Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2062

Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur

OJ L 216, 20.8.1994, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 006 P. 131 - 137
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 006 P. 131 - 137
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 80 - 87
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 80 - 87
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 98 - 105

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; ophævet og erstattet af 32019R0126

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2062/oj

31994R2062

Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur

EF-Tidende nr. L 216 af 20/08/1994 s. 0001 - 0008
den finske specialudgave: kapitel 5 bind 6 s. 0131
den svenske specialudgave: kapitel 5 bind 6 s. 0131


RAADETS FORORDNING (EF) Nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europaeisk arbejdsmiljoeagentur

RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 235,

under henvisning forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Sikkerhed, hygiejne og sundhed paa arbejdspladsen prioriteres hoejt inden for en meningsfuld socialpolitik;

Kommissionen har i programmet om sikkerhed, hygiejne og sundhed paa arbejdspladsen (4) og i handlingsprogrammet om gennemfoerelsen af faellesskabspagten om de grundlaeggende arbejdsmarkedsmaessige og sociale rettigheder angivet de initiativer, som den agter at tage inden for disse omraader;

Raadet gav i sin resolution af 21. december 1987 om sikkerhed, hygiejne og sundhed paa arbejdspladsen (5) udtryk for en positiv holdning til Kommissionens meddelelse om sit program for sikkerhed, hygiejne og sundhed paa arbejdspladsen og opfordrede Kommissionen til bl. a. at undersoege, hvorledes udvekslingen af informationer og erfaringer inden for det omraade, der er omfattet af resolutionen, kan forbedres, navnlig for saa vidt angaar indsamling og udbredelse af oplysninger, og om der boer indfoeres en faellesskabsmekanisme, der goer det muligt at undersoege konsekvenserne paa nationalt plan af faellesskabsforanstaltninger inden for dette omraade;

i resolutionen anbefales desuden en styrkelse af samarbejdet med og mellem de organer, der virker paa dette omraade;

Raadet fremhaevede ligeledes, at det er af afgoerende betydning, at arbejdsgiverne og arbejdstagerne bevidstgoeres om risici og faar adgang til information, saafremt de i Kommissionens program anbefalede foranstaltninger skal lykkes;

det er noedvendigt at indsamle, behandle og analysere detaljerede, paalidelige og objektive videnskabelige, tekniske og oekonomiske data for at give faellesskabsinstanserne, medlemsstaterne og de beroerte kredse de informationer, som skal saette dem i stand til henholdsvis at opfylde de krav, de stilles over for, at traeffe de noedvendige foranstaltninger i forbindelse med beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed og at sikre en passende information af de beroerte personer;

der findes allerede organer, som leverer saadanne informationer og tjenester, saavel paa faellesskabsplan som i medlemsstaterne;

for at der paa faellesskabsplan kan drages stoerst mulig nytte af det arbejde, som disse organer allerede udfoerer, vil det vaere hensigtsmaessigt at oprette et netvaerk bestaaende af et europaeisk system til observation og indsamling af information om sikkerhed og sundhed paa arbejdspladsen, der paa faellesskabsplan koordineres af et europaeisk arbejdsmiljoeagentur;

for i hoejere grad at kunne efterkomme de anmodninger, der rettes til faellesskabsinstanserne, medlemsstaterne og de beroerte kredse, boer de kunne henvende sig til et agentur med henblik paa at opnaa alle relevante tekniske, videnskabelige og oekonomiske informationer inden for sikkerhed og sundhed paa arbejdspladsen;

der boer derfor oprettes et europaeisk arbejdsmiljoeagentur, som skal bistaa bl. a. Kommissionen med udfoerelsen af opgaverne vedroerende sikkerhed og sundhed paa arbejdspladsen og i denne forbindelse bidrage til udviklingen af de fremtidige faellesskabshandlingsprogrammer om beskyttelse af sikkerhed og sundhed paa arbejdspladsen, uden at dette beroerer Kommissionens befoejelser;

ifoelge afgoerelsen af 29. oktober 1993 truffet ved faelles aftale mellem repraesentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet paa stats- og regeringschefniveau, vedroerende fastlaeggelse af hjemsted for visse af De Europaeiske Faellesskabers organer og tjenester samt Europol (6) skal Det Europaeiske Arbejdsmiljoeagentur placeres i Spanien i en by, som udpeges af den spanske regering; den spanske regering har udpeget Bilbao som hjemsted for agenturet;

agenturet boer have en vedtaegt og en struktur, som er i overensstemmelse med de forventede resultaters objektive karakter, saaledes at det kan varetage sine funktioner i samarbejde med bestaaende nationale organer, EF-organer og internationale organer;

agenturet boer have mulighed for som observatoerer at indbyde repraesentanter for tredjelande, faellesskabsinstitutioner og -organer samt internationale organisationer, der deler Faellesskabets og medlemsstaternes interesser med hensyn til agenturets maalsaetninger;

agenturet boer have status som juridisk person og samtidig opretholde snaevre forbindelser med de organer og programmer der findes paa EF-niveau, isaer Det Europaeiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkaarene, for at undgaa enhver overlapning;

det er vigtigt, at agenturet i sin virksomhed er meget naert knyttet til Kommissionen og Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen;

agenturet lader sit oversaettelsesarbejde udfoere af EU-organernes Oversaettelsescenter, saa snart dette traeder i funktion;

De Europaeiske Faellesskabers almindelige budget boer bidrage til agenturets virksomhed; de midler, der skoennes noedvendige fastsaettes som led i den aarlige budgetprocedure og i henhold til de finansielle overslag;

traktaten indeholder ikke anden hjemmel for vedtagelsen af denne forordning end artikel 235 -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Oprettelse af agenturet

Der oprettes et europaeisk arbejdsmiljoeagentur, i det foelgende benaevnt »agenturet«.

Artikel 2

Formaal

Agenturet har til formaal at give faellesskabsinstanserne, medlemsstaterne og de beroerte kredse alle relevante tekniske, videnskabelige og oekonomiske informationer inden for sikkerhed og sundhed paa arbejdspladsen med henblik paa at forbedre navnlig arbejdsmiljoeet for at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i overensstemmelse med traktaten og de successive handlingsprogrammer om sikkerhed og sundhed paa arbejdspladsen.

Artikel 3

Opgaver

1. Med henblik paa at naa det i artikel 2 fastsatte maal har agenturet til opgave:

a) at indsamle og formidle tekniske, videnskabelige og oekonomiske oplysninger i medlemsstaterne med henblik paa at informere faellesskabsinstanserne, medlemsstaterne og de beroerte kredse; formaalet med indsamlingen er at kortlaegge prioriterede omraader og eksisterende nationale programmer og at fremskaffe de noedvendige data til EF's prioriterede omraader og programmer

b) at indsamle tekniske, videnskabelige og oekonomiske oplysninger om forskning vedroerende sikkerhed og sundhed paa arbejdspladsen samt andre forskningsaktiviteter omfattende aspekter vedroerende sikkerhed og sundhed paa arbejdspladsen og at formidle resultaterne af naevnte forskning og forskningsaktiviteter

c) at fremme og stoette samarbejde og udveksling af informationer og erfaringer mellem medlemsstaterne inden for sikkerhed og sundhed paa arbejdspladsen, herunder information om uddannelsesprogrammer

d) at afholde konferencer og seminarer og udveksle eksperter fra medlemsstaterne inden for sikkerhed og sundhed paa arbejdspladsen

e) at skaffe faellesskabsinstanserne og medlemsstaterne de objektive oplysninger af teknisk, videnskabelig og oekonomisk art, der er noedvendige for udformningen og gennemfoerelsen af en forsvarlig og effektiv politik til beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, herunder bl. a. at skaffe Kommissionen saadanne tekniske, videnskabelige og oekonomiske oplysninger, som den behoever for at kunne opstille, udarbejde og vurdere forskrifter og aktioner og foranstaltninger inden for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, navnlig hvad angaar lovgivningens virkning for virksomheder, isaer de smaa og mellemstore virksomheder

f) i samarbejde med medlemsstaterne at oprette og samordne det i artikel 4 omhandlede net, under hensyn til de agenturer og organisationer paa nationalt, faellesskabs- og internationalt plan, der leverer den type oplysninger og tjenesteydelser

g) at indsamle og stille oplysninger til raadighed om arbejdssikkerheds- og sundhedsspoergsmaal fra og til tredjelande og internationale organisationer (WHO, ILO, PAHO, IMO mv.)

h) at skaffe tekniske, videnskabelige og oekonomiske oplysninger om metoder og hjaelpemidler til at gennemfoere forebyggende aktiviteter, idet der skal tages saerligt hensyn til smaa og mellemstore virksomheders specifikke problemer

i) at bidrage til udviklingen af de fremtidige faellesskabshandlingsprogrammer om fremme af sikkerhed og sundhed paa arbejdspladsen, uden at dette beroerer Kommissionen befoejelser.

2. Agenturet skal arbejde taettest muligt sammen med de institutter, fonde, specialorganer og programmer, der findes paa faellesskabsplan, for at undgaa enhver form for overlapning.

Artikel 4

Net

1. Agenturet skal etablere et net, som skal omfatte:

- de vigtigste elementer, der indgaar i de nationale informationsnet

- nationale knudepunkter

- eventuelle temacentre.

2. Med henblik paa den hurtigste og mest effektive ibrugtagning af nettet underretter medlemsstaterne senest seks maaneder efter denne forordnings ikrafttraeden agenturet om de vigtigste elementer, der indgaar i deres nationale informationsnet inden for sikkerhed og sundhed paa arbejdspladsen, herunder om alle de institutioner, som efter deres mening kan samarbejde med agenturet, idet der tages hensyn til behovet for at sikre den videst mulige geografiske daekning af deres omraade.

De ansvarlige nationale myndigheder eller en institution udpeget af dem koordinerer og/eller overfoerer de paa nationalt plan indsamlede oplysninger til agenturet.

3. De nationale myndigheder underretter agenturet om relevante institutioner i deres land, som vil kunne samarbejde med agenturet om visse emner af saerlig interesse, og som saaledes vil kunne fungere som temacenter i nettet. Agenturet kan indgaa aftaler med disse institutioner.

4. Temacentre kan indgaa i nettet med henblik paa saerlige opgaver.

De udpeges af den i artikel 8 naevnte bestyrelse for en given periode, der aftales med dem.

5. Fastlaeggelsen af emner, der er af saerlig interesse, og tildelingen af saerlige opgaver til temacentrene skal opfoeres i det aarlige arbejdsprogram for agenturet.

6. Paa baggrund af den indhoestede erfaring tager agenturet regelmaessigt nettets vigtigste elementer, jf. stk. 2, op til revision og foretager de aendringer heri, som bestyrelsen maatte have besluttet, i givet fald under hensyn til nye udpegninger foretaget af medlemsstaterne.

Artikel 5

Arrangementer

1. For at lette driften af det net, der er omhandlet i artikel 4, kan agenturet indgaa saadanne arrangementer, herunder ved kontrakter med de institutioner, som er udpeget af bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, som er noedvendige for at de kan gennemfoere de opgaver, som agenturet paalaegger dem.

2. Medlemsstaterne kan for saa vidt angaar de nationale institutioner eller organisationer paa deres omraade bestemme, at saadanne aftaler med agenturet skal indgaas med samtykke fra det nationale knudepunkt.

Artikel 6

Informationer

De oplysninger og data, der modtages eller leveres af agenturet, kan offentliggoeres og bliver offentligt tilgaengelige i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer, dog med forbehold af Faellesskabets og medlemsstaternes regler om udbredelse af oplysninger, saerlig for saa vidt angaar fortroligheden.

Artikel 7

Status som juridisk person

1. Agenturet har status som juridisk person.

2. Det har i alle medlemsstater den videstgaaende rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillaegger juridiske personer.

Artikel 8

Bestyrelsen

1. Agenturets bestyrelse, der bestaar af syvogtyve medlemmer, sammensaettes af:

a) tolv medlemmer, der repraesenterer medlemsstaternes regeringer

b) seks medlemmer, der repraesenterer arbejdsgiverorganisationerne

c) seks medlemmer, der repraesenterer arbejdstagerorganisationerne

d) tre medlemmer, der repraesenterer Kommissionen.

2. De i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede medlemmer udnaevnes af Raadet.

De i stk. 1, litra a), omhandlede medlemmer udnaevnes paa forslag af medlemsstaterne, saaledes at der udnaevnes ét medlem for hver medlemsstat.

De i stk. 1, litra b) og c), omhandlede medlemmer udnaevnes efter en turnusordning blandt de medlemmer, der repraesenterer arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne i Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen nedsat ved afgoerelse 74/325/EOEF (7) paa forslag af disse medlemmers grupper i udvalget, saaledes at der udnaevnes ét medlem for hver medlemsstat.

Raadet udnaevner samtidig en suppleant paa samme betingelser som det ordinaere medlem; suppleanten deltager kun i bestyrelsesmoederne, hvis det ordinaere medlem er fravaerende, eller i de tilfaelde, der fastsaettes i forretningsordenen.

Kommissionen udnaevner selv de medlemmer og suppleanter, der repraesenterer den.

3. Bestyrelsesmedlemmernes mandatsperiode er paa tre aar. Genudnaevnelse kan finde sted, undtagen af de medlemmer, der er omhandlet i stk. 1, litra b) og c).

Ved mandatets udloeb, eller hvis et medlem traeder tilbage, fortsaetter bestyrelsesmedlemmerne med at udfoere deres opgaver, indtil deres mandat fornyes, eller der er udnaevnt en efterfoelger.

4. Bestyrelsen udpeger en formand og tre naestformaend blandt sine medlemmer for et tidsrum af et aar.

5. Formanden indkalder bestyrelsen mindst to gange om aaret samt efter anmodning fra mindst en tredjedel af dens medlemmer.

6. Bestyrelsens beslutninger traeffes med to tredjedeles flertal.

Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme.

Suppleanten har kun stemmeret, hvis det ordinaere medlem er fravaerende.

7. Formanden for bestyrelsen for Det Europaeiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkaarene og dettes direktoer kan deltage som observatoerer i bestyrelsens moeder.

8. Bestyrelsen vedtager forretningsordenen, som traeder i kraft efter Raadets godkendelse paa grundlag af Kommissionens udtalelse.

Artikel 9

Observatoerer

Bestyrelsen kan efter hoering af Kommissionen indbyde repraesentanter for tredjelande, faellesskabsinstitutioner og -organer eller internationale organisationer som observatoerer.

Artikel 10

AArligt arbejdsprogram - AArsberetning

1. Bestyrelsen vedtager agenturets aarlige arbejdsprogram paa grundlag af et udkast udarbejdet af direktoeren efter samraad med Kommissionen og Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen.

Arbejdsprogrammet kan tilpasses i loebet af aaret efter samme procedure.

Programmet er en del af et fireaarigt loebende program, der vedtages efter naevnte procedure.

Det foerste aarlige arbejdsprogram skal vedtages senest ni maaneder efter denne forordnings ikrafttraeden.

2. Senest den 31. januar hvert aar vedtager bestyrelsen en aarsberetning om agenturets virksomhed, der er affattet paa alle de officielle faellesskabssprog.

AArsberetningen skal navnlig sammenholde de opnaaede resultater med maalene i det aarlige arbejdsprogram.

Direktoeren, jf. artikel 11, fremsender aarsberetningen til Europa-Parlamentet, Raadet, Kommissionen, Revisionsretten, Det OEkonomiske og Sociale Udvalg, medlemsstaterne og Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen.

Artikel 11

Direktoer

1. Agenturet ledes af en direktoer, som efter indstilling fra Kommissionen udnaevnes af bestyrelsen for en femaarig periode, der kan forlaenges.

2. Direktoeren er agenturets lovmaessige repraesentant.

Han er ansvarlig for:

- den korrekte udarbejdelse og gennemfoerelse af de beslutninger og programmer, som bestyrelsen vedtager

- agenturets daglige ledelse

- udarbejdelse og offentliggoerelse af den i artikel 10, stk. 2, omhandlede aarsberetning

- varetagelse af de fastlagte opgaver

- alle personaleanliggender

- forberedelse af bestyrelsens moeder.

3. Direktoeren aflaegger referat om sin virksomhed til bestyrelsen.

Artikel 12

Budget

1. Der udarbejdes et overslag over alle agenturets indtaegter og udgifter for hvert enkelt regnskabsaar, der svarer til kalenderaaret, og disse poster opfoeres paa agenturets budget.

2. Budgettets indtaegter og udgifter skal balancere.

3. Agenturets indtaegter omfatter, bortset fra eventuelle andre indtaegtskilder som f. eks. betaling for tjenesteydelser, et tilskud fra Faellesskabet, som opfoeres paa De Europaeiske Faellesskabers almindelige budget.

4. Agenturets udgifter omfatter bl. a. vederlag til personale, administrations- og infrastrukturudgifter, driftsudgifter og udgifter i forbindelse med kontrakter indgaaet med institutioner eller organer som led i gennemfoerelsen af arbejdsprogrammet.

Artikel 13

Udkast til overslag - Vedtagelse af budgettet

1. Direktoeren opstiller senest den 15. februar hvert aar et foreloebigt forslag til budget for agenturet for de kommende regnskabsaar og fremsender det til bestyrelsen sammen med en oversigt over agenturets personale.

2. Bestyrelsen udarbejder budgetforslaget ledsaget af personaleoversigten og sender det senest den 31. marts til Kommissionen, som paa grundlag heraf fastsaetter overslaget over det dertil svarende tilskud, som skal opfoeres i det foreloebige forslag til De Europaeiske Faellesskabers almindelige budget, som Kommissionen forelaegger Raadet i medfoer af traktatens artikel 203.

3. Bestyrelsen vedtager agenturets budget ledsaget af personaleoversigten inden begyndelsen af regnskabsaaret, idet den om noedvendigt tilpasser det efter faellesskabstilskuddet og agenturets oevrige midler.

Artikel 14

Gennemfoerelsen af budgettet

1. Direktoeren varetager gennemfoerelsen af agenturets budget.

2. Kontrollen med afholdelse og betaling af alle agenturets udgifter og kontrollen med fastlaeggelse og opkraevning af alle dets indtaegter varetages af Kommissionens finansinspektoer.

3. Senest den 31. marts hvert aar sender direktoeren Kommissionen, bestyrelsen og Revisionsretten agenturets samlede regnskab (indtaegter og udgifter) for det forloebne regnskabsaar.

Revisionsretten reviderer regnskabet i henhold til artikel 188 C i traktaten.

4. Bestyrelsen giver direktoeren decharge for gennemfoerelsen af budgettet.

Artikel 15

Interne finansielle bestemmelser

Bestyrelsen vedtager efter udtalelse fra Kommissionen og Revisionsretten de interne, finansielle bestemmelser, hvori bl. a. anfoeres de naermere bestemmelser for opstilling og gennemfoerelse af agenturets budget.

Artikel 16

Tavshedspligt

Medlemmerne af bestyrelsen, direktoeren og personalet samt enhver anden person, der deltager i agenturets virksomhed, er - selv efter at deres hverv er ophoert - forpligtet til ikke at give oplysninger om forhold, som ifoelge deres natur er omfattet af tavshedspligt.

Artikel 17

Sprogordning

EF-institutionernes sprogordning gaelder for agenturet.

Artikel 18

Oversaettelse

Det oversaettelsesarbejde, der er noedvendigt, for at agenturet kan fungere, varetages af EU-organernes Oversaettelsescenter, saa snart det traeder i funktion.

Artikel 19

Privilegier og immuniteter

Protokollen vedroerende De Europaeiske Faellesskabers privilegier og immuniteter gaelder for agenturet.

Artikel 20

Personale

1. Ordninger og forordninger gaeldende for tjenestemaend og oevrige ansatte i De Europaeiske Faellesskaber finder ligeledes anvendelse paa agenturets personale.

2. I forhold til sit eget personale udoever agenturet de befoejelser, der tilkommer ansaettelsesmyndigheden.

3. Bestyrelsen vedtager efter aftale med Kommissionen passende gennemfoerelsesbestemmelser.

Artikel 21

Ansvar

1. Agenturets ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den lovgivning, som finder anvendelse paa den paagaeldende kontrakt.

De Europaeiske Faellesskabers Domstol har kompetence til at traeffe afgoerelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse i en kontrakt, som agenturet har indgaaet.

2. For saa vidt angaar ansvar uden for kontraktforhold, skal agenturet i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsaetninger, der er faelles for medlemsstaternes retssystemer, erstatte skader forvoldt af agenturet eller dets ansatte under udoevelsen af deres hverv.

Domstolen har kompetence til at afgoere alle tvister vedroerende saadan skadeserstatning.

3. De ansattes personlige ansvar over for agenturet fastsaettes i de bestemmelser, der gaelder for agenturets personale.

Artikel 22

Proevelse af lovligheden

Enhver udtrykkelig eller stiltiende disposition fra agenturet kan forelaegges for Kommissionen af enhver medlemsstat, ethvert medlem af bestyrelsen eller enhver tredjeperson, som umiddelbart og individuelt beroeres deraf, med henblik paa proevelse af denne handlings lovlighed.

Sagen skal forelaegges for Kommissionen inden for en frist af femten dage fra den dag, da vedkommende faar kendskab til den paagaeldende handling.

Kommissionen traeffer afgoerelse inden for en frist af en maaned. Foreligger ingen afgoerelse inden denne frists udloeb, betragtes sagen som afvist.

Artikel 23

Revision

Senest fem aar efter denne forordnings ikrafttraeden skal Raadet paa grundlag af en beretning fra Kommissionen, der i givet fald er ledsaget af et forslag, og efter hoering af Europa-Parlamentet tage forordningen, herunder de nye opgaver, som det maatte vise sig noedvendigt at give agenturet, op til revision.

Artikel 24

Forordningens ikrafttraeden

Denne forordning traeder i kraft paa tyvendedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 18. juli 1994.

Paa Raadets vegne

K. KINKEL

Formand

(1) EFT nr. C 271 af 16. 10. 1991, s. 3.

(2) EFT nr. C 128 af 9. 5. 1994.

(3) EFT nr. C 169 af 6. 7. 1992, s. 44.

(4) EFT nr. C 28 af 3. 2. 1988, s. 3.

(5) EFT nr. C 28 af 3. 2. 1988, s. 1.

(6) EFT nr. C 323 af 30. 11. 1993, s. 1.

(7) EFT nr. L 185 af 9. 7. 1974, s. 15.

Erklaering fra Raadet og Kommissionen om hjemstedet for Det Europaeiske Arbejdsmiljoeagentur

I forbindelse med vedtagelsen af forordningen om oprettelse af et europaeisk arbejdsmiljoeagentur noterer Raadet og Kommissionen sig,

- at repraesentanterne for medlemsstaterne, forsamlet paa stats- og regeringschefniveau den 29. oktober 1993, besluttede, at Det Europaeiske Arbejdsmiljoeagentur faar hjemsted i Spanien i en by, som den spanske regering vil udpege

- at den spanske regering har udpeget Bilbao til hjemsted for dette agentur

Top