EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0629

Rådets direktiv 89/629/EØF af 4. december 1989 om begrænsning af støjemissionen fra civile subsoniske jetfly

OJ L 363, 13.12.1989, p. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 191 - 193
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 191 - 193
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 37 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 37 - 38
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/629/oj

31989L0629

Rådets direktiv 89/629/EØF af 4. december 1989 om begrænsning af støjemissionen fra civile subsoniske jetfly

EF-Tidende nr. L 363 af 13/12/1989 s. 0027 - 0029
den finske specialudgave: kapitel 7 bind 3 s. 0191
den svenske specialudgave: kapitel 7 bind 3 s. 0191


*****

RAADETS DIREKTIV

af 4. december 1989

om begraensning af stoejemissionen fra civile subsoniske jetfly

(89/629/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 84, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Anvendelsen af stoejemissionsnormer paa civile subsoniske jetfly har betydelige foelgevirkninger for lufttransporten, navnlig i tilfaelde, hvor saadanne normer medfoerer begraensninger i, hvilke flytyper luftfartsselskaberne maa anvende, fremmer investeringer i de mest moderne og mindst stoejende fly og aabner mulighed for en bedre udnyttelse af den bestaaende kapacitet, herunder lufthavnene; i direktiv 80/51/EOEF (4), aendret ved direktiv 83/206/EOEF (5), fastsaettes graenser for emission af stoej af denne art;

Raadets prioriterede program vedroerende undersoegelse af spoergsmaal i forbindelse med luftfart naevner emissioner fra fly, herunder stoej;

i handlingsprogrammet for De Europaeiske Faellesskaber paa miljoeomraadet (6) fremhaeves alvoren i stoejproblemet og isaer noedvendigheden af at skride ind over for stoej fra lufttrafik;

stoej fra fly boer reduceres yderligere under hensyntagen til miljoefaktorer, de tekniske muligheder og de oekonomiske foelgevirkninger;

nyregistrering af civile subsoniske jetly i medlemsstaterne boer derfor begraenses til dem, der opfylder normerne i bind 1, del II, kapitel 3, i bilag 16 til konventionen om international civil luftfart, anden udgave 1988, og i forbindelse med skabelsen af et omraade uden indre graenser vil det vaere rimeligt, at dette nyregistreringsforbud ikke omfatter fly, der er registreret i de enkelte medlemsstater pr. 1. november 1990; som foelge af den frie bevaegelighed, som disse regler medfoerer, er det vigtigt, at fritagelser begraenses, og at de fritagelser, der gives, overholdes noeje og underkastes tidsbegraensning;

til dette formaal boer der som et supplement til de eksisterende bestemmelser indfoeres faelles bestemmelser inden for en rimelig tidsramme, saaledes at det sikres, at der anvendes en harmoniseret fremgangsmaade i hele Faellesskabet; dette er saerlig vigtigt i betragtning af de skridt, der for nylig er taget til at liberalisere den europaeiske lufttrafik;

det arbejde, som Faellesskabet har gennemfoert sammen med andre internationale organer, har vist, at en begraensning i medlemsstaternes nyregistrering af fly, som ikke opfylder stoejnormerne i kapitel 3 i ovennaevnte bilag 16,

isoleret set har begraenset miljoemaessig virkning og derfor kun boer anses som et foerste skridt, der skal foelges op af driftsbegraensninger paa fly, der ikke opfylder normerne i naevnte kapitel 3 -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Formaalet med dette direktiv er at fastsaette strengere bestemmelser for begraensning af stoejemissionen fra civile subsoniske jetfly.

2. Dette direktiv gaelder ikke for fly med en maksimal startmasse paa hoejst 34 000 kg og en kapacitet paa hoejst 19 flysaeder.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne soerger for, at med virkning fra den 1. november 1990 maa civile subsoniske jetfly, som er registreret efter denne dato paa deres omraade, ikke beflyve deres omraade eller en anden medlemsstats omraade, medmindre der er meddelt dem stoejcertifikat, der mindst opfylder de normer, der er fastsat i bind 1, del II, kapitel 3, i bilag 16 til konventionen om international civil luftfart, anden udgave 1988.

2. Stk. 1 gaelder ikke for fly, som er registreret i medlemsstaterne pr. 1. november 1990.

3. Det i stk. 1 omhandlede omraade omfatter ikke de oversoeiske departementer, der er omhandlet i Traktatens artikel 227, stk. 2.

Artikel 3

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til at sikre, at det i artikel 1, stk. 1, omhandlede formaal ikke omgaas f.eks. ved en eller anden form for leasingaftale.

Artikel 4

Medlemsstaterne kan indroemme fritagelser fra bestemmelserne i artikel 2 for:

a) fly af historisk interesse;

b) fly, som et luftfartsselskab hjemmehoerende i en medlemsstat inden den 1. november 1989 har benyttet, ifoelge afbetalings- eller leasingkontrakter, der fortsat er i kraft, og som i den forbindelse har vaeret registreret i et tredjeland;

c) fly, der leases til et luftfartsselskab, i et tredjeland, og som derfor midlertidigt er blevet slettet af en medlemsstats register;

d) et fly, der erstatter et andet fly, som er blevet oedelagt ved havari, og som luftfartsselskabet ikke kan erstatte med et tilsvarende fly med det i artikel 2, stk. 1, anfoerte stoejcertifikat, der er til raadighed paa markedet, og saafremt registrering af erstatningsflyet foretages inden for et aar efter oedelaegelsen; og

e) fly med fanjet-motorer med et fanluftforhold paa 2 eller derover.

Artikel 5

Medlemsstaterne kan indroemme fritagelser fra artikel 2 i en indledende periode paa hoejst tre aar, der kan fornys for hoejst to aar ad gangen, forudsat at saadanne fritagelser udloeber den 31. december 1995, for

- fly, der leases fra et tredjeland for et kort tidsrum, forudsat at det paagaeldende luftfartsselskab paaviser, at dette er normal praksis inden for branchen, og at dets fortsatte virksomhed ellers ville blive skadet

- fly, for hvilke det paagaeldende luftfartsselskab paaviser, at dets fortsatte virksomhed ville blive urimeligt skadet, hvis det ikke kan anvende de paagaeldende fly.

Artikel 6

1. En medlemsstat, der indroemmer fritagelser, skal underrette de kompetente myndigheder i de oevrige medlemsstater og Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne skal anerkende fritagelser, som er indroemmet af andre medlemsstater for fly i henhold til artikel 4 og 5.

Artikel 7

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 30. september 1990.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de vedtager paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 4. december 1989.

Paa Raadets vegne

M. DELEBARRE

Formand

(1) EFT nr. C 37 af 14. 2. 1989, s. 6.

(2) EFT nr. C 158 af 26. 6. 1989, s. 492.

(3) EFT nr. C 221 af 28. 8. 1989, s. 1.

(4) EFT nr. L 18 af 24. 1. 1980, s. 26.

(5) EFT nr. L 117 af 4. 5. 1983, s. 15.

(6) EFT nr. C 328 af 7. 12. 1987, s. 1.

Erklaering fra Forbundsrepublikken Tyskland

Raadet har modtaget foelgende meddelelse fra Forbundsrepublikken Tysklands regering:

Forbundsrepublikken Tyskland erklaerede i forbindelse med deponeringen af ratifikationsdokumenterne vedroerende Traktaterne om Oprettelse af De Europaeiske Faellesskaber, at disse traktater ligeledes gaelder for Land Berlin. Den erklaerede i samme forbindelse, at de rettigheder og det ansvar, der er tillagt Frankrig, Det Forenede Kongerige og De Forenede Stater med hensyn til Berlin, forbliver uberoert. I betragtning af, at den civile luftfart hoerer til de omraader, hvor de naevnte stater udtrykkeligt har forbeholdt sig befoejelser med hensyn til Berlin, henleder forbundsregeringen, efter at have raadfoert sig med disse staters regeringer, opmaerksomheden paa, at Raadets direktiv 89/629/EOEF om begraensning af stoejemission fra civile subsoniske jetfly ikke omfatter Land Berlin.

Top