EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0020

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/20/EF af 16. maj 2000 om ændring af Rådets direktiv 64/432/EØF om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin

OJ L 163, 4.7.2000, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 238 - 239
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 238 - 239
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 238 - 239
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 238 - 239
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 238 - 239
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 238 - 239
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 238 - 239
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 238 - 239
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 238 - 239
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 033 P. 48 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 033 P. 48 - 49
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 89 - 90

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/20/oj

32000L0020

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/20/EF af 16. maj 2000 om ændring af Rådets direktiv 64/432/EØF om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin

EF-Tidende nr. L 163 af 04/07/2000 s. 0035 - 0036


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/20/EF

af 16. maj 2000

om ændring af Rådets direktiv 64/432/EØF om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37 og artikel 152, stk. 4, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Direktiv 64/432/EØF(3) blev ændret og ajourført ved direktiv 97/12/EF(4) og ændret ved direktiv 98/46/EF(5).

(2) Der er opstået problemer med gennemførelsen af direktiv 64/432/EØF som ændret ved ovennævnte to direktiver, som gør det nødvendigt at vedtage overgangsbestemmelser for at undgå forstyrrelser i handelen med kvæg og svin.

(3) I henhold til direktiv 64/432/EØF og Rådets forordning (EF) nr. 820/97 af 21. april 1997 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter(6) skal der oprettes en edb-database for kvæg med oplysninger om dyr og flytninger heraf.

(4) Der er opstået problemer med anvendelsen af dyresundhedsbestemmelserne, navnlig i forbindelse med identifikationen og registreringen af dyr.

(5) Direktiv 64/432/EØF bør ændres for at sikre overensstemmelse mellem EF-bestemmelserne og give Kommissionen mulighed for at vedtage overgangsbestemmelser, så medlemsstaterne kan tilpasse sig de nye handelsbetingelser.

(6) Det er derfor hensigtsmæssigt, at gennemførelsen af visse bestemmelser i nævnte direktiv udsættes.

(7) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(7) -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 64/432/EØF ændres således:

1) I artikel 6, stk. 2, indsættes følgende litra:

"e) indtil den 31. december 2000 ikke være underlagt de undersøgelseskrav, der er fastsat i litra a) eller b), for så vidt angår kvæg, der er mindre end 30 måneder gammelt og bestemt til kødproduktion, og som:

- hidrører fra en kvægbedrift, der er officielt fri for tuberkulose og officielt fri for brucellose

- ledsages af et behørigt udfyldt sundhedscertifikat, jf. bilag F, model 1, der opfylder kravene i del A, punkt 7, i nævnte model

- forbliver under opsyn indtil slagtning

- under transport ikke kommer i kontakt med kvæg, som ikke hidrører fra besætninger, der er officielt fri for disse sygdomme

og såfremt:

- disse ordninger er begrænset til handelen mellem medlemsstater eller områder af medlemsstater med samme sundhedsstatus med hensyn til tuberkulose eller brucellose

- bestemmelsesmedlemsstaten træffer alle nødvendige foranstaltninger for at undgå smitte af denne medlemsstats besætninger

- medlemsstaterne indfører et passende system med stikprøveundersøgelser, inspektion og kontrol for at sikre en effektiv gennemførelse af denne ordning

- Kommissionen kontrollerer den korrekte anvendelse af dette direktiv for at sikre at medlemsstaterne fuldt ud overholder denne ordning."

2) I artikel 6, stk. 3, andet afsnit, ændres "31. december 1999" til "31. december 2000".

3) I artikel 16 tilføjes følgende stykke:

"3. For at lette overgangen til de nye ordninger, der er fastsat i dette direktiv, kan Kommissionen efter proceduren i artikel 17a om nødvendigt vedtage overgangsbestemmelser, der gælder i højst to år."

4) Artikel 17 affattes således:

"Artikel 17

1. Kommissionen bistås af Den Stående Veterinærkomité, der er nedsat ved Rådets afgørelse 68/361/EØF, i det følgende benævnt 'komitéen'.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

5) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 17a

1. Kommissionen bistås af Den Stående Veterinærkomité, der er nedsat ved Rådets afgørelse 68/361/EØF, i det følgende benævnt 'komitéen'.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

6) I bilag A, afsnit I, punkt 2, litra c), tredje led, indsættes et "eller" mellem nr. 1) og 2).

7) I bilag A, afsnit I, punkt 4, og afsnit II, punkt 7, affattes litra b) således:

"b) hvert kreatur identificeres i overensstemmelse med EF-bestemmelserne, og".

8) I bilag F, model 1, del A, tilføjes følgende punkt:

"7. (3) er mindre end 30 måneder gamle, bestemt til kødproduktion og hidrører fra en besætning, der er officielt fri for tuberkulose, brucellose og leukose, og som forsendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, litra e), i direktiv 64/432/EØF under certifikat nr. ....".

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv med virkning fra den 1. december 1999. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2000.

På Europa-Parlamentets vegne

N. Fontaine

Formand

På Rådets vegne

L. Capoulas Santos

Formand

(1) EFT C 51 af 23.2.2000, s. 31.

(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 16. marts 2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Rådets afgørelse af 17. april 2000.

(3) EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/99/EF (EFT L 358 af 31.12.1998, s. 107).

(4) EFT L 109 af 25.4.1997, s. 1.

(5) EFT L 198 af 15.7.1998, s. 22.

(6) EFT L 117 af 7.5.1997, s. 1.

(7) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

Top