EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0002

Kommissionens direktiv 92/2/EØF af 13. januar 1992 om prøveudtagningsproceduren og EF-analysemetoden i forbindelse med den officielle kontrol af dybfrosne levnedsmidlers temperatur

OJ L 34, 11.2.1992, p. 30–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 011 P. 6 - 9
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 011 P. 6 - 9
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 011 P. 75 - 78
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 011 P. 75 - 78
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 011 P. 75 - 78
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 011 P. 75 - 78
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 011 P. 75 - 78
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 011 P. 75 - 78
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 011 P. 75 - 78
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 011 P. 75 - 78
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 011 P. 75 - 78
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 011 P. 6 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 011 P. 6 - 9
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 15 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/2/oj

31992L0002

Kommissionens direktiv 92/2/EØF af 13. januar 1992 om prøveudtagningsproceduren og EF-analysemetoden i forbindelse med den officielle kontrol af dybfrosne levnedsmidlers temperatur

EF-Tidende nr. L 034 af 11/02/1992 s. 0030 - 0033
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 11 s. 0006
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 11 s. 0006


KOMMISSIONENS DIREKTIV 92/2/EOEF af 13. januar 1992 om proeveudtagningsproceduren og EF-analysemetoden i forbindelse med den officielle kontrol af dybfrosne levnedsmidlers temperatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 89/108/EOEF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om dybfrosne levnedsmidler (1), saerlig artikel 11, og

ud fra foelgende betragtninger:

Dybfrosne levnedsmidlers temperatur boer kontrolleres;

medlemsstaterne kan benytte andre, videnskabeligt anerkendte metoder, forudsat dette ikke hindrer dybfrosne levnedsmidlers frie bevaegelighed, og konkurrencereglerne ikke aendres;

naar medlemsstaterne har kontrolleret den registrerede temperatur efter proceduren i Kommissionens direktiv 92/1/EOEF af 13. januar 1992 om temperaturkontrol i forbindelse med transport, opbevaring og oplagring af dybfrosne levnedsmidler (2) under hensyntagen til de i artikel 5 i direktiv 89/108/EOEF fastsatte temperaturer, kan de foretage en destruktiv proeve, hvis der stadig er rimelig tvivl;

kontrollen er i overensstemmelse med Raadets direktiv 89/397/EOEF af 14. juni 1989 om offentlig kontrol med levnedsmidler (3), saerlig artikel 4 og 14;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Levnedsmiddelkomité -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Medlemsstaterne fastsaetter, at proeveudtagningsproceduren og analysemetoden i forbindelse med den officielle kontrol af dybfrosne levnedsmidlers temperatur skal udfoeres efter bestemmelserne i dette direktivs bilag I og II.

2. Brug af analysemetoderne i dette direktivs bilag II kan imidlertid begraenses til tilfaelde, hvor inspektionen efterlader begrundet tvivl med hensyn til de temperaturgraenser, der er fastsat i direktiv 89/108/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om dybfrosne levnedsmidler.

Artikel 2

Indfoerelsen af bestemmelserne i artikel 1, stk. 1, udelukker ikke, at medlemsstaterne kan benytte andre, videnskabeligt gyldige metoder, forudsat dette ikke hindrer den frie bevaegelighed for dybfrosne levnedsmidler, hvis overensstemmelse med reglerne er blevet paavist ved hjaelp af metoden i dette direktivs bilag II.

Er der uoverensstemmelser, naar det gaelder fortolkningen af resultater, er det imidlertid de resultater, som er opnaaet ved hjaelp af Faellesskabets metoder, der har forrang.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne saetter senest den 31. juli 1993 de love og administrative bestemmelser i kraft, som er noedvendige for at efterkomme dets bestemmelser.

De underretter straks Kommissionen herom.

2. Naar medlemsstaterne vedtager disse love og bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved offentliggoerelsen af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfaerdiget i Bruxelles, den 13. januar 1992. Paa Kommissionens vegne

Martin BANGEMANN

Naestformand

(1) EFT nr. L 40 af 11. 2. 1989, s. 34. (2) Se side 28 i denne Tidende. (3) EFT nr. L 186 af 30. 6. 1989, s. 23.

BILAG I

PROCEDURE FOR PROEVEUDTAGNING AF DYBFROSNE LEVNEDSMIDLER

1. Udvaelgelse af pakker til inspektion

De udvalgte pakker skal vaere af en saadan type og en saadan maengde, at deres temperatur er repraesentativ for det inspicerede partis varmeste punkter.

1.1. Fryselagre

Proever til kontrol udtages paa flere kritiske punkter i fryselageret: i naerheden af doerene (oevre og nedre niveau), i midten af lageret (oevre og nedre niveau), naer returluften til koeleenheden. Produkternes oplagringstid boer tages i betragtning (af hensyn til temperaturstabiliseringen).

1.2. Transport

a) Er det noedvendigt at udtage proever under transport:

udtages de fra forsendelsens top og bund i naerheden af hver doers eller dobbeltdoers aabningskant.

b) Proeveudtagning ved udlaesning:

der vaelges fire proever, blandt de kritiske punkter naevnt nedenfor:

- forsendelsens top og bund i naerheden af hver doers eller dobbeltdoers aabningskant

- forsendelsens bagerste hjoerner for oven (i et punkt saa langt vaek fra koeleenheden som muligt)

- forsendelsens midte

- midten af forsendelsens overflade (saa taet ved koeleenheden som muligt)

- oeverste og nederste hjoerne af forsendelsens forreste overflade (saa taet ved koeleenhedens luftreturneringssystem som muligt).

1.3. Frysediske

Der udtages en pakke til proevning fra hvert af frysediskens tre varmeste punkter.

BILAG II

METODER TIL MAALING AF TEMPERATUREN I DYBFROSNE LEVNEDSMIDLER BEREGNET TIL MENNESKEFOEDE

1. Anvendelsesomraade

Ifoelge artikel 1, stk. 2, foerste led, i direktiv 89/108/EOEF skal temperaturen overalt i produktet efter termisk stabilisering uafbrudt holdes paa - 18 °C celler derunder, eventuelt med kortvarige temperaturstigninger, som angivet i direktivets artikel 5.

2. Grundregel

Maaling af dybfrosne levnedsmidlers temperatur bestaar i noejagtig registrering af temperaturen i en stikproeve, der med passende udstyr udtages efter forskrifterne i bilag I.

3. Definition af temperatur

»Temperatur« betyder den paa det paagaeldende sted registererede temperatur paa maaleinstrumentets temperaturfoelsomme del.

4. Apparatur

4.1. Et termometrisk maaleinstrument

4.2. Produktgennemtraengningsinstrumenter

Der benyttes et spidst metalinstrument, f.eks. en issyl eller et haandbor, som er nemt at rengoere og desinficere, et mekanisk bor eller en spiral.

5. Almindelig specifikation for temperaturmaaleinstrumenterne

Maaleinstrumenterne skal vaere i overensstemmelse med foelgende specifikationer:

a) reaktionstiden skal paa tre minutter naa 90 % af forskellen mellem den foerste og sidste laesning

b) instrumentet skal have en noejagtighed paa ± 0,5 °C inden for omraadet fra - 20 °C til + 30 °C

c) maalenoejagtigheden maa ikke aendres med mere end 0,3 °C ved en omgivende temperatur inden for omraadet mellem - 20 °C og + 30 °C

d) instrumentet skal kunne registrere og vise temperaturforskelle paa indtil 0,1 °C

e) instrumentets noejagtighed skal kontrolleres med regelmaessige mellemrum

f) instrumentet skal vaere forsynet med en gyldig kalibreringsattest

g) temperatursonden skal nemt kunne renses

h) maaleinstrumentets temperaturfoelsomme del skal vaere udfoert, saa det sikrer god termisk kontakt med produktet

i) elektrisk udstyr skal vaere beskyttet mod uoenskede virkninger, som skyldes kondensering af fugtighed.

6. Maaleprocedure

6.1. Forkoeling af instrumenter

Temperaturmaalesonden og produktgennemtraengningsinstrumentet skal forkoeles, foer produktets temperatur maales.

Forkoelingsmetoden skal sikre, at begge instrumenters temperatur svarer saa noeje til produktets som muligt.

6.2. Forberedelse af proever til temperaturmaaling

Temperaturmaalingssonder kan som regel ikke traenge ind i dybfrosne produkter. Der maa derfor ved hjaelp af det forkoelede produktgennemtraengningsinstrument bores et hul i produktet, hvori sonden kan anbringes. Hullets diameter skal svare saa noeje som muligt til sondens, og dets dybde afhaenger af produkttypen (som beskrevet i 6.3).

6.3. Maaling af produktets temperatur

Mens proeven forberedes og temperaturen maales, skal proeven befinde sig i det udvalgte afkoelede miljoe.

Maalingen udfoeres saaledes:

a) hvis produktets dimensioner tillader det, indfoeres den forkoelede sonde i produktet til en dybde af 2,5 cm fra dets overflade

b) er a) ikke mulig, indfoeres sonden til en dybde fra overfladen, som er mindst tre til fire gange sondens diameter

c) paa grund af visse levnedsmidler stoerrelse efter sammensaetning (det gaelder f.eks. groenaerter) kan der ikke bores hul i dem for at maale deres indre temperatur. I saa fald maales pakkens indre temperatur ved hjaelp af en skarp, forkoelet spidssonde, som foeres ind til pakkens midte, for der at maale temperaturen i kontakt med levnedsmidlet

d) temperaturen aflaeses, naar den er blevet stabil.

Top