EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0091

Rådets direktiv 92/91/EØF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri (ellevte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

OJ L 348, 28.11.1992, p. 9–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 006 P. 11 - 26
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 006 P. 11 - 26
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 118 - 133
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 118 - 133
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 118 - 133
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 118 - 133
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 118 - 133
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 118 - 133
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 118 - 133
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 118 - 133
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 118 - 133
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 11 - 26
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 11 - 26
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 91 - 106

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/91/oj

31992L0091

Rådets direktiv 92/91/EØF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri (ellevte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

EF-Tidende nr. L 348 af 28/11/1992 s. 0009 - 0024
den finske specialudgave: kapitel 5 bind 6 s. 0011
den svenske specialudgave: kapitel 5 bind 6 s. 0011


RAADETS DIREKTIV 92/91/EOEF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri (ellevte saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 118 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1), som er udarbejdet efter hoering af Det Staaende Udvalg for Bedriftssikkerhed og Sundhedsforhold i Kulminer og i Anden Udvindingsindustri,

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til Traktatens artikel 118 A skal Raadet, ved udstedelse af direktiver, vedtage minimumsforskrifter med henblik paa at forbedre navnlig arbejdsmiljoeet for at sikre et hoejere niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

ifoelge naevnte artikel skal det i disse direktiver undgaas, at der paalaegges administrative, finansielle og retlige byrder af en saadan art, at de haemmer oprettelse og udvikling af smaa og mellemstore virksomheder;

forbedring af arbejdstagernes sikkerhed, hygiejne og sundhed under arbejdet er et maal, som ikke boer vaere underordnet rent oekonomiske hensyn;

Raadets direktiv 89/654/EOEF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet (foerste saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EOEF (4) omfatter ikke udvindingsindustrien;

det er bydende noedvendigt for varetagelsen af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, at de minimumsforskrifter, der kan sikre et hoejere niveau for sikkerhed og sundhed i forbindelse med den boringsrelaterede udvindingsindustri, overholdes;

den boringsrelaterede udvindingsindustri er et aktivitetsomraade, hvor arbejdstagere i visse situationer udsaettes for saerlige risici;

dette direktiv er et saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Raadets direktiv 89/391/EOEF af 12. juni 1989 om ivaerksaettelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (5); bestemmelserne i naevnte direktiv finder derfor i fuld udstraekning anvendelse paa den boringsrelaterede udviklingsindustri, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i naervaerende direktiv;

dette direktiv udgoer et konkret led i gennemfoerelsen af den sociale dimension inden for det indre marked -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

AFSNIT I

Generelle bestemmelser

Artikel 1

Formaal

1. Ved dette direktiv, som er ellevte saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EOEF, fastsaettes der minimumsforskrifter for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri som defineret i artikel 2, litra a).

2. Bestemmelserne i direktiv 89/391/EOEF finder i fuld udstraekning anvendelse paa det i stk. 1 naevnte omraade, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i naervaerende direktiv.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstaas ved:

a) boringsrelateret udvindingsindustri: alle industrier, der udoever foelgende aktiviteter:

- egentlig udvinding af mineralske materialer gennem borehuller, og/eller

(&{È&};) EFT nr. L 183 af 29. 6. 1989, s. 1.

- efterforskning med henblik paa en saadan udvinding, og/eller

- behandling af de udvundne materialer med henblik paa salg, men ikke forarbejdning af de udvundne materialer;

b) arbejdssted: alle de steder, der er bestemt til at rumme arbejdspladser, og som omfatter de aktiviteter og de installationer, der direkte eller indirekte er knyttet til den boringsrelaterede udvindingsindustri, herunder ogsaa indkvarteringsfaciliteter, som arbejdstageren efter omstaendighederne har adgang til i forbindelse med arbejdet.

AFSNIT II

Arbejdsgiverens forpligtelser

Artikel 3

Generelle forpligtelser

1. For at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed skal arbejdsgiveren traeffe de noedvendige foranstaltninger til at sikre:

a) at arbejdsstedet er udformet, opbygget, udstyret, afproevet samt anvendes og vedligeholdes paa en saadan maade, at arbejdstagerne kan udfoere det tildelte arbejde uden at bringe deres egen og/eller andre arbejdstageres sikkerhed og/eller sundhed i fare

b) at en ansvarlig person overvaager bemandede arbejdssteder, medens arbejdet paagaar

c) at arbejde, der indebaerer en saerlig risiko, kun overlades til arbejdstagere med passende kvalifikationer, og at det udfoeres i overensstemmelse med de givne instrukser

d) at alle sikkerhedsinstrukser er forstaaelige for alle beroerte arbejdstagere

e) at der stilles noedvendige foerstehjaelpsfaciliteter til raadighed

f) at der med jaevne mellemrum gennemfoeres relevante sikkerhedsoevelser.

2. Arbejdsgiveren sikrer sig, at der udarbejdes et dokument vedroerende sikkerhed og sundhed, i det foelgende benaevnt »sikkerheds- og sundhedsdokumentet«, der opfylder de relevante krav i artikel 6, 9 og 10 i direktiv 89/391/EOEF, og at dette dokument ajourfoeres.

Det skal af sikkerheds- og sundhedsdokumentet navnlig fremgaa:

- at de risici, arbejdstagerne udsaettes for paa arbejdsstedet, er naermere fastlagt og vurderet

- at der vil blive truffet fyldestgoerende foranstaltninger for at naa de maal, der er fastsat i dette direktiv

- at udformningen, anvendelsen og vedligeholdelsen af arbejdsstedet og udstyret er sikker.

Sikkerheds- og sundhedsdokumentet skal udarbejdes, inden arbejdet paabegyndes, og skal revideres, hvis der foretages vaesentlige aendringer, udvidelser eller ombygninger af arbejdsstedet.

3. Naar arbejdstagere fra flere virksomheder er til stede paa samme arbejdssted, er hver arbejdsgiver ansvarlig for alle forhold, der er underlagt hans kontrol.

Den arbejdsgiver, der i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis har ansvaret for arbejdsstedet, koordinerer ivaerksaettelsen af alle foranstaltninger vedroerende arbejdstagernes sikkerhed og sundhed og angiver i sikkerheds- og sundhedsdokumentet maalene for denne koordination samt de naermere foranstaltninger og regler for ivaerksaettelsen heraf.

Koordinationen beroerer ikke de enkelte arbejdsgiveres ansvar i henhold til direktiv 89/391/EOEF.

4. Arbejdsgiveren skal straks anmelde alvorlige arbejdsulykker og/eller doedsulykker samt farlige episoder til de kompetente myndigheder.

Om noedvendigt ajourfoerer arbejdsgiveren sikkerheds- og sundhedsdokumentet ved at anfoere de foranstaltninger, der er truffet for at undgaa en gentagelse.

Artikel 4

Beskyttelse mod brand, eksplosion og sundhedsfarlige stoffer i den omgivende atmosfaere

Arbejdsgiveren skal afhaengigt af arbejdets art traeffe de noedvendige foranstaltninger:

- for at forhindre, spore og bekaempe udbrud og spredning af brande og eksplosioner, og

- for at forhindre ophobning af eksplosive og/eller sundhedsfarlige stoffer i den omgivende atmosfaere.

Artikel 5

Evakuerings- og redningsudstyr

For at sikre, at arbejdstagerne i en faresituation har forsvarlige muligheder for at forlade arbejdsstedet hurtigt og under stoerst mulig sikkerhed, skal arbejdsgiveren soerge for at tilvejebringe og vedligeholde det noedvendige evakuerings- og redningsudstyr.

Artikel 6

Kommunikations-, varslings- og alarmeringssystemer

Arbejdsgiveren skal soerge for, at der er tilstraekkelige alarmerings- og kommunikationssystemer til raadighed, saaledes at hjaelpe-, evakuerings- og redningsaktioner straks kan ivaerksaettes, hvis det bliver noedvendigt.

Artikel 7

Underretning af arbejdstagerne

1. Med forbehold af artikel 10 i direktiv 89/391/EOEF underrettes arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter om alle de foranstaltninger, der skal traeffes vedroerende sikkerhed og sundhed paa arbejdsstedet, og saerlig om foranstaltninger til gennemfoerelse af artikel 3 til 6.

2. Oplysningerne skal vaere forstaaelige for de paagaeldende arbejdstagere.

Artikel 8

Tilsyn med arbejdstagernes sundhed

1. For at sikre et passende tilsyn med arbejdstagernes sundhed i forhold til risiciene for deres sikkerhed og sundhed under arbejdet fastsaettes der foranstaltninger i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

2. De i stk. 1 naevnte foranstaltninger indebaerer, at hver arbejdstager skal have adgang til eller skal gennemgaa et sundhedstilsyn, inden han saettes til at udfoere opgaver i forbindelse med de i artikel 2 naevnte aktiviteter, og derefter med jaevne mellemrum.

3. Sundhedstilsynet kan indgaa i en national sundhedsordning.

Artikel 9

Hoering af arbejdstagerne og disses deltagelse

Arbejdstageren og/eller deres repraesentanter skal i henhold til artikel 11 i direktiv 89/391/EOEF hoeres om de anliggender og deltage i de beslutningsprocedurer, der er omfattet af naervaerende direktiv.

Artikel 10

Minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed

1. Arbejdssteder, som tages i anvendelse foerste gang efter den i artikel 12, stk. 1, omhandlede dato for dette direktivs ivaerksaettelse, skal opfylde de minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed, der er anfoert i bilaget.

2. Arbejdssteder, der er taget i anvendelse inden den i artikel 12, stk. 1, omhandlede dato for dette direktivs ivaerksaettelse, skal snarest muligt, og senest fem aar efter naevnte dato, opfylde de minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed, der er anfoert i bilaget.

3. Foretages der efter den i artikel 12, stk. 1, omhandlede dato for dette direktivs ivaerksaettelse aendringer, udvidelser og/eller ombygninger af arbejdssteder, skal arbejdsgiveren traeffe de noedvendige foranstaltninger for, at disse aendringer, udvidelser og/eller ombygninger er i overensstemmelse med de dertil svarende minimumsforskrifter i bilaget.

AFSNIT III

DIVERSE BESTEMMELSER

Artikel 11

Tilpasning af bilagene

Rent tekniske tilpasninger af bilaget som foelge af:

- vedtagelse af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering vedroerende boringsrelaterede udvindingsindustrier

og/eller

- den tekniske udvikling, udviklingen inden for internationale bestemmelser eller specifikationer samt indvundne erfaringer vedroerende boringsrelateret udvindingsindustri

vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 17 i direktiv 89/391/EOEF.

Artikel 12

Afsluttende bestemmelser

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 24 maaneder efter dets vedtagelse. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Naar medlemsstaterne vedtager de i stk. 1 naevnte bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de allerede har udstedt, eller som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

4. Medlemsstaterne forelaegger hvert femte aar Kommissionen en rapport om den praktiske gennemfoerelse af bestemmelserne i dette direktiv med anfoerelse af de af arbejdsmarkedets parter fremfoerte synspunkter.

Kommissionen underretter Europa-Parlamentet, Raadet, Det OEkonomiske og Sociale Udvalg, Det Staaende Udvalg for Bedriftssikkerheds- og Sundhedsforhold i Kulminer og Anden Udvindingsindustri og Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen herom.

Artikel 13

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 3. november 1992.

Paa Raadets vegne

DENTON OF WAKEFIELD

Formand

(1) EFT nr. C 32 af 7. 2. 1991, s. 7.

(2) EFT nr. C 280 af 28. 10. 1991, s. 79, EFT nr. C 241 af 21. 9. 1992, S. 88.

(3) EFT nr. C 191 af 22. 7. 1991, s. 34.

(4) EFT nr. L 393 af 30. 12. 1989, s. 1.

BILAG

MINIMUMSFORSKRIFTER FOR SIKKERHED OG SUNDHED, OMHANDLET I ARTIKEL 10 I DIREKTIVET

Indledende bemaerkning

De i dette bilag fastsatte forpligtelser er gaeldende, naar forholdene i forbindelse med arbejdsstedet eller aktiviteten, omstaendighederne eller en saerlig risiko goer det noedvendigt.

DEL A

Faelles minimumsforskrifter for onshore- og offshoresektoren

1. Stabilitet og soliditet

Arbejdsstedet skal udformes, opbygges, indrettes, anvendes, overvaages og vedligeholdes paa en saadan maade, at det kan modstaa de forventelige paavirkninger fra omgivelserne.

Det skal have en struktur og en soliditet, der passer til formaalet.

2. Overvaagning og indretning

2.1. Indretning af arbejdsstedet

2.1.1. Arbejdsstedet skal vaere udformet paa en saadan maade, at der ydes tilstraekkelig beskyttelse mod risici. Det skal holdes rent, og enhver form for farlige stoffer eller aflejringer skal fjernes eller kontrolleres, saaledes at de ikke udgoer nogen fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

2.1.2. Arbejdspladserne skal vaere udformet og opbygget efter ergonomiske principper, idet der skal tages hensyn til, at det er noedvendigt, at arbejdstagerne fra deres arbejdsplads kan foelge relevante processer.

2.1.3. Omraader, inden for hvilke risikoen er saerlig stor, skal afmaerkes og forsynes med advarselstavler.

2.2. Ansvarlig person

Ethvert bemandet arbejdssted skal konstant forestaas af en af arbejdsgiveren udpeget ansvarlig person, der er i besiddelse af de faerdigheder og den faglige kompetence, som stillingen kraever i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

Arbejdsgiveren kan selv paatage sig det i stk. 1 omhandlede ansvar for arbejdsstedet, hvis han har de faerdigheder og den faglige kompetence, som stillingen kraever i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

2.3. Overvaagning

Der skal foretages overvaagning for at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i forbindelse med alle former for virksomhed; overvaagningen foretages af personer, der har de faerdigheder og den faglige kompetence, som stillingen kraever i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis, og som er udpeget af arbejdsgiveren eller paa hans vegne og handler paa hans vegne.

Arbejdsgiveren kan selv paatage sig den i stk. 1 omhandlede overvaagning, hvis han har de faerdigheder og den faglige kompetence, som stillingen kraever i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

2.4. Kompetente arbejdstagere

Paa ethvert arbejdssted, hvor arbejdstagere er beskaeftiget, skal et tilstraekkeligt antal arbejdstagere have de faerdigheder, den erfaring og den uddannelse, der er noedvendig for udfoerelsen af de paalagte opgaver.

2.5. Information, instruktion og oplaering

Arbejdstagerne har krav paa enhver form for information, instruktion, oplaering og efteruddannelse, der er paakraevet for at sikre deres sikkerhed og sundhed.

Arbejdsgiveren skal sikre sig, at arbejdstagerne modtager forstaaelige instrukser, saaledes at hverken deres egen eller de oevrige arbejdstageres sikkerhed og sundhed bringes i fare.

2.6. Skriftlige instrukser

For ethvert arbejdssted skal der udarbejdes skriftlige instrukser om, hvilke regler der skal overholdes for at garantere arbejdstagernes sikkerhed og sundhed samt betryggende brug af udstyr.

Disse instrukser skal ligeledes omfatte oplysninger om brug af noedudstyr samt om, hvilke forholdsregler der skal traeffes, hvis der opstaar en noedsituation paa eller i naerheden af arbejdsstedet.

2.7. Sikre arbejdsmetoder

Der skal ivaerksaettes sikre arbejdsmetoder paa hvert arbejdssted eller i forbindelse med hver aktivitet.

2.8. Arbejdstilladelse

Naar sikkerheds- og sundhedsdokumentet fordrer det, skal der indfoeres en ordning med arbejdstilladelser i de tilfaelde, hvor risikable aktiviteter finder sted, eller hvor saedvanligvis ufarlige aktiviteter og andre aktiviteter kan indvirke paa hinanden og frembringe alvorlige risici.

Saadanne arbejdstilladelser skal udstedes af en ansvarlig person forud for paabegyndelsen af arbejdet, og det skal heri specificeres, hvilke betingelser der skal opfyldes, og hvilke forholdsregler der skal traeffes forud for, under og efter arbejdet.

2.9. Regelmaessig kontrol af sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger

Arbejdsgiveren skal soerge for regelmaessig kontrol af de foranstaltninger, der er truffet vedroerende arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, herunder af ordningen for forvaltning af sikkerheden og sundheden, for at sikre, at kravene i dette direktiv er overholdt.

3. Mekanisk og elektrisk udstyr og installationer

3.1. Generelt

Valg, installering, ibrugtagning, drift og vedligeholdelse af mekanisk og elektrisk udstyr skal ske under passende hensyntagen til arbejdstagernes sikkerhed og sundhed og under hensyntagen til andre bestemmelser i dette direktiv og direktiv 89/392/EOEF (¹) og 89/655/EOEF (²).

Saafremt saadant udstyr eller saadanne installationer er placeret i et omraade, hvor der hersker eller kan herske fare for brand eller eksplosion som foelge af antaendelse af gas, damp eller flygtig vaeske, skal udstyret eller installationerne vaere tilpasset til brug i det paagaeldende omraade.

Udstyret skal om noedvendigt vaere forsynet med passende beskyttelsesanordninger og fejlsikre systemer (fail-safe systems).

3.2. Saerlige bestemmelser

Mekanisk udstyr og mekaniske installationer skal have en tilstraekkelig styrke, vaere fri for vaesentlige mangler og vaere egnet til de formaal, hvortil det/de anvendes.

Elektrisk udstyr og installationer skal med hensyn til kapacitet og effekt vaere afpasset efter formaalet.

4. Vedligeholdelse

4.1. Almindelig vedligeholdelse

Der skal indfoeres et hensigtsmaessigt program, der indebaerer systematisk inspektion, vedligeholdelse og, efter behov, afproevning af mekanisk og elektrisk udstyr og installationer.

Vedligeholdelse, inspektion og afproevning af en hvilken som helst del af installationerne og udstyret skal gennemfoeres af en kompetent person.

Der skal foeres journaler over inspektioner og afproevninger, og disse journaler skal opbevares paa passende maade.

4.2. Vedligeholdelse af sikkerhedsudstyr

Sikkerhedsudstyr skal til stadighed holdes i brugsklar og god stand.

Vedligeholdelse skal gennemfoeres under behoerig hensyntagen til de operationer, der udfoeres.

5. Kontrol med boringer

For at forebygge udblaesninger skal der vaere egnet kontroludstyr til brug i forbindelse med boringsoperationer.

Dette udstyr skal vaere afpasset efter de forhold, der hersker paa boringsstedet.

6. Beskyttelse mod sundhedsfarlige stoffer i den omgivende luft og mod eksplosionsfare

6.1. Der skal traeffes foranstaltninger til at vurdere tilstedevaerelsen og maale koncentrationen af sundhedsfarlige og/eller potentielt eksplosionsfarlige stoffer i den omgivende luft.

(¹) EFT nr. L 183 af 29. 6. 1989, s. 9. Direktivet er aendret ved direktiv 91/368/EOEF (EFT nr. L 198 af 22. 7. 1991, s. 16).

(²) EFT nr. L 393 af 30. 12. 1989, s. 13.

Naar sikkerheds- og sundhedsdokumentet fordrer det, skal der installeres overvaagningsudstyr, der automatisk og loebende maaler gaskoncentrationerne paa saerlige steder, automatiske alarmer, anordninger, der automatisk afbryder elektriske installationer, og anordninger, der automatisk standser forbraendningsmotorer.

Naar der findes automatiske foranstaltninger, skal de maalte vaerdier registreres og opbevares som fastsat i sikkerheds- og sundhedsdokumentet.

6.2. Beskyttelse mod sundhedsfarlige stoffer i den omgivende luft

6.2.1. Hvis sundhedsfarlige stoffer ophobes, eller hvis der er risiko for, at de ophobes, skal der traeffes passende foranstaltninger til, at de indfanges ved kilden og fjernes.

Det skal vaere muligt at nedkoncentrere eventuelle farlige stoffer paa en saadan maade, at der ikke er nogen risiko for arbejdstagerne.

6.2.2. Uden at det beroerer direktiv 89/656/EOEF (¹), skal omraader, hvor arbejdstagerne kan blive udsat for sundhedsfare paa grund af sundhedsfarlige stoffer i den omgivende luft, vaere forsynet med egnet og tilstraekkeligt vejrtraeknings- og genoplivningsudstyr.

Det skal i saa fald sikres, at der altid er et tilstraekkeligt antal arbejdstagere til stede paa arbejdsstedet, der kan betjene dette udstyr.

Vaernemidlerne skal opbevares og vedligeholdes paa en hensigtsmaessig maade.

6.2.3. Saafremt hydrogensulfid eller andre giftige gasarter er eller kan vaere til stede, skal en beskyttelsesplan med en beskrivelse af det disponible udstyr og de forebyggende foranstaltninger, der er truffet, vaere til raadighed for den kompetente myndighed.

6.3. Forebyggelse af eksplosionsfare

6.3.1. Der skal traeffes alle noedvendige foranstaltninger for at forebygge forekomst og dannelse af en potentielt eksplosionsfarlig atmosfaere.

6.3.2. I omraader med eksplosionsfare skal der traeffes alle noedvendige foranstaltninger for at forebygge antaendelse af den potentielt eksplosionsfarlige atmosfaere.

6.3.3. Der skal udarbejdes en plan for beskyttelse mod eksplosionsfare med en beskrivelse af det noedvendige udstyr og de noedvendige foranstaltninger.

7. Flugtveje og noedudgange

7.1. Der skal til enhver tid vaere uhindret adgang til flugtveje og noedudgange, og disse skal saa direkte som muligt foere ud i det fri eller til et sikkerhedsomraade, et sikkert samlingssted eller et sikkert roemningssted.

7.2. I tilfaelde af fare skal arbejdstagerne hurtigt og under stoerst mulig sikkerhed kunne forlade alle arbejdspladser.

7.3. Flugtvejenes og noedudgangenes antal, fordeling og dimensioner skal afpasses efter arbejdsstedets anvendelse, udstyr og dimensioner samt efter det stoerste antal personer, der kan vaere til stede.

Indkvarteringsfaciliteter og opholdslokaler skal vaere forsynet med mindst to separate flugtveje, der skal vaere placeret saa langt fra hinanden som muligt og foere til et sikkert omraade, et sikkert samlingssted eller et sikkert roemningssted.

7.4. Noedudgangsdoere skal aabne i flugtretningen eller, hvis dette er umuligt, vaere udformet som skydedoere.

Noedudgangsdoere maa ikke vaere lukket paa en saadan maade, at enhver, der har behov for at benytte dem i noedstilfaelde, ikke kan aabne dem straks og uden besvaer.

7.5. Saerlige flugtveje og noedudgange skal afmaerkes i henhold til de nationale bestemmelser til gennemfoerelse af direktiv 92/58/EOEF (²).

7.6. Noedudgangsdoere maa ikke vaere laast.

Flugtveje og noedudgange samt adgangsveje og -doere dertil maa ikke vaere blokeret af genstande, men skal til enhver tid kunne benyttes uhindret.

7.7. I tilfaelde af stroemafbrydelse skal flugtveje og noedudgange, hvor der er behov for belysning, vaere forsynet med tilstraekkelig noedbelysning.

(¹) EFT nr. L 393 af 30. 12. 1989, s. 18.

(²) EFT nr. L 245 af 26. 8. 1992, s. 23.

8. Ventilation af lukkede arbejdssteder

8.1. Lukkede arbejdssteder skal under hensyntagen til arbejdsmetoderne og den fysiske belastning, som arbejdstagerne udsaettes for, forsynes med frisk luft i tilstraekkelig maengde.

Benyttes udluftningsanlaeg, skal dette holdes i funktionsdygtig stand.

En opstaaet defekt skal udloese en alarm, naar dette er noedvendigt af hensyn til arbejdstagernes sundhed.

8.2. Anvendes der klimaanlaeg eller mekaniske ventilationsanlaeg, skal de fungere paa en saadan maade, at arbejdstagerne ikke udsaettes for genererende traek.

Enhver belaegning og urenhed, som maatte medfoere en umiddelbar risiko for arbejdstagernes sundhed som foelge af forurening af den indaandede luft, skal straks fjernes.

9. Temperaturen i lokalerne

9.1. Temperaturen i arbejdslokaler skal vaere passende for den menneskelige organisme under hensyntagen til de anvendte arbejdsmetoder og den fysiske belastning, som arbejdstagerne udsaettes for.

9.2. Temperaturen i opholdsrum, lokaler til personale med vagttjeneste, sanitaere lokaler, kantiner og lokaler beregnet til foerstehjaelp skal svare til disse lokalers specifikke formaal.

9.3. Vinduer, ovenlys og skillevaegge af glas skal vaere udformet paa en saadan maade, at en for kraftig solbelysning paa arbejdsstedet undgaas, under hensyntagen til arbejdets art og arbejdsstedets beskaffenhed.

10. Lokalernes gulve, vaegge, lofter og tage

10.1. Lokalernes gulve skal vaere fri for buler, huller og farlige niveauforskelle; de skal vaere stabile og skridsikre.

Lokaler, hvor der er installeret arbejdspladser, skal vaere tilstraekkelig isoleret under hensyntagen til virksomhedens art og arbejdstagernes fysiske aktivitet.

10.2. I lokalerne skal gulvenes, vaeggenes og lofternes overflade vaere af en saadan beskaffenhed, at der ved rengoering og rensning kan opnaas forsvarlige hygiejniske forhold.

10.3. Gennemsigtige eller halvgennemsigtige skillevaegge, og navnlig skillevaegge udelukkende bestaaende af glas, i arbejdsrum eller i naerheden af arbejdspladser eller adgangsveje, skal vaere klart afmaerket og fremstillet af sikkerhedsmaterialer eller vaere adskilt fra disse arbejdspladser og adgangsveje paa en saadan maade, at arbejdstagerne hverken kan komme i kontakt med skillevaeggene eller blive ramt, hvis vaeggene splintres.

10.4. Adgang til tage af materialer, der ikke er tilstraekkelig solide, maa kun tillades, saafremt der forefindes egnet udstyr, saaledes at arbejdet kan udfoeres paa en sikkerhedsmaessigt forsvarlig maade.

11. Naturlig og kunstig belysning

11.1. Ethvert arbejdssted skal overalt vaere forsynet med belysning af en styrke, der er tilstraekkelig til at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

11.2. Arbejdsstederne skal, under hensyn til de klimatiske forhold, saa vidt muligt have tilstraekkelig naturlig belysning og vaere udstyret med tilstraekkelig kunstig belysning til sikring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

11.3. Belysningsinstallationer i arbejdslokaler og paa forbindelsesveje skal vaere anbragt saaledes, at den valgte belysningsform ikke frembyder nogen ulykkesrisiko for arbejdstagerne.

11.4. Arbejdssteder, hvor arbejdstagerne er saerligt udsat for risiko i tilfaelde af, at den kunstige belysning svigter, skal vaere forsynet med tilstraekkelig kraftig noedbelysning.

11.5. Belysningen skal vaere udformet saaledes, at driftskontrolposter, flugtveje, afgangssteder og farlige omraader forbliver oplyste.

Naar arbejdsstederne kun bruges lejlighedsvis, begraenses den i foerste afsnit naevnte forpligtelse til den tid, hvor arbejdstagerne er til stede.

12. Vinduer og ovenlys

12.1. Vinduer, ovenlys og ventilationsanordninger, der kan aabnes, reguleres eller fastgoeres, skal vaere udformet saaledes, at disse operationer kan udfoeres paa en sikkerhedsmaessigt forsvarlig maade.

De skal placeres saaledes, at de ikke udgoer en fare for arbejdstagerne, naar de er aabne.

12.2. Vinduer og ovenlys skal kunne rengoeres uden fare.

13. Doere og porte

13.1. Doerenes og portenes placering, antal, anvendte materialer og dimensioner bestemmes af de paagaeldende lokalers eller omraaders art og anvendelse.

13.2. Paa gennemsigtige doere skal der anbringes en afmaerkning i oejenhoejde.

13.3. Svingdoere og -porte skal vaere gennemsigtige eller have gennemsigtige fyldninger.

13.4. Hvis gennemsigtige eller halvgennemsigtige doere og porte ikke er udfoert i sikkerhedsmateriale, og hvis der er risiko for, at arbejdstagerne kan komme til skade, saafremt doere eller porte splintres, skal disse flader beskyttes mod spraengning.

13.5. Skydedoere skal vaere udstyret med sikkerhedsanordninger, der forhindrer dem i at glide ud af skinnerne og vaelte.

13.6. Doere og porte, der aabner opad, skal vaere udstyret med en sikkerhedsanordning, der hindrer dem i at falde i.

13.7. Doere langs flugtveje skal vaere passende afmaerket.

De skal til enhver tid kunne aabnes indefra uden saerlig hjaelp.

Naar arbejdsstederne er i brug, skal doerene kunne aabnes.

13.8. Medmindre der er sikker passage for gaaende, skal der i umiddelbar naerhed af porte, der hovedsagelig er beregnet til koeretoejers gennemkoersel, vaere tydeligt afmaerkede doere, der aldrig maa blokeres, til gaaende faerdsel.

13.9. Mekaniske doere og porte skal fungere paa en saadan maade, at der ikke er risiko for, at arbejdstagerne udsaettes for ulykker.

Saadanne doere og porte skal vaere udstyret med en letkendelig og lettilgaengelig noedafbryder og skal ligeledes kunne aabnes manuelt, medmindre de aabner sig automatisk ved stroemsvigt.

13.10. Hvis der anvendes kaeder eller lignende anordninger for at spaerre adgangen til et givet sted, skal disse kaeder eller lignende anordninger vaere klart synlige og afmaerket med passende forbuds- eller advarselsskilte.

14. Forbindelses- og/eller adgangsveje

14.1. Det skal vaere muligt at naa frem til arbejdsstederne uden fare og at forlade dem hurtigt og sikkert i en noedsituation.

14.2. Forbindelsesveje, herunder trapper, faste stiger og laesseplatforme og -ramper skal vaere beregnet og dimensioneret paa en saadan maade, at fodgaengere eller koeretoejer nemt og sikkert kan anvende dem i overensstemmelse med deres formaal, og at de ikke udgoer en fare for arbejdstagere, der er beskaeftiget i naerheden.

14.3. Beregningen af dimensionerne for forbindelsesveje for personer og/eller gods afhaenger af det potentielle antal brugere og af virksomhedens art.

Der skal vaere afsat en tilstraekkelig sikkerhedsafstand til gaaende faerdsel, saafremt der anvendes transportmidler paa forbindelsesvejene.

14.4. Forbindelsesveje for koeretoejer skal passere i en passende afstand paa doere, porte, passager for gaaende faerdsel, korridorer og trapper.

14.5. Forbindelses- og adgangsveje skal afmaerkes tydeligt for at sikre beskyttelsen af arbejdstagerne.

15. Farlige omraader

15.1. Hvis der paa arbejdsstederne findes farlige omraader, fordi arbejdets art medfoerer risici, herunder nedstyrtningsrisiko for arbejdstagerne eller fare paa grund af nedfaldende genstande, skal disse omraader saa vidt muligt afspaerres for at undgaa, at uvedkommende faar adgang til disse omraader.

15.2. Der skal traeffes passende foranstaltninger for at beskytte de arbejdstagere, der har adgang til de farlige omraader.

15.3. De farlige omraader skal vaere tydeligt afmaerket.

16. Lokalernes dimensioner og luftrum - Bevaegelsesfrihed paa arbejdspladsen

16.1. Arbejdsrum skal have et areal, en hoejde og et luftrum, der goer det muligt for arbejdstagerne at udfoere arbejdet uden fare for sikkerhed, sundhed eller velvaere.

16.2. Arbejdspladsens areal skal vaere af en saadan stoerrelse, at arbejdstageren har tilstraekkelig bevaegelsesfrihed til at udfoere sit arbejde i sikkerhed.

17. Opholdsrum

17.1. Hvis arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed goer det noedvendigt, navnlig paa grund af arbejdets art eller antallet af arbejdstagere, skal der stilles et lettilgaengeligt opholdsrum til arbejdstagernes disposition.

Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis personalet arbejder i kontorer eller i lignende arbejdsrum, som giver tilsvarende muligheder for afslapning i pauser.

17.2. Opholdsrummene skal vaere tilstraekkelig store og indeholde et i forhold til antallet af arbejdstagere passende antal borde og siddepladser med ryglaen.

17.3. Der skal i opholdsrummene traeffes passende foranstaltninger til beskyttelse af ikke-rygere mod tobaksroeg.

17.4. Hvis arbejdstiden afbrydes regelmaessigt eller ofte, og der ikke findes opholdsrum, skal der stilles andre rum til arbejdstagernes raadighed, saaledes at de kan opholde sig der under arbejdets afbrydelse, for saa vidt hensynet til deres sikkerhed eller sundhed kraever det.

Der skal traeffes passende foranstaltninger til beskyttelse af ikke-rygere mod tobaksroeg.

18. Udendoers arbejdssteder

18.1. De arbejdssteder, forbindelsesveje og andre omraader og anlaeg i det fri, hvor arbejdstagere opholder sig i forbindelse med arbejdet, skal vaere udformet paa en saadan maade, at gaaende og koerende faerdsel kan foregaa sikkert.

18.2. Arbejdssteder i det fri skal vaere tilstraekkelig oplyst med kunstig belysning, hvis dagslyset ikke er tilstraekkeligt.

18.3. Er arbejdstagere beskaeftiget paa udendoers arbejdspladser, skal disse saa vidt muligt indrettes paa en saadan maade, at arbejdstagerne:

a) er beskyttet mod vejrliget og eventuelt mod nedfaldende genstande

b) ikke udsaettes for skadelige stoejniveauer eller for udefra kommende skadelige paavirkning (f.eks. gas, damp, stoev)

c) hurtigt kan forlade arbejdspladsen i tilfaelde af fare, eller hurtigt kan blive undsat

d) ikke kan glide eller falde ned.

19. Gravide kvinder og ammende moedre

Gravide kvinder og ammende moedre skal have mulighed for at hvile sig liggende under passende forhold.

20. Handicappede arbejdstagere

Arbejdsstederne skal om noedvendigt indrettes under hensyntagen til handicappede arbejdstagere.

Denne bestemmelse gaelder navnlig for saa vidt angaar doere, forbindelsesveje, trapper, brusere, haandvaske, toiletter og arbejdspladser, som direkte benyttes af handicappede arbejdstagere.

DEL B

Saerlige minimumsforskrifter for onshoresektoren

1. Branddetektion og -bekaempelse

1.1. Overalt, hvor arbejdssteder projekteres, ophoeres, udstyres, er under indkoering, i drift eller vedligeholdes, skal der traeffes passende forholdsregler for at forebygge, at brande opstaar og breder sig fra de mulige kilder, der er defineret i sikkerheds- og sundhedsdokumentet.

Der skal traeffes foranstaltninger til hurtig og effektiv brandbekaempelse.

1.2. Arbejdsstederne skal vaere forsynet med egnet brandslukningsmateriel og med branddetektorer og alarmsystemer, i det omfang det er noedvendigt.

1.3. Ikke-automatisk brandslukningsmateriel skal vaere lettilgaengeligt, ukompliceret at betjene og om noedvendigt sikret mod beskadigelse.

1.4. Paa arbejdsstedet skal der foreligge en brandsikringsplan med en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal traeffes i henhold til artikel 3, 4, 5 og 6 for at forebygge, opdage og bekaempe udbrud og spredning af brand.

1.5. Brandslukningsmateriellet skal afmaerkes i henhold til de nationale gennemfoerelsesbestemmelser til direktiv 92/58/EOEF.

Denne afmaerkning skal anbringes paa passende steder og maa ikke let kunne fjernes.

2. Fjernbetjening i noedstilfaelde

Naar sikkerheds- og sundhedsdokumentet fordrer det, skal der vaere mulighed for fjernbetjening af udstyr fra rigtigt udvalgte steder.

Dette udstyr skal omfatte systemer til isolering og afblaesning af boringer, installationer og roerledninger.

3. Kommunikation, generelt og i noedstilfaelde

3.1. Naar sikkerheds- og sundhedsdokumentet fordrer det, skal alle bemandede industrielle anlaeg vaere forsynet med:

a) et akustisk og optisk system, der om noedvendigt kan overfoere alarmsignaler til alle bemandede dele af anlaegget

b) et akustisk alarmsystem, der kan hoeres tydeligt overalt paa de dele af anlaegget, hvor der hyppigt er personer til stede.

3.2. Der skal paa egnede steder vaere mulighed for at slaa alarm.

3.3. Saafremt der er personer til stede paa arbejdssteder, som almindeligvis ikke er bemandede, skal der forefindes egnede kommunikationssystemer.

4. Sikre samlingssteder og bemandingsliste

Naar sikkerheds- og sundhedsdokumentet fordrer det, skal der foretages en vurdering af behovet for at udpege sikre samlingssteder og foere bemandingsliste, og de noedvendige foranstaltninger med henblik herpaa skal traeffes efter behov.

5. Redningsudstyr

5.1. Arbejdstagerne skal vaere oplaert i at traeffe passende forholdsregler i noedstilfaelde.

5.2. Redningsudstyr skal vaere placeret paa lettilgaengelige, passende steder og vaere i brugsklar stand.

5.3. Saafremt flugtvejene er vanskeligt tilgaengelige, og atmosfaeren er eller kan blive irrespirabel, skal der vaere placeret selvredderudstyr paa arbejdsstedet til omgaaende brug.

6. Sikkerhedsoevelser

Paa saedvanligvis bemandede arbejdssteder skal der afholdes sikkerhedsoevelser med regelmaessige mellemrum.

Disse sikkerhedsoevelser har navnlig til formaal at instruere og proeve de personer paa arbejdsstedet, der har faaet tildelt opgaver omfattende brug, haandtering eller betjening af noedudstyr i forbindelse med noedsituationer, i overensstemmelse med de kriterier, der er fastlagt i det i punkt 1.1 omhandlede sikkerheds- og sundhedsdokument.

Om noedvendigt skal de personer, der er udtaget til disse opgaver, ogsaa kunne deltage i oevelser i korrekt brug, haandtering eller betjening af dette udstyr.

7. Sanitaere installationer

7.1. Omklaedningsrum og garderobeskabe

7.1.1. Der skal stilles passende omklaedningsrum til raadighed for arbejdstagerne, hvis de skal baere saerligt arbejdstoej, og man af sundheds- eller anstaendighedsgrunde ikke kan kraeve, at de klaeder om i et andet rum.

Omklaedningsrummene skal vaere lettilgaengelige, have tilstraekkelig stor kapacitet og vaere udstyret med siddepladser.

7.1.2. Omklaedningsrummene skal vaere tilstraekkelig store og saaledes udstyret, at hver arbejdstager faar mulighed for at laase sit toej inde i arbejdstiden.

Hvis forholdene goer det paakraevet (f.eks. farlige stoffer, fugt, snavs), skal der vaere separate skabe til arbejdstoej og til privat toej.

Der skal forefindes faciliteter, saaledes at hver arbejdstager kan toerre sit vaade arbejdstoej.

7.1.3. Der skal vaere adskilte omklaedningsrum eller adskilt benyttelse af disse for maend og kvinder.

7.1.4. Hvis omklaedningsrum ikke er noedvendige i henhold til punkt 7.1.1, skal hver arbejdstager raade over et sted til sit toej.

7.2. Brusere og haandvaske

7.2.1. Hvis aktiviteternes art eller sundhedsforholdene goer det paakraevet, skal arbejdstagerne have adgang til passende brusere i tilstraekkeligt antal.

Der skal vaere adskilte bruserum eller adskilt benyttelse af disse for maend og kvinder.

7.2.2. Bruserummene skal vaere tilstraekkelig store til, at hver enkelt arbejdstager ugenert kan goere sig i stand under hygiejniske forhold.

Bruserne skal vaere forsynet med rindende varmt og koldt vand.

7.2.3. Er brusere ikke noedvendige i henhold til punkt 7.2.1, foerste afsnit, skal der i naerheden af arbejdspladserne og omklaedningsrummene findes passende haandvaske i tilstraekkeligt antal med rindende varmt og koldt vand.

Der skal vaere adskilte haandvaske eller adskilt benyttelse af disse for maend og kvinder, naar anstaendighedshensyn goer dette paakraevet.

7.2.4. Hvis bruserummene eller vaskerummene er adskilte fra omklaedningsrummene, skal der vaere let adgang mellem dem.

7.3. Toiletter og haandvaske

Arbejdstagerne skal i naerheden af deres arbejdspladser, opholdsrum, omklaedningsrum og bruserum eller vaskerum have adgang til saerlige lokaler med et tilstraekkeligt antal toiletter og haandvaske.

Der skal vaere adskilte toiletter eller adskilt benyttelse af disse for maend og kvinder.

8. Lokaler og udstyr til foerstehjaelp

8.1. Foerstehjaelpsudstyret skal vaere afpasset efter virksomhedens art.

Der skal vaere et eller flere lokaler til foerstehjaelp.

I disse lokaler skal der paa et ioejnefaldende sted vaere opslaaet foerstehjaelpsinstrukser til brug i tilfaelde af ulykker.

8.2. Lokaler til foerstehjaelp skal vaere udstyret med det noedvendige foerstehjaelpsudstyr og -materiel og vaere lettilgaengelige med baarer.

De skal afmaerkes i henhold til de nationale gennemfoerelsesbestemmelser til direktiv 92/58/EOEF.

8.3. Paa alle steder, hvor arbejdsforholdene kraever det, skal der vaere foerstehjaelpsudstyr til raadighed.

Dette udstyr skal vaere hensigtsmaessigt afmaerket og lettilgaengeligt.

8.4. Et passende antal arbejdstagere skal oplaeres i brug af foerstehjaelpsudstyret.

9. Adgangsveje

Hvis koeretoejer har adgang til arbejdspladsen, skal der fastsaettes faerdselsregler.

DEL C

Saerlige minimumsforskrifter for offshoresektoren

1. Indledende bemaerkning

1.1. Med forbehold af artikel 3, stk. 2, skal en arbejdsgiver, som i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis har ansvaret for et arbejdssted, der er omfattet af denne del C, soerge for, at det af sikkerheds- og sundhedsdokumentet fremgaar, at alle relevante foranstaltninger er truffet med henblik paa at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i baade normale og kritiske situationer.

Med henblik herpaa skal dokumentet:

a) identificere de specifikke kilder til fare, der er forbundet med arbejdsstedet, herunder enhver aktivitet i forbindelse med denne, der vil kunne forvolde ulykker, som kan have alvorlige foelger for de paagaeldende arbejdstageres sikkerhed og sundhed

b) vurdere de risici, der er forbundet med de i litra a) omhandlede specifikke kilder til fare

c) paavise, at der er truffet hensigtsmaessige sikkerhedsforanstaltninger for at undgaa de i litra a) naevnte ulykker, for at hindre, at ulykker breder sig, og for at muliggoere en effektiv og kontrolleret evakuering af arbejdsstedet i kritiske situationer

d) paavisning af, at ledelsessystemet er tilstraekkeligt med henblik paa overholdelse af kravene i direktiv 89/391/EOEF og i naervaerende direktiv i baade normale og kritiske situationer.

1.2. Arbejdsgiveren respekterer de procedurer og enkeltheder, der er fastsat i sikkerheds- og sundhedsdokumentet, under planlaegningen og gennemfoerelsen af alle de relevante faser, der er omfattet af dette direktiv.

1.3. De forskellige arbejdsgivere, der har ansvaret for forskellige arbejdssteder, samarbejder i givet fald for saa vidt angaar udarbejdelse af sikkerheds- og sundhedsdokumenter og ivaerksaettelse af aktioner, der er noedvendige for at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

2. Branddetektion og -bekaempelse

2.1. Der skal traeffes passende foranstaltninger, der fastlaegges i det i punkt 1.1 omhandlede sikkerheds- og sundhedsdokument, for at forebygge, opdage og bekaempe udbrud og spredning af brand.

Om noedvendigt skal der foretages brandsektionering for at udskille omraader med saerlig brandfare.

2.2. Paa alle arbejdssteder skal der forefindes egnede systemer til detektion af og sikring mod brand samt brandslukningssystemer og -alarmer for at imoedegaa de risici, der er defineret i det i punkt 1.1 omhandlede sikkerheds- og sundhedsdokument.

Disse systemer omfatter bl.a.:

- systemer til detektion af brand

- brandalarmer

- brandvandssystemer

- brandhaner og -slanger

- overskylningssystemer og vandkanoner

- automatiske sprinkleranlaeg

- anlaeg til slukning af gasflammer

- skumslukningsanlaeg

- baerbare ildslukkere

- brandmandsudstyr.

2.3. Ikke-automatiske brandslukningsanordninger skal vaere lettilgaengelige, ukomplicerede at betjene og, om noedvendigt, beskyttet mod beskadigelse.

2.4. Paa arbejdsstedet skal der foreligge en brandsikringsplan med en beskrivelse af de foranstaltninger, der er noedvendige for at forebygge, opdage og bekaempe udbrud af brand.

2.5. Noedsystemer skal vaere adskilt eller paa anden maade beskyttet mod uheld, i det omfang det er noedvendigt for at sikre, at noedfunktionerne forbliver driftsklare i noedstilfaelde.

Om noedvendigt skal der vaere to sideordnede noedsystemer.

2.6. Brandslukningsmateriel skal afmaerkes i henhold til de nationale gennemfoerelsesbestemmelser til direktiv 92/58/EOEF.

Denne afmaerkning skal anbringes paa passende steder og maa ikke let kunne fjernes.

3. Fjernbetjening i noedstilfaelde

3.1. Naar det i punkt 1.1 omhandlede sikkerheds- og sundhedsdokument fordrer det, skal der udarbejdes et system til fjernbetjening i noedstilfaelde.

Dette system skal omfatte kontrolstationer, der er anbragt paa passende steder og kan anvendes i noedstilfaelde, herunder om noedvendigt kontrolstationer paa sikre samlingspunkter og evakueringspunkter.

3.2. Udstyr, der kan fjernbetjenes, jf. punkt 3.1, skal mindst omfatte systemer til ventilation, til noedstop af udstyr, der kan foraarsage antaendelse, til forebyggelse af udslip af braendbare vaesker og gasarter, til brandsikring og til kontrol med boringer.

4. Kommunikation, generelt og i noedstilfaelde

4.1. Naar det i punkt 1.1 omhandlede sikkerheds- og sundhedsdokument fordrer det, skal ethvert bemandet arbejdssted vaere forsynet med:

- et akustisk og optisk system, der om noedvendigt kan overfoere alarmsignaler til alle bemandede dele af anlaegget

- et akustisk system, der kan hoeres tydeligt overalt paa de dele af anlaegget, hvor der hyppigt er arbejdstagere til stede

- et kommunikationssystem, der muliggoer konstant forbindelse til kysten og til noedtjenesterne.

4.2. Disse systemer skal kunne forblive driftsklare i noedsituationer.

Det akustiske system skal suppleres med kommunikationssystemer, der ikke er afhaengige af saarbare stroemforsyningssystemer.

4.3. Der skal paa egnede steder vaere mulighed for at slaa alarm.

4.4. Saafremt der er arbejdstagere til stede paa arbejdssteder, som almindeligvis ikke er bemandede, skal der forefindes egnede kommunikationssystemer.

5. Samlingssteder og bemandingsliste

5.1. Der skal traeffes tilstraekkelige foranstaltninger til at afskaerme evakueringspunkter og sikre samlingssteder mod varme og roeg samt, i det omfang det er muligt, mod virkningerne af eksplosioner og til at sikre, at flugtveje til og fra evakueringspunkterne og samlingsstederne er anvendelige.

Disse foranstaltninger skal vaere af en saadan art, at de beskytter arbejdstagerne tilstraekkeligt laenge til, at en eventuel evakuerings- og redningsaktion kan gennemfoeres i sikkerhed.

5.2. Saafremt det fordres i sikkerheds- og sundhedsdokumentet, skal et af de i punkt 5.1 naevnte beskyttede steder vaere forsynet med passende installationer til fjernbetjening af de i punkt 3 i denne del C omhandlede udstyr og til kommunikation med kysten og redningstjenesten.

5.3. Fra indkvarteringsfaciliteterne og arbejdsstederne skal der vaere let adgang til de sikre samlingssteder og evakueringspunkterne.

5.4. Der skal for hvert sikkert samlingssted vaere opslaaet en ajourfoert liste med navnene paa de arbejdstagere, der har faaet anvist det paagaeldende samlingssted.

5.5. Der skal foreligge en fortegnelse over de arbejdstagere, der har faaet tildelt saerlige opgaver i noedstilfaelde; denne fortegnelse skal vaere opslaaet paa passende steder paa arbejdsstedet.

Deres navne skal vaere anfoert i de skriftlige instrukser, der er naevnt i punkt 3.6 i del A.

6. Rednings- og evakueringsmuligheder

6.1. Arbejdstagerne skal opoeves i at forholde sig paa en hensigtsmaessig maade i noedsituationer.

Ud over generel instruktion i forbindelse med noedsituationer boer arbejdstagerne modtage specifik instruktion vedroerende arbejdsstedet i overensstemmelse med de angivelser, der er indeholdt i det i punkt 1.1 omhandlede sikkerheds- og sundhedsdokument for arbejdsstedet.

6.2. Arbejdstagerne skal paa passende maade opoeves i overlevelsesteknik i overensstemmelse med de kriterier, der er fastlagt i det i punkt 1.1 omhandlede sikkerheds- og sundhedsdokument.

6.3. Paa ethvert arbejdssted skal der forefindes tilstraekkeligt, egnet redningsudstyr til, at der i noedstilfaelde er mulighed for evakuering og flugt direkte til havet.

6.4. Der skal udarbejdes en beredskabsplan til brug i situationer, hvor en person falder over bord, eller arbejdsstedet skal evakueres.

Planen skal baseres paa det i punkt 1.1 omhandlede sikkerheds- og sundhedsdokument og indeholde bestemmelser om anvendelse af beredskabsfartoejer og helikoptere samt kriterier for beredskabsfartoejernes og helikopternes kapacitet og for, hvor hurtigt de skal kunne saettes ind.

Det skal fremgaa af sikkerheds- og sundhedsdokumentet for hvert anlaeg, hvor hurtigt beredskabsfartoejerne og helikopterne skal kunne saettes ind.

Beredskabsfartoejerne skal vaere bygget og udstyret med henblik paa evakuering og redning.

6.5. De redningsbaade, redningsflaader, redningskranse og redningsveste, der stilles til arbejdstagernes raadighed, skal opfylde foelgende minimumsforskrifter:

- de skal vaere udrustet til at muliggoere overlevelse i tilstraekkelig lang tid

- de skal vaere til raadighed i tilstraekkeligt antal til det antal arbejdstagerne, der kan paaregnes at vaere til stede

- de skal vaere af en type, der er egnet til brug ved det paagaeldende arbejdssted

- de skal vaere fremstillet af solide materialer under hensyntagen til deres livsvigtige funktion samt til de forhold, hvorunder de skal bruges eller opbevares i brugsklar stand, og

- de skal vaere af en ioejnefaldende farve og forsynet med udstyr, der goer det muligt for brugeren at paakalde sig redningsfolkenes opmaerksomhed.

6.6. Der skal forefindes egnet redningsudstyr til omgaaende brug.

7. Sikkerhedsoevelser

Paa saedvanligvis bemandede arbejdssteder skal der med regelmaessige mellemrum afholdes sikkerhedsoevelser. Ved disse sikkerhedsoevelser skal:

- de arbejdstagere, der har faaet tildelt opgaver omfattende brug, haandtering eller betjening af noedudstyr, instrueres og proeves i udfoerelsen af disse opgaver, i overensstemmelse med de kriterier, der er fastlagt i det i punkt 1.1 omhandlede sikkerheds- og sundhedsdokument.

Om noedvendigt skal de ogsaa kunne deltage i oevelser i korrekt brug, haandtering eller betjening af dette udstyr

- alt noedustyr, der har vaeret brugt til oevelsen, undersoeges, renses og, om noedvendigt, genoplades eller returneres til rette sted, og alt baerbart udstyr, der har vaeret brugt til oevelsen, returneres til det sted, hvor det normalt opbevares

- redningsbaadene kontrolleres for at konstatere, om de er i driftsklar stand.

8. Sanitaere forhold

8.1. Omklaedningsrum og garderobeskabe

8.1.1. Der skal stilles passende omklaedningsrum til raadighed for arbejdstagerne, hvis de skal baere saerligt arbejdstoej, og man af sundheds- eller anstaendighedsgrunde ikke kan kraeve, at de klaeder om andre steder.

Omklaedningsrummene skal vaere lettilgaengelige, have tilstraekkelig stor kapacitet og vaere udstyret med siddepladser.

8.1.2. Omklaedningsrummene skal vaere tilstraekkelig store og vaere saaledes udstyret, at hver arbejdstager faar mulighed for at laase sit toej inde i arbejdstiden.

Hvis forholdene goer det paakraevet (f.eks. farlige stoffer, fugt, snavs), skal der vaere separate skabe til arbejdstoej og til privat toej.

Der skal forefindes faciliteter, saaledes at hver arbejdstager kan toerre sit vaade arbejdstoej.

8.1.3. Der skal vaere adskilte omklaedningsrum eller adskilt benyttelse af disse for maend og kvinder.

8.1.4. Hvis omklaedningsrum ikke er noedvendige i henhold til punkt 8.1.1, skal hver arbejdstager raade over et sted til sit toej.

8.2. Brusere og haandvaske

Ud over de faciliteter, der findes i hvert indkvarteringsomraade, skal arbejdstagerne om noedvendigt have adgang til et tilstraekkeligt antal brusere og haandvaske i naerheden af deres arbejdspladser.

8.3. Toiletter og haandvaske

Ud over de faciliteter, der findes i hvert indkvarteringsomraade, skal arbejdstagerne om noedvendigt have adgang til toiletter og haandvaske i naerheden af deres arbejdspladser.

Der skal vaere adskilte toiletter eller adskilte benyttelser af disse for maend og kvinder.

9. Lokaler og udstyr til foerstehjaelp

9.1. Der skal vaere et eller flere lokaler til foerstehjaelp i overensstemmelse med anlaeggets stoerrelse og arten af virksomheden.

9.2. Foerstehjaelpslokalerne skal raade over passende udstyr, faciliteter og laegemidler samt et efter omstaendighederne tilstraekkeligt antal saerligt oplaerte arbejdstagere, saaledes at der kan ydes fornoeden foerstehjaelp og om noedvendigt gives behandling efter anvisning fra en laege (hvad enten den paagaeldende laege er til stede eller ej).

Lokalerne skal afmaerkes i henhold til de nationale gennemfoerelsesbestemmelser til direktiv 92/58/EOEF.

9.3. Paa alle steder, hvor arbejdsforholdene kraever det, skal der vaere materiel til foerstehjaelp til raadighed.

Det skal vaere hensigtsmaessigt afmaerket og lettilgaengeligt.

10. Indkvartering

10.1. Saafremt arten, omfanget og varigheden af aktiviteterne goer det paakraevet, skal arbejdsgiveren sikre arbejdstagerne indkvarteringslokaler, der skal vaere:

- sikret mod virkningerne af eksplosioner, mod indtraengen af roeg og gas, samt mod udbrud og spredning af brand, som foreskrevet i det i punkt 1.1 omhandlede sikkerheds- og sundhedsdokument

- passende udstyret hvad angaar ventilation, varme og belysning

- paa hvert niveau udstyret med mindst to af hinanden uafhaengige udgange med direkte forbindelse til flugtveje

- afskaermet mod potentielt sundhedsfarlig stoej, lugt og roeg fra andre omraader samt mod vejrliget

- adskilt fra arbejdspladserne og placeret uden for farlige omraader.

10.2. Indkvarteringslokaler skal vaere udstyret med et tilstraekkeligt antal senge eller koejer til brug for de arbejdstagere, der skal sove paa anlaegget.

Der skal i de paagaeldende lokaler vaere en egnet plads, hvor arbejdstagerne kan opbevare deres toej.

Der skal vaere adskilte soverum for maend og kvinder.

10.3. Indkvarteringslokalerne skal vaere udstyret med et tilstraekkeligt antal brusere og haandvaske med rindende varmt og koldt vand.

Der skal vaere adskilte bruserum eller adskilt benyttelse af disse for maend og kvinder.

Bruserummene skal vaere tilstraekkelig store til, at hver enkelt arbejdstager ugenert kan goere sig i stand under hygiejniske forhold.

10.4. Indkvarteringslokalerne skal vaere udstyret med et tilstraekkeligt antal toiletter og haandvaske.

Der skal vaere adskilte toiletter eller adskilt benyttelse af disse for maend og kvinder.

10.5. Indkvarteringslokalerne og det tilhoerende udstyr skal have en passende hygiejnisk standard.

11. Helikopteroperationer

11.1. Helikopterdaek paa arbejdssteder skal vaere tilstraekkelig store og have en passende placering, saaledes at den stoerste helikoptertype, der skal goere brug af det, har uhindret adgang til at operere under de vanskeligst taenkelige forhold.

Helikopterdaekket skal vaere udformet og konstrueret paa en saadan maade, at det egner sig til den planlagte brug.

11.2. I umiddelbar naerhed af helikopterlandingspladsen skal der forefindes det noedvendige udstyr til brug i tilfaelde af en ulykke, der kraever transport med helikopter.

11.3. Paa anlaeg med en indkvarteret arbejdsstyrke skal der under helikoptermanoevrer vaere et tilstraekkeligt antal sikkerhedsfolk, som er uddannet med henblik paa noedsituationer, til stede paa helikopterdaekket.

12. Placering af offshore-anlaeg - sikkerhed og stabilitet

12.1. Der skal traeffes alle noedvendige foranstaltninger med henblik paa at sikre den boringsrelaterede udvindingsindustris arbejdstageres sikkerhed og sundhed under placeringen af havanlaeg.

12.2. Forberedelserne til placering af havanlaeg skal udfoeres paa en saadan maade, at anlaeggets sikkerhed og stabilitet sikres.

12.3. Udstyret til og fremgangsmaaden ved de i punkt 12.1 omhandlede placeringsaktiviteter skal vaere af en saadan art, at risikoen for udvindingsindustriens arbejdstagere begraenses, idet der tages hensyn til saavel normale forhold som noedsituationer.

Top