EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1852

Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 af 20. september 2001 om udførlige regler for offentliggørelse af visse oplysninger og for beskyttelse af de oplysninger, der fremlægges i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97

OJ L 253, 21.9.2001, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 171 - 172
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 171 - 172
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 131 - 132

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017; ophævet ved 32015R2283

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1852/oj

32001R1852

Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 af 20. september 2001 om udførlige regler for offentliggørelse af visse oplysninger og for beskyttelse af de oplysninger, der fremlægges i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97

EF-Tidende nr. L 253 af 21/09/2001 s. 0017 - 0018


Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001

af 20. september 2001

om udførlige regler for offentliggørelse af visse oplysninger og for beskyttelse af de oplysninger, der fremlægges i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser(1), særlig artikel 4, stk. 5, og artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Erfaringerne har vist, at der er behov for udførlige regler for beskyttelse af de oplysninger, som ansøgere fremlægger, for at sikre, at vurderingen af ansøgninger i henhold til forordning (EF) nr. 258/97 kan foregå gnidningsløst.

(2) Sådanne regler bør sikre, at det respekteres, at oplysninger om fremstillingsprocessen er af fortrolig karakter, hvis videregivelse af sådanne oplysninger kan skade ansøgerens konkurrencemæssige stilling uforholdsmæssigt meget.

(3) For at øge åbenheden i forbindelse med de procedurer, der fastsat ved artikel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, bør visse produktoplysninger, der vurderes i henhold til nævnte artikel, og resultatet af vurderingen offentliggøres. Kommissionen bør gøre oplysningerne tilgængelige på Internettet.

(4) Reglerne herom bør være i overensstemmelse med de nye bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF(2).

(5) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Levnedsmiddelkomité -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Kommissionen, medlemsstaternes nationale myndigheder og fødevarevurderingsorganerne, jf. artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 258/97, må ikke videregive oplysninger, der i henhold til stk. 3 er anerkendt som fortrolige, medmindre det drejer sig om oplysninger, som på grund af særlige omstændigheder skal offentliggøres for at beskytte folkesundheden.

2. Ansøgeren kan angive, hvilke af de oplysninger om fremstillingsprocessen, som er indsendt i henhold til forordning (EF) nr. 258/97, der bør behandles som fortrolige, fordi videregivelse af dem kan skade ansøgerens konkurrencemæssige stilling. Der skal i så fald vedlægges en verificerbar begrundelse herfor.

3. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, der har modtaget ansøgningen, afgør efter samråd med ansøgeren, hvilke oplysninger om fremstillingsprocessen der skal behandles som fortrolige, og underretter ansøgeren, det kompetente fødevarevurderingsorgan og Kommissionen om sin beslutning.

4. Kommissionen påser, at medlemsstaterne bliver orienteret om alle beslutninger, som den bliver underrettet om i henhold til stk. 3.

Artikel 2

1. Når den indledende vurdering af ansøgningen er foretaget, jf. artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97, offentliggør Kommissionen følgende oplysninger:

a) ansøgerens navn og adresse

b) beskrivelse af fødevaren eller fødevareingrediensen, så den kan identificeres

c) den tilsigtede anvendelse af fødevaren eller fødevareingrediensen

d) en sammenfatning af ansøgningen, bortset fra de afsnit, hvis fortrolige karakter er anerkendt, jf. artikel 1, stk. 3

e) dato for modtagelse af en komplet ansøgning.

2. Kommissionen offentliggør den indledende vurdering, bortset fra oplysninger, der er anerkendt som fortrolige i henhold til artikel 1, stk. 3, på følgende måde:

a) hvis der ikke fremsættes indsigelse i henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 258/97, offentliggøres den indledende vurdering efter udløbet af den periode på 60 dage, der er fastsat i den pågældende artikel, og efter den tid, der er nødvendig for at oplyse ansøgeren om resultatet

b) hvis der i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 258/97 skal træffes afgørelse om tilladelse, offentliggøres den indledende vurdering, så vidt muligt samtidig med, at Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler afgiver udtalelse, eller, hvis der ikke er krav om en sådan udtalelse, samtidig med offentliggørelsen af afgørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 2001.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.

(2) EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.

Top