EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0528

2001/528/EF: Kommissionens afgørelse af 6. juni 2001 om oprettelse af Det Europæiske Værdipapirudvalg (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 1493)

OJ L 191, 13.7.2001, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 92 - 93
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 92 - 93
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 92 - 93
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 92 - 93
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 92 - 93
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 92 - 93
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 92 - 93
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 92 - 93
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 92 - 93
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 111 - 112
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 111 - 112
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 9 - 10

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/528/oj

32001D0528

2001/528/EF: Kommissionens afgørelse af 6. juni 2001 om oprettelse af Det Europæiske Værdipapirudvalg (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 1493)

EF-Tidende nr. L 191 af 13/07/2001 s. 0045 - 0046


Kommissionens afgørelse

af 6. juni 2001

om oprettelse af Det Europæiske Værdipapirudvalg

(meddelt under nummer K(2001) 1493)

(EØS-relevant tekst)

(2001/528/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Friheden til at udbyde tjenesteydelser og kapitalens frie bevægelighed er hovedmål for Det Europæiske Fællesskab, som anført i traktatens artikel 49 og 56.

(2) Skabelsen af et ægte indre marked for finansielle tjenesteydelser i overensstemmelse med principperne om en åben markedsøkonomi med fri konkurrence er afgørende for at øge den økonomiske vækst og jobskabelsen i Fællesskabet.

(3) I Kommissionens handlingsplan for finansielle tjenesteydelser(1) kortlægges en række initiativer, der er nødvendige for at færdiggøre det indre marked for finansielle tjenesteydelser, og fremhæver nødvendigheden af at oprette et værdipapirudvalg, som kan medvirke til at udbygge fællesskabslovgivningen inden for værdipapirer.

(4) På sit møde i Lissabon i april 2000 bad Det Europæiske Råd om at få denne handlingsplan gennemført senest i 2005.

(5) Den 17. juli 2000 nedsatte Rådet vismandsudvalget for regulering af de europæiske værdipapirmarkeder.

(6) I sin endelige rapport anbefalede vismandsudvalget, at der blev oprettet to rådgivende udvalg, Det Europæiske Værdipapirudvalg med repræsentanter for medlemsstaterne på højt niveau, og Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg med højtstående repræsentanter for de nationale offentlige myndigheder med ekspertise inden for værdipapirer, blandt andet med det formål at rådgive Europa-Kommissionen.

(7) I sin resolution om en mere effektiv regulering af værdipapirmarkederne i Den Europæiske Union reagerede Det Europæiske Råd i Stockholm positivt på Kommissionens hensigt om omgående at oprette et værdipapirudvalg bestående af højtstående repræsentanter for medlemsstaterne med Kommissionen som formand.

(8) I den endelige rapport fra vismandsudvalget blev der lagt vægt på, at det var nødvendigt med gennemførelsesforanstaltninger for at kunne anvende direktiver eller forordninger, når der skulle tages hensyn til nye udviklinger på finansmarkederne.

(9) Det Europæiske Værdipapirudvalg skal fungere som et organ, der reflekterer over, diskuterer værdipapirspørgsmål og rådgiver Kommissionen om værdipapirer.

(10) Det Europæiske Værdipapirudvalg vedtager egne procedureregler.

(11) Med denne afgørelse oprettes Det Europæiske Værdipapirudvalg som rådgivende organ. Under forudsætning af specifikke retsakter, der foreslås af Kommissionen og vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet, bør udvalget i overensstemmelse med afgørelsen fra 1999 om komitologi tillige fungere som tilsynsudvalg for at bistå Kommissionen, når den træffer beslutninger om gennemførelsesbestemmelser efter artikel 202 i EF-traktaten -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der oprettes hermed et rådgivende udvalg for værdipapirer i Fællesskabet, Det Europæiske Værdipapirudvalg ("udvalget").

Artikel 2

Formålet med udvalget er at rådgive Kommissionen om politiske emner og om udkast til lovgivning, som Kommissionen måtte vedtage vedrørende værdipapirer.

Artikel 3

Udvalget består af repræsentanter på højt niveau for medlemsstaterne med en repræsentant for Kommissionen som formand.

Formanden for Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg, som er oprettet ved Kommissionens afgørelse 2001/527/EF(2), deltager i udvalgets møder som observatør.

Udvalget kan invitere eksperter og observatører til sine møder.

Artikel 4

Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper.

Artikel 5

Udvalget vedtager egne procedureregler.

Udvalgets sekretariat stilles til rådighed af Kommissionen.

Artikel 6

Udvalget påbegynder sit virke den 7. juni 2001.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juni 2001.

På Kommissionens vegne

Frederik Bolkestein

Medlem af Kommissionen

(1) KOM(1999) 232 endelig udg.

(2) Se side 43 i denne Tidende.

Top