EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0082

Rådets Direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

OJ L 10, 14.1.1997, p. 13–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 410 - 430
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 410 - 430
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 410 - 430
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 410 - 430
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 410 - 430
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 410 - 430
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 410 - 430
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 410 - 430
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 410 - 430
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 004 P. 8 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 004 P. 8 - 28
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 195 - 215

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; ophævet ved 32012L0018 . Latest consolidated version: 13/08/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/82/oj

31996L0082

Rådets Direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

EF-Tidende nr. L 010 af 14/01/1997 s. 0013 - 0033


RÅDETS DIREKTIV 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 130 S, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets direktiv 82/501/EØF af 24. juni 1982 om risikoen for større uheld i forbindelse med en række industrielle aktiviteter (4), omhandler forebyggelse af større uheld, som kan indtræffe i forbindelse med visse industrielle aktiviteter, og begrænsning af følgerne heraf for mennesker og miljø;

(2) sigtet med og principperne for Fællesskabets miljøpolitik, som er fastsat i traktatens artikel 130 R, stk. 1 og 2, og nærmere udformet i Det Europæiske Fællesskabs handlingsprogrammer på miljøområdet (5), er navnlig at bevare og beskytte miljøkvaliteten og beskytte menneskets sundhed gennem forebyggende foranstaltninger;

(3) i resolutionen om fjerde handlingsprogram på miljøområdet (6), vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, understreges behovet for en mere effektiv gennemførelse af direktiv 82/501/EØF, og der opfordres til at ændre direktivet, herunder om nødvendigt at udvide dets anvendelsesområde og øge udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne; i femte handlingsprogram, hvis hovedlinjer godkendtes i resolutionen af 1. februar 1993 (7), vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, lægges der ligeledes vægt på en bedre risikoforvaltning og forebyggelse af ulykker;

(4) ulykkerne i Bhopal og Mexico har vist risikoen ved, at farlige områder ligger for tæt på beboelsesområder, og er baggrunden for, at Rådet i sin resolution af 16. oktober 1989 opfordrede Kommissionen til i direktiv 82/501/EØF at indføje bestemmelser om kontrol med fysisk planlægning i forbindelse med tilladelser til nye anlæg og byplanlægning omkring bestående anlæg;

(5) i samme resolution opfordrede Rådet Kommissionen til at samarbejde med medlemsstaterne om at skabe en bedre gensidig forståelse og en mere fuldstændig harmonisering af principperne og de nationale fremgangsmåder i forbindelse med sikkerhedsrapporter;

(6) de indhøstede erfaringer bør udnyttes i fællesskab gennem forskellige foranstaltninger som led i styringen af farer, som kan fremkalde større uheld; Kommissionen og medlemsstaterne bør bevare deres forbindelser med de kompetente internationale organer og bestræbe sig på, at der over for tredjelande træffes foranstaltninger, som svarer til dem, der er indeholdt i dette direktiv;

(7) De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europas konvention om de grænseoverskridende følger af industriuheld indeholder bestemmelser om foranstaltninger til forebyggelse, beredskab og imødegåelse af industriuheld, der kan få grænseoverskridende følger, såvel som bestemmelser om internationalt samarbejde på dette område;

(8) direktiv 82/501/EØF udgør første etape i harmoniseringen; det omhandlede direktiv bør ændres og suppleres for konsekvent og effektivt at sikre høje beskyttelsesniveauer i hele Fællesskabet; nærværende harmonisering er begrænset til foranstaltninger, der er nødvendige for at indføre en mere effektiv ordning for forebyggelse af større uheld med vidtrækkende virkninger og begrænse følgerne heraf;

(9) større uheld kan have følger på tværs af landegrænserne; de økologiske og økonomiske omkostninger ved et uheld bæres ikke blot af den berørte virksomhed, men også af de berørte medlemsstater; der bør derfor træffes foranstaltninger til at sikre hele Fællesskabet et højt beskyttelsesniveau;

(10) bestemmelserne i dette direktiv berører ikke fællesskabsbestemmelserne om sundhed på arbejdsstedet;

(11) anvendelse af en liste over bestemte anlæg, der betyder, at andre lige så risikobetonede anlæg udelukkes, er en uhensigtsmæssig praksis, der kan medføre, at mulige kilder til større uheld falder uden for reglerne; anvendelsesområdet for direktiv 82/501/EØF bør ændres, så bestemmelserne udvides til at gælde for alle virksomheder, hvor der er farlige stoffer til stede i tilstrækkeligt store mængder til, at der skabes fare for større uheld;

(12) medlemsstaterne kan inden for traktaten og i overensstemmelse med de relevante fællesskabsbestemmelser opretholde eller vedtage passende foranstaltninger vedrørende aktiviteter i tilknytning til transport til sorteringsdokker, -kajer og -banegårde, der er undtaget fra dette direktiv, for at opnå et sikkerhedsniveau svarende til det, der er fastsat i dette direktiv; problemet med transport af farlige stoffer i rørledninger bør undersøges yderligere;

(13) transport af farlige stoffer i rørledninger indebærer også en risiko for større uheld; Kommissionen bør efter indsamling og evaluering af oplysninger om eksisterende mekanismer i Fællesskabet til regulering af sådanne aktiviteter og om hyppigheden af relevante hændelser udarbejde en meddelelse med en redegørelse for situationen og i givet fald forslag om de mest passende foranstaltninger på dette område;

(14) medlemsstaterne kan inden for traktaten og i overensstemmelse med de relevante fællesskabsbestemmelser opretholde eller vedtage foranstaltninger vedrørende deponeringsanlæg, der ikke er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde;

(15) en analyse af de større uheld, der er indberettet i Fællesskabet, viser, at de fleste skyldes mangelfuld ledelse eller organisation; der bør derfor på fællesskabsplan fastsættes nogle grundlæggende principper for ledelsessystemerne, som gør det muligt at forebygge og styre farerne ved større uheld og begrænse følgerne heraf;

(16) forskelle i bestemmelserne om myndighedernes tilsyn med virksomhederne kan skabe forskellige beskyttelsesniveauer; der må fastsættes grundlæggende krav på fællesskabsplan til de kontrolsystemer, medlemsstaterne opretter;

(17) for at godtgøre, at de nødvendige forholdsregler er truffet med hensyn til forebyggelse, beredskab og nødforanstaltninger, skal driftslederen af en virksomhed, hvor der er farlige stoffer til stede i betydelige mængder, forelægge myndighederne en sikkerhedsrapport med nærmere oplysninger om virksomheden, de tilstedeværende farlige stoffer, anlægget eller lageret, risikoen for større uheld og ledelsessystemerne, således at risikoen for større uheld kan mindskes, og der kan træffes de nødvendige foranstaltninger til at begrænse følgerne heraf;

(18) for at mindske risikoen for en dominoeffekt, bør der i tilfælde, hvor virksomhedernes beliggenhed og indbyrdes afstand vil kunne øge sandsynligheden og muligheden for større uheld eller forværre følgerne af sådanne, udveksles relevante oplysninger og etableres et samarbejde om underretning af offentligheden;

(19) for at fremme adgangen til oplysninger om miljøet bør offentligheden have adgang til de sikkerhedsrapporter, driftslederne har udarbejdet, og personer, som må påregnes at kunne blive berørt af større uheld, skal have tilstrækkelige oplysninger til, at de kan handle hensigtsmæssigt i tilfælde af et sådant uheld;

(20) for at sikre tilstrækkeligt beredskab i virksomheder, hvor der er farlige stoffer til stede i betydelige mængder, bør der udarbejdes eksterne og interne beredskabsplaner for større uheld og oprettes systemer til at sikre, at planerne afprøves og revideres i nødvendigt omfang og føres ud i livet, hvis der opstår eller kan opstå større uheld;

(21) personalet i virksomheden skal høres om den interne beredskabsplan, og offentligheden skal høres om den eksterne beredskabsplan;

(22) for bedre at beskytte beboelsesområder, rekreative områder og områder, som på grund af deres natur er af særlig interesse eller særlig følsomme, bør der i den fysiske planlægning og/eller anden planlægning i medlemsstaterne tages hensyn til behovet for på lang sigt at opretholde passende afstand mellem disse områder og de virksomheder, som udgør sådanne farer, samt, for så vidt angår de eksisterende virksomheder, til behovet for supplerende tekniske foranstaltninger for derved at undgå at forøge risikoen for mennesker;

(23) for at sikre at der træffes passende foranstaltninger, hvis der indtræffer et større uheld, skal driftslederen øjeblikkelig underrette de ansvarlige myndigheder herom og meddele dem tilstrækkelige oplysninger til, at de kan vurdere følgerne af uheldet;

(24) for at fremme informationsudvekslingen og forhindre tilsvarende uheld i fremtiden skal medlemsstaterne give Kommissionen oplysninger om større uheld, der indtræffer på deres område, så Kommissionen kan analysere farerne i forbindelse hermed og oprette et system for videreformidling af oplysninger om større uheld og erfaringerne hermed; denne informationsudveksling bør også omfatte »næsten-uheld«, som medlemsstaterne anser for at have særlig teknisk betydning for forebyggelse af større uheld og begrænsning af følgerne heraf -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Formål

Dette direktiv vedrører forebyggelse af større uheld, hvori farlige stoffer indgår, og begrænsning af følgerne heraf for mennesker og miljø med det formål på en sammenhængende og effektiv måde at sikre et højt beskyttelsesniveau i hele Fællesskabet.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. Direktivet gælder for virksomheder, hvor farlige stoffer forekommer i mængder, der er lig med eller større end de mængder, der er opført i bilag I, del 1 og 2, kolonne 2, med undtagelse af artikel 9, 11 og 13, som kun gælder for virksomheder, hvor farlige stoffer forekommer i mængder, der er lig med eller større end de mængder, der er opført i bilag I, del 1 og 2, kolonne 3.

I dette direktiv forstås ved »forekomst af farlige stoffer«: faktisk forekommende stoffer eller stoffer, som må påregnes at forekomme i virksomheden eller sådanne, som formodes at kunne dannes, såfremt en industriel kemisk proces kommer ud af kontrol, i mængder lig med eller over de i del 1 og 2 i bilag I anførte tærskelmængder.

2. Bestemmelserne i dette direktiv berører ikke anvendelsen af fællesskabsbestemmelser om arbejdsmiljøet, herunder navnlig Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (8).

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1) »virksomhed«: hele det område, som er under en driftsleders kontrol, og hvor der forekommer farlige stoffer i et eller flere anlæg, herunder de fælles eller tilknyttede kommunikations- og serviceanlæg eller aktiviteter

2) »anlæg«: en teknisk enhed på en virksomhed, hvor farlige stoffer fremstilles, anvendes, håndteres eller oplagres. Det omfatter alle former for udstyr, bygninger, rørledninger, maskineri, værktøj, private banespor, dokker, kajanlæg til anlægget, moler, depoter og lignende strukturer, herunder flydende, som er nødvendige for at anlægget kan fungere

3) »driftsleder«: en fysisk eller juridisk person, der driver eller ejer virksomheden eller anlægget, eller som efter national lovgivning har fået overdraget afgørende økonomisk dispositionsret med hensyn til driften heraf

4) »farligt stof«: et stof, en blanding eller et præparat, der er opført i bilag I, del 1, eller som opfylder kriterierne i bilag I, del 2, og som er til stede som råstof, produkter, biprodukter, reststof eller mellemprodukt, herunder stoffer, der kan dannes i tilfælde af uheld

5) »større uheld«: en hændelse, som f.eks. udslip, brand eller eksplosion af større omfang som følge af ukontrollerede hændelsesforløb under driften af en virksomhed omfattet af dette direktiv, og som straks eller senere medfører alvorlig fare for menneskers sundhed i eller uden for virksomheden og/eller for miljøet, og hvori et eller flere farlige stoffer indgår

6) »fare«: den iboende egenskab ved et farligt stof eller en fysisk tilstand, som kan forårsage skade på menneskers sundhed og/eller miljøet

7) »risiko«: sandsynligheden for, at en bestemt virkning vil indtræffe i en nærmere bestemt periode eller under nærmere bestemte omstændigheder

8) »lager«: tilstedeværelse af en mængde farligt stof med henblik på opmagasinering, sikker forvaring eller oplagring.

Artikel 4

Undtagelser

Dette direktiv omfatter ikke:

a) militære virksomheder, anlæg eller lagre

b) farer som følge af ioniserende stråling

c) transport uden for virksomheder omfattet af dette direktiv af farlige stoffer ad vej, jernbane, indre og ydre vandveje eller luftvejen, og midlertidig oplagring undervejs, herunder lastning, losning og omladning til og fra et andet transportmiddel på dokanlæg, kajer eller godsbanegårde

d) transport af farlige stoffer i rørledninger, herunder pumpestationer, uden for virksomheder omfattet af dette direktiv

e) udvindingsindustriens aktiviteter i forbindelse med efterforskning og udvinding af mineraler i miner og stenbrud og ved boringer

f) deponeringsanlæg.

Artikel 5

Driftslederens generelle forpligtelser

1. Medlemsstaterne sørger for, at driftslederen er forpligtet til at tage alle nødvendige forholdsregler til at forebygge større uheld og begrænse følgerne heraf for mennesker og miljø.

2. Medlemsstaterne sørger for, at driftslederen til enhver tid er forpligtet til, især i forbindelse med de i artikel 18 omhandlede inspektioner og kontrolforanstaltninger, over for den i artikel 16 omhandlede kompetente myndighed, i det følgende benævnt »den kompetente myndighed«, at kunne godtgøre, at han har truffet alle de nødvendige foranstaltninger i henhold til dette direktiv.

Artikel 6

Anmeldelse

1. Medlemsstaterne sørger for, at driftslederen er forpligtet til at sende den kompetente myndighed en anmeldelse inden for følgende frister:

- i rimelig tid inden opførelsen eller driften påbegyndes af nye virksomheder

- senest et år efter den i artikel 24, stk. 1, anførte dato for bestående virksomheder.

2. Den i stk. 1 omhandlede anmeldelse skal indeholde følgende oplysninger:

a) driftslederens navn eller firmanavn samt fuldstændig adresse på den pågældende virksomhed

b) driftslederens registrerede hovedsæde og dets fuldstændige adresse

c) navn eller stilling på den ansvarlige for virksomheden, hvis det ikke er den samme person som under litra a)

d) tilstrækkelige oplysninger til identifikation af de pågældende farlige stoffer eller kategori af farlige stoffer

e) det eller de farlige stoffers mængde og fysiske tilstand

f) aktivitet eller påtænkt aktivitet på virksomheden eller på lageret

g) virksomhedens nærmeste omgivelser (forhold, der kan forårsage et større uheld eller forværre følgerne heraf).

3. Den i stk. 1 omhandlede anmeldelse kræves ikke for bestående virksomheder, for hvilke driftslederen allerede har tilsendt den kompetente myndighed alle de i stk. 2 omhandlede oplysninger i henhold til bestemmelser i national lovgivning, der var gældende på datoen for dette direktivs ikrafttræden.

4. Driftslederen underretter straks den kompetente myndighed i tilfælde af:

- en væsentlig forøgelse af mængden eller en væsentlig ændring i det tilstedeværende farlige stofs karakter eller fysiske tilstand i forhold til det, som driftslederen har angivet i den i medfør af stk. 2 foretagne anmeldelse, eller ændringer i den proces, hvortil det anvendes, eller

- en definitiv lukning af anlægget.

Artikel 7

Plan for forebyggelse af større uheld

1. Medlemsstaterne sørger for, at driftslederen er forpligtet til at udarbejde et dokument, der beskriver hans plan for forebyggelse af større uheld, og til at gennemføre denne plan korrekt. Den plan for forebyggelse af større uheld, som driftslederen iværksætter, skal sikre et højt beskyttelsesniveau for mennesker og for miljøet ved hjælp af egnede midler, herunder anlægs opbygning og ledelsessystemer.

2. Dokumentet skal bygge på principperne i bilag III og skal stilles til rådighed for de kompetente myndigheder, navnlig i forbindelse med anvendelsen af artikel 5, stk. 2, og artikel 18.

3. Denne artikel gælder ikke for de i artikel 9 omhandlede virksomheder.

Artikel 8

Dominoeffekt

1. Medlemsstaterne sørger for, at den kompetente myndighed ud fra de oplysninger, den har modtaget fra driftslederen i henhold til artikel 6 og 9, identificerer de virksomheder eller grupper af virksomheder, hvor der må påregnes mulighed for, at følgerne af større uheld kan være øget på grund af disse virksomheders placering og nærhed samt deres beholdning af farlige stoffer.

2. Medlemsstaterne sørger for, at de således identificerede virksomheder:

a) modtager de nødvendige oplysninger på en hensigtsmæssig måde, der gør det muligt for virksomhederne at tage hensyn til arten og omfanget af den samlede potentielle fare for et større uheld i deres plan for forebyggelse af større uheld, ledelses- og sikkerhedssystemer, sikkerhedsrapporter og interne beredskabsplaner

b) har bestemmelser om orientering af offentligheden og om oplysninger til de kompetente myndigheder med henblik på udarbejdelsen af eksterne beredskabsplaner.

Artikel 9

Sikkerhedsrapport

1. Medlemsstaterne sørger for, at driftslederen er forpligtet til at udarbejde en sikkerhedsrapport med henblik på at:

a) godtgøre, at der er iværksat en plan for forebyggelse af større uheld og et sikkerhedsledelsessystem til gennemførelse heraf i overensstemmelse med de i bilag III nævnte elementer

b) godtgøre, at faren for større uheld er identificeret, og at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af følgerne af sådanne uheld for mennesker og miljø

c) godtgøre, at sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af konstruktionen, bygningen, driften og vedligeholdelsen af anlæg, lagre, udstyr og kommunikations- og servicesystemer, der har indflydelse på faren for større uheld på virksomheden

d) godtgøre, at der er udarbejdet interne beredskabsplaner, og give de oplysninger, der er nødvendige for at udforme den eksterne plan med henblik på at træffe de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af større uheld

e) godtgøre, at de kompetente myndigheder har tilstrækkelige oplysninger til, at de kan træffe afgørelser om placering og arealanvendelse for nye aktiviteter eller udviklingen omkring bestående virksomheder.

2. Sikkerhedsrapporten skal omfatte mindst de data og oplysninger, der er anført i bilag II. Den skal desuden indeholde en ajourført fortegnelse over de farlige stoffer, der findes på virksomheden.

Sikkerhedsrapporter, dele af rapporter eller andre tilsvarende rapporter, som er udarbejdet i henhold til anden lovgivning, kan på betingelse af, at alle kravene i denne artikel opfyldes, samles til én enkelt sikkerhedsrapport, hvis der hermed undgås unødig gentagelse af oplysninger og dobbeltarbejde fra driftslederens eller den kompetente myndigheds side.

3. Den i stk. 1 nævnte sikkerhedsrapport sendes til den kompetente myndighed inden for følgende frister:

- i rimelig tid inden opførelsen eller driften påbegyndes af nye virksomheder

- tre år efter den i artikel 24, stk. 1, anførte dato for bestående virksomheder, der ikke tidligere var omfattet af bestemmelserne i direktiv 82/501/EØF

- to år efter den i artikel 24, stk. 1, anførte dato for andre virksomheder

- i forbindelse med den regelmæssige gennemgang i henhold til stk. 5: straks.

4. Inden driftslederen påbegynder opførelse eller drift eller, de i stk. 3, andet, tredje og fjerde led, omhandlede tilfælde, skal den kompetente myndighed inden for en rimelig frist efter at have modtaget rapporten:

- meddele driftslederen sine konklusioner af gennemgangen af sikkerhedsrapporten, eventuelt efter at have anmodet om yderligere oplysninger, eller

- forbyde idriftsætning eller fortsat drift af den pågældende virksomhed i overensstemmelse med de i artikel 17 fastsatte beføjelser og procedurer.

5. Sikkerhedsrapporten gennemgås regelmæssigt og ajourføres om nødvendigt således:

- mindst hvert femte år

- på et hvilket som helst andet tidspunkt, på driftslederens initiativ eller på den kompetente myndigheds anmodning, hvis nye oplysninger begrunder dette, eller for at tage hensyn til ny teknisk viden om sikkerhed, f.eks. på baggrund af uheld og, i det omfang det er muligt, på baggrund af »næsten-uheld«, og om vurdering af faren.

6.a) Hvis det godtgøres til den kompetente myndigheds tilfredshed, at nogle af de stoffer, der findes i virksomheden eller dele af virksomheden, forekommer i en tilstand, hvor de ikke kan forårsage et større uheld, kan medlemsstaten efter kriterierne i litra b) begrænse kravet om oplysninger i sikkerhedsrapporten til kun at omfatte de spørgsmål, som er relevante for forebyggelse af den resterende fare for større uheld og begrænsning af følgerne heraf for mennesker og miljø.

b) Kommissionen fastlægger inden dette direktivs ikrafttræden efter fremgangsmåden i artikel 16 i direktiv 82/501/EØF ensartede kriterier for den kompetente myndigheds beslutning om, at en virksomhed ikke udgør fare for et større uheld, jf. litra a). Litra a) finder først anvendelse, når kriterierne er udarbejdet.

c) Medlemsstaterne sørger for, at den kompetente myndighed tilsender Kommissionen en liste med tilhørende begrundelse over de pågældende virksomheder. Kommissionen tilsender hvert år det i artikel 22 nævnte udvalg denne liste.

Artikel 10

Ændring af et anlæg, en virksomhed eller et lager

Ændres et anlæg, en virksomhed, et lager, en proces eller farlige stoffers egenskaber eller mængde på en måde, der kan have væsentlig indflydelse på faren ved større uheld, skal medlemsstaterne sikre, at driftslederen

- gennemgår og om nødvendigt reviderer planen for forebyggelse af større uheld og ledelsessystemerne og -procedurerne som omhandlet i artikel 7 og 9;

- gennemgår og om nødvendigt reviderer sikkerhedsrapporten og underretter den i artikel 16 omhandlede kompetente myndighed om de nærmere enkeltheder i den pågældende revision, inden ændringen foretages.

Artikel 11

Beredskabsplaner

1. Medlemsstaterne sørger for, at der for alle virksomheder, der er omfattet af artikel 9 træffes følgende foranstaltninger:

a) driftslederen udarbejder en intern beredskabsplan inden for følgende frister:

- inden driften påbegyndes af nye virksomheder

- tre år efter den i artikel 24, stk. 1, anførte dato for bestående virksomheder, der ikke tidligere var omfattet af direktiv 82/501/EØF

- to år efter den i artikel 24, stk. 1, anførte dato for andre virksomheder

b) driftslederen skal give de kompetente myndigheder de nødvendige oplysninger, således at disse kan udarbejde eksterne beredskabsplaner inden for følgende frister:

- før driften påbegyndes af nye virksomheder

- tre år efter den i artikel 24, stk. 1, anførte dato for bestående virksomheder, der ikke tidligere var omfattet af direktiv 82/501/EØF

- to år efter den i artikel 24, stk. 1, anførte dato for andre virksomheder

c) de myndigheder, medlemsstaten har udpeget hertil, udarbejder en ekstern beredskabsplan for foranstaltninger, der skal gennemføres uden for virksomheden.

2. Beredskabsplaner udarbejdes med det formål:

- at begrænse og kontrollere forløbet af uheld for at mindske følgerne heraf og begrænse skaderne for mennesker, miljø og goder

- at gennemføre foranstaltninger til beskyttelse af mennesker og miljø mod virkningerne af større uheld

- at give offentligheden og andre berørte instanser og myndigheder i området de relevante oplysninger

- at genoprette og rense miljøet efter et større uheld.

Beredskabsplanerne skal indeholde oplysninger som anført i bilag IV.

3. Medlemsstaterne sørger for, at de interne beredskabsplaner, der udarbejdes i henhold til dette direktiv, udarbejdes med høring af virksomhedens personale, og at offentligheden høres om de eksterne beredskabsplaner, uden at de kompetente myndigheders forpligtelser dog derved anfægtes.

4. Medlemsstaterne sørger for, at driftslederne og de udpegede myndigheder med passende intervaller og mindst hvert tredje år gennemgår, afprøver og om nødvendigt reviderer og ajourfører de interne og eksterne beredskabsplaner. Ved gennemgangen af planerne skal der tages hensyn til ændringer, der er sket i de pågældende virksomheder, hos de pågældende beredskabsmyndigheder, ny teknisk viden og viden om indsats i tilfælde af større uheld.

5. Medlemsstaterne sørger for, at driftslederen og om nødvendigt den dertil udpegede kompetente myndighed straks iværksætter beredskabsplaner,

- hvis der indtræder et større uheld, eller

- hvis der indtræder en ukontrolleret hændelse, som på grund af sin art med rimelighed kan forventes at ville føre til et større uheld.

6. Den kompetente myndighed kan på grundlag af oplysningerne i sikkerhedsrapporten med angivelse af begrundelsen herfor bestemme, at kravene om udarbejdelse af en ekstern beredskabsplan i henhold til stk. 1, ikke finder anvendelse.

Artikel 12

Fysisk planlægning

1. Medlemsstaterne sørger for, at målene med hensyn til forebyggelse af større uheld og begrænsning af følgerne heraf tages i betragtning i deres politik vedrørende fysisk planlægning og/eller andre relevante politikker. Disse mål søges opfyldt gennem kontrol med:

a) placering af nye virksomheder

b) ændringer i bestående virksomheder som omhandlet i artikel 10

c) nyudvikling i nærheden af bestående virksomheder, såsom transportforbindelser, bygninger og anlæg med offentlig adgang samt boligområder, såfremt placeringen eller nyudviklingen vil kunne øge faren for større uheld eller forværre følgerne heraf.

Medlemsstaterne sørger for, at der i deres fysiske planlægning og/eller anden planlægning samt ved gennemførelsen heraf tages hensyn til behovet for på lang sigt at opretholde passende afstand mellem virksomheder omfattet af dette direktiv og boligområder, rekreative områder og områder, som på grund af deres natur er af særlig interesse eller særlig følsomme, samt, for så vidt angår eksisterende virksomheder, til behovet for supplerende tekniske foranstaltninger, jf. artikel 5, for derved at undgå at forøge risikoen for mennesker.

2. Medlemsstaterne sørger for, at alle kompetente myndigheder og instanser med ansvar for afgørelser på dette område indfører passende høringsprocedurer for at lette gennemførelsen af den planlægning, der er fastlagt i overensstemmelse med stk. 1. Procedurerne skal udformes således at der, når der træffes afgørelser, foreligger en teknisk vurdering af de farer, der er forbundet med en virksomhed, enten for det enkelte tilfælde eller generelt for virksomhedstypen.

Artikel 13

Oplysning om sikkerhedsforanstaltninger

1. Medlemsstaterne sørger for, at personer, som må påregnes at kunne blive berørt af et større uheld på en i artikel 9 omfattet virksomhed, modtager oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger og hensigtsmæssig adfærd i tilfælde af et sådant uheld, hvilket skal ske, uden at de pågældende skal anmode herom.

Oplysningerne skal gennemgås hvert tredje år og ajourføres om nødvendigt, og under alle omstændigheder hvis der foretages ændringer som omhandlet i artikel 10. Oplysningerne skal altid være offentligt tilgængelige. De oplysninger, der er bestemt til offentligheden, skal i alle tilfælde ajourføres mindst hvert femte år.

Oplysningerne skal mindst indeholde de i bilag V anførte punkter.

2. Medlemsstaterne giver samtidig andre medlemsstater, der må påregnes at kunne blive berørt af de grænseoverskridende følger af et større uheld på en virksomhed som omhandlet i artikel 9, oplysninger, der er tilstrækkelige til, at den pågældende medlemsstat om nødvendigt kan anvende de relevante bestemmelser i artikel 11 og 12 samt i denne artikel.

3. Hvis en medlemsstat har konstateret, at en virksomhed beliggende tæt på en anden medlemsstats område ikke udgør en fare for et større uheld, der vil få virkning uden for virksomhedens område, jf. artikel 11, stk. 6 - hvorved der ikke er krav om udarbejdelse af en ekstern beredskabsplan som omhandlet i artikel 11, stk. 1 - underretter den førstnævnte medlemsstat den anden medlemsstat herom.

4. Medlemsstaterne sørger for, at sikkerhedsrapporten gøres tilgængelig for offentligheden. Driftslederen kan anmode den kompetente myndighed om ikke at udlevere bestemte dele af rapporten til offentligheden under henvisning til erhvervshemmeligheder, personlige forhold, den offentlige sikkerhed eller det nationale forsvar. I sådanne tilfælde skal driftslederen efter tilladelse fra den kompetente myndighed levere denne en ændret rapport uden disse dele, og stille den til rådighed for offentligheden.

5. Medlemsstaterne sørger for, at offentligheden høres om følgende:

- planlægning af nye virksomheder som omhandlet i artikel 9

- ændringer i bestående virksomheder som omhandlet i artikel 10, hvis sådanne ændringer er underlagt de i dette direktiv fastsatte krav om fysisk planlægning

- nyudvikling omkring bestående virksomheder.

6. For virksomheder, der omfattes af artikel 9, sørger medlemsstaterne for, at den i artikel 9, stk. 2, omhandlede fortegnelse over farlige stoffer, gøres tilgængelig for offentligheden.

Artikel 14

Oplysninger, som driftslederen skal give efter et større uheld

1. Medlemsstaterne sørger for, at driftslederen efter et større uheld er forpligtet til hurtigst muligt og på den mest hensigtsmæssige måde:

a) at underrette den kompetente myndighed

b) at give denne følgende oplysninger, så snart de foreligger:

- omstændighederne ved uheldet

- de involverede farlige stoffer

- de oplysninger, der er til rådighed til vurdering af uheldets følger for mennesker og miljø

- de nødforanstaltninger, der er truffet.

c) at oplyse nævnte myndighed om, hvilke foranstaltninger der påtænkes

- for at afhjælpe følgerne af uheldet på mellemlang og lang sigt

- for at undgå en gentagelse af et sådant uheld

d) at ajourføre de afgivne oplysninger, hvis en nærmere undersøgelse afslører andre forhold, som ændrer de pågældende oplysninger eller de konklusioner, der er draget på grundlag af dem.

2. Medlemsstaterne pålægger den kompetente myndighed:

a) at sikre, at de nødforanstaltninger og de forholdsregler på mellemlang og lang sigt, der måtte visse sig nødvendige, straks bliver truffet

b) at den gennem inspektion, undersøgelser og på anden hensigtsmæssig måde, indhenter de oplysninger, der kræves til en fuldstændig analyse af de tekniske, organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter af det pågældende større uheld

c) at træffe passende forholdsregler for at sikre, at driftslederen træffer alle nødvendige afhjælpende foranstaltninger

d) at fremsætte anbefalinger vedrørende fremtidige forebyggende foranstaltninger.

Artikel 15

Oplysninger, som medlemsstaterne skal give Kommissionen

1. Med henblik på at forebygge og begrænse følgerne af større uheld underretter medlemsstaterne hurtigst muligt Kommissionen om større uheld, som er indtruffet på deres område, og som opfylder kriterierne i bilag VI. De skal give den følgende oplysninger:

a) medlemsstatens navn samt navn og adresse på den myndighed, der er ansvarlig for rapporten

b) dato, tidspunkt og sted for det større uheld, herunder driftslederens fulde navn og den pågældende virksomheds adresse

c) kort beskrivelse af omstændighederne ved uheldet, herunder de involverede farlige stoffer og de umiddelbare følger for mennesker og miljø

d) kort beskrivelse af de trufne nødforanstaltninger og af de umiddelbare forholdsregler, der er nødvendige for at undgå en gentagelse af uheldet.

2. Så snart de i artikel 14 omhandlede oplysninger er indhentet, meddeler medlemsstaterne Kommissionen resultaterne af deres analyse og deres anbefalinger på en formular, der udarbejdes og ajourføres løbende af Kommissionen efter proceduren i artikel 22.

Medlemsstaterne må kun udsætte meddelelsen af disse oplysninger i det omfang, det er nødvendigt til gennemførelse af retssager, hvor meddelelsen af dem kan have indflydelse på retssagens forløb.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen navn og adresse på instanser, som er i besiddelse af relevante oplysninger om større uheld, og som kan rådgive de kompetente myndigheder i andre medlemsstater, der skal gribe ind i tilfælde af et sådant større uheld.

Artikel 16

Kompetent myndighed

Uden at dette berører driftslederens ansvar, opretter eller udpeger medlemsstaterne den eller de kompetente myndigheder, som skal gennemføre de aktiviteter, der er fastsat i dette direktiv, samt om nødvendigt instanser, der skal bistå de kompetente myndigheder på teknisk plan.

Artikel 17

Driftsforbud

1. Medlemsstaterne forbyder drift eller idriftsætning af virksomheder, anlæg eller lagre eller dele heraf, hvis driftslederen klart har truffet utilstrækkelige foranstaltninger til at forebygge eller begrænse faren for større uheld.

Medlemsstaterne kan forbyde drift eller idriftsætning af virksomheder, anlæg eller lagre eller dele heraf, hvis driftslederen ikke inden for den påbudte frist har indgivet anmeldelse, rapporter eller andre oplysninger, som kræves i henhold til dette direktiv.

2. Medlemsstaterne sørger for, at driftslederen overfor en relevant instans, der fastsættes i henhold til national lovgivning og procedurer, kan påklage et forbud, den kompetente myndighed har meddelt i henhold til stk. 1.

Artikel 18

Inspektion

1. Medlemsstaterne sørger for, at de kompetente myndigheder gennemfører inspektioner eller andre kontrolforanstaltninger, som er passende for den pågældende virksomhedstype. Disse inspektioner eller kontrolforanstaltninger gennemføres uafhængigt af modtagelse af sikkerhedsrapporter eller af andre fremsendte rapporter. Inspektioner eller andre kontrolforanstaltninger skal tilrettelægges således, at de udgør planlagte og systematiske undersøgelser af de systemer, der anvendes i virksomheden, hvad enten de er af teknisk, organisatorisk eller ledelsesmæssig art, navnlig med henblik på at sikre:

- at driftslederen kan godtgøre, at han har truffet passende foranstaltninger til at forebygge større uheld i forbindelse med virksomhedens forskellige aktiviteter

- at driftslederen kan godtgøre, at han har truffet passende forholdsregler til at begrænse følgerne af større uheld i og uden for virksomhedsområdet

- at de data og oplysninger, der er indeholdt i sikkerhedsrapporten eller andre indgivne rapporter, afspejler forholdene på virksomheden i tilstrækkeligt omfang

- at de i artikel 13, stk. 1, omhandlede oplysninger er gjort tilgængelige for offentligheden.

2. Det i stk. 1 omhandlede inspektionssystem skal opfylde følgende krav:

a) alle virksomheder er omfattet af et inspektionsprogram. Medmindre den kompetente myndighed ud fra en systematisk vurdering af faren for større uheld i den pågældende virksomhed har opstillet et inspektionsprogram med længere frister mellem inspektionerne, indebærer programmet, at den kompetente myndighed mindst foretager en inspektion på stedet hver tolvte måned i alle virksomheder omfattet af artikel 9

b) efter hver inspektion udarbejder den kompetente myndighed en rapport

c) hver inspektion fra den kompetente myndigheds side følges om nødvendigt op i samarbejde med virksomhedens ledelse inden for en rimelig frist efter inspektionen.

3. Den kompetente myndighed kan pålægge driftslederen at tilvejebringe yderligere oplysninger, så den fuldt ud kan vurdere muligheden for større uheld, bedømme omfanget af mulig øget sandsynlighed for og/eller alvorligere følger af større uheld, som grundlag for at udarbejde en ekstern beredskabsplan samt tage hensyn til stoffer, som kræver særlig opmærksomhed på grund af deres fysiske tilstand, særlige betingelser eller placering.

Artikel 19

Informationsudveksling og informationssystem

1. Medlemsstaterne og Kommissionen udveksler oplysninger om de indvundne erfaringer med hensyn til forebyggelse af større uheld og begrænsning af følgerne heraf. Disse oplysninger skal navnlig vedrøre direktivets praktiske anvendelighed.

2. Kommissionen opretter et register og et informationssystem, som den stiller til rådighed for medlemsstaterne, og som indeholder oplysninger om større uheld, der er indtruffet på medlemsstaternes område, med henblik på:

a) hurtigt at formidle oplysninger indgået fra medlemsstaterne i henhold til artikel 15, stk. 1, til alle de kompetente myndigheder

b) at sende de kompetente myndigheder analyser af årsagerne til større uheld samt de indhøstede erfaringer

c) at sende oplysninger til de kompetente myndigheder om forebyggende foranstaltninger

d) at oplyse, hvilke organisationer der kan rådgive eller give relevante oplysninger om større uhelds opståen og om forebyggelse og begrænsning af følgerne af sådanne uheld.

Registret og informationssystemet skal mindst indeholde:

a) de oplysninger, medlemsstaterne har fremsendt i henhold til artikel 15, stk. 1

b) en analyse af årsagerne til uheldene

c) de erfaringer, der kan uddrages af uheldene

d) nødvendige forebyggende foranstaltninger til at undgå gentagelser.

3. Ministerierne i medlemsstaterne, virksomheds- eller brancheorganisationer, fagforeninger, ikke-statslige organisationer, der er virksomme på miljøområdet, og andre internationale organisationer og forskningsinstanser på området skal have adgang til registret og informationssystemet, jf. dog artikel 20.

4. Medlemsstaterne forelægger efter proceduren i Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af rapporterne om gennemførelse af en række miljødirektiver (9) Kommissionen en treårig rapport for de virksomheder, der er omfattet af artikel 6 og 9. Kommissionen offentliggør hvert tredje år et resumé af disse oplysninger.

Artikel 20

Tavshedspligt

1. Medlemsstaterne sørger for, at de kompetente myndigheder for at opfylde kravet om åbenhed stiller oplysninger, som modtages i forbindelse med anvendelsen af dette direktiv, til rådighed for fysiske eller juridiske personer, der anmoder derom.

De oplysninger, som myndighederne og Kommissionen modtager, kan, hvis de nationale bestemmelser kræver det, undergives tavshedspligt, såfremt de berører:

- fortrolige drøftelser hos de kompetente myndigheder og i Kommissionen

- internationale forbindelser og det nationale forsvar

- den offentlige sikkerhed

- fortrolige oplysninger vedrørende retlige forundersøgelser eller verserende retssager

- erhvervshemmeligheder, herunder intellektuel ejendomsret

- data og/eller registre indeholdende personoplysninger

- oplysninger meddelt af en tredjemand, som den ønsker oplysningerne omfattet af tavshedspligt.

2. Dette direktiv er ikke til hinder for, at en medlemsstat kan indgå aftaler med tredjelande om udveksling af oplysninger, som den internt råder over.

Artikel 21

Udvalgets mandat

Fremgangsmåden i artikel 22 anvendes ved tilpasningen af bilag II-VI til den tekniske udvikling og udarbejdelsen af de i artikel 9, stk. 6, litra b), omhandlede kriterier og den i artikel 15, stk. 2, omhandlede rapporteringsformular.

Artikel 22

Udvalg

Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyntagen til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, som er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemningen i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller hvis der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet efter udløbet af en frist på tre måneder, regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet, ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 23

Ophævelse af direktiv 82/501/EØF

1. Direktiv 82/501/EØF ophæves 24 måneder efter nærværende direktivs ikrafttræden.

2. Anmeldelser, beredskabsplaner og oplysninger til offentligheden, der er forelagt eller udarbejdet i henhold til direktiv 82/501/EØF, forbliver i kraft, indtil de erstattes i henhold til de tilsvarende bestemmelser i nærværende direktiv.

Artikel 24

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 24 måneder efter dette direktivs ikrafttræden. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved offentliggørelsen af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de væsentligste nationale forskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 25

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 26

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 1996.

På Rådets vegne

B. HOWLIN

Formand

Bilagsoversigt

Side

Bilag I - Direktivets anvendelse 24

Bilag II - Data og oplysninger, der som minimum skal tages i betragtning i den i artikel 9 omhandlede sikkerhedsrapport 29

Bilag III - Principperne i artikel 7 og oplysningerne i artikel 9 vedrørende virksomhedens ledelsessystem og organisation med henblik på forebyggelse af større uheld 30

Bilag IV - Data og oplysninger, der skal indgå i de i artikel 11 omhandlede beredskabsplaner 31

Bilag V - Oplysninger, der skal meddeles offentligheden i henhold til artikel 13, stk. 1 32

Bilag VI - Kriterier for underretning af Kommissionen om uheld, jf. artikel 15, stk. 1 33

(1) EFT nr. C 106 af 14. 4. 1994, s. 4, og EFT nr. C 238 af 13. 9. 1995, s. 4.

(2) EFT nr. C 295 af 22. 10. 1994, s. 83.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 16. februar 1995 (EFT nr. C 56 af 6. 3. 1995, s. 80), Rådets fælles holdning af 19. marts 1996 (EFT nr. C 120 af 24. 4. 1996, s. 20) og Europa-Parlamentets afgørelse af 15. juli 1996 (EFT nr. C 261 af 9. 9. 1996, s. 24).

(4) EFT nr. L 230 af 5. 8. 1982, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 91/692/EØF (EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 48).

(5) EFT nr. C 112 af 20. 12. 1973, s. 1.

EFT nr. C 139 af 13. 6. 1977, s. 1.

EFT nr. C 46 af 17. 2. 1983, s. 1.

EFT nr. C 70 af 18. 3. 1987, s. 1.

EFT nr. C 138 af 17. 5. 1993, s. 1.

(6) EFT nr. C 328 af 7. 12. 1987, s. 3.

(7) EFT nr. C 138 af 17. 5. 1993.

(8) EFT nr. L 183 af 29. 6. 1989, s. 1.

(9) EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 48.

BILAG I

DIREKTIVETS ANVENDELSE

INDLEDNING

1. Dette bilag vedrører tilstedeværelse af farlige stoffer i virksomheder som defineret i artikel 3 i dette direktiv og angiver, hvorledes direktivets artikler skal anvendes.

2. Blandinger og præparater behandles sidestillet med rene stoffer, forudsat at de overholder de koncentrationsgrænser, der er fastsat i overensstemmelse med deres egenskaber i de relevante direktiver eller deres seneste tilpasning heraf til den tekniske udvikling som anført i del 2, note 1, i dette bilag, medmindre den procentvise sammensætning eller anden form for beskrivelse specifikt er anført.

3. De nedenfor anførte tærskelmængder er tærskelmængderne pr. virksomhed.

4. De mængder, der skal lægges til grund for anvendelsen af artiklerne, er de maksimumsmængder, som er eller kan være til stede på et hvilket som helst tidspunkt. Farlige stoffer, der kun er til stede i en virksomhed i mængder svarende til højst 2 % af den anførte tærskelmængde, tages ikke i betragtning ved beregning af den samlede tilstedeværende mængde, hvis den er placeret på en sådan måde i den givne virksomhed, at den ikke kan fremkalde et større uheld andetsteds på virksomhedsområdet.

5. De i del 2, note 4, anførte regler om sammenlægning af farlige stoffer eller kategorier af farlige stoffer anvendes, hvor det er relevant.

DEL 1

Navngivne stoffer

Hvis et stof eller en gruppe stoffer opført i del 1 også falder ind under en kategori i del 2, skal de i del 1 anførte tærskelmængder anvendes.

>TABELPOSITION>

NOTER

1. Ammoniumnitrat (350/2 500)

Dette gælder for ammoniumnitrat og blandinger af ammoniumnitrat, hvori indholdet af nitrogen afledt af ammoniumnitrat overstiger 28 vægtprocent (og som ikke omfattes af note 2), og vandige opløsninger af ammoniumnitrat, hvori koncentrationen af ammoniumnitrat overstiger 90 vægtprocent.

2. Ammoniumnitrat (1 250/5 000)

Dette gælder for rene ammoniumnitratgødningsstoffer, som er i overensstemmelse med direktiv 80/876/EØF, og for sammensatte gødningsstoffer, hvor indholdet af nitrogen afledt af ammoniumnitrat overstiger 28 vægtprocent (et sammensat gødningsstof indeholder ammoniumnitrat sammen med phosphat og/eller kaliumcarbonat).

3. Polychlordibenzofuran og polychlordibenzodioxin

Mængderne af polychlordibenzofuran og polychlordibenzodioxin beregnes med følgende vægtningsfaktorer:

>TABELPOSITION>

DEL 2

Kategorier af stoffer og præparater, der ikke udtrykkeligt er anført i del 1

>TABELPOSITION>

NOTER

1. Stoffer og præparater er klassificeret i henhold til følgende direktiver (som ændret) og den seneste tilpasning heraf til den tekniske udvikling:

- Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivningen om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (1)

- Rådets direktiv 88/379/EØF af 7. juni 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende klassificering, emballering og mærkning af farlige præparater (2)

- Rådets direktiv 78/631/EØF af 26. juni 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivningen om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (pesticider) (3).

For stoffer og præparater, der ikke er klassificeret i henhold til de ovennævnte direktiver, men som ikke desto mindre er til stede eller kan være til stede i en virksomhed, og som, under de betingelser, der hersker i virksomheden, har eller kan have tilsvarende egenskaber med hensyn til muligheden for at bevirke større uheld, følges procedurerne for midlertidig klassificering i henhold til den relevante artikel i det relevante direktiv.

For stoffer og præparater, som på grund af deres egenskaber kan henføres til mere end én kategori, skal de laveste tærskelværdier anvendes i forbindelse med dette direktiv.

Med henblik på dette direktiv udarbejdes der en liste med oplysninger om stoffer og præparater; listen ajourføres og godkendes efter proceduren i artikel 22.

2. Ved »eksplosivt stof« forstås:

a) i) et stof eller præparat, der giver anledning til eksplosionsrisiko ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder (risikosætning R 2)

ii) fyrværkeristof: et stof (eller en blanding af stoffer) beregnet til at frembringe varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination heraf ved hjælp af eksoterme, ikke-detonerende kemiske reaktioner, der holder sig selv i gang, eller

iii) et eksplosivt stof eller præparat eller et fyrværkeristof indeholdt i genstande

b) et stof eller præparat, der giver anledning til store eksplosionsrisici ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder (risikosætning R 3).

3. Ved »antændelig«, »letantændelig« og »yderst letantændelig« (kategori 6, 7 og 8) forstås:

a) antændelige væsker:

stoffer og præparater, der har et flammepunkt mellem 21 °C og 55 °C (risikosætning R 10) og er brandnærende

b) letantændelige væsker:

1) - stoffer og præparater, som ved normal temperatur og uden energitilførsel kan udvikle varme og derefter antændes (risikosætning R 17)

- stoffer, som har et flammepunkt på under 55 °C, og som forbliver flydende under tryk, såfremt særlige procesomstændigheder, såsom højt tryk og høj temperatur, kan skabe risiko for større uheld

2) stoffer og præparater, som har et flammepunkt på under 21 °C, og som ikke er yderst letantændelige (risikosætning R 11, andet led)

c) yderst letantændelige gasser og væsker:

1) flydende stoffer og præparater, som har et flammepunkt på under 0 °C og et kogepunkt (eller, for stoffer med kogepunktsinterval, begyndelseskogepunkter), der ved normalt tryk er mindre end eller lig med 35 °C (risikosætning R 12, første led), og

2) gasformige stoffer og præparater, som er antændelige ved luftens påvirkning ved normal temperatur og normalt tryk (risikosætning R 12, andet led), uanset om de holdes i gasformig eller flydende tilstand under tryk, undtagen yderst letantændelig flaskegas (herunder LPG) og naturgas som nævnt i del 1, og

3) flydende stoffer og præparater, der holdes på en temperatur over deres kogepunkt.

4. Sammenlægning af farlige stoffer til bestemmelse af, hvilken mængde der er til stede i en virksomhed, udføres efter følgende formel:

Hvis summen

>NUM>q1>DEN>Q + >NUM>q2>DEN>Q + >NUM>q3>DEN>Q + >NUM>q4>DEN>Q + >NUM>q5>DEN>Q + . . . > 1

hvor qx = den tilstedeværende mængde farlige stoffer eller kategori af farlige stoffer × under del 1 eller 2 i dette bilag

Q = den relevante tærskelmængde fra del 1 eller 2

omfattes virksomheden af dette direktivs bestemmelser.

Denne formel gælder for følgende omstændigheder:

a) for stoffer og præparater under del 1 i mængder, som er mindre end deres respektive tærskelmængde, og som er til stede sammen med stoffer, der hører til samme kategori i del 2, og for sammenlægning af stoffer og præparater tilhørende samme kategori i del 2

b) for sammenlægning af kategori 1, 2 og 9, der er til stede i en virksomhed på samme tid

c) for sammenlægning af kategori 3, 4, 5, 6, 7a, 7b og 8, der er til stede i en virksomhed på samme tid.

(1) EFT nr. 196 af 16. 8. 1967, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 93/105/EF (EFT nr. L 294 af 30. 11. 1993, s. 21).

(2) EFT nr. L 187 af 16. 7. 1988, s. 1.

(3) EFT nr. L 206 af 29. 7. 1978, s. 13. Direktivet er senest ændret ved direktiv 92/32/EØF (EFT nr. L 154 af 5. 6. 1992, s. 1).

BILAG II

DATA OG OPLYSNINGER, DER SOM MINIMUM SKAL TAGES I BETRAGTNING I DEN I ARTIKEL 9 OMHANDLEDE SIKKERHEDSRAPPORT

I. Oplysninger om virksomhedens ledelsessystem og organisation med henblik på forebyggelse af større uheld

Disse oplysninger skal omfatte elementerne i bilag III.

II. Redegørelse for virksomhedens miljø

A. beskrivelse af dens beliggenhed og dens omgivelser, herunder den geografiske beliggenhed, de meteorologiske, geologiske, hydrografiske data og eventuelt dens historie

B. identificering af anlæg og andre aktiviteter i virksomheden, som kan udgøre en fare for et større uheld

C. beskrivelse af de områder, som må påregnes at kunne blive berørt af et større uheld.

III. Beskrivelse af virksomheden

A. beskrivelse af de vigtigste aktiviteter og produktioner i de dele af virksomheden, som er vigtige ud fra et sikkerhedssynspunkt, af kilder til risiko for større uheld samt af de forhold, hvorunder et sådant uheld kunne indtræffe, tillige med en beskrivelse af de planlagte forebyggende foranstaltninger

B. beskrivelse af processer, navnlig driftsforholdene

C. beskrivelse af de farlige stoffer:

1) oversigt over de farlige stoffer med:

- identificering af de farlige stoffer: kemisk navn. CAS-nummer, navn efter IUPAC-nomenklaturen

- den maksimale mængde af det eller de stoffer, der er til stede, eller som kan være til stede

2) fysiske, kemiske og toksikologiske karakteristika samt angivelse af såvel umiddelbare som senere risici for mennesker eller miljø

3) fysisk eller kemisk opførsel under normale anvendelsesbetingelser eller forudseelige ulykkesbetingelser.

IV. Identifikation og analyse af uheldsrisici og forebyggelsesmidler

A. detaljeret beskrivelse af de mulige scenarier for større uheld og mulighederne eller betingelserne for, at de kan indtræffe, herunder en oversigt over hændelser, der kan have indflydelse på initiering af disse scenarier, hvad enten årsagerne er interne eller eksterne forhold

B. en vurdering af omfanget og alvoren af følgerne af de identificerede større uheld

C. beskrivelse af de tekniske parametre og det udstyr, der er installeret med henblik på anlæggenes sikkerhed.

V. Beskyttelses- og sikringsforanstaltninger med henblik på at begrænse følgerne af et uheld

A. beskrivelse af det udstyr, der er opstillet i anlægget for at begrænse følgerne af større uheld

B. tilrettelæggelse af alarmering og indsats

C. beskrivelse af de midler, der kan mobiliseres internt eller eksternt

D. sammenfatning af de i litra A, B og C ovenfor beskrevne forhold, som er nødvendig for at udarbejde den interne beredskabsplan, der er nævnt i artikel 11.

BILAG III

PRINCIPPERNE I ARTIKEL 7 OG OPLYSNINGERNE I ARTIKEL 9 VEDRØRENDE VIRKSOMHEDENS LEDELSESSYSTEM OG ORGANISATION MED HENBLIK PÅ FOREBYGGELSE AF STØRRE UHELD

Ved gennemførelsen af driftslederens plan for forebyggelse af større uheld og sikkerhedsledelsessystem tages der hensyn til nedenstående principper. Kravene i det i artikel 7 omhandlede dokument skal stå i forhold til den fare for større uheld, der er forbundet med virksomheden.

a) Planen for forebyggelse af større uheld skal udarbejdes skriftligt og skal omfatte driftslederens generelle mål og principper for foranstaltninger med hensyn til kontrol med risikoen for større uheld.

b) Sikkerhedsledelsessystemet skal omfatte den del af det generelle ledelsessystem, der omfatter organisationsstruktur, ansvar, praksis, procedurer, processer og ressourcer til fastlæggelse og gennemførelse af planen for forebyggelse af større uheld.

c) Der tages i sikkerhedsledelsessystemet højde for følgende punkter:

i) Organisation og personale; roller og ansvar for det personale, der skal forebygge større uheld på alle niveauer i organisationen. Fastlæggelse af dette personales uddannelsesbehov og gennemførelse af den nødvendige uddannelse. Inddragelse af medarbejdere og eventuelt underleverandører.

ii) Identifikation og vurdering af større farer; vedtagelse og gennemførelse af procedurer til systematisk identifikation af større farer i forbindelse med normal og unormal drift og vurdering af deres sandsynlighed og alvor.

iii) Driftskontrol - vedtagelse og gennemførelse af procedurer og instruktioner for sikker drift (herunder vedligeholdelse af anlæggene), processer, udstyr samt sikkerhed under midlertidige driftsstop.

iv) Kontrol/styring af ændringer - vedtagelse og gennemførelse af procedurer til planlægning af ændringer i eksisterende anlæg eller lagre eller til udformning af nye anlæg, processer eller lagre.

v) Beredskabsplanlægning - vedtagelse og gennemførelse af procedurer til identifikation af forudselige nødsituationer gennem systematisk analyse samt forberedelse, af prøvning og revision af beredskabsplaner for at kunne imødegå sådanne nødsituationer.

vi) Overvågning af planen for forebyggelse af større uheld; vedtagelse og gennemførelse af procedurer for løbende evaluering af overensstemmelse med de målsætninger, der er opstillet i driftslederens plan for forebyggelse af større uheld og sikkerhedsledelsessystem, og indførelse af rutiner for undersøgelse og korrigerende indsats i tilfælde af manglende overensstemmelse. Procedurerne skal omfatte driftslederens ordning for rapportering af større uheld eller næsten uheld (near miss), navnlig hvor der er tale om et svigt i beskyttelsesforanstaltninger, samt undersøgelse og opfølgning heraf på grundlag af erfaringer, der er opnået.

vii) Kontrol og analyse - vedtagelse og gennemførelse af procedurer til regelmæssig og systematisk evaluering af planen for forebyggelse af større uheld og sikkerhedsledelsessystemets effektivitet og hensigtsmæssighed. En dokumenteret analyse af resultaterne af den eksisterende plan, af sikkerhedsledelsessystemet og dens ajourføring foretaget af virksomhedens ledelse.

BILAG IV

DATA OG OPLYSNINGER, DER SKAL INDGÅ I DE I ARTIKEL 11 OMHANDLEDE BEREDSKABSPLANER

1. Interne beredskabsplaner

a) Navn og stilling på de personer, der er bemyndiget til at udløse beredskabsprocedurerne, og på den person, der er ansvarlig for og koordinerer den uheldsbegrænsende indsats på virksomheden.

b) Navn og stilling på den person, der er ansvarlig for forbindelsen med den myndighed, hvorunder den eksterne beredskabsplan hører.

c) For forudselige situationer eller hændelser, som vil kunne spille en vigtig rolle for udløsning af et større uheld; en beskrivelse af, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at kontrollere de pågældende situationer eller hændelser og begrænse følgerne heraf, herunder en beskrivelse af sikkerhedsudstyret og de tilgængelige ressourcer.

d) Foranstaltninger til begrænsning af risikoen for personer på virksomheden, herunder alarmsystemet, og angivelse af hvordan personer på virksomheden skal forholde sig i tilfælde af alarm.

e) Foranstaltninger til hurtig anmeldelse af uheld til den myndighed, der er ansvarlig for at udløse den eksterne beredskabsplan, angivelse af, hvilke oplysninger den første anmeldelse bør indeholde, og foranstaltninger til formidling af mere detaljerede oplysninger, efterhånden som de foreligger.

f) Foranstaltninger til uddannelse af medarbejderne i de opgaver, de forventes at udføre, og om nødvendigt koordinering heraf med redningsberedskabet uden for virksomheden.

g) Aftaler om at yde bistand med uheldsbegrænsende foranstaltninger uden for virksomheden.

2. Eksterne beredskabsplaner

a) Navn og stilling på de personer, der er bemyndiget til at iværksætte beredskabsprocedurerne, og på de personer, der er bemyndiget til at lede og koordinere indsatsen uden for virksomheden.

b) Foranstaltninger til hurtigt at modtage meddelelse om uheld samt procedurer for alarmering og anmodning om indsats.

c) Foranstaltninger til koordinering af de ressourcer, der kræves til at gennemføre den eksterne beredskabsplan.

d) Foranstaltninger til at yde bistand med de uheldsbegrænsende foranstaltninger på virksomheden.

e) Uheldsbegrænsende foranstaltninger uden for virksomheden.

f) Foranstaltninger til at forsyne offentligheden med specifikke oplysninger om uheldet og om, hvordan den bør forholde sig.

g) Foranstaltninger til formidling af oplysninger til andre medlemsstaters beredskabstjenester i tilfælde af et større uheld, der kan få følger på tværs af grænserne.

BILAG V

OPLYSNINGER, DER SKAL MEDDELES OFFENTLIGHEDEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 13, STK. 1

1. Driftslederens navn og virksomhedens adresse.

2. Angivelse af stillingen på den person, der giver oplysningerne.

3. Bekræftelse af, at virksomheden er underlagt forskrifter og/eller administrative bestemmelser til dette direktivs gennemførelse, og at den i artikel 6, stk. 3, omhandlede anmeldelse eller den i artikel 9, stk. 1, omhandlede sikkerhedsrapport er forelagt den kompetente myndighed.

4. En alment forståelig redegørelse for de aktiviteter, der foregår på virksomheden.

5. De almindelige betegnelser eller, for farlige stoffer omfattet af bilag I, del 2, fællesbetegnelserne eller den generelle fareklassifikation for de stoffer og præparater, der er til stede i virksomheden, og som ville kunne forårsage et større uheld, med angivelse af stoffernes og præparaternes vigtigste fareegenskaber.

6. Generelle oplysninger om arten af risikoen for større uheld, herunder deres mulige følger for befolkningen og miljøet.

7. Fyldestgørende oplysninger om, hvordan den berørte befolkning vil blive advaret og holdt underrettet i tilfælde af et større uheld.

8. Fyldestgørende oplysninger om, hvilke forholdsregler den berørte befolkning bør træffe, og hvordan den bør forholde sig i tilfælde af et større uheld.

9. Bekræftelse af, at driftslederen er forpligtet til at træffe passende foranstaltninger på virksomheden, herunder til at tage kontakt med beredskabstjenesterne, for at sætte ind i tilfælde af større uheld og mindske følgerne heraf mest muligt.

10. En henvisning til den eksterne beredskabsplan, der er opstillet til imødegåelse af eventuelle virkninger af uheldet uden for virksomheden. Den berørte befolkning bør i forbindelse hermed opfordres til at efterkomme beredskabstjenesternes instrukser og anmodninger i tilfælde af et uheld.

11. Angivelse af, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger, med forbehold af de fortrolighedskrav, der er fastsat i den nationale lovgivning.

BILAG VI

KRITERIER FOR UNDERRETNING AF KOMMISSIONEN OM UHELD, JF. ARTIKEL 15, STK. 1

I. Kommissionen skal underrettes om alle uheld, der falder ind under punkt 1, og som er forbundet med mindst én af de følger, der er beskrevet i punkt 2, 3, 4 og 5 nedenfor.

1. Stoffer

Enhver brand eller eksplosion eller utilsigtet udslip af farlige stoffer i en mængde, der svarer til mindst 5 % af den i kolonne 3 i bilag I anførte tærskelmængde.

2. Person- eller tingsskade

Et uheld, som direkte skyldes et farligt stof med en af følgende konsekvenser:

- et dødsfald

- seks sårede i en virksomhed med efterfølgende hospitalsophold på mindst 24 timer

- en person uden for virksomheden indlagt på hospital i mindst 24 timer

- bolig(er) uden for virksomheden, der er beskadiget(de) og ubeboelig(e) som følge af uheld

- evakuering eller opfordring til at holde sig inden døre i over to timer (personer × timer): værdi mindst 500

- afbrydelse af forsyningen med drikkevand, elektricitet og gas samt af telefonen i over to timer (personer × timer): værdi mindst 1 000.

3. Umiddelbare miljøskader

- Permanente eller langvarige skader på terrestriske levesteder

- Mindst 0,5 ha af et levested, der er vigtigt ud fra et miljøsynspunkt eller et bevaringssynspunkt, og som er beskyttet i henhold til lovgivningen

- Mindst 10 ha af et mere udstrakt levested, herunder landbrugsjorder.

- Betydelige eller langvarige skader på levesteder i overfladevand eller i havet (1*)- Mindst 10 km af en flod, en kanal eller et vandløb

- Mindst 1 ha af en sø

- Mindst 2 ha af et delta

- Mindst 2 ha af et kystområde eller af havet.

- Betydelige skader på et grundvandsmagasin eller grundvandet (2*)

- Mindst en ha

4. Materielle skader

- materielle skader i virksomheden: mindst 2 mio. ECU

- materielle skader uden for virksomheden: mindst 0,5 mio. ECU.

5. Grænseoverskridende skader

Ethvert uheld i direkte tilknytning til et farligt stof, som får følger uden for den pågældende medlemsstats område.

II. Uheld og »næsten-uheld (near miss)«, som medlemsstaterne anser for at være af særlig teknisk interesse med henblik på forebyggelse af større uheld og begrænsning af følgerne af sådanne uheld, og som ikke svarer til ovennævnte kvantitative kriterier, bør meddeles Kommissionen.

(1*) For at vurdere en skade kan man om nødvendigt anvende direktiverne 75/440/EØF, 76/464/EØF og de direktiver, der vedrører anvendelserne af visse stoffer, nemlig 76/160/EØF, 78/659/EØF og 79/923/EØF, eller koncentrationsgraden LC50 for at arter, der er repræsentative for det berørte miljø, som defineret i direktiv 92/32/EØF for så vidt angår kriteriet »miljøfarlig«.

Top