Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0361

Rådets direktiv 88/361/EØF af 24. juni 1988 om gennemførelse af Traktatens artikel 67

OJ L 178, 8.7.1988, p. 5–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 10 Volume 001 P. 44 - 58
Special edition in Swedish: Chapter 10 Volume 001 P. 44 - 58
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 10 - 23
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 10 - 23
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 10 - 23
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 10 - 23
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 10 - 23
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 10 - 23
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 10 - 23
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 10 - 23
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 10 - 23
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 10 - 23
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 10 - 23
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 7 - 20

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/361/oj

31988L0361

Rådets direktiv 88/361/EØF af 24. juni 1988 om gennemførelse af Traktatens artikel 67

EF-Tidende nr. L 178 af 08/07/1988 s. 0005 - 0018
den finske specialudgave: kapitel 10 bind 1 s. 0044
den svenske specialudgave: kapitel 10 bind 1 s. 0044


RÅDETS DIREKTIV af 24. juni 1988 om gennemførelse af Traktatens artikel 67 (88/361/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 69 og artikel 70, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, forelagt efter høring af Det Monetære Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til Traktatens artikel 8A indebærer det indre marked et område uden indre grænser, hvori kapitalens frie bevægelighed er sikret med forbehold af Traktatens øvrige bestemmelser;

medlemsstaterne skal kunne træffe de foranstaltninger, der er nødvendige med henblik på at regulere likviditeten i banksektoren, og disse foranstaltninger skal være begrænset til virkeliggørelsen af dette mål;

medlemsstaterne skal om fornødent kunne træffe foranstaltninger, der midlertidigt og inden for rammerne af egnede fællesskabsprocedurer hindrer kortfristede kapitalbevægelser, der, selv uden større afvigelser i de grundliggende økonomiske faktorer, kan skabe alvorlige forstyrrelser i deres penge- og valutapolitik;

af klarhedshensyn bør det præciseres, hvorledes de overgangsforanstaltninger med hensyn til kapitalbevægelser, der ved Tiltrædelsesakten af 1985 blev vedtaget til fordel for Kongeriget Spanien og Republikken Portugal, finder anvendelse inden for den ordning, der indføres ved nærværende direktiv;

Kongeriget Spanien og Republikken Portugal kan i henhold til henholdsvis artikel 61 til 66 og 222 til 232 i Tiltrædelsesakten af 1985 udskyde liberaliseringen af visse kapitalbevægelser uanset de forpligtelser, der blev fastsat ved første direktiv af 11. maj 1960 til gennemførelse af Traktatens artikel 67 (3), senest ændret ved direktiv 86/566/EØF (4); i direktiv 86/566/EØF er der ligeledes foreskrevet anvendelse af en overgangsordning til fordel for disse to medlemsstater, for så vidt angår deres forpligtelser til liberalisering af kapitalbevægelser; disse to medlemsstater bør inden for samme frister og med samme økonomiske begrundelse kunne udskyde opfyldelsen af de nye liberaliseringsforpligtelser, der fastsættes ved nærværende direktiv;

Den Hellenske Republik og Irland befinder sig, omend i forskellig grad, i en vanskelig situation som følge af betalingsbalanceproblemer og en stor udlandsgæld; en øjeblikkelig, fuldstændig liberalisering af kapitalbevægelser for disse to medlemsstaters vedkommende ville vanskeliggøre videreførelsen af de bestræbelser, de har udfoldet for at forbedre deres betalingsbalancesituation og styrke deres finansielle systems evne til at tilpasse sig de krav, de stilles på et finansielt integreret marked i Fællesskabet; i overensstemmelse med Traktatens artikel 8 C bør der under hensyn til deres særlige situation indrømmes disse to medlemsstater længere frister for opfyldelse af de forpligtelser, der følger af nærværende direktiv;

en fuldstændig liberalisering af kapitalbevægelserne kan i nogle medlemsstater, herunder særlig i grænseområder, forårsage vanskeligheder på markedet for ejendomme, der ikke er helårsboliger; eksisterende national lovgivning om erhvervelse af sådanne ejendomme bør ikke berøres af gennemførelsen af dette direktiv;

den frist, der er sat for gennemførelsen af dette direktiv, bør udnyttes med henblik på at sætte Kommissionen i stand til at fremlægge forslag til fjernelse eller nedsættelse af de risici for forvridninger, skatteunddragelse og omgåelse af skattereglerne, der skyldes forskelligheder i de nationale ordninger for beskatning, og at gøre det muligt for Rådet at tage stilling til sådanne forslag;

i overensstemmelse med Traktatens artikel 70, stk. 1, skal Fællesskabet bestræbe sig på at nå den størst mulige liberalisering inden for kapitalbevægelser mellem valutaindlændinge i medlemsstaterne og valutaindlændinge i tredjelande;

omfattende kortfristede kapitalbevægelser fra eller til tredjelande kan forårsage alvorlig forstyrrelse i medlemsstaternes monetære eller finansielle forhold eller medføre alvorlige spændinger på valutamarkederne; en sådan udvikling kan blive til skade for sammenhængen inden for Det Europæiske Monetære System, det indre markeds funktion og den gradvise gennemførelse af Den Økonomiske og Monetære Union; der må derfor skabes de fornødne betingelser for en samordnet indsats for medlemsstaternes side, såfremt en sådan måtte vise sig nødvendig;

dette direktiv træder i stedet for Rådets direktiv 72/156/EØF af 21. marts 1972 om regulering af de internationale pengestrømme og neutralisering af deres uønskede virkninger på den interne likviditet (5); direktiv 72/156/EØF bør derfor ophæves -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Medlemsstaterne ophæver de restriktioner for kapitalbevægelser, der finder sted mellem valutaindlændige i medlemsstaterne, medmindre andet er fastsat i nedenstående bestemmelser. For at lette gennemførelsen af dette direktiv, klassificeres kapitalbevægelserne efter nomenklaturen i

bilag I.

2. Overførsler i tilknytning til kapitalbevægelser foregår under samme valutabetingelser som dem, der gælder for betalinger i forbindelse med løbende transaktioner.

Artikel 2

Medlemsstaterne underretter senest ved foranstaltningernes ikrafttræden Centralbankchefkomitéen og Det Monetære Udvalg samt Kommissionen om de foranstaltninger til regulering af likviditeten i banksektoren, der har en specifik virkning på kreditinstitutters kapitaltransaktioner med

valutaudlændige.

Disse foranstaltninger skal begrænses til, hvad der er nødvendigt med henblik på regulering af den indenlandske monetære situation. Det Monetære Udvalg og Centralbankchefkomitéen afgiver udtalelse herom til Kommissionen.

Artikel 3

1. I tilfælde af, at kortfristede kapitalbevægelser af usædvanligt omfang fører til kraftige spændinger på valutamarkederne og skaber alvorlige forstyrrelser i en medlemsstats penge- og valutapolitik, bl.a. med betydelige udsving i den indenlandske likviditet til følge, kan Kommissionen efter høring af Det Monetære Udvalg og Centralbankchefkomitéen give denne medlemsstat tilladelse til i forbindelse med de kapitalbevægelser, der er opført i bilag II, at iværksætte beskyttelsesforanstaltninger, for hvilke de nærmere betingelser fastlægges af Kommissionen.

2. Den pågældende medlemsstat kan i særligt hastende tilfælde selv træffe de ovennævnte beskyttelsesforanstaltninger, såfremt dette er nødvendigt. Kommissionen og de øvrige medlemsstater skal underrettes om disse foranstaltninger senest på tidspunktet for deres ikrafttræden. Kommissionen træffer efter høring af Det Monetære Udvalg og Centralbankchefkomitéen beslutning om, hvorvidt den pågældende medlemsstat kan opretholde disse foranstaltninger, eller om den skal ændre eller ophæve dem.

3. De beslutninger, som Kommissionen træffer i henhold til stk. 1 og 2, kan tilbagekaldes eller ændres af Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

4. Varigheden af de beskyttelsesforanstaltninger, der træffes i medfør af nærværende artikel, må ikke overstige seks måneder.

5. Rådet undersøger inden den 31. december 1992 på grundlag af en rapport fra Kommissionen og efter udtalelse fra Det Monetære Udvalg og Centralbankchefkomitéen, om bestemmelserne i denne artikel fortsat, i princippet og med hensyn til den nærmere udformning, er i overensstemmelse med de behov, som de skulle opfylde.

Artikel 4

Bestemmelserne i dette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan træffe foranstaltninger, der er tvingende nødvendige for at imødegå overtrædelser af deres love og forskrifter, især på skatteområdet eller inden for tilsynet med penge- og finansieringsinstitutter, og at de af administrative eller statistiske hensyn kan fastlægge procedurer for anmeldelse af kapitalbevægelser.

Iværksættelsen af sådanne foranstaltninger og procedurer må ikke resultere i, at kapitalbevægelser, der foretages i overensstemmelse med fællesskabsretlige bestemmelser, forhindres.

Artikel 5

For Kongeriget Spanien og Republikken Portugal finder de bestemmelser vedrørende kapitalbevægelser, der er fastsat i Tiltrædelsesakten af 1985, anvendelse som anført i bilag III

på grundlag af den nomenklatur for kapitalbevægelser, der er anført i bilag I.

Artikel 6

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for senest den 1. juli 1990 at efterkomme dette direktiv. De underretter omgående Kommissionen herom. De giver ligeledes senest ved foranstaltningernes ikrafttræden underretning om enhver ny foranstaltning eller ændring af de bestemmelser vedrørende de kapitalbevægelser, der er opført i bilag I.

2. Kongeriget Spanien og Republikken Portugal kan, med forbehold for disse to staters vedkommende af artikel 61 til 66 og 222 til 232 i Tiltrædelsesakten af 1985, ligesom

Den Hellenske Republik og Irland midlertidigt opretholde restriktioner for de kapitalbevægelser, der er opført i bilag IV, på de betingelser og inden for de frister, der er fastsat i nævnte bilag.

Såfremt Republikken Portugal eller den Hellenske Republik inden udløbet af fristen for liberalisering af de kapitalbevægelser, der er opført i liste III og IV i bilag IV, skønner, at de ikke er i stand til at foretage denne liberalisering, navnlig på grund af betalingsbalancevanskeligheder eller en utilstrækkelig grad af tilpasning af det nationale finansielle system, foretager Kommissionen på anmodning af en af disse medlemsstater og i samarbejde med Det Monetære Udvalg en undersøgelse af den pågældende medlemsstats økonomiske og finansielle situation. På grundlag af resultaterne af denne undersøgelse foreslår Kommissionen Rådet, at dette for alle eller en del af de omhandlede kapitalbevægelser forlænger den fastsatte frist for deres liberalisering. Denne forlængelse kan ikke overstige tre år. Rådet træffer afgørelse efter fremgangsmåden i Traktatens artikel 69.

3. Kongeriget Belgien og Storhertugdømmet Luxembourg kan midlertidigt opretholde det dobbelte valutamarked på de betingelser og inden for den frist, der er fastsat i

bilag V.

4. Eksisterende national lovgivning om erhvervelse af ejendomme, der ikke er helårsboliger, kan opretholdes, indtil Rådet vedtager yderligere bestemmelser på dette område i henhold til Traktatens artikel 69. Nærværende bestemmelse berører ikke gyldigheden af andre fællesskabsretlige bestemmelser.

5. Kommissionen forelægger senest den 31. december 1988 Rådet forslag med henblik på fjernelse eller nedsættelse af de risici for forvridninger, skatteunddragelse og omgåelse af skattereglerne, der skyldes forskelligheden i de nationale ordninger for beskatningen af opsparing og kontrollen med deres anvendelse.

Rådet skal træffe afgørelse om Kommissionens forslag senest den 30. juni 1989. Alle skattemæssige bestemmelser af fællesskabskarakter skal i henhold til Traktaten vedtages med enstemmighed.

Artikel 7

1. Medlemsstaterne bestræber sig på inden for den ordning, de anvender på overførsler i tilknytning til kapitalbevægelser med tredjelande, at nå samme grad af liberalisering som for de transaktioner, der finder sted med valutaindlændige i de øvrige medlemsstater, medmindre andet er fastsat i dette direktiv.

Bestemmelserne i første afsnit berører ikke anvendelsen over for tredjelande af nationale eller fællesskabsretlige regler, herunder eventuelle gensidighedsbetingelser, vedrørende etablering, præstering af finansielle tjenesteydelser og værdipapirers adgang til kapitalmarkederne.

2. Såfremt omfattende kortfristede kapitalbevægelser fra eller til tredjelande skaber alvorlige forstyrrelser for medlemsstaternes eller flere af disses interne eller eksterne monetære eller finansielle forhold eller medfører alvorlige spændinger i valutaforbindelserne inden for Fællesskabet eller mellem Fællesskabet og tredjelandene, holder medlemsstaterne samråd om de foranstaltninger, der kan træffes for at overvinde de opståede vanskeligheder. Dette samråd finder sted i Centralbankchefkomitéen og Det Monetære Udvalg på Kommissionens eller en medlemsstats initiativ.

Artikel 8

Det Monetære Udvalg foretager mindst en gang om året en undersøgelse af situationen med hensyn til kapitalens frie bevægelighed, således som den følger af gennemførelsen af dette direktiv. Denne undersøgelse omfatter de interne foranstaltninger til regulering af kreditten samt kapital- og pengemarkedet, der kan have en særlig indvirkning på de internationale kapitalbevægelser samt alle de øvrige elementer, der er omhandlet i dette direktiv. Udvalget aflægger rapport til Kommissionen om resultatet af denne undersøgelse.

Artikel 9

Første direktiv af 11. maj 1960 og direktiv 72/156/EØF ophæves med virkning fra den 1. juli 1990.

Artikel 10

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 24. juni 1988.

På Rådets vegne M. BANGEMANN

Formand

(1) EFT nr. C 26 af 1. 2. 1988, s. 1.

(2) Udtalelse afgivet den 17. juni 1988 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT nr. 43 af 12. 7. 1960, s. 921/60.

(4) EFT nr. L 332 af 26. 11. 1986, s. 22.

(5) EFT nr. L 91 af 18. 4. 1972, s. 13.

BILAG I

NOMENKLATUR FOR KAPITALBEVÆGELSER OMHANDLET I ARTIKEL 1 I DIREKTIVET

I denne nomenklatur er kapitalbevægelserne klassificeret efter den økonomiske art af de tilgodehavender og forpligtelser i indenlandsk eller udenlandsk valuta, som de vedrører.

De kapitalbevægelser, der er opført i nærværende nomenklatur, omfatter:

- samtlige transaktioner, der er nødvendige for realiseringen af kapitalbevægelser: indgåelse og gennemførelse af transaktionen samt hermed forbundne overførsler. Transaktionerne gennemføres normalt mellem valutaindlændinge i de forskellige medlemsstater, men der kan være tale om, at visse kapitalbevægelser gennemføres af en og samme person for egen regning (f. eks. overførsler af tilgodehavender tilhørende emigranter)

- transaktioner gennemført af enhver fysisk eller juridisk person (;), herunder transaktioner vedrørende medlemsstaternes og andre offentlige myndigheders og organers tilgodehavender eller forpligtelser, medmindre andet gælder i henhold til bestemmelserne i Traktatens artikel 68, stk. 3

- adgang til enhver finansiel teknik, der er til rådighed på det marked, der benyttes ved transaktionens gennemførelse. For eksempel omfatter begrebet erhvervelse af værdipapirer og andre finansielle instrumenter ikke blot kontanthandel, men også enhver anden handelsteknik, der findes: terminsforretninger, optioner eller warrants, konvertering til andre papirer osv. På samme måde omfatter begrebet kontokuranter og indlån i penge- og finansieringsinstitutter ikke blot oprettelse af og indlån på disse konti, men også terminsforretninger i udenlandsk valuta, hvad enten disse gennemføres med henblik på dækning af en kursrisiko eller oprettelse af en åben valutaposition

- realisering eller overdragelse af tilgodehavender, repatriering af realisationsprovenuet (;) eller anvendelse af dette provenu på stedet inden for EF-forpligtelsernes rammer

- tilbagebetaling af lån og kreditter

Denne nomenklatur er ikke udtømmende for så vidt angår begrebet kapitalbevægelser, og der er derfor indsat en rubrik XIII - F »Andre kapitalbevægelser: Diverse kapitalbevægelser«. Den kan således ikke fortolkes på den måde, at den begrænser rækkevidden af princippet om en fuldstændig liberalisering af kapitalbevægelserne som fastsat i artikel 1 i direktivet.

I. DIREKTE INVESTERINGER (;)

1. Etablering eller udvidelse af filialer eller nye virksomheder, som udelukkende tilhører investoren, og fuldstændig overtagelse af bestående virksomheder

2. Erhvervelse af kapitalinteresser i nye eller bestående virksomheder med henblik på etablering eller opretholdelse af varige økonomiske forbindelser

3. Langfristede lån med henblik på etablering eller opretholdelse af varige økonomiske forbindelser

4. Reinvestering af udbyttet med henblik på opretholdelse af varige økonomiske forbindelser

A. Valutaudlændinges direkte investeringer i indlandet (;)

B. Valutaindlændinges direkte investeringer i udlandet (;)

II. INVESTERINGER I FAST EJENDOM (ikke omfattet af kategori I) (;)

A. Valutaudlændinges investeringer i fast ejendom i indlandet

B. Valutaindlændinges investeringer i fast ejendom i udlandet

III. TRANSAKTIONER VEDRØRENDE VÆRDIPAPIRER, DER NORMALT HANDLES PÅ KAPITALMARKEDET (ikke omfattet af kategori I, IV og V)

a) Aktier og andre kapitalandele (;)

b) Obligationer (;)

(;) Jf. de forklarende bemærkninger.

A. Transaktioner vedrørende værdipapir, der handles på kapitalmarkedet

1. Valutaudlændinges erhvervelse af børsnoterede indenlandske værdipapirer (;)

2. Valutaindlændinges erhvervelse af børsnoterede udenlandske værdipapirer

3. Valutaudlændinges erhvervelse af ikke børsnoterede indenlandske værdipapirer (;)

4. Valutaindlændinges erhvervelse af ikke børsnoterede udenlandske værdipapirer

B. Værdipapirers adgang til kapitalmarkedet (;)

ii) Optagelse på fondsbørs (;)

ii) Emission og anbringelse på et kapitalmarked (;)

1. Indenlandske værdipapirers adgang til et udenlandsk kapitalmarked

2. Udenlandske værdipapirers adgang til det indenlandske kapitalmarked

IV. TRANSAKTIONER VEDRØRENDE ANDELE I INVESTERINGSINSTITUTTER (;)

a) Andele i institutter, der foretager kollektiv investering i værdipapirer, som normalt handles på kapitalmarkedet (aktier, andre kapitalandele og obligationer)

b) Andele i institutter, der foretager kollektiv investering i værdipapirer eller instrumenter, som normalt handles på pengemarkedet

c) Andele i institutter, der foretager kollektive investeringer i andre aktiver

A. Transaktioner vedrørende andele i investeringsinstitutter

1. Valutaudlændinges erhvervelse af børsnoterede andele i indenlandske investeringsinstitutter

2. Valutaindlændinges erhvervelse af børsnoterede andele i udenlandske investeringsinstitutter

3. Valutaudlændinges erhvervelse af ikke børsnoterede andele i indenlandske investeringsinstitutter

4. Valutaindlændinges erhvervelse af ikke børsnoterede andele i udenlandske investeringsinstitutter

B. Adgang til kapitalmarkedet for andele i investeringsinstitutter

ii) Optagelse på fondsbørs

ii) Emission og anbringelse på et kapitalmarked 1. Adgang til et udenlandsk kapitalmarked for andele i investeringsinstitutter

2. Adgang til det indenlandske kapitalmarked for andele i udenlandske investeringsinstitutter

V. TRANSAKTIONER VEDRØRENDE VÆRDIPAPIRER OG ANDRE INSTRUMENTER, DER NORMALT HANDLES PÅ PENGEMARKEDET (;)

A. Transaktioner vedrørende værdipapirer og andre instrumenter, der handles på pengemarkedet

1. Valutaudlændinges erhvervelse af indenlandske værdipapirer og instrumenter, der handles på pengemarkedet

2. Valutaindlændinges erhvervelse af udenlandske værdipapirer og instrumenter, der handles på pengemarkedet

B. Værdipapirers og andre instrumenters adgang til pengemarkedet

ii) Optagelse på et godkendt pengemarked (;)

ii) Emission og anbringelse på et godkendt pengemarked

1. Indenlandske værdipapirers og instrumenters adgang til et udenlandsk pengemarked

2. Udenlandske værdipapirers og instrumenters adgang til det indenlandske pengemarked

(;) Jf. de forklarende bemærkninger.

VI. TRANSAKTIONER VEDRØRENDE KONTOKURANTER OG INDLÅNSKONTI I PENGE- OG FINANSIERINGSINSTITUTTER (;)

A. Valutaudlændinges transaktioner i indenlandske penge- og finansieringsinstitutter

B. Valutaindlændinges transaktioner i udenlandske penge- og finansieringsinstitutter

VII. KREDITTER YDET I TILKNYNING TIL HANDELS- ELLER TJENESTEYDELSESFORRETNINGER, HVORI EN VALUTAINDLÆNDING DELTAGER (;)

1. Kortfristede (under et år)

2. Mellemfristede (fra et til fem år)

3. Langfristede (fem år og derover)

A. Kreditter ydet af valutaudlændinge til valutaindlændinge

B. Kreditter ydet af valutaindlændinge til valutaudlændinge

VIII. FINANSLÅN OG -KREDITTER (ikke omfattet af kategori I, VII og XI) (;)

1. Kortfristede (under et år)

2. Mellemfristede (fra et til fem år)

3. Langfristede (fem år og derover)

A. Lån og kreditter ydet af valutaudlændinge til valutaindlændinge

B. Lån og kreditter ydet af valutaindlændinge til valutaudlændinge

IX. KAUTIONER, ANDRE GARANTIER OG PANTERETTIGHEDER

A. Stillet af valutaudlændinge for valutaindlændinge

B. Stillet af valutaindlændinge for valutaudlændinge

X. OVERFØRSLER TIL OPFYLDELSE AF FORSIKRINGSAFTALER

A. Præmier og ydelser i forbindelse med livsforsikringer

1. Indenlandske livsforsikringsselskabers aftaler med valutaudlændinge

2. Udenlandske livsforsikringsselskabers aftaler med valutaindlændinge

B. Præmier og ydelser i forbindelse med kreditforsikringer

1. Indenlandske kreditforsikringsselskabers aftaler med valutaudlændinge 2. Udenlandske kreditforsikringsselskabers aftaler med valutaindlændinge

C. Andre kapitaloverførsler i tilknytning til forsikringsaftaler

XI. KAPITALBEVÆGELSER AF PERSONLIG KARAKTER

A. Lån

B. Gaver og legater

C. Medgift

D. Arv

E. Immigranters afvikling af gæld i deres hjemland

F. Overførsel af aktiver tilhørende valutaindlændinge, der emigrerer, ved deres etablering eller ophold i udlandet

G. Overførsel til hjemlandet af midler opsparet af immigranter under ophold i indlandet

(;) Jf. de forklarende bemærkninger.

XII. IND- OG UDFØRSEL AF FORMUEVÆRDIER

A. Værdipapirer

B. Betalingsmidler af enhver art

XIII. ANDRE KAPITALBEVÆGELSER

A. Arveafgifter

B. Skadeserstatninger (for så vidt som de har karakter af kapital)

C. Tilbagebetalinger ved ophævelse af kontrakter eller tilbageførsel af fejlagtigt erlagte beløb (for så vidt de har karakter af kapitalbetalinger)

D. Ophavsrettigheder: patenter, mønsterrettigheder, varemærker og opfindelser (overdragelser og overførsler i tilknytning til overdragelser)

E. Overførsel af de for gennemførelse af tjenesteydelser fornødne midler (ikke omfattet af kategori VI)

F. Diverse

FORKLARENDE BEMÆRKNINGER

I denne nomenklatur og udelukkende i forbindelse med direktivet forstås ved:

Direkte investeringer

Investeringer af enhver art foretaget af fysiske personer, erhvervs- eller finansieringsvirksomheder, som har til formål at etablere eller opretholde varige og direkte forbindelser mellem investoren og den virksomhedsleder eller den virksomhed, for hvem disse midler er bestemt med henblik på udøvelse af erhvervsvirksomhed. Dette begreb skal således forstås i videste forstand.

Til de under punkt I 1 i nomenklaturen nævnte virksomheder henregnes juridisk uafhængige virksomheder (helejede datterselskaber) og filialer.

Kapitalindskud i de af de under punkt I 2 i nomenklaturen nævnte virksomheder, der er oprettet som aktieselskaber, anses som en direkte investering, når den aktiepost, der indehaves af en fysisk person, en anden virksomhed eller enhver anden indehaver, enten i henhold til de for aktieselskaber gældende nationale lovforskrifter eller af andre grunde, giver disse aktionærer mulighed for faktisk deltagelse i selskabets drift eller i kontrollen hermed.

Ved de i nomenklaturens punkt I 3 nævnte langfristede lån med karakter af kapitalindskud forstås lån med en løbetid på over fem år, ydet med det formål at etablere eller opretholde varige økonomiske forbindelser. Som de vigtiste eksempler herpå kan nævnes de lån, som et selskab yder sine datterselskaber eller andre selskaber, hvori det besidder kapitalinteresser, samt lån i tilknytning til udbyttedeling. Til denne kategori hører også lån ydet af penge- og finansieringsinstitutter med det formål at etablere eller opretholde varige økonomiske forbindelser.

Investeringer i fast ejendom

Privatpersoners køb af fast ejendom og byggegrunde samt opførelse af ejendomme i erhvervsmæssigt eller personligt øjemed. Denne kategori omfatter også brugsrettigheder, servitutter og arealrettigheder.

Optagelse på en fondsbørs eller et godkendt pengemarked

Værdipapirers og andre omsættelige instrumenters adgang efter nærmere fastlagte fremgangsmåder til officielt eller ikke- officielt reguleret handel på en fondsbørs eller på et andet af pengemarkedets officielt anerkendte delmarkeder.

Værdipapireres, som handles på børsen (officielt og ikke- officielt børsnoterede papirer)

Værdipapirer, der er genstand for reguleret handel, og hvis kurser systematisk offentliggøres, enten gennem officielle børsorganer (officielt noterede værdipapirer) eller andre organer knyttet til børsen, som f.eks. bankkommissioner (ikke- officielt noterede papirer).

Emission af værdipapirer og andre omsættelige instrumenter

Salg efter udbydelse til offentligheden.

Anbringelse af værdipapirer og andre omsættelige instrumenter

Direkte salg foretaget af udstederen eller af det konsortium, der foretager emissionen, uden udbydelse til offentligheden.

Indenlandske eller udenlandske værdipapirer og instrumenter

Udstederens hjemsted er afgørende. Valutaindlændinges erhvervelse af indenlandske værdipapirer og instrumenter udstedt på et udenlandsk marked sidestilles med erhvervelse af udenlandske værdipapirer.

Aktier og andre kapitalandele

Omfatter også tegningsrettigheder til nyudstedte aktier.

Obligationer

Omsættelige værdipapirer med en løbetid på to år og derover ved emissionen, hvor forrentning, vilkår for tilbagebetaling af hovedstol og udbetaling af renter er fastsat ved emissionen.

Investeringsinstitutter

Institutter,

- hvis formål er at foretage kollektiv investering af den kapital, de tilvejebringer, i værdipapirer eller andre aktiver, og hvis virksomhed bygger på princippet om risikospredning

og

- hvis andele på ihændehaverens forlangende direkte eller indirekte skal tilbagekøbes eller indløses med midler fra disse institutters formue, på de lovmæssige, aftalemæssige eller vedtægtsmæssige vilkår, der gælder herfor. De foranstaltninger, et investeringsinstitut træffer for at forhindre, at andelenes børsværdi afviger væsentligt fra deres nettoregnskabsværdi, sidestilles med sådanne tilbagekøb eller indløsninger.

Disse institutter kan i henhold til loven være oprettet i henhold til aftale (investeringsfonde administreret af et forvaltningsselskab) eller som trusts (unit trust) eller i henhold til vedtægter (investeringsselskaber).

I forbindelse med direktivet omfatter udtrykket »investeringsfond« også »unit trust«.

Værdipapirer og andre instrumenter, der normalt handles på pengemarkedet

Statsgældsbeviser og andre omsættelige gældsbeviser, indlånsbeviser, bankaccepter, skatkammerbeviser og dermed sidestillede instrumenter.

Kreditter ydet i tilknytning til handels- eller tjenesteydelsesforretninger

Handelskreditter ydet i henhold til aftale (forskud eller ratevis betaling for igangværende eller bestilt arbejde og betalingsfrister med eller uden undertegning af veksel) samt finansiering heraf ved kreditter ydet af kreditinstitutter. Denne kategori omfatter endvidere factoring.

Banklån og -kreditter

Finansiering af enhver art ydet af penge- og finansieringsinstitutter, herunder finansiering af handels- eller tjenesteydelsesforretninger, hvori ingen valutaindlænding deltager.

Denne kategori omfatter desuden realkredit, forbrugerkreditter, finansiel leasing samt substitutionskreditter og andre træknings- og emissionsfaciliteter.

Valutaindlændinge og valutaudlændinge

Fysiske og juridiske personer som defineret i de i de enkelte medlemsstaters gældende valutabestemmelser.

Realisationsprovenu (af investeringer, værdipapirer osv.)

Salgsprovenu, inklusive den eventuelle merværdi, tilbagebetalinger, provenu ved tvangsfuldbyrdelse osv.

Fysiske og juridiske personer

Som defineret i de nationale bestemmelser.

Penge- og finansieringsinstitutter

Banker, sparekasser og andre organer, der har specialiseret sig i ydelse af kort-, mellem- og langfristede kreditter, samt forsikringsselskaber, byggelånsselskaber, investeringsselskaber og andre institutter af lignende art.

Kreditinstitutter

Banker, sparekasser og andre organer, der har specialiseret sig i ydelse af kort-, mellem- og langfristede kreditter.

BILAG II

>TABELPOSITION>

BILAG III

KAPITALBEVÆGELSER OMHANDLET I ARTIKEL 5 I DIREKTIVET

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

BILAG IV

KAPITALBEVÆGELSER OMHANDLET I ARTIKEL 6, STK. 2, I DIREKTIVET

I. Republikken Portugal kan indtil 31. december 1990 opretholde eller genindføre de restriktioner, der for de på nedenstående liste I opførte kapitalbevægelser var gældende på datoen for meddelelsen af direktivet:

>TABELPOSITION>

II. Kongeriget Spanien og Republikken Portugal kan indtil henholdsvis 31. december 1990 og 31. december 1992 opretholde eller genindføre de restriktioner, der for de på nedenstående liste II opførte kapitalbevægelser var gældende på datoen for meddelelsen af direktivet:

>TABELPOSITION>

Transaktionernes art

Rubrik i

nomenklaturen

III. Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Irland og Republikken Portugal kan indtil den 31. december 1992 opretholde eller genindføre de restriktioner, der for de på nedenstående liste III opførte kapitalbevægelser var gældende på datoen for meddelelsen af direktivet:

>TABELPOSITION>

IV. Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Irland og Republikken Portugal kan indtil den 31. december 1992 udskyde liberaliseringen af de kapitalbevægelser, der er opført på nedenstående liste IV:

>TABELPOSITION>

BILAG V

Systemet med et dobbelt valutamarked, som det praktiseres i Kongeriget Belgien og Storhertugdømmet Luxembourg, har ikke medført nogen begrænsning i kapitalbevægelserne, men da det ikke desto mindre udgør en uregelmæssighed inden for Det Europæiske Monetære System og derfor bør bringes til ophør i forbindelse med den faktiske gennemførelse af direktivet og med henblik på en udbygning af Det Europæiske Monetære System, forpligter disse to medlemsstater sig til at afskaffe det inden den 31. december 1992. De forpligter sig ligeledes til, indtil systemet afskaffes, at administrere det på en sådan måde, at den frie bevægelighed for kapital fortsat er sikret i praksis på sådanne betingelser, at der ikke opstår betydelige og varige forskelle mellem de kurser, der anvendes på de to markeder.

Top