Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R1210

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

OJ L 120, 11.5.1990, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 225 - 230
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 225 - 230
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 396 - 401
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 396 - 401
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 396 - 401
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 396 - 401
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 396 - 401
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 396 - 401
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 396 - 401
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 396 - 401
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 396 - 401
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 28 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 28 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 09/06/2009; ophævet ved 32009R0401

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1210/oj

31990R1210

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

EF-Tidende nr. L 120 af 11/05/1990 s. 0001 - 0006
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 9 s. 0225
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 9 s. 0225


*****

RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 1210/90

af 7. maj 1990

om oprettelse af Det Europaeiske Miljoeagentur og Det Europaeiske Miljoeoplysnings- og Miljoeovervaagningsnet

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 130 S,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Ifoelge Traktaten skal der fastlaegges og ivaerksaettes en faellesskabspolitik paa miljoeomraadet, og der opstilles maalsaetninger og principper for denne politik;

kravene med hensyn til miljoebeskyttelse er en vigtig bestanddel af Faellesskabets politik paa andre omraader;

ifoelge Traktatens artikel 130 R skal der ved udarbejdelsen af Faellesskabets foranstaltninger paa miljoeomraadet bl.a. tages hensyn til eksisterende videnskabelige og tekniske data;

Kommissionen har i overensstemmelse med beslutning 85/338/EOEF (4) paataget sig at udarbejde et arbejdsprogram vedroerende et forsoegsprojekt for indsamling, koordinering og afstemning af oplysninger om miljoe- og naturressourcer i Faellesskabet; det vil vaere hensigtsmaessigt nu at traeffe de noedvendige beslutninger om oprettelse af et permanent miljoeoplysnings- og miljoeovervaagningssystem;

indsamling, behandling og analyse af miljoedata er noedvendig for at skaffe objektive, paalidelige og sammenlignelige oplysninger paa europaeisk plan, saaledes at Faellesskabet og medlemsstaterne kan traeffe de noedvendige miljoebeskyttelsesforanstaltninger, vurdere deres gennemfoerelse og sikre, at offentligheden oplyses paa tilfredsstillende vis om miljoeforholdene;

der findes allerede i Faellesskabet og medlemsstaterne instanser, der stiller saadanne oplysninger og tjenesteydelser til raadighed;

der boer oprettes et europaeisk miljoeoplysnings- og miljoeovervaagningsnet med et europaeisk miljoeagentur som koordineringsorgan paa faellesskabsplan;

agenturet boer samarbejde med de eksisterende EF-organer, saaledes at Kommissionen bliver i stand til at sikre, at Faellesskabets miljoeforskrifter gennemfoeres i fuldt omfang;

dette agentur boer have en status og struktur, som svarer til den objektive karakter af de resultater, det forventes at frembringe, og som tillader det at udfoere sine opgaver i snaevert samarbejde med de eksisterende nationale og internationale instanser;

agenturet boer i retlig henseende vaere uafhaengigt, samtidig med at det bevarer snaevre forbindelser med Faellesskabets og medlemsstaternes institutioner;

det vil vaere hensigtsmaessigt at bestemme, at andre lande, der deler Faellesskabets og medlemsstaternes interesse i gennemfoerelsen af agenturets maalsaetninger, har adgang til agenturet i henhold til aftaler, der indgaas mellem dem og Faellesskabet;

denne forordning boer tages op til fornyet behandling efter to aar med henblik paa at beslutte, om agenturet skal varetage yderligere funktioner -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Ved denne forordning oprettes Det Europaeiske Miljoeagentur med det formaal at indfoere et europaeisk miljoeoplysnings- og miljoeovervaagningsnet.

2. Med henblik paa at naa de miljoebeskyttelses- og miljoeforbedringsmaal, som er opstillet i Traktaten og i Faellesskabets successive miljoehandlingsprogrammer, er formaalet at forsyne Faellesskabet og dets medlemsstater med:

- objektive, paalidelige og sammenlignelige oplysninger paa europaeisk plan, saaledes at de kan traeffe de noedvendige miljoebeskyttelsesforanstaltninger, vurdere deres gennemfoerelse og sikre, at offentligheden oplyses paa tilfredsstillende vis om miljoeforholdene

- den noedvendige tekniske og videnskabelige stoette med henblik herpaa.

Artikel 2

Med henblik paa at virkeliggoere det i artikel 1 opstillede maal er det agenturets opgave:

i) at samordne og i samarbejde med medlemsstaterne at oprette det i artikel 4 omhandlede net. Med henblik herpaa foretager agenturet indsamling, behandling og analyse af data, navnlig paa de i artikel 3 omhandlede omraader. Det skal desuden fortsaette det arbejde, der blev indledt med beslutning 85/338/EOEF;

ii) at skaffe Faellesskabet og medlemsstaterne de noedvendige objektive oplysninger til udformning og gennemfoerelse af en forsvarlig og effektiv miljoepolitik, herunder bl.a. at skaffe Kommissionen saadanne oplysninger, som den behoever for at kunne opstille, udarbejde og vurdere miljoeaktioner og miljoeforskrifter;

iii) at registrere, sammenstille og vurdere data om miljoesituationen, at udarbejde ekspertrapporter om miljoeets kvalitet, foelsomhed og belastning paa Faellesskabets omraade, at opstille ensartede kriterier for vurderingen af miljoedata, som kan anvendes i samtlige medlemsstater. Kommissionen skal udnytte disse oplysninger til at sikre gennemfoerelsen af Faellesskabets miljoeforskrifter;

iv) at bidrage til at sikre sammenligneligheden af miljoedata paa europaeisk plan og om noedvendigt ved egnede midler fremme en bedre harmonisering af maalemetoderne;

v) at fremme integreringen af europaeiske miljoeoplysninger i internationale miljoeovervaagningsprogrammer saasom dem, der opstilles af De Forenede Nationer og FN's saerorganisationer;

vi) at sikre en omfattende formidling af paalidelige miljoeoplysninger. Endvidere offentliggoer agenturet hvert tredje aar en rapport om miljoesituationen;

vii) at fremme udviklingen og anvendelsen af fremtidsstudieteknikker i miljoespoergsmaal, saaledes at der kan traeffes passende forebyggende foranstaltninger i tide;

viii) at fremme udviklingen af metoder til vurdering af omkostningerne i forbindelse med miljoeskader og med politikker til forebyggelse, beskyttelse og genopretning af miljoeet;

ix) at fremme udvekslingen af oplysninger om den bedste teknologi til at forebygge eller reducere miljoeskader;

x) at samarbejde med de organer og de programmer, der er omhandlet i artikel 15.

Artikel 3

1. Agenturets primaere aktionsomraader skal saa vidt muligt omfatte alle forhold, som goer det muligt at indsamle oplysninger, hvormed nuvaerende samt forventelige miljoeforhold kan beskrives ud fra foelgende synsvinkler:

i) miljoekvaliteten

ii) miljoebelastningerne

iii) miljoeets saarbarhed.

2. Agenturet skal skaffe oplysninger til direkte brug ved gennemfoerelsen af Faellesskabets miljoepolitik.

Foelgende arbejdsomraader har prioritet:

- luftkvalitet og emission af luftforurenende stoffer

- vandkvalitet, vandforurening og vandressourcer

- jordbundens, faunaens, floraens og biotopernes tilstand

- arealudnyttelse og naturressourcer

- affaldsforvaltning

- stoejemissioner

- kemikalier, der er farlige for miljoeet

- beskyttelse af kystomraader.

Navnlig graenseoverskridende, internationale eller globale faenomener skal omfattes.

Den sociooekonomiske dimension skal ligeledes tages i betragtning.

Agenturet skal i sit arbejde undgaa overlapninger med aktiviteter, der allerede er igangsat af andre institutioner og organer.

Artikel 4

1. Nettet omfatter:

- de vigtigste elementer, der indgaar i de nationale informationsnet

- nationale knudepunkter

- temacentre.

2. Med henblik paa den hurtigste og mest effektive ibrugtagning af nettet underretter medlemsstaterne senest seks maaneder efter denne forordnings ikrafttraeden agenturet om de vigtigste elementer, der indgaar i deres nationale informationsnet paa miljoeomraadet, navnlig paa de i artikel 3, stk. 2, naevnte prioriterede omraader, herunder alle de institutioner, som efter deres mening kan samarbejde med agenturet, idet der herved tages hensyn til behovet for at sikre den videst mulige geografiske daekning af deres omraade.

3. Medlemsstaterne skal navnlig blandt de i stk. 2 naevnte institutioner eller andre organisationer paa deres omraade udpege et »nationalt knudepunkt«, hvis opgave det er at forestaa koordineringen og/eller udsendelsen af de oplysninger, som paa nationalt plan skal tilsendes agenturet og andre institutioner og organer, som indgaar i nettet, herunder de temacentre, der er omhandlet i stk. 4.

4. Medlemsstaterne kan ligeledes inden for den frist, der er fastsat i stk. 2, udpege de institutioner eller andre organisationer paa deres omraade, som specielt vil kunne faa til opgave at samarbejde med agenturet om visse emner af saerlig interesse. En saaledes udpeget institution skal kunne indgaa aftale med agenturet om at fungere som temacenter med henblik paa udfoerelse af saerlige opgaver i et bestemt omraade. Disse centre skal samarbejde med andre institutioner, der deltager i nettet.

5. Senest seks maaneder efter at have modtaget de i stk. 2 naevnte oplysninger bekraefter agenturet paa grundlag af en beslutning, som traeffes af bestyrelsen, og ud fra de aftaler, der er omhandlet i artikel 5, nettets vigtigste elementer.

Temacentrene udpeges ved en afgoerelse, som traeffes med enstemmighed blandt bestyrelsens medlemmer, jf. artikel 8, stk. 1, for et tidsrum, der ikke gaar ud over gyldighedsperioden for hvert af de i artikel 8, stk. 4, naevnte fleraarige arbejdsprogrammer. Centrene kan dog udpeges paa ny.

6. Tildelingen af saerlige opgaver til temacentrene skal opfoeres i agenturets fleraarige arbejdsprogram, jf. artikel 8, stk. 4.

7. Paa baggrund af bl.a. det fleraarige arbejdsprogram tager agenturet periodisk nettets vigtigste elementer, jf. stk. 2, op til revision og foretager de aendringer heri, som bestyrelsen maatte have besluttet, i givet fald under hensyn til nye udpegninger foretaget af medlemsstaterne.

Artikel 5

Agenturet kan traeffe de noedvendige aftaler, herunder f.eks. kontrakter, med de i artikel 4 naevnte institutioner eller organer, der indgaar i nettet, om gennemfoerelsen af de opgaver, som det paalaegger disse. En medlemsstat kan for saa vidt angaar de nationale institutioner og organer paa dens omraade bestemme, at saadanne aftaler med agenturet skal indgaas med samtykke fra det nationale knudepunkt.

Artikel 6

Miljoedata, der modtages eller leveres af agenturet, kan offentliggoeres og bliver offentligt tilgaengelige, forudsat at de er i overensstemmelse med Kommissionens og medlemsstaternes regler om udbredelse af oplysninger, saerlig for saa vidt angaar fortroligheden.

Artikel 7

Agenturet har status som en juridisk person. Det har i alle medlemsstater den videstgaaende rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillaegger juridiske personer.

Artikel 8

1. Agenturets bestyrelse bestaar af en repraesentant for hver medlemsstat og to repraesentanter for Kommissionen.

Desuden udpeger Europa-Parlamentet to videnskabsmaend med saerlige kvalifikationer inden for miljoebeskyttelsesomraadet til medlemmer af bestyrelsen; de paagaeldende vaelges paa grundlag af det personlige bidrag til agenturets arbejde, de forventes at kunne give.

Hvert medlem af bestyrelsen kan lade sig repraesentere af en stedfortraeder.

2. Bestyrelsen vaelger af sin midte en formand for en periode paa tre aar og fastsaetter selv sin forretningsorden. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

3. Bestyrelsens beslutninger vedtages med et flertal paa to tredjedele af bestyrelsens medlemmer bortset fra det i artikel 4, stk. 5, andet led, naevnte tilfaelde.

4. Paa grundlag af et udkast, som forelaegges af den administrerende direktoer, jf. artikel 9, efter hoering af Det Videnskabelige Udvalg, jf. artikel 10, og udtalelse fra Kommissionen, vedtager bestyrelsen et fleraarigt arbejdsprogram, baseret paa de prioriterede omraader, der er beskrevet i artikel 3, stk. 2. Det foerste fleraarige program vedtages inden for en frist paa ni maaneder fra forordningens ikrafttraeden.

5. Inden for rammerne af det fleraarige program vedtager bestyrelsen hvert aar agenturets arbejdsprogram paa grundlag af et udkast, som forelaegges af den administrerende direktoer efter hoering af Det Videnskabelige Udvalg og udtalelse fra Kommissionen. Programmet kan tilpasses i aarets loeb efter samme fremgangsmaade.

6. Senest den 31. januar hvert aar vedtager bestyrelsen en almindelig aarsberetning om agenturets aktiviteter. Den administrerende direktoer fremsender aarsberetningen til Europa-Parlamentet, Raadet, Kommissionen og medlemsstaterne. Artikel 9

1. Agenturet ledes af en administrerende direktoer, som paa Kommissionens forslag udnaevnes af bestyrelsen for en femaarig periode, der kan forlaenges. Den administrerende direktoer er agenturets repraesentant i retlig henseende. Den administrerende direktoer er ansvarlig for:

- korrekt udarbejdelse og udfoerelse af de beslutninger og programmer, som bestyrelsen vedtager

- agenturets daglige ledelse

- udfoerelse af de i artikel 12 og 13 naevnte opgaver

- udarbejdelse og offentliggoerelse af de i artikel 2, nr. vi), naevnte rapporter

- alle personaleanliggender

- udfoerelse af de i artikel 8, stk. 4 og 5, naevnte opgaver.

Den administrerende direktoer indhenter udtalelse fra det i artikel 10 naevnte Videnskabelige Udvalg ved ansaettelsen af agenturets videnskabelige medarbejdere.

2. Den administrerende direktoer aflaegger referat om sine aktiviteter til bestyrelsen.

Artikel 10

1. Bestyrelsen og den administrerende direktoer bistaas af et videnskabeligt udvalg, der har til opgave at afgive udtalelse i de i denne forordning fastsatte tilfaelde og med hensyn til ethvert videnskabeligt spoergsmaal vedroerende agenturets virksomhed, som bestyrelsen eller den administrerede direktoer forelaegger det.

Det Videnskabelige Udvalgs udtalelser offentliggoeres.

2. Det Videnskabelige Udvalg bestaar af ni medlemmer, der er saerligt kvalificerede paa miljoeomraadet, og som udpeges af bestyrelsen for en periode paa fire aar, der kan forlaenges én gang. Udvalgets virksomhed fastsaettes ved den i artikel 8, stk. 2, naevnte forretningsorden.

Artikel 11

1. Der udarbejdes overslag over alle agenturets indtaegter og udgifter for hvert regnskabsaar der svarer til kalenderaaret, og disse skal opfoeres paa agenturets budget.

2. Der skal vaere ligevaegt mellem indtaegter og udgifter paa budgettet.

3. Agenturets indtaegter omfatter bortset fra andre indtaegter et tilskud fra Faellesskabet, der opfoeres paa De Europaeiske Faellesskabers almindelige budget, og betaling for tjenesteydelser.

4. Agenturets udgifter omfatter bl.a. loen til personale, administration, infrastruktur og drift samt udgifter til kontrakter med de institutioner eller organer, der deltager i nettet, og med tredjepart.

Artikel 12

1. Den administrerende direktoer udarbejder senest den 31. marts hvert aar et udkast til overslag over agenturets indtaegter og udgifter for det kommende regnskabsaar og sender det til bestyrelsen sammen med en personaleoversigt.

2. Bestyrelsen opstiller overslaget, ledsaget af personaleoversigten, og sender dem straks til Kommissionen, som paa grundlag heraf udarbejder de tilsvarende overslag i det budgetforslag, som den forelaegger Raadet i medfoer af Traktatens artikel 203.

3. Bestyrelsen vedtager agenturets budget inden regnskabsaarets begyndelse, idet den om noedvendigt tilpasser det efter faellesskabstilskuddet og agenturets oevrige midler.

Artikel 13

1. Den administererende direktoer gennemfoerer agenturets budget.

2. Finansinspektoeren, som er udpeget af bestyrelsen, foerer kontrol med afholdelse og betaling af alle agenturets udgifter samt med fastlaeggelse og opkraevning af alle agenturets indtaegter.

3. Senest den 31. marts hvert aar sender den administrerende direktoer Kommissionen, bestyrelsen og Revisionsretten agenturets samlede regnskab (indtaegter og udgifter) for det forloebne regnskabsaar. Revisionsretten reviderer dette i henhold til Traktatens artikel 206 A,

4. Bestyrelsen giver decharge til den administrerende direktoer for gennemfoerelsen af budgettet.

Artikel 14

Bestyrelsen vedtager efter udtalelse fra Revisionsretten de interne finansielle bestemmelser, hvori bl.a. anfoeres de naermere bestemmelser for opstilling og gennemfoerelse af agenturets budget.

Artikel 15

1. Agenturet soeger aktivt samarbejde med Faellesskabets oevrige organer og programmer, navnlig Det Faelles Forskningscenter, Det Statistiske Kontor samt Faellesskabets miljoeforsknings- og miljoeudviklingsprogrammer. Navnlig

- skal samarbejdet med Det Faelles Forskningscenter omfatte de opgaver, som er angivet i bilagets afsnit A

- skal koordineringen med De Europaeiske Faellesskabers Statistiske Kontor (Eurostat) og De Europaeiske Faellesskabers statistiske program foelge de retningslinjer, som er opstillet i bilagets afsnit B. 2. Agenturet samarbejder desuden aktivt med andre organer saasom Det Europaeiske Rumagentur, Organisationen for OEkonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), Europaraadet, Det Internationale Energiagentur samt De Forenede Nationer og FN's saerorganisationer, herunder navnlig De Forenede Nationers Miljoeprogram (UNEP), Den Meteorologiske Verdensorganisation og Den Internationale Atomenergiorganisation.

3. Det i stk. 1 og 2 omhandlede samarbejde skal tilrettelaegges, saa enhver form for overlapning undgaas.

Artikel 16

Protokollen vedroerende De Europaeiske Faellesskabers privilegier og immuniteter gaelder for agenturet.

Artikel 17

Ordninger og forordninger gaeldende for tjenestemaend og oevrige ansatte i De Europaeiske Faellesskaber finder ligeledes anvendelse paa agenturets personale.

Med hensyn til eget personale udoever agenturet de befoejelser, der tilkommer ansaettelsesmyndigheden.

Bestyrelsen vedtager efter aftale med Kommissionen passende gennemfoerelsesbestemmelser.

Artikel 18

1. Agenturets ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den lovgivning, der finder anvendelse paa den paagaeldende kontrakt. De Europaeiske Faellesskabers Domstol har kompetence til at traeffe afgoerelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse, som indeholdes i en af agenturet indgaaet aftale.

2. For saa vidt angaar ansvar uden for kontraktforhold skal agenturet i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsaetninger, der er faelles for medlemsstaternes retssystemer, erstatte skader forvoldt af agenturet eller af dets ansatte under udoevelsen af deres hverv.

Domstolen har kompetence til at afgoere tvister vedroerende saadan skadeserstatning.

3. De ansattes personlige ansvar over for agenturet fastsaettes i de bestemmelser, der gaelder for agenturets personale.

Artikel 19

Agenturet er aabent for lande, som ikke er medlemmer af Det Europaeiske Faellesskab, men som deler Faellesskabets og medlemsstaternes interesse i agenturets maal i henhold til aftaler, der indgaas mellem dem selv og Faellesskabet efter fremgangsmaaden i Traktatens artikel 228.

Artikel 20

Senest to aar efter denne forordnings ikrafttraeden skal Raadet, efter hoering af Europa-Parlamentet, paa samme grundlag som denne forordning og paa grundlag af en beretning fra Kommissionen, ledsaget af passende forslag, traeffe afgoerelse om en udvidelse af agenturets opgaver, isaer paa foelgende omraader:

- deltagelse i overvaagningen af gennemfoerelsen af Faellesskabets miljoeforskrifter i samarbejde med Kommissionen og medlemsstaternes nuvaerende ansvarlige organer

- udarbejdelse af miljoemaerker og kriterier for tildeling af saadanne maerker til miljoevenlige produkter, teknikker, varer, tjenesteydelser og programmer, som ikke indebaerer spild af naturressourcer

- fremme af miljoevenlige teknikker og processer samt anvendelse og oeget overfoersel heraf inden for Faellesskabet og i tredjelande

- fastsaettelse af kriterier for vurdering af indvirkningerne paa miljoeet med henblik paa anvendelse og eventuel revision af direktiv 85/337/EOEF (1), jf. dette direktivs artikel 11.

Artikel 21

Denne forordning traeder i kraft dagen efter, at de kompetente myndigheder har truffet afgoerelse om agenturets hjemsted (2).

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 7. maj 1990.

Paa Raadets vegne

G. COLLINS

Formand

(1) EFT nr. C 217 af 23. 8. 1989, s. 7.

(2) EFT nr. C 96 af 17. 4. 1990.

(3) EFT nr. C 56 af 7. 3. 1990, s. 20.

(4) EFT nr. L 176 af 6. 7. 1985, s. 14.

(1) EFT nr. L 175 af 5. 7. 1985, s. 40.

(2) Datoen for forordningens ikrafttraedelse offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

BILAG

A. Samarbejdet med Det Faelles Forskningscenter

- harmonisering af metoder til miljoemaalinger (1)

- indbyrdes kalibrering af instrumenter (1)

- standardisering af dataformaterne

- udvikling af nye metoder og nye instrumenter til miljoemaalinger

- andre opgaver efter aftale mellem agenturets administrerende direktoer og Det Faelles Forskningscenters generaldirektoer.

B. Samarbejdet med Eurostat

1. Systemet vil i videst muligt omfang goere brug af Eurostats statistiske oplysningssystem og medlemsstaternes statistiske tjenester.

2. Det statistiske program for miljoeomraadet aftales mellem agenturets administrerende direktoer og Eurostats generaldirektoer og forelaegges agenturets bestyrelse og Det Statistiske Programudvalg til godkendelse.

3. Det statistiske program udarbejdes og gennemfoeres paa det grundlag, som er lagt af internationale statistiske organer som FN's Statistiske Kommission, De Europaeiske Statistikeres Konference og OECD.

(1) I samarbejdet paa disse omraader skal der ogsaa tages hensyn til det arbejde, der udfoeres af Faellesskabets Referencebureau.

Top