EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0005

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/5/EF af 12. februar 2001 om ændring af direktiv 95/2/EF om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer

OJ L 55, 24.2.2001, p. 59–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 195 - 197
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 195 - 197
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 195 - 197
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 195 - 197
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 195 - 197
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 195 - 197
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 195 - 197
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 195 - 197
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 195 - 197
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 030 P. 216 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 030 P. 216 - 218
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 86 - 88

No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; stiltiende ophævelse ved 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/5/oj

32001L0005

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/5/EF af 12. februar 2001 om ændring af direktiv 95/2/EF om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer

EF-Tidende nr. L 055 af 24/02/2001 s. 0059 - 0061


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/5/EF

af 12. februar 2001

om ændring af direktiv 95/2/EF om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til Rådets direktiv 89/107/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler(1), særlig artikel 3, stk. 2, og artikel 5, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

efter proceduren i traktatens artikel 251(4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/2/EF af 20. februar 1995 om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer(5), fastlægger en liste over tilsætningsstoffer, der er tilladt til anvendelse i Fællesskabet, og betingelserne for deres anvendelse.

(2) Siden direktiv 95/2/EF blev vedtaget, er der sket en teknisk udvikling inden for tilsætningsstoffer til fødevarer.

(3) Direktiv 95/2/EF bør tilpasses under hensyntagen til denne udvikling.

(4) Tilsætningsstoffer kan kun godkendes til anvendelse i fødevarer, hvis de opfylder de generelle kriterier i bilag II til direktiv 89/107/EØF.

(5) I henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/107/EØF, kan en medlemsstat på sit område tillade anvendelsen af et nyt tilsætningsstof for en periode på to år.

(6) I overensstemmelse med medlemsstaternes anmodninger bør følgende nationalt godkendte tilsætningsstoffer godkendes på fællesskabsniveau: propan, butan og isobutan. Disse produkter bør mærkes i henhold til Rådets direktiv 75/324/EØF af 20. maj 1975 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler(6).

(7) Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, som er nedsat ved Kommissionens beslutning 97/579/EF(7), er i henhold til artikel 6 i direktiv 89/107/EØF blevet hørt vedrørende vedtagelse af bestemmelser, som vil kunne indvirke på den offentlige sundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilagene til direktiv 95/2/EF ændres således:

1) Bilag I ændres således:

a) Følgende tilsætningsstof indsættes i skemaet: "E 949 Hydrogen *".

b) I punkt 3 i noten indsættes følgende i den forklarende tekst under symbolet *: "E 949".

2) Bilag IV ændres således:

a) Følgende tilføjes i tredje og fjerde kolonne i rubrikken vedrørende E 445: glycerolestere af fyrreharpiks: ""

b) Følgende tilføjes: ">TABELPOSITION>"

3) I bilag V erstattes første rubrik af følgende: ">TABELPOSITION>"

Artikel 2

1. Medlemsstaterne vedtager senest den 24. august 2002 de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og administrative bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. februar 2001.

På Europa-Parlamentets vegne

N. Fontaine

Formand

På Rådets vegne

T. Östros

Formand

(1) EFT L 40 af 11.2.1989, s. 27. Direktivet er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/34/EF (EFT L 237 af 10.9.1994, s. 1).

(2) EFT C 21 E af 25.1.2000, s. 42, og EFT C 337 E af 28.11.2000, s. 238.

(3) EFT C 51 af 23.2.2000, s. 27.

(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 11.4.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles holdning af 20.7.2000 (EFT C 300 af 20.10.2000, s. 45) og Europa-Parlamentets afgørelse af 14.12.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT). Rådets afgørelse af 19.1.2001.

(5) EFT L 61 af 18.3.1995, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/72/EF (EFT L 295 af 4.11.1998, s. 18).

(6) EFT L 147 af 9.6.1975, s. 40. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens direktiv 94/1/EF (EFT L 23 af 28.1.1994, s. 28).

(7) EFT L 237 af 28.8.1997, s. 18.

(8) EFT L 160 af 12.6.1989, s. 1.

Top