EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0477

Rådets direktiv 91/477/EØF af 18. juni 1991 om erhvervelse og besiddelse af våben

OJ L 256, 13.9.1991, p. 51–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 145 - 152
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 145 - 152
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 10
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 10
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 10
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 10
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 10
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 10
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 10
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 10
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 10
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 010 P. 233 - 240
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 010 P. 233 - 240
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 28 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2021; ophævet ved 32021L0555 . Latest consolidated version: 13/06/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/477/oj

31991L0477

Rådets direktiv 91/477/EØF af 18. juni 1991 om erhvervelse og besiddelse af våben

EF-Tidende nr. L 256 af 13/09/1991 s. 0051 - 0058
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 10 s. 0145
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 10 s. 0145


RAADETS DIREKTIV af 18. juni 1991 om erhvervelse og besiddelse af vaaben (91/477/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Efter Traktatens artikel 8 A skal det indre marked oprettes senest den 31. december 1992; det indre marked indebaerer et omraade uden indre graenser med fri bevaegelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital i henhold til bestemmelserne i Traktaten;

Det Europaeiske Raad satte sig paa moedet i Fontainebleau den 25. og 26. juni 1984 udtrykkeligt som maal at afskaffe alle politi- og toldformaliteter ved Faellesskabets indre graenser;

fuldstaendig afskaffelse af kontrol og formaliteter ved Faellesskabets indre graenser forudsaetter, at visse materielle betingelser er opfyldt; Kommissionen anfoerte i sin Hvidbog, »Gennemfoerelse af det indre marked«, at afskaffelsen af kontrol med sikkerhedsrisikoen ved transporterede genstande og med personer bl.a. forudsaetter en indbyrdes tilnaermelse af vaabenlovgivningerne;

afskaffelsen af kontrol ved passage af Faellesskabets indre graenser med vaabenbesiddelse kraever indfoerelse af effektive regler, som goer det muligt inden for medlemsstaterne at foere kontrol med erhvervelse og besiddelse samt med overfoersel til en anden medlemsstat af et skydevaaben; derfor skal de systematiske kontroller ved Faellesskabets indre graenser afskaffes;

saadanne regler vil skabe stoerre gensidig tillid mellem medlemsstaterne inden for overvaagning af borgernes sikkerhed i den udstraekning, bestemmelserne er forankret i en delvis harmoniseret lovgivning; det boer derfor bestemmes, at privatpersoners erhvervelse og besiddelse af visse kategorier af skydevaaben enten forbydes eller goeres afhaengig af tilladelse eller anmeldelse;

det er hensigtsmaessigt i princippet at forbyde medbringelse af vaaben ved passage af Faellesskabets indre graenser; en undtagelse herfra kan kun godtages, saafremt der foelges en procedure, som giver medlemsstaterne mulighed for at blive holdt underrettet i tilfaelde af, at et skydevaaben indfoeres paa deres omraade;

der skal dog vedtages lempeligere regler, for saa vidt angaar jagt og konkurrenceskydning for ikke i unoedvendig grad at hindre den frie bevaegelighed for personer;

direktivet beroerer ikke medlemsstaternes ret til at indfoere foranstaltninger, som tager sigte paa at imoedegaa den illegale vaabenhandel -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV: KAPITEL 1 Anvendelsesomraade

Artikel 1

1. I dette direktiv forstaas ved »vaaben« og »skydevaaben« de i bilag I omhandlede genstande. Skydevaaben klassificeres og defineres i afsnit II i bilag I.

2. I dette direktiv forstaas ved »vaabenhandler« enhver fysisk eller juridisk person, hvis erhvervsmaessige aktivitet helt eller delvis bestaar i fabrikation, handel, ombytning, udlejning, reparation eller ombygning af skydevaaben.

3. I dette direktiv betragtes alle som bosiddende i det land, der angives med adressen paa et bevis for bopael, navnlig pas eller identitetskort, som forevises for myndighederne i en medlemsstat eller for en vaabenhandler ved kontrol af besiddelsen eller ved erhvervelsen.

4. Det europaeiske skydevaabenpas er et dokument, som myndighederne i medlemsstaterne efter ansoegning udsteder til en person, der lovligt besidder og bruger et skydevaaben. Vaabenpasset kan hoejst gaelde fem aar. Gyldighedsperioden kan forlaenges. Hvis der paa passet kun er opfoert skydevaaben af kategori D, er laengste gyldighedsperiode ti aar. Det indeholder de oplysninger, der er fastsat i bilag II. Det europaeiske vaabenpas er et personligt dokument, hvori er opfoert det eller de skydevaaben, som passets indehaver besidder og bruger. Brugeren af skydevaabenet skal altid baere vaabenpasset paa sig. AEndringer med hensyn til skydevaabenets kendetegn eller besiddelse samt tab eller tyveri af skydevaabenet skal angives i passet.

Artikel 2

1. Dette direktiv indskraenker ikke anvendelsen af nationale bestemmelser om baeretilladelse til vaaben eller om jagt og konkurrenceskydning.

2. Dette direktiv gaelder ikke for foelgende erhvervelse og besiddelse af vaaben og ammunition, naar det sker i overensstemmelse med den nationale lovgivning: de vaebnede styrker, politiet eller offentlige tjenester eller samlere og institutter med kulturelt eller historisk sigte paa vaabenomraadet, der er anerkendt som saadanne af den medlemsstat, paa hvis omraade de er etableret. Det gaelder heller ikke for erhvervsmaessig overfoersel af krigsvaaben og -ammunition.

Artikel 3

Medlemsstaterne kan i deres nationale vaabenlovgivning fastsaette bestemmelser, der er strengere end de i dette direktiv foreskrevne, med forbehold af de rettigheder, der i medfoer af artikel 12, stk. 2, indroemmes de i medlemsstaterne bosiddende personer. KAPITEL 2 Harmonisering af lovgivningerne om skydevaaben

Artikel 4

I det mindste for saa vidt angaar kategori A og B goer hver medlemsstat udoevelsen paa sit omraade af erhvervet som vaabenhandler betinget af en autorisation paa grundlag af en kontrol af vaabenhandlerens haederlighed som privatperson og erhvervsdrivende. Naar der er tale om en juridisk person, vedroerer kontrollen den person, der leder virksomheden. De medlemsstater, der ikke goer udoevelsen af erhvervet som vaabenhandler inden for kategori C og D betinget af en autorisation, kraever en anmeldelse.

Vaabenhandlerne foerer et register over til- og afgang af skydevaaben i kategori A, B og C indeholdende de noedvendige oplysninger til identifikation af det paagaeldende vaaben, specielt type, maerke, model, kaliber og fabrikationsnummer samt navn og adresse paa leverandoer og erhverver. Medlemsstaterne kontrollerer regelmaessigt, om vaabenhandlerne overholder denne forpligtelse. Vaabenhandlerne skal opbevare dette register i fem aar, selv efter at de er ophoert med deres virksomhed.

Artikel 5

Med forbehold af artikel 3 giver medlemsstaterne kun tilladelse til erhvervelse og besiddelse af skydevaaben i kategori B til personer, der har en rimelig interesse heri, og som

a) er fyldt 18 aar, medmindre der goeres undtagelse for jagt og konkurrenceskydning

b) ikke formodes at vaere til fare for sig selv, den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

Med forbehold af artikel 3 giver medlemsstaterne kun personer, der opfylder betingelserne i stk. 1, litra a), tilladelse til at besidde skydevaaben i kategori C og D.

Medlemsstaterne kan inddrage tilladelsen til at besidde vaaben, hvis en af betingelserne i stk. 1, litra b), ikke laengere er opfyldt.

En medlemsstat kan kun forbyde personer, der er bosiddende paa dens omraade, at besidde et vaaben, der er erhvervet i en anden medlemsstat, hvis erhvervelse af samme vaaben er forbudt paa dens eget omraade.

Artikel 6

Medlemsstaterne traeffer alle relevante bestemmelser med henblik paa at forbyde erhvervelse og besiddelse af skydevaaben og ammunition i kategori A. De kompetente myndigheder kan i saerlige tilfaelde give tilladelser til ovennaevnte skydevaaben og ammunition, hvis dette ikke strider mod hensynet til den offentlige sikkerhed og den offentlige orden.

Artikel 7

1. Et skydevaaben i kategori B kan ikke erhverves paa en medlemsstats omraade, uden at denne medlemsstat har givet erhververen tilladelse hertil.

En saadan tilladelse kan ikke gives til en person, der er bosiddende i en anden medlemsstat, uden forudgaaende samtykke fra denne stat.

2. Et skydevaaben i kategori B kan ikke besiddes paa en medlemsstats omraade, uden at denne medlemsstat har givet besidderen tilladelse hertil. Er besidderen bosiddende i en anden medlemsstat, skal den paagaeldende stat underrettes herom.

3. Tilladelsen til at erhverve og tilladelsen til at besidde et skydevaaben i kategori B kan have form af en enkelt administrativ afgoerelse.

Artikel 8

1. Et skydevaaben i kategori C maa ikke besiddes, uden at besidderen har afgivet en erklaering herom til myndighederne i den medlemsstat, hvor vaabenet besiddes.

Medlemsstaterne bestemmer, at alle skydevaaben i kategori C, som for oejeblikket besiddes paa deres omraade, skal anmeldes senest et aar efter ikrafttraedelsen af de nationale bestemmelser, der er truffet for at gennemfoere dette direktiv.

2. Saelgere, vaabenhandlere eller privatpersoner underretter myndighederne i den medlemsstat, hvor salget eller overdragelsen af et skydevaaben i kategori C har fundet sted, om salget eller overdragelsen, idet de identificerer erhververen og skydevaabenet. Hvis erhververen er bosiddende i en anden medlemsstat, underrettes denne stat om erhvervelsen af erhververen selv og af den medlemsstat, hvor erhvervelsen finder sted.

3. Hvis en medlemsstat forbyder eller kraever tilladelse paa sit omraade for erhvervelse og besiddelse af et skydevaaben i kategori B, C eller D, underretter denne medlemsstat de oevrige medlemsstater, som udtrykkeligt foretager en paategning herom, hvis de udsteder et europaeisk vaabenpas for et saadant skydevaaben, jf. artikel 12, stk. 2.

Artikel 9

1. Overdragelse af et skydevaaben i kategori A, B og C til en person, som ikke er bosiddende i den paagaeldende medlemsstat, tillades, saafremt de i artikel 6, 7 og 8 fastsatte forpligtelser er overholdt, og naar der er tale om:

- en erhverver af et skydevaaben, der har faaet tilladelse til selv at overfoere det til sit bopaelsland, jf. artikel 11

- en erhverver, som fremlaegger en skriftlig erklaering med begrundelse for sin hensigt med at besidde skydevaabenet i den medlemsstat, hvor det er erhvervet, forudsat at han opfylder de i loven fastsatte betingelser for at besidde det.

2. Medlemsstaterne kan give tilladelse til midlertidig overdragelse af skydevaaben ifoelge naermere bestemmelser, som de selv fastlaegger.

Artikel 10

Reglerne for erhvervelse og besiddelse af ammunition er de samme som dem, der gaelder for de vaaben, som ammunitionen er beregnet til. KAPITEL 3 Formaliteter ved forsendelse af vaaben inden for Faellesskabet

Artikel 11

1. Med forbehold af artikel 12 kan skydevaaben kun overfoeres fra én medlemsstat til en anden, naar den i de foelgende stykker fastsatte procedure overholdes. Disse bestemmelser gaelder ligeledes for overfoersel af skydevaaben i forbindelse med postordresalg.

2. For saa vidt angaar overfoersel af skydevaaben til en anden medlemsstat, giver den paagaeldende person foer forsendelse den medlemsstat, hvor de paagaeldende vaaben befinder sig, meddelelse om:

- saelgers eller overdragers samt koebers eller aftagers eller, i paakommende tilfaelde, ejers navn og adresse

- det bestemmelsessted, hvortil vaabnene forsendes eller transporteres

- antal vaaben i den paagaeldende forsendelse eller transport

- de noedvendige oplysninger til identifikation af vaabnet og i oevrigt angivelse af, at haandskydevaabnet har vaeret underkastet en kontrol i henhold til konventionen af 1. juli 1969 om gensidig anerkendelse af kontrolstempling af haandskydevaaben

- overfoerselsmidlet

- afgangsdato og forventet ankomstdato.

Oplysningerne i de to sidste led skal meddeles, naar der er tale om overfoersel mellem vaabenhandlere.

Medlemsstaten undersoeger, under hvilke betingelser overfoerslen skal finde sted, navnlig af hensyn til sikkerheden.

Saafremt medlemsstaten giver tilladelse til denne overfoersel, udsteder den en tilladelse indeholdende samtlige de i foerste afsnit naevnte angivelser. Denne tilladelse skal ledsage skydevaabnene indtil bestemmelsesstedet; den skal paa forlangende forevises for medlemsstaternes myndigheder.

3. For saa vidt angaar overfoersel af skydevaaben, bortset fra krigsvaaben, der er undtaget fra dette direktivs anvendelsesomraade i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, kan hver medlemsstat give vaabenhandlere ret til at overfoere skydevaaben fra dens omraade til en vaabenhandler, der er etableret i en anden medlemsstat uden forudgaaende tilladelse, jf. stk. 2. I dette oejemed udsteder den en autorisation, der gaelder hoejst tre aar, og som til enhver tid kan inddrages eller annulleres efter begrundet afgoerelse. Et dokument, der henviser til denne autorisation, skal ledsage skydevaabnene indtil bestemmelsesstedet; dette dokument skal paa forlangende forevises for medlemsstaternes myndigheder.

Senest ved overfoerslen meddeler vaabenhandlerne myndighederne i den medlemsstat, fra hvilken overfoerslen skal finde sted, alle de oplysninger, som er naevnt i stk. 2, foerste afsnit.

4. Hver medlemsstat sender de oevrige medlemsstater en fortegnelse over de skydevaaben, som uden denne medlemsstats forudgaaende samtykke kan overfoeres til dens omraade.

Fortegnelserne over skydevaaben meddeles de vaabenhandlere, som har opnaaet autorisation til at overfoere skydevaaben uden forudgaaende tilladelse i forbindelse med den procedure, der er omhandlet i stk. 3.

Artikel 12

1. Medmindre proceduren i artikel 11 foelges, vil besiddelse af skydevaaben under en rejse gennem to eller flere medlemsstater kun vaere tilladt, hvis den paagaeldende har opnaaet tilladelse fra alle de paagaeldende medlemsstater.

Medlemsstaterne kan give denne tilladelse for en eller flere rejser og for en periode paa hoejst ét aar, som kan forlaenges. Tilladelserne vil blive anfoert paa det europaeiske vaabenpas, som den rejsende paa forlangende skal forevise for medlemsstaternes myndigheder.

2. Uanset stk. 1 kan jaegere og konkurrenceskytter uden forudgaaende tilladelse besidde et eller flere skydevaaben af kategori C og D for jaegernes vedkommende og kategori B, C og D for konkurrenceskytternes vedkommende, under en rejse gennem to eller flere medlemsstater med henblik paa at udoeve deres aktiviteter, naar de er i besiddelse af et europaeisk skydevaabenpas, hvorpaa dette eller disse vaaben er angivet, og de kan dokumentere grunden til rejsen, blandt andet ved forelaeggelse af en indbydelse.

Denne undtagelse gaelder dog ikke ved rejser til en medlemsstat, som i henhold til artikel 8, stk. 3, forbyder erhvervelse og besiddelse af det paagaeldende vaaben eller kraever tilladelse hertil; i dette tilfaelde anfoeres der en udtrykkelig paategning paa det europaeiske skydevaabenpas.

I forbindelse med den i artikel 17 naevnte rapport gennemgaar Kommissionen i samraad med medlemsstaterne ogsaa foelgerne af at anvende andet afsnit, navnlig med hensyn til indvirkningen paa offentlig orden og offentlig sikkerhed.

3. Ved aftaler om gensidig anerkendelse af nationale dokumenter kan to eller flere medlemsstater indfoere en mere smidig ordning for forsendelse af skydevaaben paa deres omraade end den ordning, der er fastsat i denne artikel.

Artikel 13

1. Hver medlemsstat fremsender alle de relevante oplysninger, den raader over vedroerende de endelige overfoersler af skydevaaben, til den medlemsstat, til hvis omraade overfoerslen foretages.

2. De oplysninger, som medlemsstaterne modtager i henhold til de i artikel 11 fastsatte procedurer om overfoersler af skydevaaben og i artikel 7, stk. 2, og artikel 8, stk. 2, om ikke-bosiddende personers erhvervelse og besiddelse af skydevaaben, meddeles, senest ved overfoerslen, til bestemmelsesmedlemsstaten og i givet fald senest ved overfoerslens paabegyndelse til transitmedlemsstaten.

3. Medlemsstaterne opretter senest den 1. januar 1993 net til udveksling af oplysninger med henblik paa anvendelsen af denne artikel. De giver de oevrige medlemsstater og Kommissionen meddelelse om, hvilke nationale myndigheder der skal fremsende og modtage oplysningerne samt gennemfoere de i artikel 11, stk. 4, omhandlede formaliteter.

Artikel 14

Medlemsstaterne vedtager de noedvendige bestemmelser for at forbyde indbringelse paa deres omraade:

- af et skydevaaben bortset fra de i artikel 11 og 12 naevnte tilfaelde, og med forbehold af at de i samme artikler fastsatte bestemmelser overholdes

- af et andet vaaben end skydevaaben, medmindre denne medlemsstats nationale bestemmelser overholdes. KAPITEL 4 Afsluttende bestemmelser

Artikel 15

1. Medlemsstaterne skaerper kontrollen med vaabenbesiddelse ved Faellesskabets ydre graenser. De soerger navnlig for, at rejsende fra tredjelande, som agter at rejse til en anden medlemsstat, overholder artikel 12.

2. Dette direktiv forbyder ikke kontrol, der gennemfoeres af medlemsstaterne eller transportoeren ved ombordstigningen i et transportmiddel.

3. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de naermere regler, der foelges ved gennemfoerelsen af den i stk. 1 og 2 naevnte kontrol. Kommissionen samler disse informationer og stiller dem til raadighed for samtlige medlemsstater.

4. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen deres nationale bestemmelser, herunder aendringer med hensyn til erhvervelse og besiddelse af vaaben, hvis den nationale lovgivning er strengere end minimumskravene. Kommissionen sender disse oplysninger til medlemslandene.

Artikel 16

Hver medlemsstat fastsaetter sanktioner for overtraedelse af de bestemmelser, der er vedtaget til gennemfoerelse af dette direktiv. Disse sanktioner boer vaere tilstraekkelig strenge til at tilskynde til overholdelse af disse bestemmelser.

Artikel 17

Kommissionen aflaegger inden fem aar fra datoen for gennemfoerelsen af dette direktiv i national lovgivning rapport til Europa-Parlamentet og Raadet om situationen som foelge af direktivets anvendelse, eventuelt ledsaget af forslag.

Artikel 18

Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv i tilstraekkelig god tid til, at foranstaltningerne i dette direktiv finder anvendelse senest den 1. januar 1993. De underretter straks Kommissionen og medlemsstaterne om de trufne foranstaltninger.

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved offentliggoerelsen af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

Artikel 19

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfaerdiget i Luxembourg, den 18. juni 1991. Paa Raadets vegne

G. WOHLFART

Formand

(1) EFT nr. C 235 af 1. 9. 1987, s. 8, og EFT nr. C 299 af 28. 11. 1989, s. 6. (2) EFT nr. C 231 af 17. 9. 1990, s. 69, og EFT nr. C 158 af 17. 6. 1991, s. 89. (3) EFT nr. C 35 af 8. 2. 1988, s. 5.

BILAG I

I. I dette direktiv forstaas ved »vaaben«:

- »skydevaaben«, som defineret i afsnit II

- »ikke-skydevaaben«, som defineret i de nationale lovgivninger.

II. I dette direktiv forstaas ved »skydevaaben«:

A. Enhver genstand, som falder ind under en af foelgende kategorier med undtagelse af genstande, som svarer til definitionen, men som er undtaget af de grunde, der naevnes i afsnit III:

Kategori A - Forbudte skydevaaben

1. Militaere kampvaaben og granatkastere med eksplosionseffekt.

2. Fuldautomatiske skydevaaben.

3. Skydevaaben, der er camoufleret som en anden genstand.

4. Panserbrydende ammunition, brisant- eller brandammunition samt projektiler til disse typer ammunition.

5. Ammunition til pistoler og revolvere med ekspanderende projektiler samt disse projektiler, med undtagelse af jagtvaaben og konkurrenceskydevaaben for personer med saerlig tilladelse til at bruge disse vaaben.

Kategori B - Skydevaaben, for hvilke der kraeves tilladelse

1. Korte skydevaaben, halvautomatiske eller med repetermekanisme.

2. Korte enkeltladerskydevaaben med centralantaendelse ved faenghaette.

3. Korte enkeltladerskydevaaben med randantaendelse ved faenghaette med en samlet laengde paa under 28 cm.

4. Lange halvautomatiske skydevaaben, hvis magasin og kammer kan indeholde over tre patroner.

5. Lange halvautomatiske skydevaaben, hvis magasin og kammer kan indeholde over tre patroner, uden indbygget ladeskinne, eller vaaben for hvilke der ikke er sikkerhed for, at de ikke ved hjaelp af almindeligt vaerktoej kan aendres til vaaben, hvis magasin og kammer kan indeholde over tre patroner.

6. Lange skydevaaben med repetermekanisme og halvautomatiske skydevaaben med glat loeb, hvis loeb hoejst maaler 60 cm.

7. Halvautomatiske civile skydevaaben, som ligner automatiske skydevaaben.

Kategori C - Skydevaaben, der skal anmeldes

1. Lange skydevaaben med repetermekanisme, der ikke er omfattet af kategori B, punkt 6.

2. Lange enkeltladerskydevaaben med riflet loeb.

3. Halvautomatiske lange skydevaaben, der ikke er omfattet af kategori B, punkt 4 til 7.

4. Korte enkeltladerskydevaaben med randantaendelse ved perkussion, og med en samlet laengde paa mindst 28 cm.

Kategori D - Andre skydevaaben

Lange glatloebede enkeltladerskydevaaben

B. Vaesentlige dele af disse skydevaaben.

Laasemekanismen, kammeret, cylinderen og loebet paa skydevaaben hoerer som saerskilte genstande ind under den tekniske kategori, i hvilken det skydevaaben, som de er eller skal vaere en del af, er klassificeret.

III. Definitionen af skydevaaben i dette bilag omfatter ikke genstande, der normalt ville svare til definitionen, men som:

a) er gjort definitivt uegnet til brug ved anvendelse af tekniske metoder, som et officielt organ har garanteret eller anerkendt

b) er bygget med henblik paa alarmanlaeg, signalering, redningsaktioner, slagtning, harpunfiskeri, eller som er beregnet til industrielle eller tekniske formaal, under forudsaetning af, at de kun kan anvendes til dette praecise formaal

c) antikke vaaben eller kopier heraf, for saa vidt disse ikke indgaar i de ovenstaaende kategorier og er underlagt national lovgivning.

Indtil en koordination er gennemfoert paa faellesskabsniveau, kan medlemsstaterne anvende den nationale lovgivning for de vaaben, der er omfattet af afsnit III.

IV. I dette bilag forstaas ved:

a) »korte skydevaaben« et skydevaaben, hvis loeb maaler hoejst 30 centimeter, eller hvis samlede laengde er hoejst 60 centimeter

b) »lange skydevaaben« ethvert andet skydevaaben end korte skydevaaben

c) »automatisk vaaben« et skydevaaben, som efter affyring af et skud automatisk atter bliver skudklart, og hvor der for samme loeb ved blot at aktivere aftraekkeren én gang kan affyres flere skud

d) »halvautomatisk vaaben« et skydevaaben, der efter affyring af et skud automatisk atter bliver skudklart, og hvor der for samme loeb ved blot at aktivere aftraekkeren én gang kun kan affyres ét skud ad gangen

e) »repetervaaben« et skydevaaben, hvor der efter affyring af et skud lades ny ammunition via en haandbetjent mekanisme i loebet

f) »enkeltladervaaben« et skydevaaben uden magasin, der foer hvert skud skal lades med haanden ved at placere ammunition i patronlageret eller et ladekammer

g) »panserbrydende ammunition«: ammunition til militaert brug med indkapslet projektil med haard kerne, der slaar igennem

h) »brisantammunition«: ammunition til militaert brug med projektil indeholdende en ladning, der eksploderer ved anslaget

i) »brandammunition«: ammunition til militaert brug med projektil indeholdende en kemisk blanding, der antaendes ved kontakt med luft eller ved anslaget.

BILAG II

DET EUROPAEISKE VAABENPAS

Passet skal indeholde foelgende rubrikker:

a) identifikation af besidderen

b) identifikation af skydevaabnet/skydevaabnene med angivelse af kategorien i henhold til dette direktiv

c) passets gyldighedsperiode

d) en rubrik, der forbeholdes oplysninger fra den medlemsstat, der har udstedt passet (tilladelsernes art og referencer osv.)

e) en rubrik, der forbeholdes oplysninger fra de oevrige medlemsstater (indrejsetilladelse osv.)

f) paategninger:

»Dette pas giver kun ret til at foretage rejser til en anden medlemsstat med et eller flere skydevaaben i kategori B, C eller D, naar denne medlemsstat har givet forudgaaende tilladelse hertil. Denne eller disse tilladelser kan angives paa dette pas.

Ovennaevnte forudgaaende tilladelse er i princippet ikke noedvendig for at foretage en rejse med et skydevaaben i kategori C og D med henblik paa jagt eller med et skydevaaben i kategori B, C eller D med henblik paa konkurrenceskydning paa betingelse af besiddelse af vaabenpasset og af at kunne godtgoere rejsens formaal.«

Hvis en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, har underrettet de oevrige medlemsstater om, at besiddelse af visse skydevaaben i kategori B, C eller D er forbudt paa dens omraade eller underkastet krav om tilladelse, tilfoejes foelgende paategning:

»Indrejse i . . . [navnet paa den eller de paagaeldende medlemsstater] med dette vaaben . . . [identifikation af vaabnet] er forbudt.«

»Indrejse i . . . [navnet paa den eller de paagaeldende medlemsstater] med dette vaaben . . . [identifikation af vaabnet] er betinget af godkendelse.«

Top