EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0015

Rådets direktiv 93/15/EØF af 5. april 1993 om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug

EFT L 121 af 15.5.1993, p. 20–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; ophævet ved 32014L0028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/15/oj

31993L0015

Rådets direktiv 93/15/EØF af 5. april 1993 om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug

EF-Tidende nr. L 121 af 15/05/1993 s. 0020 - 0036
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 12 s. 0185
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 12 s. 0185


RAADETS DIREKTIV 93/15/EOEF af 5. april 1993 om harmonisering af bestemmelserne om markedsfoering af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1)

i samarbejde med Europa-Parlamentet(2) ,

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg(3) , og

ud fra foelgende betragtninger:

Ifoelge Traktatens artikel 8 A skal det indre marked oprettes senest den 31. december 1992; det indre marked indebaerer et omraade uden indre graenser med fri bevaegelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital i overensstemmelse med Traktatens bestemmelser;

i henhold til Traktatens artikel 100 A, stk. 3, skal Kommissionens forslag med hensyn til sikkerhed bygge paa et hoejt beskyttelsesniveau;

fri bevaegelighed for varer forudsaetter, at nogle grundbetingelser er opfyldt; fri bevaegelighed for eksplosivstoffer forudsaetter navnlig harmonisering af lovgivningen om markedsfoering af eksplosivstoffer;

der gaelder detaljerede nationale bestemmelser om eksplosivstoffer til civil brug, foerst og fremmest med hensyn til sikkerhed; disse bestemmelser gaar navnlig ud paa, at eksplosivstoffer kun godkendes til markedsfoering, hvis de har gennemgaaet en raekke proevninger med tilfredsstillende resultat;

en forudsaetning for harmonisering af markedsfoeringsbetingelserne er, at de forskelligartede nationale bestemmelser harmoniseres, saaledes at der bliver fri bevaegelighed for varerne, uden at der slaekkes paa de optimale sikkerhedskrav;

dette direktiv fastsaetter kun de vaesentlige krav, som eksplosivstofferne skal opfylde ved overensstemmelsesproevning; af hensyn til godtgoerelse af, at de vaesentlige krav er opfyldt, er det overordentlig nyttigt at kunne benytte standarder, isaer for proevningsmetoder, der er harmoniseret paa europaeisk plan; i dag findes saadanne standarder ikke;

saadanne standarder, der er harmoniseret paa europaeisk plan, udarbejdes af private organisationer og boer bevare deres ikke-obligatoriske status; Den Europaeiske Standardiseringsorganisation (CEN) er anerkendt som en af de to organisationer, der er bemyndiget til at vedtage harmoniserede standarder, i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for samarbejdet mellem Kommissionen, CEN og CENELEC, som blev ratificeret den 13. november 1984; i dette direktiv forstaas ved harmoniseret standard et dokument med tekniske specifikationer, som med Kommissionens bemyndigelse er vedtaget af CEN i overensstemmelse med Raadets direktiv 83/189/EOEF af 28. marts 1983 om en informationsprocedure inden for tekniske forskrifter og standarder(4) , og i henhold til ovenstaaende generelle retningslinjer;

ved Raadets afgoerelse 90/683/EOEF af 13. december 1990 om modulerne for de forskellige faser i procedurerne for overensstemmelsesvurdering med henblik paa anvendelse i direktiverne om teknisk harmonisering(5) har Raadet indfoert harmoniserede metoder til overensstemmelsesvurdering; anvendelsen af de naevnte moduler paa eksplosivstoffer goer det muligt at fastslaa ansvarsomraadet hos fabrikanter og hos organer, som har til opgave at gennemfoere procedurerne for overensstemmelsesvurdering under hensyntagen til arten af de paagaeldende eksplosivstoffer;

for transport af eksplosivstoffer er der fastsat sikkerhedsregler i internationale konventioner og aftaler; paa internationalt plan gaelder De Forenede Nationers henstillinger om transport af farligt gods, herunder eksplosivstoffer, som har gyldighed ogsaa uden for Faellesskabet; direktivet fastsaetter derfor ikke regler om transport;

for pyrotekniske artikler kraeves der foranstaltninger, der tilgodeser beskyttelse af forbrugerne og publikums sikkerhed; der vil blive udarbejdet et supplerende direktiv herom;

ved fastlaeggelse af, hvilke varer der er omfattet af direktivet, boer der anvendes samme definition som i ovennaevnte henstillinger;

direktivets anvendelsesomraade omfatter ogsaa ammunition, men kun for saa vidt angaar reglerne om kontrol med overfoersler og de dertil knyttede bestemmelser; da der for ammunition gaelder samme overfoerselsvilkaar som for vaaben, boer overfoersel af ammunition omfattes af samme bestemmelser som bestemmelserne for vaaben som fastsat i Raadets direktiv 91/477/EOEF af 18. juni 1991 om erhvervelse og besiddelse af vaaben(6) ;

de, der fremstiller og anvender eksplosivstoffer, boer ogsaa have et sundt og sikkert arbejdsmiljoe; et supplerende direktiv, der navnlig omhandler beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed ved fremstilling, opbevaring og anvendelse af eksplosivstoffer, er under udarbejdelse;

i tilfaelde af alvorlige trusler eller angreb mod den offentlige sikkerhed som foelge af ulovlig besiddelse af eller brug af eksplosivstoffer eller ammunition omfattet af dette direktiv boer medlemsstaterne paa visse betingelser kunne fravige dette direktivs bestemmelser om overfoersel;

det er vigtigt at tilvejebringe mekanismer for det administrative samarbejde, og de kompetente myndigheder boer i den forbindelse tage udgangspunkt i Raadets forordning (EOEF) nr. 1468/81 af 19. maj 1981 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik paa at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne(7) ;

dette direktiv beroerer ikke medlemsstaternes befoejelse til at traeffe de noedvendige foranstaltninger til at forebygge ulovlig handel med eksplosivstoffer og ammunition -

VEDTAGET FOELGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I Almindelige bestemmelser

Artikel 1

1. Direktivet omfatter eksplosivstoffer som defineret i stk. 2.

2. Ved eksplosivstoffer forstaas materialer og genstande, der betragtes som saadanne i De Forenede Nationers henstillinger vedroerende transport af farligt gods (United Nations Recommendations on Transport of Dangerous Goods) og er opfoert i klasse 1 heri.

3. Direktivet omfatter ikke:

- eksplosivstoffer, herunder ammunition, der er beregnet til de vaebnede styrkers eller politiets brug i henhold til national lovgivning

- pyrotekniske artikler

- ammunition, bortset fra bestemmelserne i artikel 10, 11, 12, 13, 17, 18 og 19.

4. I dette direktiv forstaas ved

- »De Forenede Nationers henstillinger«: de henstillinger, der er udarbejdet af FN's ekspertgruppe inden for transport af farligt gods (Orange Book) og udgivet af De Forenede Nationer, i den paa datoen for direktivets vedtagelse gaeldende udgave

- »sikkerhed«: forebyggelse af uheld og, hvis dette ikke er muligt, begraensning af foelgerne heraf

- »offentlig sikkerhed«: forebyggelse af en anvendelse til formaal, der strider mod den offentlige orden

- »vaabenfabrikant/-handler«: enhver fysisk eller juridisk person, hvis erhverv helt eller delvis bestaar i at fremstille, udveksle, udleje, reparere eller ombygge skydevaaben og ammunition

- »overfoerselstilladelse«: den afgoerelse der traeffes med hensyn til eksplosivstoffers paataenkte overfoersel inden for Faellesskabet

- »operatoer«: enhver fysisk eller juridisk person, som har tilladelse til at fremstille, opbevare, anvende, overfoere eller forhandle eksplosivstoffer

- »markedsfoering«: enhver foerste levering, mod vederlag eller vederlagsfrit, af eksplosivstoffer, der er omfattet af dette direktiv, med henblik paa distribution og/eller anvendelse paa EF-markedet

- »overfoersel«: enhver fysisk flytning af eksplosivstoffer inden for Faellesskabets omraade, med undtagelse af flytninger inden for samme anlaeg.

5. Direktivet hindrer ikke medlemsstaterne i at definere visse stoffer, som ikke er omfattet af dette direktiv, som vaerende eksplosivstoffer i henhold til national lovgivning.

KAPITEL II Harmonisering af lovgivningen om eksplosivstoffer

Artikel 2

1. Medlemsstaterne maa hverken forbyde, begraense eller hindre markedsfoering af eksplosivstoffer, der falder ind under dette direktivs anvendelsesomraade, og som opfylder dette direktivs krav.

2. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til at sikre, at eksplosivstoffer, der falder ind under dette direktivs anvendelsesomraade, kun kan markedsfoeres i Faellesskabet, hvis de opfylder alle dette direktivs bestemmelser, hvis de er forsynet med EF-maerkning som foreskrevet i artikel 7, og hvis de har vaeret underkastet overensstemmelsesvurdering efter fremgangsmaaderne i bilag II.

3. Naar eksplosivstoffer, der falder ind under dette direktivs anvendelsesomraade, er omfattet af andre direktiver, der vedroerer andre aspekter og indeholder bestemmelser om EF-maerkning, angiver denne, at varerne anses for ogsaa at opfylde de bestemmelser i disse andre direktiver, der gaelder for dem.

Artikel 3

Eksplosivstoffer, der falder ind under dette direktivs anvendelsesomraade, skal opfylde de vaesentlige sikkerhedskrav i bilag I, der gaelder for dem.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne anser eksplosivstoffer, der falder ind under dette direktivs anvendelsesomraade, for at opfylde de vaesentlige sikkerhedskrav, der er naevnt i artikel 3, naar de er i overensstemmelse med de nationale standarder, der er vedtaget til gennemfoerelse af de harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i De Europaeiske Faellesskabers Tidende. Medlemsstaterne offentliggoer referencerne for de nationale standarder, der er vedtaget til gennemfoerelse af de harmoniserede standarder.

2. Kommissionen redegoer naermere for arbejdet med de harmoniserede standarder i sin rapport til Europa-Parlamentet og Raadet om anvendelsen af direktiv 83/189/EOEF, som omhandlet i artikel 11, stk. 2, i naevnte direktiv.

Artikel 5

Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at de harmoniserede standarder i artikel 4 ikke fuldt ud opfylder de vaesentlige krav i artikel 3, indbringer Kommissionen eller medlemsstaten, under angivelse af begrundelsen, sagen for det staaende udvalg, der er nedsat ved direktiv 83/189/EOEF. Udvalget afgiver straks udtalelse.

Paa grundlag af denne udtalelse meddeler Kommissionen medlemsstaterne, hvilke foranstaltninger der skal traeffes med hensyn til standarderne og disses offentliggoerelse, jf. artikel 4.

Artikel 6

1. Der findes foelgende fremgangsmaader for attestering af seriefremstillede eksplosivstoffers overensstemmelse:

a) enten EF-typeafproevning (modul B) som naevnt i bilag II, afsnit 1, og efter fabrikantens eget valg:

- enten typeoverensstemmelse (modul C) som naevnt i bilag II, afsnit 2

- eller kvalitetssikring af produktionen (modul D) som naevnt i bilag II, afsnit 3

- eller kvalitetssikring af produktet (modul E) som naevnt i bilag II, afsnit 4

- eller produktverifikation (modul F) som naevnt i bilag II, afsnit 5

b) eller enhedsverifikation (modul G) som naevnt i bilag II, afsnit 6.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og de oevrige medlemsstater, hvilke organer de har udpeget til at foretage ovennaevnte overensstemmelsesvurdering, samt hvilke specifikke opgaver, disse organer er udpeget til at varetage, og hvilke identifikationsnumre Kommissionen har tildelt dem.

Kommissionen offentliggoer i De Europaeiske Faellesskabers Tidende listen over bemyndigede organer samt disses identifikationsnummer og de opgaver, som de er bemyndiget til at varetage. Den varetager ajourfoeringen af denne liste.

Medlemsstaterne anvender de minimumskriterier, der er fastsat i bilag III, ved evalueringen af de organer, der skal bemyndiges. Organer, der opfylder evalueringskriterierne i tilsvarende harmoniserede standarder, anses for at opfylde de relevante minimumskriterier.

En medlemsstat, der har bemyndiget et organ, skal traekke bemyndigelsen tilbage, hvis den konstaterer, at organet ikke laengere opfylder de i andet afsnit naevnte kriterier. Den underretter straks de oevrige medlemsstater og Kommissionen herom.

Artikel 7

1. EF-overensstemmelsesmaerkningen anbringes synligt, letlaeseligt og saaledes, at den ikke kan slettes, paa eksplosivstofferne eller paa en maerkeplade paa disse. Maerkepladen skal vaere udformet saaledes, at den ikke kan genbruges.

Bilag IV indeholder den model, der skal anvendes ved EF-maerkningen.

2. Det er forbudt at anbringe maerker eller angivelser paa eksplosivstofferne, der kan bringe tredjemand i vildrede med hensyn til EF-maerkningens grafik eller betydning. Der kan dog anbringes andre maerker paa eksplosivstofferne, hvis de ikke goer EF-maerkningen mindre synlig og laeselig.

3. Med forbehold af artikel 8:

a) er fabrikanten, dennes repraesentant, eller den ansvarlige for markedsfoeringen af den paagaeldende vare i Faellesskabet, hvis en medlemsstat konstaterer, at en vare uberettiget er forsynet med EF-maerkning, forpligtet til at bringe varen i overensstemmelse med bestemmelserne om maerkning og bringe overtraedelsen til ophoer paa vilkaar, der fastsaettes af medlemsstaten

b) skal medlemsstaten, hvis varen fortsat ikke bringes i overensstemmelse med de naevnte bestemmelser, traeffe alle passende foranstaltninger til at begraense eller forbyde markedsfoering af varen eller sikre, at den traekkes tilbage fra markedet efter fremgangsmaaden i artikel 8.

Artikel 8

1. Hvis en medlemsstat konstaterer, at et eksplosivstof, der er forsynet med EF-overensstemmelsesmaerkning, og som anvendes efter formaalet, udgoer en fare for sikkerheden, traeffer den de noedvendige foreloebige foranstaltninger til at traekke det paagaeldende eksplosivstof tilbage fra markedet og forbyde dets markedsfoering eller frie omsaetning.

Medlemsstaten underretter straks Kommissionen om disse foranstaltninger med angivelse af aarsagerne hertil, navnlig om hvorvidt den manglende overensstemmelse skyldes:

- overtraedelse af de vaesentlige krav

- fejlagtig anvendelse af standarderne

- eller en mangel i disse standarder.

2. Kommissionen indleder snarest en hoering af de beroerte parter. Hvis Kommissionen herefter konstaterer, at foranstaltningerne er berettiget, underretter den straks den medlemsstat, der har taget initiativet, samt de oevrige medlemsstater herom. Hvis Kommissionen efter hoeringen konstaterer, at foranstaltningerne ikke er berettiget, underretter den straks den medlemsstat, der har truffet afgoerelsen.

I det saerlige tilfaelde, hvor de i stk. 1 naevnte foranstaltninger begrundes med en mangel i standarderne, indbringer Kommissionen efter hoering af de beroerte parter sagen for det staaende udvalg, der er nedsat ved direktiv 83/189/EOEF, inden for en frist paa to maaneder, hvis den medlemsstat, som har truffet foranstaltningerne, agter at fastholde dem, og foelger den i artikel 5 naevnte fremgangsmaade.

3. Hvis et eksplosivstof, der ikke opfylder kravene, er forsynet med EF-overensstemmelsesmaerkning, traeffer vedkommende medlemsstat de fornoedne foranstaltninger over for den, der har udstedt erklaeringen, og underretter Kommissionen og de oevrige medlemsstater herom.

KAPITEL III Bestemmelser vedroerende bevaegelighed for og kontrol med eksplosivstoffer i Faellesskabet

Artikel 9

1. Eksplosivstoffer omfattet af dette direktiv kan kun overfoeres efter fremgangsmaaden i stk. 2 til 9.

2. Kontrol i henhold til EF-ret eller national ret med overfoersel af eksplosivstoffer i overensstemmelse med denne artikel sker ikke laengere som kontrol ved de indre graenser, men kun som led i saedvanlig kontrol, der uden forskelsbehandling foretages overalt paa Faellesskabets omraade.

3. For at kunne overfoere eksplosivstoffer skal koeberen have overfoerselstilladelse fra den kompetente myndighed paa bestemmelsesstedet. Den kompetente myndighed forvisser sig om, at modtageren er juridisk befoejet til at erhverve eksplosivstoffer, og at han er i besiddelse af de noedvendige tilladelser. Overfoersel af eksplosivstoffer via en eller flere medlemsstaters omraade skal af den ansvarlige for overfoerslen meddeles de kompetente myndigheder i denne eller disse medlemsstater, som skal godkende overfoerslen.

4. Hvis en medlemsstat finder, at der er problemer med den i stk. 3 omhandlede verifikation af den juridiske befoejelse til koebet, sender denne medlemsstat de foreliggende oplysninger herom til Kommissionen, som omgaaende forelaegger disse for det i artikel 13 omhandlede udvalg.

5. Hvis den kompetente myndighed paa bestemmelsesstedet tillader overfoerslen, udsteder den til modtageren et dokument, der bekraefter denne tilladelse, og som indeholder alle de oplysninger, der er naevnt i stk. 7. Dette dokument skal ledsage eksplosivstofferne til det fastsatte bestemmelsessted. Det skal forevises paa de kometente myndigheders forlangende. En kopi af dokumentet opbevares af modtageren, der paa anmodning foreviser det for den kompetente myndighed paa bestemmelsesstedet.

6. Naar en medlemsstats kompetente myndighed finder, at saerlige offentlige sikkerhedskrav som dem, der er naevnt i stk. 7, ikke er noedvendige, kan eksplosivstofferne overfoeres via denne medlemsstats omraade eller en del af dens omraade uden forudgaaende meddelelse i henhold til stk. 7. Den kompetente myndighed paa bestemmelsesstedet udsteder i saa fald en overfoerselstilladelse, der er gyldig i et bestemt tidsrum, men som til enhver tid kan suspenderes eller traekkes tilbage ved begrundet afgoerelse. Det i stk. 5 naevnte dokument, der ledsager eksplosivstofferne til bestemmelsesstedet, indeholder da kun en henvisning til ovennaevnte overfoerselstilladelse.

7. Kraever overfoersel af eksplosivstoffer saerlig kontrol, for at det kan fastslaas, om de opfylder de saerlige offentlige sikkerhedskrav paa hele eller en del af en medlemsstats omraade, meddeler modtageren inden overfoerslen nedenstaaende oplysninger til den kompetente myndighed paa bestemmelsesstedet:

- navn og adresse paa de beroerte operatoerer. Disse oplysninger skal vaere tilstraekkelig detaljerede til, dels at operatoererne kan kontaktes, dels at det kan fastslaas, at de paagaeldende personer er officielt befoejede til at modtage sendingen

- antal og maengde af overfoerte eksplosivstoffer

- fuldstaendig beskrivelse af det paagaeldende eksplosivstof og af, hvordan det kan identificeres, herunder De Forenede Nationers identifikationsnummer

- oplysninger om, at markedsfoeringsbetingelserne er opfyldt, naar der er tale om markedsfoering

- transportmaade og -rute

- forventet afsendelses- og ankomstdato

- om noedvendigt de graenseovergangssteder, hvor varerne foeres ind i og ud af medlemsstaterne.

De kompetente myndigheder paa bestemmelsesstedet undersoeger, under hvilke forhold overfoerslen skal finde sted, navnlig for saa vidt angaar saerlige krav under hensyn til offentlig sikkerhed. Naar saadanne saerlige krav under hensyn til national sikkerhed er opfyldt, tillades overfoerslen. Ved transit gennem andre medlemsstaters omraade undersoeger disse paa samme maade oplysningerne om overfoerslen og godkender dem.

8. Med forbehold af den saedvanlige kontrol, som afgangsmedlemsstaten foretager paa sit omraade i henhold til dette direktiv, skal modtagerne og operatoererne paa anmodning fra de paagaeldende kompetente myndigheder sende alle de relevante oplysninger, de raader over med hensyn til overfoersler af eksplosivstoffer, til myndighederne i afgangsmedlemsstaten og i transitmedlemsstaten.

9. Ingen leverandoer kan overfoere eksplosivstoffer, medmindre modtageren har opnaaet de noedvendige tilladelser hertil efter bestemmelserne i stk. 3, 5, 6 og 7.

Artikel 10

1. Ammunition maa kun overfoeres fra én medlemsstat til en anden, naar foelgende fremgangsmaade benyttes. Disse bestemmelser gaelder ligeledes for overfoersel af ammunition i forbindelse med postordresalg.

2. For saa vidt angaar overfoersel af ammunition til en anden medlemsstat, giver vedkommende inden forsendelsen den medlemsstat, hvor den paagaeldende ammunition befinder sig, meddelelse om:

- saelgers eller overdragers samt koebers eller aftagers eller, i givet fald, ejers navn og adresse

- det bestemmelsessted, hvortil ammunition forsendes eller transporteres

- maengden af ammunition i den paagaeldende forsendelse eller transport

- de noedvendige oplysninger til identifikation af ammunitionen og i oevrigt angivelse af, at den har vaeret underkastet en kontrol i henhold til konventionen af 1. juli 1969 om gensidig anerkendelse af kontrolstempling af haandskydevaaben

- overfoerselsmidlet

- afgangsdato og forventet ankomstdato.

Oplysningerne i de to sidste led skal meddeles, naar der er tale om overfoersel mellem vaabenfabrikanter/-handlere. Medlemsstaten undersoeger, under hvilke betingelser overfoerslen skal finde sted, navnlig af hensyn til den offentlige sikkerhed. Saafremt medlemsstaten giver tilladelse til denne overfoersel, udsteder den en tilladelse indeholdende samtlige de i foerste afsnit naevnte angivelser. Denne tilladelse skal ledsage ammunitionen indtil bestemmelsesstedet; den skal paa forlangende forevises for medlemsstaternes kompetente myndigheder.

3. Hver medlemsstat kan, uden forudgaaende tilladelse, jf. stk. 2, give vaabenfabrikanter/-handlere ret til at overfoere ammunition fra sit omraade til en vaabensfabrikant/-handler, der er etableret i en anden medlemsstat. I dette oejemed udsteder den en autorisation, der gaelder hoejst tre aar, og som til enhver tid kan inddrages eller annulleres efter begrundet afgoerelse. Et dokument, der henviser til denne autorisation, skal ledsage ammunitionen indtil bestemmelsesstedet; dette dokument skal paa forlangende forevises for medlemsstaternes kompetente myndigheder.

Inden overfoerslen meddeler vaabenfabrikanterne/-handlerne myndighederne i den medlemsstat, fra hvilken overfoerslen skal finde sted, alle de oplysninger, som er naevnt i stk. 2, foerste afsnit.

4. Hver medlemsstat sender de oevrige medlemsstater en fortegnelse over de typer ammunition, som uden denne medlemsstats forudgaaende samtykke kan overfoeres til dens omraade.

Fortegnelserne over ammunition meddeles de vaabenfabrikanter/-handlere, som har opnaaet autorisation til at overfoere ammunition uden forudgaaende tilladelse efter fremgangsmaaden i stk. 3.

5. Hver medlemsstat fremsender alle relevante oplysninger, den raader over vedroerende de endelige overfoersler af ammunition, til den medlemsstat, til hvis omraade overfoerslen foretages.

De oplysninger, som medlemsstaterne modtager i henhold til de i denne artikel fastsatte procedurer, meddeles, senest ved overfoerslen, til bestemmelsesmedlemsstaten og i givet fald senest ved overfoerslens paabegyndelse til transitmedlemsstaterne.

Artikel 11

Uanset artikel 9, stk. 3, 5, 6 og 7 samt artikel 10 kan en medlemsstat i tilfaelde af alvorlige trusler eller angreb mod den offentlige sikkerhed som foelge af ulovlig besiddelse eller brug af eksplosivstoffer eller ammunition omfattet af dette direktiv traeffe alle noedvendige foranstaltninger med hensyn til eksplosivstoffer eller ammunition for at hindre denne ulovlige besiddelse eller brug.

Disse foranstaltninger skal respektere proportionalitetsprincippet. De maa hverken udgoere et middel til skjult forskelsbehandling eller en forklaedt begraensning i samhandelen mellem medlemsstaterne.

Enhver medlemsstat, der traeffer saadanne foranstaltninger, skal straks underrette Kommissionen herom. Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater.

KAPITEL IV Andre bestemmelser

Artikel 12

1. Senest den 30. juni 1993 opretter medlemsstaterne et net for udveksling af oplysninger med henblik paa gennemfoerelse af dette direktiv. De underretter de oevrige medlemsstater og Kommissionen om, hvilke nationale myndigheder der er ansvarlige for at afsende og modtage oplysninger og for at gennemfoere formaliteterne i artikel 9 og 10.

2. Bestemmelserne i forordning (EOEF) nr. 1468/81, saerlig bestemmelserne om fortrolighed, finder tilsvarende anvendelse paa dette direktiv.

Artikel 13

1. Kommissionen bistaas af et udvalg, der bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repraesentant som formand.

Udvalget undersoeger ethvert spoergsmaal vedroerende anvendelsen af dette direktiv, som dets formand kan rejse enten paa eget initiativ eller efter anmodning fra repraesentanten for en medlemsstat.

2. Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget det paagaeldende spoergsmaal haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillaegges de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, der er fastlagt i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder anvendelse. Hvis de ikke er i overensstemmelse med den af udvalget afgivne udtalelse, underrettes Raadet dog straks af Kommissionen om disse foranstaltninger. I saa fald udsaetter Kommissionen gennemfoerelsen af de foranstaltninger, den har truffet afgoerelse om, i et tidsrum af tre maaneder regnet fra datoen for underretningen.

Raadet kan med kvalificerert flertal traeffe en anden afgoerelse inden for det tidsrum, der er naevnt i andet afsnit.

3. Fremgangsmaaden i stk. 2 anvendes isaer for at tage hensyn til fremtidige aendringer af De Forenede Nationers henstillinger.

Artikel 14

Medlemsstaterne stiller ajourfoerte oplysninger om operatoerer, som har tilladelse til at udfoere de i artikel 1, stk. 4, omhandlede aktiviteter, til raadighed for de oevrige medlemsstater og Kommissionen.

Medlemsstaterne sikrer sig, at disse operatoerer har et system, der goer det muligt at holde regnskab med, hvilke personer der til enhver tid er i besiddelse af eksplosivstoffer. Gennemfoerelsesbetingelserne for dette afsnit fastsaettes efter den i artikel 13 naevnte udvalgsprocedure.

Operatoererne foerer register over deres transaktioner, saaledes at de kan opfylde kravene i denne artikel.

De i denne artikel omhandlede dokumenter opbevares i en periode paa mindst tre aar fra udgangen af det kalenderaar, hvor den registrerede transaktion fandt sted, uanset om virksomheden eventuelt ikke laengere driver forretning. Dokumenterne skal omgaaende kunne stilles til raadighed for en eventuel kontrol efter anmodning fra de kompetente myndigheder.

Artikel 15

Medlemsstaterne soerger for, at eksplosivstofferne er forsynet med en passende maerkning.

Artikel 16

Naar en medlemsstat giver tilladelse til fremstilling af eksplosivstoffer, kontrollerer den isaer de ansvarliges mulighed for at sikre overholdelsen af de tekniske forpligtelser, som de paatager sig.

KAPITEL V Afsluttende bestemmelser

Artikel 17

Hver medlemsstat fastsaetter de sanktioner, der skal bringes i anvendelse i tilfaelde af overtraedelse af gennemfoerelsesbestemmelserne til dette direktiv. Disse sanktioner skal vaere tilstraekkelig strenge til at tilskynde til overholdelse af bestemmelserne.

Artikel 18

Hver medlemsstat vedtager inden for rammerne af sin interne lovgivning de foranstaltninger, der er noedvendige, for at de kompetente myndigheder kan beslaglaegge ethvert produkt, der falder ind under direktivets anvendelsesomraade, hvis der foreligger tilstraekkelige beviser for, at dette produkt vil blive erhvervet, anvendt eller forhandlet ulovligt.

Artikel 19

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 9, 10, 11, 12, 13 og 14 inden den 30. september 1993.

2. Medlemsstaterne vedtager og offentliggoer inden den 30. juni 1994 de noedvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme de bestemmelser, der ikke er naevnt i stk. 1. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 1995.

3. Naar medlemsstaterne vedtager de i stk. 1 og 2 naevnte bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

4. Medlemsstaterne tillader dog markedsfoering indtil den 31. december 2002 af eksplosivstoffer, som er i overensstemmelse med den nationale lovgivning, der gaelder inden den 31. december 1994.

5. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de vedtager paa dette direktivs omraade.

Artikel 20

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 5. april 1993.

Paa Raadets vegne J. TROEJBORG Formand

(1) EFT nr. C 121 af 13. 5. 1992, s. 19.

(2) EFT nr. C 305 af 23. 11. 1992, s. 128 og EFT nr. C 115 af 26. 4. 1993.

(3) EFT nr. C 313 af 30. 11. 1992, s. 13.

(4) EFT nr. L 109 af 26. 4. 1983, s. 8. Direktivet er senest aendret ved Kommissionens beslutning 90/230/EOEF (EFT nr. L 128 af 18. 5. 1990, s. 15).

(5) EFT nr. L 380 af 31. 12. 1990, s. 13.

(6) EFT nr. L 256 af 13. 9. 1991.

(7) EFT nr. L 144 af 2. 6. 1981, s. 1. Forordningen er aendret ved forordning (EOEF) nr. 945/87 (EFT nr. L 90 af 2. 4. 1987, s. 4).

BILAG I

VAESENTLIGE SIKKERHEDSKRAV I. Generelle krav

1. Hvert eksplosivstof skal udformes, fremstilles og leveres saaledes, at det udgoer en minimal risiko for menneskers liv og sundhed, og at skade paa ejendom og miljoe undgaas under forhold, der normalt kan forventes at forekomme, isaer for saa vidt angaar sikkerhedsbestemmelser og normal praksis, ogsaa i perioden inden brug.

2. Hvert eksplosivstof skal have de praestationsegenskaber, som fabrikanten har specificeret, for at sikre maksimal sikkerhed og paalidelighed.

3. Hvert eksplosivstof skal udformes og fremstilles paa en saadan maade, at det ved anvendelse af passende teknologi kan destrueres med de mindst mulige miljoemaessige virkninger.

II. Saerlige krav

1. I givet fald skal nedenstaaende oplysninger og egenskaber tages i betragtning. Hvert eksplosivstof skal afproeves under realistiske forhold. Hvis dette ikke er muligt i et laboratorium, skal afproevningen finde sted under de betingelser, hvorunder eksplosivstoffet skal anvendes.

a) Opbygning og karakteristiske egenskaber, herunder kemisk sammensaetning, blandingsgrad og eventuelt dimensioner og kornkurve.

b) Eksplosivstoffets fysiske og kemiske stabilitet under alle forhold, som det kan blive udsat for.

c) Foelsomhed over for slag og friktion.

d) Kompatibilitet mellem alle bestanddelene hvad angaar deres kemiske og fysiske stabilitet.

e) Eksplosivstoffets kemiske renhed.

f) Eksplosivstoffets modstandsdygtighed over for paavirkning fra vand, naar det skal anvendes under fugtige eller vaade forhold, og naar dets sikkerhed og paalidelighed kan svaekkes af vand.

g) Modstandsdygtighed over for lave og hoeje temperaturer, naar eksplosivstoffet skal opbevares eller anvendes ved saadanne temperaturer, og dets sikkerhed eller paalidelighed kan paavirkes i negativ retning ved afkoeling eller opvarmning af en bestanddel eller eksplosivstoffet som saadant.

h) Eksplosivstoffets egnethed til anvendelse i farlige omgivelser (f. eks. omgivelser med grubegas, varm masse osv.), hvis det skal anvendes under saadanne forhold.

i) Sikkerhedsanordning med henblik paa at forhindre, at initiering eller antaendelse sker i utide eller ved uagtsomhed.

j) Korrekt ladning og funktion af eksplosivstoffet, naar det anvendes efter formaalet.

k) Passende anvisninger og, om noedvendigt, maerkning vedroerende sikker haandtering, opbevaring, anvendelse og destruering paa modtagerstatens officielle sprog.

l) Eksplosivstoffets, dets indkapslings eller andre bestanddeles evne til at modstaa forringelse under opbevaring indtil »anvendes senest«-datoen, som anfoert af fabrikanten.

m) Specifikation af alle anordninger og alt tilbehoer, der er en forudsaetning for, at eksplosivstoffet kan fungere paalideligt og sikkert.

2. De forskellige kategorier af eksplosivstoffer skal i det mindste ogsaa opfylde foelgende krav:

A. Spraengstoffer

a) Den foreslaaede initieringsmetode skal sikre, at spraengstoffet detonerer eller eksploderer sikkert, paalideligt og fuldstaendigt.

b) Spraengstoffer i form af patroner skal forplante detoneringen sikkert og paalideligt gennem hele raekken af patroner.

c) Gasser, der foraarsages af spraengstoffer, der skal anvendes under jorden, maa kun indeholde kulilte, salpetergas, andre gasarter, dampe og luftbaarne restpartikler i fast form i maengder, der ikke skader sundheden under normale driftsbetingelser.

B. Detonations-, sikkerheds- og antaendelseslunter samt shock tubes

a) Materialet uden om detonations-, sikkerheds- og antaendelseslunter skal have en passende mekanisk styrke og skal i tilstraekkelig grad kunne beskytte det eksplosive materiale, naar dette udsaettes for normal mekanisk spaending.

b) Parametrene for braendetider for sikkerhedslunter skal angives og overholdes noeje.

c) Detonationslunterne skal kunne initieres paalideligt, have tilstraekkelig initieringsevne og opfylde kravene med hensyn til opbevaring selv under saerlige klimatiske forhold.

C. Detonatorer (herunder forsinkelsesdetonatorer)

a) Detonatorerne skal paalideligt initiere detonationen af de spraengstoffer, som skal anvendes sammen med dem under alle taenkelige forhold.

b) Forsikelsesdetonatorer skal kunne initieres paalideligt.

c) Initieringsevnen maa ikke kunne svaekkes af fugtighed.

d) Forsinkelsesdetonatorernes forsinkelsestider skal vaere tilstraekkelig ensartede, saaledes at risikoen for, at forsinkelsestiderne for efterfoelgende tidstrin overlapper hinanden, stort set elimineres.

e) Elektriske detonatorers elektriske egenskaber skal anfoeres paa emballagen (f. eks. brandfri stroem, modstand osv.)

f) Ledningerne til elektriske detonatorer skal have tilstraekkelig isolering og mekaniske styrke, og dette gaelder ogsaa for soliditeten af forbindelsen til detonatoren.

D. Drivmidler og raketdrivmidler

a) Disse materialer maa ikke detonere, naar de anvendes efter formaalet.

b) Drivmidler skal om noedvendigt (dvs. hvis de er baseret paa cellulosenitrat) stabiliseres mod nedbrydning.

c) Faste raketdrivmidler maa ikke udvise utilsigtede revner eller gasbobler, som medfoerer fare for deres rette funktion, naar de forekommer i komprimeret eller stoebt form.

BILAG II

1) MODUL B: EF-typeafproevning

1. Dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at en proeve, som er repraesentativ for den paagaeldende produktion, opfylder de relevante krav i direktivet.

2. Anmodning om EF-typeafproevning indgives af fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant til et bemyndiget organ efter eget valg.

Anmodningen skal indeholde:

- fabrikantens navn og adresse samt navn og adresse paa fabrikantens repraesentant, hvis anmodningen indgives af denne

- en skriftlig erklaering om, at samme anmodning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer

- den tekniske dokumentation, jf. punkt 3.

Ansoegeren stiller en proeve, som er repraesentativ for den paagaeldende produktion, og som i det foelgende benaevnes »type«, til raadighed for det bemyndigede organ. Det bemyndigede organ kan anmode om yderligere proeveeksemplarer, saafremt dette er noedvendigt af hensyn til gennemfoerelsen af proevningsprogrammet.

3. Den tekniske dokumentation skal goere det muligt at vurdere produkters overensstemmelse med direktivets krav. I dét omfang, det er noedvendigt for vurderingen, skal den omfatte produktets konstruktion, fremstilling og funktion og indeholde foelgende:

- en almindelig beskrivelse af typen

- konstruktions- og produktionstegninger samt lister over komponenter, delmontager, kredsloeb m. v.

- de noedvendige beskrivelser og forklaringer til forstaaelse af ovennaevnte tegninger og lister samt af produktes funktion

- en liste over de standarder, der er naevnt i artikel 4 og som helt eller delvis finder anvendelse, samt beskrivelser af de loesninger, der er valgt med henblik paa at opfylde de vaesentlige krav i de tilfaelde, hvor de i artiklen naevnte standarder ikke er anvendt

- resultater af konstruktionsberegninger og undersoegelser

- proeverapporter.

4. Det bemyndigede organ:

4.1. undersoeger den tekniske dokumentation, kontrollerer, at typen er fremstillet i overensstemmelse med denne, og fastslaar, hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de i artikel 4 naevnte standarder, samt hvilke elementer der er konstrueret, uden at de relevante bestemmelser i disse standarder er blevet anvendt

4.2. gennemfoerer eller lader gennemfoere de noedvendige undersoegelser og proevninger til kontrol af, om fabrikantens loesninger opfylder de vaesentlige krav i direktivet i de tilfaelde, hvor de i artikel 4 naevnte standarder ikke er anvendt

4.3. gennemfoerer eller lader gennemfoere de noedvendige undersoegelser og proevninger til kontrol af, om de relevante standarder rent faktisk er blevet anvendt i de tilfaelde, hvor fabrikanten har valgt at anvende disse

4.4. aftaler med ansoegeren, hvor undersoegelserne og de noedvendige proevninger skal gennemfoeres.

5. Opfylder typen dette direktivs bestemmelser, udsteder det bemyndigede organ en EF-typeafproevningsattest til ansoegeren. Attesten skal indeholde fabrikantens navn og adresse, undersoegelsens resultater samt de noedvendige data til identificering af den godkendte type.

En oversigt over de relevante dele af den tekniske dokumentation vedlaegges attesten, og en kopi heraf opbevares af det bemyndigede organ.

Naegter det bemyndigede organ at udstede en typeafproevningsattest til fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant, skal det give en detaljeret redegoerelse for aarsagerne hertil.

Der fastlaegges en klageprocedure.

6. Ansoegeren skal underrette det bemyndigede organ, som opbevarer den tekniske dokumentation vedroerende EF-typeafproevningen, om enhver aendring af det godkendte produkt; produktet skal godkendes paa ny, hvis saadanne aendringer kan paavirke overensstemmelsen med de vaesentlige krav eller de foreskrevne betingelser for anvendelse af produktet. Denne tillaegsgodkendelse gives i form af et tillaeg til den oprindelige EF-typeafproevningsattest.

7. Alle bemyndigede organer meddeler de oevrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedt eller tilbagekaldte EF-typeafproevningsattester og tillaeg.

8. De oevrige bemyndigede organer kan faa en kopi af typeafproevningsattesterne og/eller tillaeggene dertil. Bilagene til attesterne stilles til de oevrige bemyndigede organers raadighed.

9. Fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant skal ud over den tekniske dokumentation tillige opbevare en kopi af EF-typeafproevningsattesten og eventuelle tillaeg til denne i mindst ti aar fra datoen for ophoeret af fremstillingen af produktet.

Er hverken fabrikanten eller dennes repraesentant etableret i Faellesskabet, paahviler pligten til at kunne fremlaegge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsfoeringen af produktet i Faellesskabet.

2) MODUL C: Typeoverensstemmelse

1. Dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant garanterer og erklaerer, at de paagaeldende eksplosivstoffer er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafproevningsattesten og opfylder de relevante krav i dette direktiv. Fabrikanten anbringer CE-maerket paa hvert enkelt eksplosivstof og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklaering.

2. Fabrikanten traeffer alle noedvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at de fremstillede produkter er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafproevningsattesten og med kravene i dette direktiv.

3. Fabrikanten eller dennes repraesentant skal opbevare en kopi af overensstemmelseserklaeringen i mindst ti aar fra datoen for ophoeret af fremstillingen af produktet.

Er hverken fabrikanten eller dennes repraesentant etableret i Faellesskabet, paahviler pligten til at kunne fremlaegge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsfoeringen af produktet i Faellesskabet.

4. Et bemyndiget organ, udvalgt af fabrikanten, foretager eller lader foretage kontrol af produkterne med skiftende mellemrum. Det bemyndigede organ udtager paa virksomheden en passende stikproeve til kontrol af de faerdige produkter, og der gennemfoeres proevninger som omhandlet i den (de) relevante standard(er), jf. artikel 4 eller tilsvarende proevninger, for at kontrollere, om produktionen opfylder kravene i det paagaeldende direktiv. Opfylder et eller flere produkter ikke kravene, traeffer det bemyndigede organ de noedvendige foranstaltninger.

Fabrikanten anbringer under det bemyndigede organs ansvar dette identificeringsmaerke i loebet af fremstillingsprocessen.

3) MODUL D: Kvalitetssikring af produktionen

1. Dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved en fabrikant, der opfylder kravene i punkt 2, garanterer og erklaerer, at de paagaeldende eksplosivstoffer er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafproevningsattesten og opfylder kravene i dette direktiv. Fabrikanten anbringer CE-maerket paa hvert enkelt eksplosivstof og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklaering. Sammen med CE-maerket anfoeres det identificeringsmaerke, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarlig for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Fabrikanten skal anvende et godkendt kvalitetssystem for produktion og foretage kontrol og proevninger af de faerdige apparater som beskrevet i punkt 3. Han er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetssystem

3.1. Fabrikanten indsender en ansoegning om vurdering af kvalitetssystemet for de paagaeldende produkter til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansoegningen skal indeholde:

- alle oplysninger, der er relevante for den planlagte produktkategori

- dokumentation vedroerende kvalitetssystemet

- den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafproevningsattesten.

3.2. Kvalitetssystemet skal sikre, at apparaterne er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafproevningsattesten samt med de relevante krav i direktivet.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres paa systematisk og overskuelig maade i en skriftlig redegoerelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation vedroerende kvalitetssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegoerelsen skal navnlig indeholde en fyldestgoerende beskrivelse af:

- kvalitetsmaalsaetninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og befoejelser med hensyn til eksplosivstoffernes kvalitet

- fremstillingsprocesser, teknikker vedroerende kvalitetskontrol og -sikring samt de systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt

- de undersoegelser og proevninger, der skal udfoeres foer, under og efter fremstillingen, og den hyppighed, hvormed dette sker

- kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter og proevnings- og kalibreringsdata, rapporter over personalets kvalifikationer m. v.

- hvordan det kontrolleres, at den kraevede kvalitet af eksplosivstofferne er opnaaet, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.

3.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetssystemet for at fastslaa, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetssystemerne foelger den harmoniserede standard paa omraadet. Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den paagaeldende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besoeg paa fabrikantens anlaeg.

Afgoerelsen skal meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersoegelsen og den begrundede vurderingsafgoerelse.

3.4. Fabrikanten forpliger sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, saaledes som det er godkendt, og til at vedligeholde det, saaledes at det forbliver hensigtsmaessigt og effektivt.

Fabrikanten eller dennes repraesentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om enhver paataenkt aendring af dette.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslaaede aendringer og afgoer, om det aendrede kvalitetssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er noedvendig.

Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten afgoerelsen. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersoegelsen og den begrundede vurderingsafgoerelse.

4. Kontrol paa det udpegede organs ansvar

4.1. Formaalet med EF-kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

4.2. Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at inspicere produktions-, kontrol-, proevnings- samt oplagringsfaciliteterne og give det alle noedvendige oplysninger, herunder:

- dokumentation vedroerende kvalitetssystemet

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, proevnings- og kalibreringsdata, rapporter vedroerende personalets kvalifikationer m. v.

4.3. Det bemyndigede organ skal gennemfoere periodiske kontrolbesoeg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflaegge uanmeldte besoeg hos fabrikanten. Under disse besoeg kan det foretage eller lade foretage proevninger for at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer hensigtsmaessigt; det udsteder om noedvendigt en besoegsrapport og i givet fald en proevningsrapport til fabrikanten.

5. Fabrikanten skal i mindst ti aar fra datoen for ophoeret af fremstillingen af produktet kunne forelaegge de nationale myndigheder:

- den i punkt 3.1, andet led, omhandlede dokumentation

- de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om aendringer

- den i punkt 3.4, fjerde afsnit, og punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgoerelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Hvert bemyndiget organ meddeler de oevrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer.

4) MODUL E: Kvalitetssikring af produkterne

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved en fabrikant, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, garanterer og erklaerer, at de paagaeldende eksplosivstoffer er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafproevningsattesten. Fabrikanten foretager EF-maerkningen paa hvert enkelt eksplosivstof og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklaering. Sammen med EF-maerningen anfoeres det identificeringsmaerke, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarlig for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Fabrikanten skal anvende et godkendt kvalitetssystem for endelig kontrol og proevning af eksplosivstofferne som beskrevet i punkt 3. Han er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetssystem

3.1. Fabrikanten indsender en ansoegning om vurdering af kvalitetssystemet for eksplosivstofferne til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansoegningen skal indeholde:

- alle relevante oplysninger vedroerende den planlagte kategori eksplosivstoffer

- dokumentation vedroerende kvalitetssystemet

- den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafproevningsattesten.

3.2. Under kvalitetssystemet undersoeges hvert enkelt eksplosivstof, og der gennemfoeres de proevninger, der er omhandlet i den (de) relevante standard(er), jf. artikel 4, eller tilsvarende proevninger, for at sikre, at produktet opfylder de relevante krav i direktivet. Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres paa systematisk og overskuelig maade i en skriftlig redegoerelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation for kvalitetssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegoerelsen skal navnlig bl.a. indeholde en fyldestgoerende beskrivelse af:

- kvalitetsmaalsaetninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og befoejelser med hensyn til produktkvalitet

- de undersoegelser og proevninger, der vil blive udfoert efter fremstillingen

- hvordan det kontrolleres, at kvalitetssystemet fungerer effektivt

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter samt proevnings- og kalibreringsdata, rapporter vedroerende personalets kvalifikationer m.v.

3.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetssystemet for at fastlaa, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetssystemerne foelger den harmoniserede standard paa omraadet.

Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den paagaeldende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besoeg paa fabrikantens anlaeg.

Afgoerelsen skal meddeles fabrikanten. Den skal indeholde resultaterne af undersoegelsen og den begrundede vurderingsafgoerelse.

3.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, saaledes som det er godkendt, og til at vedligeholde det, saaledes at det forbliver hensigtsmaessigt og effektivt.

Fabrikanten eller dennes repraesentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om enhver paataenkt aendring af dette.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslaaede aendringer og afgoer, om det aendrede kvalitetssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er noedvendig.

Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten sin afgoerelse. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersoegelsen og den begrundede vurderingsafgoerelse.

4. Kontrol paa det bemyndigede organs ansvar

4.1. Formaalet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

4.2. Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at kontrollere kontrol-, proevnings- og oplagringsfaciliteterne og give det alle noedvendige oplysninger, herunder:

- dokumentation vedroerende kvalitetssystemet

- teknisk dokumentation

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, proevnings- og kalibreringsdata, rapporter vedroerende personalets kvalifikationer m.v.

4.3. Det bemyndigede organ skal gennemfoere periodiske kontrolbesoeg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet, og skal udarbejde en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflaegge uanmeldte besoeg hos fabrikanten. I forbindelse med saadanne besoeg kan det bemyndigede organ foretage eller lade foretage proevninger for om noedvendigt at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer effektivt; det udsteder en besoegsrapport og i givet fald en proevningsrapport til fabrikanten.

5. Fabrikanten skal i mindst ti aar fra datoen for ophoeret af fremstillingen af produktet kunne forelaegge de nationale myndigheder:

- den i punkt 3.1, andet led, omhandlede dokumentation

- de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om aendringer

- de i punkt 3.4, fjerde afsnit, og punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgoerelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Alle bemyndigede organer meddeler de oevrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer.

5) MODUL F: Produktionsverifikation

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant garanterer og erklaerer, at de eksplosivstoffer, som bestemmelserne i punkt 3 er blevet anvendt paa, er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafproevningsattesten og opfylder de relevante krav i direktivet.

2. Fabrikanten traeffer alle noedvendige foranstaltninger for at sikre, at fremstillingsprocessen sikrer, at eksplosivstofferne er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafproevningsattesten og med de relevante krav i direktivet. Fabrikanten foretager EF-maerkningen paa hvert enkelt eksplosivstof og udsteder en overensstemmelseserklaering.

3. Det bemyndigede organ foretager de noedvendige undersoegelser og proevninger for at verificere, at eksplosivstoffet er i overensstemmelse med direktivets krav ved kontrol og proevning af hvert enkelt eksplosivstof som beskrevet i punkt 4.

Fabrikanten eller dennes repraesentant opbevarer en kopi af overensstemmelseserklaeringen i mindst ti aar fra datoen for ophoeret af fremstillingen af eksplosivstoffet.

4. Verifikation ved kontrol og proevning af hvert enkelt eksplosivstof

4.1. Alle eksplosivstofferne undersoeges enkeltvis, og der gennemfoeres de proevninger, der er omhandlet i den (de) relevante standard(er), jf. artikel 4, eller tilsvarende proevninger for at verificere, at produkterne er i overensstemmelse med den type og de krav, der gaelder i henhold til direktivet.

4.2. Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identificeringsmaerke paa hvert enkelt godkendt eksplosivstof og udsteder en skriftlig overensstemmelsesattest vedroerende de gennemfoerte proevninger.

4.3. Fabrikanten eller dennes repraesentant skal paa opfordring kunne forevise den overensstemmelsesattest, der er udstedt af det bemyndigede organ.

6) MODUL G: Enhedsverifikation

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten garanterer og erklaerer, at det eksplosivstof, for hvilket der udstedt den i punkt 2 omhandlede attest, er i overensstemmelse med de relevante krav i direktivet. Fabrikanten foretager EF-maerkningen paa eksplosivstoffet og udsteder en overensstemmelseserklaering.

2. Det bemyndigede organ undersoeger eksplosivstoffet og gennemfoerer de proevninger, der er omhandlet i den (de) relevante standard(er), jf. artikel 4, eller tilsvarende proevninger for at sikre, at det er i overensstemmelse med de relevante krav i direktivet.

Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identificeringsmaerke paa det godkendte eksplosivstof og udsteder en overensstemmelsesattest vedroerende de gennemfoerte proevninger.

3. Den tekniske dokumentation skal goere det muligt at vurdere eksplosivstoffets overensstemmelse med direktivets krav samt forstaa dets konstruktion, fremstilling og funktion.

Dokumentationen indeholder foelger oplysninger, for saa vidt de er relevante for vurderingen:

- en almindelig beskrivelse af typen

- konstruktionstegninger og produktionstegninger samt lister over komponener, delmontager, kredsloeb osv.

- de noedvendige beskrivelser og forklaringer til forstaaelse af ovennaevnte tegninger og lister, samt af hvorledes eksplosivstoffet eller sikringssystemet fungerer

- en liste over de standarder, der er naevnt i artikel 4, og som helt eller delvis finder anvendelse, samt beskrivelser af de loesninger, der er valgt med henblik paa at opfylde de vaesentlige krav i tilfaelde, hvor de i artikel 4 naevnte standarder ikke er anvendt

- resultater af konstruktionsberegninger og kontrolundersoegelser m.v.

- proeverapporter.

BILAG III

MINIMUMSKRITERIER, SOM MEDLEMSSTATERNE SKAL IAGTTAGE VED BEMYNDIGELSE AF ORGANERNE 1. Organet, dets leder og det personale, der skal udfoere kontrolarbejdet, maa hverken vaere konstruktoer, fabrikant, leverandoer eller bruger af de eksplosivstoffer, de kontrollerer, eller vaere nogle af de naevnte personers repraesentant. De maa hverken deltage direkte eller som repraesentant i konstruktion, fremstilling, markedsfoering eller vedligeholdelse af eksplosivstofferne. Dette udelukker ikke, at der kan udveksles tekniske oplysninger mellem fabrikant og organ.

2. Organet og det personale, der skal udfoere kontrollen, skal udfoere kontrolarbejdet med den stoerst mulige faglige uafhaengighed og den stoerste, tekniske kompetence samt vaere uafhaengig af enhver form for pression og incitament, navnlig af finansiel art, som kan paavirke deres bedoemmelse eller resultaterne af deres kontrol, isaer fra personer eller grupper af personer, der har interesse i verifikationsresultaterne.

3. Organet skal raade over det noedvendige personale og besidde de noedvendige midler for paa fyldestgoerende maade at udfoere de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med gennemfoerelsen af kontrollen; det skal ligeledes have adgang til det noedvendige materiel for at kunne foretage saerkontrol.

4. Det personale, som skal udfoere kontrollen, skal have:

- en god teknisk og faglig uddannelse

- et tilstraekkeligt kendskab til forskrifterne vedroerende den kontrol, det udfoerer, og tilstraekkelig praktisk erfaring med hensyn til et saadant kontrolarbejde

- den noedvendige faerdighed i at udarbejde de attester, journaler og rapporter, som gengiver resultaterne af den udfoerte kontrol.

5. Det personale, som skal udfoere kontrollen, skal sikres fuld uafhaengighed. Afloenningen af hver enkelt ansat maa hverken vaere afhaengig af det antal kontrolfunktioner, den paagaeldende udfoerer, eller af resultaterne af denne kontrol.

6. Organet skal vaere ansvarsforsikret, medmindre det civilretlige ansvar daekkes af staten paa grundlag af nationale retsregler, eller medmindre kontrollen direkte udfoeres af medlemsstaten.

7. Organets ansatte er bundet af tavshedspligt (undtagen over for de kompetente administrative myndigheder i den stat, hvor de udfoerer deres arbejde) i henhold til dette direktiv eller enhver national retsforskrift, der er udstedt i medfoer af dette.

BILAG IV

OVERENSSTEMMELSEMAERKNING EF-overensstemmelsesmaerkningen bestaar af initialerne »CE« i overensstemmelse med nedenstaaende grafiske gengivelse.

Formindskes eller forstoerres maerket, skal det stoerrelsesforhold, der fremgaar af ovenstaaende graddelte grafiske gengivelse, respekteres.

Top