EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0174

Rådets direktiv 91/174/EØF af 25. marts 1991 om de zootekniske og genealogiske betingelser for handel med racerene dyr og om ændring af direktiv 77/504/EØF og 90/425/EØF

OJ L 85, 5.4.1991, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 036 P. 232 - 233
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 036 P. 232 - 233
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 177 - 178
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 177 - 178
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 177 - 178
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 177 - 178
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 177 - 178
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 177 - 178
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 177 - 178
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 177 - 178
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 177 - 178
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 009 P. 172 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 009 P. 172 - 173
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 17 - 18

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018; ophævet ved 32016R1012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/174/oj

31991L0174

Rådets direktiv 91/174/EØF af 25. marts 1991 om de zootekniske og genealogiske betingelser for handel med racerene dyr og om ændring af direktiv 77/504/EØF og 90/425/EØF

EF-Tidende nr. L 085 af 05/04/1991 s. 0037 - 0038
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 36 s. 0232
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 36 s. 0232


RAADETS DIREKTIV af 25 . marts 1991 om de zootekniske og genealogiske betingelser for handel med racerene dyr og om aendring af direktiv 77/504/EOEF og 90/425/EOEF ( 91/174/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og

ud fra foelgende betragtninger :

Racerene dyr er i deres egenskab af levende dyr opfoert paa listen i bilag II til Traktaten;

opdraet af racerene dyr indgaar i almindelighed som en aktivitet i landbruget; det udgoer en indtaegtskilde for en del landbrugere og boer derfor fremmes;

for kvaeg, svin, faar, geder og enhovede dyr er der inden for Faellesskabets rammer fastsat saerlige regler om harmonisering paa det zootekniske omraade;

for at sikre en rationel udvikling inden for opdraet af racerene dyr og saaledes oege produktiviteten i denne sektor er det noedvendigt paa faellesskabsplan at fastsaette regler for handelen med disse dyr;

principielt maa samhandelen inden for Faellesskabet ikke forbydes, begraenses eller hindres;

bestemmelserne for racerent avlskvaeg boer udvides til ogsaa at omfatte racerene avlsboefler, og direktiv 77/504/EOEF ( 4 ) maa derfor aendres i overensstemmelse hermed;

det boer fastsaettes, at bestemmelserne i direktiv 90/425/EOEF ( 5 ) finder anvendelse for denne sektor;

det boer fastsaettes, at import af racerene dyr fra tredjelande ikke kan ske paa gunstigere betingelser end dem, der gaelder inden for Faellesskabet -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV : Artikel 1

I dette direktiv forstaas ved »racerene dyr«, alle avlsdyr, der er omfattet af bilag II til Traktaten, for hvilke der endnu ikke er fastsat mere specifikke zootekniske faellesskabsforskrifter, og som er indfoert eller registreret i et register eller en stambog, der foeres af en anerkendt avlsorganisation eller -forening . Artikel 2

Medlemsstaterne paaser :

- at handel med racerene dyr, deres saed, aeg og embryoner ikke forbydes, begraenses eller hindres af zootekniske eller genealogiske aarsager

- for at sikre overholdelse af de i foerste led naevnte krav, at kriterierne for autorisation og anerkendelse af avlsorganisationer eller -foreninger, kriterierne for indfoerelse eller registrering i registre og stamboeger tillige med kriterierne for godkendelse til avlsbrug og for anvendelse af dyrernes saed, aeg og embryoner samt at det certifikat, der kraeves ved handel med disse, udformes paa en maade, der udelukker forskelsbehandling, under hensyntagen til de principper, der er fastlagt af den organisation eller forening, der foerer registeret eller stambogen over racens oprindelse .

Indtil ivaerksaettelse af eventuelle gennemfoerelsesbestemmelser som omhandlet i artikel 6 finder nationale lovgivninger fortsat anvendelse under overholdelse af de almindelige bestemmelser i Traktaten . Artikel 3

I artikel 1, litra a ), i direktiv 77/504/EOEF indsaettes udtrykket »herunder boefler« efter ordene »ethvert stykke kvaeg «. Artikel 4

I afsnit II i bilag A til direktiv 90/425/EOEF indsaettes foelgende i slutningen af opregningen :

»Raadets direktiv 91/174/EOEF af 25 . marts 1991 om de zootekniske og genealogiske betingelser for handel med racerene dyr

EFT nr . L 85 af 5 . 4 . 1991, s . 37 .« Artikel 5 Indtil der er ivaerksat faellesskabsforskrifter paa dette omraade, maa de betingelser, der gaelder for indfoersel af racerene dyr, deres saed, aeg og embryoner fra et tredjeland, ikke vaere gunstigere end dem, der gaelder for samhandelen inden for Faellesskabet . Artikel 6

De naermere bestemmelser for gennemfoerelsen af dette direktiv fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 11 i direktiv 88 /661/EOEF ( 6 ). Artikel 7

Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1 . januar 1992 . De underretter straks Kommissionen herom .

Naar medlemsstaterne vedtager de i stk . 1 omhandlede love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning . De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne . Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne . Udfaerdiget i Bruxelles, den 25 . marts 1991 . Paa Raadets vegne

R . STEICHEN

Formand ( 1 ) EFT nr . C 304 af 29 . 11 . 1988, s . 6 . ( 2 ) EFT nr . C 12 af 16 . 1 . 1989, s . 365 . ( 3 ) EFT nr . C 56 af 6 . 3 . 1989, s . 25 . ( 4 ) EFT nr . L 206 af 12 . 8 . 1977, s . 8 . Direktiv senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 3768/85 ( EFT nr . L 362 af 31 . 12 . 1985, s . 8 ). ( 5 ) EFT nr . L 224 af 18 . 8 . 1990, s . 29 . Direktiv senest aendret ved direktiv 90/675/EOEF ( EFT nr . L 373 af 31 . 12 . 1990, s . 1 ). ( 6 ) EFT nr . L 382 af 31 . 12 . 1988, s . 36 .

Top