EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0012

Kommissionens direktiv 95/12/EF af 23. maj 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af vaskemaskiner

OJ L 136, 21.6.1995, p. 1–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 015 P. 94 - 120
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 015 P. 94 - 120
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 015 P. 94 - 120
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 015 P. 94 - 120
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 015 P. 94 - 120
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 015 P. 94 - 120
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 015 P. 94 - 120
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 015 P. 94 - 120
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 015 P. 94 - 120
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 016 P. 49 - 75
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 016 P. 49 - 75

No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2011; ophævet ved 32010R1061 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/12/oj

31995L0012

Kommissionens direktiv 95/12/EF af 23. maj 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af vaskemaskiner

EF-Tidende nr. L 136 af 21/06/1995 s. 0001 - 0027


KOMMISSIONENS DIREKTIV 95/12/EF af 23. maj 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af vaskemaskiner

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber,

under henvisning til Rådets direktiv 92/75/EØF af 22. september 1992 om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger (1), særlig artikel 9 og 12, og

ud fra følgende betragtninger:

Ifølge direktiv 92/75/EØF skal Kommissionen vedtage gennemførelsesdirektiver for husholdningsapparater, herunder vaskemaskiner;

vaskemaskiners energiforbrug tegner sig for en betydelig del af Fællesskabets samlede energiforbrug; mulighederne for at nedskære disse apparaters energiforbrug er betydelige;

bedre vaskeevne kræver ofte større vand- og energiforbrug; oplysning om et apparats vaskeevne er til hjælp ved vurdering af oplysningerne om dets vand- og energiforbrug; derved vil forbrugernes valg af apparat i højere grad kunne træffes under hensyn til en bedre udnyttelse af energien;

Fællesskabet bekræfter interessen i et internationalt standardiseringssystem, som er i stand til at frembringe standarder, der faktisk bruges af alle parter i den internationale samhandel, og til at imødekomme de behov, EF's politik medfører, og Fællesskabet opfordrer derfor de europæiske standardiseringsorganisationer til at videreføre deres samarbejde med de internationale standardiseringsorganisationer;

Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) anerkendes som værende de organer, der er kompetente til at vedtage de harmoniserede standarder i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for samarbejdet mellem Kommissionen og disse to organer, som blev undertegnet den 13. november 1984; i dette direktiv forstås ved en harmoniseret standard en teknisk specifikation (europæisk standard eller harmoniseringsdokument), som er vedtaget af CENELEC efter mandat fra Kommissionen i overensstemmelse med Rådets direktiv 83/189/EØF af 28. marts 1983 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (2), senest ændret ved Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/10/EF (3), samt i henhold til nævnte generelle retningslinjer;

de i dette direktiv indeholdte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det ved artikel 10 i direktiv 92/75/EØF nedsatte udvalg -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Dette direktiv gælder husholdningsvaskemaskiner med almindelig el-nettilslutning, bortset fra

- maskiner uden centrifugering

- maskiner med adskilte kar til vask og centrifugering

- kombinerede vaskemaskiner/tørretumblere.

Apparater, der også kan benytte andre energikilder, er ikke omfattet.

2. De oplysninger, som skal gives ifølge dette direktiv, måles i overensstemmelse med harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, og for hvilke medlemsstaterne har offentliggjort referencenumrene for de nationale standarder, som gennemfører disse harmoniserede standarder. Bestemmelser i dette direktiv, der kræver oplysninger om støj, finder kun anvendelse, når sådanne oplysninger kræves fremlagt ifølge artikel 3 i Rådets direktiv 86/594/EØF (4). Oplysningerne måles om nødvendigt som foreskrevet i nævnte direktiv.

3. De i stk. 2 omhandlede harmoniserede standarder skal udarbejdes efter mandat fra Kommissionen i overensstemmelse med direktiv 83/189/EØF.

4. Ved forhandler, leverandør, oplysningsskema, andre væsentlige ressourcer og supplerende oplysninger forstås det samme som i artikel 1, stk. 4, i direktiv 92/75/EØF.

Artikel 2

1. Det tekniske dokumentationsmateriale, der omtales i artikel 2, stk. 3, i direktiv 92/75/EØF, skal indeholde følgende:

- leverandørens navn og adresse

- en generel beskrivelse af apparatet, som skal være tilstrækkelig til entydig identificering af det

- oplysninger, eventuelt med tegninger, om modellens vigtigste konstruktive træk, især forhold, som har væsentlig indflydelse på apparatets energiforbrug

- rapport over de prøvninger, som er udført efter metoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i nærværende direktivs artikel 1, stk. 2

- eventuel brugsvejledning.

2. Den i artikel 2, stk. 1, i direktiv 92/75/EØF omhandlede etiket skal udformes som vist i bilag I. Etiketten anbringes udvendig på apparatets for- eller overside, så den er synlig og ikke kan skjules.

3. Form og indhold af det i artikel 2, stk. 1, i direktiv 92/75/EØF omhandlede oplysningsskema skal svare til beskrivelsen i bilag II til nærværende direktiv.

4. I de tilfælde, som er omfattet af artikel 5 i direktiv 92/75/EØF, og hvor udbud til salg, leje eller lejekøb sker ved hjælp af en trykt meddelelse, f.eks. et postordrekatalog, skal den trykte meddelelse indeholde alle de i bilag III til nærværende direktiv krævede oplysninger.

5. Angivelsen af apparaternes relative energiforbrug, vaskeevne og centrifugeringsevne på etiket og oplysningsskema bestemmes som anført i bilag IV.

Artikel 3

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at leverandører og forhandlere med hjemsted på deres område opfylder deres forpligtelser i henhold til dette direktiv.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør love, anordninger og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv senest den 1. marts 1996. De underretter straks Kommissionen herom. De anvender disse bestemmelser fra den 1. april 1996.

Medlemsstaterne skal imidlertid indtil den 30. september 1996 tillade:

- udbyden til salg, handel med og/eller udstilling af apparater

- fordeling af trykt oplysningsmateriale som anført i artikel 2, stk. 4

som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om alle foranstaltninger, de træffer på dette direktivs område.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 1995.

På Kommissionens vegne

Christos PAPOUTSIS

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 297 af 13. 10. 1992, s. 16.

(2) EFT nr. L 109 af 26. 4. 1983, s. 8.

(3) EFT nr. L 100 af 19. 4. 1994, s. 30.

(4) EFT nr. L 344 af 6. 12. 1986, s. 24.

BILAG I

ETIKETTEN

Udformning

1. Etiketten udformes på det pågældende sprog i overensstemmelse med følgende model:

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

Noter til etiketten

2. Følgende noter viser, hvilke oplysninger der skal angives:

Note:

I. Leverandørens navn eller varemærke.

II. Leverandørens modelidentifikation.

III. Apparatets relative energiforbrug i overensstemmelse med bilag IV. Mærket anbringes ud for den relevante pil.

IV. Hvis et apparat har fået tildelt et EF-miljømærke i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 880/92 af 23. marts 1992 om en EF-ordning for tildeling af et miljømærke (1), kan en kopi af miljømærket, hvis ordningens krav i øvrigt opfyldes, anbringes her. I vejledningen om udformning af etiketter til vaskemaskiner, som omtales nedenfor, gøres der rede for, hvorledes miljømærket kan indgå i etiketten.

V. Energiforbrug i kWh pr. vask på 60 °C-normalprogrammet for bomuld ifølge prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

VI. Vaskeevne ifølge bilag IV.

VII. Centrifugeringsevne ifølge bilag IV.

VIII. Maksimal centrifugeringshastighed på 60 °C-normalprogrammet for bomuld ifølge prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

IX. Kapacitet på 60 °C-normalprogrammet for bomuld ifølge prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

X. Vandforbrug pr. vask på 60 °C-normalprogrammet for bomuld ifølge prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

XI. Støj ved vask og centrifugering på 60 °C-normalprogrammet for bomuld målt i overensstemmelse med Rådets direktiv 86/594/EØF (2).

Note:

De tilsvarende udtryk på andre sprog findes i bilag V.

Tryk

3. I det følgende afgrænses visse aspekter af etiketten:

>REFERENCE TIL EN FILM>

Farver:

CMYK - Cyan, Magenta, Gult, Sort

Eks.: 07X0: 0 % Cyan, 70 % Magenta, 100 % Gult, 0 % Sort.

Pile:

- A: X0X0

- B: 70X0

- C: 30X0

- D: 00X0

- E: 03X0

- F: 07X0

- G: 0XX0

Rammefarve: X070

Al tekst med sort. Baggrunden er hvid.

Fuldstændige oplysninger vedrørende trykning findes i vejledningen om udformning af etiketter til vaskemaskiner, som fås hos:

Sekretariatet for Udvalget for Energimærkning af Elektriske Husholdningsapparater og Standardiserede Vareoplysninger

Generaldirektorat XVII

Europa-Kommissionen

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel.

(1) EFT nr. L 99 af 11. 4. 1992, s. 1.

(2) EFT nr. L 344 af 6. 12. 1986, s. 24. Den pågældende støjmålingsstandard har nr. EN 60704-2-4 og EN 60704-3.

BILAG II

OPLYSNINGSSKEMAET

Oplysningsskemaet skal indeholde følgende oplysninger. Oplysningerne kan gives i form af et skema, der omfatter en række apparater fra den samme leverandør, og skal i så fald opgives i den angivne rækkefølge. De kan også gives i tilknytning til beskrivelsen af apparatet:

1. Leverandørens varemærke.

2. Leverandørens modelidentifikation.

3. Modellens relative energiforbrug som defineret i bilag IV, udtrykt som »Relativt energiforbrug . . . på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug)«. Angives disse oplysninger i en tabel, kan de udtrykkes på anden måde, forudsat at det er klart, at skalaen går fra A (lavt forbrug) til G (højt forbrug).

4. Angives disse oplysninger i en tabel, og har nogle af apparaterne i tabellen fået tildelt et »EF-miljømærke« i henhold til forordning (EØF) nr. 880/92, kan dette oplyses her. I så fald skal rubrikoverskriften hedde »EF-miljømærke« og angivelsen være en kopi af mærket. Denne bestemmelse ændrer intet ved kravene i EF-ordningen for tildeling af miljømærke.

5. Energiforbrug i kWh pr. vask på 60 °C-normalprogrammet for bomuld ifølge de i artikel 1, stk. 2, omhandlede prøvningsmetoder, beskrevet som »Energiforbrug XYZ kWh pr. vask på grundlag af standardprøvning på 60 °C-normalprogrammet for bomuld. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes«.

6. Relativ vaskeevne som bestemt i bilag IV. Udtrykkes som »Vaskeevne . . . på skalaen A (høj) til G (lav)«. Den kan udtrykkes på anden måde, forudsat at det er klart, at skalaen går fra A (høj) til G (lav).

7. Relativ centrifugeringsevne (bilag IV). Udtrykkes som »Centrifugeringsevne . . . på skalaen A (høj) til G (lav)«. Efterfølges af følgende påskrift:

»Hvis De anvender tørretumbler, bør De være opmærksom på følgende:

- en vaskemaskine, der er A-mærket med hensyn til centrifugering, vil halvere omkostningerne til tørring sammenlignet med en vaskemaskine, der er G-mærket med hensyn til centrifugering.

- elektrisk tørretumbling af tøj bruger normalt mere energi end selve vaskningen«.

Denne påskrift kan eventuelt anføres som en fodnote.

Angives disse oplysninger i en tabel, kan de udtrykkes på anden måde, forudsat at det er klart, at skalaen går fra A (høj) til G (lav), og at påskriften om brugsomkostningerne indgår i tabellen eller i en fodnote.

8. Centrifugeringsevne på 60 °C-normalprogrammet for bomuld ifølge prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2. Udtrykkes som »Restvandindhold efter centrifugering . . . % (i forhold til tørt tøj)«.

9. Maksimal centrifugeringshastighed på 60 °C-normalprogrammet for bomuld ifølge prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

10. Kapacitet på 60 °C-normalprogrammet for bomuld ifølge prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

11. Vandforbrug pr. vask på 60 °C-normalprogrammet for bomuld ifølge prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

12. Vasketid på 60 °C-normalprogrammet for bomuld ifølge prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

13. Leverandøren kan angive oplysningerne i punkt 6-12, men for andre vaskeprogrammer.

14. Gennemsnitligt årligt forbrug af energi og vand på grundlag af 200 gange vask på 60 °C-normalprogrammet for bomuld. Forbruget angives som »Anslået årligt forbrug (200 gange vask på 60 °C-normalprogrammet for bomuld) for en husstand på fire personer«.

15. Støj ved vask og centrifugering på 60 °C-normalprogrammet for bomuld målt i overensstemmelse med direktiv 86/594/EØF.

Oplysningerne kan udformes som en gengivelse af etiketten i farver eller sort/hvid. Oplysninger, som kun forekommer på oplysningsskemaet, skal dog stadig medtages.

Note:

De tilsvarende udtryk på andre sprog findes i bilag V.

BILAG III

POSTORDRESALG OG FJERNSALG

Postordrekataloger og andre trykte meddelelser, som er omhandlet i artikel 2, stk. 4, skal indeholde følgende oplysninger i den angivne rækkefølge:

1) Relativt energiforbrug (bilag II, nr. 3)

2) Energiforbrug (bilag II, nr. 5)

3) Vaskeevne (bilag II, nr. 6)

4) Centrifugeringsevne (bilag II, nr. 7)

5) Centrifugeringshastighed (bilag I, note VIII)

6) Kapacitet (bilag I, note IX)

7) Vandforbrug (bilag I, note X)

8) Typisk årligt forbrug for en husstand på fire personer (bilag II, nr. 14)

9) Støj (bilag I, note XI)

Angives yderligere oplysninger, som er indeholdt i oplysningskemaet, udformes de som vist i bilag II og tilføjes ovenstående tabel i den rækkefølge, som er fastsat for oplysningsskemaet.

Note:

De tilsvarende udtryk på andre sprog findes i bilag V.

BILAG IV

RELATIVT ENERGIFORBRUG

1. Et apparats relative energiforbrug bestemmes efter følgende tabel 1:

>TABELPOSITION>

2. Et apparats relative vaskeevne bestemmes efter følgende tabel 2:

>TABELPOSITION>

3. Et apparats relative centrifugeringsevne bestemmes efter følgende tabel 3:

>TABELPOSITION>

BILAG V

>TABELPOSITION>

Top