EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0498

Rådets direktiv 91/498/EØF af 29. juli 1991 om betingelserne for indrømmelse af midlertidige og begrænsede undtagelser fra de særlige EF- sundhedsbestemmelser for produktion og markedsføring af fersk kød

OJ L 268, 24.9.1991, p. 105–106 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 039 P. 91 - 92
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 039 P. 91 - 92
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 012 P. 108 - 109
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 012 P. 108 - 109
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 012 P. 108 - 109
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 012 P. 108 - 109
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 012 P. 108 - 109
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 012 P. 108 - 109
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 012 P. 108 - 109
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 012 P. 108 - 109
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 012 P. 108 - 109
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 010 P. 165 - 166
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 010 P. 165 - 166
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 5 - 6

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/498/oj

31991L0498

Rådets direktiv 91/498/EØF af 29. juli 1991 om betingelserne for indrømmelse af midlertidige og begrænsede undtagelser fra de særlige EF- sundhedsbestemmelser for produktion og markedsføring af fersk kød

EF-Tidende nr. L 268 af 24/09/1991 s. 0105 - 0106
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 39 s. 0091
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 39 s. 0091


RAADETS DIREKTIV af 29. juli 1991 om betingelserne for indroemmelse af midlertidige og begraensede undtagelser fra de saerlige EF-sundhedsbestemmelser for produktion og markedsfoering af fersk koed (91/498/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Fersk koed er anfoert paa listen i Traktatens bilag II; markedsfoering heraf udgoer en indtaegtskilde for en stor del af landbrugsbefolkningen;

for at sikre en rationel udvikling i denne sektor, oege produktiviteten og gradvist at fastlaegge betingelserne i det indre marked er der paa faellesskabsplan fastsat sundhedsbestemmelser for produktion og markedsfoering ved direktiv 64/422/EOEF (4), som aendret og kodificeret ved direktiv 91/497/EOEF (5);

det er muligt, at virksomheder paa grund af saerlige forhold ikke pr. 1. januar 1993 vil kunne overholde alle de saerlige bestemmelser, der er fastsat; for at tage hensyn til lokale forhold eller for at undgaa brat lukning af virksomheder boer der fastsaettes en ordning med begraensede og midlertidige undtagelser for virksomheder, som er i drift foer den 1. januar 1992;

indroemmelse til visse virksomheder af undtagelse fra de saerlige EF-sundhedsbestemmelser beroerer ikke det forhold, at al produktion og markedsfoering er underkastet de hygiejnebestemmelser, der er fastsat i direktiv 64/433/EOEF;

det er vigtigt, at saadanne undtagelser kontrolleres af Kommissionen for at forebygge enhver risiko for misbrug; med henblik herpaa boer der anvendes en fremgangsmaade, som

i Den Staaende Veterinaerkomité omfatter et snaevert og effektivt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Medlemsstaterne paaser med virkning fra den 1. januar 1996, at

- alle virksomheder overholder kravene i direktiv 64/433/EOEF

- koed hidroerende fra disse virksomheder forsynes med det sundhedsmaerke, der er naevnt i kapitel X i bilag I til direktiv 64/433/EOEF eller, for de virksomheder der er omhandlet i artikel 4 i naevnte direktiv, med det sundhedsmaerke, der er naevnt i stk. 3 i naevnte artikel.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne kan indtil den 31. december 1995 godkende, at virksomheder, som paa datoen for dette direktivs meddelelse ikke findes at opfylde kravene for autorisation i direktiv 64/433/EOEF, undtages fra visse af kravene i bilag I, punkt 1 til 13, i direktiv 64/433/EOEF, saafremt koedet fra disse virksomheder er forsynet med det nationale stempel.

2. De i stk. 1 naevnte undtagelser kan kun indroemmes virksomheder, der inden den 1. april 1992 har indgivet en anmodning herom til den kompetente nationale myndighed.

Anmodningen skal ledsages af en plan over og et program for arbejdet med angivelse af, hvornaar virksomhederne kan opfylde de i stk. 1 naevnte krav.

Hvis der anmodes om finansiel stoette fra Faellesskabets side, vil kun anmodninger om projekter, der opfylder kravene i direktiv 64/433/EOEF, kunne accepteres.

Medlemsstaterne skal inden den 1. juli 1992 sende Kommissionen en fortegnelse over de virksomheder, som de har til hensigt at indroemme undtagelser. Denne fortegnelse skal for hver enkelt virksomhed noeje angive, hvilke undtagelsesbestemmelser der er tale om, og for hvilket tidsrum de skal gaelde, hvorledes virksomhedens koed kontrolleres, og hvem der skal foretage kontrollen.

Den nationale autorisation til virksomheder, der ikke har indgivet anmodning om undtagelse paa den dato, der er naevnt i foerste afsnit, eller hvis anmodning er afslaaet af den

paagaeldende medlemsstat, skal tilbagekaldes inden den 1. januar 1993.

Efter at have modtaget den i fjerde afsnit naevnte fortegnelse fra en medlemsstat har Kommissionen en frist paa to maaneder til at undersoege denne fortegnelse og at forelaegge den, eventuelt i aendret form, for Den Staaende Veterinaerkomité, som udtaler sig efter fremgangsmaaden i artikel 6.

3. Fortegnelsen over virksomheder, der er indroemmet undtagelser offentliggoeres af Kommissionen.

Artikel 3

Artikel 2

i Raadets direktiv 88/409/EOEF af 15. juni 1988 om sundhedsbestemmelser for koed til hjemmemarkedet og om stoerrelserne for den afgift, der i henhold til direktiv 85/73/EOEF skal opkraeves ved undersoegelse af saadant koed (6), affattes med virkning fra den 1. juli 1992 saaledes:

»Artikel 2

Medlemsstaterne traeffer fra den 1. januar 1996 de noedvendige foranstaltninger for at sikre, at alt fersk koed, der er produceret paa deres omraade med henblik paa markedsfoering i dette omraade, kommer fra en virksomhed, der er autoriseret i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 64/433/EOEF.«

Artikel 4

Indtil den 31. december 1997 kan Den Hellenske Republik i ugunstigt stillede og tyndt befolkede omraader, der fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 6, fortsaette den slagtning af faar og geder, der i perioden 15. februar til 15. maj finder sted i lokaler, som ikke opfylder kravene i bilag I og II til direktiv 64/433/EOEF, og indroemme undtagelser med hensyn til kravet om varmt vand i punkt 2, litra a), i bilag II til naevnte direktiv.

Den Hellenske Republik paaser, at koed, der er produceret i henhold til denne undtagelse, kun markedsfoeres i Graekenland, og foerst efter at en embedsdyrlaege har foretaget undersoegelse efter slagtningen og forsynet koedet med det i

artikel 4, litra A, nr. 3, i direktiv 64/433/EOEF, naevnte stempel.

Raadet foretager en fornyet gennemgang af denne artikel paa grundlag af en rapport fra Kommissionen ledsaget af eventuelle forslag, som det traeffer afgoerelse om med kvalificeret flertal.

Artikel 5

Forbundsrepublikken Tyskland kan efter fremgangsmaaden i artikel 6 indroemmes en yderligere frist for saa vidt angaar virksomheder beliggende i Laenderne i den tidligere Tyske Demokratiske Republik i forbindelse med de igangvaerende omstruktureringsplaner.

Artikel 6

Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel, anvendes bestemmelserne i artikel 16 i direktiv 64/433/EOEF.

Artikel 7

Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 2, stk. 2, den 1. januar 1992 og de oevrige bestemmelser i dette direktiv den 1. januar 1993. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 29. juli 1991.

Paa Raadets vegne

H. VAN DEN BROEK

Formand

(1) EFT nr. C 84 af 2. 4. 1990, s. 100.(2) EFT nr. C 183 af 15. 7. 1991.(3) EFT nr. C 332 af 31. 12. 1990, s. 62.(4) EFT nr. 121 af 29. 7. 1964, s. 2012/64.(5) Se side 69 i denne Tidende.(6) EFT nr. L 194 af 22. 7. 1988, s. 28.

Top