EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0118

Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF

OJ L 62, 15.3.1993, p. 49–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 048 P. 194 - 212
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 048 P. 194 - 212
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 51 - 70
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 51 - 70
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 51 - 70
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 51 - 70
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 51 - 70
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 51 - 70
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 51 - 70
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 51 - 70
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 51 - 70
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 132 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 132 - 151
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 016 P. 31 - 50

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; ophævet og erstattet af 32016R0429 . Latest consolidated version: 01/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/118/oj

31992L0118

Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF

EF-Tidende nr. L 062 af 15/03/1993 s. 0049 - 0068
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 48 s. 0194
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 48 s. 0194


RAADETS DIREKTIV 92/118/EOEF af 17. december 1992 om dyresundhedsmaessige og sundhedsmaessige betingelser for samhandel med og indfoersel til Faellesskabet af produkter, der for saa vidt angaar disse betingelser ikke er underlagt specifikke faellesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EOEF, og for saa vidt angaar patogener, i direktiv 90/425/EOEF

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Produkter af animalsk oprindelse er opfoert paa listen over varer i Traktatens bilag II; afsaetningen af disse produkter er en vaesentlig indkomstkilde for landbrugsbefolkningen;

for at sikre en rationel udvikling af denne sektor og oege dens produktivitet boer der paa faellesskabsplan fastsaettes sundhedsmaessige og dyresundhedsmaessige bestemmelser for de paagaeldende produkter;

Faellesskabet boer vedtage foranstaltninger med henblik paa gradvis oprettelse af det indre marked uden indre graenser i loebet af perioden indtil den 31. december 1992;

for at naa de ovennaevnte maal har Raadet fastsat dyresundhedsmaessige bestemmelser for fersk koed, fjerkraekoed, koedprodukter, vildtkoed og kaninkoed samt maelkeprodukter;

medmindre andet bestemmes, boer samhandelen med produkter af animalsk oprindelse liberaliseres, uden at dette beroerer muligheden for eventuelt at indfoere beskyttelsesforanstaltninger;

som foelge af den betydelige risiko for spredning af sygdomme, boer der for visse produkter af animalsk oprindelse opstilles saerlige krav med hensyn til markedsfoering og samhandel, navnlig naar produkterne er bestemt til omraader, der har en hoej sundhedsmaessig status;

ved vedtagelsen af direktiv 92/65/EOEF gik Kommissionen med til at adskille de dyresundhedsmaessige aspekter, der gaelder for dyr, fra dem, der gaelder for produkter;

for at goere det muligt at ophaeve graensekontrollen mellem medlemsstaterne den 1. januar 1993 boer der fastsaettes dyresundhedsmaessige og sundhedsmaessige bestemmelser for samtlige produkter, der underkastes saadan kontrol, for saa vidt samhandel hermed og indfoersel heraf endnu ikke er blevet harmoniseret paa faellesskabsplan;

for at gennemfoere dette maal boer en raekke gaeldende bestemmelser tilpasses med henblik paa vedtagelsen af saadanne foranstaltninger;

det har vist sig formaalstjenligt at opstille en liste over de tredjelande og fastsaette en fremgangsmaade for autorisation af de virksomheder, der opfylder de betingelser, som er fastsat ved dette direktiv, samt en fremgangsmaade for Faellesskabets kontrol med, at autorisationsbetingelserne overholdes;

det dokument, der ledsager produkterne, anses for at vaere den maade, hvorpaa man bedst kan give myndighederne paa bestemmelsesstedet garanti for, at en forsendelse opfylder betingelserne i dette direktiv; sundheds- eller hygiejnecertifikatet boer bibeholdes af hensyn til kontrollen med visse indfoerte produkters bestemmelsessted;

reglerne, principperne og beskyttelsesforanstaltningerne i Raadets direktiv 90/675/EOEF af 10. december 1990 om fastsaettelse af principperne for tilrettelaeggelse af veterinaerkontrollen for tredjelandsprodukter, der foeres ind i Faellesskabet (4), skal finde anvendelse i det foreliggende tilfaelde;

i forbindelse med samhandelen inden for Faellesskabet skal bestemmelserne i direktiv 89/662/EOEF ligeledes finde anvendelse;

det boer overlades til Kommissionen at vedtage visse gennemfoerelsesforanstaltninger til denne forordning; i dette oejemed boer der indfoeres fremgangsmaader, der sikrer et snaevert og effektivt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne i Den Staaende Veterinaerkomité;

som foelge af de saerlige forsyningsvanskeligheder, som skyldes Den Hellenske Republiks saerlige geografiske beliggenhed, boer der fastsaettes undtagelser for denne medlemsstat;

vedtagelsen af specifikke bestemmelser for de produkter, der er omfattet af dette direktiv, beroerer ikke vedtagelsen af bestemmelser for hygiejne og levnedsmiddelsikkerhed i almindelighed, for hvilke Kommissionen har forelagt et forslag til rammedirektiv -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

Generelle bestemmelser

Artikel 1

I dette direktiv fastlaegges de dyresundhedsmaessige og sundhedsmaessige betingelser for samhandel med og indfoersel til Faellesskabet af produkter af animalsk oprindelse (herunder vareproever af saadanne produkter til kommercielle formaal), der med hensyn til disse betingelser ikke er underlagt specifikke faellesskabsbestemmelser som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EOEF (5), og for saa vidt angaar patogener, i direktiv 90/425/EOEF.

Direktivet beroerer hverken vedtagelsen af mere detaljerede dyresundhedsmaessige krav i forbindelse med de naevnte specifikke bestemmelser eller opretholdelsen af saadanne begraensninger i samhandelen med eller indfoerslen af produkter omfattet af de i stk. 1 naevnte specifikke bestemmelser, som er begrundet i hensynet til den offentlige sundhed.

Artikel 2

1. I dette direktiv forstaas ved:

a) »samhandel«: handel som defineret i artikel 2, stk. 2, i direktiv 89/662/EOEF

b) »vareproeve til kommercielle formaal«: en proeve uden handelsmaessig vaerdi, der er udtaget paa vegne af ejeren eller den ansvarlige for en virksomhed, og som er repraesentativ for en given produktion af produkter af animalsk oprindelse fra den paagaeldende virksomhed, eller som udgoer en model af et produkt af animalsk oprindelse, som det overvejes at saette i produktion, og som med henblik paa senere undersoegelse skal vaere forsynet med angivelse af produkttypen, sammensaetningen og den dyreart, hvoraf proeven er fremstillet

c) »alvorlig smitsom sygdom«: de i direktiv 82/894/EOEF omhandlede sygdomme (6)

d) »patogener«: enhver koncentration eller enhver kultur af organismer eller af derivater, der forekommer enten alene eller gendannet, af en saadan koncentration eller af en saadan kultur af organismer, og som kan fremkalde sygdomme hos ethvert levende vaesen (bortset fra mennesket), herunder alle modificerede derivater af saadanne organismer, som kan baere eller overfoere animalske patogener; denne definition omfatter ikke veterinaerimmunologiske laegemidler, der er godkendt i direktiv 90/677/EOEF (7)

e) »forarbejdede animalske proteiner til foderbrug«: animalske proteiner, der er behandlet, saaledes at det bliver egnet til direkte anvendelse som foder eller som ingrediens i foder. Disse proteiner omfatter fiskemel, koedmel, benmel, hovmel, hornmel, blodmel, fjermel, toerrede fedtegrever og andre lignende produkter, herunder blandinger, der indeholder disse produkter

f) »forarbejdede animalske proteiner til konsum«: fedtegrever, koedmel og flaeskesvaer i pulverform som omhandlet i artikel 2, litra b), i direktiv 77/99/EOEF (8)

g) »biavlsprodukter«: honning, bivoks, gelée royale, propolis eller pollen, som hverken er bestemt til konsum eller til industriel brug.

2. Endvidere finder definitionerne i artikel 2 i direktiv 89/662/EOEF, 90/425/EOEF og 90/675/EOEF tilsvarende anvendelse.

Artikel 3

Medlemsstaterne paaser:

- at samhandel med og indfoersel af de i artikel 1 omhandlede produkter af animalsk oprindelse og gelatiner, som ikke er bestemt til konsum, hverken forbydes eller begraenses af andre dyresundhedsmaessige eller sundhedsmaessige aarsager end dem, der foelger af anvendelsen af dette direktiv eller af andre faellesskabsbestemmelser, herunder navnlig eventuelle beskyttelsesforanstaltninger

- at ethvert nyt produkt af animalsk oprindelse, for hvilket der gives markedsfoeringstilladelse i en medlemsstat efter den i artikel 20 fastsatte dato, foerst kan goeres til genstand for samhandel eller indfoeres, efter at der er truffet afgoerelse i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, paa grundlag af en vurdering, eventuelt efter udtalelse af Den Videnskabelige Veterinaerkomité oprettet ved afgoerelse 81/651/EOEF (9), for saa vidt angaar den faktiske risiko for spredning af alvorlige smitsomme sygdomme i forbindelse med omsaetning af produktet, ikke blot til den dyreart, som produktet hidroerer fra, men ogsaa til andre arter, der kan optraede som sygdomsbaerere eller smittekilde eller udgoere en fare for den offentlige sundhed

- at samhandel med eller indfoersel fra tredjelande af de i artikel 2, litra b), i direktiv 77/99/EOEF omhandlede produkter af animalsk oprindelse kun finder sted, hvis produkterne er i overensstemmelse med naevnte direktiv og de paagaeldende krav i naervaerende direktiv.

KAPITEL II

Samhandelsbestemmelser

Artikel 4

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til, at samhandel med produkter af animalsk oprindelse som omhandlet i dette direktivs bilag I og II samt artikel 3, andet og tredje led, i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i direktiv 89/662/EOEF og artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 90/425/EOEF, kun finder sted, hvis de opfylder foelgende krav, jf. dog de saerlige bestemmelser, der skal vedtages i medfoer af artikel 10, stk. 3, litra c), og artikel 11:

1) de skal opfylde kravene i artikel 5 og de specifikke krav i bilag I for saa vidt angaar dyresundhed samt i bilag II for saa vidt angaar den offentlige sundhed

2) de skal hidroere fra virksomheder, der

a) i overensstemmelse med de specifikke krav, som er fastsat i bilag I og II for saa vidt angaar produkter fremstillet af virksomheden, forpligter sig til:

- at overholde de specifikke produktionsbetingelser i dette direktiv

- at infoere og ivaerksaette metoder for tilsyn og kontrol med de kritiske punkter afhaengigt af de processer, der anvendes

- afhaengigt af, hvilke produkter det drejer sig om, at udtage proever til analyse i et laboratorium, som er anerkendt af myndighederne, for at det kan kontrolleres, om normerne i dette direktiv er overholdt

- at opbevare en skriftlig eller registreret fortegnelse over de oplysninger, som er indhentet i medfoer af ovenstaaende led, med henblik paa deres forelaeggelse for myndighederne. Kontrol- og testresultater skal opbevares i en periode paa mindst to aar

- at sikre forvaltningen af maerkning og etikettering

- at underrette myndighederne, hvis det af resultatet af laboratorieundersoegelsen eller enhver anden oplysning, som de raader over, fremgaar, at der bestaar en alvorlig fare for menneskers og dyrs sundhed

- i samhandelsoejemed kun at afsende produkter, der ledsages af et handelsdokument, som angiver produktets art samt navnet paa produktionsvirksomheden samt dennes eventuelle veterinaere autorisationsnummer

b) er underlagt myndighedernes tilsyn, for at det kan sikres, at landbrugeren eller virksomhedsbestyreren overholder kravene i dette direktiv

c) er registreret af myndighederne paa grundlag af virksomhedens garantier, for at kravene i dette direktiv overholdes.

Artikel 5

Medlemsstaterne paaser, at der traeffes alle noedvendige foranstaltninger til at sikre, at et produkt af animalsk oprindelse, jf. bilag I og II, ikke goeres til genstand for samhandel, hvis det hidroerer fra en bedrift beliggende i et omraade, der er omfattet af restriktioner paa grund af udbrud af en sygdom, som den dyreart, hvoraf produktet er fremstillet, er modtagelig for, eller hvis det hidroerer fra en virksomhed eller et omraade, hvorfra flytning eller samhandel ville bringe medlemsstaternes sundhedsstatus i fare; dette gaelder dog ikke produkter, der er varmebehandlede i overensstemmelse med faellesskabsbestemmelserne.

Der kan efter fremgangsmaaden i artikel 18 som led i beskyttelsesforanstaltninger fastsaettes saerlige garantier, som ved fravigelse af foerste afsnit giver mulighed for visse af de naevnte produkters bevaegelser.

Artikel 6

Medlemsstaterne paaser, at samhandelen med patogener underlaegges strenge regler, som fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 18.

Artikel 7

1. Kontrolreglerne i direktiv 89/662/EOEF og, for saa vidt angaar patogener, i direktiv 90/425/EOEF finder anvendelse paa de produkter, der er omhandlet i naervaerende direktiv, navnlig for saa vidt angaar tilrettelaeggelsen af den kontrol, der skal udfoeres, og opfoelgningen heraf.

2. Artikel 10 i direktiv 90/425/EOEF finder anvendelse paa de produkter, som er omhandlet i naervaerende direktiv.

3. Med henblik paa samhandelen udvides bestemmelserne i artikel 12 i direktiv 90/425/EOEF til ogsaa at omfatte virksomheder, der leverer produkter af animalsk oprindelse som omhandlet i naervaerende direktiv.

4. Med forbehold af de specifikke bestemmelser i dette direktiv foretager myndighederne, hvis de formoder, at direktivets krav ikke overholdes, enhver form for kontrol, som de maatte finde hensigtsmaessig.

5. Medlemsstaterne traeffer de fornoedne administrative eller strafferetlige foranstaltninger til at skride ind over for enhver overtraedelse af dette direktiv, navnlig hvis det konstateres, at de udstedte certifikater eller dokumenter ikke svarer til de i bilag I og II omhandlede produkters faktiske tilstand, eller hvis de paagaeldende produkter ikke opfylder kravene i dette direktiv eller ikke har vaeret underkastet kontrol i henhold til dette direktiv.

Artikel 8

I bilag A, kapitel 1, nr. 1, i direktiv 92/46/EOEF (10) indsaettes i slutningen foelgende afsnit:

»Maelk og maelkeprodukter maa ikke hidroere fra et i henhold til direktiv 85/511/EOEF oprettet iagttagelsesdistrikt, medmindre maelken under myndighedernes tilsyn er blevet pasteuriseret (ved 71,7 ° C i 15 sekunder).«

KAPITEL III

Bestemmelser vedroerende indfoersel til Faellesskabet

Artikel 9

Bestemmelserne om indfoersel af produkter, som er omfattet af dette direktiv, skal mindst sikre de garantier, der er fastsat i kapitel II, herunder dem, der foelger af artikel 6, samt dem, der er fastsat i artikel 3, andet og tredje led.

Artikel 10

1. For at artikel 9 kan anvendes ensartet, finder foelgende bestemmelser anvendelse.

2. De produkter, som er omhandlet i bilag I og II samt i artikel 3, andet og tredje led, maa kun indfoeres til Faellesskabet, hvis disse opfylder foelgende krav:

a) de skal hidroere fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opfoert paa den liste, som skal udarbejdes og ajourfoeres efter fremgangsmaaden i artikel 18, jf. dog de specifikke bestemmelser i bilag I og II

b) bortset fra de i bilag I, kapitel 5, litra B, omhandlede produkter, skal de hidroere fra virksomheder, som tredjelandets myndigheder over for Kommissionen har garanteret overholder kravene i stk. 3, litra a)

c) de skal i de i bilag I og II samt i artikel 3, andet og tredje led, saerligt omhandlede tilfaelde ledsages af et sundheds- eller hygiejnecertifikat, der er i overensstemmelse med en model, som skal udarbejdes efter fremgangsmaaden i artikel 18, og hvori det attesteres, at produkterne opfylder de supplerende betingelser eller frembyder garantier, som svarer til de i stk. 3, litra a), omhandlede, og hidroerer fra virksomheder, som giver disse garantier; certifikatet skal vaere underskrevet af en embedsdyrlaege eller eventuelt af en enhver anden myndighed, som efter samme fremgangsmaade er befoejet dertil.

3. Efter fremgangsmaaden i artikel 18

a) fastsaettes specifikke betingelser - navnlig saadanne, som har til formaal at beskytte Faellesskabet mod visse eksotiske sygdomme - eller tilsvarende garantier.

De specifikke betingelser og tilsvarende garantier, der gaelder for tredjelande, maa ikke vaere gunstigere end dem, der er fastsat i bilag I og II og i artikel 3, andet og tredje led

b) opstilles der en faellesskabsliste over virksomheder, der er beliggende i tredjelande, og som overholder de i stk 2, litra b), omhandlede krav

c) fastlaegges karakteren af den eventuelle behandling eller af de foranstaltninger, som skal goere det muligt at undgaa fornyet kontamination af dyretarme, aeg og aegprodukter.

4. Afgoerelse i henhold til stk. 2 og 3 traeffes eventuelt efter udtagelse fra Den Videnskabelige Veterinaerkomité paa grundlag af en vurdering af den faktiske risiko for spredning af alvorlige smitsomme sygdomme eller af sygdomme, der i forbindelse med omsaetning af produktet vil kunne overfoeres til mennesker samt ikke blot til den dyreart, som produktet hidroerer fra, men ogsaa til andre arter, der kan optraede som sygdomsbaerere eller smittekilde eller indebaere en fare for den offentlige sundhed.

5. Kommissionens og medlemsstaternes sagkyndige foretager kontrol paa stedet for at undersoege, om de garantier, som tredjelandet har givet med hensyn til produktionsbetingelser og markedsfoering, kan anses for at svare til dem, der gaelder i Faellesskabet.

Medlemsstaternes sagkyndige, som skal foretage denne kontrol, udpeges af Kommissionen efter indstilling fra medlemsstaterne.

Udgifterne i forbindelse med kontrollen afholdes af Faellesskabet.

Indtil den i foerste afsnit omhandlede kontrol foretages, finder de nationale bestemmelser om inspektion i tredjelande fortsat anvendelse, idet der i Den Staaende Veterinaerkomité dog skal gives meddelelse, hvis det under saadanne inspektioner konstateres, at de i henhold til stk. 3 afgivne garantier ikke overholdes.

6. Indtil den i stk. 2, litra a), og stk. 3, litra b), omhandlede liste er udarbejdet, kan medlemsstaterne opretholde den kontrol, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 90/675/EOEF samt det nationale certifikat, der efter gaeldende nationale regler kraeves for indfoerte produkter.

Artikel 11

Efter fremgangsmaaden i artikel 18 fastsaettes de specifikke dyresundhedsmaessige betingelser for indfoersel til Faellesskabet samt arten og indholdet af de dokumenter, der ledsager de produkter, som efter bilag I er bestemt til forsoegslaboratorier.

Artikel 12

1. De principper og regler, der er fastsat i direktiv 90/675/EOEF og 91/496/EOEF (11), gaelder navnlig for tilrettelaeggelsen af den kontrol, som medlemsstaterne skal gennemfoere, og opfoelgningen af denne kontrol samt for de beskyttelsesforanstaltninger, der skal ivaersaettes.

Dog kan visse typer af produkter af animalsk oprindelse efter fremgangsmaaden i artikel 18 fritages for den i artikel 8, stk. 2, i direktiv 90/675/EOEF omhandlede fysiske kontrol.

2. I artikel 4, stk. 1, i direktiv 90/675/EOEF indsaettes foelgende nye andet afsnit:

»Dog kan identitetskontrollen med produkter af animalsk oprindelse, der ankommer i beholdere eller som vakuumpakkede, begraenses til en kontrol af, at den forsegling af beholder eller emballage, som er foretaget af en embedsdyrlaege eller af myndighederne, er ubrudt, og at de anfoerte betegnelser svarer til betegnelsen i det ledsagende dokument eller sundhedscertifikat.«

Artikel 13

1. Medlemsstaterne kan udstede tilladelse til indfoersel fra tredjelande af produkter af animalsk oprindelse som omhandlet i bilag I og II i form af vareproever til kommercielle formaal.

2. Den i stk. 1 omhandlede tilladelse skal ledsage partiet og indeholde oplysning om de saerlige betingelser, paa hvilke dette kan indfoeres, samt om enhver undtagelse fra kontrollen i henhold til direktiv 90/675/EOEF.

3. Hvis et parti bringes ind i en medlemsstat med henblik paa transit til en anden medlemsstat, paaser den foerste medlemsstat, at partiet ledsages af en saadan tilladelse. Partiet forsendes paa betingelserne i direktiv 90/657/EOEF, artikel 11, stk. 2. Det er den medlemsstat, der udsteder tilladelsen, som skal sikre sig, at partiet opfylder betingelserne for en saadan tilladelse, og som giver tilladelse til indfoerslen paa dens omraade.

KAPITEL IV

Faelles og afsluttende bestemmelser

Artikel 14

1. Artikel 3, litra d), i direktiv 72/461/EOEF (12) udgaar.

Kommissionens beslutning 92/183/EOEF (13) og 92/187/EOEF (14) finder fortsat anvendelse i forbindelse med dette direktiv, med forbehold af eventuelle aendringer efter fremgangsmaaden i artikel 18.

2. Direktiv 90/667/EOEF aendres saaledes:

a) i artikel 13 tilfoejes foelgende nye stk. 2:

»2. Til sikring af gennemfoerelsen af den i stk. 1 naevnte kontrol

a) skal produkter, der er forarbejdet paa basis af lavrisikostoffer, samt hoejrisikostoffer vaere i overensstemmelse med kravene i bilag I, kapitel 6, til direktiv 92/118/EOEF (15)()

b) skal lavrisikostoffer, hoejrisikostoffer bestemt til forarbejdning i en virksomhed, som er udpeget i en anden medlemsstat i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, andet punktum, samt produkter forarbejdet paa basis af hoejrisiko- eller lavrisikostoffer ledsages af

- et handelsdokument, hvis stofferne hidroerer fra en autoriseret virksomhed, jf. artikel 4, med oplysninger om

- karakteren af en eventuel behandling

- eventuelt indhold af proteiner fra droevtyggere

- et certifikat, udstedt og underskrevet af en embedsdyrlaege, hvis stofferne hidroerer fra en anden virksomhed, med oplysning om

- behandlingsmetoderne for partiet

- resultatet af foretaget eftersporing af salmonella

- eventuelt indhold af proteiner fra droevtyggere.

b) I artikel 6 aendres saetningsleddet »fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 19« til »er fastlagt i bilag I, kapitel 10, til direktiv 92/118/EOEF.«

c) I artikel 14 udgaar stk. 1.

Artikel 15

Raadet, der traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen, vedtager nye bilag med specifikke krav til andre produkter, som kan udgoere en reel fare for udbredelse af en alvorlig smitsom sygdom eller for menneskets sundhed.

Bilagene aendres om fornoedent efter fremgangsmaaden i artikel 18 under hensyn til de almindelige principper i artikel 3, andet led.

Artikel 16

1. Medlemsstaterne kan goere indfoerslen til deres omraade af de i bilag I og II samt i artikel 3, andet og tredje led, omhandlede produkter af animalsk oprindelse, som efter at vaere fremstillet paa en medlemsstats omraade har passeret et tredjelands omraade, betinget af, at der forelaegges et sundheds- eller hygiejencertifikat, hvori det attesteres, at kravene i dette direktiv er opfyldt.

2. De medlemsstater, der benytter muligheden i stk. 1, underretter Kommissionen og de oevrige medlemsstater herom i Den Staaende Veterinaerkomité oprettet ved afgoerelse 68/361/EOEF (16).

Artikel 17

1. Bilag A og B til direktiv 89/662/EOEF og direktiv 90/425/EOEF aendres til ordlyden af bilag III i naervaerende direktiv.

2. Direktiv 77/99/EOEF aendres saaledes:

- i artikel 2, litra b), udgaar nr. iv), og nr. v) og vi) bliver henholdsvis nr. iv og v)

- artikel 6, stk. 2, affattes saaledes:

»2. Efter fremgangsmaaden i artikel 20 kan der af hensyn til den offentlige sundhed fastsaettes supplerende krav for andre produkter af animalsk oprindelse.«

Artikel 18

Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel, traeffer Den Staaende Veternaerkomité afgoerelse i overensstemmelse med reglerne i artikel 17 i direktiv 89/662/EOEF.

Artikel 19

Der kan efter fremgangsmaaden i artikel 18 vedtages midlertidige foranstaltninger for en periode paa hoejst tre aar at regne fra den 1. juli 1993 for at lette overgangen til den nye ordning, der er fastsat i dette direktiv.

Artikel 20

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 12, stk. 2, samt artikel 17 pr. 1. januar 1993 og de oevrige bestemmelser i dette direktiv inden den 1. januar 1994. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste interne retsforskrifter, som de vedtager paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

3. Fastsaettelsen af gennemfoerelsesfristens udloeb til den 1. januar 1994 beroerer ikke afskaffelsen af veterinaerkontrollen ved graenserne i henhold til direktiv 89/662/EOEF og 90/425/EOEF.

Artikel 21

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 17. december 1992.

Paa Raadets vegne

J. GUMMER

Formand

(1) EFT nr. C 327 af 30. 12. 1989, s. 29, og EFT nr. C 84 af 2. 4. 1990, s. 102.(2) EFT nr. C 113 af 7. 5. 1990, s. 205, og EFT nr. C 149 af 18. 6. 1990, s. 263.(3) EFT nr. C 124 af 21. 5. 1990, s. 15, og EFT nr. C 182 af 23. 7. 1990, s. 25.(4) EFT nr. L 373 af 31. 12. 1990, s. 1.(5) EFT nr. L 395 af 30. 12. 1989, s. 13. Direktivet er senest aendret ved direktiv 91/496/EOEF (EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 56).(6) EFT nr. L 378 af 31. 12. 1982, s. 58. Direktivet er senest aendret ved afgoerelse nr. 90/134/EOEF (EFT nr. L 76 af 22. 3. 1990, s. 23).(7) EFT nr. L 373 af 31. 12. 1990, s. 26.(8) EFT nr. L 26 af 31. 1. 1977, s. 85. Direktivet er ajourfoert ved direktiv 92/5/EOEF (EFT nr. L 57 af 2. 3. 1992, s. 1) og senest aendret ved direktiv 92/45/EOEF (EFT nr. L 268 af 14. 9. 1991, s. 35).(9) EFT nr. L 233 af 19. 8. 1981, s. 32.(10) EFT nr. L 268 af 14. 9. 1992, s. 1.(11) EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 56.(12) EFT nr. L 302 af 31. 12. 1972, s. 24. Direktivet er senest aendret ved direktiv 91/687/EOEF (EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 16).(13) EFT nr. L 84 af 31. 3. 1992, s. 33.(14) EFT nr. L 87 af 2. 4. 1992, s. 20.(15)() EFT nr. L 62 af 15. 3. 1993, s. 49.«(16) EFT nr. L 255 af 18. 10. 1968, s. 23.

BILAG I

SPECIFIKKE DYRESUNDHEDSMAESSIGE BETINGELSER

KAPITEL 1

Flydende maelk, toermaelk og toermaelksprodukter, ikke bestemt til konsum

For samhandel inden for Faellesskabet med og indfoersel af flydende maelk, toermaelk og toermaelksprodukter, ikke bestemt til konsum, gaelder foelgende betingelser:

1) enhver beholder, i hvilken produktet transporteres, skal vaere behoerigt maerket med arten af det paagaeldende produkt

2) hvert vareparti skal vaere ledsaget efter omstaendighederne enten af et handelsdokument, som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra a), sidste led, eller af et sundhedscertifikat som omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra c), med angivelse af forarbejdnings- eller behandlingsvirksomhedens navn og autorisationsnummer, samt med oplysning om, at produktet er blevet varmebehandlet i overensstemmelse med nr. 3, litra a); varemodtageren skal opbevare dette dokument eller dette certifikat i mindst et aar.

3) Det skal af det i nr. 2 omhandlede dokument eller certifikat fremgaa:

a) at maelken under forarbejdningen eller behandlingen har vaeret opvarmet til en temperatur paa mindst 71,7 ° C i mindst 15 sekunder, eller har vaeret opvarmet under en tilsvarende kombination af temperatur og tid, eller for saa vidt angaar toermaelk og toermaelksprodukter, har vaeret varmebehandlet ved forstoevning eller valsetoerring med tilsvarende resultat

b) at foelgende betingelser er blevet opfyldt for saa vidt angaar toermaelk/toermaelksprodukter:

i) der skal efter toerringen vaere taget enhver forholdsregel med henblik paa at undgaa kontamination af produktet

ii) det faerdige produkt skal vaere pakket i ny ubrugt emballage

c) og at det koeretoej eller den beholder, som den flydende maelk, toermaelken eller toermaelksprodukterne i tilfaelde af bulktransport er laesset i for at blive afsendt til bestemmelsesstedet, er blevet desinficeret med et af myndighederne godkendt desinfektionsmiddel.

Endvidere kan indfoersel af flydende maelk, toermaelk og toermaelksprodukter kun godkendes, hvis den finder sted fra saadanne tredjelande eller dele af tredjelande, som er opfoert paa de i artikel 23 i direktiv 92/46/EOEF omhandlede lister, og som opfylder betingelserne i artikel 26 i naevnte direktiv.

KAPITEL 2

Dyretarme

A. Samhandel

Samhandel med dyretarme forudsaetter, at der forevises dokumentation for oprindelsesvirksomheden, idet denne skal vaere:

- en af myndighederne godkendt virksomhed for saa vidt angaar dyretarme, som er saltet eller toerret paa virksomheden, eller som efterfoelgende med andet formaal er blevet haandteret

- en i henhold til direktiv 64/433/EOEF (1) autoriseret virksomhed for saa vidt angaar andre tilfaelde, idet transport af tarmene skal foregaa paa en saadan maade, at kontamination undgaas.

B. Indfoersel fra tredjelande

Indfoersel af dyretarme fra et tredjeland forudsaetter, at der forevises det i artikel 10, stk. 2, litra b), omhandlede certifikat, som er udstedt og underskrevet af en embedsdyrlaege i det paagaeldende tredjeland og indeholder oplysning om:

i) at tarmene hidroerer fra en virksomhed, der er autoriseret af myndighederne i udfoerselslandet

ii) at tarmene er renset, skrabet samt enten saltet eller bleget (eller at de som alternativ til saltning eller blegning er blevet toerret efter skrabning)

iii) at der efter behandlingen under ii) er taget forholdsregler til at undgaa kontamination af tarmene.

KAPITEL 3

Huder og skind af hov- eller klovdyr, som ikke er omfattet af direktiv 64/433/EOEF og 72/462/EOEF

Samhandel med og indfoersel fra tredjelande af huder og skind af hov- eller klovdyr kan kun finde sted, hvis hvert vareparti ledsages enten af et handelsdokument som omhandlet i artikel 4, stk. 2, sidste led, eller af et sundhedscertifikat som omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra b), hvoraf det fremgaar:

a) for saa vidt angaar huder og skind af andre hov- eller klovdyr end svin

i) at huderne og skindene ikke stammer fra dyr fra et omraade eller et land, der er omfattet af restriktioner for den paagaeldende dyreart paa grund af udbrud af alvorlig smitsom sygdom

ii) at huderne og skindene er blevet toerret, toer- eller vaadsaltet eller er blevet behandlet kemisk mindst 14 dage foer udfoerslen

iii) at varepartiet ikke har vaeret i beroering med andre animalske produkter eller med levende dyr, hvorved der kunne opstaa fare for udbredelse af en alvorlig smitsom sygdom.

Saadan dokumentation kraeves ikke, hvis huder og skind har vaeret isoleret i 21 dage eller har vaeret under uafbrudt transport i 21 dage

b) for saa vidt angaar huder og skind af svin

i) at de svin, hvorfra huderne og skindene hidroerer, har befundet sig i udfoerselslandet i mindst tre maaneder forud for slagtningen

ii) at skindene er blevet toerret eller toer- eller vaadsaltet eller er blevet behandlet kemisk mindst 14 dage foer udfoerslen

iii) at der i udfoerselslandet eller, i tilfaelde af regionalstruktur, i givet fald i udfoerselsregionen ikke har vaeret noget udbrud af hverken afrikansk svinepest eller blaeresyge hos svin i en periode paa tolv maaneder forud for forsendelsen

iv) at varepartiet ikke har vaeret i kontakt med andre animalske produkter eller med levende dyr, hvorved der kunne opstaa fare for udbredelse af en alvorlig smitsom sygdom.

Indfoersel fra tredjelande af ubehandlede huder og skind er kun tilladt, hvis indfoersel fra disse lande af fersk koed af de paagaeldende dyrearter er tilladt i medfoer af faellesskabslovgivningen.

KAPITEL 4

Foder med indhold af lavrisikostoffer som omhandlet i direktiv 90/667/EOEF

1. Hvert vareparti af foder i hermetisk lukkede beholdere skal ledsages af et certifikat, der er udstedt og underskrevet af en embedsdyrlaege i oprindelseslandet, og hvoraf det fremgaar, at produktet er blevet varmebehandlet med henblik paa at naa op paa en Fc-vaerdi paa mindst 3,0.

2. Hvert vareparti af halvfugtigt foder skal ledsages enten af handelsdokumentet eller af det i artikel 13, stk. 2, i direktiv 90/667/EOEF omhandlede certifikat, hvoraf det skal fremgaa:

i) at de raavarer af animalsk oprindelse, som foderet er fremstillet af, udelukkende stammer fra sunde slagtede dyr, hvis koed er blevet godkendt som egnet til konsum

ii) at foderets bestanddele af animalsk oprindelse har vaeret gennemopvarmet ved en temperatur paa mindst 90 ° C

iii) at der efter forarbejdningen er truffet enhver forholdsregel til at sikre, at varepartiet ikke er blevet rekontamineret

3. Toerret foder skal opfylde foelgende krav:

a) de raavarer, som foderet er fremstillet af, skal vaere lavrisikostoffer i henhold til artikel 2, 5 og 17 i direktiv 90/667/EOEF

b) hvert vareparti skal ledsages af det handelsdokument eller af det certifikat, som er omhandlet i artikel 13, stk. 2, i direktiv 90/667/EOEF, og hvoraf det skal fremgaa:

i) at bestanddelene i det toerrede foder bestaar af produkter fra slagtede dyr, som ved varmebehandling har vaeret gennemopvarmet til mindst 90 ° C, idet saadan behandling dog ikke kraeves for faerdige produkter, hvis bestanddele allerede er behandlet som anfoert

ii) at der efter varmebehandlingen er truffet enhver forholdsregel til at sikre, at produktet ikke er blevet kontamineret paa nogen maade inden forsendelsen

iii) at produktet er pakket i ny og ubrugt emballage (poser eller saekke)

iv) at behandlingsmetoden er blevet afproevet med tilfredsstillende resultat i henhold til bilag II, kapitel III, punkt 2, til direktiv 90/667/EOEF.

4. Hvert vareparti af produkter, der er fremstillet af forarbejdede huder eller skind, skal ledsages af enten det handelsdokument eller af det certifikat, som er omhandlet i artikel 13, stk. 2, i direktiv 90/667/EOEF, og hvoraf det skal fremgaa, at produkterne har vaeret underkastet en varmebehandling under forarbejdningen, som har oedelagt eventuelle patogener (herunder salmonella), og at der efter forarbejdningen er truffet forholdsregler til at undgaa kontamination af produkterne.

KAPITEL 5

Ben og benprodukter (bortset fra benmel), horn og hornprodukter (bortset fra hornmel) samt hove og klove og produkter fremstillet af hove eller klove (bortset fra hovmel)

For samhandel med og indfoersel fra tredjelande af ovennaevnte produkter gaelder foelgende betingelser:

A. hvis produkterne er bestemt, til konsum eller foder:

1) for samhandel med ben, horn, hove og klove gaelder de dyresundhedsmaessige betingelser, der er fastsat i direktiv 72/461/EOEF

2) for samhandel med ben- og hornprodukter samt produkter fremstillet af hove eller klove gaelder de dyresundhedsmaessige betingelser, der er fastsat i direktiv 80/215/EOEF (2)

3) for indfoersel af ben og benprodukter samt af horn, hornprodukter, hove og klove samt produkter fremstillet af hove eller klove, gaelder de betingelser, der er fastsat i direktiv 72/462/EOEF (3)

B. hvis produkterne hverken er bestemt til konsum eller til foder, herunder produkter bestemt til forarbejdning med henblik paa fremstilling af gelatine:

1) Medlemsstaterne tillader indfoersel af ben og benprodukter (bortset fra benmel), af horn og hornprodukter (bortset fra hornmel) samt af hove og klove og produkter fremstillet af hove eller klove (bortset fra hovmel), hvis:

i) produkterne er toerret foer udfoerslen og hverken nedkoelet eller frosset

ii) produkterne kun transporteres over land eller ad soevejen fra oprindelseslandet og direkte til et graensekontrolsted i Faellesskabet uden omladning i nogen havn eller paa noget sted uden for Faellesskabet

iii) produkterne efter foretagelse af den i direktiv 90/675/EOEF omhandlede dokumentkontrol afsendes direkte til fremstillingsvirksomheden.

2) Hvert vareparti skal ledsages af en erklaering fra importoeren, hvori denne forpligter sig til hverken at anvende de produkter, som indfoeres i henhold til dette kapitel, til direkte konsum eller til direkte foder.

Denne erklaering skal forelaegges for embedsdyrlaegen paa det graensekontrolsted, hvor varen kommer ind paa Faellesskabets omraade, for at han kan paategne den, og den skal ledsage varepartiet indtil dets bestemmelsessted.

3) Efter fremgangsmaaden i artikel 18 i dette direktiv kan visse af ovennaevnte krav fraviges, hvis de sundhedsmaessige forhold i et tredjeland og de garantier med hensyn til oprindelseskontrol, som dette kan give, berettiger hertil.

KAPITEL 6

Forarbejdet animalsk protein

I. Med forbehold af restriktioner, der er indfoert for saa vidt angaar BSE eller med hensyn til fodring af droevtyggere med proteiner fra droevtyggere, kan samhandel med og indfoersel af forarbejdet animalsk protein finde sted paa foelgende betingelser:

A. for saa vidt angaar samhandel

- med forarbejdet animalsk protein bestemt til konsum skal der forevises et dokument eller certifikat som omhandlet i direktiv 77/99/EOEF med beskaeftelse af, at naevnte direktivs krav er opfyldt

- med forarbejdet animalsk protein til foder skal der forevises et dokument eller certifikat som omhandlet i artikel 13 i direktiv 90/667/EOEF

B. for saa vidt angaar indfoersel

1) skal der forevises et sundhedscertifikat som omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra b), underskrevet af embedsdyrlaegen i oprindelseslandet, og hvoraf det fremgaar:

a) at produktet

i) hvis det er bestemt til foder, er blevet varmebehandlet paa en saadan maade, at det overholder de mikrobiologiske normer, der er naevnt i bilag II, kapitel III, til direktiv 90/667/EOEF

ii) hvis det er bestemt til konsum, opfylder kravene i direktiv 80/215/EOEF

b) at alle forholdsregler er taget til at undgaa enhver form for kontaminering af det behandlede produkt

c) at der ved afsendelsen fra afsenderlandet er udtaget proever til brug ved eftersporing af forekomst af salmonella

d) at resultaterne af saadan eftersporing er negative

2) skal der, efter den i nr. 1 omhandlede dokumentkontrol, jf. dog punkt II nedenfor, af myndighederne paa graensekontrolstedet udtages proever

i) af hvert enkelt vareparti af uemballerede produkter

ii) stikproevevis af varepartier, som er emballeret paa fremstillingsstedet

3) varepartier af forarbejdet animalsk protein maa kun bringes i fri omsaetning paa Faellesskabets omraade, hvis resultaterne af den i litra B nr. 1, litra c) naevnte eftersporing er negative, i givet fald efter fornyet behandling.

C. De nationale bestemmelser, der er i kraft paa datoen for dette direktivs meddelelse for saa vidt angaar krav med hensyn til BSE og traversyge (scrapie) i forbindelse med animalsk protein, kan opretholdes, indtil der er truffet afgoerelse om, hvilken type varmebehandling, der kan oedelaegge den sygdomsfremkaldende agens.

Samhandel med og indfoersel af koedmel og benmel skal dog fortsat vaere i overensstemmelse med kravene i artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/622/EOEF og i artikel 11, stk. 2, i direktiv 90/675/EOEF.

II. Medlemsstaterne kan noejes med at foretage stikproevekontrol af varepartier af uemballerede produkter hidroerende fra et tredjeland, hvis de seneste seks paa hinanden foelgende eftersporinger for saa vidt angaar det paagaeldende land har vaeret negative.

Viser et kontrolresultat sig at vaere positivt, skal oprindelseslandets myndigheder underrettes herom, for at de kan traeffe passende foranstaltninger til afhjaelpning af forholdet. Indfoerselslandets kontrolmyndigheder skal underrettes om de foranstaltninger, der traeffes. Viser endnu et resultat sig at vaere positivt for saa vidt angaar samme oprindelsesland, skal der herefter foretages kontrol af hvert enkelt vareparti fra det paagaeldende land, indtil kravene i foerste punktum paa ny overholdes.

III. Medlemsstaterne skal opbevare en oversigt over resultaterne af kontrollen med de forsendelser, som er blevet kontrolleret.

IV. I henhold til artikel 3, stk. 3, i direktiv 89/662/EOEF er omladning af varepartier kun tilladt gennem havne, der er anerkendt efter fremgangsmaaden i artikel 18, for saa vidt medlemsstaterne indbyrdes har indgaaet en bilateral aftale om, at undersoegelsen af varepartierne kan udsaettes, indtil de naar graensekontrolstedet i den endelige bestemmelsesmedlemsstat.

V. Hvis resultatet af salmonellaundersoegelsen af et vareparti viser sig at vaere positivt, skal varepartiet:

a) enten genudfoeres fra Faellesskabet

b) eller anvendes til andre formaal end foder. I saa tilfaelde gives der kun tilladelse til at fjerne varepartiet fra havnen eller oplagringsstedet paa den betingelse, at det ikke blandes i foder

c) eller forarbejdes paa ny i et behandlingsanlaeg, som er automatiseret efter direktiv 90/667/EOEF eller i enhver anden virksomhed, der er autoriseret til at foretage dekontaminering; for at sikre kontrollen goeres bevaegelser fra havn eller oplagssted betinget af udstedelse af en tilladelse fra myndighederne, og varepartiet frigives ikke, foer det er behandlet og undersoegt for salmonella af myndighederne i henhold til bilag II, kapitel III, i direktiv 90/667/EOEF, og resultatet af salmonellaundersoegelsen er negativt.

KAPITEL 7

Blod og blodprodukter af animalsk oprindelse

(undtagen fra dyr af hestefamilien)

1. Samhandel med blod og blodprodukter er underkastet de almindelige bestemmelser i artikel 4 i dette direktiv.

2. Indfoersel af blodprodukter bestemt for den farmaceutiske industri kan finde sted ved forevisning af det i artikel 10, stk. 2, litra b) omhandlede sundhedscertifikat, hvoraf det skal fremgaa, at indfoerslen er i overensstemmelse med bestemmelserne om de paagaeldende materialers art, emballage, transport-, oplagrings-, haandterings- og forarbejdningsvilkaar samt med bestemmelserne om bortskaffelse af emballage, indpakning og forarbejdningsreststoffer, saa enhver form for fare for menneskers og dyrs sundhed kan undgaas, idet dog kravene i direktiv 72/462/EOEF fortsat finder anvendelse for indfoersel til konsum.

3. Indfoersel af blodprodukter fra andre dyrearter end dyr af hestefamilien med henblik paa andre formaal kan finde sted mod forevisning af det i artikel 10, stk. 2, litra b) omhandlede sundhedscertifikat forsynet med embedsdyrlaegens underskrift og, saafremt oprindelseslandet efter fremgangsmaaden i artikel 18 anses for at frembyde en fare for sundheden for saa vidt angaar mund- og klovesyge og/eller kataralsk feber, med angivelse af:

a) enten, at produkterne

- hidroerer fra et slagteri beliggende i et omraade, som i en radius af 10 km er frit for de anfoerte sygdomme, over for hvilke den dyreart, produktet hidroerer fra, et smittefoelsomt, og

- hidroerer fra et dyr, der

- i mindst tre maaneder har befundet sig og stadig befinder sig i oprindelseslandet, og

- er blevet undersoegt foer og efter slagtningen og erklaeret frit for de paagaeldende sygdomme

eller hvis moderdyr opfylder disse krav.

Saafremt partierne opfylder ovennaevnte krav

- skal hvert enkelt parti af blodprodukter, bortset fra det i nr. 5 omhandlede tilfaelde, transporteres direkte fra indfoerseshavnen til et laboratorium for at blive behandlet, og alle rester efter behandlingen skal oejeblikkelig destrueres

- skal der udtages en proeve af hvert parti blodprodukter; denne sendes til et laboratorium, der er autoriseret efter fremgangsmaaden i artikel 18 i dette direktiv, for dér at blive undersoegt for tilstedevaerelse af mund- og klovesygevirus og kataralsk sygevirus

- maa partiet ikke forlade laboratoriet, foer den udtagne proeve er erklaeret fri for mund- og klovesygevirus og kataralsk feber-virus

- paahviler udgifterne ved kontrol efter direktiv 90/675/EOEF importoeren

b) eller, at blodprodukterne er blevet underkastet en af foelgende behandlinger

- opvarmning til 65 ° C i mindst tre timer, eller

- bestraaling med 2,5 megarad, eller

- aendring af pH-vaerdien til pH5 i tre timer

c) eller, hvis blodprodukterne skal anvendes til in-vitro diagnose eller som laboratorieagenser, og de er forsendt i hermetisk lukkede og taette beholdere

- at beholderne eller deres ydre emballage tydeligt er maerket: »Kun til anvendelse til in-vitro diagnose eller som laboratorieagenser«, og

- at blodproduktet kun maa anvendes til in-vitro diagnose- eller som laboratoriereagens; det skal angives i alle dokumenter vedroerende produktet, at produktet eller rester deraf hverken maa komme i kontakt med droevtyggere eller med svin.

4. Medlemsstaterne tillader indfoersel af blodprodukter fra tredjelande, der anses for at vaere frie for alvorlige smitsomme sygdomme, hvis produkterne ledsages af et veterinaercertifikat, hvoraf det skal fremgaa, at de hidroerer fra et dyr fra en medlemsstat eller fra et saadant tredjeland.

5. Blodprodukter i hermetisk lukkede og taette beholdere kan oplagres i virksomheder, som er under stadigt tilsyn af embedsdyrlaegen, saafremt produkterne holdes adskilt fra ethvert andet dyreprodukt, der maatte vaere oplagret i samme virksomhed.

KAPITEL 8

Serum fra dyr af hestefamilien

1. Serum, som indgaar i samhandelen, skal hidroere fra dyr af hestefamilien, der hverken har en af de i direktiv 90/426/EOEF (4) omhandlede alvorlige smitsomme sygdomme eller nogen anden alvorlig smitsom sygdom, der kan ramme dyr af hestefamilien, og skal vaere fremstillet i institutter eller centre, der ikke er undergivet sundhedsmaessige restriktioner i medfoer af naevnte direktiv.

2. Der maa kun indfoeres serum fremstillet af dyr af hestefamilien, hvis det paagaeldende dyr er foedt og opdraettet i et tredjeland, hvorfra indfoersel af dyr af hestefamilien til slagterier er tilladt, og hvis det er fremstillet, behandlet og forsendt under betingelser, der skal fastsaettes naermere efter fremgangsmaaden i artikel 18.

KAPITEL 9

Svinefedt og afsmeltede fedtstoffer

1. Medlemsstaterne tillader indfoersel til Faellesskabet af svinefedt og afsmeltede fedtstoffer fra tredjelande, der er opfoert paa listen i bilaget til Raadets beslutning 79/542/EOEF, og fra hvilke der maa indfoeres fersk koed af den paagaeldende dyreart.

2. Har der i en periode paa tolv maaneder forud for udfoersel fra et land, der er naevnt i nr. 1, vaeret et udbrud i det paagaeldende land af en alvorlig smitsom sygdom, skal hvert vareparti af svinefedt eller afsmeltede fedtstoffer ledsages af et certifikat, som omhandlet i artikel 10, stk. 2, hvoraf skal det fremgaa:

A. at svinefedtet eller de afsmeltede fedtstoffer har vaeret varmebehandlet

i) ved mindst 70 ° C i mindst 30 minutter eller

ii) ved mindst 90 ° C i mindst 15 minutter eller

iii) ved mindst 80 ° C i et kontinuerligt afsmeltningsanlaeg

B. at emballagen for svinefedtet eller de afsmeltede fedtstoffer er ny og ubrugt, og at der er truffet enhver forholdsregel for at undgaa rekontamination

C. at i tilfaelde af bulk-transport skal skibets roer, pumper og bulk-tank og alle andre bulk-tanke eller bulk-tankvogne, der anvendes til transport af produkterne fra forarbejdningsanlaegget enten direkte om bord paa skibet eller til tanke paa landjorden eller direkte til virksomheder, vaere inspiceret, og det skal vaere konstateret, at de er rene, foer de tages i anvendelse.

KAPITEL 10

Raastoffer til fremstilling af foder og af farmaceutiske eller tekniske produkter

1. Ved »raastof« forstaas fersk koed, kirtler, indre organer og andet slagteaffald saasom tarmslimhinde, der ikke er bestemt til konsum. Raastof betragtes som fersk, naar det kun har vaeret underkastet kuldebehandling eller anden behandling, der ikke giver tilstraekkelig sikkerhed for, at patogenerne er draebt. I den forbindelse maa det dog kun dreje sig om lavrisikostoffer som defineret i Raadets direktiv 90/667/EOEF.

2. Raastof skal ledsages enten af et handelsdokument eller af et certifikat som omhandlet i artikel 13, stk. 2, i direktiv 90/667/EOEF eller af et sundhedscertifikat, der er i overensstemmelse med en model, som fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 18, og som opfylder kravene i beslutning 92/183/EOEF.

3. Det originale sundhedscertifikat eller handelsdokument skal ved samhandel forelaegges den veterinaermyndighed, der foerer tilsyn med forarbejdningsvirksomheden, mellemoplagringsvirksomheden - koele- eller fryselager - eller sorteringsvirksomheden, og skal ved indfoersel til Faellesskabet forelaegges paa graensekontrolstedet.

4. Raastof maa kun transporteres direkte til virksomheder, der er autoriseret eller registreret som forarbejdningsvirksomheder, og som opfylder kravene i direktiv 90/667/EOEF, eller til mellemoplagring i dertil autoriserede koele- eller fryselagre. Raastof til farmeceutisk brug maa forud for forarbejdning ogsaa sorteres og lagres i virksomheder, som medlemsstaterne specielt har autoriseret hertil. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om autorisation af saadanne sorteringsvirksomheder.

5. Raastof maa kun transporteres til forarbejdningsvirksomheden i taet lukkede og forskriftsmaessigt forseglede beholdere eller transportmidler. Det paataenkte anvendelsesformaal, dvs. »udelukkende til fremstilling af foder« eller »udelukkende til fremstilling af farmaceutiske eller tekniske produkter« skal i hvert enkelt tilfaelde vaere anfoert paa beholderne og ledsagedokumenterne. Bestemmelsesvirksomhedens navn og adresse skal vaere anfoert paa baade beholdere og ledsagedokumenterne.

6. De koeretoejer og beholdere, der benyttes til transporten samt alt inventar og vaerktoej, der har vaeret i beroering med det ubehandlede raastof, skal rengoeres og desinficeres. Emballagen skal braendes eller destrueres paa anden maade efter naermere anvisning fra embedsdyrlaegen.

7. Mellemoplagring af raastoffet er kun tilladt med embedsdyrlaegens tilladelse og under dennes tilsyn i dertil autoriserede koele- eller fryselagre. Stoffet skal holdes adskilt fra andre varer, og skal lagres paa en saadan maade, at udbredelse af epizootiske patogener forhindres.

8. Raastoffet skal behandles paa en saadan maade i forarbejdningsvirksomheden, at patogenerne draebes, og at egne dyrehold ikke bringes i fare. Der maa kun i undtagelsestilfaelde og med embedsdyrlaegens tilladelse fjernes raastof fra virksomheden med henblik paa tilintetgoerelse i henhold til direktiv 90/667/EOEF i forarbejdningsvirksomheder, der er autoriseret eller registreret med dette formaal for oeje. Forskrifterne i nr. 5, 6 og 9 gaelder tilsvarende for transport af raastoffet og underretning af den embedsdyrlaege, der foerer tilsyn med forarbejdningsvirksomheden.

9. Den embedsdyrlaege, der foerer tilsyn med forarbejdnings-, mellemoplagrings- eller sorteringsvirksomheden, underrettes via ANIMO-systemet eller pr. telex eller telefax

- ved samhandel inden for Faellesskabet, af den embedsdyrlaege, der foerer tilsyn med oprindelsesvirksomheden

- ved indfoersel fra tredjelande, af graensekontrolmyndigheden

om borttransport af raastoffet fra oprindelsesvirksomheden eller fra Faellesskabets ydre graense.

10. Ved indfoersel fra tredjelande gaelder desuden foelgende bestemmelser:

a) Medlemsstaterne tillader kun indfoersel i Faellesskabet af raastof fra saadanne tredjelande, som er opfoert paa den liste (liste over tredjelande), der er opstillet i medfoer af Raadets beslutning 79/542/EOEF, eller som er anfoert i en saerlig beslutning, vedtaget af Kommissionen, for saa vidt angaar det paagaeldende raastof.

b) Efter graensekontrollen skal raastof under veterinaermyndighedens tilsyn transporteres direkte enten til en autoriseret, henholdsvis registreret forarbejdningsvirksomhed, der til stadighed er under en embedsdyrlaeges tilsyn og har garanteret, at raastoffet kun vil blive anvendt til det godkendte formaal og ikke vil forlade virksomheden i ubehandlet stand, eller til et automatiseret mellemlager eller en autoriseret sorteringsvirksomhed.

c) Sundhedscertifikatet med graensekontrolmyndighedens ankomstpaategning eller en bekraeftet genpart af certifikatet skal ledsage varen til bestemmelsesvirksomheden.

KAPITEL 11

Koed af kanin og af opdraettet vildt

Medlemsstaterne paaser, at koed af kanin og af opdraettet vildt kun importeres, hvis:

a) koedet hidroerer fra et tredjeland, der er opfoert

i) for saa vidt angaar haarvildt, paa listen over lande, hvorfra fersk koed af de relevante arter kan indfoeres i medfoer af direktiv 72/462/EOEF

ii) for saa vidt angaar fjervildt, paa listen over lande, hvorfra fersk fjerkraekoed kan indfoeres i medfoer af direktiv 91/494/EOEF (5)

iii) for saa vidt angaar kaninkoed, paa en liste, som skal opstilles efter fremgangsmaaden i artikel 18

b) koedet mindst opfylder kravene i henholdsvis kapitel II og kapitel III i direktiv 91/495/EOEF (6)

c) koedet hidroerer fra virksomheder, der giver de garantier, som er omhandlet i litra b), og som er anerkendt efter fremgangsmaaden i artikel 18, eller som, indtil listen i litra a), nr. iii), over virksomheder foreligger, er autoriseret af myndighederne

d) hvert parti koed ledsages af et sundhedscertifikat som omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra b).

KAPITEL 12

Biavlsprodukter

1. Biavlsprodukter, som udelukkende skal anvendes til biavl:

a) maa ikke hidroere fra et omraade, som har faaet paalagt forbud i forbindelse med forekomst af bipest eller trachmide-syge, hvis modtagelsesmedlemsstaten for saa vidt angaar sidstnaevnte sygdom har faaet supplerende garantier i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, i direktiv 92/65/EOEF (7)

b) skal opfylde de betingelser, som foelger af artikel 8, litra a), i direktiv 92/65/EOEF.

2. Eventuelle undtagelser fastsaettes om fornoedent efter fremgangsmaaden i artikel 18 i dette direktiv.

KAPITEL 13

Jagttrofaeer

Samhandel med og indfoersel af ubehandlede jagttrofaeer skal ledsages af et handelsdokument som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra a), sidste led, eller af et sundhedscertifikat som omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra c), hvoraf det skal fremgaa:

1) at jagttrofaeerne ikke hidroerer fra dyr fra et omraade underlagt restriktioner som foelge af alvorlige smitsomme sygdomme

2) at jagttrofaeerne er helt toerre og uden koedrester, at de er blevet toerret eller toer- eller vaadsaltet mindst 14 dage forud for afsendelsen

3) at partiet hverken har vaeret i kontakt med noget andet produkt af animalsk oprindelse eller med noget dyr, som kan have kontamineret det

4) at produktet efter at vaere blevet toert er blevet desinficeret med produkter, som er godkendt af afsendelseslandets myndigheder

5) at jagttrofaeerne er pakket i ny og ubrugt, gennemsigtig emballage.

KAPITEL 14

Gylle til behandling af jorden (8)()

Produkter forarbejdet af goedning

Alle former for organisk goedning, som er behandlet saaledes, at produktet er fri for patogener.

Samhandel med og indfoersel af produkter forarbejdet af goedning kan finde sted, hvis produkterne opfylder foelgende tre betingelser:

- ingen forekomst af salmonella:

der maa ikke forekomme salmonella i 25 g af det forarbejdede produkt

- ingen forekomst af enterobacteriaceae:

efter maengden af aerobiske kim (< 1 000 kolonidannende enheder pr. g behandlet produkt)

- sporedannelse og toxinogenese skal vaere blevet nedsat:

fugtighedsindhold < 14 %, produktets »vandighed« < 0,7

Produkterne skal opbevares saaledes, at kontamination, infektion og optagelse af fugt efter behandling ikke kan finde sted.

Med henblik herpaa skal opbevaringen ske

- i vellukkede og velisolerede siloer, eller

- i vellukket emballage (plastiksaekke eller »big bags«).

Ikke-forarbejdet gylle

Kun ikke-forarbejdet gylle fra fjerkrae og fra dyr af hestefamilien maa goeres til genstand for samhandel og indfoersel. Saadan gylle skal hidroere fra et omraade, der er frit for dyresmitsomme sygdomme, herunder navnlig

- mund- og klovesyge

- Newcastle-syge

- klassisk svinepest

- hoensepest

- afrikansk svinepest

- pest hos dyr af hestefamilien

- blaereudslaet hos svin.

Om noedvendigt kan der udarbejdes bakteriologiske normer efter fremgangsmaaden i artikel 18 i dette direktiv.

KAPITEL 15

Uforarbejdet uld og haar og uforarbejdede boerster, fjer og dele af fjer

1. Ved »uforarbejdet« forstaas faareuld, haar af droevtyggere og svineboerster, som hverken har undergaaet fabriksvask eller er blevet udvundet ved garvning, samt fjer og dele af fjer, hvis de hverken er blevet behandlet med stroemmende vanddamp eller paa anden maade, som hindrer overfoersel af patogener.

2. Samhandel med og indfoersel til Faellesskabet af uforarbejdet faareuld og haar af droevtyggere samt af uforarbejdede svineboerster, fjer og dele af fjer (varen) maa kun finde sted, hvis produktet er fast emballeret i pakninger og er toert. Dog er samhandel med og indfoersel af svineboerster fra lande og omraader, hvor afrikansk svinepest forekommer endemisk, forbudt; undtaget herfra er svineboerster, som

a) er blevet kogt, farvet eller bleget eller

b) har undergaaet en anden behandling, hvorved patogenerne med sikkerhed er blevet draebt, saafremt det ved et certifikat udstedt af den paa oprindelsesstedet ansvarlige dyrlaege godtgoeres, at en saadan behandling har fundet sted. Fabriksvask anses ikke som behandling i henhold til denne bestemmelse.

3. Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse paa samhandel med og indfoersel af prydfjer og fjer, der

a) til eget brug medbringes under rejser, eller

b) flyttes inden for Faellesskabet eller indfoeres som sending til privatpersoner i ikke-erhvervsmaessigt oejemed.

4. Varen skal videresendes direkte til bestemmelsesvirksomhed eller lager under saadanne betingelser, at enhver spredning af patogener undgaas.

(1) EFT nr. 121 af 29. 7. 1964, s. 2012/64. Direktivet er senest aendret ved direktiv 91/497/EOEF (EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 69).(2) EFT nr. L 47 af 21. 2. 1980, s. 4. Direktivet er senest aendret ved direktiv 91/687/EOEF (EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 16).(3) EFT nr. L 302 af 31. 12. 1972, s. 28. Direktivet er senest aendret ved direktiv 91/688/EOEF (EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 18).(4) EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 42. Direktivet er senest aendret ved beslutning 92/130/EOEF (EFT nr. L 47 af 22. 2. 1992, s. 26).(5) EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 35.(6) EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 41.(7) EFT nr. L 268 af 14. 9. 1992, s. 54.(8)() Ved gylle forstaas en blanding af dyreekskrementer, urin og vand fra kvaeg, svin, heste og fjerkrae.

BILAG II

SPECIFIKKE KRAV AF HENSYN TIL DEN OFFENTLIGE SUNDHED

KAPITEL 1

Indfoersel fra tredjelande af koedprodukter fremstillet af koed af fjerkrae, opdraettet vildt, vildtlevende vildt samt af kaninkoed

Medlemsstaterne paaser, at koedprodukter fremstillet af koed af fjerkrae, opdraettet vildt, vildtlevende vildt samt af kaninkoed kun indfoeres:

a) hvis de hidroerer fra et tredjeland opfoert paa den liste

i) der er omhandelt i artikel 14 i direktiv 71/118/EOEF for saa vidt angaar fjerkraekoed

ii) der er omhandlet i artikel 16 i direktiv 92/45/EOEF for saa vidt angaar koed af nedlagt vildt

iii) der for saa vidt angaar koed af kaniner eller af opdraettet vildt skal fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 18

b) hvis det ferske koed, der er anvendt til fremstillingen, opfylder kravene i artikel 14 i direktiv 71/118/EOEF for saa vidt angaar fjerkraekoed, artikel 16 i direktiv 92/45/EOEF for saa vidt angaar koed af vildtlevende vildt og artikel 3 i direktiv 91/495/EOEF for saa vidt angaar kaninkoed og samme direktivs artikel 6 for saa vidt angaar koed af opdraettet vildt

c) hvis de paagaeldende produkter hidroerer fra en virksomhed, der yder en garanti svarende til den, der er omhandlet i direktiv 77/99/EOEF, og som er godkendt efter fremgangsmaaden i artikel 18, eller saa laenge der ikke er truffet afgoerelse herom, godkendt af medlemsstatens myndigheder; indfoersel af saadanne produkter skal dog fortsat opfylde kravene i artikel 11, stk. 2, i direktiv 90/675/EOEF

d) hvis de paagaeldende produkter er tilberedt, kontrolleret og haandteret i overensstemmelse med kravene i direktiv 77/99/EOEF

e) hvis hvert parti koedprodukter ledsages af et sundhedscertifikat, der udarbejdes efter fremgangsmaaden i artikel 18.

KAPITEL 2

Inden den 1. januar 1994 fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 18 de sundhedsmaessige krav med hensyn til

- markedsfoering og indfoersel af aeg eller indfoersel af aegprodukter til konsum, dog med forbehold af bestemmelserne inden for rammerne af den faelles markedsordning

- tilberedning af gelatine til konsum

- samhandel med og indfoersel af honning, froelaar og snegle til konsum.

BILAG III

I

KONSOLIDERET UDGAVE AF BILAG A OG B TIL DIREKTIV 89/662/EOEF

»BILAG A

VETERINAERBESTEMMELSER

KAPITEL I

- Raadets direktiv 64/433/EOEF af 26. juni 1964 om sundhedsmaessige problemer vedroerende handelen med fersk koed inden for Faellesskabet (EFT nr. 121 af 29. 7. 1964, s. 2012/64).

- Raadets direktiv 71/118/EOEF af 15. februar 1971 om sundhedsmaessige problemer i forbindelse med handel med fersk fjerkraekoed (EFT nr. L 55 af 8. 3. 1971, s. 23).

- Raadets direktiv 72/461/EOEF af 12. december 1972 om veterinaerpolitimaessige problemer vedroerende handel med fersk koed inden for Faellesskabet (EFT nr. L 302 af 31. 12. 1972, s. 24).

- Raadets direktiv 77/99/EOEF af 21. december 1976 om sundhedsmaessige problemer i forbindelse med handel med koedprodukter inden for Faellesskabet (EFT nr. L 26 af 31. 1. 1977, s. 85).

- Raadets direktiv 80/215/EOEF af 22. januar 1980 om veterinaerpolitimaessige problemer i forbindelse med samhandelen med koedprodukter inden for Faellesskabet (EFT nr. L 47 af 21. 2. 1980, s. 4).

- Raadet direktiv 88/657/EOEF af 14. december 1988 om krav til fremstilling af og handel med hakket koed, koed i stykker paa under 100 g og tilberedt koed (EFT nr. L 382 af 31. 12. 1988, s. 3).

- Raadets direktiv 89/437/EOEF af 20. juni 1989 om hygiejne- og sundhedsproblemer i forbindelse med produktion og markedsfoering af aegprodukter (EFT nr. L 212 af 22. 7. 1989, s. 87).

- Raadets direktiv 91/67/EOEF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmaessige betingelser for afsaetning af akvakulturdyr og -produkter (EFT nr. L 46 af 19. 2. 1991, s. 1).

- Raadets direktiv 91/492/EOEF af 15. juli 1991 om sundhedsmaessige betingelser for produktion og afsaetning af levende toskallede bloeddyr (EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 1).

- Raadets direktiv 91/493/EOEF af 15. juli 1991 om sundhedsmaessige betingelser for produktion og afsaetning af fiskerivarer (EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 15).

- Raadets direktiv 91/494/EOEF af 26. juli 1991 om dyresundhedsmaessige betingelser for handel inden for Faellesskabet med fersk fjerkraekoed og for indfoersel heraf fra tredjelande (EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 35).

- Raadets direktiv 91/495/EOEF af 27. november 1991 om sundhedsmaessige og dyresundhedsmaessige problemer i forbindelse med produktion og afsaetning af kaninkoed og koed af opdraettet vildt (EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 41).

- Raadets direktiv 92/45/EOEF af 16. juni 1992 om sundhedsmaessige og dyresundhedsmaessige problemer i forbindelse med nedlaegning af vildtlevende vildt og afsaetning af koed heraf (EFT nr. L 268 af 14. 9. 1992, s. 35).

- Raadets direktiv 92/46/EOEF af 16. juni 1992 om sundhedsbestemmelser for produktion og afsaetning af raa maelk, varmebehandlet maelk og maelkebaserede produkter (EFT nr. L 268 af 14. 9. 1992, s. 1).

KAPITEL III

- Raadets direktiv 92/118/EOEF af 17. december 1992 om dyresundhedsmaessige og sundhedsmaessige betingelser for samhandel med og indfoersel til Faellesskabet af produkter, der for saa vidt angaar disse betingelser ikke er underlagt specifikke faellesskabsbetingelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, til direktiv 89/662/EOEF og, for saa vidt angaar patogener, til direktiv 90/425/EOEF.

BILAG B

PRODUKTER, DER IKKE OMFATTES AF HARMONISERING INDEN FOR FAELLESSKABET, MEN SOM FOR SAA VIDT ANGAAR SAMHANDEL VIL BLIVE UNDERKASTET KONTROL I HENHOLD TIL DETTE DIREKTIV

Andre produkter af animalsk oprindelse, hverken opfoert i bilag A til dette direktiv eller i bilaget til direktiv 90/425/EOEF: listen over disse produkter fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 18.«

II

KONSOLIDERET UDGAVE AF BILAG A OG B TIL DIREKTIV 90/425/EOEF

»BILAG A

KAPITEL II

VETERINAERBESTEMMELSER

Del 1

- Raadets direktiv 64/432/EOEF af 26. juni 1964 om veterinaerpolitimaessige problemer ved handel inden for Faellesskabet med kvaeg og svin (EFT nr. 121 af 29. 7. 1964, s. 1977/64).

- Raadets direktiv 88/407/EOEF af 14. juni 1988 om fastsaettelse af de veterinaerpolitimaessige krav i forbindelse med handelen inden for Faellesskabet med frosset tyresaed og indfoersel heraf (EFT nr. L 194 af 22. 7. 1988, s. 10).

- Raadets direktiv 89/556/EOEF af 25. september 1989 om fastsaettelse af veterinaerpolitimaessige betingelser i forbindelse med handel inden for Faellesskabet med embryoner af tamkvaeg samt med indfoersel heraf fra tredjelande (EFT nr. L 302 af 19. 10. 1989, s. 1).

- Raadets direktiv 90/426/EOEF af 26. juni 1990 om dyresundhedsmaessige betingelser for enhovede dyrs bevaegelser og indfoersel af enhovede dyr fra tredjelande (EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 42).

- Raadets direktiv 90/429/EOEF af 26. juni 1990 om fastsaettelse af dyresundhedsmaessige krav i forbindelse med handelen inden for Faellesskabet med ornesaed og indfoersel heraf (EFT nr. L 224 af 18. 9. 1990, s. 62).

- Raadets direktiv 90/539/EOEF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmaessige betingelser for samhandelen inden for Faellesskabet med fjerkrae og rugeaeg samt for indfoersel heraf fra tredjelande (EFT nr. L 303 af 31. 10. 1990, s. 6).

- Raadets direktiv 90/667/EOEF af 27. november 1990 om sundhedsmaessige bestemmelser for bortskaffelse, forarbejdning og afsaetning af animalsk affald og for beskyttelse mod forekomst af patogener i foder fremstillet af dyr, herunder fisk, og om aendring af direktiv 90/425/EOEF (EFT nr. L 363 af 27. 12. 1990, s. 51).

- Raadets direktiv 91/67/EOEF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmaessige betingelser for afsaetning af akvakulturdyr og -produkter (EFT nr. L 46 af 19. 2. 1991, s. 1).

- Raadets direktiv 91/68/EOEF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmaessige betingelser for samhandelen med faar og geder inden for Faellesskabet (EFT nr. L 46 af 19. 2. 1991, s. 19).

- Raadets direktiv 91/628/EOEF af 19. november 1991 om beskyttelse af dyr under transport og om aendring af direktiv 90/425/EOEF og 91/496/EOEF (EFT nr. L 340 af 11. 12. 1991, s. 17).

Del 2

Raadets direktiv 92/65/EOEF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmaessige betingelser for samhandel med og indfoersel til Faellesskabet af dyr samt saed, aeg og embryoner, der for saa vidt angaar disse betingelser ikke er underlagt specifikke faellesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EOEF (EFT nr. L 268 af 14. 9. 1992, s. 54).

- For saa vidt angaar patogener:

Raadets direktiv 92/118/EOEF af 17. december 1992 om dyresundhedsmaessige og sundhedsmaessige betingelser for samhandel med og indfoersel til Faellesskabet af produkter, der for saa vidt angaar disse betingelser ikke er underlagt specifikke faellesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, kapitel I, til direktiv 89/662/EOEF og, for saa vidt angaar patogener i bilag A, kapitel I, del I, til direktiv 90/425/EOEF.

KAPITEL II

ZOOTEKNISKE BESTEMMELSER

- Raadets direktiv 77/504/EOEF af 25. juli 1977 om racerent avlskvaeg (EFT nr. L 206 af 12. 8. 1977, s. 8).

- Raadets direktiv 88/661/EOEF af 19. december 1988 om zootekniske normer for avlssvin (EFT nr. L 382 af 31. 12. 1988, s. 36).

- Raadets direktiv 89/361/EOEF af 30. maj 1989 om racerene avlsfaar og -geder (EFT nr. L 153 af 8. 6. 1989, s. 30).

- Raadets direktiv 90/427/EOEF af 26. juni 1990 om zootekniske og genealogiske betingelser for samhandlen inden for Faellesskabet med enhovede dyr (EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 55).

- Raadets direktiv 91/174/EOEF af 25. marts 1991 om de zootekniske og genealogiske betingelser for handel med racerene dyr (EFT nr. L 85 af 5. 4. 1991, s. 37).

BILAG B

DYR OG PRODUKTER, DER IKKE ER OMFATTET AF HARMONISERING, MEN SOM FOR SAA VIDT ANGAAR SAMHANDEL VIL BLIVE UNDERKASTET KONTROL I HENHOLD TIL DETTE DIREKTIV

KAPITEL I

Veterinaerbestemmelser - Andre levende dyr, som ikke er opfoert i bilag A, kapitel I.

KAPITEL II

Veterinaerbestemmelser - Saed, aeg og embryoner, der ikke er opfoert i bilag A, kapitel I.«

Top