Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0075

Rådets direktiv 92/75/EØF af 22. september 1992, om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger

OJ L 297, 13.10.1992, p. 16–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 023 P. 195 - 198
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 023 P. 195 - 198
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 011 P. 146 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 011 P. 146 - 149

No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2010; ophævet ved 32010L0030

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/75/oj

31992L0075

Rådets direktiv 92/75/EØF af 22. september 1992, om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger

EF-Tidende nr. L 297 af 13/10/1992 s. 0016 - 0019
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 23 s. 0195
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 23 s. 0195


RAADETS DIREKTIV 92/75/EOEF af 22. september 1992 om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjaelp af maerkning og standardiserede vareoplysninger

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Der boer traeffes foranstaltninger til gradvis gennemfoerelse af det indre marked pr. 31. december 1992;

nogle medlemsstater har allerede deres egne frivillige ordninger for oplysning om husholdningsapparaters energiforbrug, saerlig ved maerkning; en medlemsstat har officielt foreslaaet at indfoere sin egen obligatoriske maerkningsordning, og andre overvejer at goere det; en raekke obligatoriske nationale ordninger ville imidlertid skabe hindringer for Faellesskabets interne samhandel;

ifoelge Traktatens artikel 130 R skal naturens ressourcer udnyttes forsigtigt og fornuftig; fornuftigt energiudnyttelse er et af de vigtigste midler til at naa dette maal og til at begraense forureningen af miljoeet;

forelaeggelsen af praecise, relevante og sammenlignelige oplysninger om husholdningsapparaters specifikke energiforbrug vil kunne paavirke forbrugernes valg til fordel for apparater med lavt energiforbrug, og fabrikanterne vil som foelge heraf blive tilskyndet til at tage skridt til at nedsaette forbruget i de apparater, de fremstiller; indirekte vil saadanne oplysninger ogsaa fremme en rationel anvendelse af disse apparater; foreligger saadanne oplysninger derimod ikke, vil markedskraefterne ikke alene kunne fremme en rationel energianvendelse i disse apparater;

oplysning spiller en afgoerende rolle i markedskraefternes spil, og det er derfor noedvendigt at indfoere en ensartet etiket for alle apparater af samme type, at give potentielle koebere supplerende standardoplysninger om apparaternes energiomkostninger og forbrug af andre ressourcer, og at soerge for, at potentielle koebere, der ikke ser apparaterne udstillet og derfor ikke har lejlighed til at se etiketten, ogsaa faar disse oplysninger;

til dette formaal skal energiforbruget og andre oplysninger for hver type af de paagaeldende apparater maales efter harmoniserede standarder og metoder, og anvendelsen af disse standarder og metoder boer kunne kontrolleres paa markedsfoeringsstadiet;

direktiv 79/530/EOEF (4) var et forsoeg paa at fremme disse maal for husholdningsapparaters vedkommende; der er imidlertid kun blevet vedtaget et gennemfoerelsesdirektiv, nemlig for el-ovne, og kun faa medlemsstater har indfoert maerkningen; det er derfor noedvendigt at tage ved laere af erfaringerne og skaerpe direktivets bestemmelser; direktiv 79/530/EOEF boer derfor erstattes af et andet, og direktiv 79/531/EOEF (5) om anvendelse paa el-ovne boer revideres og senere integreres i den foreliggende ordning;

fuldstaendig frivillige ordninger ville betyde, at kun nogle faa apparater bliver maerket eller forsynet med standardiseret varedeklaration, hvilket ville kunne bevirke, at visse forbrugere vildledes; den foreliggende ordning boer derfor sikre, at alle apparater forsynes med maerkning om energiforbrug og et standardiseret oplysningsskema;

der anvendes mange forskellige energiformer i forbindelse med husholdningsapparater, hvoraf elektricitet og gas er de vigtigste; direktivet boer derfor i princippet omfatte alle husholdningsapparater, uanset energikilde;

ifoelge Raadets direktiv 86/594/EOEF af 1. december 1986 om luftbaaren stoej fra husholdningsapparater (6) skal stoejemission anfoeres i energimaerkningen, hvis en saadan findes; der boer derfor fastsaettes en bestemmelse om, at andre oplysninger og anden maerkning, som omfattes af faellesskabsordninger, skal tilfoejes;

kun de typer af apparater, som har et betydeligt samlet energiforbrug, og hvor der er tilstraekkelige muligheder for forbedring af energieffektiviteten, boer medtages -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Formaalet med dette direktiv er at goere det muligt at harmonisere de nationale foranstaltninger vedroerende offentliggoerelse, navnlig i form af maerkning og varedeklaration, af oplysninger om forbrug af energi og andre vaesentlige ressourcer samt supplerende oplysninger for saa vidt angaar visse typer af husholdningsapparater, saaledes at forbrugerne faar mulighed for at vaelge mere energieffektive apparater. Dette direktiv finder anvendelse paa foelgende typer af husholdningsapparater, ogsaa naar de saelges til andre formaal end husholdningsbrug:

- koeleskabe, dybfrysere og kombinationer heraf

- vaskemaskiner, toerretumblere og kombinationer heraf

- opvaskemaskiner

- ovne

- vandvarmere og varmtvandsbeholdere

- belysningskilder

- airconditionanlaeg.

2. Andre typer af husholdningsapparater kan i overensstemmelse med artikel 9, litra b), foejes til listen i naervaerende artikel.

3. Dette direktiv gaelder ikke for den dataplade eller lignende, som af sikkerhedsgrunde er anbragt paa apparaterne.

4. I dette direktiv forstaas ved:

- forhandler, en detailhandler eller anden person, som saelger, udlejer, saelger paa afbetaling eller udstiller husholdningsapparater, der er bestemt til den endelige bruger,

- leverandoer, fabrikanten eller dennes godkendte repraesentant i Faellesskabet, eller den person, der markedsfoerer apparatet i Faellesskabet,

- oplysningsskema, et standardiseret skema med oplysninger om det paagaeldende apparat,

- andre vaesentlige ressourcer, vand, kemikalier eller andet, som forbruges af et apparat ved normal brug,

- supplerende oplysninger, andre oplysninger om et apparats ydeevne, som er af betydning for eller kan bidrage til vurderingen af dets forbrug af energi eller andre vaesentlige ressourcer.

5. Der er ingen pligt til at maerke eller levere oplysningsskemaer for modeller, der er gaaet ud af produktion, foer det relevante gennemfoerelsesdirektiv ivaerksaettes, eller for brugte apparater.

Artikel 2

1. Oplysning om husholdningsapparaters forbrug af el-energi, andre former for energi og andre vaesentlige ressourcer samt supplerende oplysninger meddeles forbrugerne ved hjaelp af et oplysningsskema og en etiket vedroerende de husholdningsapparater, der udstilles eller udbydes til salg, leje eller salg paa afbetaling til den endelige bruger.

2. De naermere enkeltheder vedroerende etiket og oplysningsskema fastsaettes i de direktiver, som for hver enkelt apparattype vedtages til gennemfoerelse af dette direktiv i overensstemmelse med artikel 9.

3. Der skal udarbejdes et saa udfoerligt teknisk dokumentationsmateriale, at det er muligt at bedoemme noejagtigheden af etikettens og oplysningsskemaets oplysninger. Det skal indeholde:

- en generel beskrivelse af produktet

- resultatet af konstruktionsberegninger, hvis de er relevante

- afproevningsrapporter, hvis saadanne foreligger, herunder ogsaa fra relevante bemyndigede organisationer, som defineret i andre faellesskabsakter

- naar vaerdierne er afledt af vaerdier for lignende modeller, de samme oplysninger som for disse modeller.

4. Leverandoeren skal udarbejde det i stk. 3 naevnte tekniske dokumentationsmateriale. Der kan med henblik herpaa anvendes materiale, der er paabudt i henhold til andre relevante faellesskabsbestemmelser. Leverandoeren skal kunne stille dette materiale til raadighed for inspektionsformaal i fem aar efter fremstillingen af det sidste apparat.

Artikel 3

1. Enhver leverandoer, der markedsfoerer de i gennemfoerelsesdirektiverne anfoerte husholdningsapparater, skal forsyne dem med en etiket i overensstemmelse med dette direktiv. De anvendte etiketter skal i alle henseender overholde dette direktiv og gennemfoerelsesdirektiverne.

2. Foruden etiketterne skal leverandoeren forelaegge et oplysningsskema. Dette oplysningsskema skal indgaa i alle produktbrochurerne, eller hvis disse ikke forelaegges af leverandoeren, i anden dokumentation, som leverandoeren leverer sammen med apparatet. De anvendte oplysningsskemaer skal i alle henseender vaere i overensstemmelse med dette direktiv og gennemfoerelsesdirektiverne.

3. Leverandoeren er ansvarlig for, at etiketterne og oplysningsskemaerne er korrekte.

4. Leverandoeren anses for at have givet sit samtykke til offentliggoerelsen af oplysningerne paa etiketten eller oplysningsskemaet.

Artikel 4

Foelgende bestemmelser gaelder for maerkning og vareoplysninger:

a) apparater, som omfattes af et gennemfoerelsesdirektiv, skal, naar de udstilles, af forhandlerne forsynes med en passende etiket paa det ioejnefaldende sted, som fastsaettes i det relevante gennemfoerelsesdirektiv, og paa det relevante sprog

b) leverandoerer skal gratis levere de noedvendige etiketter til de i litra a) omtalte forhandlere. Leverandoererne kan frit vaelge deres egen ordning for levering af etiketter. Anmoder en forhandler om at faa etiketter leveret, skal leverandoererne dog sikre, at de oenskede etiketter leveres omgaaende.

Artikel 5

Udbydes apparater til salg, leje eller salg paa afbetaling ved postordre, katalog eller paa andre maader, som indebaerer, at den potentielle koeber maa formodes ikke at faa lejlighed til at se apparatet udstillet, skal gennemfoerelsesdirektiverne indeholde en bestemmelse om, at potentielle koebere, inden de koeber et apparat, skal goeres bekendt med de vaesentlige oplysninger, der er angivet paa etiketten eller oplysningsskemaet.

Artikel 6

Gennemfoerelsesdirektiverne skal indeholde krav om, at etiketten eller oplysningsskemaet skal indeholde de i direktiv 86/594/EOEF fastsatte oplysninger om luftbaaren stoej samt andre oplysninger om de paagaeldende apparater af interesse for offentligheden, som kraeves ifoelge anden faellesskabslovgivning.

Artikel 7

Medlemsstaterne traeffer alle noedvendige foranstaltninger for at sikre,

a) at alle leverandoerer og forhandlere paa deres omraade opfylder deres forpligtelser i henhold til dette direktiv

b) at anbringelse af andre etiketter, maerker, symboler eller inskriptioner vedroerende energiforbrug, som ikke er i overensstemmelse med kravene i dette direktiv og i de relevante gennemfoerelsesdirektiver, forbydes, hvis de vil kunne virke vildledende eller misvisende. Dette forbrug gaelder ikke nationale eller faellesskabsordninger vedroerende miljoemaerkning

c) at der samtidig med indfoerelsen af ordningen med etiketter og oplysningsskemaer vedroerende energiforbruget gennemfoeres reklame- og oplysningskampagner, der skal tilskynde private forbrugere til en mere ansvarlig udnyttelse af energien.

Artikel 8

1. Medlemsstaterne maa ikke forbyde eller indskraenke markedsfoering af husholdningsapparater, der omfattes af et gennemfoerelsesdirektiv, hvis bestemmelserne i dette direktiv og gennemfoerelsesdirektiverne er opfyldt.

2. Medmindre det modsatte bevises, skal medlemsstaterne anse etiketter og oplysningsskemaer for at opfylde dette direktivs og gennemfoerelsesdirektivernes bestemmelser. De kan kraeve, at leverandoererne fremlaegger dokumentation som omhandlet i artikel 2, stk. 3, for, at oplysningerne paa etiketterne og oplysningsskemaerne er korrekte, hvis de har grund til at formode, at de er ukorrekte.

Artikel 9

Foranstaltninger til ordningens indfoerelse og funktion vedtages og tilpasses til den tekniske udvikling efter fremgangsmaaden i artikel 10. Disse foranstaltninger omfatter:

a) gennemfoerelsesdirektiverne

b) tilfoejelse til listen i artikel 1, stk. 1, af andre husholdningsapparater, hvor der kan opnaas betydelige energibesparelser.

Artikel 10

Ved vedtagelsen af de foranstaltninger, der omhandles i dette direktiv, navnlig i artikel 9, bistaas Kommissionen af et udvalg, der bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repraesentant som formand.

Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget det paagaeldende spoergsmaal haster. Det udtaler sig med det flertal, som er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen. Under afstemningen i udvalget tildeles de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, som er fastlagt i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til de foranstaltninger, der skal traeffes. Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal.

Har Raadet efter udloebet af en frist paa tre maaneder regnet fra forslagets forelaeggelse for Raadet, ikke truffet nogen afgoerelse, vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen, medmindre Raadet med simpelt flertal har udtalt sig mod de naevnte foranstaltninger.

Artikel 11

Tre aar efter dette direktivs ivaerksaettelse vurderer Kommissionen anvendelsen af direktivet og de opnaaede resultater. Denne vurdering nedfaeldes i en rapport, der forelaegges Europa-Parlamentet og Raadet.

Artikel 12

Gennemfoerelsesdirektiverne skal angive foelgende:

a) den noejagtige definition af den type apparat, der er omfattet deraf

b) de maalestandarder og maalemetoder, der skal anvendes med henblik paa at fremskaffe de i artikel 1, stk. 1, omhandlede oplysninger

c) naermere oplysninger om det tekniske dokumentationsmateriale, der kraeves i henhold til artikel 2, stk. 3

d) udformning og indhold af den i artikel 2 naevnte etiket, som saa vidt muligt skal have en ensartet udformning

e) det sted, hvor etiketten skal anbringes paa apparatet; i givet fald kan det tillige bestemmes, at etiketten skal anbringes eller trykkes paa emballagen

f) indholdet og i givet fald formatet af samt andre enkeltheder vedroerende det oplysningsskema eller de supplerende oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2. Oplysningerne paa etiketten skal ogsaa indgaa i oplysningsskemaet

g) de oplysninger, der skal gives i forbindelse med de af artikel 5 omfattede former for salg, og den maade, hvorpaa de skal gives.

Artikel 13

Direktiv 79/530/EOEF ophaeves med virkning fra 1. januar 1994.

Direktivet 79/531/EOEF betragtes som gennemfoerelsesdirektiv til naervaerende direktiv for saa vidt angaar elektriske ovne; dog kan medlemsstaterne undlade at goere det bindende, indtil der i et aendret gennemfoerelsesdirektiv vedroerende ovne, som vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 10, fastsaettes en dato herfor.

Artikel 14

1. Medlemsstaterne vedtager de noedvendige bestemmelser for at efterkomme dette direktiv inden den 1. juli 1993. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse bestemmelser senest fra den 1. januar 1994.

2. Naar medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de eventuelle interne retsforskrifter, som de vedtager inden for dette direktivs omraade.

Artikel 15

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 22. september 1992.

Paa Raadets vegne

R. NEEDHAM

Formand

(1) EFT nr. C 235 af 10. 9. 1991, s. 5.(2) EFT nr. C 125 af 18. 5. 1992, s. 172, og EFT nr. C 241 af 21. 9. 1992.(3) EFT nr. C 49 af 24. 2. 1992, s. 32.(4) EFT nr. L 145 af 13. 6. 1979, s. 1.(5) EFT nr. L 145 af 13. 6. 1979, s. 7.(6) EFT nr. L 344 af 6. 12. 1986, s. 24.

Top