EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0095

Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne

OJ L 14, 22.1.1993, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 188 - 194
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 188 - 194
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 204 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 204 - 209
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 018 P. 5 - 10

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/02/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/95/oj

31993R0095

Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne

EF-Tidende nr. L 014 af 22/01/1993 s. 0001 - 0006
den finske specialudgave: kapitel 7 bind 4 s. 0188
den svenske specialudgave: kapitel 7 bind 4 s. 0188


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 95/93 af 18. januar 1993 om faelles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Faellesskabets lufthavne

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 84, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Der er et stadig stoerre misforhold mellem vaeksten inden for lufttransportsystemet i Europa og den lufthavnsinfrastruktur, der er til raadighed for at tilfredsstille efterspoergslen; der er derfor et stigende antal overbelastede lufthavne i Faellesskabet;

Tildelingen af ankomst- og afgangstidspunkter i de overbelastede lufthavne boer vaere baseret paa neutrale og gennemsigtige regler, der ikke indebaerer nogen forskelsbehandling;

kravet om neutralitet sikres bedst, naar beslutningen om at koordinere en lufthavn traeffes paa grundlag af objektive kriterier af den medlemsstat, der er ansvarlig for lufthavnen;

under visse omstaendigheder kan det for at lette afviklingen af trafikken vaere oenskeligt, at en medlemsstat har mulighed for at give en lufthavn status som koordineret lufthavn, forudsat at principperne om gennemsigtighed, neutralitet og ikke-forskelsbehandling er overholdt;

den medlemsstat, der er ansvarlig for den koordinerede lufthavn, boer sikre, at der udnaevnes en koordinator, hvis neutralitet der ikke maa herske nogen tvivl om;

oplysningernes gennemsigtighed er af vaesentlig betydning for at sikre en objektiv procedure for tildeling af ankomst- eller afgangstidspunkter;

principperne bag det aktuelle system for tildeling af ankomst- eller afgangstidspunkter kunne danne grundlaget for denne forordning, forudsat at dette system udvikler sig i overensstemmelse med de nye tendenser paa transportomraadet i Faellesskabet;

det er Faellesskabets politik at fremme konkurrencen og at skabe oeget markedsadgang, jf. Raadet forordning (EOEF) nr. 2408/92 af 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Faellesskabet (4); denne maalsaetning forudsaetter en kraftig stoette til de luftfartsselskaber, der har til hensigt at begynde operationer paa ruter inden for Faellesskabet;

det nuvaerende system tager hensyn til haevdvundne rettigheder;

der boer gives mulighed for nytilkomne luftfartsselskaber paa EF-markedet;

det er noedvendigt at indfoere saerlige bestemmelser under bestemte forhold for at opretholde passende indenrigsflyvning til saerlige omraader inden for en medlemsstat;

det er ligeledes noedvendigt at undgaa situationer, hvor fordelene ved en liberalisering bliver ulige fordelt, og der opstaar konkurrenceforvridning som foelge af mangelen paa disponible ankomst- eller afgangstidspunkter;

de eksisterende ankomst- eller afgangstidspunkter boer udnyttes bedst muligt, saaledes at ovennaevnte maal kan naas;

det er oenskeligt, at tredjelande tilbyder EF-luftfartsselskaber tilsvarende behandling;

anvendelsen af denne forordning beroerer ikke Traktatens konkurrenceregler, saerlig artikel 85 og 86;

en ordning vedroerende udvidet samarbejde om anvendelsen af lufthavnen i Gibraltar blev vedtaget i London den 2. december 1987 af Kongeriget Spanien og Det Forenede Kongerige i form af en faelles erklaering fra de to landes udenrigsministre; denne ordning er endnu ikke ivaerksat;

efter en bestemt anvendelsesperiode boer denne forordning tages op til revision for at vurdere dens virkning i praksis -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesomraade 1. Denne forordning finder anvendelse paa tildelingen af ankomst- og afgangstidspunkter i Faellesskabets lufthavne.

2. Anvendelsen af denne forordning paa Gibraltar lufthavn foregriber ikke henholdsvis Kongeriget Spaniens og Det Forenede Kongeriges retlige holdning til deres uoverensstemmelse med hensyn til suveraeniteten over det omraade, paa hvilket lufthavnen er beliggende.

3. Anvendelsen af bestemmelserne i denne forordning paa Gibraltar lufthavn suspenderes, indtil den ordning, der er fastlagt i den faelles erklaering af 2. december 1987 fra udenrigsministrene for Kongeriget Spanien og Det Forenede Kongerige, er blevet ivaerksat. Spaniens og Det Forenede Kongeriges regeringer underretter Raadet om denne ivaerksaettelsesdato.

Artikel 2

Definitioner I denne forordning forstaas ved:

a) »ankomst- eller afgangstidspunkt«: det planlagte ankomst- eller afgangstidspunkt, der er til raadighed for eller tildelt en luftfartoejsoperation paa en given dag i en lufthavn, der er koordineret i henhold til denne forordning

b) »nytilkommet luftfartsselskab«:

i) et luftfartsselskab, der anmoder om ankomst- eller afgangstidspunkter i en lufthavn paa en given dag, og som raader over eller har faaet tildelt mindre end fire ankomst- eller afgangstidspunkter i den paagaeldende lufthavn den paagaeldende dag, eller

ii) et luftfartsselskab, der anmoder om ankomst- eller afgangstidspunkter til en flyvning uden mellemlanding mellem to EF-lufthavne, hvor hoejst to andre luftfartsselskaber opererer en direkte flyvning mellem disse lufthavne eller lufthavnssystemer den paagaeldende dag, og som raader over eller har faaet tildelt mindre end fire ankomst- eller afgangstidspunkter i den paagaeldende lufthavn den paagaeldende dag til den paagaeldende flyvning uden mellemlanding.

Et luftfartsselskab, der raader over mere end 3 % af det samlede antal ankomst- og afgangstidspunkter paa den paagaeldende dag i en given lufthavn eller mere end 2 % af det samlede antal ankomst- og afgangstidspunkter paa den paagaeldende dag i et lufthavnssystem, som den paagaeldende lufthavn er en del af, betragtes ikke som et nytilkommet selskab i den paagaeldende lufthavn

c) »direkte trafikflyvning«: en forbindelse mellem to lufthavne med samme luftfartoej og samme rutenummer, ogsaa selv om der foretages mellemlanding

d) »fartplansaeson«: enten sommer- eller vintersaesonen, som anvendt i luftfartsselskabernes fartplaner

e) »EF-luftfartsselskab«: et luftfartsselskab med en gyldig licens udstedt af en medlemsstat i overensstemmelse med Raadets forordning (EOEF) nr. 2407/92 af 23. juli 1992 om udstedelse af licenser til luftfartsselskaber (5)

f) »koordineret lufthavn«: en lufthavn, hvor der er udpeget en koordinator til at lette afviklingen af trafikken for de luftfartsselskaber, der beflyver eller har til hensigt at beflyve den paagaeldende lufthavn

g) »fuldt koordineret lufthavn«: en koordineret lufthavn, hvor det for et luftfartsselskab er noedvendigt at raade over et af en koordinator tildelt tidspunkt til ankomst eller afgang i de perioder, hvor lufthavnen er fuldt koordineret

h) »lufthavnssystem«: to eller flere lufthavne, der udgoer en enhed, som trafikmaessigt daekker samme by eller bygruppe, jf. bilag II til forordning (EOEF) nr. 2408/92.

Artikel 3

Betingelser for lufthavnskoordinering 1. En medlemsstat har ikke pligt til at give en lufthavn status som koordineret lufthavn, undtagen hvor dette er foreskrevet i denne artikel.

2. En medlemsstat kan imidlertid give en lufthavn status som koordineret lufthavn, forudsat at principperne om gennemsigtighed, neutralitet og ikke-forskelsbehandling er opfyldt.

3. i) Naar luftfartsselskaber, der repraesenterer mere end halvdelen af en lufthavns trafik og/eller lufthavnsmyndigheden finder, at kapaciteten er utilstraekkelig til at klare den nuvaerende eller planlagte trafik i bestemte perioder, eller

ii) naar nytilkomne selskaber har alvorlige problemer med at opnaa ankomst- og afgangstidspunkter, eller

iii) naar en medlemsstat finder det noedvendigt

skal medlemsstaten soerge for, at der saa hurtigt som muligt gennemfoeres en grundig kapacitetsanalyse for lufthavnen under hensyn til almindeligt anerkendte metoder for at fastslaa, om kapaciteten eventuelt kan foroeges paa kort sigt ved at aendre infrastrukturen eller driften, og for at fastlaegge en tidsramme for loesning af problemerne. Analysen skal ajourfoeres regelmaessigt. Baade analysen og metoden, den bygger paa, skal stilles til raadighed for de beroerte parter.

4. Hvis analysen efter konsultationer med de luftfartsselskaber, der bruger lufthavnen regelmaessigt, deres repraesentative organisationer, lufthavnsmyndighederne, flyvekontroltjenestens myndigheder og passagerorganisationer, hvis saadanne findes, ikke viser nogen muligheder for at loese de alvorlige problemer paa kort sigt, skal medlemsstaten soerge for, at lufthavnen faar status som fuldt koordineret lufthavn i de perioder, hvor kapacitetsproblemerne forekommer.

5. Naar en fuldt koordineret lufthavn faar tilstraekkelig kapacitet til at kunne gennemfoere den aktuelle eller planlagte trafik, bortfalder dens status som fuldt koordineret lufthavn.

Artikel 4

Koordinatoren 1. Den medlemsstat, der er ansvarlig for en koordineret eller fuldt koordineret lufthavn, soerger for, at der udnaevnes en fysisk eller juridisk person med indgaaende kendskab til fartplankoordinering for luftfartsselskaber til lufthavnskoordinator efter at have konsulteret de luftfartsselskaber, der regelmaessigt benytter lufthavnen, deres repraesentative organisationer samt lufthavnsmyndighederne. Samme person kan udnaevnes til koordinator for mere end én lufthavn.

2. Medlemsstaten indestaar for, at koordinatoren udfoerer sit arbejde i henhold til denne forordning paa en uafhaengig maade.

3. Koordinatoren udoever sin funktion i overensstemmelse med denne forordning paa en neutral og gennemsigtig maade uden nogen form for forskelsbehandling.

4. Koordinatoren deltager i saadanne internationale fartplankoordineringskonferencer for luftfartsselskaber, som er tilladte i henhold til faellesskabsretten.

5. Koordinatoren er ansvarlig for tildelingen af ankomst- og afgangstidspunkter.

6. Koordinatoren overvaager anvendelsen af ankomst- og afgangstidspunkter.

7. Naar ankomst- og afgangstidspunkterne tildeles, stiller koordinatoren efter anmodning og inden for en rimelig frist foelgende oplysninger til raadighed for alle beroerte parter:

a) en oversigt over hvert enkelt luftfartsselskabs hidtidige ankomst- og afgangstidspunkter, opstillet i kronologisk raekkefoelge for alle de luftfartsselskaber, der beflyver lufthavnen

b) en oversigt over de af hvert enkelt luftfartsselskab oenskede ankomst- og afgangstidspunkter (foerste ansoegning), og en kronologisk oversigt over de oenskede ankomst- eller afgangstidspunkter for alle luftfartsselskaber

c) en saerskilt oversigt over alle tildelte ankomst- og afgangstidspunkter og en saerskilt oversigt over alle endnu ikke imoedekomne ansoegninger herom, opstillet i kronologisk raekkefoelge for henholdsvis hvert enkelt luftfartsselskab og for alle luftfartsselskaber

d) en oversigt over de resterende disponible ankomst- og afgangstidspunkter

e) en fuldstaendig og detaljeret redegoerelse for de kriterier, der anvendes ved tildelingen.

8. Oplysningerne i stk. 7 skal stilles til raadighed senet paa tidspunktet for de relevante fartplankoordineringskonferencer og i givet fald under og efter konferencerne.

Artikel 5

Koordineringsudvalget 1. En medlemsstat, der har givet en lufthavn status som fuldt koordineret lufthavn, soerger for, at der her nedsaettes et koordineringsudvalg, der som raadgivende organ bistaar den i artikel 4 omhandlede koordinator. Medlemskab af dette udvalg skal i det mindste staa aabent for de luftfartsselskaber, der regelmaessigt beflyver lufthavnen/lufhavnene, og/eller deres repraesentative organisationer de beroerte lufthavnsmyndigheder og repraesentanter for flyvekontroltjenesten. Det samme koordineringsudvalg kan udpeges for mere end én lufthavn.

Koordineringsudvalget har bl.a. til opgave at raadgive vedroerende foelgende forhold:

- mulighederne for at oege den kapacitet, der er fastlagt i henhold til artikel 6

- forbedringer af de eksisterende trafikafviklingsbetingelser i den paagaeldende lufthavn

- klager over tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter som omhandlet i artikel 8, stk. 7

- metoder til kontrol med udnyttelsen af de tildelte ankomst- og afgangstidspunkter

- retningslinjer for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter under hensyntagen til lokale forhold

- alvorlige problemer for nytilkomne selskaber som omhandlet i artikel 10.

2. Stk. 1 kan anvendes paa lufthavne, der har faaet status som koordineret lufthavn i henhold til artikel 3.

Artikel 6

Lufthavnskapacitet 1. I en lufthavn, hvor tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter finder sted, fastsaettes det antal ankomst- og afgangstidspunkter, der stilles til raadighed, to gange om aaret i henhold til almindeligt anerkendte metoder af de kompetente myndigheder i samarbejde med repraesentanter for flyvekontroltjenesten, told-, pas- og immigrationsmyndighederne og de luftfartsselskaber, der beflyver lufthavnen, og/eller deres repraesentative organisationer samt lufthavnskoordinatoren. Hvis den kompetente myndighed ikke er lufthavnsmyndigheden, skal denne ogsaa konsulteres.

Dette sker paa grundlag af en objektiv analyse af mulighederne for at modtage lufttrafikken og under hensyntagen til de forskellige former for trafik i den paagaeldende lufthavn.

Resultaterne af dette arbejde videregives til lufthavnskoordinatoren i god tid, inden den foerste koordinering finder sted, med henblik paa fartplankoordineringskonferencerne.

2. Stk. 1 kan anvendes paa lufthavne, der har faaet status som koordineret lufthavn i henhold til artikel 3.

Artikel 7

Oplysninger til koordinatoren Luftfartsselskaber, der beflyver eller har til hensigt at beflyve en koordineret eller fuldt koordineret lufthavn, indgiver alle de af koordinatoren oenskede relevante oplysninger til denne.

Artikel 8

Tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter 1. a) Et ankomst- eller afgangstidspunkt, der er blevet anvendt af et luftfartsselskab efter koordinatorens instrukser, giver det paagaeldende luftfartsselskab ret til at kraeve samme ankomst- og afgangstidspunkt i den naeste tilsvarende fartplansaeson, jf. dog artikel 10

b) i en situation, hvor ikke alle de beroerte luftfartsselskabers ansoegninger om ankomst- og afgangstidspunkter kan imoedekommes, gives der prioritet til erhvervsflyvning, isaer ruteflyvning og forud planlagt charterflyvning

c) koordinatoren skal ogsaa tage hensyn til supplerende regler om fortrinsstilling, som luftfartsselskaberne har fastsat, og saa vidt muligt til supplerende retningslinjer, som Koordineringsudvalget har anbefalet af hensyn til lokale forhold, forudsat at EF-lovgivningen overholdes.

2. Hvis en ansoegning om et bestemt ankomst- og afgangstidspunkt ikke kan imoedekommes, oplyser koordinatoren det ansoegende luftfartsselskab om aarsagerne hertil og angiver det naermeste alternative ankomst- og afgangstidspunkt.

3. Koordinatoren bestraeber sig til enhver tid paa at imoedekomme ad hoc-ansoegninger om enhver form for luftfartsvirksomhed, herunder almenflyvning. Til det formaal kan de ankomst- og afgangstidspunkter benyttes, der er til raadighed i den i artikel 10 omhandlede pulje, men som endnu ikke er blevet fordelt, tillige med de ankomst- eller afgangstidspunkter, der er blevet frigjort med kort varsel.

4. Ankomst- og afgangstidspunkter kan frit byttes mellem luftfartsselskaber indbyrdes eller af et luftfartsselskab overfoeres fra én rute eller type flyvning til en anden efter faelles overenskomst eller som et resultat af hel eller delvis overtagelse eller ensidigt. Det er en betingelse, at saadanne bytninger eller overfoersler er gennemsigtige, og at koordinatoren kan bekraefte, at

a) lufthavnsoperationerne ikke beroeres negativt heraf

b) de begraensninger, en medlemsstat har paalagt i henhold til artikel 9, bliver overholdt

c) en aendring i anvendelsen ikke beroerer artikel 11.

5. Ankomst- og afgangstidspunkter, der er tildelt nytilkomne selskaber, der foretager flyvning mellem to EF-lufthavne, kan ikke byttes mellem luftfartsselskaber eller overfoeres af et luftfartsselskab fra en rute til en anden, som fastsat i stk. 4, i en periode paa to saesoner.

6. Efter konsultation af luftfartsselskaberne, koordinatorerne og luftfartsmyndighederne kan Kommissionen opstille en raekke anbefalede normer for de automatiske systemer, der anvendes af koordinatorerne for at sikre korrekt gennemfoerelse af artikel 4 og 7.

7. Hvis der fremsaettes klager over tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter, undersoeger Koordinationsudvalget spoergsmaalet og forelaegger eventuelt koordinatoren forslag i et forsoeg paa at loese problemerne.

8. Hvis problemerne ikke kan loeses efter behandling i Koordinationsudvalget, kan medlemsstaten traeffe foranstaltninger til maegling foretaget af en repraesentativ organisation for luftfartsselskaberne eller anden tredjepart.

Artikel 9

Regional flyvning 1. En medlemsstat kan forbeholde bestemte ankomst- og afgangstidspunkter i en fuldt koordineret lufthavn til indenrigsruteflyvning

a) paa en rute til en lufthavn beliggende i et yderomraade eller et udviklingsomraade paa dets territorium, hvis en saadan rute anses for at have vital betydning for den oekonomiske udvikling i det omraadet, hvori lufthavnen er beliggende, forudsat at

i) ankomst- og afgangstidspunkterne bliver brugt paa denne rute paa tidspunktet for forordningens ikrafttraeden

ii) kun ét luftfartsselskab beflyver ruten

iii) passende forbindelse ikke kan opnaas med en anden transportform

iv) ankomst- eller afgangstidspunkterne ikke laengere forbeholdes, naar et andet luftfartsselskab har etableret indenrigsruteflyvning paa ruten med samme antal afgange som det foerste luftfartsselskab og har befloejet den i mindst en saeson

b) paa ruter med forpligtelse til offentlig tjeneste i henhold til faellesskabslovgivningen.

2. Procedurerne i artikel 4, stk 1, litra d) til i), i forordning (EOEF) nr. 2408/92 kan anvendes, hvis et andet EF-luftfartsselskab er interesseret i at beflyve ruten og ikke har vaeret i stand til at opnaa ankomst- og afgangstidspunkter en time foer eller efter de tidspunkter, der blev anmodet om hos koordinatoren.

3. Medlemsstaterne sender Kommissionen en liste over de ruter, for hvilke der er saadanne forbeholdte ankomst- eller afgangstidspunkter i en fuldt koordineret lufthavn. Dette skal foerst ske ved denne forordnings ikrafttraeden. Kommissionen offentliggoer en oversigt over de paagaeldende ruter i De Europaeiske Faellesskabers Tidende senest to maaneder efter fremsendelsen.

Artikel 10

Pulje af ankomst- og afgangstidspunkter 1. I en lufthavn, hvor der finder tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter sted, oprettes der en pulje for hver koordineret periode indeholdende nyoprettede ankomst- og afgangstidspunkter, ubenyttede ankomst- og afgangstidspunkter, samt de ankomst- og afgangstidspunkter, som et luftfartsselskab har givet afkald paa under eller ved udgangen af en saeson, eller som paa anden maade bliver ledige.

2. Ethvert ubenyttet ankomst- eller afgangstidspunkt inddrages og placeres i den relevante pulje af ankomst- og afgangstidspunkter, medmindre den manglende udnyttelse er begrundet i startforbud for en luftfartstype, lukning af en lufthavn eller et luftrum eller andre lignende ekstraordinaere forhold.

3. Ankomst- og afgangstidspunkter, der tildeles et luftfartsselskab til ruteflyvning eller forud planlagt charterflyvning paa et bestemt tidspunkt af dagen og paa samme ugedag i en identificerbar periode inden for en fartplansaeson, berettiger ikke dette luftfartsselskab til samme serie ankomst- og afgangstidspunkter i naeste tilsvarende fartplansaeson, medmindre luftfartsselskabet over for koordinatoren kan dokumentere, at det har anvendt dem efter koordinatorens instrukser, i mindst 80 % af tiden i den periode, for hvilken de var blevet tildelt.

4. Ankomst- og afgangstidspunkter, som er tildelt et luftfartsselskab inden den 31. januar for den foelgende sommersaeson eller inden den 31. august for den foelgende vintersaeson, men som bliver tilbagegivet til koordinatoren til omfordeling inden disse datoer, skal ikke laegges til grund ved beregningen af udnyttelsesgraden.

5. Hvis det ikke kan dokumenteres, at 80 % af serien af ankomst- og afgangstidspunkter er blevet udnyttet, skal alle ankomst- og afgangstidspunkter i den paagaeldende serie anbringes i puljen af ankomst- og afgangstidspunkter, medmindre foelgende grunde kan anfoeres for den manglende udnyttelse:

a) uforudseelige og uafvendelige tilfaelde, som luftfartsselskabet ikke har nogen indflydelse paa, der f.eks. har foert til

- startforbud for den luftfartoejstype, der saedvanligvis anvendes paa den paagaeldende forbindelse, eller

- lukning af en lufthavn eller et luftrum

b) problemer i forbindelse med indfoerelse af ny ruteflyvning med luftfartoejer paa 80 saeder og derunder paa en rute mellem en regional lufthavn og den koordinerede lufthavn og med en kapacitet paa ikke over 30 000 saeder pr. aar, eller

c) alvorlig oekonomisk skade for et EF-luftfartsselskab, som har medfoert, at de licensudstedende myndigheder har udstedt en midlertidig licens i afventen af en finansiel rekonstruktion af luftfartsselskabet i overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, i forordning (EOEF) nr. 2407/92

d) indstilling af en raekke charterflyvninger paa grund af aflysning fra rejsearrangoerernes side, navnlig uden for den normale hoejsaeson, forudsat at den gennemsnitlige udnyttelse af ankomst- og afgangstidspunkterne ikke kommer under 70 %

e) indstilling af en raekke flyvninger paa grund af tilsigtede indgreb over for disse flyvninger, som goer det praktisk og/eller teknisk umuligt for luftfartsselskabet at afvikle trafikken som planlagt.

6. Hvis der fortsat bestaar alvorlige problemer for nytilkomne luftfartsselskaber, soerger medlemsstaten for, at der indkaldes til moede i Lufthavnskoordineringsudvalget. Formaalet med moedet er at undersoege mulighederne for at afhjaelpe situationen. Kommissionen indbydes til at deltage i dette moede.

7. De ankomst- og afgangstidspunkter, der placeres i puljen, fordeles blandt de ansoegende luftfartsselskaber, jf. dog artikel 8, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 2408/92. 50 % af disse ankomst- og afgangstidspunkter tildeles nytilkomne luftfartsselskaber, medmindre disses ansoegninger udgoer mindre end 50 %.

8. Et nytilkommet selskab, der har faaet tilbudt ankomst- eller afgangstidspunkter inden for et tidsrum af to timer foer eller efter det oenskede tidspunkt, men som ikke har accepteret dette tilbud, kan ikke bibeholde sin status som nytilkommet selskab.

Artikel 11

Beskyttelsesordning 1. Hvis der ikke kan findes en loesning i henhold til stk. 2 og under hensyn til, at der ikke maa opstaa konkurrenceforvridning mellem de paagaeldende luftfartsselskaber, kan et luftfartsselskab ikke anvende fleksibiliteten i artikel 8, stk. 4, med henblik paa at indfoere en eller flere yderligere afgange paa en rute mellem en fuldt koordineret lufthavn i Faellesskabet og en lufthavn i en anden medlemsstat, hvis et andet EF-luftfartsselskab, der har faaet udstedt licens i en anden medlemsstat, ikke har vaeret i stand til trods staerke og vedvarende bestraebelser at opnaa ankomst- og afgangstidspunkter, der med rimelighed kan anvendes til indfoerelse af en eller flere yderligere afgange paa ruten to timer foer eller efter de tidspunkter, der er anmodet om hos koordinatoren.

Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis det luftfartsselskab, der anvender fleksibiliteten i artikel 8, stk. 4, ikke overskrider det andet luftfartsselskabs antal afgange.

2. Under hensyn til, at der ikke maa opstaa konkurrenceforvridning mellem de paagaeldende luftfartsselskaber, bestraeber den medlemsstat, der er ansvarlig for den fuldt koordinerede lufthavn i stk. 1, sig paa at bringe en aftale i stand mellem de paagaeldende luftfartsselskaber.

En alternativ loesning paa problemet kunne bestaa i

- forsoeg paa at sikre, at anmodningen om ankomst- og afgangstidspunkter for det luftfartsselskab, der har faaet udstedt licens af den anden medlemsstat, imoedekommes

- en rimelig anvendelse fra luftfartsselskabets side af den fleksibilitet, der er mulighed for i henhold til artikel 8, stk. 4.

3. En beroert medlemsstat kan anmode Kommissionen om at foretage en undersoegelse af gennemfoerelsen af denne artikel indtil to maaneder efter, at et luftfartsselskab har meddelt koordinatoren, at det har til hensigt at anvende den fleksibilitet, som artikel 8, stk. 4, giver mulighed for.

Artikel 12

Almindelige bestemmelser 1. Naar det viser sig, at et tredjeland i forbindelse med tildelingen af ankomst- og afgangstidspunkter i lufthavne

a) ikke indroemmer EF-luftfartsselskaberne en behandling, der svarer til den behandling, som medlemsstaterne giver luftfartsselskaber fra det paagaeldende land, eller

b) ikke indroemmer EF-luftfartsselskaberne en de facto national behandling, eller

c) indroemmer luftfartsselskaber fra andre tredjelande en mere fordelagtig behandling end EF-luftfartsselskaberne

kan der traeffes passende foranstaltninger for at rette op paa situationen med hensyn til den eller de paagaeldende lufthavne, herunder helt eller delvis at suspendere forpligtelserne efter denne forordning over for et luftfartsselskab fra dette tredjeland, i overensstemmelse med faellesskabsretten.

2. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle alvorlige vanskeligheder, retlige og faktiske, som EF-luftfartsselskaberne stoeder paa, naar de soeger at faa tildelt ankomst- og afgangstidspunkter i lufthavne i tredjelande.

Artikel 13

Rapport og samarbejde 1. Kommissionen forelaegger Europa-Parlamentet og Raadet en rapport om anvendelsen af denne forordning senest tre aar efter dens ikrafttraeden. Rapporten skal bl.a. indeholde foelgende oplysninger:

a) strukturerne inden for luftfarten generelt

b) branchens fremskridt med hensyn til at reducere manglende anvendelse af ankomst- og afgangstidspunkter

c) stoerrelsen af puljen af ankomst- og afgangstidspunkter, som defineret i artikel 10, stk. 1, i hver saeson i bestemte lufthavne

d) antallet af ansoegninger om ankomst- og afgangstidspunkter, der ikke har kunnet imoedekommes i hver saeson i bestemte lufthavne

e) antallet af nytilkomne selskaber, der ansoeger om ankomst- og afgangstidspunkter i hver saeson i bestemte lufthavne

f) anvendelse af procedurerne for tvister i henhold til artikel 8.

2. Medlemsstaterne og Kommissionen samarbejder om anvendelsen af denne forordning, isaer med hensyn til indsamling af oplysninger til brug for den i stk. 1 naevnte rapport.

Artikel 14

Revision Raadet traeffer inden den 1. juli 1997 afgoerelse om, hvorvidt denne forordning skal fortsaette eller revideres paa grundlag af et forslag fra Kommissionen, der skal forelaegges senest den 1. januar 1996.

Artikel 15

Ikrafttraeden Denne forordning traeder i kraft paa tredivtedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 18. januar 1993.

Paa Raadets vegne

T. PEDERSEN

Formand

(1) EFT nr. C 43 af 19. 2. 1991, s. 3.

(2) EFT nr. C 13 af 20. 1. 1992, s. 446.

(3) EFT nr. C 339 af 31. 12. 1991, s. 41.

(4) EFT nr. L 240 af 24. 8. 1992, s. 8.

(5) EFT nr. L 240 af 24. 8. 1992, s. 1.

Top