EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0057

Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser (ottende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

EFT L 245 af 26.8.1992, p. 6–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/57/oj

31992L0057

Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser (ottende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

EF-Tidende nr. L 245 af 26/08/1992 s. 0006 - 0022
den finske specialudgave: kapitel 5 bind 5 s. 0165
den svenske specialudgave: kapitel 5 bind 5 s. 0165


RAADETS DIREKTIV 92/57/EOEF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed paa midlertidige eller mobile byggepladser (ottende saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 118 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1), fremsat efter hoering af Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen,

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til Traktatens artikel 118 A skal Raadet ved udstedelse af direktiver vedtage minimumsforskrifter med henblik paa at forbedre navnlig arbejdsmiljoeet for at sikre et hoejere niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

i henhold til naevnte artikel skal det i disse direktiver undgaas, at der paalaegges administrative, finansielle og retlige byrder af en saadan art, at de haemmer oprettelse og udvikling af smaa og mellemstore virksomheder;

Kommissionens meddelelse om dens program for sikkerhed, hygiejne og sundhed paa arbejdspladsen (4) omhandler vedtagelse af et direktiv med henblik paa at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed paa midlertidige eller mobile byggepladser;

Raadet har i sin resolution af 21. december 1987 om sikkerhed, hygiejne og sundhed paa arbejdspladsen (5) taget til efterretning, at Kommissionen i naer fremtid agter at forelaegge det minimumsforskrifter for midlertidige eller mobile byggepladser;

midlertidige eller mobile byggepladser er et aktivitetsomraade, hvor arbejdstagerne udsaettes for saerligt store risici;

uhensigtsmaessige arkitektoniske valg og/eller utilstraekkelig organisation eller daarlig planlaegning af arbejdet under udarbejdelsen af byggeprojektet har spillet en rolle i over halvdelen af arbejdsulykkerne paa byggepladser i Faellesskabet;

de myndigheder i medlemsstaterne, som er kompetente paa omraadet sikkerhed og sundhed paa arbejdspladsen, skal, inden arbejdet paabegyndes, oplyses om udfoerelsen af arbejder over en vis stoerrelse;

ved opfoerelsen af et bygvaerk kan manglende koordination, navnlig paa grund af forskellige virksomheders samtidige eller paa hinanden foelgende tilstedevaerelse paa den samme midlertidige eller mobile byggeplads, medfoere et oeget antal arbejdsulykker;

en forbedret koordinering mellem de forskellige parter allerede under udarbejdelsen af byggeprojektet, men ogsaa i opfoerelsesfasen, er derfor noedvendig;

overholdelse af de minimumsforskrifter, der kan sikre et hoejere sikkerheds- og sundhedsniveau paa midlertidige eller mobile byggepladser, er bydende noedvendig for varetagelsen af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

selvstaendige og arbejdsgivere kan, naar de selv udoever en erhvervsmaessig aktivitet paa en midlertidig eller mobil byggeplads, alene ved deres aktiviteter bringe arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i fare;

der er derfor grund til at udvide visse relevante bestemmelser i Raadets direktiv 89/655/EOEF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet saerdirektiv) (6) og Raadets direktiv 89/656/EOEF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige vaernemidler under arbejdet (tredje saerdirektiv) (7) til ogsaa at omfatte selvstaendige og arbejdsgivere, naar de selv udoever en erhvervsmaessig aktivitet paa byggepladsen;

naervaerende direktiv er et saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Raadets direktiv 89/391/EOEF af 12. juni 1989 om ivaerksaettelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (8); bestemmelserne i naevnte direktiv finder derfor i fuldt omfang anvendelse paa spoergsmaal vedroerende midlertidige eller mobile byggepladser, dog kun for saa vidt der ikke er fastsat strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i naervaerende direktiv;

naervaerende direktiv udgoer et konkret led i gennemfoerelsen af den sociale dimension inden for det indre marked, navnlig for saa vidt angaar det omraade, som er omfattet af Raadets direktiv 89/106/EOEF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (9), og det omraade, som er omfattet af Raadets direktiv 89/440/EOEF af 18. juli 1989 om aendring af direktiv 71/305/EOEF om samordning af fremgangsmaaderne med hensyn til indgaaelse af offentlige bygge- og anlaegskontrakter (10);

i henhold til Raadets afgoerelse 74/325/EOEF (11), senest aendret ved tiltraedelsesakten fra 1985, skal Kommissionen hoere Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen med henblik paa udarbejdelsen af forslag paa dette omraade -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Formaal

1. Ved dette direktiv, som er ottende saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EOEF, fastsaettes der minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med midlertidige eller mobile byggepladser som defineret i artikel 2, litra a).

2. Dette direktiv gaelder ikke for boring og udvinding i udvindingsindustrien som defineret i artikel 1, stk. 2, i Raadets afgoerelse 74/326/EOEF af 27. juni 1974 om udvidelse af kompetencen for Det Staaende Udvalg for Bedriftssikkerhed og Sundhedsbeskyttelse inden for Stenkulminedriften til alle mineraludvindende virksomheder (12).

3. Bestemmelserne i direktiv 89/391/EOEF finder i fuld udstraekning anvendelse paa hele det i stk. 1 naevnte omraade, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i naervaerende direktiv.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstaas ved:

a) »midlertidige eller mobile byggepladser« (i det foelgende benaevnt »byggepladser«), enhver byggeplads, hvor der udfoeres bygge- eller anlaegsarbejder, for hvilke en ikke-udtoemmende liste findes i bilag I

b) »bygherre«, enhver fysisk eller juridisk person for hvem bygvaerket opfoeres

c) »den projekterende (byggeleder)«, enhver fysisk eller juridisk person, som staar for projektering og/eller opfoerelse og/eller kontrol med opfoerelsen af bygvaerket paa bygherrens vegne

d) »selvstaendig«, enhver person, bortset fra de i artikel 3, litra a) og b), i direktiv 89/391/EOEF naevnte personer, hvis erhvervsmaessige aktivitet bidrager til opfoerelsen af bygvaerket

e) »koordinator for sikkerhed og sundhed under udarbejdelsen af byggeprojektet«, enhver fysisk eller juridisk person, som bygherren og/eller den projekterende (byggelederen) har paalagt udfoerelsen af opgaverne i artikel 5 under udarbejdelsen af byggeprojektet

f) »koordinator for sikkerhed og sundhed under opfoerelsen af bygvaerket«, enhver fysisk eller juridisk person, som bygherren og/eller den projekterende (byggelederen) har paalagt udfoerelsen af opgaverne i artikel 6 under opfoerelse af bygvaerket.

Artikel 3

Koordinatorer - Plan for sikkerhed og sundhed - Forhaandsmeddelelse

1. Bygherren eller den projekterende (byggelederen) udpeger en eller flere koordinatorer for sikkerhed og sundhed som defineret i artikel 2, litra e) og f), for byggepladser, hvor flere virksomheder er til stede.

2. Bygherren eller den projekterende (byggelederen) soerger for, at der inden oprettelsen af en byggeplads opstilles en plan for sikkerhed og sundhed i overensstemmelse med artikel 5, litra b).

Medlemsstaterne kan efter hoering af arbejdsmarkedets parter fravige bestemmelserne i foerste afsnit, medmindre der er tale om arbejder, som indebaerer saerlige risici, jf. bilag II.

3. Naar der er tale om en byggeplads:

- hvor arbejdets forventede varighed overstiger 30 arbejdsdage, og hvor mindst 20 arbejdstagere er beskaeftiget samtidig, eller

- hvor den formodede arbejdsmaengde overstiger 500 manddage

indsender bygherren eller den projekterende (byggelederen), inden arbejdet paabegyndes, en forhaandsmeddelelse, som er udarbejdet i overensstemmelse med bilag II, til de kompetente myndigheder.

Forhaandsmeddelelsen skal opsaettes et synligt sted paa byggepladsen og om noedvendigt ajourfoeres.

Artikel 4

Udarbejdelse af byggeprojektet: almindelige principper

I forbindelse med projektering, undersoegelse og udarbejdelse af byggeprojektet skal den projekterende (byggelederen) og i givet fald bygherren tage hensyn til de generelle principper for forebyggelse paa omraadet sikkerhed og sundhed, som er omhandlet i direktiv 89/391/EOEF, navnlig:

- i forbindelse med arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg med henblik paa at planlaegge de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udfoeres samtidig eller efter hinanden

- i forbindelse med vurdering af den periode, som skal afsaettes til udfoerelse af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser.

Naar det viser sig noedvendigt, tages der ligeledes hensyn til alle sikkerheds- og sundhedsplaner og alle journaler, der er udarbejdet i henhold til artikel 5, litra b) eller c), eller tilpasset i henhold til artikel 6, litra c).

Artikel 5

Udarbejdelse af byggeprojektet: koordinatorernes opgaver

Den eller de koordinatorer for sikkerhed og sundhed under udarbejdelsen af byggeprojektet, som er udpeget i henhold til artikel 3, stk. 1:

a) koordinerer gennemfoerelsen af bestemmelserne i artikel 4

b) udarbejder eller lader udarbejde en sikkerheds- og sundhedsplan, hvori er fastsat de bestemmelser, som skal anvendes paa den paagaeldende byggeplads, i givet fald under hensyntagen til den virksomhed, der skal udoeves paa stedet; denne plan skal desuden indeholde specifikke foranstaltninger vedroerende arbejde, som hoerer ind under en eller flere af kategorierne i bilag II

c) udarbejder en journal, som er tilpasset bygvaerkets karakteristika, og som indeholder en liste over de emner vedroerende sikkerhed og sundhed, der boer tages hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder.

Artikel 6

Bygvaerkets opfoerelse: koordinatorernes opgaver

Den eller de koordinatorer for sikkerhed og sundhed under opfoerelsen af bygvaerket, som er udpeget i henhold til artikel 3, stk. 1:

a) koordinerer gennemfoerelsen af de generelle principper for forebyggelse og sikkerhed:

- i forbindelse med de tekniske og/eller organisatoriske valg med henblik paa at planlaegge de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udfoeres samtidigt eller efter hinanden

- i forbindelse med vurdering af den periode, der skal afsaettes til udfoerelse af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser

b) koordinerer gennemfoerelsen af de relevante bestemmelser, saaledes at det sikres, at arbejdsgiverne og, hvis det er noedvendigt for at beskytte arbejdstagerne, de selvstaendige:

- anvender de i artikel 8 omhandlede principper paa en sammenhaengende maade

- anvender den i artikel 5, litra b), omhandlede sikkerheds- og sundhedsplan, naar det er paakraevet

c) foretager eller lader foretage eventuelle tilpasninger af den i artikel 5, litra b), omhandlede sikkerheds- og sundhedsplan og den i artikel 5, litra c), omhandlede journal, efterhaanden som arbejdet skrider frem, og eventuelle aendringer foretages

d) tilrettelaegger samarbejdet mellem arbejdsgiverne, herunder arbejdsgivere, der efterfoelger hinanden paa byggepladsen, og koordineringen af de aktiviteter, der har til formaal at beskytte arbejdstagerne og forebygge ulykker og sundhedsskadelige erhvervsrisici, samt den gensidige information som omhandlet i artikel 6, stk. 4, i direktiv 89/391/EOEF, idet de selvstaendige i givet fald inddrages heri

e) koordinerer kontrollen med, at arbejdsprocesserne gennemfoeres efter forskrifterne

f) traeffer de noedvendige foranstaltninger til, at kun befoejede personer faar adgang til byggepladsen.

Artikel 7

Bygherrernes, de projekterendes (byggeledernes) og arbejdsgivernes ansvar

1. Selv om en bygherre eller en projekterende (byggeleder) har udpeget en eller flere koordinatorer til at udfoere de i artikel 5 og 6 omhandlede opgaver, fritager det ham ikke for hans ansvar paa det paagaeldende omraade.

2. Gennemfoerelsen af artikel 5 og 6 samt stk. 1 i naervaerende artikel anfaegter ikke princippet om arbejdsgivernes ansvar som fastsat ved direktiv 89/391/EOEF.

Artikel 8

Gennemfoerelse af artikel 6 i direktiv 89/391/EOEF

Under opfoerelsen af bygvaerket foelges de i artikel 6 i direktiv 89/391/EOEF naevnte principper, navnlig for saa vidt angaar:

a) opretholdelse af orden og tilfredsstillende hygiejniske forhold paa byggepladsen

b) valg af placering af arbejdspladserne, idet der tages hensyn til adgangsforholdene til disse arbejdspladser og til faerdselsveje eller -omraader paa byggepladsen

c) retningslinjerne for haandtering af forskellige bygningsmaterialer

d) vedligeholdelse, kontrol foer idriftsaettelse og regelmaessig kontrol med installationerne og anordningerne med henblik paa at fjerne defekter, som kan paavirke arbejdstagernes sikkerhed og sundhed

e) afgraensning og indretning af omraader til oplagring og opbevaring af materialer, navnlig hvis det drejer sig om farlige stoffer eller produkter

f) retningslinjerne for fjernelse af farlige affaldsstoffer

g) oplagring og fjernelse eller bortledning af affald og murbrokker

h) tilpasning af den faktiske tid, som skal anvendes paa de forskellige typer arbejde eller arbejdsfaser, efterhaanden som arbejdet paa byggepladsen skrider frem.

i) samarbejdet mellem arbejdsgivere og selvstaendige

j) samspillet med den virksomhed, der foregaar paa det sted, inden for hvilket eller i naerheden af hvilket byggepladsen befinder sig.

Artikel 9

Arbejdsgivernes forpligtelser

Med henblik paa under de forhold, som er omhandlet i artikel 6 og 7, at garantere sikkerheden og sundheden paa byggepladsen skal arbejdsgiverne:

a) navnlig ved gennemfoerelsen af artikel 8 traeffe foranstaltninger, som er i overensstemmelse med de i bilag IV anfoerte minimumsforskrifter

b) tage hensyn til anvisninger fra koordinatoren/koordinatorerne for sikkerhed og sundhed.

Artikel 10

Andre persongruppers forpligtelser

1. Med henblik paa at garantere sikkerheden og sundheden paa byggepladsen skal selvstaendige:

a) med de noedvendige tilpasninger opfylde bestemmelserne i navnlig:

i) artikel 6, stk. 4, og artikel 13 i direktiv 89/391/EOEF samt artikel 8 i og bilag IV til naervaerende direktiv

ii) artikel 4 i direktiv 89/655/EOEF samt de relevante bestemmelser i bilaget dertil

iii) artikel 3, artikel 4, stk. 1 til 4 og stk. 9, og artikel 5 i direktiv 89/656/EOEF

b) tage hensyn til anvisninger fra koordinatoren/koordinatorerne for sikkerhed og sundhed.

2. Med henblik paa at garantere sikkerheden og sundheden paa byggepladsen skal arbejdsgiverne, naar de selv udoever en erhvervsmaessig aktivitet paa byggepladsen:

a) med de noedvendige tilpasninger opfylde bestemmelserne i navnlig:

i) artikel 13 i direktiv 89/391/EOEF

ii) artikel 4 i direktiv 89/655/EOEF samt de relevante bestemmelser i bilaget dertil

iii) artikel 3, artikel 4, stk. 1 til 4 og stk.9, og artikel 5 i direktiv 89/656/EOEF

b) tage hensyn til anvisninger fra koordinatoren/koordinatorerne for sikkerhed og sundhed.

Artikel 11

Underretning af arbejdstagerne

1. Med forbehold af artikel 10 i direktiv 89/391/EOEF underrettes arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter om alle de foranstaltninger, som skal traeffes vedroerende deres sikkerhed og sundhed paa byggepladsen.

2. Oplysningerne skal vaere forstaaelige for de beroerte arbejdstagere.

Artikel 12

Hoering og arbejdstagerdeltagelse

Hoering og deltagelse af arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter i forbindelse med de omraader, som er omfattet af artikel 6, 8 og 9 i naervaerende direktiv, skal ske i overensstemmelse med artikel 11 i direktiv 89/391/EOEF, idet der, hver gang det viser sig noedvendigt, og under hensyntagen til risikograden og byggepladsens stoerrelse, skal foretages en hensigtsmaessig koordinering mellem arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter i de virksomheder, der udfoerer arbejde paa arbejdsstedet.

Artikel 13

AEndring af bilagene

1. AEndringer af bilag I, II og III vedtages af Raadet efter fremgangsmaaden i Traktatens artikel 118 A.

2. Rent tekniske tilpasninger af bilag IV som foelge af:

- vedtagelse af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering vedroerende midlertidige eller mobile byggepladser, og/eller

- tekniske fremskridt, udviklingen inden for internationale bestemmelser og specifikationer samt indvundne erfaringer vedroerende midlertidige eller mobile byggepladser

vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 17 i direktiv 89/391/EOEF.

Artikel 14

Afsluttende bestemmelser

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1993.

De underretter straks Kommissionen herom.

2. Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved offentliggoerelsen af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de allerede har udstedt, eller som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

4. Medlemsstaterne forelaegger hvert fjerde aar Kommissionen en rapport om den praktiske gennemfoerelse af bestemmelserne i dette direktiv med anfoerelse af de af arbejdsmarkedets parter fremfoerte synspunkter.

Kommissionen underretter Europa-Parlamentet, Raadet, Det OEkonomiske og Sociale Udvalg samt Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen herom.

5. Kommissionen forelaegger regelmaessigt Europa-Parlamentet, Raadet og Det OEkonomiske og Sociale Udvalg en rapport om gennemfoerelsen af dette direktiv under hensyntagen til stk. 1, 2, 3 og 4.

Artikel 15

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 24. juni 1992.

Paa Raadets vegne

José da SILVA PENEDA

Formand

(1) EFT nr. C 213 af 28. 8. 1990, s. 2, og EFT nr. C 112 af 27. 4. 1991, s. 4.(2) EFT nr. C 78 af 18. 3. 1990, s. 172, og EFT nr. C 150 af 15. 6. 1992.(3) EFT nr. C 120 af 6. 5. 1991, s. 24.(4) EFT nr. C 28 af 3. 2. 1988, s. 3.(5) EFT nr. C 28 af 3. 2. 1988, s. 1.(6) EFT nr. L 393 af 30. 12. 1989, s. 13.(7) EFT nr. L 393 af 30. 12. 1989, s. 18.(8) EFT nr. L 183 af 29. 6. 1989, s. 1.(9) EFT nr. L 40 af 11. 2. 1989, s. 12.(10) EFT nr. L 210 af 21. 7. 1989, s. 1. Direktivet er aendret ved Kommissionens beslutning 90/380/EOEF (EFT nr. L 187 af 19. 7. 1990, s. 55).(11) EFT nr. L 185 af 9. 7. 1974, s. 15. Afgoerelsen er senest aendret ved tiltraedelsesakten fra 1985.(12) EFT nr. L 185 af 9. 7. 1974, s. 18.

BILAG I

IKKE-UDTOEMMENDE LISTE OVER BYGGE- OG ANLAEGSARBEJDER OMHANDLET I DIREKTIVETS ARTIKEL 2, LITRA a) 1. Udgravning

2. Jordarbejder

3. Byggeri

4. Montering og demontering af praefabrikerede elementer

5. Indretning eller installering af udstyr

6. Modernisering

7. Renovering

8. Istandsaettelse

9. Demontering

10. Nedrivning

11. Loebende vedligeholdelse

12. Periodisk vedligeholdelse - Malerarbejde og rengoering

13. Sanering

BILAG II

IKKE-UDTOEMMENDE LISTE OVER ARBEJDE, SOM INDEBAERER SAERLIGE RISICI FOR ARBEJDSTAGERNES SIKKERHED OG SUNDHED, OMHANDLET I DIREKTIVETS ARTIKEL 3, STK. 2, ANDET AFSNIT 1. Arbejde, der udsaetter arbejdstagerne for saerlig alvorlig risiko for begravelse, nedsynkning eller nedstyrtning paa grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller paa grund af arbejdspladsens eller bygvaerkets omgivelser (*).

2. Arbejde, som udsaetter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer, som enten udgoer en saerlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed eller indebaerer lovkrav om sundhedskontrol.

3. Arbejde, der udsaetter arbejdstagerne for ioniserende straaling, og som goer det noedvendigt at udpege kontrollerede og overvaagede omraader som defineret i artikel 20 i Raadets direktiv 80/836/Euratom (¹).

4. Arbejde i naerheden af hoejspaendingsledninger.

5. Arbejde, der indebaerer fare for drukning.

6. Arbejde i broende og tunneler samt underjordisk arbejde.

7. Arbejde under vand, til hvilket der anvendes dykkerudstyr.

8. Arbejde i trykluftkasse.

9. Arbejde, som indebaerer anvendelse af spraengstoffer.

10. Montering og demontering af tunge praefabrikerede elementer.

(*) Med henblik paa gennemfoerelsen af punkt 1 kan medlemsstaterne vaelge at angive saerlige situationer med tal.

(¹) EFT nr. L 246 af 17. 9. 1980, s. 1. Direktivet er senest aendret ved direktiv 84/467/Euratom (EFT nr. L 265 af 5. 10. 1984, s. 4).

BILAG III

INDHOLDET AF FORHAANDSMEDDELELSEN OMHANDLET I DIREKTIVETS ARTIKEL 3, STK. 3, FOERSTE AFSNIT 1. Dato for indsendelse: .

2. Byggepladsens noejagtige beliggenhed: .

.

3. Bygherre(r) (navn(e) og adresse(r)): .

.

4. Bygvaerkets art: .

5. Den (De) projekterende (byggeleder(e)) (navn(e) og adresse(r)): .

.

6. Koordinator(er) for sikkerhed og sundhed under udarbejdelsen af byggeprojektet (navn(e) og adresse(r)):

.

.

7. Koordinator(er) for sikkerhed og sundhed under opfoerelsen af bygvaerket (navn(e) og adresse(r)):.

.

.

8. Forventet dato for paabegyndelse af arbejdet paa byggepladsen:.

9. Forventet varighed af arbejdet paa byggepladsen:.

10. Forventet stoerste antal arbejdstagere paa byggepladsen:.

11. Forventet antal virksomheder og selvstaendige paa byggepladsen:.

.

12. Angivelse af de virksomheder, som allerede er udvalgt: .

.

.

.

.

BILAG IV

MINIMUMSFORSKRIFTER FOR SIKKERHED OG SUNDHED PAA BYGGEPLADSER omhandlet i direktivets artikel 9, litra a), og artikel 10, stk. 1, litra a), nr. i) Indledende bemaerkning

De i dette bilag fastsatte forpligtelser gaelder, naar forholdene i forbindelse med arbejdsstedet eller aktiviteten, omstaendighederne eller en risiko goer det noedvendigt.

I dette bilag daekker udtrykket »lokaler« ogsaa barakker

AFSNIT A GENERELLE MINIMUMSFORSKRIFTER FOR ARBEJDSSTEDER PAA BYGGEPLADSER 1. Stabilitet og soliditet

1.1. Materialer, udstyr og i almindelighed alt, som ved en forskydning kan paavirke arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, skal vaere stabiliseret paa en hensigtsmaessig og sikker maade.

1.2. Adgang til overflader, der ikke er tilstraekkeligt solide, maa kun tillades, hvis der udleveres passende udstyr eller midler, saaledes at arbejdet kan udfoeres paa en sikkerhedsmaessigt forsvarlig maade.

2. Installationer til energiforsyning

2.1. Installationerne skal udformes, udfoeres og anvendes paa en saadan maade, at de ikke giver anledning til brand- eller eksplosionsfare, og saaledes at der ydes personalet en passende beskyttelse mod risici for livsfarlige elektriske stoed ved direkte eller indirekte kontakt med installationerne.

2.2. Ved udformning, opsaetning og valg af materialer og beskyttelsesanordninger skal der tages hensyn til energitype og -styrke og forholdene for ydre paavirkninger samt til, hvor kompetente de personer er, der faar adgang til dele af installationen.

3. Flugtveje og noedudgange

3.1. Der skal til enhver tid vaere uhindret adgang til flugtveje og noedudgange, og disse skal saa direkte som muligt foere til et sikkerhedsomraade.

3.2. I tilfaelde af fare skal arbejdstagerne hurtigt og under stoerst mulig sikkerhed kunne forlade alle arbejdspladser.

3.3. Flugtvejenes og noedudgangenes antal, fordeling og dimensioner skal afpasses efter byggepladsens og lokalernes anvendelse, udstyr og dimensioner samt efter det stoerste antal personer, der kan vaere til stede.

3.4. Saerlige flugtveje og noedudgange skal afmaerkes i henhold til de nationale bestemmelser til gennemfoerelse af direktiv 77/576/EOEF (¹).

En saadan afmaerkning skal vaere tilstraekkeligt bestandig og anbringes paa hensigtsmaessige steder.

3.5. Flugtveje og noedudgange samt adgangsveje og -doere hertil maa ikke vaere blokeret af genstande, men skal til enhver tid kunne benyttes uhindret.

3.6. I tilfaelde af stroemafbrydelse skal flugtveje og noedudgange, hvortil der kraeves belysning, vaere forsynet med tilstraekkeligt kraftig noedbelysning.

4. Branddetektion og -bekaempelse

4.1. Afhaengigt af byggepladsens karakteristika, lokalernes dimensioner og anvendelse, forhaandenvaerende udstyr, forhaandenvaerende stoffers og materialers fysiske og kemiske egenskaber samt det stoerste antal personer, der kan vaere til stede, skal der forefindes tilstraekkeligt, egnet brandslukningsmateriel og om noedvendigt branddetektorer og alarmsystemer.

(¹) EFT nr. L 229 af 7. 9. 1977, s. 12. Direktivet er senest aendret ved direktiv 79/640/EOEF (EFT nr. L 183 af 19. 7. 1979, s. 1).

4.2. Dette brandslukningsmateriel og disse branddetektorer og alarmsystemer skal jaevnligt kontrolleres og vedligeholdes.

Hensigtsmaessige afproevninger og oevelser skal finde sted med regelmaessige mellemrum.

4.3. Ikke-automatisk brandslukningsmateriel skal vaere lettilgaengeligt og lethaandterligt.

Det skal afmaerkes i henhold til de nationale bestemmelser til gennemfoerelse af direktiv 77/576/EOEF.

En saadan afmaerkning skal vaere tilstraekkeligt bestandig og anbringes paa hensigtsmaessige steder.

5. Ventilation

Under hensyntagen til arbejdsmetoderne og den fysiske belastning, som arbejdstagerne udsaettes for, skal der vaere frisk luft i tilstraekkelig maengde.

Benyttes udluftningsanlaeg, skal dette holdes i funktionsdygtig stand, og det maa ikke udsaette arbejdstagerne for sundhedsskadelig traek.

En eventuel defekt skal udloese en alarm, naar det er noedvendigt af hensyn til arbejdstagernes sundhed.

6. Udsaettelse for saerlige risici

6.1. Arbejdstagerne maa ikke udsaettes for sundhedsskadelige stoejniveauer eller udefra kommende sundhedsskadelige paavirkninger (f.eks. gas, dampe, stoev).

6.2. Hvis arbejdstagere skal faerdes paa et omraade, hvor der er fare for, at luften indeholder et giftigt eller skadeligt stof eller har et utilstraekkeligt iltindhold eller er braendbart, skal luften i dette omraade kontrolleres, og der skal traeffes passende foranstaltninger for at forebygge risici.

6.3. En arbejdstager maa under ingen omstaendigheder udsaettes for luft i et lukket rum, der indebaerer en oeget risiko.

Han skal som et mindstekrav til stadighed overvaages udefra, og alle hensigtsmaessige forholdsregler skal traeffes, saaledes at han hurtigt og effektivt kan faa hjaelp.

7. Temperatur

I arbejdstiden skal temperaturen vaere tilpasset den menneskelige organisme under hensyntagen til de anvendte arbejdsmetoder og den fysiske belastning, som arbejdstagerne udsaettes for.

8. Naturlig og kunstig belysning paa arbejdspladserne, i lokalerne og paa adgangsvejene paa byggepladsen

8.1. Arbejdspladserne, lokalerne og adgangsvejene skal saa vidt muligt have tilstraekkeligt dagslys og skal om natten, samt naar dagslys ikke er nok, vaere tilstraekkeligt oplyst med kunstig belysning; efter omstaendighederne skal der anvendes baerbare lyskilder, som er beskyttet mod stoed og slag.

Den farve, der anvendes til den kunstige belysning, maa ikke aendre eller paavirke opfattelsen af afmaerkninger eller skilte.

8.2. Belysningsinstallationer i lokaler, paa arbejdspladser og adgangsveje skal vaere anbragt saaledes, at den valgte belysningsform ikke frembyder nogen ulykkesrisiko for arbejdstagerne.

8.3. Lokaler, arbejdspladser og adgangsveje, hvor arbejdstagerne er saerligt udsatte for risiko i tilfaelde af, at den kunstige belysning svigter, skal vaere forsynet med tilstraekkeligt kraftig noedbelysning.

9. Doere og porte

9.1. Skydedoere skal vaere forsynet med en sikkerhedsanordning, der forhindrer dem i at glide ud af skinnerne og vaelte.

9.2. Doere og porte, der aabner opad, skal vaere udstyret med en sikkerhedsanordning, der hindrer dem i at falde i.

9.3. Doere og porte, der er placeret i flugtvejene, skal baere en passende afmaerkning.

9.4. Medmindre der er sikker passage for gaaende, skal der i umiddelbar naerhed af porte, som hovedsagelig er beregnet til koeretoejers gennemkoersel, til gaaende faerdsel forefindes tydeligt afmaerkede doere, der aldrig maa blokeres.

9.5. Mekaniske doere og porte skal fungere, uden at arbejdstagerne udsaettes for risiko for ulykker.

Saadanne doere og porte skal vaere udstyret med en letkendelig og lettilgaengelig noedstopanordning og skal ligeledes kunne aabnes manuelt, medmindre de aabner automatisk ved stroemsvigt.

10. Adgangsveje - farlige omraader

10.1. Adgangsveje, herunder trapper, faste stiger, laesseplatforme og -ramper, skal vaere beregnet, placeret, indrettet og gjort anvendelige paa en saadan maade, at de kan anvendes i fuld sikkerhed og i overensstemmelse med deres formaal, og saaledes at arbejdstagere, der er beskaeftiget i naerheden af disse adgangsveje, ikke udsaettes for risiko.

10.2. Adgangsveje for personer og/eller gods, herunder veje, hvor der finder af- og paalaesning sted, skal dimensioneres i overensstemmelse med det potentielle antal brugere og aktivitetstypen.

Anvendes der transportmidler paa adgangsvejene, skal der vaere afsat en tilstraekkelig sikkerhedsafstand til eller findes passende beskyttelsesforanstaltninger for omraadets oevrige brugere.

Adgangsvejene skal vaere tydeligt afmaerket og skal jaevnligt kontrolleres og vedligeholdes.

10.3. Adgangsveje for koeretoejer skal passere i en passende afstand fra doere, porte, passager for gaaende faerdsel, korridorer og trapper.

10.4. Hvis byggepladsen omfatter omraader, hvortil adgangen er begraenset, skal saadanne omraader afspaerres for at hindre uvedkommende arbejdstagere i at faerdes der.

Der skal traeffes passende foranstaltninger til at beskytte de arbejdstagere, der har adgang til de farlige omraader.

De farlige omraader skal vaere tydeligt afmaerket.

11. Laesseplatforme og -ramper

11.1. Laesseplatforme og -ramper skal have passende dimensioner i forhold til den transporterede last.

11.2. Laesseplatforme skal have mindst én udgang.

11.3. Laesseramper skal vaere i en saadan sikkerhedsmaessigt forsvarlig stand, at arbejdstagerne ikke kan falde ned.

12. Bevaegelsesfrihed paa arbejdspladsen

Arbejdspladsens areal skal beregnes paa en saadan maade, at arbejdstagerne har tilstraekkelig bevaegelsesfrihed til at udfoere deres aktiviteter under hensyntagen til det noedvendige forhaandenvaerende udstyr og materiel.

13. Foerstehjaelp

13.1. Det paahviler arbejdsgiveren at soerge for, at der kan ydes foerstehjaelp paa et hvilket som helst tidspunkt, herunder at der findes uddannet personale hertil.

Der skal traeffes foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere, der er kommet til skade, eller som har faaet et pludseligt ildebefindende, kan bringes til laege.

13.2. Hvis byggepladsens stoerrelse eller aktivitetsformerne kraever det, skal der indrettes et eller flere lokaler til foerstehjaelp.

13.3. Lokaler til foerstehjaelp skal vaere udstyret med det noedvendige foerstehjaelpsudstyr og -materiel og vaere lettilgaengelige med baarer.

De skal afmaerkes i henhold til de nationale bestemmelser til gennemfoerelse af direktiv 77/576/EOEF.

13.4. Paa alle steder, hvor arbejdsforholdene kraever det, skal der vaere materiel til foerstehjaelp til raadighed.

Det skal vaere hensigtsmaessigt afmaerket og lettilgaengeligt.

Adresse og telefonnummer paa den stedlige redningstjeneste skal angives ved tydelig skiltning.

14. Sanitaere forhold

14.1. Omklaedningsrum og garderobeskabe

14.1.1. Der skal stilles passende omklaedningsrum til raadighed for arbejdstagerne, hvis de skal baere saerligt arbejdstoej, og man af sundheds- eller soemmelighedsgrunde ikke kan kraeve, at de klaeder om andre steder.

Omklaedningsrummene skal vaere lettilgaengelige, have tilstraekkelig stor kapacitet og vaere udstyret med siddepladser.

14.1.2. Omklaedningsrummene skal vaere tilstraekkeligt store og vaere saaledes udstyret, at hver arbejdstager faar mulighed for, naar der er behov for det, at toerre sit arbejdstoej, sit gangtoej og sine personlige ejendele og for at laase det inde.

Hvis forholdene goer det paakraevet (f.eks. farlige stoffer, fugt, snavs), skal arbejdstoejet kunne opbevares adskilt fra gangtoejet og de personlige ejendele.

14.1.3. Der skal vaere adskilte omklaedningsrum eller adskilt benyttelse af disse for maend og kvinder.

14.1.4. Hvis omklaedningsrum ikke er noedvendige i henhold til punkt 14.1.1, foerste afsnit, skal hver arbejdstager raade over et skab, hvor toej og personlige ejendele kan laases inde.

14.2. Brusere, haandvaske

14.2.1. Der skal stilles passende og tilstraekkeligt mange brusere til raadighed for arbejdstagerne, hvis aktiviteternes art eller sundhedsforholdene goer dette paakraevet.

Der skal vaere adskilte bruserum eller adskilt benyttelse af disse for maend og kvinder.

14.2.2. Bruserummene skal vaere tilstraekkeligt store til, at hver enkelt arbejdstager ugenert kan goere sig i stand under hygiejniske forhold.

Bruserne skal vaere forsynet med rindende varmt og koldt vand.

14.2.3. Er brusere ikke noedvendige i henhold til punkt 14.2.1, foerste afsnit, skal der i naerheden af arbejdspladserne og omklaedningsrummene findes tilstraekkeligt mange og passende haandvaske med rindende vand (om noedvendigt varmt vand).

Der skal vaere adskilte haandvaske eller adskilt benyttelse af disse for maend og kvinder, hvis det er noedvendigt af soemmelighedsgrunde.

14.2.4. Hvis bruserummene eller vaskerummene er adskilte fra omklaedningsrummene, skal der vaere let adgang mellem dem.

14.3. Toiletter og haandvaske

Arbejdstagerne skal i naerheden af deres arbejdspladser, opholdsrummene, omklaedningsrummene og bruserummene eller vaskerummene have adgang til saerlige lokaler udstyret med et tilstraekkeligt antal toiletter og haandvaske.

Der skal vaere adskilte toiletter eller adskilt benyttelse af disse for maend og kvinder.

15. Opholdsrum og/eller indkvarteringslokaler

15.1. Hvis arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed goer det noedvendigt, navnlig paa grund af arbejdets art, antallet af ansatte eller byggepladsens afsides beliggenhed, skal der stilles lettilgaengelige opholdsrum og/eller indkvarteringslokaler til arbejdstagernes raadighed.

15.2. Opholdsrummene og/eller indkvarteringslokalerne skal vaere tilstraekkeligt store og indeholde et antal borde og siddepladser med ryglaen, der staar i forhold til antallet af arbejdstagere.

15.3. Hvis der ikke findes saadanne lokaler, skal der stilles andre faciliteter til personalets raadighed, saaledes at det kan opholde sig der under arbejdets afbrydelse.

15.4. Permanente indkvarteringslokaler skal, medmindre de kun bruges undtagelsesvis, vaere udstyret med tilstraekkelige sanitaere installationer, en spisesal og et hvilerum.

De skal vaere udstyret med senge, skabe, borde og stole med ryglaen under hensyn til antallet af arbejdstagere, og der skal ved indretningen tages hensyn til, om der baade er mandlige og kvindelige arbejdstagere.

15.5. I opholdsrum og/eller indkvarteringslokaler skal der traeffes passende foranstaltninger til beskyttelse af ikke-rygere mod generne fra tobaksroeg.

16. Gravide kvinder og ammende moedre

Gravide kvinder og ammende moedre skal have mulighed for at hvile sig liggende under passende forhold.

17. Handicappede arbejdstagere

Arbejdsstederne skal i givet fald indrettes under hensyntagen til handicappede arbejdstagere.

Denne bestemmelse gaelder navnlig for saa vidt angaar doere, forbindelsesveje, trapper, brusere, haandvaske, toiletter og arbejdspladser, der benyttes direkte af handicappede arbejdstagere.

18. Forskellige bestemmelser

18.1. Indgangene til byggepladsen og dennes periferi skal vaere forsynet med skilte og afmaerket paa en saadan maade, at de er ioejnefaldende og letkendelige.

18.2. Arbejdstagerne skal paa byggepladsen have adgang til drikkevand og eventuelt andre passende alkoholfrie drikkevarer i tilstraekkelig maengde i de lokaler, hvor de befinder sig, samt i naerheden af arbejdspladserne.

18.3. Arbejdstagerne skal:

- have adgang til faciliteter, saa de kan indtage deres maaltider under tilfredsstillende forhold

- efter omstaendighederne have adgang til faciliteter, saa de kan tilberede deres maaltider under tilfredsstillende forhold.

AFSNIT B SAERLIGE MINIMUMSFORSKRIFTER FOR ARBEJDSPLADSER PAA BYGGEPLADSER Indledende bemaerkning

Den opdeling af minimumsforskrifterne i to dele, der er foretaget i det foelgende, skal ikke betragtes som bindende, naar saerlige omstaendigheder goer sig gaeldende.

DEL I Indendoers arbejdspladser paa byggepladsen 1. Stabilitet og soliditet

Lokalerne skal have en struktur og stabilitet, som passer til deres anvendelsesformaal.

2. Noedudgangsdoere

Noedudgangsdoere skal aabne i flugtretningen.

Noedudgangsdoere maa ikke vaere lukket paa en saadan maade, at personer, der har behov for at benytte dem i noedstilfaelde, ikke kan aabne dem straks og uden besvaer.

Det er forbudt at anvende skydedoere og drejedoere som noedudgangsdoere.

3. Ventilation

Hvis der anvendes klimaanlaeg eller mekaniske ventilationsanlaeg, skal de fungere paa en saadan maade, at arbejdstagerne ikke udsaettes for generende traek.

Enhver belaegning eller urenhed, som maatte medfoere en oejeblikkelig risiko for arbejdstagernes sundhed som foelge af forurening af den indaandede luft, skal straks fjernes.

4. Temperatur

4.1. Temperaturen i opholdsrum, lokaler til personale med vagttjeneste, sanitaere lokaler, kantiner og lokaler beregnet til foerstehjaelp skal svare til disse lokalers specifikke formaal.

4.2. Under hensyntagen til arbejdets art og lokalets anvendelse skal vinduer, ovenlys og glasvaegge vaere udformet paa en saadan maade, at en for kraftig solbelysning undgaas.

5. Naturlig og kunstig belysning

Arbejdsstederne skal saa vidt muligt have tilstraekkeligt dagslys og vaere udstyret med kunstige lyskilder, der er tilstraekkelige til at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

6. Lokalernes gulve, vaegge og lofter

6.1. Lokalernes gulve skal vaere fri for buler, huller og farlige niveauforskelle; de skal vaere faste, stabile og skridsikre.

6.2. I lokalerne skal gulvenes, vaeggenes og lofternes overflade vaere af en saadan beskaffenhed, at der ved rengoering og rensning kan opnaas forsvarlige hygiejniske forhold.

6.3. Gennemsigtige eller halvgennemsigtige vaegge, navnlig vaegge helt af glas, i lokaler eller i naerheden af arbejdspladser eller adgangsveje skal vaere klart afmaerket og fremstillet af sikkerhedsmaterialer eller vaere adskilt fra disse arbejdspladser og adgangsveje paa en saadan maade, at arbejdstagerne hverken kan komme i kontakt med vaeggene eller blive ramt, hvis vaeggene splintres.

7. Vinduer og ovenlys i lokalerne

7.1. Vinduer, ovenlys og ventilationsanlaeg skal kunne aabnes, lukkes, reguleres og fastgoeres af arbejdstagerne paa en sikkerhedsmaessigt forsvarlig maade.

Naar de er aabne, maa de ikke kunne indstilles paa en saadan maade, at de udgoer en fare for arbejdstagerne.

7.2. Vinduer og ovenlys skal vaere udformet saaledes, at de passer sammen med det oevrige udstyr, eller vaere udstyret med anordninger, saaledes at de kan rengoeres uden fare for de arbejdstagere, som udfoerer dette arbejde, eller for de arbejdstagere, der befinder sig i naerheden.

8. Doere og porte

8.1. Doerenes og portenes placering, antal og dimensioner samt de anvendte materialer bestemmes af de paagaeldende lokalers art og anvendelse.

8.2. Der skal i oejenhoejde anbringes en afmaerkning paa gennemsigtige doere.

8.3. Svingdoere og -porte skal vaere gennemsigtige eller have gennemsigtige fyldninger.

8.4. Hvis doeres eller portes gennemsigtige eller halvgennemsigtige flader ikke bestaar af sikkerhedsmaterialer, og hvis der er risiko for, at arbejdstagerne kan komme til skade, saafremt en doer eller port splintres, skal disse flader beskyttes mod spraengning.

9. Adgangsveje

Adgangsvejene skal afmaerkes, dersom lokalernes anvendelse og udstyr goer det paakraevet for at sikre beskyttelsen af arbejdstagerne.

10. Saerlige foranstaltninger for rullende trapper og fortove

Rullende trapper og fortove skal fungere paa en sikkerhedsmaessigt forsvarlig maade.

De skal vaere forsynet med de noedvendige sikkerhedsanordninger.

De skal vaere udstyret med noedstopanordninger, som er letkendelige og lettilgaengelige.

11. Lokalernes dimensioner og luftvolumen

Arbejdsrum skal have et areal og en hoejde, der goer det muligt for arbejdstagerne at udfoere deres arbejde uden fare for deres sikkerhed, sundhed eller velvaere.

DEL II Udendoers arbejdspladser paa byggepladsen 1. Stabilitet og soliditet

1.1. Mobile eller faste arbejdspladser, som er placeret i hoejden eller i dybden, skal vaere solide og stabile, og der skal tages hensyn til:

- antallet af arbejdstagere, som er beskaeftiget paa arbejdspladserne

- den maksimale belastning, som arbejdspladserne kan baere, samt fordelingen af denne belasting

- de eksterne paavirkninger, som arbejdspladserne kan blive udsat for.

Saafremt disse arbejdspladsers underlag og andre komponenter ikke i sig selv er stabile, skal de stabiliseres med hensigtsmaessige og sikre fastgoerelsesanordninger for at undgaa, at alle eller en del af disse arbejdspladser forskubber sig i utide eller utilsigtet.

1.2. Kontrol

Stabilitet og soliditet skal kontrolleres paa en hensigtsmaessig maade, navnlig efter en eventuel aendring af den hoejde eller dybde, hvori arbejdspladsen er placeret.

2. Installationer til energiforsyning

2.1. Installationerne paa byggepladsen, og navnlig de, der er udsat for ydre paavirkning, skal regelmaessigt kontrolleres og vedligeholdes.

2.2. De installationer, som findes inden byggepladsen anlaegges, skal identificeres, kontrolleres og afmaerkes tydeligt.

2.3. Eksisterende luft-elledninger skal, naar dette er muligt, foeres uden om byggepladsens omraade eller saettes ud af drift.

Hvis dette ikke er muligt, skal der opfoeres afspaerringer eller opsaettes skilte, saaledes at koeretoejer og installationer holdes adskilt.

Der skal opsaettes hensigtsmaessige advarselsskilte, og ledningerne skal afskaermes i de tilfaelde, hvor byggepladsens koeretoejer skal passere under dem.

3. Klimatiske paavirkninger

Arbejdstagerne skal vaere beskyttet mod klimatiske paavirkninger, som kan bringe deres sikkerhed og sundhed i fare.

4. Nedfaldende genstande

Arbejdstagerne skal, naar dette er teknisk muligt, vaere beskyttet mod nedfaldende genstande ved hjaelp af kollektive foranstaltninger.

Materialer og udstyr skal anbringes eller stables saaledes, at de ikke skrider eller vaelter.

Om noedvendigt skal der bygges overdaekkede passager paa byggepladsen, eller adgangen til de farlige omraader skal spaerres.

5. Nedstyrtning

5.1. Nedstyrtning skal forebygges ved praktiske foranstaltninger, navnlig solide, tilstraekkeligt hoeje raekvaerker, der mindst bestaar af en fodliste med stopkant, et gelaender og en mellemliste, eller et andet tilsvarende middel.

5.2. Arbejde i hoejden maa principielt kun udfoeres, naar der findes hensigtsmaessigt udstyr eller kollektive beskyttelsesanordninger saasom raekvaerker, platforme eller sikkerhedsnet.

Dersom dette udstyr ikke kan anvendes paa grund af arbejdets art, skal der soerges for hensigtsmaessige adgangsveje og anvendes beskyttelsesremme eller andre sikkerhedsanordninger, som er forankrede.

6. Stilladser og stiger (*)

6.1. Stilladser skal udformes, konstrueres og vedligeholdes paa tilfredsstillende maade, saaledes at det undgaas, at de styrter sammen eller pludselig forskubber sig.

6.2. Arbejdsplatforme og stilladsgangbroer og -trapper skal konstrueres, dimensioneres, beskyttes og anvendes saaledes, at det undgaas, at arbejdstagerne styrter ned eller udsaettes for nedfaldende genstande.

6.3. Stilladser skal inspiceres af en kompetent person:

a) inden de tages i brug

b) derefter med regelmaessige mellemrum

c) efter enhver aendring, periode uden brug, udsaettelse for uvejr eller jordrystelser eller andre omstaendigheder, der har kunnet paavirke deres soliditet eller stabilitet.

6.4. Stiger skal vaere tilstraekkeligt solide og vedligeholdes forskriftsmaessigt.

De skal anvendes korrekt, paa hensigtsmaessige steder og i overensstemmelse med deres formaal.

6.5. Mobile stilladser skal sikres, saa de ikke forskubber sig utilsigtet.

7. Hejse- og loeftemateriel (*)

7.1. Hejse- og loeftemateriel samt tilbehoer dertil, herunder grundbestanddele, fastgoerelsesanordninger, forankringer og afstivninger skal:

a) udformes og konstrueres korrekt og vaere tilstraekkeligt solide til deres formaal

b) installeres og anvendes korrekt

c) holdes i funktionsdygtig stand

d) kontrolleres og underkastes regelmaessige afproevninger og regelmaessig kontrol ifoelge de gaeldende lovbestemmelser

e) betjenes af kvalificerede arbejdstagere med en hensigtsmaessig uddannelse.

7.2. Hejse- og loeftemateriel samt tilbehoer dertil skal vaere forsynet med en synlig angivelse af vaerdien af den maksimale belastning.

7.3. Hejse- og loeftemateriel samt tilbehoer dertil maa kun anvendes til de formaal, de er bestemt til.

8. Koeretoejer, gravemaskiner og maskiner til haandtering af materialer (*)

8.1. Koeretoejer og gravemaskiner og maskiner til haandtering af materialer skal:

a) udformes korrekt og i videst muligt omfang konstrueres efter ergonomiske principper

b) holdes i god funktionsdygtig stand

c) anvendes korrekt.

(*) Dette punkt vil blive uddybet naermere i forbindelse med det kommende direktiv om aendring af direktiv 89/655/EOEF, navnlig med henblik paa at udbygge punkt 3 i bilaget til direktivet.

8.2. Foerere og operatoerer af koeretoejer og gravemaskiner og maskiner til haandtering af materialer skal vaere specielt uddannet.

8.3. Der skal traeffes forebyggende foranstaltninger for at undgaa, at koeretoejer og gravemaskiner og maskiner til haandtering af materialer styrter i udgravninger eller i vandet.

8.4. Gravemaskiner og maskiner til haandtering af materialer skal saa vidt muligt vaere udstyret med vaern for at beskytte foereren mod at blive knust, hvis maskinen vaelter, og mod nedfaldende genstande.

9. Anlaeg, maskiner og udstyr (*)

9.1. Anlaeg, maskiner og udstyr, herunder haandvaerktoej med eller uden motor, skal:

a) udformes korrekt og i videst muligt omfang konstrueres efter ergonomiske principper

b) holdes i god funktionsdygtig stand

c) udelukkende anvendes til deres formaal

d) haandteres af arbejdstagere med en hensigtsmaessig uddannelse.

9.2. Trykluftsanlaeg og -maskiner skal efterses og underkastes regelmaessige afproevninger og regelmaessig kontrol efter de gaeldende bestemmelser.

10. Udgravninger, broende, underjordiske arbejder, tunneler, jordarbejder

10.1. Der skal traeffes hensigtsmaessige sikkerhedsforanstaltninger i udgravninger, broende, ved underjordiske arbejder og i tunneler:

a) ved hjaelp af hensigtsmaessige afstivninger eller skraaninger

b) for at forebygge risici for nedstyrtning af personer, materialer eller genstande eller indtraengen af vand

c) for at sikre en tilfredsstillende ventilation paa alle arbejdspladser, saaledes at den luft, der indaandes, ikke er farlig eller skadelig for sundheden

d) for at goere det muligt for arbejdstagerne at bringe sig i sikkerhed i tilfaelde af brand eller indtraengen af vand eller materialer.

10.2. Inden jordarbejderne paabegyndes, skal der traeffes foranstaltninger til at identificere risici i forbindelse med underjordiske kabler og andre distributionssystemer, saaledes at disse risici kan nedsaettes til et minimum.

10.3. Der skal soerges for sikre ind- og udgange til og fra udgravningen.

10.4. Jordbunker m.v., materialer og koeretoejer i bevaegelse skal holdes adskilt fra udgravningerne; der skal i givet fald bygges hensigtsmaessige afspaerringer.

11. Nedrivningsarbejder

Naar nedrivning af en ejendom eller et bygningsvaerk kan frembyde fare:

a) skal der traeffes passende forholdsregler og fastlaegges passende metoder og fremgangsmaader

b) maa arbejdet kun planlaegges og udfoeres under tilsyn af en kompetent person.

12. Baerende konstruktioner i metal eller beton, forskallinger og tunge praefabrikerede elementer

12.1. Baerende konstruktioner i metal eller beton samt deres enkeltdele, forskallinger, praefabrikerede elementer og midlertidige understoetninger samt afstivninger maa kun monteres og demonteres under tilsyn af en kompetent person.

12.2. Der skal traeffes tilstraekkelige forholdsregler til beskyttelse af arbejdstagerne mod farer som foelge af et bygningsvaerks skroebelighed eller midlertidige ustabilitet.

(*) Dette punkt vil blive uddybet naermere i forbindelse med det kommende direktiv om aendring af direktiv 89/655/EOEF, navnlig med henblik paa at udbygge punkt 3 i bilaget til direktivet.

12.3. Forskallinger, midlertidige understoetninger samt afstivninger skal udformes, beregnes, udfoeres og vedligeholdes paa en saadan maade, at de uden fare kan modstaa de paavirkninger, som de kan blive udsat for.

13. Spunsvaegge og saenkekasser

13.1. Spunsvaegge og saenkekasser skal vaere:

a) konstrueret solidt af hensigtsmaessigt og kraftigt materiale med tilstraekkelig styrke

b) forsynet med fornoedent udstyr, der goer det muligt for arbejdstagerne at redde sig i tilfaelde af indtraengen af vand eller materialer.

13.2. Opbygning, anbringelse, aendring og demontering af spunsvaegge og saenkekasser maa kun ske under tilsyn af en kompetent person.

13.3. Spunsvaegge og saenkekasser skal regelmaessigt efterses af en kompetent person.

14. Tagarbejde

14.1. Hvor det er noedvendigt for at afboede fare, eller hvor hoejde eller haeldning overstiger de af medlemsstaterne fastsatte vaerdier, skal der traeffes kollektive forebyggende foranstaltninger til at undgaa nedstyrtning af arbejdstagere, vaerktoej og andre genstande eller materialer.

14.2. Skal arbejdstagere arbejde paa eller i naerheden af et tag eller en anden flade af ubestandigt materiale, som man kan styrte igennem, skal der traeffes foranstaltninger til forebyggelse af, at arbejdstagerne ved uopmaerksomhed kommer til at gaa paa denne flade eller styrter ned.

Top