EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0692

Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af rapporterne om gennemførelse af en række miljødirektiver

EFT L 377 af 31.12.1991, p. 48–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2018; ophævet ved 32018D0853

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/692/oj

31991L0692

Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af rapporterne om gennemførelse af en række miljødirektiver

EF-Tidende nr. L 377 af 31/12/1991 s. 0048 - 0054
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 10 s. 0208
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 10 s. 0208


RAADETS DIREKTIV af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af rapporterne om gennemfoerelse af en raekke miljoedirektiver (91/692/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR under hensvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 130 S,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og ud fra foelgende betragtninger:

Ifoelge en raekke faellesskabsdirektiver paa miljoeomraadet skal medlemsstaterne udarbejde en rapport om gennemfoerelse af direktiverne; disse rapporter danner grundlag for en sammenfattende rapport, som Kommissionen udarbejder; andre miljoedirektiver indeholder ikke saadanne rapporteringsbestemmelser;

de gaeldende rapporteringsbestemmelser er indbyrdes afvigende baade med hensyn til rapporteringens hyppighed og indhold;

baade medlemsstaterne og Kommissionen boer forpligtes til at udarbejde rapporter, saa der kan foretages en vurdering af direktivernes gennemfoerelse paa hele Faellesskabets omraade, og saa offentligheden kan faa adgang til oplysninger herom;

de gaeldende bestemmelser maa derfor harmoniseres, saa de kan fuldstaendiggoeres og bringes i stoerre indbyrdes overensstemmelse paa et sektorspecifikt grundlag;

det forekommer hensigtsmaessigt, at medlemsstaterne udarbejder og fremsender rapporterne til Kommissionen hvert tredje aar med et aars forskydning pr. miljoeomraade; rapporterne skal udarbejdes paa grundlag af et spoergeskema, som Kommissionen udformer med bistand fra et udvalg, og som sendes til medlemsstaterne seks maaneder foer starten paa den periode, som rapporten daekker; Kommissionen skal offentliggoere en sammenfattende rapport for det enkelte miljoeomraade senest ni maaneder efter, at medlemsstaterne har fremsendt deres respektive rapporter;

hvad angaar navnlig gennemfoerelsen af Raadets direktiv 76/160/EOEF af 8. december 1975 om kvaliteten af badevand (4), senest aendret ved tiltraedelsesakten af 1985, boer rapporten udarbejdes aarligt og tilstraekkeligt tidligt til, at offentligheden bliver orienteret om badevandets kvalitet i den seneste periode;

de noedvendige foranstaltninger, som medlemsstaterne skal traeffe, indebaerer ikke vedtagelse af love eller administrative bestemmelser, for saa vidt som udarbejdelsen af rapporterne om gennemfoerelsen af faellesskabsdirektiverne ikke for oejeblikket kraever, at medlemsstaterne vedtager saadanne bestemmelser - UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Dette direktiv har til formaal paa et sektorspecifikt grundlag at rationalisere og forbedre bestemmelserne om fremsendelsen af oplysninger og offentliggoerelsen af rapporter vedroerende visse faellesskabsdirektiver paa miljoebeskyttelsesomraadet, jf. dog Traktatens artikel 155, foerste led.

Artikel 2

1. Foelgende tekst omfatter de i bilag I naevnte bestemmelser:

»Hvert tredje aar sender medlemsstaterne Kommissionen oplysninger om gennemfoerelsen af dette direktiv som led i en sektorspecifik rapport, der ogsaa omfatter andre relevante faellesskabsdirektiver. Rapporten udarbejdes paa grundlag af et spoergeskema eller en formular, som Kommissionen udformer efter fremgangsmaaden i artikel 6 i direktiv 91/692/EOEF (*). Spoergeskemaet eller formularen sendes til medlemsstaterne seks maaneder foer starten paa den periode, som rapporten daekker. Rapporten sendes til Kommissionen senest ni maaneder efter udloebet af den treaars periode, som den daekker.

Den foerste rapport daekker aarene 1993 til 1995.

Kommissionen offentliggoer senest ni maaneder efter modtagelsen af medlemsstaternes rapporter en samlet rapport for Faellesskabet om gennemfoerelsen af direktivet.

(*) EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 48.« 2. Teksten i stk. 1 indsaettes i direktiverne i bilag II efter de deri anfoerte retningslinjer.

Artikel 3

Artikel 13 i direktiv 76/160/EOEF affattes saaledes:

»Artikel 13 Hvert aar og foerste gang den 31. december 1993 sender medlemsstaterne Kommissionen en rapport om gennemfoerelsen af dette direktiv for det paagaeldende aar. Rapporten udarbejdes paa grundlag af et spoergeskema eller en formular, som Kommissionen udformer efter fremgangsmaaden i artikel 6 direktiv 91/692/EOEF (*). Spoergeskemaet eller formularen sendes til medlemsstaterne seks maaneder foer starten paa den periode, som rapporten daekker. Rapporten sendes til Kommissionen foer udgangen af det paagaeldende aar.

Kommissionen offentliggoer senest fire maaneder efter modtagelsen af medlemsstaternes rapporter en samlet rapport for Faellesskabet om gennemfoerelsen af direktivet.

(*) EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 48.«

Artikel 4

1. Foelgende tekst erstatter de i bilag III naevnte bestemmelser:

»Hvert tredje aar sender medlemsstaterne Kommissionen oplysninger om gennemfoerelsen af dette direktiv som led i en sektorspecifik rapport, der ogsaa omfatter andre relevante faellesskabsdirektiver. Rapporten udarbejdes paa grundlag af et spoergeskema eller en formular, som Kommissionen udformer efter fremgangsmaaden i artikel 6 i direktiv 91/692/EOEF (*). Spoergeskemaet eller formularen sendes til medlemsstaterne seks maaneder foer starten paa den periode, som rapporten daekker. Rapporten sendes til Kommissionen senest ni maaneder efter udloebet af den treaars periode, som den daekker.

Den foerste rapport daekker aarene 1994 til 1996.

Kommissionen offentliggoer senest ni maaneder efter modtagelsen af medlemsstaternes rapporter en samlet rapport for Faellesskabet om gennemfoerelsen af direktivet.

(*) EFT nr. 377 af 31. 12. 1991, s. 48.« 2. Teksten i stk. 1 indsaettes i direktiverne i bilag IV efter de deri anfoerte retningslinjer.

3. Foelgende stykke indsaettes i direktiverne i bilag V efter de deri anfoerte retningslinjer:

»Kommissionen sender hvert aar medlemsstaterne de oplysninger, den har modtaget i medfoer af denne artikel.«

Artikel 5

Foelgende tekst erstatter de i bilag VI naevnte bestemmelser:

»Hvert tredje aar sender medlemsstaterne Kommissionen oplysninger om gennemfoerelsen af dette direktiv som led i en sektorspecifik rapport, der ogsaa omfatter andre relevante faellesskabsdirektiver. Rapporten udarbejdes paa grundlag af et spoergeskema eller en formular, som Kommissionen udformer efter fremgangsmaaden i artikel 6 i direktiv 91/692/EOEF (*). Spoergeskemaet eller formularen sendes til medlemsstaterne seks maaneder foer starten paa den periode, som rapporten daekker. Rapporten sendes til Kommissionen senest ni maaneder efter udloebet af den treaars periode, som den daekker.

Den foerste rapport daekker aarene fra 1995 til 1997.

Kommissionen offentliggoer senest ni maaneder efter modtagelsen af medlemsstaternes rapporter en samlet rapport for Faellesskabet om gennemfoerelsen af direktivet.

(*) EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 48.«

Artikel 6

Kommissionen bistaas af et udvalg, der bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repraesentant som formand.

Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Udvalget afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget det paagaeldende spoergsmaal haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillaegges de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, der er fastlagt i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder anvendelse. Hvis de ikke er i overensstemmelse med den af udvalget afgivne udtalelse, underrettes Raadet dog straks af Kommissionen om disse foranstaltninger. I saa fald gaelder foelgende:

- Kommissionen kan udsaette gennemfoerelsen af de foranstaltninger, den har truffet afgoerelse om, i et tidsrum paa hoejst en maaned regnet fra datoen for denne underretning - Raadet kan med kvalificeret flertal traeffe en anden afgoerelse inden for det tidsrum, der er naevnt i foerste led.

Artikel 7

1. Medlemsstaterne droefter de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme:

- artikel 2 og 3 senest fra den 1. januar 1993 - artikel 4 senest fra den 1. januar 1994 - artikel 5 senest fra den 1. januar 1995.

De underretter straks Kommissionen herom.

2. De hidtidige bestemmelser i de forskellige direktiver, som er blevet aendret ved nye bestemmelser, vil fortsat vaere i kraft indtil de i stk. 1 naevnte datoer.

3. Naar medlemsstaterne vedtager de i stk. 1 naevnte foranstaltninger, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 23. december 1991.

Paa Raadets vegneY. VAN ROOYFormand

(1)EFT nr. C 214 af 29. 8. 1990, s. 6.

(2)EFT nr. C 19 af 28. 1. 1991, s. 587.

(3)EFT nr. C 60 af 8. 3. 1991, s. 15.

(4)EFT nr. L 31 af 5. 2. 1976, s. 1.

BILAG I

Bestemmelser, der aendres i medfoer af artikel 2, stk. 1, i naervaerende direktiv

a) Artikel 13, stk. 1, i Raadets direktiv 76/464/EOEF af 4. maj 1976 om forurening, der er foraarsaget af udledning af visse farlige stoffer i Faellesskabets vandmiljoe (1).

b) Artikel 14 i Raadets direktiv 78/176/EOEF af 20. februar 1978 om affald fra titandioxidindustrien (2), aendret ved direktiv 83/29/EOEF (3).

c) Artikel 16 i Raadets direktiv 78/659/EOEF af 18. juli 1978 om kvaliteten af ferskvand, der kraever beskyttelse eller forbedring for at vaere egnet til, at fisk kan leve deri (4), senest aendret ved tiltraedelsesakten af 1985.

d) Artikel 8 i Raadets direktiv 79/869/EOEF af 9. oktober 1979 om maalemetoder og hyppighed for proeveudtagning og analyse af overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand i medlemsstaterne (5), senest aendret ved direktiv 81/855/EOEF (6).

e) Artikel 14 i Raadets direktiv 79/923/EOEF af 30. oktober 1979 om kvalitetskrav til skaldyrvande (7).

f) Artikel 16, stk. 1, i Raadets direktiv 80/68/EOEF af 17. december 1979 om beskyttelse af grundvandet mod forurening foraarsaget af visse farlige stoffer (8).

g) Artikel 5, stk. 1 og 2, foerste afsnit, i Raadets direktiv 82/178/EOEF af 22. marts 1982 om graensevaerdier og kvalitetsmaalsaetninger for udledninger af kviksoelv fra elektrolyse af alkalichlorider (9).

h) Artikel 5, stk. 1 og 2, i Raadets direktiv 83/513/EOEF af 26. september 1983 om graensevaerdier og kvalitetsmaalsaetninger for udledning af cadmium (10).

i) Artikel 6, stk. 1, i Raadets direktiv 84/156/EOEF af 8. marts 1984 om graensevaerdier og kvalitetsmaalsaetninger for udledninger af kviksoelv fra andre sektorer end elektrolyse af alkalichlorider (11).

j) Artikel 5, stk. 1 og 2, i Raadets direktiv 84/491/EOEF af 9. oktober 1984 om graensevaerdier og kvalitetsmaalsaetninger for udledninger af hexachlorcyklohexan (12).

k) Artikel 6, stk. 1 og 2, i Raadets direktiv 86/280/EOEF af 12. juni 1986 om graensevaerdier og kvalitetsmaalsaetninger for udledninger af visse farlige stoffer, der er opfoert paa liste I i bilaget til direktiv 76/464/EOEF (13), senest aendret ved direktiv 90/415/EOEF (14).

(1)EFT nr. L 129 af 18. 5. 1976, s. 23.

(2)EFT nr. L 54 af 25. 2. 1978, s. 19.

(3)EFT nr. L 32 af 3. 2. 1983, s. 28.

(4)EFT nr. L 222 af 14. 8. 1978, s. 1.

(5)EFT nr. L 271 af 29. 10. 1979, s. 44.

(6)EFT nr. L 319 af 7. 11. 1981, s. 16.

(7)EFT nr. L 281 af 10. 11. 1979, s. 47.

(8)EFT nr. L 20 af 26. 1. 1980, s. 43.

(9)EFT nr. L 81 af 27. 3. 1982, s. 29.

(10)EFT nr. L 291 af 24. 10. 1983, s. 1.

(11)EFT nr. L 74 af 17. 3. 1984, s. 49.

(12)EFT nr. L 274 af 17. 10. 1984, s. 11.

(13)EFT nr. L 181 af 4. 7. 1986, s. 16.

(14)EFT nr. L 219 af 14. 8. 1990, s. 49.

BILAG II

Direktiver, der aendres i medfoer af artikel 2, stk. 2, i naervaerende direktiv

a) Raadets direktiv 75/440/EOEF af 16. juni 1975 om kvalitetskrav til overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand i medlemsstaterne (1), senest aendret ved direktiv 79/869/EOEF (2).

Teksten i artikel 2, stk. 1, i naervaerende direktiv indsaettes som artikel 9a.

b) Raadets direktiv 80/778/EOEF af 15. juli 1980 om kvaliteten af drikkevand (3), senest aendret ved direktiv 81/858/EOEF (4).

Teksten i artikel 2, stk. 1, i naervaerende direktiv indsaettes som artikel 17a.

(1)EFT nr. L 194 af 25. 7. 1975, s. 26.

(2)EFT nr. L 271 af 29. 10. 1979, s. 44.

(3)EFT nr. L 229 af 30. 8. 1980, s. 11.

(4)EFT nr. L 319 af 7. 11. 1981, s. 19.

BILAG III

Bestemmelser, der aendres i medfoer af artikel 4, stk. 1, i naervaerende direktiv

a) Artikel 8 i Raadets direktiv 80/779/EOEF af 15. juli 1980 om graensevaerdier og vejledende vaerdier for luftkvaliteten med hensyn til svovldioxid og svaevestoev (1), senest aendret ved direktiv 89/427/EOEF (2).

b) Artikel 18 i Raadets direktiv 82/501/EOEF af 24. juni 1982 om risikoen for stoerre uheld i forbindelse med en raekke industrielle aktiviteter (3), senest aendret ved direktiv 88/610/EOEF (4).

c) Artikel 6 i Raadets direktiv 82/884/EOEF af 3. december 1982 om en graensevaerdi for bly i luften (5).

d) Artikel 8 i Raadets direktiv 85/203/EOEF af 7. marts 1985 om luftkvalitetsnormer for saa vidt angaar nitrogendioxid (6), aendret ved direktiv 85/580/EOEF (7).

e) Artikel 13, stk. 1, i Raadets direktiv 87/217/EOEF af 19. marts 1987 om forebyggelse af miljoeforurening med asbest (8).

(1)EFT nr. L 229 af 30. 8. 1980, s. 30.

(2)EFT nr. L 201 af 14. 7. 1989, s. 53.

(3)EFT nr. L 230 af 5. 8. 1982, s. 1.

(4)EFT nr. L 336 af 7. 12. 1988, s. 14.

(5)EFT nr. L 378 af 31. 12. 1982, s. 15.

(6)EFT nr. L 87 af 27. 3. 1985, s. 1.

(7)EFT nr. L 372 af 31. 12. 1985, s. 36.

(8)EFT nr. L 85 af 28. 3. 1987, s. 40.

BILAG IV

Direktiver, der aendres i medfoer af artikel 4, stk. 2, i naervaerende direktiv

a) Raadets direktiv 75/716/EOEF af 24. november 1975 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivninger om svovlindholdet i visse flydende braendselstoffer (1), senest aendret ved direktiv 87/219/EOEF (2).

Teksten i artikel 4, stk. 2, i naervaerende direktiv indsaettes som artikel 7a.

b) Raadets direktiv 84/360/EOEF af 28. juni 1984 om bekaempelse af luftforurening fra industrianlaeg (3).

Teksten i artikel 4, stk. 2, i naervaerende direktiv indsaettes som artikel 15a.

(1)EFT nr. L 307 af 27. 11. 1975, s. 22.

(2)EFT nr. L 91 af 3. 4. 1987, s. 19.

(1)EFT nr. L 188 af 16. 7. 1984, s. 20.

BILAG V

Direktiver, der aendres i medfoer af artikel 4, stk. 3, i naervaerende direktiv

a) Raadets direktiv 80/779/EOEF af 15. juli 1980 om graensevaerdier og vejledende vaerdier for luftkvaliteten med hensyn til svovldioxid og svaevestoev, aendret ved direktiv 89/427/EOEF.

Teksten i artikel 4, stk. 3, i naervaerende direktiv indsaettes som artikel 7, stk. 4.

b) Raadets direktiv 82/884/EOEF af 3. december 1982 om en graensevaerdi for bly i luften.

Teksten i artikel 4, stk. 3, i naervaerende direktiv indsaettes som artikel 5, stk. 4.

c) Raadets direktiv 85/203/EOEF af 7. marts 1985 om luftkvalitetsnormer for saa vidt angaar nitrogendioxid, aendret ved direktiv 85/580/EOEF.

Teksten i artikel 4, stk. 3, i naervaerende direktiv indsaettes som artikel 7, stk. 4.

BILAG VI

Bestemmelser, der aendres i medfoer af artikel 5 i naervaerende direktiv

a) Artikel 18 i Raadets direktiv 75/439/EOEF af 16. juni 1975 om bortskaffelse af olieaffald (1), aendret ved direktiv 87/101/EOEF (2).

b) Artikel 12 i Raadets direktiv 75/442/EOEF af 15. juli 1975 om affald (3), aendret ved direktiv 91/156/EOEF (4).

c) Artikel 10 i Raadets direktiv 76/403/EOEF af 6. april 1976 om bortskaffelse af polychlordiphenyler og polychlortriphenyler (5).

d) Artikel 16 i Raadets direktiv 78/319/EOEF af 20. marts 1978 om giftigt og farligt affald (6), senest aendret ved tiltraedelsesakten af 1985.

e) Artikel 13, stk. 1, i Raadets direktiv 84/631/EOEF af 6. december 1984 om overvaagning af og kontrol inden for Faellesskabet med graenseoverskridende overfoersel af farligt affald (7), senest aendret ved Kommissionens direktiv 87/112/EOEF (8).

f) Artikel 6 i Raadets direktiv 85/339/EOEF af 27. juni 1985 om emballager til flydende levnedsmidler (9).

g) Artikel 17 i Raadets direktiv 86/278/EOEF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljoeet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlaeg (10).

(1)EFT nr. L 194 af 25. 7. 1975, s. 23.

(2)EFT nr. L 42 af 12. 2. 1987, s. 43.

(3)EFT nr. L 194 af 25. 7. 1975, s. 39.

(4)EFT nr. L 78 af 26. 3. 1991, s. 32.

(5)EFT nr. L 108 af 26. 4. 1976, s. 41.

(6)EFT nr. L 84 af 31. 3. 1978, s. 43.

(7)EFT nr. L 326 af 13. 12. 1984, s. 31.

(8)EFT nr. L 48 af 17. 2. 1987, s. 31.

(9)EFT nr. L 176 af 6. 7. 1985, s. 18.

(10)EFT nr. L 181 af 4. 7. 1986, s. 6.

Top