EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0662

Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked

OJ L 395, 30.12.1989, p. 13–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 031 P. 216 - 225
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 031 P. 216 - 225
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 214 - 224
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 214 - 224
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 214 - 224
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 214 - 224
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 214 - 224
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 214 - 224
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 214 - 224
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 214 - 224
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 214 - 224
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 202 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 202 - 212
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 016 P. 3 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; ophævet og erstattet af 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/662/oj

31989L0662

Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked

EF-Tidende nr. L 395 af 30/12/1989 s. 0013 - 0022
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 31 s. 0216
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 31 s. 0216


RAADETS DIREKTIV af 11 . december 1989 om veterinaerkontrol i samhandelen i Faellesskabet med henblik paa gennemfoerelse af det indre marked ( 89/662/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og

ud fra foelgende betragtninger :

Faellesskabet skal fastsaette foranstaltninger for gradvis at virkeliggoere det indre marked i loebet af en periode, der udloeber den 31 . december 1992;

hvis de faelles markedsordninger for animalske produkter og produkter af animalsk oprindelse skal fungere harmonisk, forudsaetter det, at de veterinaere hindringer for udviklingen af samhandelen i Faellesskabet med de paagaeldende produkter forsvinder; i dette oejemed udgoer de frie varebevaegelser for landbrugsprodukter et grundlaeggende element i de faelles markedsordninger og boer muliggoere en rationel udvikling af landbrugsproduktionen samt en optimal anvendelse af produktionsfaktorerne;

paa veterinaeromraadet benyttes graenserne for oejeblikket til at foretage kontrol, der gaar ud paa at sikre beskyttelse af folkesundheden og dyresundheden;

det endelige maal gaar ud paa et begraense veterinaerkontrollen til afsendelsesstedet; gennemfoerelsen af dette maal indebaerer en harmonisering af vaesentlige krav med hensyn til beskyttelse af folkesundheden og dyresundheden;

med henblik paa gennemfoerelsen af det indre marked boer der indtil dette maal faktisk er gennemfoert laegges vaegt paa den kontrol, der skal foretages ved afsendelsen og organisere kontrol, der kan finde sted paa bestemmelsesstedet; med loesning afskaffes muligheden for at foretage veterinaerkontrol ved Faellesskabets indre graenser;

denne loesning indebaerer en staerkere tillid til den veterinaerkontrol, der foretages af afsendelsesmedlemsstaten; det er vigtigt, at denne drager omsorg for, at veterinaerkontrollen foretages paa passende maade;

i bestemmelsesmedlemsstaten kan veterinaerkontrollen foretages ved stikproever paa bestemmelsesstedet; i tilfaelde af grov mistanke om uregelmaessigheder kan veterinaerkontrollen dog foretages, medens varen er undervejs;

medlemsstaterne skal forelaegge en plan, hvori de goer rede for, hvorledes de agter at gennemfoere kontrollen; denne plan skal godkendes af Faellesskabet;

det er vigtigt at fastsaette, hvad der skal goeres i tilfaelde af en veterinaerkontrol, der viser, at forsendelsen er uregelmaessig; i den forbindelse findes der tre muligheder : den foerste gaar ud paa at fastsaette, at de urigtige dokumenter bringes i orden, den anden har til formaal at forhindre enhver fare ved konstateringen af en epizootisk sygdom, en ny, alvorlig og smitsom sygdom, eller ethvert andet forhold, der kan

medfoere fare for dyrs eller menneskers sundhed, medens den

tredje drejer sig om det tilfaelde, hvor varerne ikke svarer til de stillede betingelser af andre grunde end de ovenfor omhandlede;

der boer fastsaettes en procedure for afgoerelse af tvister, der kan opstaa med hensyn til forsendelser fra en virksomhed, et produktionscenter eller et foretagende;

det er vigtigt at fastsaette en beskyttelsesordning; paa dette felt boer ansvaret isaer af effektivitetsaarsager i foerste omgang paahvile afsendelsesmedlemsstaten; Kommissionen boer kunne gribe hurtigt ind, bl.a . ved at begive sig til stedet og ved at traeffe foranstaltninger, der er passende for situationen;

for at have virkning boer bestemmelserne i dette direktiv daekke samtlige varer, der i samhandelen i Faellesskabet er underkastet veterinaermaessige krav;

med hensyn til visse epizootier hersker der endnu forskellige sundhedsmaessige tilstande i medlemsstaterne, og indtil Faellesskabet har taget stilling til midlerne til bekaempelse af disse sygdomme, boer der midlertidigt tages forbehold med hensyn til spoergsmaalet om kontrol af EF-samhandelen med levende dyr og gives tilladelse til at foretage en kontrol af dokumenterne under transporten; paa det nuvaerende harmoniseringstrin, og indtil der foreligger EF-regler, boer varer, som ikke omfattes af harmoniserede regler, stadig opfylde bestemmelseslandets krav, for saa vidt som disse er i overensstemmelse med Traktatens artikel 36;

bestemmelserne i de eksisterende direktiver boer tilpasses de nye regler i naervaerende direktiv;

disse regler boer gennemgaas paany inden 1993;

det boer overlades til Kommissionen at fastsaette gennemfoerelsesbestemmelser til dette direktiv; i dette oejemed boer der fastsaettes procedurer, der indfoerer et snaevert og effektivt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne i Den Staaende Veterinaerkomité -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Medlemsstaterne soerger for, at veterinaerkontrollen med produkter af animalsk oprindelse, der er omfattet af de i bilag A anfoerte direktiver eller af artikel 14, og som skal indgaa i samhandelen, ikke laengere foretages ved graenserne, men foretages efter bestemmelserne i dette direktiv, jf . dog artikel 6 .

Artikel 2

I dette direktiv forstaas ved

1 ) Veterinaerkontrol : fysisk kontrol af og/eller administrative formaliteter vedroerende de i artikel 1 i naevnte produkter med henblik paa direkte eller indirekte at beskytte dyrs og menneskers sundhed

2 ) Samhandel : handel mellem medlemsstater med varer i henhold til Traktatens artikel 9, stk . 2

3 ) Virksomhed: enhver autoriseret virksomhed, som producerer, oplagrer eller forarbejder de i artikel 1 naevnte produkter

4 ) Kompetente myndigheder : en medlemsstats centrale myndigheder, der er kompetent til at udfoere veterinaerkontrol, eller enhver myndighed, til hvem de har delegeret denne kompetence

5 ) Embedsdyrlaege : dyrlaege udpeget af medlemsstatens kompetente centrale myndigheder .

KAPITEL I

Kontrol paa oprindelsesstedet

Artikel 3

1 . Medlemsstaterne soerger for, at samhandelen kun omfatter de i artikel 1 omhandlede produkter, der er fremstillet, kontrolleret, maerket og etiketteret i henhold til EF-bestemmelserne med henblik paa produkternes bestemmelse, og som under hele transporten frem til modtageren er ledsaget af sundhedscertifikatet eller hygiejnecertifikatet, hvori modtageren er anfoert, eller af et hvilket som helst andet dokument som foreskrevet i EF-veterinaerbestemmelserne .

Oprindelsesvirksomhederne soerger ved loebende selvkontrol for, at deres produkter opfylder de i foerste afsnit omhandlede krav .

Uden at det i oevrigt beroerer de kontrolopgaver, som ifoelge EF-bestemmelserne paahviler embedsdyrlaegerne, foretager de kompetente myndigheder regelmaessigt kontrol af virksomhederne med henblik paa at sikre, at de produkter, der skal indgaa i samhandelen, er i overensstemmelse med EF-kravene eller - i de i denne artikels stk . 3, og i artikel 14 omhandlede tilfaelde - med bestemmelsesmedlemsstatens krav .

Naar der er begrundet mistanke om, at betingelserne ikke overholdes, foretager de kompetente myndigheder de fornoedne undersoegelser, og naar mistanken bekraeftes, traeffer de passende foranstaltninger, som i givet fald kan indebaere tilbagekaldelse af autorisationen .

2 . Naar en transport omfatter produkter til flere forskellige bestemmelsessteder, skal produkterne pakkes i et antal varepartier, der svarer til antallet af bestemmelsessteder . Hvert vareparti skal ledsages af det ovenfor naevnte certifikat eller dokument .

Naar de i artikel 1 omhandlede produkter skal eksporteres til tredjelande, skal transporten vaere under toldkontrol helt frem til det sted, hvor Faellesskabets toldomraade forlades .

3 . Medlemsstater, som fakultativt indfoerer produkter fra visse tredjelande, underretter Kommissionen og de andre medlemsstater om en saadan import .

Naar produkterne indfoeres til Faellesskabets toldomraade af en anden medlemsstat end dem, der er naevnt i foerste afsnit, foretager den paagaeldende medlemsstat i overensstemmelse med artikel 6, stk . 1 ved hjaelp af dokumenterne en kontrol af de paagaeldende produkters oprindelses - og bestemmelsessted .

Bestemmelsesmedlemsstaterne forbyder videreforsendelse fra deres omraade af saadanne produkter, medmindre bestemmelsesstedet er en anden medlemsstat, der ligeledes foretager fakultativ import fra tredjelande .

Artikel 4

1 . Afsendermedlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at sikre, at virksomhederne opfylder de veterinaermaessige krav paa alle stadier af produktionen, oplagringen, markedsfoeringen og transporten af de i artikel 1 naevnte produkter .

De soerger isaer for,

- at de produkter, der er fremstillet i overensstemmelse med de i bilag A naevnte direktiver, veterinaermaessigt kontrolleres paa samme maade, hvadenten de skal indgaa i EF-samhandelen eller er bestemt til medlemsstatens eget marked,

- at de i bilag B omhandlede produkter ikke videreforsendes til en anden medlemsstats omraade, hvis de ikke kan afsaettes paa deres eget omraade af de aarsager, som naevnes i Traktatens artikel 36 .

2 . Afsendermedlemsstaterne traeffer passende administrative, lovmaessige og strafferetlige foranstaltninger med henblik paa at sanktionere enhver overtraedelse af veterinaerlovgivningen, der begaas af fysiske eller juridiske personer, naar det konstateres, at EF-bestemmelserne overtraedes, eller isaer naar det fastslaas, at de udstedte certifikater eller dokumenter ikke svarer til produkternes virkelige tilstand, eller at hygiejnemaerket er blevet anbragt paa produkter, som ikke er i overensstemmelse med de naevnte bestemmelser .

KAPITEL II

Kontrol paa bestemmelsesstedet

Artikel 5

1 . Bestemmelsesmedlemsstaten ivaerksaetter foelgende kontrolforanstaltninger :

a ) De kompetente myndigheder kan paa varens bestemmelsessted ved ikke-diskriminerende veterinaer stikproevekontrol undersoege, om kravene i artikel 3 er opfyldt; de kan i den forbindelse udtage proever .

Endvidere kan transit - eller bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndigheder, naar de ligger inde med oplysninger, som tyder paa, at der er sket en overtraedelse, ligeledes foretage kontrol under varernes transport paa den paagaeldende medlemsstat omraade, herunder kontrol af transportmidlernes overensstemmelse med gaeldende regler .

b ) Saafremt de i artikel 1 omhandlede produkter, der har oprindelse i en anden medlemsstat, er bestemt til

- en virksomhed, der kontrolleres af en embedsdyrlaege, skal denne soerge for, at den paagaeldende virksomhed kun modtager de paagaeldende produkter, hvis de med hensyn til maerkning, etikettering og ledsagedokumenter opfylder kravene i artikel 3, stk . 1, eller - for saa vidt angaar de i bilag B omhandlede produkter - hvis de er forsynet med det dokument, som er foreskrevet i bestemmelseslandets lovgivning,

- en autoriseret mellemhandler, som foretager en opdeling af varepartierne, eller en handelsvirksomhed med mange filialer eller enhver anden virksomhed, der ikke til stadighed er underkastet kontrol, har de paagaeldende virksomheder pligt til foer enhver opdeling eller markedsfoering at kontrollere, at de i foerste led naevnte maerker, certifikater eller dokumenter forefindes, samt at indberette enhver forsoemmelse eller afvigelse til de kompetente myndigheder,

- andre modtagere, bl.a . ved aflaesning af en del af varepartiet under transporten, skal varepartiet i overensstemmelse med artikel 3, stk . 1, vaere ledsaget af originalen til det i foerste led naevnte certifikat .

Den garanti, de i andet og tredje led omtalte modtagere skal give, fastlaegges i en aftale, der indgaas med de kompetente myndigheder i forbindelse med den i stk . 3 omhandlede forudgaaende registrering . De kompetente myndigheder kontrollerer ved hjaelp af stikproever, om disse garantier overholdes .

2 . Hvor der ikke, som EF-bestemmelserne foreskriver det, er fastlagt EF-normer samt i det i artikel 14 omhandlede tilfaelde, kan bestemmelsesmedlemsstaten, under overholdelse af Traktatens generelle bestemmelser, kraeve, at oprindelsesvirksomheden overholder de normer, der gaelder i henhold til den paagaeldende medlemsstats nationale lovgivning, jf . dog artikel 4 . Oprindelsesmedlemsstaten sikrer, at de paagaeldende produkter opfylder disse krav .

3 . Virksomheder, som modtager produkter fra en anden medlemsstat, eller som foretager en fuldstaendig opdeling af et vareparti af saadanne produkter .

a ) skal paa de kompetente myndigheders anmodning forinden registreres,

b ) skal foere et register over leverancerne,

c ) skal paa de kompentente myndigheders anmodning underrette disse om ankomsten af varer fra en anden medlemsstat, i det omfang det er noedvendigt for den i stk . 1 naevnte kontrol;

d ) skal i en periode, der fastsaettes af de kompetente myndigheder, dog i mindst seks maaneder, opbevare de i artikel 3 naevnte sundhedscertifikater, hygiejnecertifikater eller dokumenter med henblik paa forevisning for de kompetente myndigheder paa disses anmodning .

4 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 18 .

5 . Paa grundlag af en rapport fra Kommissionen ledsaget af eventuelle aendringsforslag behandler Raadet paa ny denne artikel tre aar efter direktivets ivaerksaettelse .

Artikel 6

1 . Medlemsstaterne paaser ved den kontrol, der foretages paa steder, hvor produkter fra tredjelande kan indfoeres til Faellesskabets toldomraade, saasom havne, lufthavne og graenseovergangssteder faelles med tredjelande, at foelgende foranstaltninger traeffes :

a ) Kontrol af produkternes oprindelsesdokumenter .

b ) Hvis der er tale om produkter indfoert fra tredjelande, skal de under toldkontrol sendes til inspektionsstederne for der at underkastes veterinaerkontrol .

De i bilag A naevnte produkter kan ikke toldklareres, medmindre kontrollen viser, at de er i overensstemmelse med EF-bestemmelserne .

De i bilag B naevnte produkter eller produkter, som er genstand for fakultativ indfoersel i henhold til artikel 3, stk . 3, og som efter indfoersel til Faellesskabet skal videresendes til en anden medlemsstats omraade, skal

- enten underkastes veterinaerkontrol med henblik paa at sikre, at de er i overensstemmelse med bestemmelsesmedlemsstatens lovgivning .

- eller efter almindelig visuel kontrol af, at der er overensstemmelse mellem dokumenter og produkter, under toldkontrol videreforsendes til bestemmelsesstedet, hvor veterinaerkontrollen skal finde sted .

c ) Produkter med oprindelse i Faellesskabet underkastes de kontrolregler, som er fastsat i artikel 5 .

2 . Fra den 1 . januar 1993 og uanset stk . 1 skal alle produkter, som transporteres med transportmidler, som regelmaessigt og direkte forbinder to geografiske punkter i Faellesskabet, underkastes de i artikel 5 omhandlede kontrolbestemmelser .

Artikel 7

1 . Konstaterer bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndigheder ved en kontrol paa forsendelsens bestemmelsessted eller under transporten,

a ) at der forekommer stoffer, som har foraarsaget en af de sygdomme, der er naevnt i direktiv 82/894/EOEF ( 4 ), senest aendret ved Kommissionens afgoerelse 89/162/EOEF ( 5 ), eller en zoonose eller sygdom eller et hvilket som helst andet forhold, der kan udgoere en alvorlig fare for dyr eller mennesker, goer sig gaeldende, eller at produkterne kommer fra et omraade, der er smittet med en epizootisk sygdom, paabyder de, medmindre det drejer sig om veterinaerpolitimaessige forhold eller om produkter, som er blevet underkastet en af de behandlinger, der er naevnt i artikel 4 i direktiv 80/215/EOEF ( 6 ), senest aendret ved direktiv 88/660/EOEF ( 7 ), destruktion af partiet eller enhver anden anvendelse, som er fastsat i EF-bestemmelserne .

Udgifterne til destruktion af partiet paahviler afsenderen eller dennes repraesentant.

De kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten giver oejeblikkelig pr . telex de kompetente myndigheder i de oevrige medlemsstater og Kommissionen meddelelse om de konstaterede forhold samt om de afgoerelser, de har truffet, og begrundelsen herfor .

Der kan ivaerksaettes beskyttelsesforanstaltninger som fastsat i artikel 9 .

Endvidere kan kommissionen, efter anmodning fra en medlemsstat og efter fremgangsmaaden i artikel 17, for at imoedegaa situationer, der ikke er daekket af EF-bestemmelserne, traeffe afgoerelse om enhver noedvendig foranstaltning med henblik paa at sikre en faelles strategi blandt medlemsstaterne;

b ) at varerne ikke opfylder betingelserne i EF-direktiverne eller eventuelt nationale normer, hvor der ikke er truffet afgoerelse om de i direktiverne foreskrevne EF-normer, kan de, medmindre der fra et sundhedsmaessigt eller veterinaerpolitimaessigt synspunkt er noget til hinder herfor, give afsenderen eller dennes repraesentant valget mellem :

- destruktion af varerne eller

- anden anvendelse af varerne, herunder tilbagesendelse med tilladelse fra de kompetente myndigheder i det land, hvor oprindelsesvirksomheden er beliggende .

b ) - Dog kan der, hvis der konstateres forsoemmelser vedroerende certifikatet eller dokumenterne, gives afsenderen en frist til at faa bragt dokumenterne i orden, foer sidstnaevnte mulighed benyttes .

2 . Kommissionen udarbejder efter fremgangsmaaden i artikel 18 en liste over i de stk . 1 omhandlede stoffer eller sygdomme samt gennemfoerelsesbestemmelserne til naervaerende artikel .

Artikel 8

1 . I de i artikel 7 omhandlede tilfaelde saetter de kompetente myndigheder i en bestemmelsesmedlemsstat sig straks i forbindelse med de kompetente myndigheder i afsendermedlemsstaten . Sidstnaevnte myndigheder traeffer de noedvendige foranstaltninger og meddeler de kompetente myndigheder i foerstnaevnte medlemsstat, hvilken kontrol der er udfoert, hvilke afgoerelser der er truffet samt begrundelsen for disse .

Hvis bestemmelsesmedlemsstaten naerer frygt, for, at disse foranstaltninger ikke er tilstraekkelige, soeger den sammen med de kompetente myndigheder i den anden implicerede medlemsstat at rette op paa situationen, idet der eventuelt aflaegges et besoeg paa stedet .

Naar den i artikel 7 omhandlede kontrol foerer til konstatering af gentagne forsoemmelser, underretter de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten Kommissionen og de oevrige medlemsstaters veterinaertjenester herom .

Kommissionen kan efter anmodning fra de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten eller paa eget initiativ under hensyn til arten af de konstaterede overtraedelser

- sende en kontroldelegation til stedet,

- paalaegge en embedsdyrlaege, som er godkendt af de involverede parter, og hvis navn skal staa paa en liste, der udarbejdes af Kommissionen efter indstilling fra medlemsstaterne, at kontrollere forholdene i den paagaeldende virksomhed, eller

- paalaegge de kompetente myndigheder at foroege antallet af proever af den paagaeldende virksomheds produktion .

Den meddeler medlemsstaterne sine konklusioner .

Naar disse foranstaltninger traeffes for at imoedegaa gentagne forsoemmelser fra en given virksomheds side, paalaegger Kommissionen den paagaeldende virksomhed at afholde udgifterne i forbindelse med anvendelsen af de ovenstaaende led .

Indtil Kommissionens konklusioner foreligger, skal afsendermedlemsstaten efter anmodning fra bestemmelsesmedlemsstaten forstaerke kontrollen med produkterne fra den paagaeldende virksomhed, og naar tungtvejende hensyn til dyrs og menneskers sundhed taler herfor, tilbagekalde virksomhedens autorisation .

Bestemmelmsesmedlemsstaten kan for sit vedkommende skaerpe kontrollen med produkterne fra samme virksomhed .

Efter anmodning fra en af de to beroerte medlemsstater skal Kommissionen, hvis den sagkyndiges udtalelse bekraefter forsoemmelserne, efter fremgangsmaaden i artikel 17 traeffe passende foranstaltninger, som kan vaere saa vidtraekkende som at give medlemsstaterne tilladelse til midlertidigt at naegte indfoersel paa deres omraade af produkter fra denne virksomhed . Foranstaltningerne skal hurtigst muligt stadfaestes eller aendres efter fremgangsmaaden i artikel 17 .

De almindelige gennemfoerelsesbestemmelser til denne artikel fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 18 .

2 . De klagemuligheder, der i henhold til gaeldende lovgivning i medlemsstaterne kan anvendes over for de afgoerelser, der traeffes af de kompetente myndigheder, beroeres ikke af dette direktiv .

De afgoerelser, der traeffes af bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndigheder, skal meddeles afsenderen eller dennes repraesentant med angivelse af grundene dertil, samt de kompetente myndigheder i afsendermedlemsstaten .

Efter anmodning fra afsenderen eller dennes repraesentant skal de begrundede afgoerelser meddeles ham skriftligt med angivelse af de klagemuligheder, der efter gaeldende lov staar til hans raadighed, samt af form og frister for indgivelse af klage .

Dog kan de to parter i tilfaelde af tvist - uden at det beroerer ovennaevnte klagemuligheder - hvis de er enige herom, inden for en frist paa hoejst 1 maaned, forelaegge tvisten for en sagkyndig, som skal vaere opfoert paa en liste over Faellesskabets sagkyndige, der skal opstilles af Kommissionen . Udgifterne i forbindelse med denne sagkyndige bistand paahviler Faellesskabet .

Den sagkyndige skal afgive udtalelse inden for hoejst 72 timer . Parterne underkaster sig den sagkyndiges udtalelse under overholdelse af EF-veterinaerbestemmelserne .

3 . Udgifterne til tilbagesendelse af forsendelsen, oplagring af varerne, disses anvendelse til andre formaal eller destruktion paahviler modtageren .

KAPITEL III

Faelles bestemmelser

Artikel 9

1 . En medlemsstat underretter straks de oevrige medlemsstater og Kommissionen, naar det konstateres, at der paa dens

omraade forekommer en af de i direktiv 82/894/EOEF omhandlede sygdomme, eller naar der konstateres zoonoser, sygdomme eller andre forhold, der kan udgoere en alvorlig fare for dyrs og menneskers sundhed .

Oprindelsesmedlemsstaten ivaerksaetter straks de bekaempelsesforanstaltninger eller forebyggende foranstaltninger, der er fastlagt i EF-bestemmelserne, navnlig afgraensning af de heri foreskrevne iagttagelsesdistrikter, eller traeffer enhver anden foranstaltning, som den finder hensigtsmaessig .

Bestemmelses - eller transitmedlemsstaten, som under en kontrol omhandlet i artikel 5 har konstateret en af de sygdomme eller andre forhold, som er omhandlet i foerste afsnit, kan om noedvendigt traeffe forebyggende foranstaltninger, der er fastlagt i EF-bestemmelserne .

Indtil der er truffet foranstaltninger i overensstemmelse med stk . 4, kan bestemmelsesmedlemsstaten, naar tungtvejende hensyn til menneskers og dyrs sundhed taler herfor, traeffe sikkerhedsforanstaltninger over for de beroerte virksomheder eller i tilfaelde af en epizooti oprette det iagttagelsesdistrikt, som er foreskrevet i EF-bestemmelserne .

De trufne foranstaltninger meddeles straks Kommissionen og de oevrige medlemsstater .

2 . En eller flere repraesentanter for Kommissionen kan efter anmodning fra den i stk . 1, foerste afsnit, naevnte medlemsstat eller paa Kommissionens initiativ straks tage til stedet, for i samarbejde med de kompetente myndigheder at undersoege, hvilke foranstaltninger der er truffet, og afgive en udtalelse om foranstaltningerne .

3 . Hvis Kommissionen ikke er blevet informeret om disse foranstaltninger, eller hvis den finder foranstaltningerne utilstraekkelige, kan den i samarbejde med den beroerte medlemsstat traeffe sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til produkterne fra det epizooti -ramte omraade eller fra en bestemt virksomhed, indtil Den Staaende Veterinaerkomité traeder sammen . Disse foranstaltninger skal saa hurtigt som muligt forelaegges Den Staaende Veterinaerkomité for at blive stadtfaestet, aendret eller ophaevet efter fremgangsmaaden i artikel 17 .

4 . Under alle omstaendigheder lader Kommissionen snarest muligt Den Staaende Veterinaerkomité undersoege situationen . Den traeffer efter fremgangsmaaden i artikel 17 de noedvendige foranstaltninger for de i artikel 1 omhandlede produkter og, hvis situationen kraever det, for produkter med oprindelsesstatus eller heraf afledte produkter . Den foelger situationens udvikling og aendrer eller ophaever de trufne afgoerelser efter samme procedure paa baggrund af denne udvikling .

5 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel samt listen over zoonoser og andre forhold, der kan udgoere en alvorlig fare for menneskers sundhed, vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 18 .

Artikel 10

Hver medlemsstat og Kommissionen udpeger den eller de tjenester med kompetence paa veterinaerkontrolomraadet, der skal foretage veterinaerkontrollen og varetage samarbejdet med kontroltjenesterne i de oevrige medlemsstater .

Artikel 11

Medlemsstaterne soerger ligeledes for, at funktionaerer fra deres veterinaerjenester, i givet fald i samarbejde med funktionaerer fra andre tjenester, der har befoejelser hertil, bl.a . kan

- foretage tilsyn med lokaler, kontorer, laboratorier, anlaeg, transportmidler, udstyr og materiel, rengoerings - og vedligeholdelsesmidler, metoder til produktion og behandling af produkter samt maerkning, etikettering og praesentation af disse produkter,

- kontrollere, om personalet overholder kravene i de tekster, der er anfoert i bilag A

- udtage proever af produkter, som er oplagret eller til salg, er markedsfoert eller er under transport

- gennemgaa den dokumentation eller de edb-oplysninger, der anvendes ved den kontrol, som er et resultat af de i henhold til artikel 3, stk . 1, trufne foranstaltninger .

Med henblik herpaa skal de kontrollerede virksomheder samarbejde med de paagaeldende funktionaerer i det omfang, det er noedvendigt for udfoerelsen af disses opgave .

Artikel 12

1 . Artikel 8, stk . 3, samt artikel 10 og 11 i direktiv 64/433/EOEF ( 8 ), senest aendret ved direktiv 88/657/EOEF ( 9 ), udgaar .

2 . Artikel 5, stk . 3 og 4, samt artikel 9, 10 og 11 i direktiv 71/118/EOEF ( 10 ), senest aendret ved direktiv 88/657/EOEF, udgaar .

3 . I direktiv 72/461/EOEF ( 11 ), senest aendret ved direktiv 87/489/EOEF ( 12 ),

ii ) udgaar artikel 5, stk . 2 til 5, samt artikel 6 og 8;

ii ) erstattes i artikel 8a henvisningen til artikel 8 med en henvisning til artikel 9 i direktiv 89/662/EOEF .

4 . Artikel 7, stk . 3, samt artikel 12 og 16 i direktiv 77/99/EOEF ( 13 ), senest aendret ved direktiv 89/227/EOEF ( 14 ), udgaar .

5 . I direktiv 80/215/EOEF

ii ) udgaar artikel 5, stk . 2 til 5, samt artikel 6 og 7;

ii ) erstattes i artikel 7a henvisningen til artikel 7 med en henvisning til artikel 9 i direktiv 89/662/EOEF .

6 . Artikel 5, stk . 3 og 4, samt artikel 7, 8 og 12 i direktiv 85/397/EOEF ( 15 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 3768/85 ( 16 ), udgaar .

7 . Artikel 10, stk . 1 og 3, i direktiv 88/657/EOEF ( 17 ) udgaar .

8 . Artikel 8 og 9 i direktiv 89/437/EOEF ( 18 ) udgaar .

9 . I bilag B til direktiv 72/462 /EOEF tilfoejes foelgende i certifikatet : »Foerste modtagers navn og adresse «.

Artikel 13

1 . I direktiv 64/433/EOEF og 71/118/EOEF tilfoejes foelgende artikel :

»Artikel 19

De i direktiv 89/662/EOEF (*) fastsatte regler om veterinaerkontrol i samhandelen i Faellesskabet med henblik paa gennemfoerelsen af det indre marked finder isaer anvendelse med hensyn til kontrol paa oprindelsesstedet, med hensyn til tilrettelaeggelse og opfoelgning af den kontrol, som bestemmelsesmedlemsstaten skal foretage, samt med hensyn til de beskyttelsesforanstaltninger, der skal ivaerksaettes .

(*) EFT nr . L 395 af 30 . 12 . 1989, s . 13 .«

2 . I direktiv 72 /461/EOEF og 80/215/EOEF tilfoejes foelgende artikel :

»Artikel 15

De i direktiv 89/662/EOEF (*) fastsatte regler om veterinaerkontrol i samhandelen i Faellesskabet med henblik paa gennemfoerelsen af det indre marked finder isaer anvendelse med hensyn til kontrol paa oprindelsesstedet, med

hensyn til tilrettelaeggelse og opfoelgning af den kontrol, som bestemmelsesmedlemsstaten skal foretage, samt med hensyn til de beskyttelsesforanstaltninger, der skal ivaerksaettes .

(*) EFT nr . L 395 af 30 . 12 . 1989, s . 13.«

3 . I direktiv 77/99/EOEF tilfoejes foelgende artikel :

»Artikel 24

De i direktiv 89/662/EOEF (*) fastsatte regler om veterinaerkontrol i samhandelen i Faellesskabet med henblik paa gennemfoerelsen af det indre marked finder isaer anvendelse med hensyn til kontrol paa oprindelsesstedet, med hensyn til tilrettelaeggelse og opfoelgning af den kontrol, som bestemmelsesmedlemsstaten skal foretage, samt med hensyn til de beskyttelsesforanstaltninger, der skal ivaerksaettes .

(*) EFT nr . L 395 af 30 . 12 . 1989, s . 13 .«

4 . I direktiv 85/397/EOEF og 88/657/EOEF tilfoejes foelgende artikel :

»Artikel 18

De i direktiv 89/662/EOEF (*) fastsatte regler om veterinaerkontrol i samhandelen i Faellesskabet med henblik paa gennemfoerelsen af det indre marked finder isaer anvendelse med hensyn til kontrol paa oprindelsesstedet, med hensyn til tilrettelaeggelse og opfoelgning af den kontrol, som bestemmelsesmedlemsstaten skal foretage, samt med hensyn til de beskyttelsesforanstaltninger, der skal ivaerksaettes .

(*) EFT nr . L 395 af 30 . 12 . 1989, s . 13 .«

5 . I direktiv 89/437/EOEF tilfoejes foelgende artikel :

»Artikel 17

De i direktiv 89/662/EOEF (*) fastsatte regler om veterinaerkontrol i samhandelen i Faellesskabet med henblik paa gennemfoerelsen af det indre marked finder isaer anvendelse med hensyn til kontrol paa oprindelsesstedet, med hensyn til tilrettelaeggelse og opfoelgning af den kontrol, som bestemmelsesmedlemsstaten skal foretage, samt med hensyn til de beskyttelsesforanstaltninger, der skal ivaerksaettes .

(*) EFT nr . L 395 af 30 . 12 . 1989, s . 13 .«

Artikel 14

Indtil den 31 . december 1992 er samhandelen med de i bilag B omtalte produkter, i afventen af EF-bestemmelser, underkastet de kontrolregler, der er fastsat i dette direktiv, saerlig reglerne i artikel 5, stk . 2 .

Medlemsstaterne meddeler inden den i artikel 19 fastsatte dato de betingelser og regler, som for oejeblikket gaelder for samhandelen med de i stk . 1 naevnte produkter .

Raadet, der traeffer afgoerelse paa forslag af Kommissionen, fastsaetter inden den 31 . december 1991 den endelige ordning, der skal gaelde for samhandelen med de i bilag B omtalte produkter .

Artikel 15

I artikel 9 i direktiv 64/432/EOEF ( 19 ) indsaettes foelgende stk .:

»2a . En eller flere repraesentanter for Kommissionen kan efter anmodning fra medlemsstaten eller paa Kommissionens initiativ straks tage til stedet for i forstaaelse med de kompetente myndigheder at undersoege, hvilke foranstaltninger der er truffet og de afgiver en udtalelse om foranstaltningerne .«

Artikel 16

1 . Medlemsstaterne forelaegger senest tre maaneder inden den dato, der er fastsat i artikel 19 stk . 1, en plan for Kommissionen med oplysning om de nationale foranstaltninger, som de agter at ivaerksaette for at gennemfoere maalsaetningerne i dette direktiv, navnlig kontrolhyppigheden .

2 . Kommissionen gennemgaar de planer, som medlemsstaterne forelaegger den i henhold til stk . 1 .

3. Kommissionen tilstiller hvert aar og for foerste gang i 1991 medlemsstaterne en henstilling vedroerende et kontrolprogram for det foelgende aar; Den Staaende Veterinaerkomité udtaler sig forinden om denne henstilling . Henstillingen kan goeres til genstand for senere tilpasninger .

Artikel 17

1 . Naar der henvises til den fremgangsmaade, der er fastsat i denne artikel, indbringer formanden straks sagen for Den Staaende Veterinaerkomité, der er nedsat ved afgoerelse 68/361/EOEF ( 20 ), i det foelgende benaevnt »komitéen«, enten paa eget initiativ eller paa anmodning af en medlemsstat .

2 . Kommissionens repraesentant forelaegger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes . Komitéen afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyntagen til, hvor meget det paagaeldende spoergsmaal haster . Den udtaler sig med det flertal, som er fastsat i Traktatens artikel 148, stk . 2, for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag

af Kommissionen. Under afstemningen i komitéen tildeles de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, som er fastlagt i naevnte artikel . Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse .

4 . Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til de foranstaltninger, der skal traeffes .

Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal .

Har Raadet ikke truffet afgoerelse inden femten dage efter forslagets forelaeggelse, vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen, medmindre Raadet med simpelt flertal har udtalt sig imod dem .

Artikel 18

1 . Naar der henvises til den fremgangsmaade, der er fastsat i denne artikel, indbringer formanden straks sagen for komitéen enten paa eget initiativ eller paa anmodning af en medlemsstat .

2 . Kommissionens repraesentant forelaegger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes . Komitéen afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyntagen til, hvor meget de paagaeldende spoergsmaal haster . Den udtaler sig med det flertal, som er fastsat i Traktatens artikel 148, stk . 2, for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen . Under afstemningen i komitéen tildeles de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, som er fastlagt i naevnte artikel . Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse .

4 . Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til de foranstaltninger, der skal traeffes .

Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal .

Har Raadet ikke truffet afgoerelse inden tre maaneder efter forslagets forelaeggelse, vedtager Kommissionen de foreslaaede foranstaltninger og bringer dem straks i anvendelse, medmindre Raadet med simpelt flertal har udtalt sig imod dem .

KAPITEL IV

Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 19

1 . Inden den 31 . december 1990 traeffer Raadet med kvalificeret flertal afgoerelse om Kommissionens forslag om veterinaerkontrol i samhandelen i Faellesskabet med levende dyr .

Inden den i foerste afsnit naevnte dato traeffer Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen afgoerelse om de generelle regler og principper for kontrollen i tredjelande og med import fra disse lande af produkter omhandlet i dette direktiv . Kontrolstederne ved de ydre graenser, og de krav, som disse kontrolsteder skal opfylde, fastlaegges inden naevnte dato .

2 . Inden den 31 . december 1992 foretager Raadet en nyvurdering af bestemmelserne i dette direktiv paa grundlag af en rapport fra Kommissionen om den indvundne erfaring ledsaget af eventuelle forslag til aendringer, om hvilke Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal .

Artikel 20

Indtil den 31 . december 1992 kan medlemsstaterne uanset artikel 5, stk . 1, og for at goere det muligt gradvist at ivaerksaette dette direktiv,

- fortsat kontrollere dokumenter under transporten af koed og koedprodukter for at sikre overholdelse af de saerlige krav i faellesskabsreglerne med hensyn til mund - og klovesyge og svinepest,

- kontrollere dokumenter under transporten af produkter indfoert fra tredjelande til medlemsstaterne .

Artikel 21

Inden den 1 . oktober 1992 fastsaetter Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen den ordning, der skal gaelde efter udloebet af gyldigheden af overgangsbestemmelserne i artikel 20 .

Artikel 22

Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden en dato, dog senest den 31 . december 1991, som skal fastsaettes ved den afgoerelse, der skal traeffes i henhold til artikel 19, stk . 1, andet afsnit, inden den 31 . december 1990 .

Den Hellenske Republik har dog en yderligere frist paa et aar til at efterkomme direktivet .

Artikel 23

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 11 . december 1989 .

Paa Raadets vegne

H . NALLET

Formand

( 1 ) EFT nr . C 225 af 31 . 8 . 1988, s . 4 .

( 2 ) EFT nr . C 326 af 19 . 12 . 1988, s . 28 .

( 3 ) EFT nr . L 56 af 6 . 3 . 1989, s . 7.(4 ) EFT nr . L 378 af 31 . 12 . 1982, s . 58 .

( 5 ) EFT nr . L 61 af 4 . 3 . 1989, s . 48 .

( 6 ) EFT nr . L 47 af 21 . 2 . 1980, s . 4 .

( 7 ) EFT nr . L 382 af 31 . 12 . 1985, s . 35.(8 ) EFT nr . 121 af 29 . 7 . 1964, s . 2012/64 .

( 9 ) EFT nr . L 382 af 31 . 12 . 1988, s . 3 .

( 10 ) EFT nr . L 55 af 8 . 3 . 1971, s . 23 .

( 11 ) EFT nr . L 302 af 31 . 12 . 1972, s . 24 .

( 12 ) EFT nr . L 280 af 3 . 10 . 1987, s . 28.(13 ) EFT nr . L 26 af 31 . 1 . 1977, s . 85 .

( 14 ) EFT nr . L 93 af 6 . 4 . 1989, s . 25 .

( 15 ) EFT nr . L 226 af 24 . 8 . 1985, s . 13 .

( 16 ) EFT nr . L 362 af 31 . 12 . 1985, s . 8 .

( 17 ) EFT nr . L 212 af 22 . 7 . 1989, s . 87 .

( 18 ) EFT nr . L 302 af 31 . 12 . 1972, s . 28.(19 ) EFT nr . 121 af 29 . 7 . 1964, s. 1977/64 .

( 20 ) EFT nr . L 255 af 18 . 10 . 1968, s . 23 .

BILAG A Veterinaerforskrifter - Raadets direktiv 64/433/EOEF af 26 . juni 1964 om sundhedsmaessige problemer vedroerende handelen med fersk koed inden for Faellesskabet, ( EFT nr . L 121 af 29 . 7 . 1964, s . 2012/64 ), senest aendret ved direktiv 88/657/EOEF ( EFT nr . L 382 af 31 . 12 . 1988, s . 3 ).

- Raadets direktiv 71/118/EOEF af 15 . februar 1971 om sundhedsmaessige problemer i forbindelse med handel med fersk fjerkraekoed, ( EFT nr . L 55 af 8 . 3 . 1971, s . 23 ), senest aendret ved direktiv 88/657/EOEF ( EFT nr . L 382 af 31. 12 . 1988, s . 3 )

- Raadets direktiv 72/461/EOEF af 12 . december 1972 om veterinaerpolitimaessige problemer vedroerende handel med fersk koed, ( EFT nr . L 302 af 31 . 12 . 1972, s . 24 ), senest aendret ved direktiv 87/489/EOEF ( EFT nr . L 280 af 3 . 10 . 1987, s . 28)

- Raadets direktiv 77/99/EOEF af 21 . december 1976 om sundhedsmaessige problemer i forbindelse med handel med koedprodukter inden for Faellesskabet, ( EFT nr . L 26 af 31 . 1 . 1977, s . 85 ), senest aendret ved direktiv 89/227/EOEF ( EFT nr . L 93 af 6 . 4 . 1989, s . 25 )

- Raadets direktiv 80/215/EOEF af 22 . januar 1980 om veterinaerpolitimaessige problemer i forbindelse med samhandelen med koedprodukter inden for Faellesskabet, ( EFT nr . L 47 af 21 . 1 . 1980, s . 4 ), senest aendret ved direktiv 88/660/EOEF ( EFT nr . L 382 af 31 . 12 . 1988, s . 35 )

- Raadets direktiv 85/397/EOEF af 5 . august 1985 om sundhedsmaessige og veterinaerpolitimaessige problemer i forbindelse med handelen inden for Faellesskabet med varmebehandlet maelk, ( EFT Nr . L 226 af 24 . 8 . 1985, s . 13 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 3768/85 ( EFT nr . L 362 af 31 . 12 . 1985, s . 8 )

- Raadets direktiv 88/657/EOEF af 14 . december 1988 om krav til fremstilling af og handel med hakket koed, koed i stykker paa under 100 g og tilberedt koed, ( EFT nr . L 382 af 31 .12 . 1988, s . 3 ) (;);

- Raadets direktiv 89/437/EOEF af 20 juni 1989 om hygiejne - og sundhedsproblemer med produktion og markedsfoering af aegprodukter, ( EFT nr . L 212 af 22 . 7 . 1989, s . 87 ) (;).

BILAG B Produkter, som ikke er underkastet EF-harmonisering, men for hvilke samhandelen skal vaere underkastet den kontrol, der er omhandlet i dette direktiv Produkter af animalsk oprindelse omfattet af Traktatens bilag II :

- koed af kanin og vildt

- raa maelk og maelkeprodukter

- akvakulturprodukter

- fiskerivarer

- levende toskallede bloeddyr til konsum

- produkter paa basis af koed af kanin og vildt

- blod

- animalsk fedt i flydende form, fedtegrever og biprodukter fra smeltning

- honning

- snegle til konsum

- froelaar til konsum .

(;) fra 1 . januar 1992 .

Top