EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0034

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/34/EF af 10. maj 1999 om ændring af Rådets direktiv 85/374/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar

OJ L 141, 4.6.1999, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 005 P. 34 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 005 P. 34 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 44

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/06/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/34/oj

31999L0034

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/34/EF af 10. maj 1999 om ændring af Rådets direktiv 85/374/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar

EF-Tidende nr. L 141 af 04/06/1999 s. 0020 - 0021


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/34/EF

af 10. maj 1999

om ændring af Rådets direktiv 85/374/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Produktsikkerhed og erstatning for skader forårsaget af defekte produkter udgør vigtige samfundsmæssige forhold, som bør sikres i det indre marked; Fællesskabet har tilgodeset disse forhold i direktiv 85/374/EØF(4) og Rådets direktiv 92/59/EØF af 29. juni 1992 om produktsikkerhed i almindelighed(5);

(2) direktiv 85/374/EØF indførte en retfærdig fordeling af de risici, der følger af et moderne, udpræget teknisk samfund; direktivet har således fundet en rimelig balance mellem de involverede interesser, navnlig beskyttelsen af forbrugernes sundhed, fremme af innovation samt videnskabelig og teknisk udvikling, sikkerhed for lige konkurrencevilkår og fremme af samhandelen på grundlag af harmoniserede regler om erstatningsansvar; direktivet har således bidraget til at gøre erhvervslivet mere bevidst om produktsikkerhed og den betydning, som den tillægges;

(3) direktiv 85/374/EØF førte ikke til en fuldstændig harmonisering af medlemsstaternes lovgivninger på grund af de deri indeholdte undtagelser, navnlig med hensyn til uforarbejdede landbrugsvarer, som ikke er omfattet af direktivets anvendelsesområde;

(4) Kommissionen overvåger gennemførelsen og virkningerne af direktiv 85/374/EØF, herunder navnlig aspekter vedrørende forbrugerbeskyttelse og det indre markeds funktion, hvorom der allerede foreligger en første rapport; Kommissionen skal i denne forbindelse i henhold til artikel 21 i nævnte direktiv fremlægge sin anden rapport om anvendelsen heraf;

(5) at medtage primære landbrugsvarer under anvendelsesområdet for direktiv 85/374/EØF vil bidrage til at genoprette forbrugernes tillid til sikkerheden i landbrugsproduktionen; dette vil tillige opfylde kravet om forbrugerbeskyttelse på et højt niveau;

(6) på denne baggrund bør direktiv 85/374/EØF ændres for at lette forbrugernes mulighed for at få den godtgørelse, som retmæssigt kan forventes, for skader på helbredet forårsaget af mangelfulde landbrugsvarer;

(7) nærværende direktiv har betydning for det indre markeds funktion, da samhandelen med landbrugsvarer herefter ikke vil være underlagt forskellige retsregler om producentansvar;

(8) princippet om objektivt ansvar i direktiv 85/374/EØF bør udvides til at omfatte alle former for produkter, herunder landbrugsvarer som defineret i traktatens artikel 32, andet punktum, og dem der er opført i bilag II i traktaten;

(9) i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er det nødvendigt og hensigtsmæssigt at medtage landbrugsvarer i direktiv 85/374/EØF for at virkeliggøre de grundlæggende målsætninger om en bedre beskyttelse af alle forbrugere og et velfungerende indre marked; nærværende direktiv begrænser sig til det nødvendige for at nå de tilsigtede mål i overensstemmelse med traktatens artikel 5 stk. 3 -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 85/374/EØF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2 affattes således: "Artikel 2

Ved anvendelsen af dette direktiv forstås ved udtrykket 'produkt' enhver løsøregenstand, selv om genstanden indgår som en bestanddel i en anden løsøregenstand eller i en fast ejendom. Udtrykket 'produkt' omfatter tillige elektricitet."

2) I artikel 15, stk. 1, udgår litra a).

Artikel 2

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse bestemmelser anvendes fra den 4. december 2000.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. maj 1999.

På Europa-Parlamentets vegne

J. M. GIL-ROBLES

Formand

På Rådets vegne

H. EICHEL

Formand

(1) EFT C 337 af 7.11.1997, s. 54.

(2) EFT C 95 af 30.3.1998, s. 69.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 5. november 1998 (EFT C 359 af 23.11.1998, s. 25), Rådets fælles holdning af 17. december 1998 (EFT C 49 af 22.2.1999, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 23. marts 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT). Rådets afgørelse af 29. april 1999.

(4) EFT L 210 af 7.8.1985, s. 29. Direktivet er ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(5) EFT L 228 af 11.8.1992, s. 24.

Top