EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0302

Rådets forordning (EØF) nr. 302/93 af 8. februar 1993 om oprettelse af et europæisk overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug

OJ L 36, 12.2.1993, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 71 - 77
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 71 - 77
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; ophævet ved 32006R1920 . Latest consolidated version: 01/10/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/302/oj

31993R0302

Rådets forordning (EØF) nr. 302/93 af 8. februar 1993 om oprettelse af et europæisk overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug

EF-Tidende nr. L 036 af 12/02/1993 s. 0001 - 0008
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 12 s. 0071
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 12 s. 0071


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 302/93 af 8. februar 1993 om oprettelse af et europaeisk overvaagningscenter for narkotika og narkotikamisbrug

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 235,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Paa samlingen den 25. og 26. juni 1990 i Dublin

- stadfaestede Det Europaeiske Raad de »Retningslinjer for en europaeisk plan for narkotikabekaempelse«, som var foreslaaet af Det Europaeiske Udvalg for Narkotikabekaempelse (CELAD), navnlig anbefalingen om, at »der foretages en ekspertundersoegelse af de eksisterende informationskilder, af deres trovaerdighed og anvendelighed, af behovet for oprettelsen af et narkotikaovervaagningscenter og af et saadant centers arbejdsomraade samt af de oekonomiske aspekter i forbindelse med oprettelse af centret under hensyntagen til, at dets opgaver ikke kun vedroerer sociale og sundhedsmaessige aspekter, men ogsaa andre aspekter i forbindelse med narkotika, som f.eks. narkotikahandelen og bekaempelsen af den«;

- understregede Det Europaeiske Raad, at hver medlemsstat har et ansvar for udarbejdelsen af et hensigtsmaessigt program for begraensning af efterspoergslen efter narkotika, idet det fandt, at en effektiv indsats fra hver medlemsstat, understoettet af en faelles indsats fra De Tolv og Faellesskabet, skal prioriteres hoejt de kommende aar;

konklusionerne af feasibility-undersoegelsen vedroerende centret og den europaeiske plan for narkotikabekaempelse blev forelagt Det Europaeiske Raad paa samlingen den 13. og 14. december 1990 i Rom;

paa samlingen den 28. og 29. juni 1991 i Luxembourg godkendte Det Europaeiske Raad »princippet om oprettelse af et europaeisk narkotikaovervaagningscenter idet det fortsat staar aabent, hvordan centrets udformning rent faktisk skal vaere, f.eks. dets stoerrelse, dets institutionelle struktur og anvendelsen af edb, og paalagde CELAD i samarbejde med Kommissionen og de oevrige kompetente politiske instanser at fortsaette og hurtigt fuldfoere arbejdet med henblik herpaa«;

paa samlingen den 9. og 10. december 1991 i Maastricht opfordrede Det Europaeiske Raad »Det Europaeiske Faellesskabs institutioner til at goere alt for, at retsakten vedroerende Det Europaeiske Narkotikaovervaagningscenter kan blive vedtaget inden den 30. juni 1992«;

Faellesskabet har ved afgoerelse 90/611/EOEF (4) godkendt De Forenede Nationers konvention om ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, i det foelgende benaevnt »Wienerkonventionen«, og har deponeret en kompetenceerklaering med henblik paa naevnte konventions artikel 27 (5);

Raadet har vedtaget forordning (EOEF) nr. 3677/90 (6), med henblik paa Faellesskabets gennemfoerelse af det system til overvaagning af handelen med visse stoffer, som er fastsat i Wienerkonventionens artikel 12;

Raadet vedtog den 10. juni 1991 direktiv 91/308/EOEF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge (7), som tager sigte paa at bekaempe bl.a. handelen med narkotika;

der er paa europaeisk plan behov for objektive, paalidelige og sammenlignelige oplysninger om narkotika- og narkotikamisbrugsproblemerne og konsekvenserne heraf, som kan bidrage til at give Faellesskabet og medlemsstaterne en samlet oversigt over disse problemer, saaledes at de har et bedre grundlag, naar de paa deres respektive kompetenceomraader traeffer eller fastlaegger foranstaltninger med henblik paa narkotikabekaempelse;

narkotikaspoergsmaalet har mange komplicerede aspekter, som er taet sammenknyttede og derfor vanskelige at skille ad; centret skal foelgelig have til opgave at formidle oplysninger om alle aspekter, hvorved det kan medvirke til at give Faellesskabet og medlemsstaterne et helhedsindtryk af narkotika- og narkotikamisbrugsproblemerne; denne oplysningsformidlende opgave beroerer ikke paa nogen maade kompetencefordelingen mellem Faellesskabet og medlemsstaterne med hensyn til fastsaettelse af lovbestemmelser som narkotikaudbud eller -efterspoergsel;

centrets arbejdstilrettelaeggelse og arbejdsmetoder skal vaere tilpasset det forhold, at der tilstraebes et objektivt resultat, dvs. at kilder og metoder vedroerende oplysninger om narkotika skal vaere sammenlignelige og kompatible;

de oplysninger, som indsamles af centret, vedroerer hoejt prioriterede omraader, som skal naermere afgraenses med hensyn til indhold, raekkevidde og gennemfoerelsesbestemmelser;

i loebet af de foerste tre aar rettes opmaerksomheden saerlig mod efterspoergslen og begraensning heraf;

i resolutionen af 16. maj 1989 om et europaeisk net af sundhedsoplysninger om stofmisbrug (8) opfordrede Raadet og medlemsstaternes sundhedsministre, forsamlet i Raadet, Kommissionen til at tage eventuelle initiativer med henblik paa et saadant net;

der boer etableres et europaeisk informationsnet vedroerende narkotika og narkotikamisbrug, som paa faellesskabsplan skal koordineres og ledes af centret;

der skal tages hensyn til Europaraadets konvention 108 om beskyttelse af personer i forbindelse med automatiseret behandling af persondata (1981);

der findes allerede nationale, europaeiske og internationale organisationer og organer, som formidler oplysninger af denne art, og det er vigtigt, at centret kan udfoere sine opgaver i taet samarbejde med disse;

centret skal have status som juridisk person;

det skal sikres, at centret overholder den oplysningsformidlende opgave, som overdrages det, og at der i den forbindelse tillaegges Domstolen kompetence;

tredjelande, som deler Faellesskabets og medlemsstaternes interesse i gennemfoerelsen af centrets maal, boer have adgang til centret i henhold til aftaler, der indgaas mellem dem og Faellesskabet;

denne forordning ville i givet fald efter udloebet af en periode paa tre aar kunne tilpasses med henblik paa en eventuel udvidelse af centrets opgaver, navnlig paa grundlag af udviklingen af Faellesskabets kompetenceomraade;

Traktaten indeholder ikke anden hjemmel for vedtagelse af denne forordning end artikel 235 -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Maal

1. Ved denne forordning oprettes Det Europaeiske Overvaagningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, i det foelgende benaevnt »centret«.

2. Formaalet med centret er inden for de i artikel 4 omhandlede omraader at forsyne Faellesskabet og dets medlemsstater med objektive, paalidelige og sammenlignelige oplysninger paa europaeisk plan om narkotika- og narkotikamisbrugsproblemerne og konsekvenserne heraf.

3. De oplysninger, der behandles eller udarbejdes, og som er af statistisk, dokumentarisk og teknisk karakter, har til formaal at bidrage til at give Faellesskabet og medlemsstaterne en samlet oversigt over narkotika- og narkotikamisbrugsproblemerne, naar de paa deres respektive kompetenceomraader traeffer eller fastlaegger foranstaltninger.

4. Centret kan kun traeffe foranstaltninger inden for omraadet information og behandling deraf.

5. Centret indhenter ikke oplysninger til identifikation af personer eller af smaa grupper af personer. Det afholder sig fra enhver oplysningsvirksomhed vedroerende konkrete tilfaelde og navngivne personer.

Artikel 2

Opgaver

Med henblik paa at naa maalet i artikel 1 udfoerer centret inden for sine arbejdsomraader foelgende opgaver:

A. Indsamling og analyse af bestaaende oplysninger

1. centret indsamler, registrerer og analyserer de oplysninger (herunder information baseret paa forskningsresultater), som medlemsstaterne indsender, samt oplysninger fra faellesskabskilder, nationale ikke-statslige kilder og kompetente internationale organisationer

2. det ivaerksaetter de rundspoerger, indledende undersoegelser, feasibility-undersoegelser og pilotprojekter, som er noedvendige for dets egne opgaver; det tilrettelaegger ekspertmoeder og nedsaetter om noedvendigt ad hoc-arbejdsgrupper med henblik herpaa; det opretter aabne videnskabelige dokumentationskilder og goer dem tilgaengelige og fremmer informationsvirksomhed

3. det tilbyder et organisatorisk og teknisk system, der er i stand til at levere information om tilsvarende eller komplementaere programmer eller foranstaltninger i medlemsstaterne

4. det etablerer og koordinerer i samraad og i samarbejde med de kompetente myndigheder og organisationer i medlemsstaterne det netvaerk, der er naevnt i artikel 5

5. det formidler udveksling af information mellem de beslutningstagere, forskere, fagfolk og andre, der inden for statslige og ikke-statslige organisationer beskaeftiger sig med narkotikabekaempelse

B. Forbedring af metoderne for sammenligning af oplysninger

6. det sikrer en bedre sammenlignelighed, objektivitet og paalidelighed af data paa europaeisk plan ved at udarbejde indikatorer og faelles kriterier af vejledende karakter, som centret kan anbefale overholdt med henblik paa en bedre sammenhaeng i de maalemetoder, der anvendes af medlemsstaterne og Faellesskabet

7. det muliggoer og strukturerer infomationsudveksling baade ud fra kvalitative og kvantitative kriterier (databaser)

C. Formidling af oplysninger

8. det forelaegger Faellesskabet, medlemsstaterne og de kompetente organisationer de oplysninger, som det udarbejder

9. det sikrer en bred formidling af det arbejde, der udfoeres i hver medlemsstat og af Faellesskabet samt i givet fald af tredjelande eller internationale organisationer

10. det sikrer en bred formidling af paalidelige, ikke-fortrolige oplysninger; paa grundlag af de indsamlede oplysninger udgiver det hvert aar en rapport om situationen med hensyn til narkotika

D. Samarbejde med europaeiske og internationale organer og organisationer samt med tredjelande

11. det bidrager til en forbedret koordinering mellem nationale foranstaltninger og faellesskabsforanstaltninger inden for sit arbejdsomraade

12. det fremmer, med forbehold af medlemsstaternes forpligtelser vedroerende overdragelse af oplysninger i medfoer af bestemmelserne i De Forenede Nationers konventioner om narkotika, integreringen af oplysninger om narkotika og narkotikamisbrug, der er indhentet i medlemsstaterne eller stammer fra Faellesskabet, i internationale kontrolprogrammer, isaer programmer udarbejdet af De Forenede Nationer og de herunder hoerende saerorganisationer

13. det samarbejder aktivt med de organer, der er naevnt i artikel 12.

Artikel 3

Arbejdsmetode

1. Centret udfoerer gradvis sine opgaver ud fra de maal, der er fastsat i de treaarige og etaarige arbejdsprogrammer, og i det omfang de forhaandenvaerende midler giver mulighed for.

2. Under udoevelsen af sine aktiviteter skal centret for at undgaa overlapninger tage hensyn til de aktiviteter, der udoeves af andre institutioner og organer, som allerede eksisterer eller som planlaegges oprettet, herunder Den Europaeiske Politienhed (Europol), og soege at give dem en mervaerdi.

Artikel 4

Prioriterede omraader

Centrets maal og opgaver, jf. artikel 1 og 2, prioriteres som angivet i bilaget.

Artikel 5

Europaeisk infomationsnet for narkotika og narkotikamisbrug (REITOX)

1. Centret raader over et edb-baseret net, der udgoer infrastrukturen til indsamling og udveksling af information og dokumentation, benaevnt europaeisk informationsnet for narkotika og narkotikamisbrug (REITOX); nettet stoetter sig bl.a. paa et egentligt edb-system, der forbinder de nationale narkotikainformationsnet, de specialiserede centre i medlemsstaterne og informationssystemerne under de internationale eller europaeiske organisationer og organer, der samarbejder med centret.

2. For at REITOX kan etableres saa hurtigt og effektivt som muligt, underretter medlemsstaterne senest seks maaneder efter denne forordnings ikrafttraeden centret om de vigtigste elementer, der indgaar i deres nationale informationsnet paa de arbejdsomraader, der er naevnt i artikel 4, herunder i givet fald de nationale centre, og angiver de specialiserede centre, som efter deres vurdering vil kunne yde et nyttigt bidrag til centrets arbejde.

3. De specialiserede centre udpeges med samtykke fra den medlemsstat, paa hvis omraade disse centre er beliggende, efter enstemmighed blandt bestyrelsens medlemmer, jf. artikel 8, stk. 2, andet afsnit, for en periode, som ikke maa vaere laengere end varigheden af hvert enkelt af de i artikel 8, stk. 3, naevnte fleraarige arbejdsprogrammer. Centrene kan udpeges paa ny.

4. Centret kan med samtykke fra den medlemsstat, paa hvis omraade de specialiserede centre er beliggende, indgaa kontrakter, navnlig om underleverancer, med de specialiserede statslige eller ikke-statslige centre, der er omhandlet i stk. 3, for at faa udfoert eventuelle opgaver, som det maatte overdrage dem. Det kan ligeledes med de respektive medlemsstaters samtykke paa ad hoc-grundlag og med henblik paa saerlige opgaver indgaa aftaler med organer, som ikke indgaar i REITOX.

5. Tildelingen af saerlige opgaver til de specialiserede centre anfoeres i centrets fleraarige program, der er naevnt i artikel 8, stk. 3.

Artikel 6

Oplysningernes beskyttelse og fortrolige karakter

1. Hvis personoplysninger, der ikke goer det muligt at identificere fysiske personer, ligeledes overfoeres til centret i medfoer af denne forordning og i overensstemmelse med national ret, kan disse oplysninger kun anvendes til de formaal og paa de betingelser, som den tjeneste, der overfoerer dem, har angivet. Denne bestemmelse gaelder med de noedvendige aendringer for centrets overfoersel af personoplysninger til medlemsstaternes kompetente tjenester eller til internationale organisationer og til andre europaeiske institutioner.

2. Oplysninger om narkotika og narkotikamisbrug, som modtages eller leveres af centret, kan offentliggoeres, naar faellesskabsregler og nationale regler om udbredelse af oplysninger og disses fortrolighed overholdes. Personoplysninger kan hverken offentliggoeres eller goeres tilgaengelige for offentligheden.

3. Medlemsstaterne eller de specialiserede centre har ikke pligt til at levere information, som ifoelge deres nationale ret er klassificeret som fortrolig.

Artikel 7

Juridisk status

Centret har status som juridisk person. I hver af medlemsstaterne har det den mest vidtgaaende rets- og handleevne, som den paagaeldende stats lovgivning tillaegger juridiske personer; det kan bl.a. erhverve og afhaende loesoere og fast ejendom og optraede som part i retssager.

Artikel 8

Bestyrelsen

1. Centret har en bestyrelse bestaaende af en repraesentant for hver medlemsstat, to repraesentanter for Kommissionen og to videnskabsmaend, der er saerligt kvalificerede paa narkotikaomraadet, udpeget af Europa-Parlamentet paa grund af deres saerlige kvalifikation paa dette omraade.

Hvert medlem af bestyrelsen kan lade sig ledsage eller repraesentere af en suppleant; hvis medlemmet er fravaerende, kan suppleanten udoeve vedkommendes stemmeret. Som observatoerer uden stemmeret kan bestyrelsen indkalde repraesentanter for internationale organisationer, som centret samarbejder med i overensstemmelse med artikel 12.

2. Formanden for bestyrelsen vaelges blandt dens medlemmer for en periode paa tre aar: mandatet kan fornyes én gang. Formanden deltager i afstemningen. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

Bestyrelsens beslutninger traeffes med to tredjedeles flertal blandt medlemmerne, undtagen i de tilfaelde, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, hvor der kraeves enstemmighed blandt medlemmerne, og i de tilfaelde, der er omhandlet i stk. 3 i naervaerende artikel.

Bestyrelsen fastlaegger selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen holder moede mindst én gang om aaret.

3. Bestyrelsen vedtager et treaarigt arbejdsprogram paa grundlag af et udkast, som forelaegges af centrets direktoer efter hoering af Det Videnskabelige Udvalg og efter udtalelse fra Kommissionen og Raadet. Det foerste treaarige program vedtages med enstemmighed senest ni maaneder efter denne forordnings ikrafttraeden. Bestyrelsen, der traeffer afgoerelse med trefjerdedeles flertal blandt medlemmerne, beslutter, om de senere treaarige programmer skal vedtages med samme flertal som i stk. 2, andet afsnit, i denne artikel eller med enstemmighed.

4. Inden for rammerne af det treaarige arbejdsprogram vedtager bestyrelsen hvert aar centrets aarlige arbejdsprogram paa grundlag af et udkast, som direktoeren forelaegger efter hoering af Det Videnskabelige Udvalg og efter udtalelse fra Kommissionen. Programmet kan justeres i loebet af aaret efter samme fremgangsmaade.

5. Senest den 31. januar hvert aar godkender bestyrelsen en almindelig aarsberetning om centrets aktiviteter. Direktoeren fremsender denne beretning til Europa-Parlamentet, Raadet, Kommissionen og medlemsstaterne.

Artikel 9

Direktoeren

1. Centret ledes af en direktoer, der udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra Kommissionen for en femaarig periode, som kan fornyes. Direktoeren er ansvarlig for:

- udarbejdelse og gennemfoerelse af beslutninger og programmer, som vedtages af centrets bestyrelse

- centrets daglige ledelse

- udarbejdelse af centrets arbejdsprogrammer

- udarbejdelse af en statusopgoerelse og gennemfoerelse af budgettet

- udarbejdelse og offentliggoerelse af de i denne forordning naevnte beretninger

- alle personaleanliggender

- udfoerelse af de i artikel 1 og 2 omhandlede opgaver.

2. Direktoeren aflaegger beretning om sine aktiviteter til bestyrelsen og deltager i dennes moeder.

3. Direktoeren er centrets retlige repraesentant.

Artikel 10

Det Videnskabelige Udvalg

1. Bestyrelsen og direktoeren bistaas af et videnskabeligt udvalg, der som fastsat i denne forordning afgiver udtalelse om de videnskabelige spoergsmaal med relation til centrets aktiviteter, som bestyrelsen eller direktoeren maatte forelaegge det.

Udtalelser fra Det Videnskabelige Udvalg offentliggoeres.

2. Det Videnskabelige Udvalg bestaar af en repraesentant for hver medlemsstat. Bestyrelsen kan udpege yderligere hoejst seks medlemmer paa grundlag af disses saerlige kvalifikationer.

3. Medlemmernes mandat i Det Videnskabelige Udvalg er paa tre aar. Det kan fornyes.

4. Det Videnskabelige Udvalg vaelger sin formand for en treaarig periode.

5. Det Videnskabelige Udvalg indkaldes til moede af formanden mindst én gang om aaret.

Artikel 11

Budget

1. Der udarbejdes et overslag over alle centrets indtaegter og udgifter for det enkelte regnskabsaar, som skal vaere sammenfaldende med kalenderaaret, og disse skal opfoeres paa centrets budget.

2. Direktoeren udarbejder et foreloebigt budgetforslag for det foelgende regnskabsaar senest den 15. februar hvert aar. Det foreloebige budgetforslag omfatter driftsomkostninger og det arbejdsprogram, der er fastsat for det foelgende regnskabsaar. Direktoeren forelaegger dette forslag for bestyrelsen sammen med en personaleoversigt.

3. Der skal vaere balance mellem indtaegter og udgifter.

4. Centrets indtaegter omfatter, ud over andre indtaegter, et tilskud fra Faellesskabet, der opfoeres under en saerlig post paa De Europaeiske Faellesskabers almindelige budget (sektion Kommissionen), og betaling for udfoerte tjeneste ydelser samt alle finansielle bidrag fra organisationer eller organer og lande uden for Faellesskabet, som omhandles i henholdsvis artikel 12 og 13.

5. Centrets udgifter omfatter blandt andet

- loen til personale, udgifter til administration og infrastruktur, driftsudgifter

- og udgifter til stoette til de nationale informationsnet, som deltager i REITOX, samt udgifter i forbindelse med aftaler med de specialiserede centre.

6. Bestyrelsen vedtager budgetforslaget og sender det til Kommissionen, som paa grundlag heraf udarbejder et tilsvarende overslag i det foreloebige forslag til De Europaeiske Faellesskabers almindelige budget, som den forelaegger Raadet i medfoer af Traktatens artikel 203.

7. Bestyrelsen vedtager centrets endelige budget inden regnskabsaarets begyndelse, idet den om noedvendigt tilpasser det efter faellesskabstilskuddet og centrets oevrige midler.

8. Direktoeren gennemfoerer budgettet.

9. Kommissionens finansinspektoer foerer kontrol med indgaaelse af udgiftsforpligtelser og betaling af alle centrets udgifter samt med fastlaeggelse og inkassering af alle centrets indtaegter.

10. Senest den 31. marts hvert aar sender direktoeren Kommission, bestyrelsen og Revisionsretten centrets samlede regnskab (indtaegter og udgifter) for det forloebne regnskabsaar.

Revisionsretten reviderer dette i henhold til Traktatens artikel 206 A.

11. Bestyrelsen meddeler direktoeren decharge for gennemfoerelsen af budgettet.

12. Finansforordningen for De Europaeiske Faellesskabers almindelige budget finder ligeledes anvendelse paa centret. Raadet kan paa forslag af Kommissionen og efter hoering af Europa-Parlamentet og bestyrelsen med kvalificeret flertal vedtage afvigelser fra finansforordningen, naar det er noedvendigt af hensyn til centrets drift.

Artikel 12

Samarbejde med andre organisationer eller organer

Centret soeger aktivt samarbejde med internationale organisationer og andre, isaer europaeiske, statslige eller ikke-statslige organer, som er kompetente paa narkotikaomraadet, uden at dette dog beroerer de forbindelser, som Kommissionen kan opretholde i overensstemmelse med Traktatens artikel 229.

Artikel 13

Tredjelandes deltagelse

1. Centret er aabent for deltagelse af tredjelande, som deler Faellesskabets og medlemsstaternes interesse i centrets maal og arbejde, i henhold til aftaler, der indgaar mellem dem og Faellesskabet paa grundlag af Traktatens artikel 235.

2. Bestyrelsen kan traeffe beslutning om deltagelse af eksperter foreslaaet af tredjelande i de i artikel 2, nr. 2, omhandlede ad hoc-arbejdsgrupper, forudsat at de paagaeldende forpligter sig til at overholde bestemmelserne i artikel 6.

Artikel 14

Privilegier og immuniteter

Protokollen vedroerende De Europaeiske Faellesskabers privilegier og immuniteter gaelder for centret.

Artikel 15

Vedtaegt for personalet

De ordninger og forordninger, der gaelder for tjenestemaend og oevrige ansatte i De Europaeiske Faellesskaber, finder ligeledes anvendelse paa centrets personale.

Over for sit personale udoever centret de befoejelser, der tilkommer ansaettelsesmyndigheden.

Bestyrelsen vedtager i forstaaelse med Kommissionen passende gennemfoerelsesbestemmelser.

Artikel 16

Ansvar

1. Centrets ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den lovgivning, der finder anvendelse paa den paagaeldende kontrakt. Domstolen har kompetence til at traeffe afgoerelse i henhold til enhver voldgiftsbestemmelse, som indgaar i en af centret indgaaet aftale.

2. For saa vidt angaar ansvar uden for kontraktforhold skal centret i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsaetninger, der er faelles for medlemsstaternes retssystemer, erstatte skader forvoldt af centret eller af dets ansatte under udoevelsen af deres hverv. Domstolen har kompetence til at afgoere tvister vedroerende enhver saadan erstatning.

3. De ansattes personlige ansvar over for centret fastsaettes i de bestemmelser, der gaelder for centrets personale.

Artikel 17

Domstolens kompetence

Domstolen har kompetence til at traeffe afgoerelse om de klager, der indgives over centret, paa betingelserne i Traktatens artikel 173.

Artikel 18

Rapport

I loebet af det tredje aar efter denne forordnings ikrafttraeden sender Kommissionen Europa-Parlamentet og Raadet en situationsrapport over centrets aktiviteter sammen med eventuelle forslag til aendring eller udvidelse af centrets opgaver, navnlig paa grundlag af udviklingen af Faellesskabets kompetenceomraade.

Artikel 19

Ikrafttraeden

Denne forordning traeder i kraft dagen efter, at de kompetente myndigheder har truffet afgoerelse om centrets hovedsaede.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 8. februar 1993.

Paa Raadets vegne

J. TROEJBORG

Formand

(1) EFT nr. C 43 af 18. 2. 1992, s. 2.

(2) EFT nr. C 150 af 15. 6. 1992, s. 54.

(3) EFT nr. C 223 af 31. 8. 1992, s. 26.

(4) EFT nr. L 326 af 24. 11. 1990, s. 56.

(5) EFT nr. L 326 af 24. 11. 1990, s. 57.

(6) EFT nr. L 357 af 20. 12. 1990, s. 1. Forordningen er aendret ved forordning (EOEF) nr. 900/92 (EFT nr. L 96 af 10. 4. 1992, s. 1).

(7) EFT nr. L 166 af 28. 6. 1991, s. 77.

(8) EFT nr. C 185 af 22. 7. 1989, s. 1.

BILAG

A) Centrets arbejde udfoeres under iagttagelse af Faellesskabets og dets medlemsstaters respektive befoejelser paa narkotikaomraadet som fastsat i Traktaten.

De oplysninger, der indsamles i centret, vedroerende foelgende vigtige arbejdsomraader:

1. narkotikaefterspoergslen og begraensning deraf

2. strategier og politikker paa nationalt plan og paa faellesskabsplan (med saerlig vaegt paa politikker, handlingsplaner, lovgivning, aktiviteter og aftaler paa internationalt og bilateralt plan samt paa faellesskabsplan)

3. internationalt samarbejde og den geopolitiske fordeling af udbuddet (med saerlig vaegt paa samarbejdsprogrammer, information om producent- og transitlande)

4. kontrol med handelen med narkotika, psykotrope stoffer og praekursorer, som fastlagt i internationale konventioner og gaeldende eller fremtidige relevante faellesskabsakter (1)

5. narkotikaproblematikkens indvirkninger i producent-, forbruger- og transitlandene inden for de af Traktaten omfattede omraader, herunder navnlig hvidvaskning af penge, som omhandlet i gaeldende eller fremtidige faellesskabsretsakter (2).

B) Kommissionen stiller de oplysninger og statistiske data, som den har til raadighed i kraft af sine befoejelser, til raadighed for centret med henblik paa deres videre formidling.

C) I loebet af de foerste tre aar rettes opmaerksomheden saerligt mod efterspoergslen og begraensning heraf.

(1) - Af gaeldende relevante internationale konventioner taenkes isaer paa De Forenede Nationers konventioner, for saa vidt Faellesskabet er eller kunne blive part heri. - Af gaeldende relevante faellesskabsakter sigtes der navnlig til Raadets forordning (EOEF) nr. 3677/90 af 13. december 1990 om foranstaltninger til modvirkning af ulovlig anvendelse af visse stoffer til fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer. - Der er udelukkende tale om oplysninger, som medlemsstaterne skal forsyne Kommissionen med i henhold til eksisterende eller fremtidig faellesskabslovgivning.

(2) - Af gaeldende relevante faellesskabsretsakter er den, der vedroerer hvidvaskning af penge, Raadets direktiv af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelsen af det finansielle system til hvidvaskning af penge. - Der er udelukkende tale om oplysninger, som medlemsstaterne skal forsyne Kommissionen med i henhold til eksisterende eller fremtidig faellesskabslovgivning.

Top