EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2012

Rådets forordning (EF) nr. 2012/2000 af 21. september 2000 om ændring af bilag 4 til protokol nr. 9 til tiltrædelsesakten af 1994 og forordning (EF) nr. 3298/94 for så vidt angår økopointsystemet angående transitkørsel gennem østrigsk territorium

OJ L 241, 26.9.2000, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 101 - 103
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 101 - 103
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 101 - 103
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 101 - 103
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 101 - 103
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 101 - 103
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 101 - 103
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 101 - 103
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 101 - 103

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2012/oj

32000R2012

Rådets forordning (EF) nr. 2012/2000 af 21. september 2000 om ændring af bilag 4 til protokol nr. 9 til tiltrædelsesakten af 1994 og forordning (EF) nr. 3298/94 for så vidt angår økopointsystemet angående transitkørsel gennem østrigsk territorium

EF-Tidende nr. L 241 af 26/09/2000 s. 0018 - 0020


Rådets forordning (EF) nr. 2012/2000

af 21. september 2000

om ændring af bilag 4 til protokol nr. 9 til tiltrædelsesakten af 1994 og forordning (EF) nr. 3298/94 for så vidt angår økopointsystemet angående transitkørsel gennem østrigsk territorium

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 11, stk. 2, og artikel 16 i protokol nr. 9,

i henhold til fremgangsmåden i ovennævnte protokol, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Protokol nr. 9 fastsætter en særlig ordning for lastvognes transitkørsel gennem østrigsk territorium på grundlag af en ordning med transitrettigheder (økopointsystemet). Hvor mange økopoint der står til rådighed for fordeling blandt medlemsstaterne, fremgår af protokollens bilag 4.

(2) I henhold til artikel 11, stk. 2, litra c, i protokol nr. 9 skal Kommissionen vedtage passende foranstaltninger i overensstemmelse med protokollens bilag 5, nr. 3, hvis antallet af økopointkrævende transitture gennem Østrig i et kalenderår overstiger referencetallet for 1991 med mere end 8 %.

(3) I protokollens bilag 5, nr. 3, fastsættes der regler for beregning af det ændrede antal økopoint, der skal stilles til rådighed, hvis referencetallet for 1991 overskrides.

(4) Tærsklen i ovennævnte artikel 11, stk. 2, litra c), blev overskredet i 1999. Beregningsmetoden i bilag 5, nr. 3, vil betyde, at det samlede til rådighed stående antal økopoint går ned.

(5) Protokol nr. 9 bør anvendes i overensstemmelse med de grundlæggende friheder, som er indført ved EF-traktaten. Der bør derfor træffes foranstaltninger, som kan sikre varernes frie bevægelighed og det indre markeds fuldstændige funktion.

(6) Anvendelsen i udelukkende 2000 af den samlede reduktion af antallet af økopoint ville få den uforholdsmæssige virkning at standse al transittraffik gennem Østrig. Reduktionen af det samlede antal økopoint spredes derfor over 2000 og 2003.

(7) For at sikre proportionalitet i reduktionen af antallet af økopoint bør antallet af økopoint, der er tildelt de medlemsstater, som har bidraget mest til overskridelsen af 8 %-tærsklen, formindskes for at sikre, at den samlede nedskæring realiseres. Dette forudsætter, at nøglen for fordeling af økopoint mellem medlemsstaternes ændres.

(8) For at sikre, at det til rådighed stående antal økopoint udnyttes så effektivt som muligt, træffer Kommissionen foranstaltninger for yderligere at tilskynde medlemsstaterne til at tilbagelevere ubrugte økopoint til Kommissionen med henblik på omfordeling.

(9) Mere omfattende brug af banegodstransport som led i kombineret transport, herunder navnlig "die rollende Landstraße", vil være mindre miljøskadelig end vejgodstransport og vil kunne lette presset på det antal økopoint, der står til rådighed. Der må hurtigst muligt gøres en indsats for at fremme en mere effektiv udnyttelse af denne transportform, bl.a. ved at se på, hvordan pladsreservationssystemet fungerer. Der bør indføres et overvågningssystem til at holde øje med virkningerne af en sådan indsats.

(10) Bilag 4 til protokol nr. 9 og Kommissionens forordning (EF) nr. 3298/94(1), bør ændres i overensstemmelse med ovenstående.

(11) Det udvalg, som er nedsat ved artikel 16 i protokol nr. 9, afgav ikke nogen udtalelse om foranstaltningerne i forordningen. I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, skal Kommissionen straks forelægge Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag 4 til protokol nr. 9 til tiltrædelsesakten for Østrig, Finland og Sverige ændres således:

">TABELPOSITION>"

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 3298/94 ændres således:

1) Artikel 6, stk. 2, andet afsnit, affattes således:"Under de omstændigheder, der er omtalt i artikel 11, stk. 2, litra c), i protokol nr. 9, reduceres antallet af økopoint. Reduktionen beregnes efter metoden i protokollens bilag 5, nr. 3. Den således beregnede reduktion i antallet af økopoint spredes over flere år."

2) I artikel 7 tilføjes følgende stykke:

"3. Kommissionen opgør hvert år pr. 1. februar, hvor mange økopoint de enkelte medlemsstater har tilovers af det foregående års tildeling, dvs. point som de ikke har tilbagesendt til Kommissionen, jf. artikel 7, stk. 2. Er antallet af ubrugte point større end 2 procent af en medlemsstats tildeling, trækker Kommissionen et tilsvarende antal økopoint fra medlemsstatens tildeling for det pågældende år. Disse økopoint lægges til fællesskabsreserven for det pågældende år."

3) Følgende artikel tilføjes:

"Artikel 14b

Kommissionen overvåger de foranstaltninger, Østrig og andre medlemsstater træffer for at forbedre serviceniveauet for kombineret transport over Alperne. Kommissionen aflægger første gang beretning i 2001."

4) Bilag D affattes således:

"BILAG D

FORDELING AF ØKOPOINT 2000-2003

>TABELPOSITION>"

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. september 2000.

På Rådets vegne

H. Védrine

Formand

(1) EFT L 341 af 30.12.1994, s. 20. Forordningen er ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1524/96 (EFT L 190 af 31.7.1996, s. 13).

Top