der nedsat et frekvenspolitisk udvalg, som bistår Kommissionen ved udarbejdelsen af bindende gennemførelsesforanstaltninger, der vedrører harmonisering af betingelserne for adgang til og effektiv udnyttelse af radiofrekvenser. Gruppens arbejde bør ikke overlappe udvalgets arbejde.

(8) Med henblik på at sikre en nyttig debat, bør hver af Gruppens nationale delegationer have et solidt og koordineret overblik over alle nationale politikker, som har konsekvenser for anvendelsen af frekvensressourcer i den pågældende medlemsstat, set både i forhold til det indre marked og politikker vedrørende den offentlige orden, sikkerhed, civilbeskyttelse og forsvar, idet anvendelse af frekvensressourcer til disse formål har indflydelse på fordelingen af frekvenser generelt. I øjeblikket er forskellige dele af frekvensressourcerne underlagt forskellige nationale ministerier og myndigheder.

(9) Gruppen bør gennemføre omfattende konsultationer om den fremtidige teknologiske udvikling samt udviklingen inden for markeds- og reguleringsmæssige spørgsmål vedrørende brug af frekvensressourcer med alle berørte frekvensbrugere, både kommercielle og ikke-kommercielle, foruden alle andre interesserede parter.

(10) Anvendelsen af frekvenser gør ikke holdt ved grænserne og i betragtning af den snarlige tiltrædelse af yderligere medlemsstater, bør disse lande og lande, som er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kunne deltage i Gruppen.

(11) CEPT (Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer, som har 44 europæiske lande som medlemmer) bør tilknyttes Gruppens arbejde som observatør i betragtning af den virkning, som Gruppens aktiviteter har på frekvensressourcer i hele Europa, og den tekniske ekspertise, som CEPT og dens affilierede organer har inden for forvaltning af frekvensressourcer. Det er også hensigtsmæssigt at trække på denne ekspertise på grundlag af mandater, som gives i henhold til frekvenspolitikbeslutningen, med henblik på at udvikle tekniske gennemførelsesforanstaltninger inden for frekvensallokering og adgang til oplysninger. I betragtning af, hvor vigtig europæisk standardisering er for udviklingen af udstyr, som anvender frekvensressourcer, er det ligeledes vigtigt at tilknytte Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation (ETSI) som observatør -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Emne

Herved nedsættes en rådgivende gruppe for frekvenspolitik, kaldet "Frekvenspolitikgruppen" (i det følgende kaldet "Gruppen").

Artikel 2

Formål

Gruppen bistår Kommissionen og rådgiver den om frekvenspolitiske spørgsmål, behovet for samordning af politiske tiltag og, hvor det er relevant, harmonisering af betingelserne for adgang til og effektiv udnyttelse af de frekvensressourcer, der er nødvendige for det indre markeds oprettelse og funktion.

Artikel 3

Medlemmer

Gruppen sammensættes af en højtstående regeringssagkyndig fra hver medlemsstat og en højtstående repræsentant fra Kommissionen.

Kommissionen varetager sekretariatsfunktionen for Gruppen.

Artikel 4

Arbejdsgang

Efter anmodning fra Kommissionen eller på eget initiativ vedtager Gruppen udtalelser stilet til Kommissionen ved konsensus, eller hvis det ikke er muligt, med simpelt flertal, idet hvert medlem har én stemme, med undtagelse af Kommissionen, som ikke har stemmeret. Afvigende udtalelser vedlægges de vedtagne udtalelser. Observatører kan deltage i debatten, men har ikke stemmeret.

Gruppen vælger en formand blandt sine medlemmer. Kommissionen kan tilrettelægge Gruppens arbejde i undergrupper og ekspertarbejdsgrupper efter behov.

Kommissionen indkalder via sekretariatet til Gruppens møder efter aftale med formanden. Gruppen vedtager sin forretningsorden efter forslag fra Kommissionen, enten ved konsensus eller, hvis der ikke er enighed, med to tredjedeles flertal, idet hver medlemsstat har én stemme, og med forbehold af Kommissionens godkendelse.

Gruppen kan indbyde observatører, herunder fra EØS-stater og EU-tiltrædelseskandidatlande samt fra Europa-Parlamentet, CEPT og ETSI, til at deltage i møderne, og Gruppen kan høre sagkyndige og interessegrupper.

Artikel 5

Høring

Gruppen hører i vid udstrækning og tidligst muligt markedsdeltagere, forbrugere og slutbrugere på en åben og gennemskuelig måde.

Artikel 6

Fortrolighed

Uden at dette i øvrigt indskrænker bestemmelserne i EF-traktatens artikel 287, er medlemmer af Gruppen, observatører og alle andre deltagere forpligtet til ikke at videregive oplysninger, som de har fået kendskab til gennem arbejdet i Gruppen, dennes undergrupper og ekspertarbejdsgrupper, hvis Kommissionen meddeler dem, at en udbedt udtalelse eller et behandlet spørgsmål er fortroligt. Kommissionen kan i sådanne tilfælde beslutte, at det kun er Gruppens medlemmer, der kan deltage i møderne.

Artikel 7

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Gruppen påbegynder sit arbejde på afgørelsens ikrafttrædelsesdato.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2002.

På Kommissionens vegne

Erkki Liikanen

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

Top