Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0060

Kommissionens Direktiv 96/60/EF af 19. september 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af kombinerede husholdningsvaske-/tørremaskiner

OJ L 266, 18.10.1996, p. 1–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 3 - 29
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 3 - 29
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 3 - 29
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 3 - 29
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 3 - 29
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 3 - 29
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 3 - 29
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 3 - 29
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 3 - 29
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 020 P. 3 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 020 P. 3 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 3 - 29

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/60/oj

31996L0060

Kommissionens Direktiv 96/60/EF af 19. september 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af kombinerede husholdningsvaske-/tørremaskiner

EF-Tidende nr. L 266 af 18/10/1996 s. 0001 - 0027


KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/60/EF af 19. september 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af kombinerede husholdningsvaske-/tørremaskiner

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber,

under henvisning til Rådets direktiv 92/75/EØF af 22. september 1992 om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger (1), særlig artikel 9 og 12, og

ud fra følgende betragtninger:

Kombinerede vaske-/tørremaskiners energiforbrug tegner sig for en betydelig del af Fællesskabets samlede energiforbrug; mulighederne for at nedskære disse apparaters energiforbrug er betydelige;

bedre vaskeevne kræver ofte større vand- og energiforbrug; oplysning om et apparats vaskeevne er nyttig ved vurdering af oplysningerne om dets vand- og energiforbrug; derved vil forbrugernes valg af apparat i højere grad kunne træffes under hensyn til en bedre udnyttelse af energien;

Fællesskabet bekræfter interessen i et internationalt standardiseringssystem, som er i stand til at frembringe standarder, der faktisk bruges af alle parter i den internationale samhandel, og til at imødekomme de behov, EF's politik medfører, og Fællesskabet opfordrer derfor de europæiske standardiseringsorganisationer til at videreføre deres samarbejde med de internationale standardiseringsorganisationer;

Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) anerkendes som værende de organer, der er kompetente til at vedtage de harmoniserede standarder i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for samarbejdet mellem Kommissionen og disse to organer, som blev undertegnet den 13. november 1984; i dette direktiv forstås ved en harmoniseret standard en teknisk specifikation (europæisk standard eller harmoniseringsdokument), som er vedtaget af CENELEC efter mandat fra Kommissionen i overensstemmelse med Rådets direktiv 83/189/EØF af 28. marts 1983 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (2), senest ændret ved Kommissionens direktiv 96/39/EF (3), samt i henhold til nævnte generelle retningslinjer;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det ved artikel 10 i direktiv 92/75/EØF nedsatte udvalg -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Dette direktiv finder anvendelse på kombinerede husholdningsvaske-/tørremaskiner med almindelig elnettilslutning. Apparater, der også kan benytte andre energikilder, er ikke omfattet af direktivet.

2. De oplysninger, som skal gives ifølge dette direktiv, måles i overensstemmelse med harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, og for hvilke medlemsstaterne har offentliggjort referencenumrene for de nationale standarder, som gennemfører disse harmoniserede standarder. Bestemmelser i dette direktiv, der kræver oplysninger om støj, finder kun anvendelse, når sådanne oplysninger kræves ifølge artikel 3 i Rådets direktiv 86/594/EØF (4). Hvis oplysningerne kræves, måles de som foreskrevet i nævnte direktiv.

3. De i stk. 2 omhandlede harmoniserede standarder udarbejdes efter mandat fra Kommissionen i overensstemmelse med direktiv 83/189/EØF.

4. De i dette direktiv anvendte udtryk har samme betydning som i direktiv 92/75/EØF, undtagen hvor sammenhængen nødvendiggør en anden beslutning.

Artikel 2

1. Det tekniske dokumentationsmateriale, der omhandles i artikel 2, stk. 3, i direktiv 92/75/EØF, skal indeholde følgende:

- leverandørens navn og adresse

- en generel beskrivelse af modellen, som skal være tilstrækkelig til entydig identificering af denne

- oplysninger, eventuelt med tegninger, om modellens vigtigste konstruktionstræk, især forhold, som har væsentlig indflydelse på dens energiforbrug

- en rapport over de prøvninger, som er udført på modellen efter metoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i nærværende direktiv

- eventuel brugsvejledning.

2. Den i artikel 2, stk. 1, i direktiv 92/75/EØF omhandlede etiket skal udformes som vist i bilag I til nærværende direktiv. Etiketten anbringes udvendig på apparatets for- eller overside, så den er klart synlig og ikke kan skjules.

3. Form og indhold af det i artikel 2, stk. 1, i direktiv 92/75/EØF omhandlede oplysningsskema skal svare til beskrivelsen i bilag II til nærværende direktiv.

4. I de tilfælde, som er omfattet af artikel 5 i direktiv 92/75/EØF, og hvor udbud til salg, leje eller køb på afbetaling sker ved hjælp af en trykt meddelelse, f.eks. et postordrekatalog, skal den trykte meddelelse indeholde alle de oplysninger, der kræves i bilag III til nærværende direktiv.

5. Et apparats relative energiforbrug og vaskeevne bestemmes som anført i bilag IV.

Artikel 3

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at leverandører og forhandlere med hjemsted på deres område opfylder deres forpligtelser i henhold til dette direktiv.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv senest den 15. juli 1997. De underretter straks Kommissionen herom. De anvender disse bestemmelser fra den 1. august 1997.

Medlemsstaterne tillader dog indtil den 31. januar 1998:

- udbud til salg, handel med og/eller udstilling af apparater

- fordeling af trykt oplysningsmateriale som anført i artikel 2, stk. 4, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. september 1996.

På Kommissionens vegne

Christos PAPOUTSIS

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 297 af 13. 10. 1992, s. 16.

(2) EFT nr. L 109 af 26. 4. 1983, s. 8.

(3) EFT nr. L 32 af 10. 2. 1996, s. 31.

(4) EFT nr. L 334 af 6. 12. 1986, s. 24.

BILAG I

ETIKETTEN

Udformning

1. Etiketten udformes på det pågældende sprog i overensstemmelse med følgende model:

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

2. Følgende noter viser, hvilke oplysninger der skal angives:

Note:

I. Leverandørens navn eller varemærke.

II. Leverandørens modelidentifikation.

III. Modellens relative energiforbrug bestemt i overensstemmelse med bilag IV. Mærket anbringes ud for den relevante pil.

IV. Hvis en model har fået tildelt et EF-miljømærke i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 880/92 (1), kan en kopi af miljømærket, hvis ordningens krav i øvrigt opfyldes, anbringes her. I vejledningen om udformning af etiketter til kombinerede vaske-/tørremaskiner, som omtales nedenfor, gøres der rede for, hvorledes miljømærket kan indgå i etiketten.

V. Energiforbrug i kWh pr. komplet forløb (af vask, centrifugering og tørring) med 60 °C-normalprogrammet for bomuld og med programmet »skabstørt bomuld« bestemt i overensstemmelse med prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

VI. Energiforbrug i kWh pr. vask (vask og centrifugering alene) med anvendelse af 60 °C-normalprogrammet for bomuld bestemt i overensstemmelse med prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

VII. Vaskeevne bestemt i overensstemmelse med bilag IV.

VIII. Maksimal centrifugeringshastighed på 60 °C-normalprogrammet for bomuld bestemt i overensstemmelse med prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

IX. Kapacitet på 60 °C-normalprogrammet for bomuld (uden tørring) i kilo bestemt i overensstemmelse med prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

X. Kapacitet for programmet »skabstørt bomuld« i kilo bestemt i overensstemmelse med prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

XI. Vandforbrug i liter pr. komplet forløb (af vask, centrifugering og tørring) med 60 °C-normalprogrammet for bomuld og med programmet »skabstørt bomuld« bestemt i overensstemmelse med prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

XII. Støj under vask, centrifugering og tørring på 60 °C-normalprogrammet for bomuld bestemt i overensstemmelse med direktiv 86/594/EØF (2).

Note:

De tilsvarende udtryk på andre sprog findes i bilag V.

Tryk

3. I det følgende afgrænses visse aspekter af etiketten:

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN FILM>

Farver:

CMYK - Cyan, Magenta, Gult, Sort. Eks.: 07XO: 0 % Cyan, 70 % Magenta, 100 % Gult, 0 % Sort.

Pile:

- A: X0X0

- B: 70X0

- C: 30X0

- D: 00X0

- E: 03X0

- F: 07X0

- G: 0XX0

Rammefarve: X070.

Al tekst med sort. Baggrunden er hvid.

Fuldstændige oplysninger vedrørende trykning findes i vejledningen om udformning af etiketter til kombinerede vaske-/tørremaskiner, som kun er af informativ karakter, og som fås hos:

Sekretariatet for Udvalget for Energimærkning af Elektriske Husholdningsapparater og Standardiserede Vareoplysninger

Generaldirektorat XVII for Energi

Europa-Kommissionen

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel.

(1) EFT nr. L 99 af 11. 4. 1992, s. 1.

(2) EFT nr. L 344 af 6. 12. 1986, s. 24. Den pågældende støjmålingsstandard har nr. EN 60704-2-4 for vask og centrifugering og EN 60704-2-6 og EN 60704-3 for tørring.

BILAG II

OPLYSNINGSSKEMAET

Oplysningsskemaet skal indeholde følgende oplysninger. De skal opgives i den nedenfor angivne rækkefølge, medmindre de er indeholdt i en mere almen beskrivelse af apparatet:

1. Leverandørens varemærke.

2. Leverandørens modelidentifikation.

3. Modellens relative energiforbrug bestemt i overensstemmelse med bilag IV, udtrykt som »Relativt energiforbrug . . . på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug)«. Angives disse oplysninger i en tabel, kan de udtrykkes på anden måde, forudsat at det er klart, at skalaen går fra A (lavt forbrug) til G (højt forbrug).

4. Angives disse oplysninger i en tabel, og har nogle af apparaterne i tabellen fået tildelt et EF-miljømærke i henhold til forordning (EØF) nr. 880/92, kan dette oplyses her. I så fald skal rubrikoverskriften hedde »EF-miljømærke« og angivelsen være en kopi af mærket (blomsten). Denne bestemmelse ændrer intet ved kravene i EF-ordningen for tildeling af miljømærke.

5. Energiforbrug for vask, centrifugering og tørring i kWh pr. komplet forløb (af vask, centrifugering og tørring) som defineret i bilag I, note V.

6. Energiforbrug for vask og centrifugering alene i kWh pr. vask defineret i bilag I, note VI.

7. Relativ vaskeevne bestemt i overensstemmelse med bilag IV. Udtrykkes som »Vaskeevne . . . på skalaen A (høj) til G (lav)«. Den kan udtrykkes på anden måde, forudsat at det er klart, at skalaen går fra A (høj) til G (lav).

8. Centrifugeringsevne på 60 °C-normalprogrammet for bomuld bestemt i overensstemmelse med prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2. Udtrykkes som »Restfugtighed efter centrifugering . . . % (i forhold til tørt tøj)«.

9. Maksimalt opnået centrifugeringshastighed som defineret i bilag I, note VIII.

10. Vaskekapacitet som defineret i bilag I, note IX på 60 °C-normalprogrammet for bomuld.

11. Tørrekapacitet som defineret i bilag I, note X pr. portion på standardprogrammet for skabstørt bomuld.

12. Vandforbrug for vask, centrifugering, og tørring, i liter pr. komplet forløb (af vask, centrifugering og tørring) som defineret i bilag I, note XI.

13. Vandforbrug til vask og centrifugering alene, i liter på 60 °C-normalprogrammet for vask (og centrifugering) af bomuld bestemt i overensstemmelse med prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

13. Vaske- og tørretid. Varighed af 60 °C-normalprogrammet for bomuld og programmet for skabstørt bomuld ved nominel vaskekapacitet bestemt i overensstemmelse med prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

15. Leverandøren kan under punkt 5-14 ovenfor angive de tilsvarende oplysninger for andre vaske- og/eller tørreprogrammer.

16. Forbrug af energi og vand svarende til 200 gange de forbrug, der er angivet i pkt. 5 (energi) og pkt. 12 (vand). Forbruget angives som »anslået årligt forbrug for en husstand på fire personer, som altid tørrer i denne vaske-/tørremaskine (200 vaske med tørring)«.

17. Forbrug af energi og vand svarende til 200 gange de forbrug, der er angivet i pkt. 6 (energi) og pkt. 13 (vand). Forbruget angives som »anslået årligt forbrug for en husstand på fire personer, som aldrig tørrer i denne vaske-/tørremaskine (200 vaske uden tørring)«.

18. Støj under vask, centrifugering og tørring på 60 °C-normalprogrammet for bomuld bestemt i overensstemmelse med direktiv 86/594/EØF.

Oplysningerne på etiketten kan gives i form af en gengivelse enten i farve eller sort/hvid af etiketten.

Note:

De tilsvarende udtryk på andre sprog findes i bilag V.

BILAG III

POSTORDRESALG OG FJERNSALG

Postordrekataloger og andre trykte meddelelser, som er omhandlet i artikel 2, stk. 4, skal indeholde følgende oplysninger i den angivne rækkefølge:

1. Relativt energiforbrug (bilag II, nr. 3)

2. Energiforbrug (vask, centrifugering og tørring) (bilag II, nr. 5)

3. Energiforbrug (kun vask og centrifugering) (bilag II, nr. 6)

4. Relativ vaskeevne (bilag II, nr. 7)

5. Centrifugeringsevne (bilag II, nr. 8)

6. Centrifugeringshastighed (bilag II, nr. 9)

7. Kapacitet (vask) (bilag II, nr. 10)

8. Kapacitet (tørring) (bilag II, nr. 11)

9. Vandforbrug (vask og tørring) (bilag II, nr. 12)

10. Vandforbrug (kun vask og centrifugering) (bilag II, nr. 13)

11. Anslået årligt forbrug for en husstand på fire personer, som altid tørrer i denne vaske-/tørremaskine (200 vaske med tørring) (bilag II, nr. 16)

12. Anslået årligt forbrug for en husstand på fire personer, som aldrig tørrer i denne vaske-/tørremaskine (200 vaske med tørring) (bilag II, nr. 17)

13. Støj (bilag II, nr. 18).

Angives yderligere oplysninger, som er indeholdt i oplysningsskemaet, udformes de som vist i bilag II og tilføjes ovenstående tabel i den rækkefølge, som er fastsat i oplysningsskemaet.

Note:

De tilsvarende udtryk på andre sprog findes i bilag V.

BILAG IV

RELATIVT ENERGIFORBRUG

1. Et apparats relative energiforbrug bestemmes efter følgende tabel 1:

>TABELPOSITION>

2. Et apparats relative vaskeevne bestemmes efter følgende tabel 2:

>TABELPOSITION>

BILAG V

>TABELPOSITION>

Top