EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2964

Rådets forordning (EF) nr. 2964/95 af 20. december 1995 om registrering i Fællesskabet af indførsler og leverancer af råolie

OJ L 310, 22.12.1995, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 297 - 298
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 297 - 298
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 297 - 298
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 297 - 298
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 297 - 298
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 297 - 298
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 297 - 298
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 297 - 298
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 297 - 298
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 221 - 222
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 221 - 222
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 25 - 26

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2964/oj

31995R2964

Rådets forordning (EF) nr. 2964/95 af 20. december 1995 om registrering i Fællesskabet af indførsler og leverancer af råolie

EF-Tidende nr. L 310 af 22/12/1995 s. 0005 - 0006


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2964/95 af 20. december 1995 om registrering i Fællesskabet af indførsler og leverancer af råolie

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Fastlæggelsen af en fælles energipolitik indgår i de mål, som Fællesskabet har sat sig; det tilkommer Kommissionen at foreslå de foranstaltninger, som skal træffes i dette øjemed;

sikringen af forsyninger til stabile priser udgør et af de væsentligste mål i denne politik;

markedsgennemsigtighed er ønskelig;

som følge af forsyningssituationen og med henblik på at stabilisere markedet i Fællesskabet og undgå, at unormale svingninger på verdensmarkedet får en skadelig indvirkning herpå, bør medlemsstaterne og Kommissionen regelmæssigt underrettes om omkostningerne ved råolieforsyningen;

ved forordning (EØF) nr. 1893/79 (1) indførte Rådet en ordning for registrering i Fællesskabet af indførsler af råolie;

ved forordning (EØF) nr. 2592/79 (2) fastsatte Rådet regler for den i forordning (EØF) nr. 1893/79 fastsatte registrering i Fællesskabet af indførsler af råolie;

gyldigheden af disse forordninger udløb den 31. december 1991, og det forekommer nødvendigt at genindføre de regler, som de havde indført, samtidig med at de tilpasses de handelsvilkår, der råder på de internationale oliemarkeder, samt til målsætningerne for bedre beskyttelse af miljøkvaliteten, og så vidt muligt bringes på linje med de nationale administrationers og Det Internationale Energiagenturs anmeldekrav -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Personer eller virksomheder, der indfører råolie fra tredjelande, eller som modtager en leverance af råolie fra en anden medlemsstat, skal give den medlemsstat, hvori de har bopæl eller er hjemmehørende, meddelelse om de nærmere omstændigheder vedrørende indførslerne eller leverancerne.

Artikel 2

På grundlag af de i artikel 1 nævnte meddelelser fremsender medlemsstaterne med regelmæssige mellemrum til Kommissionen oplysninger, der giver et reelt billede af udviklingen, hvad angår de betingelser, under hvilke indførslerne og leverancerne har fundet sted.

Disse oplysninger udsendes til medlemsstaterne.

Artikel 3

De meddelelser og oplysninger, der modtages og fremsendes i medfør af denne forordning, er fortrolige.

Denne bestemmelse er ikke til hinder for offentliggørelse af generelle eller sammenfattende oplysninger, som ikke indeholder detaljer vedrørende de enkelte virksomheder.

Artikel 4

1. De oplysninger, som personer eller virksomheder skal give den medlemsstat, hvori de har bopæl eller er hjemmehørende, vedrører hver indførsel eller leverance af råolie til en bestemt pris.

2. Ved indførsel forstås enhver mængde råolie, som kommer ind i Fællesskabets toldområde og er bestemt til andre formål end transit. Ved leverance forstås enhver mængde råolie, som kommer fra en anden medlemsstat og er bestemt til andre formål end transit. Indførsler eller leverancer, som gennemføres for egen regning af virksomheder, der befinder sig uden for indførselslandene, og som er bestemt til raffinering på kontrakt for derpå at blive udført som helhed i form af raffinerede produkter, er ikke omfattet.

3. Olie, som er udvundet fra havbunden, hvor en medlemsstat har eksklusive udvindingsrettigheder, betragtes imidlertid ikke som en indførsel som defineret i stk. 2, når den kommer ind i Fællesskabets toldområde.

Artikel 5

Ved de nærmere omstændigheder vedrørende hver indførsel eller leverance af råolie i en medlemsstat i henhold til artikel 1 forstås:

- betegnelsen på den pågældende råolie med angivelse af API-vægtfylden

- antal tønder

- cif-prisen betalt pr. tønde

- svovlindholdet udtrykt i %.

Artikel 6

De i artikel 4 og 5 omhandlede oplysninger meddeles den pågældende medlemsstat for hver periode på højst en måned.

Artikel 7

De oplysninger, som medlemsstaterne skal meddele Kommissionen i medfør af artikel 2, fremsendes inden for en frist på en måned fra udløbet af hver af de i artikel 6 omhandlede måneder. Disse oplysninger fremkommer for hver type råolie ved en sammenfatning af de data, medlemsstaterne modtager fra personer og virksomheder. Oplysningerne omfatter for hver type råolie:

- betegnelsen på den pågældende råolie med angivelse af dennes gennemsnitlige API-vægtfylde

- antal tønder

- cif-gennemsnitsprisen

- berørte antal virksomheder

- svovlindholdet udtrykt i %.

Artikel 8

1. Kommissionen analyserer og meddeler hver måned medlemsstaterne de oplysninger, der er indhentet i medfør af artikel 7.

2. Medlemsstaterne og Kommissionen holder regelmæssigt samråd efter anmodning fra en medlemsstat eller på Kommissionens initiativ. Disse samråd skal særlig vedrøre de i stk. 1 nævnte meddelelser fra Kommissionen.

Der kan afholdes samråd med internationale organisationer og med tredjelande med tilsvarende oplysningsordninger.

Artikel 9

1. De oplysninger, der afgives i medfør af artikel 4, og de oplysninger, som er omhandlet i artikel 7, er fortrolige. Dette er dog ikke til hinder for, at oplysningerne udsendes på en sådan måde, at det ikke er muligt at føre enkeltoplysninger tilbage til bestemte virksomheder, dvs. at oplysningerne skal omfatte mindst tre virksomheder.

2. De oplysninger, der er afgivet til Kommissionen i medfør af artikel 7, og de meddelelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, må kun benyttes til de i artikel 8, stk. 2, fastsatte formål.

3. Såfremt Kommissionen i de oplysninger, som meddeles den af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 7, finder uregelmæssigheder eller uoverensstemmelser, som gør det umuligt for den at få indblik i den reelle udvikling i de vilkår, hvorunder indførslerne og leverancerne har fundet sted, kan den anmode medlemsstaterne om at blive gjort bekendt med de relevante enkeltoplysninger fra virksomhederne samt med de beregnings- eller vurderingsmåder, der ligger til grund for sammenfatningen af disse oplysninger.

Artikel 10

Efter høring af medlemsstaterne fastsætter Kommissionen de nærmere regler for gennemførelse af denne forordning.

Artikel 11

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 1995.

På Rådets vegne

J. M. EGUIAGARAY

Formand

(1) EFT nr. L 220 af 30. 8. 1979, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1370/90 (EFT nr. L 133 af 24. 5. 1990, s. 1).

(2) EFT nr. L 297 af 24. 11. 1979, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1370/90 (EFT nr. L 133 af 24. 5. 1990, s. 1).

Top