EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0007(01)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 12. oktober 1999 vedrørende forretningsordenen for Direktionen for Den Europæiske Centralbank (ECB/1999/7)

OJ L 314, 8.12.1999, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 14 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 14 - 15
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 4 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/7(4)/oj

32000D0007(01)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 12. oktober 1999 vedrørende forretningsordenen for Direktionen for Den Europæiske Centralbank (ECB/1999/7)

EF-Tidende nr. L 314 af 08/12/1999 s. 0034 - 0035


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 12. oktober 1999

vedrørende forretningsordenen for Direktionen for Den Europæiske Centralbank

(ECB/1999/7)

(1999/811/EF)

BESTYRELSEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR -

under henvisning til forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 8 og 24, og

ud fra følgende betragtning:

Med henblik på at sikre, at ECB's beslutninger til enhver tid kan træffes af Direktionen, er det nødvendigt at indføre en ordning for beslutninger truffet ved hjælp af telekonference og en ordning for uddelegering af beføjelser, som begge fastholder princippet om Direktionens kollegiale ansvar -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Supplerende karakter

Denne afgørelse supplerer forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank. De anvendte begreber i denne afgørelse har samme betydning som i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank.

Artikel 2

Deltagelse i Direktionens møder

1. Formanden udpeger en af de ansatte i Den Europæiske Centralbank (ECB) som sekretær. Sekretæren er ansvarlig for tilrettelæggelsen af alle Direktionens møder og for udfærdigelsen af mødereferater.

2. I både formandens og næstformandens fravær ledes Direktionens møder af det direktionsmedlem, der har været i embedet længst, og af det ældste medlem i det tilfælde, to eller flere af medlemmerne har været i embedet lige længe.

3. Direktionen kan indbyde ansatte i ECB til at deltage i møderne.

Artikel 3

Dagsorden og referat

1. Dagsorden for hvert møde vedtages af Direktionen. Formanden udarbejder en foreløbig dagsorden, som sammen med alle relevante bilag sendes til Direktionens medlemmer mindst to hverdage før det pågældende møde, undtagen i hastetilfælde, hvor formanden træffer de til situationen passende foranstaltninger.

2. Referatet fra møderne i Direktionen forelægges Direktionens medlemmer til godkendelse på det næste møde (om nødvendigt før, ved skriftlig procedure) og undertegnes af mødeformanden.

Artikel 4

Telekonference

1. På formandens anmodning kan beslutninger træffes af Direktionen ved hjælp af telekonference, medmindre mindst to medlemmer af Direktionen gør indsigelse. Der kræves særlige omstændigheder, for at en beslutning kan træffes ved hjælp af telekonference. Formanden bestemmer arten af disse omstændigheder, og Direktionens medlemmer kan kræve forudgående meddelelse både om telekonferencen og om det emne, der skal træffes beslutning om.

2. Formandens beslutning om de særlige omstændigheder og de beslutninger, som træffes af Direktionen ved hjælp af telekonference, skal optages i referaterne fra Direktionens møder.

Artikel 5

Uddelegering af beføjelser

1. Direktionen kan bemyndige et eller flere af sine medlemmer til i dens navn og under dens tilsyn at træffe klart definerede ledelsesmæssige og administrative foranstaltninger, herunder vedtage akter til forberedelse af en beslutning, der senere skal træffes i kollegiet af Direktionens medlemmer, og akter til gennemførelse af endelige beslutninger truffet af Direktionen.

2. Direktionen kan også, med formandens samtykke, anmode et eller flere af sine medlemmer om at vedtage (i) den endelige tekst af enhver akt som defineret i artikel 5, stk. 1, under forudsætning af, at indholdet af en sådan akt er blevet fastlagt under en drøftelse, og/eller (ii) endelige beslutninger, hvor en sådan uddelegering medfører begrænsede og klart definerede gennemførelsesbeføjelser, hvis udøvelse er underkastet streng kontrol i lyset af objektive kriterier fastsat af Direktionen.

3. Uddelegering af beføjelser og beslutninger, som træffes i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1 og 2, fastholdes i referatet fra Direktionens møder.

4. De således uddelegerede beføjelser kan ikke videredelegeres, medmindre beslutningen om bemyndigelsen indeholder særlig bestemmelse herom.

Artikel 6

Offentliggørelse

Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 12. oktober 1999.

Willem F. DUISENBERG

Formand for ECB

Top