EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0407

Rådets direktiv 88/407/EØF af 14. juni 1988 om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med frosset tyresæd og indførsel heraf

OJ L 194, 22.7.1988, p. 10–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 027 P. 15 - 28
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 027 P. 15 - 28
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 008 P. 106 - 119
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 008 P. 106 - 119
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 008 P. 106 - 119
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 008 P. 106 - 119
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 008 P. 106 - 119
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 008 P. 106 - 119
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 008 P. 106 - 119
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 008 P. 106 - 119
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 008 P. 106 - 119
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 276 - 289
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 276 - 289
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 41 - 54

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; ophævet og erstattet af 32016R0429 . Latest consolidated version: 01/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/407/oj

31988L0407

Rådets direktiv 88/407/EØF af 14. juni 1988 om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med frosset tyresæd og indførsel heraf

EF-Tidende nr. L 194 af 22/07/1988 s. 0010 - 0023
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 27 s. 0015
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 27 s. 0015


RAADETS DIREKTIV af 14 . juni 1988 om fastsaettelse af de veterinaerpolitimaessige krav i forbindelse med handelen inden for Faellesskabet med frosset tyresaed og indfoersel heraf ( 88/407/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og ud fra foelgende betragtninger :

Direktiv 64/432/EOEF ( 4 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 3768/85 ( 5 ), indeholder bestemmelser om veterinaerpolitimaessige problemer ved handel inden for Faellesskabet med kvaeg og svin; direktiv 72/462/EOEF ( 6 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 3768 /85, indeholder herudover bestemmelser om veterinaerpolitimaessige problemer i forbindelse med indfoersel af kvaeg og svin fra tredjelande;

ovennaevnte bestemmelser har for saa vidt angaar handelen inden for Faellesskabet med kvaeg og svin og indfoersel af disse dyr fra tredjelande gjort det muligt at sikre, at eksportlandet garanterer overholdelsen af de veterinaerpolitimaessige krav, hvorved risikoen for udbredelse af husdyrsygdomme naesten totalt kan udelukkes; der er dog stadig en vis risiko for udbredelse af disse sygdomme i forbindelse med handelen med saed;

det er derfor noedvendigt inden for rammerne af faellesskabspolitikken vedroerende harmonisering af national lovgivning om veterinaerpolitimaessige krav i forbindelse med handelen inden for Faellesskabet med husdyr og husdyrprodukter at oprette en harmoniseret ordning for handelen inden for Faellesskabet og indfoersel i Faellesskabet af tyresaed;

ved handelen med saed inden for Faellesskabet boer den medlemsstat, hvor der opsamles saed, sikre, at saeden opsamles og behandles i godkendte og kontrollerede tyrestationer, at den hidroerer fra dyr, hvis sundhedstilstand er saadan, at risikoen for udbredelse af dyresygdomme kan udelukkes, at den opsamles, behandles, oplagres og transporteres i henhold til normer, som goer det muligt at sikre, at dens sundhedsmaessigt forsvarlige tilstand opretholdes, og at den ledsages af et sundhedscertifikat under transporten til bestemmelseslandet for at sikre overholdelsen af disse krav;

medlemsstaternes forskellige politik med hensyn til vaccination mod visse sygdomme goer det berettiget at opretholde visse tidsbegraensede undtagelsesbestemmelser, som bemyndiger dem til, med hensyn til visse sygdomme, at stille krav om yderligere beskyttelse mod disse sygdomme;

med henblik paa indfoersel i Faellesskabet af saed fra tredjelande boer der opstilles en liste over tredjelande paa grundlag af sundhedsmaessige normer; uden at gribe ind i denne liste boer medlemsstaterne kun tillade indfoersel af saed, som hidroerer fra tyrestationer, der overholder visse forskrifter, og som er undergivet officiel kontrol; herudover boer der alt efter omstaendighederne fastsaettes saerlige veterinaerpolitimaessige forskrifter for de paa listen anfoerte lande; der kan endvidere foretages kontrol paa stedet for at overaage overholdelsen af disse forskrifter;

der boer fastlaegges en fremgangsmaade til bilaeggelse af eventuelle tvister mellem medlemsstaterne om det berettigede i at godkende en tyrestation;

medlemsstaterne kan afvise en saedsending, hvis det konstateres, at denne ikke er i overensstemmelse med dette direktiv; sendingen boer paa anmodning fra afsenderen eller dennes befuldmaegtigede kunne returneres, hvis ikke veterinaerpolitimaessige grunde strider imod dette; afsenderen eller dennes befuldmaegtigede boer have mulighed for at kende aarsagerne til et forbud eller en begraensning og at indhente udtalelse fra en veterinaersagkyndig;

for at hindre overfoersel af visse smitsomme sygdomme boer der foretages kontrol straks ved indfoerslen af en saedsending paa Faellesskabets omraade, medmindre der er tale om ekstern faellesskabsforsendelse;

de foranstaltninger, som medlemsstaterne i tilfaelde af intern faellesskabsforsendelse skal traeffe efter denne kontrol, boer fastlaegges;

en medlemsstat boer kunne traeffe hasteforanstaltninger i tilfaelde af udbrud af smitsomme sygdomme i en anden medlemsstat eller i et tredjeland; de risici, der er en foelge af disse sygdomme, og de beskyttelsesforanstaltninger, de noedvendiggoer, boer vurderes paa samme maade i hele Faellesskabet; de noedvendige foranstaltninger boer derfor traeffes i henhold til en hasteprocedure inden for Den Staaende Veterinaerkomité;

Kommissionen boer traeffe visse gennemfoerelsesforanstaltninger til dette direktiv; der boer derfor fastlaegges en fremgangsmaade for et snaevert og effektivt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne inden for Den Staaende Veterinaerkomité;

dette direktiv griber ikke ind i handelen med saed fremstillet inden den dato, fra hvilken medlemsstaterne skal overholde det - UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

KAPITEL I Almindelige bestemmelser Artikel 1 Dette direktiv fastlaegger de veterinaerpolitimaessige betingelser i forbindelse med handel inden for Faellesskabet, og import fra tredjelande af frosset tyresaed .

Artikel 2 I forbindelse med dette direktiv anvendes i fornoedent om - fang definitionerne i artikel 2 i direktiv 64/432/EOEF og 72/462/EOEF .

Endvidere forstaas ved :

a ) saed : et behandlet eller fortyndet ejakulat fra tyre b ) tyrestation : en officielt godkendt og kontrolleret virk - somhed, der er beliggende paa en medlemsstats eller et tredjelands omraade, og hvor der produceres saed til brug ved insemination c ) embedsdyrlaege : en dyrlaege, der er udpeget af den centrale kompetente myndighed i en medlemsstat eller et tredjeland d ) tyrestationens dyrlaege : en dyrlaege, der er ansvarlig for den daglige overholdelse i tyrestationen af dette direktivs krav e ) sending : en saedmaengde, der omfattes af ét certifikat f ) saedopsamlende land : en medlemsstat eller et tredjeland, hvor der opsamles saed, og hvorfra denne sendes til en medlemsstat g ) godkendt laboratorium : et laboratorium, der er beliggende paa en medlemsstats eller et tredjelands omraade, og som af den kompetente veterinaermyndighed er udpeget til at udfoere den eller de undersoegelser, den er foreskrevet i dette direktiv h ) opsamling : en saedmaengde taget fra et donordyr paa et hvilket som helst tidspunkt .

KAPITEL II Handel inden for Faellesskabet Artikel 3 Hver medlemsstat drager omsorg for, at der fra dens omraade til en anden medlemsstats omraade kun sendes saed, der opfylder foelgende generelle bestemmelser :

a ) saeden skal vaere opsamlet og behandlet med henblik paa insemination paa en tyrestation, der er sundhedsmaessigt godkendt i overensstemmelse med artikel 5, stk . 1, med henblik paa handel inden for Faellesskabet b ) saeden skal vaere udtaget fra tyre, hvis sundhedstilstand opflyder bestemmelserne i bilag B c ) saeden skal vaere opsamlet, behandlet, opbevaret og transporteret i overensstemmelse med bilag A og C d ) saeden skal under transporten til modtagerlandet ledsages af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med artikel 6, stk . 1 .

Artikel 4 1 . Med forbehold af stk . 2 tillader medlemsstaterne indtil den 31 . december 1992 indfoersel af saed fra tyre, der har reageret negativt paa serumneutralisationsundersoegelsen eller den saakaldte Elisa-undersoegelse for rhinotracheitis infectiosa bovis/vulvovaginitis infectiosa pustulosa bovis eller positivt efter en vaccination udfoert i overenstemmelse med dette direktiv .

Medlemsstaterne kan indtil den 31 . december 1992 tillade indfoersel af saed fra tyre, der har reageret positivt paa en serumneutralisationsundersoegelse eller en Elisa-undersoegelse for rhinotracheitis infectiosa bovis/vulvovaginitis infectiosa pustulosa bovis, og som ikke er vaccinerede i overenstemmelse med dette direktiv .

Hver sendig skal i saa fald underkastes en undersoegelse med indpodning paa levende dyr og/eller en virusisolationsunder - soegelse . Dette krav skal ikke opfyldes for saed fra dyr, der inden den foerste vaccination paa tyrestationen har reageret negativt paa de i foerste afsnit naevnte undersoegelser .

Disse undersoegelser kan efter bilateral aftale foretages enten i det saedopsamlende land eller i bestemmelseslandet .

Raadet tager inden den 1 . januar 1992 dette stykke op til fornyet behandling paa grundlag af en rapport og enventuelle forslag fra Kommissionen .

2 . De medlemsstater, hvis stationer udelukkende har dyr, der har reageret negativt paa serumneutralisationsundersoegelsen eller Elisa-undersoegelsen, har ret til at modsaette sig, at der paa deres omraade indfoeres saed fra stationer, der ikke har samme status .

Efter fremgangsmaaden i artikel 19 kan det besluttes, at ovennaevnte bestemmelser skal gaelde for en del af en medlemsstats omraade, hvis alle stationerne i denne del af omraadet udelukkende har dyr, der har reageret negativt paa serumneutralisationsundersoegelsen eller Elisa-undersoegelsen .

3 . Med forbehold af andre faellesskabsbestemmelser kan medlemsstater, i hvilke der ikke foretages vaccination mod mund - og klovesyge, ikke modsaette sig indfoersel paa dens omraade af saed fra tyre, som er vaccineret i overensstemmelse med dette direktiv .

10 % af saeden fra hver opsamling ( med mindst fem straa ) kan i saa fald underkastes en virusisolationsundersoegelse for mund - og klovesyge i et laboratorium i bestemmelsesmedlemsstaten eller i et laboratorium udpeget af denne medlemsstat . Hvis der er positiv reaktion, kan saeden afvises .

Artikel 5 1 . Den medlemsstat, paa hvis omraade tyrestationen er beliggende, paaser, at den i artikel 3, litra a ), omhandlede godkendelse kun gives, naar bestemmelserne i bilag A er opfyldt, og tyrestationen er i stand til at opfylde de oevrige bestemmelser i dette direktiv .

Medlemsstaten paaser ligeledes, at embedsdyrlaegen foerer tilsyn med, at disse bestemmelser overholdes, og traekker godkendelsen tilbage, hvis én eller flere af disse bestemmelser ikke mere overholdes .

2 . Alle godkendte tyrestationer registreres paa en liste med et veterinaergodkendelsesnummer for hver station . Hver medlemsstat sender listen over tyrestationer og deres veterinaergodkendelsesnumre til de oevrige medlemsstater og Kommissionen, ligesom den underretter dem om eventuel tilbagetraekning af godkendelser .

Er en medlemsstat af den opfattelse, at forudsaetningerne for godkendelse ikke eller ikke laengere opfyldes paa en tyrestation i en anden medlemsstat, underretter den denne stats kompetente myndighed herom . Sidstnaevnte traeffer alle fornoedne foranstaltninger og underretter den anden medlemsstats kompetente myndighed om, hvilke beslutninger der traeffes, samt grundene til disse beslutninger .

Hvis den anden medlemsstat frygter, at der ikke er truffet de fornoedne foranstaltninger, eller at de foranstaltninger, der er truffet, er uhensigtsmaessige, underretter den Kommissionen herom, hvorefter denne indhenter udtalelse hos en eller flere veterinaereksperter . Paa baggrund af denne udtalelse kan medlemsstaterne efter fremgangsmaaden i artikel 19 bemyndiges til midlertidigt at forbyde, at saed hidroerende fra den paagaeldende tyrestation bringes ind paa deres omraade .

En saadan bemyndigelse kan traekkes tilbage efter fremgangsmaaden i artikel 19 paa baggrund af en ny udtalelse fra en eller flere veterinaereksperter .

Veterinaereksperterne skal vaere statsborgere i en anden medlemsstat end dem, der er involveret i tvisten .

De generelle regler for anvendelsen af denne artikel fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 18 .

Artikel 6 1 . Medlemsstaterne goer indfoersel af tyresaed betinget af forelaeggelse af et sundhedscertifikat, der er udfaerdiget af en embedsdyrlaege i den saedopsamlende medlemsstat i overensstemmelse med bilag D .

Certifikatet skal :

a ) affattes paa mindst et af de officielle sprog i det saedopsamlende land samt paa et af de officielle sprog i bestemmelsesmedlemsstaten b ) i originaleksemplaret ledsage sendingen til bestemmelsesstedet c ) udfaerdiges paa et enkelt ark papir d ) vedroere én enkelt modtager .

2 . a ) Bestemmelsesmedlemsstaten kan forbyde, at sendinger indfoeres til dens omraade, saafremt det ved kontrol af dokumenterne fremgaar, at artikel 3 ikke er blevet overholdt .

b ) Bestemmelsesmedlemsstaten kan traeffe alle foranstaltninger, herunder ogsaa oplaging i karantaene, der er noedvendige for at kunne drage sikre konklusioner i tilfaelde af saed, der mistaenkes for at vaere inficeret eller forurenet med sygdomskim .

c ) Ved beslutninger, der traeffes i medfoer af litra a ) og b ), skal det paa afsenderens eller dennes befuldmaeg - tigedes anmodning tillades, at saeden returneres, forudsat dette ikke strider mod veterinaerpolitimaessige hensyn .

3 . Saafremt indfoersel af saed er blevet forbudt af en af de aarsager, der omhandles i stk . 2, litra a ) og b ), og den saedopsamlende medlemsstat ikke inden 30 dage tillader returnering heraf, kan den kompetente veterinaermyndighed i bestemmelsesmedlemsstaten beordre saeden destrueret .

4 . Beslutninger, der traeffes af den kompetente veterinaermyndighed i medfoer af stk . 2 og 3, meddeles afsenderen eller dennes befuldmaegtigede tillige med aarsagerne til de paagaeldende beslutninger .

Artikel 7 1 . Dette direktiv beroerer ikke de appelmuligheder, som medlemsstaternes nugaeldende lovgivning giver med hensyn til beslutninger, som den kompetente myndighed maatte traeffe i medfoer af dette direktiv .

Disse begrundede beslutninger skal efter anmodning straks meddeles afsenderen eller dennes befuldmaegtigede skriftligt med oplysning om, hvilke appelmuligheder han har i henhold til den gaeldende lovgivning, ligesom det oplyses, under hvilken form og inden for hvilke frister sagen skal anlaegges . Beslutningerne skal ligeledes meddeles den kompetente veterinaermyndighed i den saedopsamlende medlemsstat eller den medlemsstat, hvorfra saeden er indfoert .

2 . Hver medlemsstat giver afsendere, over for hvis saedsendinger der er truffet foranstaltninger som omhandlet i artikel 6, stk . 2, ret til, foer andre foranstaltninger traeffes af den kompetente myndighed, at indhente udtalelse fra en veterinaersagkyndig med henblik paa at fastslaa, om artikel 6, stk . 2, er overholdt .

Den veterinaersagkyndige skal vaere statsborger i en anden medlemsstat end den saedopsamlende medlemsstat eller bestemmelsesmedlemsstaten .

Kommissionen opstiller paa forslag af medlemsstaterne en liste over de veterinaersagkyndige, der kan afgive udtalelser . De generelle regler for anvendelsen af denne artikel, og specielt fremgangsmaaden ved udarbejdelse af saadanne udtalelser, fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 18 .

KAPITEL III Indfoersel fra tredjelande Artikel 8 1 . Medlemsstaterne kan kun tillade indfoersel af tyresaed fra de tredjelande, som er opfoert paa en liste, der skal udfaerdiges efter fremgangsmaaden i artikel 19 . Listen kan suppleres eller aendres efter fremgangsmaaden i artikel 18 .

2 . Ved bedoemmelsen af, om et tredjeland kan optages paa den i stk . 1 naevnte liste, tages specielt foelgende i betragtning :

a ) dels sundhedstilstanden hos husdyrebestanden, hos an - dre tamdyr og hos den vildtlevende dyrebestand i tred - jelandet, saerlig med hensyn til forekomst af eksotiske dyresygdomme, og dels den sundhedsmaessige status samt de omraademaessige forhold i dette land, saafremt disse forhold kan frembyde en fare for husdyrbestandens sundhed i medlemsstaterne b ) den regelmaessighed og hurtighed, hvormed tredjelandet giver oplysning om forekomst paa dens omraade af smitsomme sygdomme hos dyr, saerlig de sygdomme, der er naevnt i liste A og B opstillet af Det Internationale Kontor for Epizootier c ) landets forskrifter for forebyggelse og bekaempelse af sygdomme hos dyr d ) veterinaertjenestens opbygning og befoejelser i landet e ) tilrettelaeggelsen og gennemfoerelsen af forebyggelse og bekaempelse af smitsomme sygdomme hos dyr f ) de garantier, tredjelandet kan give med gensyn til overholdelse af dette direktivs bestemmelser .

3 . Den i stk . 1 omtalte liste og alle senere aendringer heri offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Artikel 9 1 . Efter fremgangsmaaden i artikel 19 opstilles der en liste over tyrestationer, hvorfra medlemsstaterne kan tillade indfoersel af saed fra tredjelande . Listen kan aendres eller suppleres efter samme fremgangsmaade .

2 . Ved bedoemmelsen af, om en tyrestation i et tredjeland kan optages paa den i stk . 1 omhandlede liste, skal der specielt tages hensyn til tredjelandets veterinaerkontrol med saedproduktionsmetoder, veterinaervaesenets befoejelser og den kontrol, der foeres med tyrestationer .

3 . En tyrestation kan kun optages paa den i stk . 1 omhandlede liste, saafremt :

a ) den er beliggende i et af de lande, der er opfoert paa den i artikel 8, stk . 1, omhandlede liste b ) den opfylder kravene i kapitel I og II i bilag A c ) det paagaeldende tredjelands veterinaervaesen officielt har godkendt den med henblik paa udfoersel til Faellesskabet d ) den kontrolleres af en tilsynsfoerende dyrlaege i det paagaeldende tredjeland e den regelmaessigt, dvs . mindst to gange aarligt, inspiceres af en embedsdyrlaege i det paagaeldende tredjeland .

Artikel 10 1 . Tyresaeden skal hidroere fra dyr, der umiddelbart forud for saedudtagningen har opholdt sig i mindst seks maaneder i et tredjeland, der er opfoert paa den i artikel 8, stk . 1, omhandlede liste .

2 . Uden at gribe ind i artikel 8, stk . 1, og stk . 1 i naervaerende artikel tillader medlemsstaterne kun indfoersel af tyresaed fra ét paa listen opfoert tredjeland, saafremt saeden opfylder de veterinaerpolitimaessige forskrifter, der er vedtaget efter fremgangsmaaden i artikel 18 for saa vidt angaar indfoersel af saed fra det paagaeldende land .

Ved vedtagelse af forskrifterne i foregaaende afsnit skal der tages hensyn til foelgende :

a ) den sundhedsmaessige status i det omraade, der omgiver tyrestationen, med saerlig henvisning til de sygdomme, som er opfoert paa liste A udarbejdet af Det Internationale Kontor for Epizootier b ) sudhedstilstanden hos besaetningen paa tyrestationen, inklusive reglerne for undersoegelsen c ) donordyrets sundhedstilstand samt forskriften for undersoegelsen d ) reglerne for undersoegelse af saed .

3 . For saa vidt angaar fastsaettelsen af veterinaerpolitimaessige betingelser i overensstemmelse med stk . 2 for tuberkulose samt brucellose hos kvaeg anvendes som referencebasis de normer, der er fastsat i bestemmelserne i bilag A til direktiv 64/432/EOEF . Der kan efter fremgangsmaaden i artikel 18 i de enkelte tilfaelde goeres undtagelse fra disse bestemmelser, hvis det paagaeldende tredjeland yder tilsvarende sundhedsmaessige garantier; i dette tilfaelde fastsaettes i overensstemmelse med naevnte fremgangsmaade sundheds - maessige betingelser, der mindst svarer til betingelserne i ovennaevnte bilag A, for at muliggoere saadanne dyrs adgang til tyrestationerne .

4 . Artikel 4 finder tilsvarende anvendelse .

Artikel 11 1 . Medlemsstaterne tillader kun indfoersel af tyresaed mod forelaeggelse af et sundhedscertifikat udstedt og underskrevet af en embedsdyrlaege i det saedopsamlende tredjeland .

Certifikatet skal a ) affattes paa mindst et af de officielle sprog i bestemmelsesmedlemsstaten samt paa et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor den i artikel 12 omhandlede importkontrol foretages b ) ledsage saeden i originaleksemplar c ) udfaerdiges paa et enkelt ark papir d ) vedroere en enkelt modtager .

2 . Certifikatet skal vaere i overensstemmelse med et forlaeg, der udarbejdes efter fremgangsmaaden i artikel 19 .

Artikel 12 1 . Medlemsstaterne drager omsorg for, at hver saedsending ved ankomsten til Faellesskabets toldomraade underkastes kontrol, foer den bringes i fri omsaetning eller henfoeres under en toldprocedure, og forbyder indfoersel af saadan saed til Faellesskabet, saafremt det i forbindelse med importkontrollen ved ankomsten viser sig :

- at saeden ikke er indfoert fra et tredjeland, der er opfoert paa den i artikel 8, stk . 1, omhandlde liste - at saeden ikke kommer fra en tyrestation, der er opfoert paa den i artikel 9, stk . 1, omhandlede liste - at saeden kommer fra et tredjeland, hvorfra indfoersel er forbudt i medfoer af artikel 15, stk . 2 - at det sundhedscertifikat, der ledsager saeden, ikke er i overensstemmelse med artikel 11 eller de bestemmelser, der fastsaettes i henhold til denne artikel .

Dette stykke finder ikke anvendelse paa saedsendinger, der ved ankomsten til Faellesskabets toldomraade henfoeres under en toldforsendelsesprocedure med henblik paa forsendelse til et bestemmelsessted uden for naevnte omraade .

Dette stykke finder dog anvendelse, hvis der gives afkald paa toldforsendelse under transporten over Faellesskabets omraade .

2 . Bestemmelsesmedlemsstaten kan traeffe alle foranstaltninger, herunder ogsaa tilbageholdelse i karantaene, der er noedvendige for at kunne drage sikre konklusioner med hensyn til saed, der mistaenkes for at vaere inficeret med sygdomsfremkaldende kim .

3 . Er der af nogen af de i stk . 1 og 2 beskrevne aarsager udstedt forbud mod indfoersel af saed, og tillader det udfoerende tredjeland ikke returnering heraf inden for 30 dage, kan den kompetente veterinaermyndighed i bestemmelsesmedlemsstaten beordre saeden destrueret.

Artikel 13 Alle saedsendinger, der af en medlemsstat tillades indfoert til Faellesskabet paa grundlag af den i artikel 12, stk. 1, omhandlede kontrol, skal ved forsendelse til en anden medlemsstats omraade ledsages af det originale certifikat eller en bekraeftet kopi heraf, i begge tilfaelde med paategning af den kompetente myndighed, der er ansvarlig for udfoerelsen af den i artikel 12 omhandlede undersoegelse .

Artikel 14 Hvis der foretages destruktion i henhold til artikel 12, stk . 3, paahviler samtlige udgifter i denne forbindelse afsenderen, modtageren eller disses befuldmaegtigede, uden at der kan ydes nogen form for godtgoerelse fra staten .

KAPITEL IV Beskyttelses - og kontrolforanstaltninger Artikel 15 1 . En medlemsstat kan, hvis der er fare for, at dyresygdomme spredes som foelge af indfoersel af saed til medlemsstatens omraade fra en anden medlemsstat, traeffe foelgende foranstaltninger :

a ) saafremt en epizooti bryder ud i den anden medlemsstat, midlertidigt forbyde eller begraense indfoerslen af tyresaed fra de sygdomsramte omraader i den paagaeldende medlemsstat b ) hvis en epizooti generaliseres, eller hvis der forekommer udbrud af en ny alvorlig, smitsom dyresygdom, midlertidigt forbyde eller begraense indfoerslen af saed fra hele den paagaeldende stats omraade .

Hver medlemsstat underretter straks de oevrige medlemsstater og Kommissionen om udbrud paa dens omraade af en sygdom som omhandlet i foerste afsnit samt om de foranstaltninger, der traeffes til bekaempelse heraf . Medlemsstaten underretter dem ligeledes straks, naar sygdommen er udryddet .

2 . Hvis der i et tredjeland udbryder eller spreder sig en smitsom dyresygdom, der kan overfoeres via saed og udgoere en fare for sundheden i en medlemsstats bestand, eller saafremt andre aarsager i forbindelse med dyresundhed goer dette berettiget, forbyder bestemmelsesmedlemsstaten uanset artikel 8, 9 og 10 indfoersel af den paagaeldende saed, hvad enten den indfoeres direkte eller indirekte gennem en anden medlemsstat, og hvad enten den kommer fra et tredjeland i dets helhed eller fra en del af dets omraade .

3 . Foranstaltninger, der traeffes af medlemsstaterne i medfoer af stk . 1 og 2, samt ophaevelse af saadanne foranstaltninger, meddeles straks de oevrige medlemsstater og Kommissionen sammen med grundene hertil .

Der kan efter fremgangsmaaden i artikel 18 traeffes beslutning om ophaevelse eller aendring af saadanne foranstaltninger, specielt med henblik paa at koordinere dem med foranstaltninger i andre medlemsstater .

4 . Opstaar den i stk . 1 og 2 beskrevne situation, og viser det sig noedvendigt, at andre medlemsstater ligeledes gennem - foerer de foranstaltninger, der er truffet i medfoer af naevnte stykker, eventuelt aendret i henhold til stk . 3, skal der traef - fes passende foranstaltninger efter fremgangsmaaden i artikel 18 .

5 . Tilladelse til genoptagelse af indfoersel fra et tredjeland gives ligeledes efter fremgangsmaaden i artikel 18 .

Artikel 16 1 . Veterinaersagkyndige fra Kommissionen kan, hvis dette er noedvendigt for den ensartede gennemfoerelse af dette direktiv, foretage kontrol paa stedet i samarbejde med medlemsstaternes og tredjelandenes kompetente myndigheder .

Det saedopsamlende land, paa hvis omraade der foretages kontrol, skal paa enhver maade bistaa de sagkyndige i den udstraekning, det er noedvendigt for udfoerelsen af disses opgaver . Kommissionen underretter den paagaeldende medlemsstat eller det paagaeldende saedopsamlende land om resultatet af den foretagne kontrol .

Det paagaeldende saedopsamlende land skal traeffe de fornoedne foranstaltninger, som resultaterne af den foretagne kontrol giver anledning til . Hvis det saedopsamlende land undlader at traeffe saadanne foranstaltninger, kan Kommissionen, efter at sagen er behandlet i Den Staaende Veterinaerkomité, bringe artikel 5, stk . 2, fjerde afsnit, og artikel 9,

stk . 1, i anvendelse .

2 . De almindelige gennemfoerelsesbestemmelser til denne artikel, navnlig vedroerende hyppigheden af og de naermere bestemmelser for gennemfoerelsen af den kontrol, der er omhandlet i stk . 1, fastsaettes efter fremgangsmaaden i arti - kel 19 .

KAPITEL V Afsluttende bestemmelser Artikel 17 Bilagene til dette direktiv aendres af Raadet, der traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal, paa forslag af Kommisionen, bl . a . med henblik paa deres tilpasning til den teknologiske udvikling .

Artikel 18 1 . Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel, indbringes sagen straks for Den Staaende Veterinaerkomité ( i det foelgende benaevnt "komitéen "), der er nedsat ved Raadets afgoerelse af 15 . oktober 1968, af dennes formand, enten paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstat .

2 . I komitéen tildeles der medlemsstaternes stemmer vaegt i henhold til Traktatens artikel 148, stk . 2 . Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . Kommissionens repraesentant forelaegger et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes . Komitéen afgiver udtalelse om disse foranstaltninger inden to dage . Udtalelsen vedtages med et flertal paa 54 stemmer .

4 . Kommissionen vedtager foranstaltningerne og ivaerksaetter dem straks, hvis de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse . Hvis de ikke er i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller der ikke foreligger nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet forslag til de foranstaltninger, der skal traeffes . Raadet vedtager foranstaltningerne med kvalificeret flertal .

Hvis Raadet ikke har vedtaget foranstaltninger inden tre maaneder efter forelaeggelsen af forslaget, vedtager Kommissionen de foreslaaede foranstaltninger og ivaerksaetter dem straks, medmindre Raadet med simpelt flertal har udtalt sig imod disse .

Artikel 19 1 . Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel, indbringes sagen straks for komitéen af dennes formand, enten paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstat .

2 . I komitéen tildeles der medlemsstaternes stemmer vaegt i henhold til Traktatens artikel 148, stk . 2 . Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . Kommissionens repraesentant forelaegger et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes . Komitéen afgiver udtalelse om disse foranstaltninger inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget de forelagte spoergsmaal haster . Udtalelsen vedtages med et flertal paa 54 stemmer .

4 . Kommissionen vedtager foranstaltningerne og ivaerksaetter dem omgaaende, hvis de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse . Hvis de ikke er i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller der ikke foreligger nogen udtalelse,

forelaegger Kommissionen straks Raadet forslag til de foranstaltninger, der skal traeffes. Raadet vedtager foranstaltningerne med kvalificeret flertal .

Hvis Raadet ikke har vedtaget foranstaltninger inden 15 dage efter forelaeggelsen af forslaget, vedtager Kommissionen de foreslaaede foranstaltninger og ivaerksaetter dem straks, medmindre Raadet med simpelt flertal har udtalt sig imod disse .

Artikel 20 1. Dette direktiv gaelder ikke for saed, der opsamles og behandles i en medlemsstat inden den 1 . januar 1990 .

2 . Indtil ikrafttraedelsen af de beslutninger der skal traeffes i henhold til artikel 8, 9 og 10, maa medlemsstaterne for saa vidt angaar indfoersel af saed fra tredjelande ikke anvende gunstigere bestemmelser end dem, der foelger af anvendelsen af kapitel II .

Artikel 21 Medlemsstaterne saetter de fornoedne love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1 . januar 1990 . De underretter straks Kommissionen herom .

Artikel 22 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Luxembourg, den 14 . juni 1988 .

Paa Raadets vegne I . KIECHLE Formand EWG:L111UMBD02.94 FF : 1UDA; SETUP : 01; Hoehe : 3367 mm; 604 Zeilen; 28604 Zeichen;

Bediener : JUTT Pr .: C;

Kunde : 42090 Montan Daenemark 02 ( 1 ) EFT nr . C 267 af 6 . 10 . 1983, s . 5 . ( 2 ) EFT nr . C 342 af 19 . 12 . 1983, s . 11 . ( 3) EFT nr . C 140 af 28 . 5 . 1984, s . 6 . ( 4 ) EFT nr . 121 af 29 . 7 . 1964, s . 1977/64 . ( 5 ) EFT nr . L 362 af 31 . 12 . 1985, s . 8 . ( 6 ) EFT nr . L 302 af 31 . 12 . 1972, s . 28 . BILAG A KAPITEL I BETINGELSER FOR GODKENDELSE AF TYRESTATIONER Tyrestationer skal a ) til stadighed vaere undergivet tilsyn fra tyrestationens dyrlaege b ) mindst raade over :

iii ) staldfaciliteter, herunder isolationsfaciliteter iii ) saedopsamlingsfaciliteter, herunder et separat rum til rengoering og desinfektion eller sterilisering af udstyret iii ) et saedbehandlingsrum, som ikke noedvendigvis behoever at vaere beliggende paa samme sted iv ) et saedopbevaringsrum, som ikke noedvendigvis behoever at vaere beliggende paa samme sted c ) vaere opfoert eller isoleret saaledes, at kontakt med dyr udenfor undgaas d ) vaere opfoert saaledes, at stald -, saedopsamlings -, saedbehandlings - og saedopbevaringsfaciliteterne let kan rengoeres og desinficeres e ) raade over isolationsfaciliteter, som ikke maa have direkte forbindelse til de normale staldfaciliteter f ) vaere indrettet saaledes, at staldfaciliteterne fysisk er adskilt fra saedbehandlingsrummet, og begge disse er adskilt fra saedopbevaringsrummet .

KAPITEL II BETINGELSER VEDROERENDE TILSYN MED TYRESTATIONER For saa vidt angaar tyrestationer skal :

a ) der foeres tilsyn med, at der paa disse stationer kun holdes dyr af de arter, der skal opsamles saed fra . Dog kan der ogsaa indsaettes andre husdyr, som er absolut noedvendige for tyrestationens normale drift, under forudsaetning af at de ikke frembyder fare for, at dyr af de arter, der skal opsamles saed fra, paafoeres sygdomme, og at de opfylder de krav, som stationens dyrlaege har fastsat b ) der foeres tilsyn med, at der foeres en fortegnelse over alt hornkvaeg, der holdes paa stationen, med angivelse af de enkelte dyrs race, foedselsdato og identifikation, samt en fortegnelse over alle kontrolforanstaltninger i forbindelse med sygdomme og alle foretagne vaccinationer med angivelse af relevante oplysninger om de enkelte dyrs sygdomme og sundhedstilstand c ) en embedsdyrlaege regelmaessigt og mindst to gange om aaret aflaegge stationen et kontrolbesoeg, hvor det ogsaa tilses, at godkendelses - og tilsynsbetingelserne vedvarende er opfyldt d ) der foeres tilsyn med, at uvedkommende ikke faar adgang til stationen . Besoeg kan endvidere finde sted efter tilladelse fra tyrestationens dyrlaege e ) disse beskaeftige et teknisk veluddannet personale med behoerigt kendskab til desinfektions - og hygiejnemetoder til forebyggelse af sygdomsspredning f ) der foeres tilsyn med, at :

ivi ) det kun er saed opsamlet paa en godkendt station, der behandles og opbevares paa en godkendt station, og at denne saed ikke kommer i kontakt med anden saed . Saed, der ikke er opsamlet paa en godkendt station, kan imidlertid behandles paa en godkendt station, hvis :

- saeden hidroerer fra tyre, der opfylder betingelserne i bilag B, kapitel I, punkt 1, litra d ), nr . i ), ii ), iii ) og v ) - behandlingen finder sted med separat udstyr eller paa et andet tidspunkt end behandlingen af saed bestemt til handel inden for Faellesskabet, idet udstyret i sidstnaevnte tilfaelde skal renses og steriliseres efter brug - saeden ikke kan anvendes i handelen inden for Faellesskabet og ikke paa noget tidspunkt kan komme i kontakt eller opbevares med saed bestemt til handel inden for Faellesskabet - saeden er identificerbar ved anbringelse af et maerke, der klart adskiller sig fra det i punkt vii ) anfoerte vii) opsamling, behandling og opbevaring af saed kun finder sted i de dertil beregnede lokaler, under iagttagelse af de strengeste hygiejnekrav iii ) alt udstyr, der har vaeret i kontakt med saed fra donordyret under opsamlingen og behandlingen, behoerigt desinficeres, inden det anvendes paa ny iiv ) animalske produkter, der anvendes under behandlingen af saed, herunder tilsaetningsstoffer eller fortyndingsmidler, tages fra kilder, som ikke udgoer nogen sundhedsfare, eller inden anvendelsen behandles paa en saadan maade, at denne risiko elimineres iiv ) opbevarings - og transportbeholdere behoerigt desinficeres eller steriliseres inden paafyldning ivi ) det anvendte kryogene stof ikke tidligere er blevet anvendt til andre animalske produkter vii ) hver enkelt saedportion tydeligt maerkes paa en saadan maade, at opsamlingsdato, race og donordyrets identifikation umiddelbart kan fastslaas samt stationens navn, eventuelt ved en kode, idet de naermere kendetegn og modellen for dette maerke fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 19 .

EWG:L111UMBD03.95 FF : 1UDA; SETUP : 01; Hoehe : 508 mm; 62 Zeilen; 4341 Zeichen;

Bediener : 0000 Pr .: C;

Kunde : L 111 42090 Daenemark 03 BILAG B KAPITEL I KRAV, DER SKAL VAERE OPFYLDT VED INDSAETTELSE AF KVAEG PAA GODKENDTE TYRESTATIONER 1 . Alt kvaeg, der indsaettes paa en tyrestation, skal :

a ) have vaeret isoleret i mindst 30 dage i faciliteter, der er godkendt til dette formaal af medlemsstatens kompetente myndighed, og som kun rummer andre klovbaerende dyr med mindst samme sundhedsstatus .

b ) inden det isoleres som beskrevet under a ) vaere udvalgt fra besaetninger, som opfylder foelgende betingelser :

ii ) vaere officielt fri for tuberkulose ii ) vaere officielt fri for brucellose eller fri for brucellose .

Dyrene maa ikke forinden have opholdt sig i andre besaetninger med en lavere status :

c ) hidroere fra en besaetning, der er fri for enzootisk kvaegleukose eller stamme fra en ko, der har gennemgaaet en serologisk undersoegelse for enzootisk kvaegleukose med negativ reaktion hoejst tredive dage inden dyrets indsaettelse paa tyrestationen .

Hvis dette krav ikke er opfyldt, maa der kun ske handel med den paagaeldende saed, hvis donordyret har en alder paa mindst to aar, og det har vaeret underkastet en undersoegelse i henhold til kapitel II, punkt 1, afsnit iii ), med negativ reaktion .

d ) inden den iltra a ) ovenfor omhandlede isolationsperiode og i loebet af de 30 forudgaaende dage have gennemgaaet foelgende proever eller undersoegelser med negativ reaktion :

iii ) en intradermaltuberkulinproeve udfoert efter metoden i bilag B til direktiv 64/432/EOEF iii ) en serumagglutinationsproeve udfoert efter metoden i bilag C til direktiv 64/432/EOEF med et brucellatiter paa under 30 internationale agglutionsenheder ( IE ) pr . ml og - for saa vidt angaar besaetningen, der er fri for brucellose - en komplementbindingsreaktion med et brucellatiter paa under 20 EOEF-enheder pr . ml ( 20 ICFT-enheder ) iii ) en serologisk undersoegelse for enzootisk kvaegleukose foretaget efter metoden i bilag G til direktiv 64/432/EOEF iv ) en serumneutralisationsundersoegelse eller en saakaldt Elisaundersoegelse for rhinotracheitis infectiosa bovis eller vulvovaginitis infectiosa pustulosa bovis iv) en virusisolationsundersoegelse ( immuno-fluorescens eller immuno-peroxydaseundersoegelse ) for bovin virusdiarré . Er der tale om dyr, der endnu ikke er seks maaneder gamle, udsaettes undersoegelsen, indtil dyrene har naaet denne alder .

Den kompetente myndighed kan give tilladelse til at de i litra d ) naevnte proever og undersoegelser udfoeres i isolationsfaciliteterne, for saa vidt resultaterne foreligger inden begyndelsen af den i litra e ) omhandlede isolationsperiode e ) i loebet af isolationsperioden paa mindst 30 dage som beskrevet under a ) have gennemgaaet foelgende proever eller undersoegelser med negativ reaktion :

iii ) en serumagglutionationsproeve efter metoden i bilag C til direktiv 64 /432/EOEF med et brucellatiter paa under 30 internationale agglutionationsenheder pr . ml . og en komplementbindingsreaktion med et brucellatiter paa under 20 EOEF-enheder pr . ml ( 20 ICFT-enheder), dersom der er tale om et dyr, der stammer fra besaetninger, der er fri for brucellose iii ) der kan foretages en immuno-fluorescens eller en dyrkningsundersoegelse for Campylobacter foetus-infektion paa en proeve af forhudsmateriale eller af en skylning af den kunstige skede; for hundyrs vedkommende skal der foretages en agglutinationsproeve af vaginal slim iii ) en mikroskopisk undersoegelse og en dyrkningsundersoegelse for Trichomonas foetus paa en proeve af en vaginal udskylning eller en forhudsskylleproeve; for hundyrs vedkommende skal der foretages en agglutinationsproeve af vaginal slim iv ) en serumneutralisationsundersoegelse eller en saakaldt Elisaundersoegelse for rhinotracheitis infectiosa bovis/vulvovaginitis infectiosa pustulosa bovis,

og der skal vaere foretaget en behandling mod leptospirose, hvori indgaar streptomycinindsproejtninger med et interval paa 14 dage ( 25 mg pr . kg levende vaegt ).

Er nogen af de ovennaevnte proever eller undersoegelser positive, skal dyrene straks fjernes fra isolationsfaciliteterne . Er der tale om isolation fra en gruppe, traeffer den kompetente myndighed de noedvendige forholdsregler for at goere det muligt at de resterende dyr kan blive indsat paa stationen i overensstemmelse med dette bilag .

2 . Alle proever eller undersoegelser foretages paa et af medlemsstaten anerkendt laboratorium .

3 . Dyr kan kun indsaettes paa en tyrestation, saafremt stationens dyrlaege udtrykkeligt giver tilladelse hertil . Alle bevaegelser af dyr baade ind paa og ud fra tyrestationen skal noteres .

4 . Dyr, der indsaettes paa en tyrestation, maa ikke udvise kliniske tegn paa sygdom paa indsaettelsesdagen og skal, medmindre punkt 5 anvendes, vaere kommet fra isolationsfaciliteter som omhandlet i punkt 1, litra a ), som paa afsendelsesdagen officielt opfylder foelgende betingelser :

a ) de ligger midt i et omraade paa 10 km i diameter, hvor der i mindst 30 dage ikke har vaeret noget tilfaelde af mund - og klovesyge b ) de har i mindst tre maaneder vaeret fri for mund - og klovesyge og brucellose c ) de har i mindst 30 dage vaeret fri for kvaegsygdomme, der er anmeldelsespligtige i henhold til bilag E til direktiv 64/432/EOEF .

5 . Saafremt betingelserne i punkt 4 er opfyldt, og de i kapitel II omhandlede rutineundersoegelser er blevet foretaget i loebet af de foregaaende 12 maaneder, kan dyr flyttes fra én godkendt tyrestation til en anden med samme sundhedsstatus uden isolation og undersoegelser, hvis det er en direkte overflytning . De paagaeldende dyr maa hverken komme i direkte eller indirekte kontakt med klovbaerende dyr med lavere sundhedstilstand, og det transportmiddel, der anvendes, skal vaere blevet desinficeret inden brugen . Sker overflytningen fra én tyrestation til en anden mellem medlemsstater, skal den foretages i overensstemmelse med direktiv 64/432/EOEF .

KAPITEL II OBLIGATORISKE RUTINEUNDERSOEGELSER OG -BEHANDLINGER AF KVAEG PAA EN GODKENDT TYRESTATION 1 . Alt kvaeg, der holdes paa en godkendt tyrestation, skal mindst én gang om aaret underkastet foelgende proever eller undersoegelser :

iii ) en intradermal tuberkulinproeve foretaget efter metoden i bilag B til direktiv 64/432/EOEF med negativ reaktion iii ) en serumagglutinationsproeve for brucellose med et brucellatiter paa under 30 internationale agglutinationsenheder pr . ml, foretaget efter metoden i bilag C til direktiv 64/432/EOEF iii ) en serologisk undersoegelse for enzootisk kvaegleukose med negativ reaktion foretaget efter metoden i bilag G til direktiv 64/432/EOEF iv ) for rhinotracheitis infectiosa bovis eller vulvovaginitis infectiosa pustulosa bovis, en serumneutralisationsundersoegelse eller en saakaldt Elisa-undersoegelse med negativ reaktion; dog kan der indtil den 31 . december 1992 foretages vaccination mod ovennaevnte sygdomme af sero-negative tyre, enten med en dosis temperaturfoelsom levende vaccine, der indgives intransalt, eller to doser af en inaktiveret vaccine, der indgives med et interval paa mindst tre og hoejst fire uger; herefter foretages der revaccination med hoejst seks maaneders interval iv ) der kan foretages en immuno-fluorescens eller dyrkningsundersoegelse for Campylobacter fetus-infektion paa en proeve af forhudsmateriale eller af en skylning af den kunstige skede; for hundyrs vedkommende skal der foretages en agglutinationsproeve af vaginal slim .

2 . Alle proever og undersoegelser foretages paa et af medlemsstaten godkendt laboratorium .

3 . Reagerer et dyr positivt paa nogen af de ovennaevnte proever eller undersoegelser, skal det isoleres, og den saed, der er opsamlet, siden dyret sidste gang reagerede negativt, maa ikke indgaa i handelen inden for Faellesskabet .

Saed, der er opsamlet fra alle andre tyre paa stationen siden det tidspunkt, paa hvilket den positive reaktion blev konstateret, skal opbevares isoleret og maa ikke indgaa i handelen inden for Faellesskabet, foer tyrestationens sundhedsstatus er blevet genoprettet .

EWG:L111UMBD04.96 FF : 1UDA; SETUP : 01; Hoehe : 508 mm; 103 Zeilen; 7815 Zeichen;

Bediener : 0000 Pr .: C;

Kunde : 42090UMBD04 BILAG C KRAV, SOM SAED, DER OPSAMLES PAA GODKENDTE TYRESTATIONER, SKAL OPFYLDE FOR AT KUNNE INDGAA I HANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET 1 .

Saeden skal komme fra dyr, som a ) ikke udviser kliniske tegn paa sygdom paa opsamlingsdagen b ) i ) ikke er vaccineret mod mund - og klovesyge, eller ii ) hidroerer fra en station, hvor alle dyr er fuldt ud beskyttet mod typerne A, O og C, og der - enten er tale om dyr, der inden de er indsat paa stationen ikke har vaeret vaccineret mod mund - og klovesyge og som foelge heraf har modtaget to doser inaktiveret virusvaccine, der er godkendt og kontrolleret af den kompetente myndighed i den eksporterende medlemsstat, med et interval paa mindst seks uger og hoejst otte maaneder - eller der er tale om dyr, der, inden de er indsat paa stationen, tidligere er vaccineret mindst tre gange med intervaller paa hoejst et aar .

Foretages der vaccination, skal alle dyr revaccineres med intervaller paa hoejst tolv maaneder .

c ) ikke er blevet vaccineret mod mund - og klovesyge inden for de sidste 30 dage forud for opsamlingen d ) har vaeret holdt paa en godkendt tyrestation i en sammenhaengende periode paa mindst 30 dage umiddelbart forud for opsamlingen e ) ikke anvendes til naturlig bedaekning f ) holdes paa en tyrestation, der har vaeret fri for mund - og klovesyge i mindst tre maaneder forud for og indtil 30 dage efter saedopsamlingen, og som ligger midt i et omraade paa 10 km i diameter, hvor der i mindst 30 dage ikke har vaeret noget tilfaelde af mund - og klovesyge g ) har vaeret holdt paa en tyrestation, som fra 30 dage forud for og indtil 30 dage efter saedopsamlingen har vaeret fri for kvaegsygdomme, som er anmeldelsespligtige i henhold til bilag E til direktiv 64/432/EOEF .

2 .

Der skal tilsaettes de nedenfor anfoerte antibiotika, saa der opnaas foelgende koncentrationer i den endelige fortyndede saed :

Mindst : - 500 iu streptomycin pr . ml - 500 iu penicillin pr . ml - 150 mg lincomycin pr . ml - 300 mg spectinomycin pr . ml .

Det er tilladt at anvende en alternativ kombination af antibiotika med tilsvarende virkning mod campylobacter, leptospirer og mycoplasmer .

Umiddelbart efter, at stofferne er tilsat, skal den fortyndede saed opbevares ved en temperatur paa mindst 5 gC i mindst 45 minutter .

3 .

Saed, der indgaar i handelen inden for Faellesskabet, skal ii ) opbevares under godkendte vilkaar i mindst 30 dage forud for afsendelsen;

ii ) forsendes til den modtagende medlemsstat i beholdere, der er rengjort, desinficeret eller steriliseret inden brugen, og som er blevet forseglet inden afsendelsen fra de godkendte opbevaringsfaciliteter .

EWG:L111UMBD05.95 FF : 1UDA; SETUP : 01; Hoehe : 254 mm; 39 Zeilen; 2598 Zeichen;

Bediener : 0000 Pr .: C;

Kunde : ................................

BILAG D SUNDHEDSCERTIFIKAT Nr ..

Afsendelsesland : .

Kompetent myndighed : .

Kompetent lokal myndighed : .

III . Identifikation af saeden :

.

III .

Antal portioner Opsamlings - dato(er ) Identifikation af donordyr Race Foedselsdato III . Saedens oprindelse :

Tyrestationens/-ernes adresse : .

.

.

Tyrestationens/-ernes godkendelsesnummer : .

.

III . Saedens forsendelse :

III . Saeden afsendes fra :

Saeden afsendes fra :

.

( afsendelsessted ) III . til :

til :

.

( bestemmelsesland - og sted ) III . med foelgende transportmiddel :

med foelgende transportmiddel :

.

( Befoerderungsmittel ) Afsenders navn og adresse : .

.

.

Modtagers navn og adresse : .

.

.

III .

IV . Undertegnede embedsdyrlaege attesterer,

1 . at ovennaevnte saed er opsamlet, behandlet og opbevaret efter de i direktiv 88/407/EOEF fastsatte normer;

2 . at ovennaevnte saed er transporteret til afsendelsesstedet i en forseglet beholder under overholdelse af kravene i direktiv 88/407/EOEF .

Udfaerdiget i .............................................., den ....................................................

.

( underskrift ) .

( med blokbogstaver ) Stempel EWG:L111UMBD06.96 FF : 1UDA; SETUP : 01; Hoehe : 517 mm; 58 Zeilen; 1195 Zeichen;

Bediener : HELM Pr .: C;

Kunde : L 42090 daen .

Top