EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0666

Rådets ellevte direktiv 89/666/EØF af 21. december 1989 om offentlighed vedrørende filialer oprettet i en medlemsstat af visse former for selskaber henhørende under en anden stats retsregler

EFT L 395 af 30.12.1989, p. 36–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2017; ophævet ved 32017L1132

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/666/oj

31989L0666

Rådets ellevte direktiv 89/666/EØF af 21. december 1989 om offentlighed vedrørende filialer oprettet i en medlemsstat af visse former for selskaber henhørende under en anden stats retsregler

EF-Tidende nr. L 395 af 30/12/1989 s. 0036 - 0039
den finske specialudgave: kapitel 17 bind 1 s. 0099
den svenske specialudgave: kapitel 17 bind 1 s. 0099


RAADETS ELLEVTE DIREKTIV af 21 . december 1989 om offentlighed vedroerende filialer oprettet i en medlemsstat af visse former for selskaber henhoerende under en anden stats retsregler ( 89/666 /EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 54,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

i samarbejde med Europa-Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og

ud fra foelgende betragtninger :

For at lette de i Traktatens artikel 58 omhandlede selskabers udoevelse af etableringsfriheden er der i Traktatens artikel 54, stk . 3, litra g ), og i den almindelige plan om ophaevelse af begraensninger i etableringsfriheden foreskrevet en samordning af de garantier, som i medlemsstaterne kraeves af selskaberne til beskyttelse af saavel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser;

for saa vidt angaar offentlighed er denne samordning ind -

til nu gennemfoert gennem vedtagelsen af foerste direktiv ( 68/151/EOEF ) om kapitalselskaber ( 4 ), senest aendret ved tiltraedelsesakten af 1985; den er paa regnskabsomraadet fulgt op af fjerde direktiv ( 78/660/EOEF ) om aarsregnskaberne for visse selskabsformer ( 5 ), senest aendret ved tiltraedelsesakten af 1985, af syvende direktiv ( 83 /349/EOEF ) om konsoliderede regnskaber ( 6 ), senest aendret ved tiltraedelsesakten af 1985, og af ottende direktiv ( 84/253/EOEF ) om de personer, der skal foretage lovpligtig revision af regnskaber ( 7 );

disse direktiver finder anvendelse paa selskaberne selv, men de omfatter ikke deres filialer; oprettelsen af en filial er ligesom stiftelsen af et datterselskab en af de muligheder, som et selskab paa nuvaerende tidspunkt har for at udoeve sin etableringsret i en anden medlemsstat;

den manglende samordning for saa vidt angaar filialer, bl.a . vedroerende offentlighed, giver med hensyn til beskyttelsen af

selskabsdeltagere og tredjemand anledning til visse forskelle mellem de selskaber, som opererer i andre medlemsstater gennem oprettelse af filialer, og de selskaber, som goer det gennem stiftelse af datterselskaber;

paa dette omraade kan forskellene mellem medlemsstaternes lovgivninger forstyrre udoevelsen af etableringsretten, og det er derfor noedvendigt at afskaffe disse forskelle, for bl.a . at beskytte udoevelsen af denne ret;

for at sikre beskyttelsen af personer, som gennem en filial kommer i kontakt med et selskab, er offentlighedsskabende foranstaltninger noedvendige i den medlemsstat, hvor filialen er beliggende; en filials oekonomiske og sociale indflydelse kan i visse henseender sammenlignes med et datterselskabs sociale og oekonomiske indflydelse, og der er derfor en offentlig interesse i offentlighed om selskabet paa det sted, hvor filialen er beliggende; ved tilrettelaeggelsen af denne offentlighed boer der goeres brug af den procedure, som allerede er indfoert for kapitalselskaber inden for Faellesskabet;

denne offentlighed vedroerer en raekke vigtige dokumenter og oplysninger samt aendringer heraf;

naevnte offentlighed kan, bortset fra befoejelsen til at repraesentere selskabet, selskabets benaevnelse, retlige form, oploesning, konkurs m.v ., begraenses til oplysninger vedroerende filialerne selv og en henvisning til det register, hvori det selskab, som filialen udgoer en integrerende del af, er optaget, idet alle oplysninger vedroerende selskabet som saadant ifoelge de eksisterende faellesskabsregler er til raadighed i dette register;

de nationale bestemmelser, som paabyder offentlighed med hensyn til regnskabsdokumenter vedroerende filialer, har mistet deres berettigelse, efter at der er foretaget en samordning af de nationale lovgivninger vedroerende udarbejdelse og revision af samt offentlighed med hensyn til selskabers regnskabsdokumenter; det er derfor tilstraekkeligt at offentliggoere regnskabsdokumenterne i det register, som filialen er optaget i, saaledes som selskabet har efterproevet og offentliggjort dem;

de breve og bestillingssedler, som anvendes af filialen, skal mindst indeholde samme oplysninger som selskabets breve og bestillingssedler samt angive det register, i hvilket filialen er optaget;

for at sikre gennemfoerelsen af dette direktivs maalsaetninger og for at undgaa enhver forskelsbehandling paa grund af

selskabernes hjemland boer direktivet ogsaa omfatte filialer oprettet af selskaber, som henhoerer under tredjelandes retsregler og har en retlig form, der svarer til de selskabsformer, der er omfattet af direktiv 68/151/EOEF; for saadanne filialer er det noedvendigt med visse bestemmelser, der afviger fra dem, der gaelder for filialer af selskaber henhoerende under andre medlemsstaters retsregler, idet ovennaevnte direktiver ikke finder anvendelse paa selskaber i tredjelande;

dette direktiv griber paa ingen maade ind i filialens oplysningspligt i henhold til andre bestemmelser, der f.eks . vedroerer socialretlige spoergsmaal saasom loenmodtageres ret til oplysninger, skatteretlige spoergsmaal, samt oplysninger til statistisk brug -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

AFDELING I

Filialer af selskaber hjemmehoerende i andre medlemsstater

Artikel 1

1 . Dokumenter og oplysninger vedroerende filialer, som er oprettet i en medlemsstat af selskaber henhoerende under en anden medlemsstats retsregler, og som er omfattet af direktiv 68/151/EOEF, offentliggoeres i henhold til retsreglerne i den medlemsstat, hvor filialen er beliggende, i overensstemmelse med artikel 3 i naevnte direktiv .

2 . Naar reglerne for offentlighed vedroerende filialen er anderledes end for selskabet, et det reglerne for offentlighed vedroerende filialen, der gaelder for transaktioner med denne .

Artikel 2

1 . Den i artikel 1 omhandlede offentlighedsforpligtelse omfatter kun foelgende dokumenter og oplysninger :

a ) filialens adresse

b ) angivelse af formaalet med filialens virksomhed

c ) det register, i hvilket den i artikel 3 i direktiv 68/151/EOEF naevnte aktmappe er oprettet for selskabet, samt registreringsnummeret i dette register

d )

selskabets benaevnelse, retlige form samt filialens benaevnelse, hvis denne ikke svarer til selskabets

e )

udnaevnelse, udtraeden samt identitet for de personer, der er befoejede til at forpligte selskabet over for tredjemand og til at repraesentere det under retssager :

- i deres egenskab af lovbestemt selskabsorgan eller som medlemmer af et saadant organ, i overensstem -

melse med offentligheden vedroerende selskabet i henhold til artikel 2, stk . 1, litra d ), i direktiv 68/151/EOEF

- som selskabets faste repraesentanter i forbindelse med filialens aktiviteter, idet graenserne for deres befoejelser skal opgives

f )

- oploesning af selskabet, udnaevnelse af likvidatorer med angivelse af disses identitet og befoejelser, og likvidationens afslutning i overensstemmelse med offentligheden vedroerende selskabet i henhold til artikel 2, stk . 1, litra h ), j ) og k ), i direktiv 68/151/EOEF

- aabning af konkurs, tvangsakkord eller en anden tilsvarende procedure vedroerende selskabet;

g )

regnskabsdokumenter i overensstemmelse med artikel 3;

h )

lukning af filialen .

2 . Den medlemsstat, i hvilken en filial er oprettet, kan fastsaette, at foelgende skal offentliggoeres som omhandlet i artikel 1 :

a ) underskriftsproever for i naervaerende artikels stk . 1, litra e ) og f ), omhandlede personer;

b ) stiftelsesoverenskomsten og vedtaegterne, saafremt disse foreligger som et saerskilt dokument, jf . artikel 2, stk . 1, litra a ) til c ), i direktiv 68/151/EOEF, samt aendringer i disse dokumenter;

c ) en attestation fra registret som omhandlet i naervaerende artikels stk . 1, litra c ), om selskabets eksistens;

d ) en angivelse af sikkerhedsstillelse i de af selskabets formuegoder, der befinder sig i denne medlemsstat, for saa vidt denne offentlighed vedroerer en saadan sikkerhedsstillelses gyldighed .

Artikel 3

Den i artikel 2, stk . 1, litra g ), omhandlede offentlighedsforpligtelse omfatter kun selskabets regnskabsdokumenter, saaledes som de er udarbejdet, revideret og offentliggjort efter retsreglerne i den medlemsstat, som selskabet henhoerer under, i overensstemmelse med direktiv 78/660/EOEF, 83/349/EOEF og 84/253/EOEF .

Artikel 4

Den medlemsstat, i hvilken en filial er oprettet, kan foreskrive, at de i artikel 2, stk . 2, litra b ), og i artikel 3 omhandlede dokumenter skal offentliggoeres paa et af Faellesskabets officielle sprog, samt at oversaettelser af disse dokumenter skal vaere bekraeftet .

Artikel 5

Har et selskab oprettet flere filialer i en anden medlemsstat, er det tilstraekkeligt, at den i artikel 2, stk . 2, litra b ), og i

artikel 3 omhandlede offentliggoerelse efter selskabets valg sker i ét af de registre, i hvilke dets filialer er registreret .

I saa fald vil offentlighedsforpligtelsen for saa vidt angaar de oevrige filialer vaere opfyldt ved, at det oplyses, i hvilket register, der er foretaget offentliggoerelse, tillige med registreringsnummeret for den paagaeldende filial i naevnte register .

Artikel 6

Medlemsstaterne foreskriver, at breve og bestillingssedler, som anvendes af filialen, foruden de i artikel 4 i direktiv 68/151/EOEF omhandlede oplysninger skal angive det register, i hvilket filialens aktmappe er oprettet, samt filialens registreringsnummer i dette register .

ADFELING II

Filialer af selskaber hjemmehoerende i tredjelande

Artikel 7

1 . Dokumenter og oplysninger vedroerende filialer, der er oprettet i en medlemsstat af selskaber, som ikke henhoerer under retsreglerne i en medlemsstat, men som har en retlig form, der svarer til de i direktiv 68/151/EOEF omhandlede selskabsformer, offentliggoeres efter retsreglerne i den medlemsstat, i hvilken filialen er oprettet, i overensstemmelse med artikel 3 i naevnte direktiv .

2 . Artikel 1, stk . 2, finder anvendelse .

Artikel 8

Den i artikel 7 omhandlede offentlighedsforpligtelse omfatter mindst foelgende dokumenter og oplysninger :

a) filialens adresse

b ) angivelse af filialens virksomhed

c ) hvilken stats retsregler selskabet henhoerer under

d ) det register, i hvilket selskabet er optaget, og registreringsnummeret i dette register, hvis det kraeves i henhold til de paagaeldende retsregler

e )

stiftelsesoverenskomsten og vedtaegterne, saafremt disse foreligger som et saerskilt dokument, samt alle aendringer af disse dokumenter

f )

selskabets retlige form, hjemsted og formaal samt mindst en gang om aaret dets tegnede kapital, dersom disse oplysninger ikke er indeholdt i de under litra e ) naevnte dokumenter

g )

selskabets benaevnelse samt filialens benaevnelse, hvis denne ikke svarer til selskabets

h )

udnaevnelse, udtraeden samt identitet for de personer, der er befoejede til at forpligte selskabet over for tredjemand og til at repraesentere det under retssager

- i deres egenskab af lovbestemt selskabsorgan eller som medlemmer af et saadant organ

- som selskabets faste repraesentanter i forbindelse med filialens aktiviteter .

Det skal praeciseres, hvor vidt disse personers befoejelser gaar, samt om de kan udoeve dem hver for sig eller skal handle i forening med andre;

i )

- oploesning af selskabet og udnaevnelse af likvidatorer med angivelse af disses identitet og befoejelser, og likvidationens afslutning

- aabning af konkurs eller akkord eller en anden tilsvarende procedure vedroerende selskabet

j )

regnskabsdokumenter i overensstemmelse med artikel 9

k )

lukning af filialen .

Artikel 9

1 . Den i artikel 8, litra j ), omhandlede offentlighedsforpligtelse omfatter selskabets regnskabsdokumenter, saaledes som de er udarbejdet, revideret og offentliggjort efter retsreglerne i den stat, som selskabet henhoerer under. Er disse dokumenter ikke udarbejdet paa samme eller paa tilsvarende maade som de regnskabsdokumenter, der udarbejdes efter henholdsvis direktiv 78/660/EOEF og 83/349/EOEF, kan medlemsstaterne kraeve udarbejdelse og offentliggoerelse af regnskabsdokumenter, der vedroerer filialens virksomed .

2 . Artikel 4 og 5 finder anvendelse .

Artikel 10

Medlemsstaterne foreskriver, at breve og bestillingssedler, som anvendes af filialen, skal angive det register, i hvilket filialens aktmappe er oprettet, samt filialens registreringsnummer i dette register . Hvis lovgivningen i den stat, som selskabet henhoerer under, kraever optagelse i et register, skal dette register og selskabets registreringsnummer ligeledes angives .

AFDELING III

Angivelse af filialerne i selskabets aarsberetning

Artikel 11

I artikel 46, stk . 2, i direktiv 78/660/EOEF tilfoejes foelgende litra :

»e ) selskabets eventuelle filialer .«

AFDELING IV

Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 12

Medlemsstaterne fastsaetter passende sanktioner for det tilfaelde, at den i artikel 1, 2, 3, 7, 8 og 9 paabudte offentlighed ikke efterkommes, samt for det tilfaelde at de i artikel 6 og 10 foreskrevne pligtige oplysninger ikke er anfoert i brevene og bestillingssedlerne .

Artikel 13

Hver medlemsstat bestemmer, hvilke personer der skal soerge for, at de i dette direktiv foreskrevne offentlighedsformaliteter opfyldes .

Artikel 14

1 . Artikel 3 og 9 finder ikke anvendelse paa filialer, der er oprettet af de kreditinstitutter og finansieringsinstitutter, som omhandles i direktiv 89/117/EOEF ( 8).

2 . Indtil en senere samordning finder sted, kan medlemsstaterne undlade at anvende artikel 3 og 9 paa filialer, der er oprettet af forsikringsselskaber .

Artikel 15

Artikel 54 i direktiv 78/660/EOEF og artikel 48 i direktiv 83/349/EOEF udgaar .

Artikel 16

1 . Medlemsstaterne vedtager de fornoedne love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv

inden den 1 . januar 1992 . De underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne fastsaetter, at de i stk . 1 omhandlede love og administrative bestemmelser finder anvendelse fra den 1 . januar 1993, og for saa vidt angaar regnskabsdokumenterne gaelder de for foerste gang for aarsregnskaberne for det regnskabsaar, der begynder den 1 . januar 1993 eller i loebet af 1993 .

3 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 17

Det kontaktudvalg, der er nedsat i henhold til artikel 52 i direktiv 78/660/EOEF, har ligeledes til opgave

a ) at lette en harmoniseret gennemfoerelse af dette direktiv gennem regelmaessige samraad, navnlig vedroerende konkrete problemer i forbindelse med dets gennemfoerelse, uden at dette dog beroerer anvendelsen af Traktatens artikel 169 og 170;

b ) om noedvendigt at raade Kommissionen med hensyn til tilfoejelser til eller aendringer af dette direktiv .

Artikel 18

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 21 . december 1989 .

Paa Raadets vegne

E . CRESSON

Formand

( 1 ) EFT nr . C 105 af 21 . 4 . 1988, s . 6 .

( 2 ) EFT nr . C 345 af 21 . 12 . 1987, s . 76 og EFT nr . C 256 af 9 . 10 . 1989, s . 72 .

( 3 ) EFT nr . C 319 af 30 . 11 . 1987, s . 61 .

( 4 ) EFT nr. L 65 af 14 . 3 . 1968, s . 8 .

( 5 ) EFT nr . L 222 af 14 . 8 . 1978, s . 11 .

( 6 ) EFT nr . L 193 af 18 . 7 . 1983, s . 1 .

( 7 ) EFT nr . L 126 af 12 . 5 . 1984, s . 20.(8 ) EFT nr . L 44 af 16 . 2 . 1989, s . 40 .

Top