Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0089

Kommissionens Direktiv 96/89/EF af 17. december 1996 om ændring af direktiv 95/12/EF om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af vaskemaskiner (EØS- relevant tekst)

OJ L 338, 28.12.1996, p. 85–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 49 - 49
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 49 - 49
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 49 - 49
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 49 - 49
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 49 - 49
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 49 - 49
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 49 - 49
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 49 - 49
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 49 - 49
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 020 P. 49 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 020 P. 49 - 49

No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2011; stiltiende ophævelse ved 32010R1061

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/89/oj

31996L0089

Kommissionens Direktiv 96/89/EF af 17. december 1996 om ændring af direktiv 95/12/EF om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af vaskemaskiner (EØS- relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 338 af 28/12/1996 s. 0085 - 0085


KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/89/EF af 17. december 1996 om ændring af direktiv 95/12/EF om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af vaskemaskiner (EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/75/EØF af 22. september 1992 om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger (1), særlig artikel 9 og 12,

under henvisning til Kommissionens direktiv 95/12/EF af 23. maj 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF om energimærkning af vaskemaskiner (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Nuværende målemetoder og oplysninger tillader ikke en hensigtsmæssig mærkning af vaskemaskiner, som ikke har en indbygget vandvarmer; sådanne apparater er derfor ikke omfattet af direktiv 95/12/EF;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 10 i direktiv 92/75/EØF -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I artikel 1, stk. 1, i direktiv 95/12/EF, tilføjes følgende til listen over typer af husholdningsvaskemaskiner, som ikke er omfattet af direktivet:

»- indtil den 30. juni 1998, maskiner uden indbygget vandvarmer.«

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 15. april 1997. De underretter straks Kommissionen herom. De anvender disse bestemmelser fra den 15. maj 1997.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om alle foranstaltninger, de træffer på dette direktivs område.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 1996.

På Kommissionens vegne

Christos PAPOUTSIS

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 297 af 13. 10. 1992, s. 16.

(2) EFT nr. L 136 af 21. 6. 1995, s. 1.

Top