Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0387

Rådets direktiv 90/387/EØF af 28. juni 1990 om oprettelse af det indre marked for teletjenester ved gennemførelse af tilrådighedsstillelse af åbne net ONP (Open Network Provision - tilrådighedsstillelse af åbnen net)

OJ L 192, 24.7.1990, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 212 - 220
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 212 - 220

No longer in force, Date of end of validity: 24/07/2003; ophævet ved 32002L0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/387/oj

31990L0387

Rådets direktiv 90/387/EØF af 28. juni 1990 om oprettelse af det indre marked for teletjenester ved gennemførelse af tilrådighedsstillelse af åbne net ONP (Open Network Provision - tilrådighedsstillelse af åbnen net)

EF-Tidende nr. L 192 af 24/07/1990 s. 0001 - 0009
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 19 s. 0212
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 19 s. 0212


RAADETS DIREKTIV af 28. juni 1990 om oprettelse af det indre marked for teletjenester ved gennemfoerelse af tilraadighedsstillelse af aabne net ONP (Open Network Provision - tilraadighedsstillelse af aabne net) (90/387/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Efter Traktatens artikel 8 A indebaerer det indre marked et omraade uden indre graenser med fri bevaegelighed for tjenesteydelser i overensstemmelse med bestemmelserne i Traktaten;

Kommissionen har den 30. juni 1987 forelagt en Groenbog om Udvikling af det Faelles Marked for Teletjenester og -udstyr og den 9. februar 1988 en meddelelse om virkeliggoerelse af maalene i Groenbogen indtil 1992;

Raadet vedtog den 30. juni 1988 en resolution om udvikling af det faelles marked for teletjenester og -udstyr indtil 1992 (4);

den fuldstaendige gennemfoerelse af det faelles marked for teletjenester vil blive fremmet ved, at der hurtigt indfoeres

EFT nr. C 149 af 18. 6. 1990.

harmoniserede principper og betingelser for tilraadighedsstillelse af aabne net (ONP-bestemmelser);

de forskellige forhold og tekniske og administrative hindringer i medlemsstaterne, betyder, at virkelliggoerelsen af denne maalsaetning boer ske etapevis;

ONP-bestemmelserne boer overholde visse principper og maa ikke indskraenke adgangen til net eller tjenester, medmindre det sker ud fra hensyn til almenhedens interesse, i det foelgende benaevt »vaesentlige krav«;

ved fastlaeggelsen og anvendelsen af saadanne principper og vaesentlige krav boer der tages fuldt hensyn til, at enhver form for indskraenkning af retten til at stille tjenester til raadighed i medlemsstaterne og mellem disse indbyrdes skal begrundes objektivt, skal opfylde proportionalitetsprincippet og ikke maa vaere for vidtgaaende i forhold til maalsaetningen;

der boer ikke paa grundlag af ONP-bestemmelserne indfoeres yderligere restriktioner i brugen af det offentlige telenet og/eller de offentlige teletjenester ud over restriktioner, der er hjemlet i udoevelsen af saerlige eller eksklusive rettigheder, som medlemsstaterne har tildelt, og som er i overensstemmelse med faellesskabslovgivningen

takstprincipperne skal vaere klart definerede for at sikre alle brugere rimelige og forstaaelige vilkaar;

hele dette direktiv skal ses paa baggrund af bilag 3, hvori der fastlaegges et arbejdsprogram for de foerste tre aar;

den detaljerede fastlaeggelse af harmoniserede ONP-bestemmelser boer ske trinvis med bistand fra et udvalg, der bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne, og som skal hoere repraesentanter for teleselskaberne, brugerne, forbrugerne, fabrikanterne og tjenesteudbyderne; alle beroerte parter boer kunne deltage i denne fastlaeggelse, og der boer derfor afsaettes et passende langt tidsrum til at indhente kommentarer fra offentligheden;

ved fastlaeggelsen af harmoniserede tekniske graenseflader og adgangsbetingelser paa EF-plan boer der bygges paa faelles tekniske specifikationer baseret paa internationale standarder og specifikationer;

arbejdet paa dette omraade skal fuldtud tage hensyn til bl.a. de rammer, der er afstukket med Raadets direktiv 83/189/EOEF af 28. marts 1983 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (5), senest aendret ved direktiv 88/182/EOEF (6), Raadets direktiv 86/361/EOEF af 24. juli 1986 om foerste fase af den gensidige anerkendelse af typegodkendelser af teleterminaludstyr (7) og Raadets beslutning 87/95/EOEF af 22. december 1986 om standardisering inden for informationsteknologi og telekommunikation (8);

med den formelle godkendelse den 12. februar 1988 af vedtaegterne og den tilhoerende interne forretningsorden for Det Europaeiske Institut for Telestandarder (ETSI) er der etableret en ny mekanisme for udarbejdelse af europaeiske telestandarder;

i sin resolution af 27. april 1989 om standardisering med hensyn til informationsteknologi og telekommunikation (9) gav Raadet sin stoette til ETSI's arbejde og opfordrede Kommissionen til at bidrage til en sammenhaengende udvikling af ETSI og til at yde denne institution sin stoette;

et vaesentligt element i det generelle koncept bag ONP er, at der for hele Faellesskabet fastlaegges og indfoeres harmoniserede nettermineringspunkter, saaledes at der kan etableres en fysisk graenseflade mellem netinfrastrukturerne og brugernes og andre tjenesteudbyderes udstyr;

Kommissionens direktiv 88/301/EOEF af 16. maj 1988 om konkurrence paa teleterminalmarkederne (10) paalaegger medlemsstaterne at sikre, at alle brugere, der anmoder herom, faar adgang til nettermineringspunkterne inden for et rimeligt tidsrum;

et af de vigtiste formaal med gennemfoerelsen af det indre marked for teletjenester boer vaere at skabe gunstige vilkaar for udvikling af faelleseuropaeiske tjenester;

i ovennaevnte resolution af 30. juni 1988 slog Raadet fast, at det er et politisk hovedmaal, at de eksterne aspekter af Faellesskabets foranstaltninger inden for telekommunikation fuldt ud tages i betragtning;

Faellesskabet tillaegger det overordentlig stor betydning, at der sker en fortsat vaekst i de graenseoverskridende teletjenester, at teletjenester, der leveres af selskaber, firmaer eller personer, der er hjemmehoerende i en medlemsstat, bidrager til at skabe vaekst paa EF-markedet, og at tjenesteudbydere fra Faellesskabet faar oeget fodfaeste paa tredjemands markeder. Det vil derfor vaere noedvendigt i forbindelse med udarbejdelsen af saerdirektiver at sikre, at der tages behoerigt hensyn til disse maal, med henblik paa at naa frem til en situation, hvor der i takt med den gradvise gennemfoerelse af det indre marked for teletjenester samtidig, hvor dette er hensigtmaessigt, sker en gensidig aabning af andre landes markeder;

dette vil kunne opnaas inden for rammerne af multilaterale forhandlinger i GATT's regi, hvilket er det foretrukne, og bilaterale droeftelser mellem Faellesskabet og tredjelande kan ligeledes fremme denne proces;

i dette direktiv er der ikke taget stilling til massemedierne, dvs. formidling og distribution af tv-programmer via telekommunikationsinfrastrukturer, herunder kabel-tv-net, som kraever saerlige overvejelser;

i dette direktiv er der heller ikke taget stilling til satellitkommunikation, med hensyn til hvilken der ifoelge ovennaevnte raadsresolution af 30. juni 1988 boer udarbejdes en faelles holdning;

i loebet af 1992 undersoeger Raadet - paa grundlag af en rapport, som Kommissionen skal forelaegge for Europa-Parlamentet og Raadet i overensstemmelse med artikel 100 B i Traktaten - hvilke virkninger endnu ikke harmoniserede bestemmelser for tilslutning til teletjenester har paa det indre teletjenestemarkeds funktion, og hvorvidt der er behov for at aabne dette marked yderligere op -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Ved dette direktiv fastlaegges harmoniserede bestemmelser for aaben og effektiv adgang til og anvendelse af de offentlige telenet og i givet fald de offentlige teletjenester.

2. De i stk. 1 naevnte bestemmelser tager sigte paa at lette adgangen til at stille tjenester til raadighed via de offentlige telenet og/eller de offentlige teletjenester i medlemsstaterne og mellem disse indbyrdes, navnlig tjenester, der stilles til raadighed af selskaber eller personer, der er hjemmehoerende i en anden medlemsstat end den, hvori det selskab eller den person, tjenesten er rettet til, er hjemmehoerende.

Artikel 2

I dette direktiv forstaas ved:

1) «Teleselskaber«: offentlige eller private virksomheder, som af en medlemsstat har faaet tildelt saerlige eller eksklusive rettigheder med henblik paa etablering af offentlige telenet og i givet fald levering af offentlige teletjenester.

Med henblik paa gennemfoerelsen af dette direktiv underretter medlemsstaterne Kommissionen om, hvilke virksomheder de har tildelt saerlige eller eksklusive rettigheder.

2) »Saerlige eller eksklusive rettigheder«: rettigheder, som en medlemsstat eller en offentlig myndighed ved lov eller administrativt tildeler en eller flere offentlige eller private virksomheder, saaledes at levering af en tjeneste eller varetagelse af en bestemt aktivitet forbeholdes disse virksomheder.

3) »Offentlige telenet«: den offentlige telekommunikationsinfrastruktur, der giver mulighed for at overfoere signaler mellem bestemte nettermineringspunkter ved hjaelp af traadforbindelse, radioboelger, optiske medier eller andre elektromagnetiske midler.

4) - «Teletjenester«: tjenester, der bestaar helt eller delvis i transmission og rutning af signaler gennem et telenet ved hjaelp af telekommunikationsteknik, med undtagelse af radio- og tv-spredning.

- »Offentlige teletjenester«: teletjenester, som medlemsstaterne udtrykkelig har overdraget isaer et eller flere teleselskaber at udbyde.

5) »Nettermineringspunkt«: hele det komplex af fysiske forbindelser og tekniske adgangsspecifikationer, der hoerer til det offentlige telenet, og som er noedvendige for tilslutning til det offentlige net og for effektiv kommunikation gennem dette.

6) »Vaesentlige krav«: ikke-oekonomiske hensyn til almenhedens interesse, der kan foranledige en medlemsstat til at begraense adgangen til det offentlige telenet eller de offentlige teletjenester. Nettets driftssikkerhed og integritet, samt i begrundede tilfaelde driftskompatibilitet mellem tjenester og databeskyttelse, udgoer saadanne hensyn.

Databeskyttelsen kan omfatte beskyttelse af personlige oplysninger, fortroligheden af informationer, der er transmitteret eller oplagret, samt beskyttelse af privatlivet.

7) »Taletelefonitjeneste«: kommerciel udnyttelse i almenhedens interesse af tidstro fremfoering af tale gennem

det/de offentlige koblede net, hvorved brugeren har mulighed for ved hjaelp af udstyr tilkoblet et nettermineringspunkt at kommunikere med en bruger, der anvender et udstyr, der er tilkoblet et andet termineringspunkt.

8) »Telextjeneste«: kommerciel udnyttelse i almenhedens interesse af direkte fremfoering af telexmeddelelser i overensstemmelse med den relevante rekommendation fra Den Internationale Raadgivende Telegraf- og Telefonkomité (CCITT) gennem det/de offentlige koblede net, hvorved enhver bruger, der anvender udstyr, som er tilsluttet et nettermineringspunkt har mulighed for at kommunikere med en bruger, der anvender et udstyr, som er tilsluttet et andet termineringspunkt.

9) »Pakke- og kredsloebskoblet datatransmission«: kommerciel udnyttelse i almenhedens interesse af direkte fremfoering af data gennem det/de offentlige koblede net, hvorved et udstyr tilkoblet et nettermineringspunkt har mulighed for at kommunikere med et udstyr, der er tilsluttet et andet termineringspunkt.

10) »Bestemmelser for tilraadighedsstillelse af aabne net (ONP-bestemmelser)«: de i henhold til dette direktiv harmoniserede bestemmelser, der vedroerer effektiv tilslutning til og brug af offentlige telenet og i givet fald offentlige teletjenester.

Uden at foregribe gennemfoerelsen i det enkelte tilfaelde kan ONP-bestemmelserne bl.a. omfatte harmoniserede bestemmelser for:

- tekniske graenseflader, herunder i givet fald definition og implementering af nettermineringspunkter

- brugsbetingelser, herunder i givet fald adgang til frekvenser

- takstprincipper.

11) »Tekniske specifikationer«, »standarder« og »terminaludstyr« har samme betydning som definitionerne i artikel 2 i direktiv 86/361/EOEF.

Artikel 3

1. ONP-bestemmelserne skal vaere i overensstemmelse med foelgende grundlaeggende principper:

- de skal vaere baseret paa objektive kriterier

- de skal vaere forstaaelige og offentliggoeres paa passende maade

- de skal sikre lige adgang til tjenester og maa ikke vaere diskriminerende, i overensstemmelse med faellesskabslovgivningen.

2. ONP-bestemmelserne maa ikke begraense adgangen til offentlige telenet eller offentlige teletjenester, undtagen af grunde, der bygger paa vaesentlige krav inden for rammerne af faellesskabslovgivningen, dvs.:

- netdriftssikkerhed

- sikring af nettets integritet

- i begrundede tilfaelde driftskompatibilitet mellem tjenester

- i givet fald databeskyttelse.

Desuden finder de generelle bestemmelser for tilkobling af terminaludstyr til nettet anvendelse.

3. Der maa ikke paa grundlag af ONP-bestemmelserne indfoeres yderligere restriktioner i brugen af det offentlige telenet og/eller de offentlige teletjenester ud over restriktioner, der er hjemlet i udoevelsen af saerlige eller eksklusive rettigheder, som medlemsstaterne har tildelt, og som er i overensstemmelse med faellesskabslovgivningen.

4. Raadet kan i overensstemmelse med artikel 100 A i Traktaten efter behov aendre de i henhold til stk. 1 og 2 opstillede punkter.

5. Med forbehold af de i artikel 6 omhandlede saerdirektiver, og i det omfang, en medlemsstat kan blive noedsaget til at begraense adgangen til et af sine offentlige telenet eller en af sine offentlige teletjenester for at kunne tilgodese de vaesentlige krav i stk. 2 i naervaerende artikel, fastsaettes de naermere vilkaar for en ensartet anvendelse af de vaesentlige krav, navnlig for saa vidt angaar driftskompatibilitet mellem tjenester og databeskyttelse, i givet fald af Kommissionen efter fremgangsmaaden i artikel 10.

Artikel 4

1. Fastlaeggelse af ONP-bestemmelserne sker etapevis efter den nedenfor beskrevne fremgangsmaade.

2. ONP-bestemmelserne vedroerer de omraader, der er udvalgt i overensstemmelse med listen i bilag 1.

Denne liste kan om noedvendigt aendres af Raadet, der traeffer afgoerelse i overensstemmelse med artikel 100 A i Traktaten.

3. Paa grundlag af den i stk. 2 naevnte liste opstiller Kommissionen hvert aar et arbejdsprogram efter fremgangsmaaden i artikel 9.

4. Med henblik paa det i stk. 3 naevnte arbejdsprogram skal Kommissionen:

a) i samraad med det i artikel 9 omhandlede udvalg ivaerksaette en detaljeret analyse og udarbejde rapporter om resultaterne af denne analyse

b)

ved offentliggoerelse af en meddelelse i De Europaeiske Faellesskabers Tidende opfordre alle beroerte parter til at

fremsaette bemaerkninger til de rapporter om den detal erede analyse, der er naevnt i litra a). Fristen for fremsaettelsen af disse bemaerkninger er paa mindst 3 maaneder, regnet fra datoen for offentliggoerelsen af meddelelsen

c)

i givet fald anmode Det Europaeiske Institut for Telestandarder (ETSI) om - hvor det er paakraevet inden for en bestemt frist - at udarbejde europaeiske standarder under hensyntagen til det internationale standardiseringsarbejde som basis for harmoniserede tekniske graenseflader og/eller tjenestefaciliteter; ETSI koordinerer navnlig dette arbejde med den faelleseuropaeiske standardiseringsorganisation CEN/CENELEC

d)

udarbejde forslag til ONP-bestemmelser paa grundlag af artikel 3 og den referenceramme, der er beskrevet i bilag 2.

5. For 1990, 1991 og 1992 skal arbejdsprogrammet have til formaal at ivaerksaette retningslinjerne i bilag 3.

Artikel 5

1. En henvisning til europaeiske standarder, der udarbejdes som basis for harmoniserede tekniske graenseflader og/eller tjenestefaciliteter for ONP i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, litra d), offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende som egnede ONP-standarder.

2. Med hensyn til de standarder, der er naevnt i stk. 1, antages det:

a) at en tjenesteudbyder, der overholder standarderne, opfylder de relevante vaesentlige krav, og

b)

at et teleselskab, som overholder standarderne, opfylder kravet om aaben og effektiv adgang.

3. Saafremt anvendelsen af de europaeiske standarder i henhold til stk. 2, forekommer at vaere utilstraekelig til at sikre driftskompatibilitet mellem graenseoverskridende tjenester i en eller flere medlemsstater, kan henvisningen til de europaeiske standarder goeres obligatorisk efter proceduren i artikel 10, i det omfang dette er strengt noedvendigt for at sikre driftskompatibilitet og for i stoerre udstraekning at give forbrugeren frit valg. Den i dette stykke omhandlede fremgangsmaade maa under ingen omstaendigheder beroere anvendelsen af Traktatens artikel 85 og 86.

4. Hvis en medlemsstat eller Kommissionen mener, at de harmoniserede standarder, der er naevnt i stk. 1, ikke er i overensstemmelse med maalet om aaben og effektiv adgang, isaer de grundlaeggende principper og de vaesentlige krav, der er omhandlet i artikel 3, indbringer Kommissionen eller den paagaeldende medlemsstat sagen for det udvalg, der er omhandlet i artikel 9, med begrundelse herfor. Udvalget afgiver udtalelse hurtigst muligt.

5. Paa baggrund af udvalgets udtalelse og efter hoering af det staaende udvalg, der er nedsat ved direktiv 83/189/EOEF, underretter Kommissionen medlemsstaterne om, hvorvidt det er noedvendigt at traekke henvisningerne til disse standarder tilbage fra De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Artikel 6

Efter afslutning af procedurerne i artikel 4 og 5 vedtager Raadet, som traeffer afgoerelse i overensstemmelse med Traktatens artikel 100 A, saerdirektiver om fastsaettelse af ONP-bestemmelserne, herunder frister for gennemfoerelsen heraf.

Artikel 7

Raadet, som traeffer afgoerelse i overensstemmelse med Traktatens artikel 100 A, vedtager under hensyn til Traktatens artikel 8C i givet fald foranstaltninger til harmonisering af anmeldelses- og/eller godkendelsesprocedurerne for praestation af tjenesteydelser via de offentlige telekommunikationsnet med henblik paa fastsaettelse af betingelserne for gensidig anerkendelse af anmeldelserne og/eller godkendelserne.

Artikel 8

I loebet af 1992 undersoeger Raadet paa grundlag af en rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Raadet, hvorledes harmoniseringen forloeber, samt hvilke begraensninger for tilslutning til telenet og teletjenester, der endnu ikke er blevet fjernet, hvilke virkninger disse begraensninger har paa det indre telekommunikationsmarked, og hvilke foranstaltninger, der kan traeffes med henblik paa at fjerne disse begraensninger, under overholdelse af faellesskabsretten, paa baggrund af den teknologiske udvikling og i henhold til den procedure, der er fastlagt i Traktatens artikel 100 B.

Artikel 9

1. Kommissionen bistaas af et raadgivende udvalg, der bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repraesentant som formand.

Udvalget hoerer bl.a. repraesentanter for teleselskaberne, brugerne, forbrugerne, fabrikanterne og tjenesteudbyderne. Det fastsaetter selv sin forretningsorden.

2. Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyntagen til, hvor meget det paagaeldende spoergsmaal haster, i givet fald ved afstemning.

Udtalelsen optages i moedeprotokollen; derudover har hver medlemsstat ret til at anmode om, at dens holdning indfoeres i moedeprotokollen.

Kommissionen tager stoerst muligt hensyn til udvalgets udtalelse. Den underretter udvalget om, hvorledes den har taget hensyn til dets udtalelse.

Artikel 10

1. Uanset artikel 9 finder foelgende fremgangsmaade anvendelse paa emner, der er omfattet af artikel 3, stk. 5, og artikel 5, stk. 3.

2. Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyntagen til, hvor meget det paagaeldende spoergsmaal haster. Udtalelsen afgives med det flertal, som er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tildeles medlemsstaternes repraesentanter stemmer den vaegt, som er fastsat i ovennaevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

4. Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller foreligger der ikke nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag vedroerende de foranstaltninger, der skal traeffes. Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal.

Hvis Raadet ved udloebet af en frist paa tre maaneder fra forelaeggelse for Raadet ikke har truffet afgoerelse, vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 11

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. januar 1991. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 28. juni 1990.

Paa Raadet vegne

M. GEOGHEGAN-QUINN

Formand

(1) EFT nr. C 39 af 16. 2. 1989, s. 8.

(2) EFT nr. C 158 af 26. 6. 1989, s. 300 og(3) EFT nr. C 159 af 26. 6. 1989, s. 37.

(4) EFT nr. C 257 af 4. 10. 1988, s. 1.(5) EFT nr. L 109 af 26. 4. 1983, s. 8.

(6) EFT nr. L 81 af 26. 3. 1988, s. 75.

(7) EFT nr. L 217 af 5. 8. 1986, s. 21.

(8) EFT nr. L 36 af 7. 2. 1987, s. 31.

(9) EFT nr. C 117 af 11. 5. 1989, s. 1.

(10) EFT nr. L 131 af 27. 5. 1988, s. 73.

BILAG 1 Omraader, for hvilke der kan fastlaegges ONP-bestemmelser i henhold til artikel 4 Omraaderne udvaelges fra denne liste efter fremgangsmaaderne i artikel 4:

1) faste kredsloeb

2) pakke- og kredsloebskoblet datatransmission

3) tjenesteintegrerede digitalnet (ISDN)

4) taletelefoni

5) telex

6) mobile tjenester hvor dette er relevant.

Med forbehold af yderligere undersoegelser:

7) nye former for tilslutning til nettet, herunder tilslutning paa visse vilkaar til kredsloeb, der forbinder abonnentinstallationer med det offentlige nets centraler (»data over voice«), og adgang til de nye intelligente netfunktioner afhaengigt af fremskridtet med definitionsarbejdet og den teknologiske udvikling

8) tilslutning til bredbaandsnettet, afhaengigt af fremskridtet med definitionsarbejdet og den teknologiske udvikling.

BILAG 2 Referenceramme for fastlaeggelse af forslag vedroerende ONP-bestemmelser i henhold til artikel 4, stk. 4, litra d) Forslagene vedroerende ONP-bestemmelser, som defineret i artikel 2, nr. 10), fastlaegges efter foelgende referenceramme:

1. Faelles principper

Ved udarbejdelsen af de vilkaar, der er beskrevet i dette bilag, tages der fuldt ud hensyn til de relevante regler i Traktaten.

ONP-bestemmelserne udformes paa en saadan maade, at de goer det nemmere for tjenesteudbyderne og brugere at disponere, uden at det i urimeligt omfang begraenser teleselskabernes ansvar for, at nettet fungerer efter hensigten, og for, at kommunikationsforbindelserne er i den bedst mulige stand.

Medlemsstaterne kan i overensstemmelse med faellesskabsretten traeffe enhver foranstaltning, der goer det muligt for teleselskaberne at udvikle de nye muligheder, som foelger af ONP.

2. Harmoniserede tekniske graenseflader og/eller tjenestefaciliteter

Ved udarbejdelsen af ONP-bestemmelserne skal foelgende tages i betragtning med henblik paa fastlaeggelsen af de tekniske graenseflader ved passende aabne nettermineringspunkter:

- hvad angaar allerede eksisterende tjenester og net, skal de nugaeldende graenseflader fortsat finde anvendelse

- hvad angaar helt nye tjenester eller videreudvikling af eksisterende tjenester, boer de nugaeldende graenseflader ogsaa finde anvendelse i det omfang, dette er gennemfoerligt. Hvor de nugaeldende graenseflader ikke er egnede, kan der ske en videreudvikling heraf, og/eller der kan specificeres nye graenseflader

- hvad angaar net, der endnu ikke er indfoert, men for hvilke der allerede er igangsat et standardiseringsprogram, boer der ved specificeringen af nye graenseflader tages hensyn til ONP-kravene i artikel 3.

ONP-forslagene skal saa vidt muligt vaere paa linje med det igangvaerende arbejde i Den Europaeiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT), CCITT, ETSI og CEN-CENELEC.

Arbejdet paa dette omraade skal foregaa inden for de rammer, der er afstukket med Raadets direktiv 83/189/EOEF af 28. marts 1983 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (;), senest aendret ved direktiv 88/182/EOEF ($), Raadets direktiv 86/361/EOEF af 24. juli 1986 om foerste fase af den gensidige anerkendelse af typegodkendelser af teleterminaludstyr (=) og Raadets beslutning 87/95/EOEF af 22. december 1986 om standardisering inden for informationsteknologi og telekommunikation (%).

Supplerende faciliteter identificeres om noedvendigt. De kan klassificeres som:

- standardfaciliteter, hvis de stilles til raadighed i forbindelse med en specifik graenseflade og er medregnet i standardtilbuddet

- ekstrafaciliteter, hvis de kan faas som en ekstra valgmulighed i forbindelse med en specifik tjeneste ifoelge ONP-bestemmelserne.

I arbejdet indgaar udarbejdelse af forslag til tidsplaner for indfoerelse af graenseflader og tjenestefaciliteter under hensyntagen til udviklingsgraden af telenet og -tjenester i Faellesskabet.

3. Harmoniserede betingelser for tilraadighedsstillelse og brug

Det fastsaettes i fornoedent omfang i vilkaarene for tilraadighedsstillelse og i brugsbetingelserne, paa hvilke betingelser der kan opnaas tilslutning til og levering af tjenester.

Disse vilkaar kan om noedvendigt omfatte:

a) vilkaar som f.eks.:

- maksimal frist for leveringstid

- tjenestens kvalitet og navnlig transmissionskvaliteten

- vedligeholdelse

- faciliteter til rapportering af netforstyrrelser

(;) EFT nr. L 109 af 26. 4. 1983, s. 8.

($) EFT nr. L 81 af 26. 7. 1988, s. 75.

(=) EFT nr. L 217 af 5. 8. 1986, s. 21.

(%) EFT nr. L 36 af 7. 2. 1987, s. 31.

b)

brugsbetingelser som f.eks.:

- betingelser for gensalg af kapacitet

- betingelser for flerbrugeranvendelse

- betingelser for sammenkobling med offentlige og private net.

I brugsbetingelserne kan der fastlaegges vilkaar for adgangen til bestemte frekvenser samt eventuelt foranstaltninger til beskyttelse af personlige oplysninger og iagttagelse af fortrolighed for saa vidt angaar kommunikationer.

4. Harmoniserede takstprincipper

Takstprincipperne skal vaere i overensstemmelse med principperne i artikel 3, stk. 1.

Disse principper indebaerer bl.a.:

- at taksterne skal baseres paa objektive kriterier og i princippet vaere omkostningsbaserede, navnlig for de tjenester og omraader, der er omfattet af eksklusive eller saerlige rettigheder, idet fastsaettelsen af selve takstniveauet henhoerer under de nationale lovgivninger og ikke indgaar i ONP-bestemmelserne. Ved fastsaettelsen af taksterne skal det bl.a. tilstraebes, at der opstilles anvendelige takstprincipper overalt i Faellesskabet, samtidig med, at der sikres en almennyttig tjeneste, der er tilgaengelig for alle

- at taksterne skal vaere forstaaelige og skal offentliggoeres paa passende maade

- at der, for at brugerne kan vaelge mellem de forskellige tjenesteelementer, og dersom teknologien tillader det, i tilstraekkeligt omfang skal vaere fastsat saerskilte takster i overensstemmelse med Traktatens konkurrenceregler. Isaer skal de supplerende faciliteter, der ivaerksaettes for at levere visse specifikke supplerende tjenester, der generelt faktureres saerskilt af de faciliteter, der er inkluderet, og af selve transporten

- at taksterne ikke maa vaere diskriminerende og skal sikre ens behandling.

I forbindelse med enhver afgift for adgang til netressourcer eller -tjenester skal ovennaevnte principper samt Traktatens konkurrenceregler overholdes, og der skal ligeledes tages hensyn til princippet om en rimelig fordeling af de samlede omkostninger, som brugen af netressourcerne resulterer i, og noedvendigheden af et rimeligt afkast af de foretagne investeringer.

Der kan fastsaettes differentierende takster, bl.a. for at tage hoejde for oeget belastning i spidsbelastningsperioder og mangel paa trafik i trafiksvage perioder, forudsat at takstdifferentieringen er begrundet i kommercielle forhold og ikke strider mod ovennaevnte principper.

BILAG 3 Retningslinjer for ivaerksaettelse af rammedirektivet inden den 31. december 1992 I en foerste fase vil arbejdet i 1990, 1991 og 1992 vedroerende artikel 4, 5 og 6 med forbehold af fremgangsmaaderne i artikel 4, stk. 2 og 3, blive koncentreret om foelgende prioriterede omraader:

1) De saerdirektiver, der vedtages i henhold til artikel 6, skal omhandle faste kredsloeb og telefonitjenester.

2) Inden den 1. januar 1991 indfoeres der tekniske graenseflader og/eller bestemmelser for harmoniserede pakkekoblede datatransmissionstjenester og tjenesteintegrerede digitalnet (ISDN). Henvisningen til disse tekniske graenseflader og/eller bestemmelser for harmoniseret tjeneste kan inden denne dato goeres obligatorisk efter fremgangsmaaden i artikel 5, stk. 3.

3) Inden den 1. juli 1991 vedtager Raadet paa forslag af Kommissionen en henstilling om tekniske graenseflader, brugsbetingelser og takstprincipper for tilbud om pakkekoblede datatransmissionstjenester, der er i overensstemmelse med princippet om aabne net; i denne henstilling skal medlemsstaterne navnlig opfordres til at soerge for, at der paa deres omraade tilbydes mindst en pakkekoblet datatransmissionstjeneste.

4) Inden den 1. januar 1992 vedtager Raadet paa forslag af Kommissionen en lignende henstilling om ISDN.

5) I 1992 behandles paa forslag af Kommissionen et saerdirektiv om pakkekoblet datatransmission med henblik paa vedtagelse heraf. I dette forslag skal der tages hensyn til de foerste resultater af ivaerksaettelsen af den i punkt 3) naenvte henstilling.

6) Senere behandles et forslag til direktiv om ISDN. I dette forslag skal der tages hensyn til de foerste resultater af ivaerksaettelsen af den i punkt 4) naevnte henstilling.

Top