EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D2455

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2455/2001/EF af 20. november 2001 om vedtagelse af en liste over prioriterede stoffer inden for vandpolitik og om ændring af direktiv 2000/60/EF (EØS-relevant tekst)

OJ L 331, 15.12.2001, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 249 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 249 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 78 - 82

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/2455/oj

32001D2455

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2455/2001/EF af 20. november 2001 om vedtagelse af en liste over prioriterede stoffer inden for vandpolitik og om ændring af direktiv 2000/60/EF (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 331 af 15/12/2001 s. 0001 - 0005


Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2455/2001/EF

af 20. november 2001

om vedtagelse af en liste over prioriterede stoffer inden for vandpolitik og om ændring af direktiv 2000/60/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets direktiv 76/464/EØF af 4. maj 1976 om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø(4), og de direktiver, der er vedtaget i forbindelse hermed, er for øjeblikket Fællesskabets vigtigste middel til at kontrollere punktvise og diffuse udledninger af farlige stoffer.

(2) Fællesskabets kontrol i henhold til direktiv 76/464/EØF er blevet erstattet, harmoniseret og videreudviklet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger(5).

(3) I henhold til direktiv 2000/60/EF skal der vedtages specifikke foranstaltninger på fællesskabsniveau mod vandforurening forårsaget af forurenende enkeltstoffer eller grupper af forurenende stoffer, der udgør en væsentlig risiko for vandmiljøet eller via vandmiljøet, herunder for vand, der anvendes til indvinding af drikkevand. Disse foranstaltninger tager sigte på en progressiv reduktion og for prioriterede farlige stoffer som defineret i artikel 2, nr. 30), andet punktum, i direktiv 2000/60/EF, på standsning eller udfasning af udledninger, emissioner og tab senest 20 år efter vedtagelsen på fællesskabsniveau med det endelige mål, som fastlagt inden for rammerne af de relevante internationale aftaler, at opnå koncentrationer i havmiljøet nær baggrundsværdierne for naturligt forekommende stoffer og tæt på nul for menneskeskabte syntetiske stoffer. Med henblik på vedtagelsen af disse foranstaltninger er det nødvendigt at fastsætte listen over prioriterede stoffer, herunder prioriterede farlige stoffer, som bilag X til direktiv 2000/60/EF. Listen er udarbejdet under hensyntagen til de henstillinger, der er henvist til i artikel 16, stk. 5, i direktiv 2000/60/EF.

(4) For stoffer, som er naturligt forekommende eller opstår ved naturlige processer som cadmium, kviksølv og polyaromatiske kulbrinter (PAH), er det ikke muligt at gennemføre en fuldstændig udfasning af udledninger, emissioner og tab fra alle potentielle kilder. Dette må der i rimeligt omfang tages hensyn til ved udarbejdelse af de relevante specifikke direktiver, og formålet med de foranstaltninger, der træffes, bør være at standse udledninger, emissioner og tab i vand af sådanne prioriterede farlige stoffer, som hidrører fra menneskelige aktiviteter.

(5) I artikel 16, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF fastsættes, hvordan prioriterede stoffer, der udgør en væsentlig risiko for eller via vandmiljøet, skal udvælges på videnskabeligt grundlag.

(6) Blandt de fremgangsmåder, der åbnes mulighed for i direktiv 2000/60/EF, er den bedst egnede en forenklet risikobaseret vurderingsprocedure, der er baseret på videnskabelige principper, hvor der navnlig tages hensyn til:

- dokumentation for det pågældende stofs direkte farlighed, herunder navnlig dets akvatiske økotoksicitet og humane toksicitet via akvatiske eksponeringsveje

- dokumentation fra overvågning af udbredt forekomst i miljøet, og

- andre påviste faktorer, der kan tyde på mulighed for udbredt miljøforurening, såsom den producerede eller anvendte mængde af det pågældende stof og anvendelsesmønstre.

(7) Med dette udgangspunkt har Kommissionen udviklet en fremgangsmåde for prioritering på et kombineret grundlag af overvågning og modelberegning (COMMPS, combined monitoring-based and modelling-based priority setting) i samarbejde med eksperter fra berørte parter og med inddragelse af Den Videnskabelige Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø, medlemsstaterne, EFTA-landene, Det Europæiske Miljøagentur, europæiske erhvervssammenslutninger, herunder sammenslutninger, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder, og europæiske miljøorganisationer.

(8) Kommissionen bør inddrage de lande, der har ansøgt om at tiltræde Den Europæiske Union, i COMMPS-proceduren, og navnlig de lande, hvis områder krydses af vandløb, som ligeledes krydser en medlemsstats område, eller som har deres udløb heri.

(9) En første liste på 33 prioriterede stoffer eller grupper af stoffer er blevet udvalgt på grundlag af COMMPS-proceduren efter offentlige drøftelser med de berørte parter.

(10) Denne liste bør vedtages hurtigt, så Fællesskabets kontrol med farlige stoffer kan blive implementeret rettidigt og løbende efter den strategi, der er fastsat i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF, navnlig hvad angår forslagene til kontrol i henhold til artikel 16, stk. 6, og forslagene til kvalitetskrav i henhold til artikel 16, stk. 7, i nævnte direktiv.

(11) Denne beslutnings liste over prioriterede stoffer skal erstatte listen over stoffer i Kommissionens meddelelse af 22. juni 1982 til Rådet om de farlige stoffer, som kan optages på liste I i Rådets direktiv 76/464/EØF(6).

(12) I henhold til artikel 16, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF bør identificeringen af de prioriterede farlige stoffer ske under hensyntagen til den udvælgelse af stoffer, som giver anledning til bekymring, der er foretaget i den relevante fællesskabslovgivning vedrørende farlige stoffer eller relevante internationale aftaler. Farlige stoffer er i direktivet defineret som "stoffer eller grupper af stoffer, som er toksiske, persistente og bioakkumulerbare, og andre stoffer eller grupper af stoffer, som giver anledning til en tilsvarende bekymring".

(13) De relevante internationale aftaler er bl.a.: OSPAR-konventionen om beskyttelse af havmiljøet i det nordøstlige Atlanterhav, Helcom-konventionen om beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet, Barcelona-konventionen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening, konventionerne under Den Internationale Søfartsorganisation, UNEP-konventionen om persistente organiske miljøgifte og protokollen om persistente organiske miljøgifte til UN-ECE-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande.

(14) Udvælgelsen af prioriterede stoffer og identificeringen af prioriterede farlige stoffer med det formål at kontrollere emissioner, udledninger og tab af disse stoffer vil bidrage til, at Fællesskabet kan nå sine mål og overholde sine forpligtelser i henhold til internationale konventioner om beskyttelse af havvand, herunder navnlig til gennemførelsen af den strategi med hensyn til farlige stoffer, der blev vedtaget på OSPAR's ministermøde i 1998 i henhold til konventionen om beskyttelse af havmiljøet i det nordøstlige Atlanterhav indgået ved Rådets afgørelse 98/249/EF(7).

(15) Identificeringen af prioriterede farlige stoffer i listen over prioriterede stoffer bør ske under hensyntagen til bl.a. farlige stoffer, med hensyn til hvilke der skal ske udfasning eller standsning af emissioner, udledning og tab i henhold til internationale aftaler, farlige stoffer, som skal udfases i henhold til aftaler indgået i internationale organisationer, herunder Den Internationale Søfartsorganisation, UNEP og UN-ECE, farlige stoffer, med hensyn til hvilke standsning af emissioner, udledninger og tab i henhold til OSPAR-konventionen er et prioriteret mål, herunder farlige stoffer, der er identificeret ved OSPAR's Dynamec-selection I(8) eller III(9), farlige stoffer, som giver anledning til en "tilsvarende bekymring" som stoffer, som er persistente, toksiske og bioakkumulerbare (PTB), som f.eks. hormonforstyrrende stoffer, der er identificeret som led i OSPAR-strategien, og tungmetaller, som er omfattet af protokollen om tungmetaller til UN-ECE's konvention om grænseoverskridende luftforurening over store afstande, som er udvalgt med henblik på prioriterede foranstaltninger i forbindelse med OSPAR 1998 og 2000, og som giver anledning til en "tilsvarende bekymring" som PTB.

(16) Af hensyn til effektiviteten i bekæmpelsen af vandforurening er det nødvendigt, at Kommissionen fremmer samordningen af den forskning, der foregår inden for rammerne af OSPAR-konventionen og COMMPS-proceduren, og konklusionerne herfra.

(17) COMMPS-proceduren er udformet som et dynamisk middel til at prioritere farlige stoffer og kan løbende forbedres og videreudvikles; den første liste over prioriterede stoffer skal revideres og tilpasses senest fire år efter, at direktiv 2000/60/EF er trådt i kraft, og derefter mindst hvert fjerde år. Med henblik på at sikre, at alle potentielle prioriterede stoffer medtages ved den næste udvælgelse af stoffer, er det nødvendigt, at ingen stoffer systematisk udelukkes, at der tages hensyn til den bedste til rådighed værende viden, og at alle kemikalier og pesticider på EU-markedet samt alle stoffer, der af OSPAR er identificeret som "farlige", medtages i forbindelse med udvælgelsen af stoffer.

(18) Effektiviteten i COMMPS-proceduren afhænger i høj grad af, om der er relevante data til rådighed. Det har vist sig, at der i forbindelse med Fællesskabets gældende lovgivning om kemiske stoffer er en stor mangel på data. Formålet med direktiv 2000/60/EF kan kun nås fuldt ud, hvis det ved ændringen af Fællesskabets lovgivning om kemiske stoffer sikres, at alle data er til rådighed.

(19) Henvisningen til COMMPS-proceduren udelukker ikke, at Kommissionen anvender teknikker til evaluering af visse stoffers skadelighed, som allerede er udviklet eller anvendt i forbindelse med andre forureningsbekæmpende foranstaltninger.

(20) I overensstemmelse med artikel 1, litra c), i direktiv 2000/60/EF skal de fremtidige revisioner af listen over prioriterede stoffer i henhold til artikel 16, stk. 4, bidrage til standsning af udledninger, emissioner og tab af alle farlige stoffer inden 2020 ved gradvis tilføjelse af yderligere stoffer til listen.

(21) Ved revisionen og tilpasningen af listen over prioriterede stoffer bør der ud over den forbedrede COMMPS-procedure i rimeligt omfang tages hensyn til den revision, der skal gennemføres inden for rammerne af Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(10), Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 af 23. marts 1993 om vurdering af kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer(11)og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter(12), og eventuelt andre videnskabelige oplysninger fra gennemgangen af gældende og nye direktiver, især om kemikalier. Dobbeltkontrol af stoffer bør af hensyn til omkostningerne undgås. Ved tilpasningen af listerne bør det være muligt i forbindelse med prioriteringen at indplacere et stof både i en lavere og i en højere kategori -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Hermed fastlægges listen over prioriterede stoffer, herunder stoffer, der er identificeret som prioriterede farlige stoffer, som omhandlet i artikel 16, stk. 2 og 3, i direktiv 2000/60/EF. Denne liste som vist i bilaget til nærværende beslutning tilføjes som bilag X til direktiv 2000/60/EF.

Artikel 2

Denne beslutnings liste over prioriterede stoffer erstatter listen over stoffer i Kommissionens meddelelse til Rådet af 22. juni 1982.

Artikel 3

Med henblik på at sikre, at der tages hensyn til alle potentielle prioriterede stoffer, drager Kommissionen og medlemsstaterne omsorg for, at alle de stof- og risikorelaterede data, der er nødvendige for gennemførelsen af COMMPS-proceduren, er til rådighed.

Artikel 4

Denne beslutning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2001.

På Europa-Parlamentets vegne

N. Fontaine

Formand

På Rådets vegne

A. Neyts-Uyttebroeck

Formand

(1) EFT C 177 E af 27.6.2000, s. 74, og EFT C 154 E af 29.5.2001, s. 117.

(2) EFT C 268 af 19.9.2000, s. 11.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 15.5.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Rådets afgørelse af 8.10.2001.

(4) EFT L 129 af 18.5.1976, s. 23. Senest ændret ved direktiv 2000/60/EF (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

(5) EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.

(6) EFT C 176 af 14.7.1982, s. 3.

(7) EFT L 104 af 3.4.1998, s. 1.

(8) Ikke naturligt nedbrydelige og log Kow (octanol-vandkoefficient) >= 5 eller BCF (biokoncentrationsfaktor) >= 5000 og akut akvatisk toksicitet <= 0,1 mg/l eller karcinogen, mutagen eller reproduktionstoksisk for pattedyr.

(9) Ikke naturligt nedbrydelige og log Kow >= 4 eller BCF >= 500 og akut akvatisk toksicitet <= 1 mg/l eller karcinogen, mutagen eller reproduktionstoksisk for pattedyr.

(10) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2001/49/EF (EFT L 176 af 29.6.2001, s. 61).

(11) EFT L 84 af 5.4.1993, s. 1.

(12) EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

BILAG

"BILAG X

LISTE OVER PRIORITEREDE STOFFER INDEN FOR VANDPOLITIK ((Hvor der er udvalgt grupper af stoffer, er typiske enkeltstoffer i gruppen anført som indikatorer (i parentes og uden nummer). Gennemførelsen af kontrolforanstaltninger vil blive rettet mod disse enkeltstoffer, men det udelukker ikke, at der medtages andre enkeltstoffer i gruppen, hvor dette findes hensigtsmæssigt.))

>TABELPOSITION>"

Top