EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987L0372

Rådets direktiv 87/372/EØF af 25. juni 1987 om de frekvensbånd, der skal stilles til rådighed for samordnet indførelse af offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget landmobilradiokommunikation i Fælleskabet

OJ L 196, 17.7.1987, p. 85–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 016 P. 151 - 152
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 016 P. 151 - 152
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 008 P. 289 - 290
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 008 P. 289 - 290
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 008 P. 289 - 290
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 008 P. 289 - 290
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 008 P. 289 - 290
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 008 P. 289 - 290
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 008 P. 289 - 290
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 008 P. 289 - 290
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 008 P. 289 - 290
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 007 P. 252 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 007 P. 252 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 039 P. 3 - 4

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/11/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/372/oj

31987L0372

Rådets direktiv 87/372/EØF af 25. juni 1987 om de frekvensbånd, der skal stilles til rådighed for samordnet indførelse af offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget landmobilradiokommunikation i Fælleskabet

EF-Tidende nr. L 196 af 17/07/1987 s. 0085 - 0086
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 16 s. 0151
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 16 s. 0151


*****

RAADETS DIREKTIV

af 25. juni 1987

om de frekvensbaand, der skal stilles til raadighed for samordnet indfoerelse af offentlig faelleseuropaeiske digital celleopbygget landmobilradiokommunikation i Faelleskabet

(87/372/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra foelgende betragtninger:

Ifoelge henstilling 84/549/EOEF (3) boer der indfoeres tjenester paa grundlag af en faelles harmoniseret metode inden for telekommunikation:

de ressourcer, som moderne telekommunikationsnet stiller til raadighed, boer udnyttes fuldt ud til oekonomisk udvikling af Faellesskabet;

mobilradiotjenester er den eneste maade, hvorpaa trafikanter undervejs kan kontaktes, og den mest effektive maade, hvorpaa disse trafikanter kan forbindes med de offentlige telekommunikationsnet;

mobilradiokommunikation er afhaengig af, at frekvensbaand reserveres og staar til raadighed for transmission mellem stationaere basisstationer og mobile stationer;

de frekvenser og mobilradiokommunikationssystemer, der i oejeblikket er i brug i Faellesskabet, er meget forskellige og giver ikke trafikanter undervejs i koeretoejer, skibe, tog eller til fods i hele Faellesskabet, herunder paa indre vandveje og i kystnaere vandomraader, mulighed for at drage nytte af tjenester og markeder, der omfatter hele Europa;

overgangen til andengenerationssystemet for celleopbygget digital mobilradiokommunikation vil udgoere en enestaaende lejlighed til at etablere et virkeligt faelleseuropaeisk mobilradiosystem;

Den Europaeiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) har anbefalet, at frekvenserne 890 til 915 og 935 til 960 MHz stilles til raadighed for et saadant system i overensstemmelse med radioreglementerne fra Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU), hvori disse frekvensbaand ogsaa stilles til raadighed for mobilradiotjenester;

en del af disse frekvensbaand anvendes eller paataenkes anvendt af visse medlemsstater til midlertidige systemer og andre radiotjenester;

hvis der skal etableres virkelig faelleseuropaeisk mobilradiokommunikation, er det tvingende noedvendigt, at der efterhaanden kan disponeres over hele spektret af ovennaevnte frekvensbaand til dette formaal;

gennemfoerelsen af Raadets henstilling 87/371/EOEF af 25. juni 1987 om samordnet indfoerelse af faelleseuropaeisk celleopbygget digital landmobilradiokommunikation i Faellesskabet (4), hvori der sigtes mod ivaerksaettelse af et faelleseuropaeisk system senest i 1991, vil medfoere, at specificeringen af radiotransmissionsbaandet kan ske hurtigt;

paa grundlag af den nuvaerende teknologiske udvikling og markedsudvikling forekommer det realistisk at forudse, at det faelleseuropaeiske system helt kan raade over frekvensbaandene 890 til 915 og 935 til 960 MHz senest 10 aar efter den 1. januar 1991;

Raadets direktiv 86/361/EOEF af 24. juli 1986 om foerste fase af den gensidige anerkendelse af typegodkendelsen af teleterminaludstyr (5) vil goere det muligt hurtigt at udarbejde faelles typespecifikationer for det faelleseuropaeiske celleopbyggede digitale mobilradiosystem;

i rapporten om offentlig mobilradiokommunikation, udarbejdet af Gruppen vedroerende Analyse og Prognoser (GAP) til brug for Gruppen af Hoejtstaaende Embedsmaend vedroerende Telekommunikation (SOGT), er det forhold blevet paapeget, at raadighed over passende frekvensressourcer er en afgoerende forudsaetning for faelleseuropaeisk celleopbygget digital mobilradiokommunikation;

teleadministrationerne, Den Europaeiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) og teleindustrien i medlemsstaterne har udtalt sig positivt om naevnte rapport -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Medlemsstaterne soerger for, at frekvensbaandene 905 til 914 MHz og 950 til 959 MHz eller tilsvarende dele af de baand, der er anfoert i stk. 2, stilles til raadighed udelukkende (1) for en offentlig Faelleseuropaeisk celleopbygget digital mobilradiotjeneste pr. 1. januar 1991.

2. Medlemsstaterne sikrer, at der udarbejdes planer for den offentlige faelleseuropaeiske celleopbyggede digitale mobilradiotjeneste, saaledes at denne i overensstemmelse med markedsbetingelserne snarest muligt kan raade over baandene 890 til 915 og 935 til 960 MHz i deres helhed.

Artikel 2

Kommissionen aflaegger senest ved udgangen af 1996 rapport til Raadet om direktivets gennemfoerelse.

Artikel 3

Ved en offentlig faelleseuropaeisk celleopbygget digital landmobilradiotjeneste forstaas i dette direktiv et offentligt celleopbygget radiotelefonisystem, der i hver enkelt medlemsstat fungerer paa grundlag af en faelles specifikation, ifoelge hvilken navnlig alle stemmesignaler indkodes i form af binaere tal inden radiotransmission, og som goer det muligt for brugere af en saadan tjeneste i én medlemsstat ligeledes at faa adgang til denne tjeneste i en anden medlemsstat.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige foranstaltninger i kraft for at efterkomme dette direktiv senest atten maaneder efter dets meddelelse (2). De underretter straks Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 25. juni 1987.

Paa Raadets vegne

H. DE CROO

Formand

(1) EFT nr. C 69 af 17. 3. 1987, s. 9.

(2) EFT nr. C 125 af 11. 5. 1987, s. 159.

(3) EFT nr. L 298 af 16. 11. 1984, s. 49.

(4) Se s. 81 i denne udgave af Tidende.

(5) EFT nr. L 217 af 5. 8. 1986, s. 21.

(1) Med undtagelse af anvendelsen af disse frekvenser til punkttil-punkt ikraftraeden, saafremt de ikke griber ind i den offentlige faelleseuropaeiske celleopbyggede digitale mobilradiotjeneste og ikke forhindrer dens oprettelse eller udvidelse.

(2) Dette direktiv er meddelt medlemsstaterne den 26. juni 1987.

Top